Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike

NN 11/2007 (28.11.2007.), Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

156

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA O FILMSKOJ KOPRODUKCIJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike, potpisan u Zadru, 10. rujna 2007. godine, u izvorniku na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O FILMSKOJ KOPRODUKCIJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE

PREAMBULA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I VLADA TALIJANSKE REPUBLIKE, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«;

POTVRĐUJUĆI razvoj bilateralnih kulturnih odnosa i uzimajući u obzir postojeće sporazume između ugovornih stranaka;

IMAJUĆI U VIDU da će industrije filma, televizije, videa i novih medija u njihovim zemljama imati koristi od filmskih koprodukcija, čija tehnička dostignuća te umjetnički i zabavni sadržaji mogu povećati ugled i potaknuti gospodarski razvoj proizvodnje i distribucije u području filma, televizije, videa i novih medija u Hrvatskoj i Italiji;

SUGLASILE SU SE O SLJEDEĆEM:

Članak 1.

DEFINICIJE

U smislu ovog Ugovora, »kinematografska koprodukcija« znači filmski projekt, bez obzira na vrijeme trajanja, uključujući animirane i dokumentarne filmove, u bilo kojem formatu, namijenjen prvenstveno za prikazivanje u kino dvoranama a potom na televiziji, putem videokazeta, videodiskova, CD-ROM-a ili u bilo kojem drugom obliku distribucije. Svi novi oblici audiovizualne produkcije i distribucije automatski će biti uključeni u ovaj Ugovor.

Članak 2.

NACIONALNI FILM

(1) Ugovorne stranke svaku koprodukciju proizvedenu temeljem ovog Ugovora smatrat će nacionalnim filmom. Takva će koprodukcija imati pravo na korištenje svih povlastica na temelju važećih odredaba kao i odredaba koje naknadno utvrde ugovorne stranke. Samo producent ugovorne stranke koja izdaje povlastice ima ih pravo dobiti.

(2) Nadležna tijela ugovornih stranaka moraju, nakon dogovora, odobriti filmske koprodukcije koje će se realizirati na temelju ovog Ugovora.

Članak 3.

NADLEŽNA TIJELA

Nadležna tijela odgovorna za provedbu ovog Ugovora su:

za Republiku Hrvatsku: Ministarstvo kulture

i

za Talijansku Republiku: Ministarstvo za kulturna dobra i kulturne aktivnosti, Glavna direkcija za film.

Članak 4.

KOPRODUKCIJE

(1) Da bi stekli pravo na korištenje koprodukcijskih povlastica, koproducenti moraju priložiti dokaze o posjedovanju odgovarajućih tehničkih i financijskih sredstava, priznatom profesionalnom statusu i stručnosti za uspješnu realizaciju filma.

(2) Projekt neće dobiti odobrenje ako su koproducenti povezani temeljem zajedničkih upravnih ili nadzornih ovlasti osim ako takva povezanost nije sastavni dio proizvodnje koprodukcijskog filma.

Članak 5.

SNIMANJE

(1) Koprodukcijski filmovi će se proizvoditi, obrađivati i zvučno montirati, do stvaranja prve kopije za prikazivanje, u zemljama sudjelujućih koproducenata, sukladno članku 8. Ukoliko scenarij ili tema filma to zahtijevaju, može se odobriti snimanje na otvorenoj ili zatvorenoj stvarnoj lokaciji u zemlji koja ne sudjeluje u koprodukciji.

(2) Producenti, scenaristi, redatelji, članovi umjetničkog i tehničkog osoblja moraju biti državljani Republike Hrvatske ili Talijanske Republike, ili država članica Europske unije ili osobe s dugogodišnjim boravištem u Hrvatskoj ili Italiji sukladno zakonu Zajednice i nacionalnom zakonu na snazi u dvije zemlje.

(3) Članovi umjetničkog i tehničkog osoblja koji ne ispunjavaju uvjete propisane u stavku (2), također mogu sudjelovati u filmu, ali samo u iznimnim okolnostima, te uz suglasnost nadležnih tijela ugovornih stranaka, uzimajući u obzir potrebe filmske produkcije.

(4) Strani članovi umjetničkog i tehničkog osoblja koji imaju boravište ili su zakonito zaposleni u Republici Hrvatskoj ili Talijanskoj Republici mogu, u iznimnim okolnostima, sudjelovati u koprodukciji pod istim uvjetima kao i osobe s dugogodišnjim boravištem u zemlji boravka.

Članak 6.

DOPRINOSI PRODUCENATA

(1) Doprinosi producenata iz dvije zemlje u svakom filmu mogu se kretati u rasponu od dvadeset (20) do osamdeset (80) posto. Manjinski koproducent je u pravilu dužan dati učinkovit tehnički i umjetnički doprinos.

(2) Iznimke na odredbe iz stavka (1) ovoga članka dopuštene su – uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela dviju zemalja – pri čemu manjinski udio samo u financijskom ili tehničko-umjetničkom doprinosu ne može biti manji od deset (10) posto filmskog proračuna.

(3) U slučaju da je hrvatski koproducent ili talijanski koproducent sastavljen od više producentskih tvrtki, financijski doprinos svake od tvrtki ne može biti manji od pet (5) posto od ukupnog proračuna filma.

Članak 7.

MULTILATERALNE PRODUKCIJE

(1) Ugovorne stranke će dati prednost koprodukcijama koje ispunjavaju međunarodne standarde a realiziraju se između Hrvatske, Italije te jedne ili više zemalja s kojima su Hrvatska ili Italija potpisale službeni ugovor o koprodukciji.

(2) Ugovorne stranke razmatrat će uvjete za prihvaćanje takvih filmova od slučaja do slučaja. Manjinski doprinos takvim filmovima ne može biti manji od deset (10) posto troškova.

(3) U slučaju da je hrvatski koproducent ili talijanski koproducent ili koproducent treće zemlje ili trećih zemalja sastavljen od više producentskih tvrtki, financijski doprinos svake od tvrtki ne može biti manji od pet (5) posto ukupnog proračuna filma.

Članak 8.

KOPIJE I JEZICI FILMOVA

(1) Koprodukcijski ugovor mora jamčiti svakom koproducentu zajedničko vlasništvo originalne slike i kopije zvuka. Ugovor će uključiti odredbu koja će omogućiti koproducentima slobodan pristup kopiji filma te odrediti mjesto čuvanja kopije, zajednički dogovorenom od strane koproducenata. Koprodukcijski ugovor mora također jamčiti svakom koproducentu pravo na zamjenski materijal (internegative) ili bilo koje drugo sredstvo umnožavanja.

(2) Svaki će koprodukcijski film biti izrađen u dvije verzije, jedna na hrvatskom i jedna na talijanskom jeziku.

Članak 9.

PRIVREMENI UVOZ I BORAVAK

(1) Stranke će olakšati privremeni uvoz i ponovni izvoz cjelokupne filmske opreme potrebne za proizvodnju filmova na temelju ovog Ugovora, sukladno nacionalnom zakonodavstvu na snazi u njihovim zemljama.

(2) Ugovorne stranke dopustit će umjetničkom i tehničkom osoblju druge ugovorne stranke ulazak i boravak na svom državnom teritoriju bez ograničenja u svrhu sudjelovanja u produkciji takvih filmova, sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

Članak 10.

KONAČNA UPLATA DOPRINOSA

(1) Manjinski koproducent uplatit će većinskom koproducentu neisplaćeni iznos svog doprinosa u roku od šezdeset (60) dana od datuma dostave svih potrebnih materijala za izradu verzije filma na jeziku manjinske zemlje.

(2) Koprodukcijske će se povlastice ukinuti u slučaju neizvršenja ovog uvjeta.

Članak 11.

VEZANI ARANŽMANI

(1) U skladu s odredbama ovog Ugovora i uz prethodno odobrenje nadležnih tijela, produkcije u okviru vezanih aranžmana mogu se smatrati koprodukcijama i imati prava na iste povlastice. Unatoč odredbama članka 6., u slučaju vezanog aranžmana zajedničko se sudjelovanje producenata iz dviju zemalja može ograničiti samo na financijski doprinos.

(2) Nadležna tijela mogu odobriti ove produkcije ako one zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(A) Da postoje recipročna ulaganja i opća ravnoteža u pogledu uvjeta podjele prihoda koproducenata u produkcijama koje uživaju povlastice iz vezanih aranžmana;

(B) Da se vezane produkcije distribuiraju pod usporedivim uvjetima u Republici Hrvatskoj i u Talijanskoj Republici;

(C) Da kod vezanih produkcija koje mogu biti realizirane istodobno ili uzastopno, u slučaju ovih potonjih, ne prođe više od jedne (1) godine između datuma dovršetka prve produkcije i datuma početka rada na drugoj.

Članak 12.

PODJELA TRŽIŠTA

(1) Nadležna tijela ugovornih stranaka moraju odobriti sve ugovorne odredbe koje se odnose na podjelu tržišta i prihoda između koproducenata. Ta će podjela u pravilu odražavati postotak pojedinačnih doprinosa koproducenata u produkciji svakog filma.

(2) Kada ugovor o koprodukciji omogućava spajanje tržišta, prihodi od svakoga nacionalnog tržišta bit će uplaćeni u zajednički fond tek nakon pokrivanja svih nacionalnih ulaganja.

(3) Premije i financijske povlastice predviđene člankom 2. ovog Ugovora neće biti uključene u zajednički fond.

(4) Transferi valuta koji proistječu iz provedbe ovog Ugovora bit će izvršeni u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom u dvjema zemljama.

Članak 13.

UGOVORI IZMEĐU KOPRODUCENATA

U ugovorima između koproducenata bit će jasno propisane financijske obveze u pogledu raspodjele rashoda vezanih uz:

a) preliminarne troškove pripreme projekta;

b) troškove projekta odobrenog od nadležnih tijela ugovornih stranaka u slučaju da dovršeni film nije u skladu s uvjetima pod kojima je odobrenje izdano;

c) troškove koprodukcijskog filma realiziranog temeljem ovog Ugovora u slučaju da film ne dobije dozvolu za javno prikazivanje u jednoj od dviju zemalja.

Članak 14.

ODOBRAVANJE PRIJEDLOGA KOPRODUKCIJE

Odobravanje koprodukcijskog projekta od strane nadležnih tijela ugovornih stranaka ne znači i obvezu ovih tijela da izdaju dozvolu za javno prikazivanje koprodukcijskog filma.

Članak 15.

IZVOZ FILMA

(1) Pri izvozu koprodukcijskog filma u zemlju u kojoj se na uvoz filmova primjenjuju kvote, u pravilu će se filmsko djelo pridodati kvoti ugovorne stranke čiji koproducent ima većinski dio;

(2) Kod jednakih udjela koproducenata u koprodukcijskom filmu, filmsko će se djelo pridodati kvoti ugovorne stranke koja ima najbolje mogućnosti osiguravanja javnog prikazivanja filma;

(3) U slučaju da se pojave poteškoće, koprodukcijski će se film pridodati kvoti ugovorne stranke čiji je redatelj njezin državljanin.

Članak 16.

OZNAČAVANJE KOPRODUKCIJSKIH FILMOVA

(1) Svi koprodukcijski filmovi bit će označeni kao »hrvatsko-talijanska« ili »talijansko-hrvatska« koprodukcija.

(2) Ova će se oznaka jasno navesti na špici filma, u svim reklamnim i promotivnim materijalima te prigodom prikazivanja koprodukcijskih filmova na umjetničkim i kulturnim manifestacijama te međunarodnim festivalima.

Članak 17.

PREDSTAVLJANJE NA MEĐUNARODNIM FESTIVALIMA

(1) U pravilu, ugovorna stranka većinskog koproducenta predstavit će koprodukcijske filmove na međunarodnim festivalima.

(2) Koprodukcijski filmovi s jednakim doprinosima predstavit će ugovorna stranka čiji je redatelj njezin državljanin.

Članak 18.

PRAVILA VEZANA UZ KOPRODUKCIJE I POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

(1) Nadležna tijela ugovornih stranaka zajednički će utvrditi pravila o postupku prijavljivanja za koprodukcije, uzimajući u obzir nacionalno zakonodavstvo koje uređuje filmsku industriju u Republici Hrvatskoj i važeće nacionalno zakonodavstvo o istom u Talijanskoj Republici.

(2) Zahtjevi za dobivanje koprodukcijskih povlastica podnosit će se uz potrebnu prateću dokumentaciju najmanje trideset (30) dana prije početka snimanja filma ili osnovnih radova na animiranom filmu, u skladu s postupkom prijavljivanja sadržanim u Dodatku ovog Ugovora.

(3) U pravilu, nadležna tijela ugovornih stranaka će se u što kraćem roku međusobno obavijestiti o odlukama vezanim uz svaki koprodukcijski projekt, ali ne nužno u već spomenutom roku od trideset (30) dana.

Članak 19.

ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO

(1) Za vrijeme važenja ovog Ugovora, zajedničko povjerenstvo sastavljeno od službenih predstavnika ugovornih stranaka i stručnjaka, u načelu će se sastajati jedanput svake druge godine naizmjenično u dvije zemlje. Međutim, jedno ili oba nadležna tijela mogu sazvati izvanrednu sjednicu Povjerenstva, osobito u slučaju značajnih izmjena i dopuna nacionalnog zakonodavstva ili propisa na području filmske, televizijske i audiovizualne industrije u jednoj ili drugoj zemlji ili u slučaju osobito ozbiljnih poteškoća u provedbi ovog Ugovora.

(2) Zajedničko će povjerenstvo utvrditi postoji li ravnoteža u koprodukcijama u pogledu njihovog broja i postotka te ukoliko to nije slučaj, odrediti mjere koje smatra potrebnim za uspostavljanje takve ravnoteže.

(3) Zajedničko će povjerenstvo podnijeti nadležnim tijelima ugovornih stranaka na odobrenje sve izmjene i dopune koje smatra potreb­nim za prevladavanje poteškoća nastalih u provedbi ovog Ugovora i u svrhu njegovog poboljšanja u interesu ugovornih stranaka.

Članak 20.

OBVEZE UGOVORNIH STRANAKA

Nijedna odredba ovog Ugovora neće utjecati na obveze koje su ugovorne stranke preuzele temeljem međunarodnog prava i zakona Zajednice.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, da su ispunjeni uvjeti predviđeni njihovim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje ovog Ugovora na snagu.

(2) Ovaj Ugovor ostaje na snazi za razdoblje od pet godina. Ugovor će se prešutno obnavljati na isto razdoblje sve dok ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže u pisanom obliku najmanje šest mjeseci prije isteka njegova važenja.

(3) Odredbe ovog Ugovora primjenjivat će se u cijelosti na koprodukcije odobrene od nadležnih tijela, koje su još uvijek u tijeku u trenutku kada je bilo koja od ugovornih stranaka dala obavijest o otkazu ovog Ugovora, sve do njihovog dovršenja. Po isteku ili otkazu ovog Ugovora njegove odredbe nastavit će se primjenjivati na podjelu prihoda koja slijedi iz dovršenih koprodukcija.

Članak 22.

IZMJENE I DOPUNE

Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti uz pisani pristanak ugovornih stranaka, a izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s postupkom određenim u članku 21. stavku (1) ovog Ugovora.

Članak 23.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi nastali između ugovornih stranaka vezani za tumačenje ili provedbu ovog Ugovora rješavat će se međusobnim dogovorom na prijateljski način.

U POTVRDU TOGA potpisnici propisano za to ovlašteni od svojih vlada potpisali su ovaj Ugovor.

SASTAVLJENO u Zadru, dana 10. rujna 2007. u dva izvornika, na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, engleski je tekst mjerodavan.

ZA VLADU                                                   ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE                             TALIJANSKE REPUBLIKE

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.                           Francesco Rutelli, v. r.

ministar kulture                                     potpredsjednik Vlade i ministar za

                                                                       kulturna dobra i kulturne aktivnosti

 

DODATAK

POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave za stjecanja prava filma na koprodukcijske povlastice u pravilu se istovremeno podnose nadležnim upravama, najkasnije trideset (30) dana prije početka snimanja filma.

Uz prijave potrebno je dostaviti sljedeće dokumente na hrvatskom jeziku za Republiku Hrvatsku i na talijanskom jeziku za Talijansku Republiku:

I.          Detaljnu obradu.

II.        Dokument koji dokazuje da su autorska prava za filmsku adap­taciju zakonito stečena ili u nedostatku ovog neki drugi vjerodostojan dokaz.

III.       Koprodukcijski ugovor odobren od nadležnih uprava dviju zemalja.

Ova dokumentacija mora sadržavati:

1.         Naslov filma;

2.         Ime pisca ili osobe odgovorne za adaptaciju ako se scenarij radi na osnovi književnog djela;

3.         Ime redatelja (dopuštena je zaštitna odredba u slučaju potrebe za njegovom zamjenom);

4.         Ukupan proračun;

5.         Ukupni financijski doprinosi koproducenata;

6.         Podjela prihoda i tržišta;

7.         Pismenu obvezu producenata na sudjelovanje u svim prekoračenjima troškova ili ostvarenim uštedama u proizvodnji filma razmjerno njihovom udjelu. Udio u prekoračenju troškova može se ograničiti na 30% troškova filma;

8.         Ugovor mora sadržavati odredbu koja predviđa da priznavanje povlastica koje proizlaze iz Ugovora ne obvezuje nadlež­na tijela na izdavanje dozvole za javno prikazivanje filma. Dodatna ugovorna odredba mora propisati financijske uvjete između koproducenata u sljedećim slučajevima:

a) Da nadležna tijela jedne ili druge zemlje odbiju prijavu nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije;

b) Da nadležna tijela ne dopuste prikazivanje filma u jednoj ili drugoj zemlji ili u trećim zemljama;

c) Da financijski doprinosi nisu bili doznačeni sukladno uvjetima iz članka 10. ovog Ugovora.

9.         Odredbu koja utvrđuje mjere koje treba poduzeti ako jedan od koproducenata djelomično krši ovaj Ugovor;

10.       Odredbu koja obvezuje većinskog koproducenta da izvadi policu osiguranja koja pokriva sve rizike produkcije;

11.       Približan datum početka snimanja.

IV.       Financijski plan.

V.        Popis tehničke i umjetničke opreme i osoblja: za osoblje naznaka državljanstva i uloga koje su dodijeljene glumcima.

VI.       Izvedbeni plan.

Nadležna tijela dviju zemalja mogu zahtijevati dodatne dokumente i informacije koje smatraju potrebnim.

Konačan scenarij za snimanje, uključujući dijaloge, u pravilu će se dostaviti nadležnim tijelima prije početka snimanja.

Prvobitni se koprodukcijski ugovor, koji je pohranjen, može izmijeniti i dopuniti, uključujući i zamjenu jednog od koproducenata, te podnijeti nadležnim tijelima dviju zemalja na odobrenje prije dovršetka filma.

Koproducent se može zamijeniti samo u iznimnim slučajevima i iz razloga koji nadležna tijela smatraju opravdanim.

Nadležna će se tijela međusobno obavještavati o svojoj odluci, te uz obavijest priložiti primjerak dokumentacije.

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva kulture.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Ured­be nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 612-11/05-03/01

Urbroj: 5030108-07-1

Zagreb, 25. listopada 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.