Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u području kulture

NN 1/2008 (29.2.2008.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u području kulture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HAŠEMITSKE KRALJEVINE JORDAN O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u području kulture, potpisan u Ammanu 20. veljače 2005. godine, u izvorniku na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HAŠEMITSKE KRALJEVINE JORDAN O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Hašemitske Kraljevine Jordan, u daljnjem tekstu: stranke,

u želji da unaprijede suradnju u području kulture i umjetnosti, te na taj način potaknu uzajamno kulturno obogaćivanje, omogućuju razvoj stvaralačkih potencijala i osiguraju bolje uzajamno upoznavanje s kulturama dviju zemalja,

u nastojanju da učvrste prijateljske odnose u području kulture,

suglasile su se kako slijedi:

Članak 1.

Stranke će nastojati razvijati suradnju između kulturnih i umjetničkih institucija u Republici Hrvatskoj i u Hašemitskoj Kraljevini Jordanu, i u tom će cilju poticati:

– sudjelovanje na umjetničkim festivalima i kulturnim aktivnostima u dvjema zemljama;

– razmjenu umjetničkih izložaba;

– sudjelovanje stručnjaka iz područja kulture i umjetnosti na simpozijima, konferencijama, seminarima i drugim kulturnim događanjima;

– razmjenu ekspertize u području zaštite, očuvanja i restauracije kulturne baštine i povijesnih spomenika;

– druge oblike suradnje koji će učvrstiti kulturnu suradnju između stranaka.

Članak 2.

Stranke će podupirati izravnu suradnju između svojih kulturnih i umjetničkih institucija: kazališta, muzeja, galerija i knjižnica. Ta će se suradnja odvijati na temelju posebnih i izravnih sporazuma između kulturnih i umjetničkih institucija dviju zemalja.

Članak 3.

Sukladno odredbama međunarodnog prava i nacionalnim zakonima dviju zemalja, stranke će razmotriti mogućnosti poduzimanja zajedničkih mjera na zaštiti prava intelektualnih vlasništva, te na sprječavanju nezakonitog uvoza i izvoza kulturnih dobara, kao i razmjeni podataka i iskustava u ovom području.

Članak 4.

U cilju provođenja ovog Ugovora, nadležna tijela stranaka izradit će konkretne programe suradnje iz područja kulture. Ti se programi mogu izmijeniti i dopuniti uzajamnim dogovorom ostvarenim diplomatskim putem.

Članak 5.

Stranke su se suglasile da će se programi kulturne suradnje dogovarati na temelju financijskih mogućnosti stranaka.

Članak 6.

Ovaj će Ugovor stupiti na snagu na dan primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem, kojom stranke obavještavaju jedna drugu da su ispunjene potrebne pretpostavke predviđene njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od pet godina, a nakon toga se prešutno produljuje za naredna petogodišnja razdoblja, ukoliko ga jedna od stranaka ne otkaže u pisanom obliku diplomatskim putem, šest mjeseci prije isteka tekućeg petogodišnjeg razdoblja.

Sastavljeno u Ammanu na dan 20. veljače 2005. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku, s tim da su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE                                                     ZA VLADU HAŠEMITSKE

HRVATSKE                                                                          KRALJEVINE JORDAN

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.                                                  Asma Khader, v. r.

ministar kulture                                                                        ministrica kulture /

glasnogovornica Vlade

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva kulture.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Ured­be nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/05-01/01

Urbroj: 5030108-07-1

Zagreb, 7. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.