Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama

NN 1/2008 (29.2.2008.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE CRNE GORE O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA U PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama, potpisan u Zagrebu, 4. rujna 2007. godine, u izvorniku na hrvatskom jeziku i jeziku koji je u službenoj uporabi u Crnoj Gori.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE CRNE GORE O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA U PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA

Vlada Republike Crne Gore i Vlada Republike Hrvatske (u daljem tekstu: ugovorne stranke),

rukovodeći se namjerom razvoja neposredne i dugoročne suradnje u području upravljanja vodama od zajedničkog interesa,

želeći doprinijeti poboljšanju svekolikih međusobnih odnosa, kao i odnosa u regiji,

uzimajući u obzir nastojanje ugovornih stranaka, da u procesu pridruživanja Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU), usklade svoje propise s propisima EU u području voda i okoliša, posebno imajući u vidu odredbe direktive 2000/60 Europskog parlamenta i Vijeća EU od 23. listopada 2000. godine (Okvirna direktiva EU o vodama, u daljem tekstu: ODV),

polazeći od obveze poštivanja i usklađenosti sa međunarodnim standardima i načelima vodnog prava i okoliša, utvrđenim: Konvencijom o zaštiti i održivom korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Helsinki, 1992.), Konvencijom o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja (Barcelona, 1976.) i svim protokolima koji su doneseni na osnovi te konvencije i drugim relevantnim međunarodnim ugovorima i drugim pravnim aktima,

uvažavajući nacionalno zakonodavstvo ugovornih stranaka,

Sporazumjele su se kako slijedi:

I. OPĆE ODREDBE

Cilj Ugovora

Članak 1.

Polazeći od potrebe uspostave cjelovitog upravljanja vodama od zajedničkog interesa, a u skladu s međunarodnim pravnim instrumentima u ovom području koji obvezuju ugovorne stranke, a osobito ODV, cilj Ugovora je razmatranje i sporazumno rješavanje svih pitanja, uključujući radove i djelatnosti, u području održivog upravljanja vodama i vodnim građevinama za koje su zbog utjecaja na promjenu količine ili kakvoće vode zainteresirane obje ili jedna od ugovornih stranaka.

Predmet Ugovora

Članak 2.

Odredbe ovog Ugovora odnose se na vode od zajedničkog interesa, intervencije, vodne građevine, aktivnosti i događaje koji mogu, s vodno gospodarskog stajališta, imati utjecaj na vode, vodne građevine i uređaje za korištenje voda, a posebno na:

1) vodnu bilancu voda,

2) zaštitu i obranu od štetnog djelovanja voda,

3) uređivanje i održavanje vodotoka,

4) korištenje voda od zajedničkog interesa i transport voda,

5) korištenje i upravljanje zajedničkim vodnim građevinama,

6) zaštitu voda od onečišćenja,

7) istraživanje utjecaja intervencija vodno-gospodarskih zahvata na okoliš,

8) razmjenu mišljenja, informacija i podataka, istraživanja, projektiranja, izvođenja i opažanja u vezi s alinejom 1 do 7 ovog članka,

9) međusobno obavještavanje, informiranje i konzultiranje i razmjenu iskustava i suradnju na regionalnim i drugim nivoima organiziranja i povezivanja u području voda.

Značenje izraza

Članak 3.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Ugovoru imaju sljedeće značenje:

1. »održivo upravljanje vodama« je jedinstveno upravljanje površinskim i podzemnim vodnim resursima na način koji, razmjerno prirodnim, hidrološkim i tehničkim mogućnostima, osigurava:

– vodu u dovoljnim količinama i odgovarajuće kakvoće za očuvanje, zaštitu i poboljšanje vodnih ekosustava, kao i kopnenih i močvarnih ekosustava koji su direktno ovisni o vodnim ekosustavima;

– vodu u dovoljnim količinama i odgovarajuće kakvoće za sve oblike korištenja;

– zaštitu od iznenadnog onečišćenja;

– zaštitu od štetnog djelovanja voda;

– rješavanje sukoba interesa u svezi s različitim načinima korištenja voda i

– efikasnu kontrolu vodnog režima i vodnih građevina.

2. »vode od zajedničkog interesa« su sve površinske i /ili podzemne vode, uključujući i vodotoke koji su presječeni državnom granicom ili su na njihovim slivnim područjima (obuhvaćajući i sliv Trebišnjice) kao i vode teritorijalnog mora, za koje su zbog utjecaja na promjenu količine i kakvoće voda zainteresirane obje ili jedna od ugovornih stranaka;

3. »prekogranični utjecaj« je svaki štetni utjecaj izazvan promjenom vodnog režima koji je nastao ljudskom aktivnošću ili kao posljedica prirodnog događaja na državno područje jedne ugovorne stranke, ili uslijed intervencije jedne ugovorne stranke na državno područje druge države, koji može utjecati na život i imovinu, sigurnost objekata i okoliš na području druge ugovorne stranke, a koji se na temelju razine znanja dviju ugovornih stranaka može egzaktno iskazati;

4. »intervencija« je svaka postojeća, započeta, planirana ili buduća aktivnost u svezi s vodama, koja može prouzročiti prekogranični utjecaj;

5. »vodne građevine« su građevinski objekti ili skupovi takvih objekata, zajedno sa pripadajućim uređajima, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za integralno upravljanje vodama, uređenje voda i vodotoka, zaštitu od štetnog djelovanja voda, zaštitu voda od onečišćenja, osiguranje vode i stvaranje uvjeta za razne načine korištenja i upotrebe voda;

6. »iznenadno onečišćenje« je onečišćenje nastalo kao posljedica bilo koje aktivnosti ili događaja koji uključuje opasne tvari i druge nepoželjne spojeve, a uslijed kojeg nastaju direktne ili indirektne, neposredne ili odložene posljedice po zdravlje ili sigurnost stanovništva, flore, faune, zemljišta, zraka, vode, klime, krajolika ili povijesnih spomenika i drugih građevina, ili interakciju više spomenutih čimbenika, kao i učinci na kulturnu baštinu ili društveno-ekonomske uvjete, koji su rezultat spomenutih čimbenika.

7. »stanje vode« znači stanje neke vodne cjeline određeno njezinim ekološkim ili kemijskim stanjem.

Temeljna načela

Članak 4.

Ugovorne stranke će surađivati na temeljima načela suverene jednakosti, teritorijalne cjelovitosti, uzajamnosti, zajedničke dobrobiti i u dobroj namjeri.

Sve intervencije i aktivnosti koje će ugovorne stranke poduzimati u okviru ovog Ugovora temelje se na načelima prevencije, predostrožnosti, nenanošenja štete, realizacije načela »onečišćivač plaća«, održivog gospodarskog razvoja i razumnog i pravičnog korištenja voda.

Ugovorne stranke će osigurati potpunu javnost u donošenju odluka koje se odnose na pitanja koja su predmet ovog Ugovora.

Ugovorne stranke će poštivati i djelovati u skladu s međunarod­nim ugovorima, standardima i EU propisima, kao i svojim nacionalnim zakonodavstvima.

II. MEĐUSOBNI ODNOSI

Načini suradnje

Članak 5.

Ugovorne stranke će radi provedbe ovog Ugovora surađivati putem:

1) redovne i pravovremene razmjene potpunih i točnih podataka i informacija o svim pitanjima koja su predmet ovog Ugovora,

2) konzultiranja, usuglašavanja i aktivnog sudjelovanja u radu Stalne hrvatsko – crnogorske komisije za upravljanje vodama od zajedničkog interesa, iz članka 16. ovog Ugovora (u daljem tekstu: Komisija) i tijela osnovanih u okviru Komisije,

3) aktivne provedbe pravnih, organizacijskih, institucionalnih, tehničkih, ekonomskih i drugih mjera potrebnih za primjenu ovog Ugovora.

Detaljniji odnosi u ostvarivanju suradnje između ugovornih stranaka koji su predmet ovog Ugovora bit će uređeni aktima Komisije.

Korištenje voda

Članak 6.

Ugovorne stranke će, na osnovu bilanca voda od zajedničkog interesa, usuglašenih planova odnosno projekata, ranije izdanih vodopravnih akata i drugih relevantnih kriterija, osigurati pravično, razumno i održivo korištenje raspoloživih količina voda.

Ugovorne stranke će, po potrebi posebnim aktima bliže utvrditi: relevantne čimbenike za pravično, razumno i održivo korištenje voda od zajedničkog interesa, metodologiju za izradu njihovih bilanca, način mjerenja protoka i utvrđivanje raspoloživih količina voda i dr.

Zaštita voda

Članak 7.

Ugovorne stranke će nastojati spriječiti pogoršanje i težiti poboljšavanju stanja voda od zajedničkog interesa.

Ugovorne stranke će, po potrebi dogovoriti da na temelju zajednički usvojene metodologije temeljene na ODV, redovno ispituju kakvoću voda, kao i da na temelju usuglašenih kriterija za kakvoću voda i metodologije za procjenu i određivanje rezultata ispitivanja, redovito zajednički procjenjuju stanje i tendencije promjena stanja voda.

Ugovorne stranke će poduzeti mjere za sprječavanje i otklanjanje posljedica iznenadnog onečišćenja i za smanjenje uvođenja odnosno dospijevanja u vodu opasnih i hranjivih tvari iz točkastih i raspršenih izvora onečišćenja.

Ugovorne stranke prihvaćaju popis opasnih tvari iz ODV.

Ugovorne stranke će prilikom izdavanja vodopravne dozvole i drugih vodopravnih akata za nove objekte ili rekonstrukciju postojećih objekata na području koje je predmet ovog Ugovora, nastojati primijeniti najbolju raspoloživu tehnologiju za pročišćavanje voda koje se ispuštaju u vode od zajedničkog interesa i poštivati zajednički usvojene granične vrijednosti pokazatelja kakvoća voda.

Ugovorne stranke će uzeti u obzir odgovarajuće propise EU prilikom utvrđivanja graničnih vrijednosti pokazatelja kakvoća voda.

U slučaju pojave prekograničnog utjecaja raspršenih izvora onečišćenja na kakvoću voda, ugovorne stranke će poduzeti mjere radi smanjenja utjecaja, odnosno njegove kontrole.

Ugovorne stranke će, u okviru izrade strategija protiv onečišćenja voda, obaviti procjene rizika za prioritetne opasne tvari.

Ugovorne stranke će se u najkraćem mogućem roku, međusobno izvijestiti ukoliko se dogodi iznenadno onečišćenje voda koje može imati za posljedicu prekogranični utjecaj, ili se taj utjecaj s velikom vjerojatnošću može očekivati. Na molbu pogođene ugovorne stranke, druga ugovorna stranka će surađivati na smanjenju i otklanjanju posljedica.

Ugovorne stranke će, po potrebi, radi smanjenja posljedica od iznenadnog onečišćenja od naftnih derivata ili drugih plivajućih onečišćenja, poduzeti mjere za intervencije na ugroženim površinama voda od zajedničkog interesa.

Ugovorne stranke će, po potrebi, pobliže regulirati suradnju u području zaštite voda posebnim aktom.

Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 8.

Ugovorne stranke će poduzimati potrebne mjere radi zaštite od štetnog djelovanja voda od zajedničkog interesa i neće izvoditi takve radove, niti jednostrano utvrđivati takve mjere, koje na državnom području druge ugovorne stranke mogu uzrokovati štetno djelovanje voda od prekograničnog utjecaja.

Ugovorne stranke mogu, po potrebi, posebnim aktom, pobliže urediti pitanja od značaja za zaštitu od štetnog djelovanja voda.

Vodograđevni objekti i radovi

Članak 9.

Ugovorne stranke će u skladu sa odredbama ovog Ugovora:

1) zajednički održavati u dobrom stanju sve vodne građevine i uređaje, korita vodotoka i kanale koji su predmet ovog Ugovora;

2) suglasno postupati u rukovanju i pogonu vodnih građevina i uređaja;

3) sporazumno obavljati na području jedne ili druge države promjenu postojećih ili izgradnju novih vodnih građevina i uređaja, kao i poduzimati nove radove i mjere koje bi mogle imati utjecaj na režim voda od zajedničkog interesa;

4) usuglasiti sve planirane radnje, koje će se poduzeti na državnom području jedne ugovorne stranke, a koje mogu utjecati na održivo upravljanje vodama druge ugovorne stranke, izdavanjem prethodnog vodopravnog akta (vodopravni uvjeti, vodopravna suglasnost, vodopravna dozvola i drugi odgovarajući akti) one ugovorne stranke na čijem se području očekuje utjecaj.

Za izgradnju, korištenje i održavanje pojedinih značajnijih vodograđevnih objekata, ugovorne stranke mogu sklopiti poseban Ugovor.

Komisija iz članka 16. ovog Ugovora osnovat će posebnu Potkomisiju (članak 18. ovog Ugovora) koja će se isključivo baviti pitanjima korištenja i održavanja međunarodnog infrastrukturnog objekta za transport vode, cjevovoda Plat – Herceg Novi na dijelu trase koja prolazi državnim područjem Republike Hrvatske (daljem tekstu cjevovod Plat – Herceg Novi). Ugovorne stranke u ovu Potkomisiju biraju po dva člana.

Monitoring, razmjena i analiza podataka i informacija

Članak 10.

Ugovorne stranke će osigurati odgovarajući monitoring radi ocjene količine, kakvoće i stanja voda. Ugovorne stranke će utvrditi i način razmjene i količinu potrebnih informacija o hidrogeologiji, vodozahvatima i ispustima, o režimu rada, pogonu i stanju vodnih građevina, kao i drugih informacija potrebnih za upoznavanje, prevenciju, ocjenu i otklanjanje prekograničnih utjecaja.

Ugovorne stranke će, pored razmjene podataka koje sakupljaju na vlastitim mrežama za monitoring, po potrebi, uvesti i zajednički usuglašene radnje za monitoring količina i/ili stanja voda na državnom području, koji će se koristiti i radi uzbunjivanja u slučaju nastanka opasnih pojava.

Provedba projekata uz međunarodnu pomoć

Članak 11.

Odredbe ovog Ugovora primjenjivat će se i u provedbi projekata uz pomoć međunarodnih organizacija ili inozemnih kredita, a u odnosima koji čine predmet ovog Ugovora.

Suradnja sa susjednim državama

Članak 12.

Ugovorne stranke će nastojati koordinirano unaprjeđivati suradnju s drugim, a posebno susjednim državama i po potrebi će tu suradnju zajednički ugovorno regulirati uz uvažavanje obveza prihvaćenih ovim Ugovorom.

Odgovornost za štete od prekograničnih utjecaja

Članak 13.

Ugovorne stranke će, po potrebi, u skladu s međunarodnim pravom posebnim aktom utvrditi relevantna načela i postupke koji će se primjenjivati prilikom utvrđivanja šteta od prekograničnih utjecaja, odgovornosti za nastanak šteta i naknadu šteta.

Briga o osnovnim geodetskim točkama

Članak 14.

Ugovorne stranke će, svaka na svom državnom području i o svom trošku, čuvati, održavati, po potrebi dopunjavati i obnavljati osnovne geodetske točke, kilometarske i hektometarske znakove i vodomjere, koji se koriste pri izvođenju i održavanju vodnih građevina i obavljanju vodnih djelatnosti na vodama od zajedničkog interesa. Ugovorne stranke će podatke o ovim točkama staviti na korištenje i raspolaganje drugoj ugovornoj stranci.

Informiranje i konzultiranje javnosti

Članak 15.

Ugovorne stranke će podržavati aktivno uključivanje svih zainteresiranih subjekata u aktivnosti koje su od značaja za provedbu ovog Ugovora, posebno u izradu, preispitivanje i ažuriranju planova ili projekata koji se odnose na upravljanje vodama.

III. STALNA HRVATSKO-CRNOGORSKA KOMISIJA ZA UPRAVLJANJE VODAMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

Osnivanje i sastav

Članak 16.

Ugovorne stranke će radi ostvarivanja suradnje, u skladu s odredbama ovog Ugovora, osnovati Stalnu hrvatsko-crnogorsku komisiju za upravljanje vodama od zajedničkog interesa.

Komisija se sastoji od šest članova. Svaka ugovorna stranka imenuje po tri člana komisije: predsjednika, zamjenika i tajnika. Ugovorne stranke mogu imenovati zamjenike članova Komisije.

O imenovanju članova Komisije i njihovih zamjenika, ugovorne stranke će se obavijestiti diplomatskim putem. Na isti način ugovorne stranke će se obavijestiti i o prestanku dužnosti imenovanih osoba i novim imenovanjima, u najkraćem roku.

Zadaci i djelokrug rada Komisije

Članak 17.

Nadležnosti, zadaci i djelokrug Komisije utvrđuju se, u skladu sa ovim Ugovorom, Poslovnikom Stalne hrvatsko-crnogorske komisije za upravljanje vodama od zajedničkog interesa, koji će donijeti Komisija na prvom zasjedanju.

Članak 18.

Komisija u skladu s potrebama osniva stalne potkomisije, ad hoc potkomisije i stručne skupine, a može angažirati i pojedine stručnjake za određena pitanja i izradu prijedloga za njihovo rješavanje, odnosno za usuglašavanje i izvršenje zadataka od zajedničkog interesa.

Članak 19.

Komisija svoje odluke donosi jednoglasno.

Komisija o zasjedanju sastavlja zapisnik, na hrvatskom jeziku i jeziku koji je u službenoj uporabi u Crnoj Gori i, kojega odobravaju ugovorne stranke.

Javnost rada Komisije

Članak 20.

Komisija će o svom radu redovno, pravovremeno i potpuno obavještavati javnost.

U cilju ostvarivanja javnosti rada, ugovorne stranke će osigurati uvjete za sudjelovanje javnosti u radu Komisije i provedbu usvojenih odluka.

IV. TROŠKOVI

Troškovi rada Komisije

Članak 21.

Troškove organiziranja i održavanja zasjedanja Komisije, sastanaka potkomisija, odnosno sastanaka stručnjaka, snosi ona ugovorna stranka na čijem se državnom području sastanak održava. Troškove vezane uz sudjelovanje predstavnika na zasjedanju Komisije i druge sastanke snosi svaka ugovorna stranka za sebe.

Drugi troškovi

Članak 22.

Ugovorne stranke će sporazumno utvrditi troškove, podjelu troškova i način plaćanja održavanja i rada postojećih, kao i planiranja, projektiranja i gradnje budućih objekata, postrojenja i vodnih građevina koji su od zajedničkog interesa, bez obzira na čijem državnom području se nalaze, kao i drugih aktivnosti koje su vezane uz provedbu ovog Ugovora.

Troškove koji nastaju u vezi s planiranjem, projektiranjem, izgradnjom, održavanjem i pogonom objekata, postrojenja i vodnih građevina koji se nalaze na državnom području jedne ugovorne stranke, a služe interesima druge ugovorne stranke, snosit će u cjelini zainteresirana ugovorna stranka.

Troškove saniranja iznenadnog onečišćenja snosi ugovorna stranka koja je odgovorna za njegov nastanak.

Financijska i porezna pitanja koja proizlaze iz provedbu ovog Ugovora, regulirat će se uz poštivanje važećih pravnih propisa ugovornih stranaka.

U slučaju da ugovorne stranke imaju potrebu i mogućnost dio troškova potrebnih za provedbu odredaba ovog Ugovora pokriti korištenjem međunarodnih financijskih sredstava, ugovorne stranke će usuglašeno djelovati i surađivati u osiguranju financijske pomoći i provedbi projekata.

Financijska pitanja, vezana uz primjenu ovog Ugovora, koja u prethodnim stavcima ovog članka, drugim dijelovima ovog Ugovora i u pripadajućim aktima nisu regulirana, ugovorne stranke će rješavati sporazumno.

V. CARINSKE ODREDBE

Članak 23.

Građevinski materijal, potrošni materijal, strojevi, pogonsko gorivo i ostala sredstva koja su potrebna za izvođenje radova, a koja se u vezi s izvršenim obvezama iz ovog Ugovora uvozi i prenose s državnog područja jedne ugovorne stranke na državno područje druge ugovorne stranke, oslobođena su uvoznih i izvoznih carina.

Roba iz stavka 1. ovoga članka, koja se ne koristi u skladu s obvezama iz ovog Ugovora, vraća se u roku koji odredi nadležno carinsko tijelo. Pri tom nije potrebno položiti garancije za propisane pristojbe. Za sredstva koja se do određenog roka ne vrate, obračunava se i naplaćuje carina.

Ugovorne stranke se obvezuju pojednostavniti carinski postupak za prijenos građevinskog materijala, potrošnog materijala, strojeva, pogonskog goriva i ostalih sredstava koja su oslobođena carine uvijek kada je to moguće u skladu sa nacionalnim carinskim propisima.

Za provedbu ovog članka nadležna tijela ugovornih stranaka mogu, po potrebi, sklopiti poseban ugovor.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Posebni ugovori

Članak 24.

Potkomisija iz članka 9. stavka 3. ovog Ugovora dužna je u roku od 60 dana od dana osnivanja, pripremiti poslovnik o svom radu i Ugovor o obvezama ugovornih stranaka u dijelu korištenja i održavanja cjevovoda Plat-Herceg Novi, sukladno članku 9. stavku 2. ovog Ugovora.

Rješavanje sporova

Članak 25.

Ugovorne stranke će nastojati sve nejasnoće u tumačenju i primjeni ovog Ugovora i eventualne sporove koji iz toga proisteknu rješavati u okviru Komisije.

Pitanja o kojima se na razini Komisije ne postigne suglasnost, rješavat će ugovorne stranke.

Ako ugovorne stranke ne uspiju riješiti spor oko tumačenja ili primjene ovog Ugovora, svaka ugovorna stranka može predložiti postupak rješavanja spora arbitražom, u skladu sa člankom 22. i Aneksom 4. Konvencije o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Helsinki, 1992. godine).

Stupanje na snagu

Članak 26.

Ovaj Ugovor stupa na snagu tridesetog dana od datuma primitka posljednje pisane obavijesti o ispunjavanju uvjeta za stupanje na snagu ovog Ugovora u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka.

Ugovorne stranke će se izvijestiti diplomatskim putem o ispunjavanju svih uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Trajanje, izmjena i otkaz

Članak 27.

Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna stranka može predložiti izmjene ovog Ugovora. Izmjene stupaju na snagu na način utvrđen u članku 26. ovog Ugovora.

Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor. Ugovor prestaje po isteku godine dana od datuma primitka pisane obavijesti o otkazu diplomatskim putem.

Sastavljeno u Zagrebu dana 4. rujna 2007. godine u dva izvornika na hrvatskom jeziku i jeziku koji je u službenoj uporabi u Crnoj Gori pri čemu su oba teksta vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE                                                     ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE                                                                          CRNE GORE

Petar Čobanković, v. r.                                                        Milutin Simović, v. r.

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove vodnog gospodarstva.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/07-04/01

Urbroj: 5030105-07-4

Zagreb, 7. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.