Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji

NN 11/2007 (28.11.2007.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

159

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. studenoga 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O KULTURNOJ I PROSVJETNOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji, potpisan u Jakarti, 15. veljače 2002. godine, u izvorniku na hrvatskom, indonezijskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O KULTURNOJ I PROSVJETNOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Indonezije, u daljnjem tekstu: ugovorne stranke:

– želeći uspostaviti čvršće odnose između dviju zemalja, produbiti međusobno razumijevanje i uspostaviti suradnju i razmjenu programa u području kulture i prosvjete;

– potaknute da zajednički preuzetom obvezom, u okviru svojih mogućnosti, promiču suradnju u naprijed spomenutim područjima na temelju jednakosti, uzajamnog uvažavanja i dobrobiti;

– u skladu s važećim zakonima i propisima u pojedinoj zemlji;

sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

KULTURA

Ugovorne stranke će razvijati suradnju u području kulture putem:

1) razmjene posjeta pisaca, umjetnika, izvođača, profesionalaca i amatera, kao i stručnjaka koji djeluju u područjima koje pokriva ovaj Ugovor;

2) organiziranja, na teritoriju druge stranke, kulturnih i umjetničkih priredbi, kao što su: umjetničke izložbe, filmski, radio i televizijski programi, dramske, plesne i glazbene priredbe;

3) razmjene i donacija umjetničkih publikacija, filmova, knjiga, časopisa, glazbenih snimki i partitura, ploča i vrpci između muzeja i drugih kulturnih ustanova;

4) promocije, prevođenja i izdavanja važnih književnih i drugih djela autora druge zemlje;

5) suradnje između nakladničkih kuća, uključujući i distribuciju knjiga;

6) zajedničkog organiziranja kulturnih događanja, kao što su izložbe i simpoziji o ranije dogovorenim temama;

7) podržavanja izravne suradnje između ustanova u području vizualnih i glazbeno-scenskih umjetnosti, radi predstavljanja radova umjetnika ugovornih stranaka u sklopu programa odgovarajućih ustanova;

8) suradnje između stručnjaka u području umjetnosti, umjetničkih i stručnih udruga na temelju izravno dogovorenih programa, protokola ili drugih dokumenata;

9) poticanja suradnje u području istraživanja, zaštite, očuvanja, konzervacije i restauracije kulturne baštine;

10) poticanja suradnje u području konzervacije i restauracije između arhiva, muzeja i knjižnica, uz olakšavanje pristupa istraživačima ugovornih stranaka fundusima/zbirkama odgovarajućih ustanova.

Članak 2.

PROSVJETA

Ugovorne stranke će razvijati suradnju u području prosvjete putem:

1) podržavanja suradnje između prosvjetnih ustanova, uključujući razmjenu iskustava i programa;

2) poticanja izravne suradnje između visokoškolskih ustanova, u skladu s potrebama i mogućnostima ugovornih stranaka;

3) poticanja razmjene predavača, nastavnika, sveučilišnih profesora i studenata. Takva će razmjena biti razrađena u provedbenim programima.

Članak 3.

AUDIOVIZUALNI MEDIJI

Ugovorne stranke će razvijati suradnju između ustanova u području filma i drugih audiovizualnih medija te podržavati suradnju između filmskih arhiva i drugih filmskih ustanova i pojedinaca.

Članak 4.

MLADI I SPORT

Ugovorne stranke će razvijati suradnju u području mladih i sporta putem:

1. podržavanja suradnje između organizacija mladeži i sportskih organizacija;

2. razmjene posjeta mladih, sportskih timova i trenera.

Članak 5.

SURADNJA U OKVIRU UNESCO-a

Ugovorne stranke će promicati aktivnu suradnju između svojih predstavnika i delegata u okviru UNESCO-a i drugih međunarodnih organizacija i udruga u području kulture i prosvjete.

Članak 6.

ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO

1) U svrhu provedbe ovog Ugovora, ugovorne stranke će osnovati Zajedničko povjerenstvo za kulturu i prosvjetu, koju će činiti predstavnici ugovornih stranaka iz odgovarajućih ministarstava ili ustanova.

2) Zajedničko povjerenstvo za kulturu i prosvjetu će pratiti aktivnosti, postignuća i razvoj suradnje, koja se ostvaruje prema ovom Ugovoru, uključujući oblike razmjene, načine provedbe, financijske uvjete, te nadgledati njihovo ostvarivanje.

3) Zajedničko povjerenstvo za kulturu i prosvjetu, sastajat će se naizmjence u Zagrebu i Jakarti, svake godine ili u terminu koji će ugovorne stranke dogovoriti diplomatskim putem.

Članak 7.

OBLICI PRIMJENE

Aktivnosti navedene u ovom Ugovoru mogu se provoditi na temelju posebnih dogovora, programa i projekata utvrđenih između ustanova ili organizacija svake ugovorne stranke. U tim će dogovorima, programima i projektima, između ostalog, biti utvrđeni ciljevi, financijski uvjeti i druge pojedinosti u vezi s određenim aktivnostima svih sudionika koji su u njih uključeni.

Članak 8.

AUTORSKA PRAVA

Na rezultate aktivnosti u područjima umjetnosti i književnosti nastalih na temelju ovog Ugovora, primjenjivat će se međunarodni ugovori u području zaštite autorskih i srodnih prava kojih su stranke obje ugovorne stranke, dok će se na odnose koji nisu regulirani tim međunarodnim ugovorima primjenjivati odgovarajući zakoni i propisi ugovorne stranke na čijem se državnom području te aktivnosti odvijaju.

Članak 9.

RJEŠENJE SPOROVA

Bilo kakav spor između ugovornih stranaka u vezi s tumačenjem i/ili primjenom ovog Ugovora riješit će se prijateljski, konzultacijama i/ili pregovorima.

Članak 10.

IZMJENE I DOPUNE

Ovaj Ugovor se može dopuniti i izmijeniti u bilo koje vrijeme na temelju zajedničke pisane suglasnosti ugovornih stranaka. Svaka izmjena i dopuna o kojoj su se ugovorne stranke dogovorile stupa na snagu na dan koji odrede ugovorne stranke.

Članak 11.

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I PRESTANAK VAŽENJA

1) Ovaj Ugovor stupa na snagu istekom 30 (trideset) dana od datuma primitka zadnje pisane obavijesti, diplomatskim putem, kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju da su ispunjeni odgovarajući unutarnji postupci, potrebni za stupanje na snagu ovog Ugovora.

2) Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 5 (pet) godina, a nakon toga prešutno se produljuje za naredna petogodišnja razdoblja, ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže u pisanom obliku diplomatskim putem, 6 (šest) mjeseci prije isteka tekućeg peto­godišnjeg razdoblja.

3) Otkaz ovog Ugovora neće utjecati na dovršenje tekućeg programa ili projekta koji proizlazi iz ovog Ugovora.

Posvjedočujući gornje, dolje potpisani, propisno ovlašteni od svojih vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Jakarti dana 15. veljače 2002. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, indonezijskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju ovog Ugovora prevladat će engleski tekst.

ZA VLADU                                                   ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE                             REPUBLIKE INDONEZIJE

Dr. sc. Vesna Cvjetković Kurelec, v. r.           Dr. Makarim Wibisono, v. r

zamjenica ministra vanjskih poslova                  generalni direktor za inozemne 

gospodarske odnose   

Ministarstva vanjskih poslova

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/95-01/05

Urbroj: 5030108-07-1

Zagreb, 8. studenoga 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.