Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi

NN 4/2008 (13.6.2008.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi

HRVATSKI SABOR

70

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKE POVELJE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. svibnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/50
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 23. svibnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKE POVELJE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Članak 1.

U Zakonu o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/97.) iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:
»Članak 3.a
Sukladno članku 12. stavku 3. Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Republika Hrvatska obavijestit će glavnog tajnika Vijeća Europe kako slijedi:
U skladu sa člankom 12. stavkom 3. Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Republika Hrvatska smatra se vezanom i sljedećim odredbama (paragrafima) Povelje:
– članak 4. stavci 3., 5. i 6.,
– članak 8. stavak 3.,
– članak 9. stavci 4., 5., 6., 7. i 8.,
– članak 10. stavak 2.«

Članak 2.

Članak 4. Zakona mijenja se i glasi:
»Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odredbe (paragrafi) iz članka 1. ovoga Zakona nisu na snazi za Republiku Hrvatsku te će se podaci o njihovu stupanju na snagu objaviti u skladu sa člankom 30. stavkom 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 015-01/08-01/01
Zagreb, 16. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.