Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji

NN 11/2007 (28.11.2007.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

157

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. studenoga 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MOLDOVE O KULTURNOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji, potpisan u Zagrebu, 23. listopada 2006. godine, u izvorniku na hrvatskom, moldovskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MOLDOVE O KULTURNOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Moldove (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke):

– želeći ojačati odnose između dviju zemalja te poticati međusob­no razumijevanje kroz suradnju i razmjenu programa u području kulture;

– izražavajući interes da u okviru svojih mogućnosti razvijaju i jačaju kulturnu suradnju na načelima ravnopravnosti, uzajamnog uvažavanja i dobrobiti;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će podupirati suradnju u svim područjima kulture i umjetnosti, kako bi upoznale svoju javnost s kulturnom baštinom i suvremenim dostignućima u kulturi druge zemlje, te potaknule kulturne ustanove i umjetnike dviju zemalja da uspostave čvršće međusobne veze i kontinuiranu razmjenu kulturnih projekata.

Članak 2.

Ugovorne stranke će poticati različite oblike suradnje u području književnosti i prevođenja, glazbe, scenskih i likovnih umjetnosti, te u području filma i novih medija.

Ugovorne stranke će poticati razmjenu stručnjaka, pisaca, umjetnika, ansambala, te umjetničkih i drugih izložbi.

Ugovorne stranke će poticati uzajamnu razmjenu informacija o kulturnom životu u svojim zemljama, te o međunarodnim priredbama koje se organiziraju u dvjema zemljama.

Članak 3.

Ugovorne stranke poticat će razvijanje izravnih odnosa i razmjena između kulturnih ustanova, udruga i pojedinaca.

Ugovorne stranke će podržavati suradnju između svojih središnjih knjižnica i arhiva, te između muzeja, umjetničkih galerija, kazališta i koncertnih organizacija, kao i između umjetničkih i strukovnih udruga.

Članak 4.

Ugovorne stranke će poticati suradnju i razmjenu stručnjaka u području zaštite i očuvanja kulturne baštine.

Nadležna tijela ugovornih stranaka će surađivati kako bi se spriječio nedopušten uvoz ili izvoz kulturnih dobara.

Članak 5.

Ugovorne stranke će štititi autorska i njima srodna prava, u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima kojih su one stranke.

Članak 6.

Ugovorne stranke će poticati i ostvarivati suradnju u okviru međunarodnih organizacija.

Članak 7.

Ugovorne stranke suglasne su da ovaj Ugovor ne isključuje druge oblike suradnje koji nisu posebno navedeni, ali su u skladu s njegovim ciljevima.

Članak 8.

U svrhu provedbe ovog Ugovora nadležna tijela ugovornih stranaka mogu sklapati posebne programe ili protokole o kulturnoj suradnji.

Članak 9.

Ovaj Ugovor može se u svako doba izmijeniti i dopuniti pisanom suglasnošću ugovornih stranaka.

Svaka izmjena i dopuna, o kojoj su se ugovorne stranke dogovorile, stupa na snagu u skladu s postupkom predviđenim u stavku 1. članka 10. ovog Ugovora.

Članak 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi za razdoblje od pet (5) godina, a nakon toga se prešutno produljuje za naredna razdoblja od pet (5) godina. Svaka ga ugovorna stranka može otkazati u pisanom obliku, diplomatskim putem. U tom slučaju, otkaz Ugovora proizvodi pravne učinke šest (6) mjeseci nakon dana primitka obavijesti o otkazu.

U slučaju otkaza ovog Ugovora, njegove odredbe će se primjenjivati na svaki projekt ili program razmjene, započet prema ovom Ugovoru, do njegovog dovršenja.

Sastavljeno u Zagrebu dana 23. listopada 2006. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, moldovskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU                                                               ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE                                         REPUBLIKE MOLDOVE

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.                                      Artur Cozma, v. r.

ministar kulture                                                ministar kulture i turizma

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva kulture.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Ured­be nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/06-01/06

Urbroj: 5030108-07-1

Zagreb, 8. studenoga 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.