Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice MEDIA 2007 (2007. - 2013.)

NN 3/2008 (14.5.2008.), Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice MEDIA 2007 (2007. - 2013.)

HRVATSKI SABOR

49

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE MEDIA 2007 (2007. – 2013.)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice MEDIA 2007 (2007. – 2013.), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. travnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/31
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 30. travnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I
REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU
ZAJEDNICE MEDIA 2007 (2007. – 2013.)

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice MEDIA 2007 (2007. – 2013.) koji je potpisan u Bruxellesu 17. ožujka 2008. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU
IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE
MEDIA 2007 (2007. – 2013.)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu: »Komisija«, u ime Europske zajednice, s jedne strane, i
REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu: »Hrvatska«, s druge strane,
budući da:
1. Okvirni sporazum od 22. studenoga 2004. između Europske zajednice i Republike Hrvatske uspostavlja opće uvjete sudjelovanja Hrvatske u programima Zajednice, ostavljajući Komisiji i nadležnim tijelima u Hrvatskoj da odrede posebne odredbe i uvjete, uključujući financijsko sudjelovanje, u odnosu na sudjelovanje u svakom pojedinačnom programu,
2. Prema članku 1. (2.) Okvirnog sporazuma, Hrvatska može sudjelovati u programima Zajednice koji su pokrenuti ili obnovljeni nakon stupanja na snagu Sporazuma koji sadržava uvodnu klauzulu koja predviđa sudjelovanje Hrvatske,
3. Program MEDIA 2007 utemeljen je Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća br. 1718/2006/EC od 15. studenoga 2006. koja se odnosi na primjenu programa podrške za europski audiovizualni sektor,
4. Prema članku 8. te Odluke, program MEDIA 2007 otvoren je za sudjelovanje država zapadnog Balkana u skladu s dogovorima sklopljenim s tim državama slijedom okvirnih sporazuma koji će urediti njihovo sudjelovanje u programima Zajednice, dok one ispunjavaju tražene uvjete i dok stižu dodatna sredstva,
5. Otvaranje programa trećim europskim državama podložno je prethodnoj provjeri usklađenosti njihovog nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice, uključujući članak 6. stavak 5. Direktive 89/552/EEC, kako je izmijenjen i dopunjen Direktivom 97/36/EC. Ova se odredba ne primjenjuje na aktivnosti iz članka 3,
6. Hrvatska je izrazila želju za sudjelovanjem u programu MEDIA 2007 te je pregovarala s Komisijom o Memorandumu o razumijevanju koji će urediti posebne odredbe i uvjete, uključujući financijski doprinos koji se odnosi na njezino sudjelovanje u programu,
SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.
PROGRAM

Hrvatska će sudjelovati u programu MEDIA 2007 (u daljnjem tekstu: »Program«), u skladu s uvjetima iz Okvirnog sporazuma od 22. studenoga 2004. između Europske zajednice i Republike Hrvatske o općim načelima sudjelovanja Hrvatske u programima Zajednice, i prema odredbama i uvjetima iz članaka 2. – 4. i Dodataka I., II., i III. ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Članak 2.
ODREDBE I UVJETI SUDJELOVANJA U PROGRAMU

1. Hrvatska će sudjelovati u aktivnostima Programa u skladu s ciljevima, kriterijima, postupcima i rokovima navedenim u Odluci Vijeća br. 1718/2006/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006. o primjeni programa podrške za europski audiovizualni sektor, program MEDIA 2007.
2. Odredbe i uvjeti za prijavu, procjenu i odabir prijava od strane prikladnih institucija, organizacija i pojedinaca iz Hrvatske bit će jednaki onima koji se primjenjuju na prikladne institucije, organizacije i pojedince država članica Europske unije. Kako bi se izvršio program i naročito za ocjenjivanje projekta koji se financira ovim programom, Komisija se može obratiti priznatim, nezavisnim stručnjacima iz audiovizualnog sektora.
3. Kako bi se osigurala dimenzija Zajednice ovog programa, projekti i aktivnosti će uključivati barem jednog partnera od država članica Zajednice, kako bi bili prihvatljivi za financijsku potporu Zajednice. Drugi projekti i djelovanja predstavljat će jasnu dimenziju Europe i Zajednice.
4. Hrvatska će uspostaviti odgovarajuće strukture i mehanizme na nacionalnoj razini i usvojit će sve druge nužne mjere za nacionalnu koordinaciju i organizaciju aktivnosti za provedbu programa MEDIA 2007 u skladu s relevantnim odredbama u Odluci kojom se uspostavlja ovaj program. Hrvatska se naročito obvezuje osnovati MEDIA Desk u suradnji s Komisijom. Najviši iznos financijske potpore koji se ovim Programom može dodijeliti aktivnostima MEDIA Deska neće premašivati 50% ukupnog proračuna za te aktivnosti.
5. Za sudjelovanje u Programu, Hrvatska će uplaćivati svake godine financijski doprinos u Opći proračun Europske unije u skladu s dolje navedenim člankom 3. Ukoliko je potrebno kako bi se uzeo u obzir razvoj Programa, ili razvojem apsorpcijskih sposobnosti Hrvatske, ovaj doprinos obje stranke mogu sporazumno prilagoditi zajedničkim pisanim pristankom, kako bi se izbjegla neravnoteža u proračunu u provedbi programa.
6. Financijski doprinos Hrvatske za njezino sudjelovanje i provedbu Programa pridodat će se iznosu koji se svake godine u Općem proračunu Europske unije izdvaja radi ispunjavanja financijskih obveza proizašlih iz različitih oblika mjera potrebnih za provedbu, upravljanje i izvršavanje Programa.
7. Jedan od službenih jezika Zajednice koristit će se za postupke vezane uz zahtjeve, ugovore i izvještaje, kao i za ostale administrativne aspekte Programa.

Članak 3.
FINANCIJSKI DOPRINOS

Pravila koja uređuju financijski doprinos Hrvatske iznesena su u Dodatku I.
Dio tog financijskog doprinosa može se financirati odgovarajućim instrumentima Zajednice ako Hrvatska to zatraži. U tom slučaju, financiranje iz pretpristupnih fondova EU bit će utvrđeno u Financijskom memorandumu o godišnjem programu u vezi ove pomoći.

Članak 4.
IZVJEŠTAVANJE I OCJENJIVANJE

Ne dovodeći u pitanje nadležnosti Komisije i Revizorskog suda Europskih zajednica u odnosu na nadzor i ocjenjivanje Programa, sudjelovanje Hrvatske u Programu stalno će se nadzirati na temelju partnerstva koje uključuje Hrvatsku i Zajednicu. Hrvatska će Komisiji podnositi mjerodavna izvješća te sudjelovati i u drugim konkretnim aktivnostima koje Zajednica organizira u tom kontekstu.
Pravila koja se tiču financijske kontrole, povrata i ostalih mjera protiv prijevare iznesena su u Dodatku II.

Članak 5.
ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Memorandum o razumijevanju primjenjuje se za vrijeme trajanja Programa. Ako Europska zajednica odluči produžiti trajanje Programa bez značajnije promjene u Programu, ovaj se Memorandum automatski produžuje u slučaju da ga niti jedna od stranaka ne otkaže u roku od mjesec dana nakon odluke o produženju.
Projekti i aktivnosti koji su u tijeku u vrijeme prestanka Memoranduma nastavit će se do izvršenja pod uvjetima utvrđenim ovim Memorandumom o razumijevanju, kao i ugovorna rješenja koja se primjenjuju na ove projekte i aktivnosti te odredbe Dodatka II.
Dodaci čine sastavni dio ovog Memoranduma o razumijevanju.
Ovaj Memorandum o razumijevanju može se izmijeniti i dopuniti samo u pisanom obliku uz pristanak stranaka.
Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu datumom primitka pisane obavijesti diplomatskim putem kojom Republika Hrvatska izvješćuje Komisiju da su ispunjeni njezini unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Sastavljeno u Bruxellesu

 

Sastavljeno u Bruxellesu

 

17. ožujka 2008.

 

17. ožujka 2008.

 

ZA REPUBLIKU

HRVATSKU

 

ZA KOMISIJU, U IME
EUROPSKE ZAJEDNICE

 

Branko Baričević, v. r.

veleposlanik, šef Misije Republike Hrvatske pri Europskoj uniji

Viviane Reding, v. r.

članica Komisije zadužena za informacijsko društvo i medije

 

PRILOG I.
PRAVILA KOJA UREĐUJU FINANCIJSKI DOPRINOS HRVATSKE PROGRAMU
MEDIA 2007

1. Financijski doprinos Hrvatske Općem proračunu Europske unije za sudjelovanje u Programu bit će sljedeći:
 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

127.333 €

 

129.680 €

 

132.074 €

 

134.515 €

 

137.006 €

 

139.546 €

 

 


2. Doprinos Hrvatske pokriva troškove vezane uz pripremu, izvedivost, razvoj i izvršavanje projekata od zajedničkog interesa, kao i za razvoj i primjenu horizontalnih mjera, kako je predviđeno u Programu.
3. Putne troškove te troškove smještaja i dnevnica hrvatskih predstavnika i stručnjaka u svrhe njihova sudjelovanja kao promatrača u radu odbora iz Odluke br. 1718/2006/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006. ili na drugim sastancima vezanim uz provedbu Programa, isplatit će Komisija na temelju i sukladno postupcima koji su trenutačno na snazi za predstavnike i stručnjake država članica Europske unije.
4. Financijska uredba koja se primjenjuje na Opći proračun Europske unije primjenjivat će se na upravljanje hrvatskim doprinosom.
5. Kada ovaj Memorandum o razumijevanju stupi na snagu i na početku svake sljedeće proračunske godine, Komisija će Hrvatskoj uputiti poziv za osiguranje sredstava koja odgovaraju njezinom doprinosu troškova sukladno ovome Memorandumu o razumijevanju.
6. Ovaj se doprinos plaća u eurima na navedeni euro bankovni račun Komisije.
7. Hrvatska će uplatiti svoj doprinos godišnjim troškovima sukladno pozivu za osiguranje sredstava najkasnije tri mjeseca od datuma upućivanja poziva za osiguranje sredstava. Svako kašnjenje uplate doprinosa rezultirat će hrvatskim plaćanjem zateznih kamata na iznos dugovanja od datuma dospijeća. Kamatna stopa jest stopa koju primjenjuje Europska središnja banka za svoje glavne poslove refinanciranja, kako je objavljeno u seriji C Službenog glasila Europske unije, na snazi prvog kalendarskog dana u mjesecu u kojem pada dan dospijeća, uvećana za 3,5 postotnih bodova. U slučaju da je kašnjenje u plaćanju doprinosa takvo da može značajno ugroziti provedbu i upravljanje programom, i u izostanku plaćanja od 20 radnih dana nakon što je poslana službena opomena od strane Komisije Hrvatskoj, sudjelovanje Hrvatske u programu za tu godinu bit će obustavljeno.

DODATAK II.

FINANCIJSKA KONTROLA, NAPLATA I OSTALE MJERE ZA SPRJEČAVANJE PRIJEVARA

I. KONTROLE I MJERE ZAJEDNICE ZA SPRJEČAVANJE PRIJEVARA

1. Sukladno Uredbama (EC, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. i (EC, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. te drugim odredbama iz ovoga Memoranduma o razumijevanju, ugovori sklopljeni s korisnicima iz Hrvatske osigurat će predstavnicima Komisije ili drugim osobama ovlaštenima od Komisije provođenje financijskih ili drugih revizija u bilo koje vrijeme u prostorijama korisnika i njihovih podizvođača.
2. Predstavnici Komisije i druge osobe koje je ovlastila Komisija imaju odgovarajući pristup prostorima, poslovima i dokumentima, kao i svim informacijama, potrebnim za provođenje takvih revizija, uključujući i one u elektroničkom obliku. Ovo pravo na pristup izričito se navodi u ugovorima sklopljenim za provedbu instrumenata navedenih u ovom Memorandumu. Revizorski sud Europskih zajednica ima ista prava kao i Komisija.
3. U okviru ovog Memoranduma, Komisija/OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara) ovlašten je za provođenje provjera i inspekcijskog nadzora na licu mjesta na državnom području Hrvatske, sukladno postupovnim odredbama Uredbe Vijeća (Euratom, EC) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996.
Ove provjere i inspekcijski nadzori pripremaju se i provode u bliskoj suradnji s hrvatskim nadležnim tijelima ovlaštenima od hrvatskih vlasti, koja će biti pravodobno obaviještena o predmetu, svrsi i pravnom temelju tih provjera i inspekcijskih nadzora, kako bi mogli pružiti svu potrebnu pomoć.
Ako hrvatska tijela na koja se to odnosi to žele, provjere i inspekcijski nadzori na licu mjesta mogu se provesti zajednički.
Ako sudionici programa odbiju izvršavanje provjere ili inspekcijskog nadzora na licu mjesta, hrvatska tijela, djelujući sukladno nacionalnim propisima, pružit će Komisijinim/OLAF-ovim inspektorima potrebnu pomoć u izvršavanju dužnosti pri provođenju provjera ili inspekcijskog nadzora na licu mjesta.
Komisija/OLAF obavijestit će hrvatska tijela što je prije moguće o bilo kakvim nepravilnostima ili sumnji na nepravilnosti koje su se pojavile tijekom provjere ili inspekcijskog nadzora na licu mjesta. U svakom slučaju Komisija/OLAF dužna je obavijestiti gore spomenuto tijelo o rezultatima provjera i inspekcijskih nadzora.

II. INFORMACIJE I KONZULTACIJE

1. U svrhu pravilne provedbe ovoga Dodatka, nadležna tijela u Hrvatskoj i u Zajednici redovito će izmjenjivati informacije i, na zahtjev jedne od stranaka, održavati konzultacije.
2. Nadležna hrvatska tijela bez odgađanja će obavještavati Komisiju o svakoj činjenici ili sumnji na nepravilnost o kojima imaju saznanje vezano uz sklapanje i provedbu ugovora sklopljenih u provedbi instrumenata navedenih u ovome Memorandumu.

III. UPRAVNE MJERE I KAZNE

Ako hrvatsko kazneno pravo ne predviđa drukčije, Komisija može primijeniti upravne mjere i kazne u skladu s Uredbama (EC, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. i (EC, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002.

IV. POVRAT SREDSTAVA

Odluke Komisije donesene u duhu ovog Memoranduma koje nameću novčane obveze i osobama koje nisu države bit će ovršne u Hrvatskoj. Ovrha će se provoditi u skladu s pravilima građanskog postupka na snazi u državi na čijem se državnom području provodi. Državno tijelo koje u tu svrhu odredi Vlada Republike Hrvatske i o kojem će se obavijestiti Komisiju, odluci prilaže rješenje o ovrsi bez drugih formalnosti osim potvrde o vjerodostojnosti odluke. Po izvršenju ovih formalnosti po zahtjevu Komisije, Komisija može pristupiti ovrsi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom podnošenjem predmeta neposredno nadležnom tijelu. Zakonitost odluke Komisije podliježe kontroli Suda Europskih zajednica.
Sudske odluke koje donosi Sud Europskih zajednica sukladno arbitražnoj klauzuli sadržanoj u ugovoru sklopljenim u okviru ovog Memoranduma bit će ovršne pod istim pravilima.

V. NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA

Komisija će komunicirati izravno sa sudionicima programa MEDIA 2007 u Hrvatskoj i s njihovim podizvođačima. Oni mogu izravno dostaviti Komisiji sve potrebne informacije i dokumentaciju koje su dužni dostaviti na temelju instrumenata iz ovog Memoranduma i ugovora sklopljenih radi njihove provedbe.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE COMMUNITY PROGRAMME

MEDIA 2007 (2007 – 2013)

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, hereinafter referred to as «the Commission», on behalf of the European Community, of the one part, and
THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as «Croatia»
of the other part, Whereas:
1. The Framework Agreement of 22 November 2004 between the European Community and Republic of Croatia establishes the general principles for the participation of Croatia in Community programmes, leaving the Commission and the competent authorities of Croatia to determine the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to such participation in each particular programme.
2. Under Article 1(2) of the Framework Agreement, Croatia is allowed to participate in Community programmes set up or renewed after the entry into force of the Agreement which contain an opening clause that provides for Croatia’s participation.
3. The MEDIA 2007 programme was established by Decision No 1718/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector.
4. Under Article 8 of that Decision, the MEDIA 2007 programme is open to participation of the Western Balkan countries in accordance with arrangements made with these countries following framework agreements to be established governing their participation in Community programmes and as long as the required conditions are met and supplementary appropriations are received.
5. The Opening up of the programme to European third countries may be subject to prior examination of the compatibility of their national legislation with Community legislation, including Article 6 paragraph 5 of Directive 89/552/EEC, as amended by Directive 97/36/EC. This provision does not apply to actions under Article 3.
6. Croatia has expressed its wish to participate in the MEDIA 2007 programme and has negotiated with the Commission a Memorandum of Understanding establishing the specific terms and conditions, including financial contribution, regarding its participation in the programme.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
PROGRAMME

Croatia shall participate in the MEDIA 2007 programme (hereinafter called «the Programme»), in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement of 22 November 2004 between the European Community and the Republic of Croatia on the general principles for the participation of Croatia in Community programmes, and under the terms and conditions referred to in Articles 2-4 and Annexes I, II and III of this Memorandum of Understanding.

Article 2
TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION
IN THE PROGRAMME

1. Croatia shall participate in the activities of the Programme in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines defined in Council Decision No 1718/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector, the MEDIA 2007 programme.
2. The terms and conditions for the submission, assessment and selection of applications by eligible institutions, organisations and individuals of Croatia shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union. In order to execute the programme and, in particular, for the evaluation of project benefiting from programmes funding the Commission may draw on recognised, independent Croatian experts in the audiovisual sector.
3. In order to ensure the Community dimension of the programme, projects and activities shall, in order to be eligible for Community financial support, include at least one partner from one of the Member States of the Community. Other projects and actions shall present a clear European and Community dimension.
4. Croatia shall establish the appropriate structures and mechanisms at national level and shall adopt all other necessary measures for national coordination and organisation of activities to implement the MEDIA 2007 programme in accordance with the relevant provisions in the Decision establishing this programme. In particular, Croatia undertakes to establish a MEDIA Desk in cooperation with the Commission. The maximum amount of financial support to be allocated by the Programme to the activities of the MEDIA Desk shall not exceed 50 % for the total budget for those activities.
5. To participate in the Programme, Croatia shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below. If necessary in order to take into account Programme developments, or the evolution of Croatia’s absorption capacity, this contribution may be adapted in writing by common consent of the parties, so as to avoid budgetary imbalance in the implementation of programmes.
6. The financial contribution of Croatia in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.
7. One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

Article 3
FINANCIAL CONTRIBUTION

The rules governing the financial contribution of Croatia are set out in Annex I.
Part of that financial contribution may be financed under the relevant Community external aid instrument, if Croatia so requests. In such a case, the financing out of EU pre-accession funds will be specified in the Financing Memorandum on the Annual Programme regarding this assistance.

Article 4
REPORTING AND EVALUATION

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of Croatia in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Croatia. Croatia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in that context.
The rules concerning financial control, recovery and other antifraud measures are laid down in Annex II

Article 5
FINAL PROVISIONS

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Programme. Nevertheless, should the European Community decide to extend the duration without any substantial change within the Programme, this Memorandum would also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the extension decision.
Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Memorandum of Understanding, as will the contractual arrangements applying to these projects and activities and the provisions of Annex II.
The Annexes form an integral part of this Memorandum of Understanding.
This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the parties.
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of receipt of the written notification through diplomatic channels by which the Republic of Croatia notifies the Commission that its internal legal requirements for its entry into force have been fulfilled.
 

Done at Brussels on 17 March 2008

 

Done at Brussels on 17 March 2008

 

FOR THE REPUBLIC
OF CROATIA

 

FOR THE COMMISSION, ON BEHALF
OF THE EUROPEAN COMMUNITY

 

Mr Branko Baričević

 

Ms Viviane Reding

 

Ambassador, Head of
Mission Republic of Croatia to the European Union

 

Member of the Commission in charge of the of Information Society and Media

 

 

ANNEX I
RULES GOVERNING THE FINANCIAL CONTRIBUTION OF CROATIA TO MEDIA
2007 PROGRAMME

1. The financial contribution to be paid by Croatia to the General Budget of the European Union to participate in the Programme shall be the following:
 

2008.

 

2009.

 

2010.

 

2011.

 

2012.

 

2013.

 

127.333 €

 

129.680 €

 

132.074 €

 

134.515 €

 

137.006 €

 

139.546 €

 

 

2. The contribution of Croatia shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the Programme.
3. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Croatia for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Decision No 1718/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.
4. The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Croatia.
5. When this Memorandum of Understanding enters into force and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send Croatia a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Memorandum of Understanding.
6. That contribution shall be paid in euro to a euro denominated bank account of the Commission.
7. Croatia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Croatia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the months in which the deadline falls, increased by 3.5 percentage points. If the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the Programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Croatia, participation of Croatia in the Programme for the relevant year will be suspended.

ANNEX II
FINANCIAL CONTROL, RECOVERY AND OTHER ANTIFRAUD MEASURES
I. CONTROLS AND ANTIFRAUD MEASURES BY THE COMMUNITY

1. In accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 and with the other rules referred to in this Memorandum of Understanding, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in Croatia shall provide for financial or other audits to be conducted at any time on the premises of the beneficiaries and of their subcontractors by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.
2. Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to sites, works and documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.
3. Within the framework of this Memorandum, the Commission/OLAF (the European Anti Fraud Office) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on territory of Croatia in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996.
These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the competent authorities of Croatia designated by the authorities of Croatia which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help.
If the authorities of Croatia concerned so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.
Where the participants in the programmes resist an on-the-spot check or inspection, the authorities of Croatia acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.
The Commission/OLAF shall report as soon as possible to the authorities of Croatia any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event the Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authority of the result of such checks and inspections.

II. INFORMATION AND CONSULTATION

1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the competent authorities of Croatia and Community authorities shall regularly exchange information and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.
2. The competent authorities of Croatia shall inform the Commission without delay of any fact or suspicion which has come to their notice relating to an irregularity in connection with the conclusion and implementation of the contracts concluded in application of the instruments referred to in this Memorandum.

III. Administrative measures and penalties

Without prejudice to application of criminal law of Croatia, administrative measures and penalties may be imposed by the Commission in accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002.

IV. RECOVERY

Decisions taken by the Commission within the scope of this Memorandum which impose a pecuniary obligation on persons other than States shall be enforceable in Croatia. Enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The enforcement order shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the Government o Croatia shall designate for this purpose and shall make known to the Commission. When these formalities have been completed on application by the Commission, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority. The legality of the Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice of the European Communities.
Judgments delivered by the Court of Justice of the European Communities pursuant to an arbitration clause in a contract within the scope of this Memorandum shall be enforceable on the same terms.

V. DIRECT COMMUNICATION

The Commission shall communicate directly with the participants in the MEDIA 2007 programme established in Croatia and with their subcontractors. They may submit directly to the Commission all relevant information and documentation which they are required to submit on the basis of the instruments referred to in this Memorandum and of the contracts concluded to implement them.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove kulture.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Memorandum o razumijevanju iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 008-02/08-01/03
Zagreb, 25. travnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.