Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o kulturnoj suradnji

NN 11/2007 (28.11.2007.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o kulturnoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

158

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. studenoga 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AZERBAJDŽAN O KULTURNOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o kulturnoj suradnji, potpisan u Zagrebu, 10. lipnja 2005. godine, u izvorniku na hrvatskom, azerbajdžanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AZERBAJDŽAN O KULTURNOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Azerbajdžan (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke):

– u želji za jačanjem i razvijanjem prijateljskih odnosa dviju zemalja i njihovih naroda;

– u uvjerenju da će kulturna razmjena i suradnja doprinijeti boljem uzajamnom upoznavanju i razumijevanju između građana obiju zemalja;

sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke će podupirati suradnju na svim područjima kulture i umjetnosti, upoznavajući javnost svojih zemalja s kulturnom baštinom i suvremenim dostignućima u kulturi druge ugovorne stranke.

Članak 2.

Ugovorne stranke će poticati različite oblike suradnje u području književnosti, glazbe, likovnih i kazališno-scenskih umjetnosti, u području knjižarske i izdavačke djelatnosti, te u području filma i drugih audiovizualnih medija.

S tim ciljem, ugovorne stranke će poticati razmjenu kulturnih djelatnika, stručnjaka, pisaca i umjetnika, koncerata, kazališnih predstava, umjetničkih i drugih izložbi, knjiga, stručnih i drugih publikacija, filmova i audiovizualnih zapisa, te suradnju na prevođenju književnih djela.

Ugovorne stranke će poticati uzajamnu razmjenu informacija o kulturnom životu u svojim zemljama, kao i o međunarodnim priredbama koje se organiziraju u objema zemljama, te će poticati sudjelovanje druge ugovorne stranke na tim manifestacijama.

Članak 3.

Ugovorne stranke poticat će izravne kontakte i razmjenu između kulturnih ustanova, udruga i pojedinaca.

Ugovorne stranke promicat će suradnju između knjižnica, arhiva, muzeja, umjetničkih galerija i koncertnih organizacija, te drugih kulturnih ustanova i stručnih udruga.

Članak 4.

Ugovorne stranke poticat će suradnju na području zaštite i očuvanja kulturne baštine, restauracije i očuvanja kulturnih i povijesnih spomenika, te razmjenu informacija o mjerama zaštite kulturne baštine.

Članak 5.

Ugovorne stranke će poduzimati mjere za sprječavanje nezakonitog uvoza i izvoza kulturnih dobara i osiguravati suradnju između nadležnih tijela dviju zemalja u cilju razmjene informacija i donošenja mjera za vraćanje takvih kulturnih dobara njihovim vlasnicima.

Članak 6.

Ugovorne stranke će štititi autorska i njima srodna prava u području kulture i umjetnosti, u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima koji ih obvezuju.

Članak 7.

Ugovorne stranke poticat će i ostvarivati suradnju u okviru međunarodnih organizacija.

Članak 8.

Ugovorne stranke suglasne su da ovaj Sporazum ne isključuje mogućnosti i drugih oblika suradnje koji nisu posebno navedeni u Sporazumu, ali su u skladu s njegovim ciljevima.

Članak 9.

Ugovorne stranke suglasne su da se u cilju ostvarivanja ovog Sporazuma osnuje Zajedničko povjerenstvo koje će se sastajati najmanje jedanput u tri godine, naizmjence u Republici Hrvatskoj i Republici Azerbajdžan.

Datum i mjesto zasjedanja Zajedničkog povjerenstva dogovorit će se diplomatskim putem.

Zajedničko povjerenstvo pripremat će dugoročne (dvogodišnje ili trogodišnje) programe suradnje u području kulture, u kojima će biti određene konkretne akcije, kao i organizacijski i financijski uvjeti za ostvarivanje suradnje.

Programe kulturne suradnje sporazumno će utvrđivati nadležna ministarstva ugovornih stranaka.

Članak 10.

Ovaj Sporazum privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja.

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem o tome da su ispunjeni uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Sporazum ostaje na snazi za razdoblje od pet godina, a nakon toga prešutno se produljuje za naredna petogodišnja razdoblja, sve dok ga bilo koja od ugovornih stranaka ne otkaže u pisanom obliku diplomatskim putem. U tom slučaju, otkaz Sporazuma proizvodi pravne učinke šest mjeseci nakon dana primitka obavijesti o otkazu.

U slučaju otkaza ovog Sporazuma, njegove odredbe će se primjenjivati na svaki program razmjene, dogovor ili projekt, započet prema ovom Sporazumu, a koji je još uvijek u tijeku, do njegova dovršenja.

Sastavljeno u Zagrebu dana 10. lipnja 2005. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, azerbajdžanskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna.

U slučaju neslaganja u tumačenju mjerodavan će biti engleski tekst.

ZA VLADU                                                   ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE                             REPUBLIKE AZERBAJDŽAN

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.                           Elmar Mammadyarov, v. r.

ministar kulture                                                 ministar vanjskih poslova

 

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva kulture.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od dana pot­pisivanja, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/00-03/03

Urbroj: 5030108-07-1

Zagreb, 8. studenoga 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.