Objava o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu"

NN 5/2008 (13.8.2008.), Objava o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu"

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

102

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u »Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu«, potpisan u Zagrebu 4. rujna 2007. i u Bruxellesu 20. rujna 2007., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 3/2008, stupio na snagu 26. svibnja 2008.
Klasa: 018-05/07-90/05
Urbroj: 521-S-03/06-08-18
Zagreb, 20. lipnja 2008.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.