Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u područ­ju kulture

NN 1/2008 (29.2.2008.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u područ­ju kulture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

7

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2008. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ČILE O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture, potpisan u Santiago de Chileu, 11. travnja 2007. godine, u izvorniku na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ČILE O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Čile, u daljnjem tekstu »stranke«,

u želji da unaprijede suradnju u području kulture i umjetnosti te na taj način potaknu uzajamno kulturno obogaćivanje, omogućuju razvoj stvaralačkih potencijala i osiguraju bolje uzajamno upoznavanje s kulturama dviju zemalja,

u nastojanju da učvrste prijateljske odnose u području kulture,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Stranke će nastojati razvijati suradnju između kulturnih i umjetničkih institucija u Republici Hrvatskoj i u Republici Čile, i u tom će cilju poticati:

– sudjelovanje na umjetničkim festivalima i kulturnim aktivnostima u dvjema zemljama;

– razmjenu umjetničkih izložaba;

– sudjelovanje stručnjaka iz područja kulture i umjetnosti na simpozijima, konferencijama, seminarima i drugim kulturnim događanjima;

– razmjenu ekspertize u području zaštite, očuvanja i restauracije kulturne baštine i povijesnih spomenika;

– druge oblike suradnje koji će učvrstiti kulturnu suradnju između stranaka.

Članak 2.

Stranke će podupirati izravnu suradnju između svojih kulturnih i umjetničkih institucija: kazališta, muzeja, galerija i knjižnica. Ta će se suradnja odvijati na temelju odvojenih i izravnih sporazuma između kulturnih i umjetničkih institucija dviju zemalja.

Članak 3.

Sukladno odredbama međunarodnog prava i nacionalnom zakonodavstvu dviju zemalja, stranke će razmotriti mogućnosti poduzimanja zajedničkih mjera na zaštiti prava intelektualnog vlasništva, te na sprječavanju nezakonitog uvoza i izvoza kulturnih dobara kao i razmjeni podataka i iskustava u ovom području.

Članak 4.

U cilju provedbe ovog Ugovora, nadležna tijela stranaka izradit će određene programe suradnje iz područja kulture. Ti se programi mogu izmijeniti i dopuniti, diplomatskim putem, uz obostrani pristanak.

Članak 5.

Stranke su se suglasile da će se programi kulturne suradnje dogovarati na temelju financijskih mogućnosti stranaka.

Članak 6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem, kojom se stranke međusobno izvješćuju da su ispunjene potrebne pretpostavke predviđene njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od pet godina, a nakon toga se prešutno produljuje za naredna petogodišnja razdoblja, ukoliko ga jedna od stranaka ne otkaže u pisanom obliku diplomatskim putem, šest mjeseci prije isteka tekućeg petogodišnjeg razdoblja.

Sastavljeno u Santiago de Chileu dana 11. travnja 2007. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU                                                    ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE                             REPUBLIKE ČILE

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.                           Paulina Urrutia, v. r.

ministar kulture                                    ministrica kulture

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva kulture.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/05-01/05

Urbroj: 5030108-08-1

Zagreb, 17. siječnja 2008.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.