Objava o stupanju na snagu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

NN 3/2008 (14.5.2008.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

61

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, usvojena u New Yorku 13. prosinca 2006. i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, usvojen u New Yorku 13. prosinca 2006., objavljeni u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/2007, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 3. svibnja 2008.
Klasa: 018-04/07-01/06
Urbroj: 521-S-03/06-08-13
Zagreb, 23. travnja 2008.

Ministar vanjskih poslova i
europskih integracija
Gordan Jandroković, v. r.