Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji

NN 1/2008 (29.2.2008.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

6

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O KULTURNOJ, OBRAZOVNOJ I ZNANSTVENOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji, potpisan u Vilniusu 20. veljače 2007. godine, u izvorniku na hrvatskom, litvanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O KULTURNOJ, OBRAZOVNOJ I ZNANSTVENOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Litve (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

– s ciljem jačanja prijateljskih odnosa između dviju zemalja i njihovih naroda,

– uvjerene da će kulturna, obrazovna i znanstvena razmjena i suradnja pridonijeti većem uzajamnom poznavanju i razumijevanju između dviju zemalja,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će na načelima jednakosti i uzajamnog interesa promicati i podržavati suradnju u području kulture, obrazovanja i znanosti, u skladu s važećim pravnim propisima obiju zemalja.

Članak 2.

Ugovorne stranke će olakšavati i podržavati kulturnu suradnju između dviju zemalja, unaprjeđujući u svakoj zemlji poznavanje povijesti i kulture druge zemlje.

Članak 3.

Ugovorne stranke će poticati uzajamnu suradnju u području glazbe, kazališta i glazbenog teatra, te će promicati razmjenu solista i skupina drugih umjetnika i izvođača.

Članak 4.

Ugovorne stranke će poticati suradnju u području lijepih umjet­nosti, te razmjenu umjetničkih i drugih kulturnih izložbi.

Članak 5.

Ugovorne stranke će promicati suradnju između dviju zemalja u području zaštite kulturne baštine, arheologije, arhivistike, muzeologije i knjižničarstva, kao i razmjenu stručnjaka i publikacija.

Ugovorne stranke će poticati izravnu suradnju između nacionalnih knjižnica i arhiva dviju zemalja.

Ugovorne stranke će stvarati povoljne uvjete predstavnicima druge ugovorne stranke prigodom posjeta knjižnicama, arhivima, muzejima i drugim kulturnim ustanovama u njihovim zemljama.

Članak 6.

Ugovorne stranke će osigurati zaštitu prava intelektualnog vlasništva druge ugovorne stranke na njihovom državnom području, u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim ugovorima, koji ih obvezuju.

Članak 7.

Ugovorne stranke će promicati izravnu suradnju između tijela dviju zemalja, nadležnih za zaštitu intelektualnog vlasništva.

Članak 8.

Ugovorne stranke će poticati suradnju u području kinematografije i pozivati predstavnike ugovornih stranaka da sudjeluju na međunarodnim filmskim događanjima i festivalima, koji se održavaju u dvjema zemljama.

Članak 9.

Ugovorne stranke će poticati razmjenu nastavnika, obrazovnih stručnjaka, kao i studenata, istraživača i predavača s ustanova za visoko obrazovanje između dviju zemalja.

Ugovorne stranke će također poticati izravnu suradnju između ustanova za visoko obrazovanje te istraživačkih ustanova dviju zemalja.

Ugovorne stranke promicat će provedbu zajedničkih istraživačkih i tehnoloških razvojnih projekata od uzajamnog interesa.

Temeljem odluke ugovornih stranaka provedba i postupak uspostave gore spomenute razmjene, odredit će se posebnim sporazumima ili programima.

Članak 10.

Ugovorne stranke će razmjenjivati informacije i razmotriti mogućnost uzajamnog i recipročnog priznavanja obrazovnih diploma, svjedodžbi visokog obrazovanja, istraživačkih stupnjeva i akademskih naslova.

Članak 11.

Ugovorne stranke će promicati izravnu suradnju i razmjenu informacija između sredstava javnog priopćavanja (nacionalnih radio i televizijskih kompanija) dviju zemalja.

Članak 12.

Ugovorne stranke će promicati i olakšavati uzajamnu suradnju i razmjenu između organizacija mladih i njihovih predstavnika iz obiju zemalja.

Članak 13.

Ugovorne stranke će promicati razmjenu i suradnju u području tjelesnog odgoja i športa, te će poticati uzajamne kontakte između športskih organizacija dviju zemalja.

Članak 14.

Ugovorne stranke će poticati suradnju u područjima spomenutim u ovom Ugovoru, ne utječući na prava i obveze proistekle iz drugih međunarodnih ugovora koji ih obvezuju, te će se pridržavati pravila međunarodnih organizacija, čije su one članice.

Članak 15.

Za provedbu ovog Ugovora ugovorne stranke će sklopiti programe suradnje u ovdje navedenim posebnim područjima.

Programi će utvrditi postupke međusobne suradnje i financijske odredbe.

Članak 16.

Ugovorne stranke osnovat će Zajedničko povjerenstvo, sastav­ljeno od predstavnika obiju zemalja, koje će biti odgovorno za provedbu Ugovora i koordinaciju ovdje predviđene suradnje, kao i za razmatranje pitanja koja bi se mogla pojaviti tijekom provedbe Ugovora.

Zajedničko povjerenstvo će se sastajati naizmjenično u Zagrebu i Vilniusu, a datum i mjesto sastanka dogovorit će se diplomatskim putem.

Članak 17.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, da su ispunjeni svi unutarnji pravni postupci potrebni za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi za razdoblje od pet godina, te se automatski produljuje za sljedeća petogodišnja razdoblja, sve dok jedna od ugovornih stranaka ne obavijesti drugu ugovornu stranku, u pisanom obliku, diplomatskim putem, najkasnije šest mjeseci prije isteka tekućeg razdoblja, o svojoj namjeri da otkaže Ugovor.

U slučaju otkaza ovog Ugovora, bilo koji započeti projekti ili programi, a koji nisu realizirani za vrijeme trajanja Ugovora, odvijat će se prema odredbama ovog Ugovora do njihovog dovršenja.

SASTAVLJENO u Vilniusu dana 20. veljače 2007. godine u dva izvornika, na hrvatskom, litvanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE                                                     ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE                                                                          LITVE

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.                                                  Jonas Jučas, v. r.

ministar kulture                                                             ministar kulture

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/04-01/02

Urbroj: 5030108-07-4

Zagreb, 7. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.