Objava o stupanju na snagu Protokola o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekogranič­nih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

NN 2/2008 (21.3.2008.), Objava o stupanju na snagu Protokola o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekogranič­nih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

41

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, sastavljen u Sofiji 31. listopada 1988., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 10/2007, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008.

Klasa: 018-05/07-97/30

Urbroj: 521-S-03/06-08-07

Zagreb, 12. ožujka 2008.

Ministar vanjskih poslova

i europskih integracija

Gordan Jandroković, v. r.