Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Istočne Republike Urugvaja o suradnji na području kulture, znanosti i obrazovanja

NN 1/2008 (29.2.2008.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Istočne Republike Urugvaja o suradnji na području kulture, znanosti i obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

8

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. veljače 2008. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJA O SURADNJI NA PODRUČJU KULTURE, ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Istočne Republike Urugvaja o suradnji na području kulture, znanosti i obrazovanja, potpisan u Montevideu, 18. travnja 2007. godine, u izvorniku na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJA O SURADNJI NA PODRUČJU KULTURE, ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Istočne Republike Urugvaja, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

želeći učvrstiti odnose između dviju zemalja i produbiti međusobno razumijevanje,

uvjerene da će veze na području kulture, znanosti i obrazovanja pridonijeti jačanju suradnje i boljem uzajamnom razumijevanju kulture i načina života svake zemlje,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će pridonositi razmjeni iskustava i dostignuća u područjima kulture, znanosti i obrazovanja.

U tu svrhu ugovorne stranke će poticati:

a) suradnju između kulturnih, obrazovnih, istraživačkih i športskih ustanova u cilju suradnje na provedbi aktivnosti od zajedničkog interesa;

b) suradnju u različitim znanstvenim područjima koja su od interesa za obje ugovorne stranke, napose razmjenu znanstvenika i istraživača radi njihova sudjelovanja na seminarima, tečajevima i skupovima koji se održavaju na državnom području druge ugovorne stranke;

c) suradnju u području visoke naobrazbe i to razmjenom sveučilišnih profesora, dodiplomskih i poslijediplomskih studenata kao i dodjeljivanjem, sukladno mogućnostima svake ugovorne stranke, dodiplomskih i poslijediplomskih stipendija;

d) razmjene knjiga, tiskanih djela i materijala, kao i popratnih materijala potrebnih za ostvarenje aktivnosti dogovorenih u okviru ovog Ugovora;

e) suradnju između svojih nadležnih ustanova u područjima radija i televizije.

Ne isključujući gore navedeno, ugovorne stranke mogu dogovoriti, uz obostranu suglasnost, druge oblike suradnje koji će pridonijeti bliskijim vezama u područjima kulture, obrazovanja, književnosti i znanosti, sukladno važećem zakonodavstvu svake ugovorne stranke.

Članak 2.

Radi jednostavnijeg i bržeg provođenja postupka uzajamnog priznavanja školskih svjedodžaba, diploma i akademskih stupnjeva stečenih u obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i Istočnoj Republici Urugvaju, ugovorne stranke obvezuju se da će jedna drugoj pružati potrebne informacije o svojem sustavu obrazovanja kao i informacije o važećim propisima koji se odnose na postupak priznavanja svjedodžaba, diploma i akademskih stupnjeva.

Članak 3.

Ugovorne stranke će promicati kulturne razmjene kroz posjete umjetnika, umjetničkih skupina, glazbenih i kazališnih grupa te onih koje se bave likovnim umjetnostima. Isto tako razmjenjivat će informacije o kulturnim događajima i međunarodnim filmskim festivalima koji će se održavati u svakoj zemlji. Organizirat će i predstavljanje izložbi i drugih kulturnih događaja.

Članak 4.

Svaka ugovorna stranka će u svojoj zemlji promicati aktivnosti koje će pridonositi boljem razumijevanju kulture, povijesti i običaja druge ugovorne stranke u cilju uzajamnog obogaćivanja kulturne različitosti i jačanja točaka podudarnosti.

Članak 5.

U cilju ostvarivanja bolje suradnje ugovorne stranke su se suglasile da će poduzeti potrebne mjere u skladu sa svojim važećim zakonodavstvom, te izvršavajući važeće međunarodne ugovore kojih su stranke da bi spriječile nelegalan uvoz, izvoz i prenošenje vlasništva nad dobrima koja su dio kulturne baštine svake od njih, bez obzira na to jesu li to arheološka, umjetnička ili povijesna dobra.

Članak 6.

Ugovorne stranke će promicati razmjenu dokumenata o svojim muzejima, knjižnicama i drugim kulturnim ustanovama te razmjenjivati informacije o nacionalnoj povijesti, umjetnosti i obrtu.

Članak 7.

Ugovorne stranke će promicati suradnju u području tjelesnog odgoja i športa, i to kroz razmjene profesora, športaša, trenera, stručnjaka i športskih klubova.

Članak 8.

Ovaj Ugovor može se dopuniti i izmijeniti uz suglasnost ugovornih stranaka i na prijedlog jedne od ugovornih stranaka.

Članak 9.

U cilju provedbe ovog Ugovora ugovorne stranke utvrđivat će trogodišnje programe suradnje u području kulture, znanosti i obrazovanja, koji će se utvrditi dogovorom između ovlaštenih ustanova ugovornih stranaka.

Članak 10.

Svaki spor između ugovornih stranaka koji može nastati kao posljedica primjene ili tumačenja ovog Ugovora riješit će se izravnim pregovorima između ugovornih stranaka.

Članak 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor pisanom obaviješću diplomatskim putem. U tom slučaju otkaz Ugovora stupa na snagu šest mjeseci od datuma na koji je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

Ako se ugovorne stranke nisu drugačije dogovorile, otkaz ovog Ugovora ne utječe na nastavak programa koji se već izvode.

Sastavljeno u Montevideu dana 18. travnja 2007. godine dvije tisuće i sedme u dva izvornika na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU                                                   ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE                             ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJA

Božo Biškupić, v. r.                                      Jorge Brovetto, v. r.

Ministar kulture                                                Ministar obrazovanja i kulture

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za kulturu, znanost i obrazovanje.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/07-02/03

Urbroj: 5030108-08-1

Zagreb, 7. veljače 2008.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.