Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom

NN 5/2008 (13.8.2008.), Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom

HRVATSKI SABOR

83

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE
SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/77
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 4. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM

Članak 1.

Potvrđuje se Svjetska poštanska konvencija sa Završnim protokolom, sastavljena u Bukureštu 5. listopada 2004. u izvorniku na francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom, u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SVJETSKA POŠTANSKA KONVENCIJA

Niže potpisani, opunomoćenici vlada država članica Unije, u skladu sa člankom 22. stavkom 3. Ustava Unije, sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964., jednoglasno su i u skladu sa člankom 25. stavkom 4. Ustava, utvrdili u ovoj Konvenciji pravila koja se primjenjuju u međunarodnom poštanskom prometu.

DIO PRVI
ZAJEDNIČKI PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM PROMETU
UVODNO POGLAVLJE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
DEFINICIJE

1. U smislu Svjetske poštanske konvencije navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:
1.1 univerzalna poštanska usluga: stalno pružanje kvalitetnih osnovnih poštanskih usluga svim korisnicima na cijelom državnom području članice Svjetske poštanske unije, po pristupačnim cijenama;
1.2 izravni zaključak: vreće s nazivnicama ili više vreća ili drugih posuda zatvorenih sa ili bez plombe koje sadrže poštanske pošiljke;
1.3 otvoreni tranzit: tranzit kroz posredne države, gdje broj pošiljaka ili masa ne opravdavaju izravni zaključak za državu odredišta;
1.4 poštanska pošiljka: općeniti pojam, a odnosi se na sve što se otprema poštanskim tokovima (pismovne pošiljke, poštanske pakete, novčane uputnice itd.);
1.5 terminalne naknade: naknada koju duguje poštanska uprava otpreme poštanskoj upravi odredišta za troškove nastale u državi odredišta za primljene poštanske pismovne pošiljke;
1.6 tranzitni troškovi: troškovi za pružene usluge posrednika u državi preko koje se obavlja tranzit (poštanska uprava, ili drugi davatelj usluga, ili jedni i drugi) uzimajući u obzir radi li se o kopnenim, pomorskim i/ili zrakoplovnim pošiljkama u tranzitu;
1.7 unutarnje kopnene stope: naknada koju poštanska uprava otpreme duguje poštanskoj upravi odredišta za troškove do kojih je došlo u odredišnoj državi za primljene pakete;
1.8 tranzitne kopnene stope: naknade za usluge koje je izvršio posrednik u državi preko koje se obavlja tranzit (poštanska uprava, drugi davatelj usluga ili jedni i drugi) uzimajući u obzir radi li se o kopnenom i/ili zrakoplovnom prijevozu paketa preko državnog područja;
1.9 pomorske stope: naknade za pružene usluge posrednika (poštanska uprava, ili drugi davatelj usluge, ili jedni i drugi) koji sudjeluje u pomorskom prijevozu paketa.

Članak 2.
IMENOVANJE JEDNE ILI VIŠE PRAVNIH OSOBA ODGOVORNIH ZA ISPUNJAVANJE OBVEZA KOJE PROIZLAZE IZ PRIDRŽAVANJA ODREDBI KONVENCIJE

Države članice su obvezne obavijestiti Međunarodni ured, u roku od šest mjeseci od datuma završetka Kongresa, o nazivu i adresi vladinog tijela odgovornog za nadzor poštanskih usluga. U roku od šest mjeseci od datuma završetka Kongresa države članice će poslati Međunarodnom uredu naziv i adresu jednog ili više službeno imenovanih operatora/davatelja poštanskih usluga koji su obvezni ispuniti obveze koje proizlaze iz akata Unije na svom državnom području. Između Kongresa Međunarodni ured treba biti obaviješten što je prije moguće o svim izmjenama vladinih tijela (odgovornih za nadzor poštanskih usluga) i službeno imenovanih operatora/davatelja poštanskih usluga.

Članak 3.
UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

1. U cilju podržavanja pojma jedinstvenog poštanskog područja Unije, države članice će osigurati da svi korisnici uživaju pravo na univerzalnu poštansku uslugu u kojoj će biti sadržano stalno pružanje kvalitetnih osnovnih poštanskih usluga svim korisnicima na cijelom njihovom državnom području po pristupačnim cijenama.
2. Imajući u vidu taj cilj, države članice će utvrditi, u okvirima njihovih nacionalnih poštanskih zakonodavstava ili drugim uobičajenim načinima, obujam poštanskih usluga koje se nude i zahtjeve za kvalitetom i prihvatljivim cijenama, uzimajući u obzir potrebe stanovništva i njihove običaje.
3. Države članice će osigurati da ponuda poštanskih usluga i standardi kvalitete budu ostvareni od strane operatora odgovornih za obavljanje univerzalne poštanske usluge.
4. Države članice će osigurati da univerzalna poštanska usluga bude pružena na pouzdanoj osnovi, garantirajući tako njezinu održivost.

Članak 4.
SLOBODA TRANZITA

1. Načelo slobode tranzita iskazano je u članku 1. Ustava. Ono obvezuje svaku poštansku upravu da uvijek otpremi najbržim putem i najsigurnijim načinom, koji koristi za vlastite pošiljke, izravne zaključke i pismovne pošiljke u otvorenom tranzitu koje su joj predane od druge poštanske uprave. Taj princip se odnosi i na krivo usmjerene pošiljke ili zaključke.
2. Države članice koje ne sudjeluju u razmjeni pismovnih pošiljaka s pokvarljivim biološkim tvarima ili radioaktivnim tvarima imaju mogućnost ne dozvoliti tranzit ovih pošiljaka u otvorenom tranzitu preko njihovog državnog područja. Isto će se primijeniti i na ostale pismovne pošiljke koje nisu pisma, dopisnice i sekogrami. Isto se primjenjuje na novine, magazine, tiskanice, male pakete i M vreće čiji sadržaji ne udovoljavaju zakonskim odredbama koje određuju uvjete njihovog objavljivanja ili opticaja u tranzitnoj državi.
3. Sloboda tranzita za poštanske pakete koji se otpremaju kopnenim i pomorskim putem ograničena je na područje država koje sudjeluju u ovoj usluzi.
4. Sloboda tranzita zrakoplovnih paketa zagarantirana je na čitavom području Unije. Međutim, države članice koje ne obavljaju uslugu poštanskih paketa nisu obvezne sudjelovati u otpremi zrakoplovnih paketa površinskim putem.
5. Ako država članica ne izvršava obvezu koja se odnosi na slobodu tranzita, ostale države članice mogu prekinuti svoj poštanski promet s tom državom.

Članak 5.
VLASNIŠTVO NAD POŠTANSKIM POŠILJKAMA. POVLAČENJE IZ POŠTE. IZMJENE ILI ISPRAVCI ADRESE. PREUSMJERAVANJE. POVRAT NEURUČENIH POŠILJAKA POŠILJATELJU.

1. Poštanska pošiljka će ostati vlasništvo pošiljatelja sve dok nije uručena zakonitom primatelju, osim kada je pošiljka zaplijenjena na temelju zakonskih propisa države porijekla ili države odredišta i u slučaju primjene članka 15.2.1.1 ili 15.3, u skladu sa zakonodavstvom tranzitne države.
2. Pošiljatelj poštanske pošiljke može povući pošiljku iz pošte ili izmijeniti ili ispraviti adresu. Cijena i drugi uvjeti su navedeni u Pravilnicima.
3. Države članice će organizirati preusmjeravanje pošiljke u slučaju kada je primatelj promijenio adresu, kao i povrat neuručene pošiljke pošiljatelju. Cijena i drugi uvjeti su navedeni u Pravilnicima.

Članak 6.
CIJENE

1. Cijene za različite međunarodne poštanske i druge posebne usluge određuju poštanske uprave u skladu s načelima utvrđenim u Konvenciji i Pravilnicima. U načelu, bit će povezane s troškovima obavljanja tih usluga.
2. Poštanska uprava porijekla određuje poštarinu za prijevoz pismovnih pošiljaka i poštanskih paketa. Poštarina pokriva dostavu pošiljke na adresu, uzevši u obzir da za tu vrstu pošiljke postoji spomenuta usluga u odredišnoj državi.
3. Naplaćene poštarine, uključujući i one iznose koji su preporučeni u aktima, bit će najmanje jednake onima naplaćenim za unutarnji promet za pošiljke koje imaju iste karakteristike (vrsta, količina, vrijeme potrebno za obradu pošiljke itd.).
4. Poštanske uprave su ovlaštene odrediti i više cijene od onih preporučenih u aktima.
5. Prema gore navedenom najmanjem iznosu poštarina iz stavka 3. ovoga članka, poštanske uprave mogu odobriti manje poštarine na temelju njihovog unutarnjeg zakonodavstva za pismovne pošiljke i pakete zaprimljene u njihovoj državi. One mogu, na primjer, dati povlaštene poštarine velikim korisnicima.
6. Zabranjeno je naplatiti od korisnika bilo kakve druge naknade osim onih predviđenih aktima.
7. Osim u slučajevima kada je drugačije predviđeno aktima, svaka poštanska uprava zadržava poštarinu koju je naplatila.

Članak 7.
IZUZECI OD PLAĆANJA POŠTARINA
1. Načelo

1.1 Slučajevi izuzeća od plaćanja poštarina, u značenju izuzeća od plaćanja poštarina unaprijed, izričito su utvrđeni u Konvenciji. Pravilnici mogu utvrditi izuzeće od plaćanja poštarine unaprijed i izuzeće od plaćanja tranzitnih troškova, terminalnih naknada i domaćih stopa za pismovne poštanske pošiljke i pakete koji se odnose na poštanske usluge koje koriste poštanske uprave i uže unije. Nadalje, pismovne pošiljke i poštanski paketi koje šalje Međunarodni ured Svjetske poštanske unije u uže unije i poštanske uprave smatraju se pošiljkama koje se odnose na poštanske usluge i one će biti izuzete od plaćanja svih poštanskih troškova. Međutim, za ove pošiljke uprava porijekla ima mogućnost naplate zrakoplovnih naknada za pismovne pošiljke.
2. Ratni zarobljenici i civilni zatvorenici
2.1 Pismovne pošiljke, poštanski paketi i pošiljke poštansko-financijskih usluga naslovljene na bilo poslane od ratnih zarobljenika, bilo izravno bilo preko ureda spomenutih u Pravilnicima Konvencije i Sporazumu o poštanskim uslugama plaćanja, oslobođene su svih poštarina, osim dopunske poštarine za zrakoplovni prijevoz. Zarobljenici zaraćenih strana, zatvoreni na neutralnom državnom području, smatraju se ratnim zarobljenicima kada se radi o primjeni ove odredbe.
2.2 Odredbe pod 2.1 također se primjenjuju i na pismovne pošiljke, poštanske pakete i pošiljke vezane za poštansko-financijske usluge porijeklom iz drugih država i adresiranih ili koje upućuju civilni zatvorenici, kako je to definirano Ženevskom konvencijom od 12. kolovoza 1949. godine o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata, a koje se otpremaju izravno ili preko navedenih ureda iz Pravilnika Konvencije i Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja.
2.3 Uredi navedeni u Pravilnicima Konvencije i Sporazumu o poštanskim uslugama plaćanja isto tako uživaju pravo oslobađanja od plaćanja poštarine za pismovne pošiljke, poštanske pakete i pošiljke vezane uz poštansko-financijske usluge u odnosu na osobe iz stavka 2.1 i 2.2 koje oni šalju ili primaju, bilo izravno bilo kao posrednici.
2.4 Paketi su oslobođeni od plaćanja poštarine mase do 5 kg. Masa se povećava do 10 kg u slučaju kada sadržaj paketa nije djeljiv ili paketa naslovljenih na logor ili predstavnika zatvorenika u logoru radi raspodjele zarobljenicima.
2.5 Kod obračuna troškova između poštanskih uprava ne računaju se stope za paketne usluge i za pakete za ratne zarobljenike i civilne zatvorenike, osim troškova za zrakoplovni prijevoz za zrakoplovne pakete.
3. Sekogrami
3.1 Sekogrami su oslobođeni svih poštarina, osim dopunske poštarine za zrakoplovni prijevoz.

Članak 8.
POŠTANSKE MARKE

1. Naziv »poštanska marka« je zaštićen ovom Konvencijom i odnosi se isključivo na marke koje su u skladu s uvjetima iz ovog članka i Pravilnika.
2. Poštanske marke:
2.1 izdaju isključivo nadležna tijela za izdavanje poštanskih maraka u skladu s aktima Svjetske poštanske unije.Izdavanje poštanskih maraka uključuje i stavljanje poštanskih maraka u opticaj;
2.2 predstavljaju suverenost i sadrže:
2.2.1 dokaz o unaprijed plaćenoj poštarini koja odgovara njezinoj stvarnoj vrijednosti kada se stavlja na poštansku pošiljku, u skladu s aktima Unije;
2.2.2 izvor dodatne zarade za poštanske uprave, kao filatelistički primjerci;
2.3 moraju biti u opticaju, za unaprijed plaćenu poštarinu ili za filatelističku namjenu, na državnom području uprave porijekla koja ih je izdala.
3. Kao dokaz suverenosti, poštanska marka mora sadržavati:
3.1 naziv države članice ili državnog područja kojem pripada poštanska uprava koja je izdala poštansku marku, napisan latiničnim slovima;
3.1.1 shodno slobodnom izboru, službeni znak države kojoj pripada poštanska uprava koja izdaje poštansku marku;
3.1.2 vrijednost poštanske marke izražena je arapskim brojkama ili rimskim brojkama;
3.1.3 izborno, riječ »poštarina« (Postage) latiničnim ili drugim slovima.
4. Simboli države, službeni kontrolni znakovi i logo međuvladinih organizacija na poštanskoj marki su zaštićeni kako je to uređeno Pariškom konvencijom za zaštitu industrijskog vlasništva.
5. Predmeti i dizajn poštanskih maraka:
5.1 moraju biti u duhu Preambule Ustava Svjetske poštanske unije u skladu s odlukama koje su donijela tijela Unije;
5.2 usko su povezani s kulturnim identitetom države kojem pripada poštanska uprava koja izdaje poštansku marku, ili pridonose širenju kulture ili pomažu očuvanju mira;
5.3 kod izdavanja prigodnih poštanskih maraka u vezi s vodećim osobama ili događajima koji nisu iz države ili s područja poštanske uprave koja izdaje poštansku marku, marka će nositi znak države ili područja porijekla događaja ili osobe;;
5.4 izbjegavat će politički karakter ili temu uvredljive prirode vezanu uz osobu ili državu;
5.5 bit će od izuzetnog značenja za državu kojem pripada poštanska uprava koja je izdala poštansku marku ili za tu poštansku upravu.
6. Kao predmet intelektualnih prava, poštanska marka može sadržavati:
6.1 oznaku da poštanska uprava ima pravo korištenja prava intelektualnog vlasništva, i to:
6.1.1 autorska prava, stavljanjem znaka ©, pokazujući vlasništvo autorskih prava i godinu izdavanja poštanske marke;
6.1.2 znak registriran na državnom području države članice kojoj pripada poštanska uprava koja izdaje poštansku marku, stavljanjem registriranog simbola zaštitnog znaka ® poslije znaka;
6.2 ime umjetnika;
6.3 naziv tiskare.
7. Oznake o unaprijed plaćenoj poštarini, otisci strojeva za označavanje poštarine i tiskovni otisci ili drugi tiskovni ili otisci žiga sukladni odredbama akata Svjetske poštanske unije mogu se koristiti samo uz odobrenje/dozvolu poštanske uprave.

Članak 9.
POŠTANSKA SIGURNOST

Poštanske uprave će usvojiti i primjenjivati aktivnu sigurnosnu strategiju na svim razinama poštanskog procesa radi zadržavanja i povećavanja povjerenja korisnika u poštansku službu a u interesu svih strana koje su u nju uključene. Strategija uključuje i razmjenu informacija osiguranja sigurnog prijevoza i tranzita pošiljaka između država članica.

Članak 10.
OKOLIŠ

Države članice prihvaćaju i primjenjuju proaktivnu strategiju zaštite okoliša na svim razinama poštanskih operacija i unapređuju svijest o očuvanju okoliša u poštanskim uslugama.

Članak 11.
KRŠENJE PRAVILA

1. Poštanske pošiljke
1.1 Države članice moraju poduzeti sve moguće mjere kako bi spriječile niže navedene radnje u svrhu kažnjavanja počinitelja tih djela:
1.1.1 stavljanje narkotika ili psihotropskih supstanci u poštanske pošiljke, kao i stavljanje eksploziva, zapaljivih sredstava ili drugih opasnih supstanci, kada njihovo stavljanje nije izravno odobreno Konvencijom;
1.1.2 stavljanje u poštanske pošiljke predmeta pedofilske naravi ili pornografske naravi na kojima su djeca.
2. Način označavanja plaćene poštarine i oznake o plaćenoj poštarini
2.1 Države članice se obvezuju za poduzimanje svih mjera, u cilju sprečavanja i kažnjavanja kršenja načina, obilježavanja plaćanja poštarine predviđenih ovom Konvencijom:
2.1.1 poštanske marke, u opticaju ili povučene iz opticaja;
2.1.2 otisci uređaja za oznake plaćanja unaprijed;
2.1.3 otisci strojeva za označavanje poštarine ili tiskovni otisci;
2.1.4 međunarodni kupon za odgovor.
2.2 U ovoj Konvenciji prekršaji u vezi sa sredstvima plaćanja unaprijed se odnose na niže navedene radnje koje su poduzete s namjerom nezakonitog stjecanja protupravne imovinske koristi za sebe ili treću stranu. Sljedeće radnje su kažnjive:
2.2.1 krivotvorenje ili bilo koja zloporaba koja za sobom povlači adekvatne posljedice;
2.2.2 korištenje, stavljanje u opticaj, trgovanje, distribucija, prijevoz, prezentacija i sve aktivnosti vezane za krivotvorenje oznaka plaćanja;
2.2.3 korištenje ili stavljanje u opticaj oznaka plaćanja poštarine koje su već korištene;
2.2.4 pokušaji koji navode na čin niže navedenih prekršaja.
3. Uzajamnost
3.1. U pogledu sankcija nema razlike između radnji koje su spomenute u točki 2., bez obzira radi li se o nacionalnim ili stranim sredstvima za plaćanje poštarine unaprijed, ova odredba nije predmet bilo kojeg zakonskog ili uobičajenog uvjeta uzajamnosti.

DIO DRUGI
PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PISMOVNE POŠILJKE I POŠTANSKE PAKETE
POGLAVLJE 1.
ODREDBE O USLUGAMA
Članak 12.
OSNOVNE USLUGE

1. Države članice osiguravaju prijam, razradu, prijevoz i uručenje pismovnih pošiljaka.
2. Pismovne pošiljke su:
2.1 prioritetne i neprioritetne pismovne pošiljke, do 2 kg,
2.2. pisma, dopisnice, tiskanice i mali paketi do 2 kg,
2.3 sekogrami do 7 kg,
2.4 posebne vreće koje sadrže novine, knjige, časopise i slične tiskane dokumente za istog primatelja na istoj adresi, nazvane »M vreće« do 30 kg.
3. Pismovne pošiljke se klasificiraju prema brzini obrade pošiljaka ili sadržaju pošiljaka u skladu s Pravilnikom o pismovnim pošiljkama.
4. Viša ograničenja mase od onih navedenih u točki 2. ovoga članka primjenjuju se shodno slobodnom izboru za određene kategorije pismovnih pošiljaka sukladno uvjetima određenim u Pravilniku o pismovnim pošiljkama.
5. Države članice moraju osigurati prijam, razradu i prijevoz, kao i dostavu poštanskih paketa do 20 kg ili kako je to uređeno Konvencijom, ili u slučaju paketa koji se otpremaju u inozemstvo prema dvostranom sporazumu, na bilo koji način koji je povoljniji za korisnike usluga.
6. Ograničenja mase preko 20 kg, primjenjuju se shodno slobodnom izboru za određene kategorije poštanskih paketa sukladno uvjetima specificiranim u Pravilniku o poštanskim paketima.
7. Svaka država čija poštanska uprava nema uslugu prijevoza paketa može odrediti da se odredbe iz ove Konvencije primjenjuju na organizacije koje pružaju usluge prijevoza. Istodobno, može se ograničiti usluga prijama i otpreme paketa samo za ona mjesta u kojima spomenuti prijevoznik pruža uslugu.
8. Bez obzira na točku 5. ovoga članka države koje nisu prije 1. siječnja 2001. potpisale Sporazum o poštanskim paketima nisu obvezne pružati uslugu poštanskih paketa.

Članak 13.
DODATNE USLUGE

1. Države članice pružaju i sljedeće obvezne dodatne usluge:
1.1 uslugu preporučenog rukovanja za prioritetne i zrakoplovne pismovne pošiljke za inozemstvo,
1.2 uslugu preporučenog rukovanja za neprioritetne i površinske pismovne pošiljke za inozemstvo, za odredišta gdje ne postoji prioritetna ili zrakoplovna usluga,
1.3 uslugu preporučenog rukovanja za sve pismovne pošiljke iz inozemstva.
2. Pružanje usluge preporučenog rukovanja za neprioritetne i površinske pismovne pošiljke za odredišta u inozemstvu, za koje postoje prioritetne i zrakoplovne pošiljke, daje se prema slobodnom izboru.
3. Države članice mogu dogovoriti i dodatne poštanske usluge s drugim poštanskim upravama koje pristaju davati usluge:
3.1 označavanja vrijednosti za pismovne i paketske pošiljke,
3.2 pismovnih pošiljaka s potvrđenim uručenjem,
3.3 otkupnina za pismovne i paketske pošiljke,
3.4 žurne dostave za pismovne pošiljke i pakete,
3.5 uručenja preporučenih pošiljka, pošiljaka s povratnicom ili pisama s označenom vrijednošću, osobno primatelju,
3.6 pismovnih pošiljaka i paketa oslobođenih plaćanja poštarine i naknada,
3.7 lomljivih i glomaznih paketa,
3.8 consignment usluga za grupno otpremanje pošiljaka od jednog pošiljatelja u inozemstvo.
4. Sljedeće tri dodatne usluge imaju obvezni i izborni dio:
4.1 međunarodne pošiljke s plaćenim odgovorom (IBRS), u osnovi je izborna. Sve uprave su obvezne organizirati uslugu »povrata« za IBRS pošiljke;
4.2 međunarodni kuponi za odgovor, koji se razmjenjuju u svakoj državi članici. Prodaja međunarodnih kupona za odgovor je izborna usluga.
4.3 povratnica za preporučene pošiljke, kao i za pismovne pošiljke s potvrđenim uručenjem, pakete i pošiljke s označenom vrijednošću. Sve poštanske uprave obvezne su primati povratnice koje dolaze iz inozemstva. Međutim, pružanje ovih usluga za polazne međunarodne pošiljke nije obvezno.
5. Opisi svih ovih usluga i njihovih cijena utvrđeni su u Pravilnicima.
6. Kada se za niže spomenute usluge naplaćuju posebne cijene u unutarnjem prometu, poštanska uprava je ovlaštena naplatiti iste cijene za međunarodne pošiljke, pod uvjetima opisanim u Pravilnicima:
6.1 uručenje malih paketa mase iznad 500 g;
6.2 pismovne pošiljke predane u posljednji trenutak;
6.3 pošiljke koje se zaprimaju izvan redovitog radnog vremena šaltera;
6.4 sakupljanje pošiljaka na adresi pošiljatelja;
6.5 povlačenje iz poštanskih ureda pismovnih pošiljaka izvan redovitog radnog vremena šaltera;
6.6 poste restante;
6.7 skladištenje pismovnih pošiljaka mase iznad 500 g kao i paketa;
6.8 uručenje paketa, na osnovi obavijesti o prispijeću pošiljke;
6.9 pokrivanje rizika više sile.

Članak 14.
ELEKTRONIČKA POŠTA, EMS, USLUGE INTEGRIRANE LOGISTIKE I NOVE USLUGE

1. Poštanske uprave se mogu dogovoriti između sebe da sudjeluju u obavljanju navedenih usluga koje su opisane u pravilnicima:
1.1 elektronička pošta, poštanska usluga koja uključuje elektroničko slanje poruka;
1.2 EMS je poštanska žurna usluga za dokumente i robu, kao najbrža poštanska usluga u fizičkom smislu, gdje god je to moguće. Poštanske uprave mogu pružati ovu uslugu na osnovi EMS mnogostranog sporazuma ili dvostranog sporazuma;
1.3 integrirana logistika, usluga koja u potpunosti odgovara logističkim zahtjevima korisnika i uključuje faze prije i poslije fizičkog prijenosa roba i dokumenata;
1.4 elektronički poštanski znak, koji odgovara dokazu o elektroničkom prijenosu, u danom obliku, na dato ime i uključuje jednu ili više strana.
2. Poštanske uprave mogu zajedničkim sporazumom organizirati novu uslugu koja nije predviđena aktima Unije. Cijene za nove usluge svaka uprava određuje sama, na osnovi troškova za pruženu uslugu.

Članak 15.
NEDOZVOLJENE POŠILJKE. ZABRANE

1. Općenito
1.1 Pošiljke koje ne udovoljavaju uvjetima propisanima u Konvenciji i Pravilnicima ne prihvaćaju se. Pošiljke poslane s ciljem izvršenja kaznenog djela ili s namjerom da se izbjegne ukupno plaćanje odgovarajuće poštarine, neće biti zaprimljene.
1.2 Izuzeci zabrana iz ovog članka su spomenuti u Pravilnicima.
1.3 Sve poštanske uprave imaju mogućnost proširenja zabrana koje se nalaze u ovom članku, koje se mogu primijeniti odmah po njihovom uključenju u odgovarajući priručnik.
2. Zabranjeni predmeti u svim kategorijama pošiljaka
2.1 Stavljanje niže navedenih predmeta zabranjeno je u sve vrste pošiljaka:
2.1.1 droge i psihotropske tvari;
2.1.2 nemoralni i opsceni predmeti;
2.1.3 predmeti čiji su uvoz i raspačavanje zabranjeni u odredišnoj državi;
2.1.4 predmeti, koji svojom prirodom ili pakiranjem mogu službene osobe ili javnost staviti u opasnost, ili uprljati ili oštetiti druge predmete, poštansku opremu ili vlasništvo treće strane;
2.1.5 dokumenti koji imaju karakter aktualne ili osobne prepiske razmijenjene između osoba koje nisu pošiljatelj i primatelj ili osoba koje žive s njima.
3. Eksploziv, zapaljive ili radioaktivne tvari i druge opasne tvari
3.1 Stavljanje eksploziva, zapaljivih tvari ili drugih opasnih supstanci kao i radioaktivnih materijala zabranjeno je za sve kategorije pošiljaka.
3.2 Iznimno, sljedeće supstance i materijali nisu zabranjeni za slanje:
3.2.1 radioaktivne tvari otpremljene u pismovnim pošiljkama i poštanskim paketima u skladu sa člankom 16.1;
3.2.2 biološke tvari otpremljene u pismovnim pošiljkama koje su u skladu sa člankom 16.2.
4. Žive životinje
4.1 Žive životinje su zabranjene za sve kategorije pošiljaka.
4.2 Iznimno, za sljedeće životinje je dozvoljeno slanje u pismovnim pošiljkama izuzev vrijednosnih:
4.2.1 pčele, pijavice i dudov svilac,
4.2.2 parazite i uništavatelje štetnih insekata namijenjenih za kontrolu ovih insekata razmijenjenih između službeno ovlaštenih institucija,
4.2.3 muhe iz obitelji Drosophilidae za biomedicinska istraživanja razmijenjene između službeno ovlaštenih institucija.
4.3 Iznimno, za sljedeće je dozvoljeno slanje u paketima:
4.3.1. žive životinje čiji je prijevoz poštom dozvoljen prema poštanskim propisima zainteresiranih država.
5. Stavljanje prepiske u pakete
5.1 Zabranjeno je stavljanje u poštanske pakete niže navedenog:
5.1.1 dokumenata koji imaju karakter tekuće i osobne prepiske;
5.1.2 prepiske bilo koje vrste razmijenjene između osoba koje nisu ni pošiljatelj ni primatelj niti osobe koje s njima žive.
6. Kovanice, novčanice i vrijednosnice
6.1 Zabranjeno je slanje kovanica, novčanica, deviza ili vrijednosnica bilo koje vrste naslovljenih na primatelja, putničkih čekova, platine, zlata ili srebra, bilo prerađenog bilo ne, dragog kamenja, nakita ili drugih dragocjenih predmeta:
6.1.1 u običnim pismovnim pošiljkama;
6.1.1.1 međutim, ako unutarnji propisi države porijekla i odredišta to dozvoljavaju, takvi predmeti mogu se slati u zatvorenim omotnicama kao preporučene pošiljke;
6.1.2 u običnim paketima, osim onih koji se razmjenjuju između dviju država koje svojim propisima to dozvoljavaju;
6.1.3 u običnim paketima razmijenjenima između dvije države koje prihvaćaju pakete s označenom vrijednošću;
6.1.3.1 osim toga, svaka uprava može zabraniti slanje zlatnih poluga u običnim ili paketima s označenom vrijednošću porijeklom iz ili adresiranih za njihovo područje ili otpremljenih u otvorenom tranzitu preko njihovog područja, one mogu ograničiti stvarnu vrijednost takvih pošiljaka.
7. Tiskanice i sekogrami
7.1 Tiskanice i sekogrami:
7.1.1 ne mogu nositi nikakvu napomenu ni sadržavati nikakav opis ili dokument koji ima karakter osobne prepiske;
7.1.2 ne mogu sadržavati nikakvu poštansku marku ili oblik unaprijed plaćene poštarine, poništenu ili ne, ni bilo kakav papir koji predstavlja novčanu vrijednost, osim u slučajevima kada pošiljka sadrži kao prilog kartu, omotnicu ili omot koji sadržava tiskanu adresu pošiljatelja pošiljke ili njegovog agenta u državi otpremanja pošiljke ili odredištu originalne pošiljke, koja je unaprijed plaćena za povrat.
8. Postupak s nedozvoljenim pošiljkama
8.1 Postupak s nedozvoljenim pošiljkama određen je u Pravilnicima. Međutim, pošiljke koje sadržavaju predmete spomenute pod 2.1.1, 2.1.2 i 3.1 ne smiju ni u kojem slučaju biti otpremljene na njihovo odredište, uručene primateljima ili vraćene u državu porijekla. U slučaju kada se predmeti spomenuti pod 2.1.1 i 3.1 otkriju u tranzitu, s njima će se postupati u skladu s nacionalnim propisima države koja obavlja tranzit.

Članak 16.
PRIJAM RADIOAKTIVNIH I BIOLOŠKIH TVARI

1. Prijam radioaktivnih tvari u pismovnim pošiljkama i paketima u odnosima između dvije poštanske uprave koje su izjavile spremnost njihova prihvaćanja bilo uzajamno ili samo u jednom smjeru obavlja se pod sljedećim uvjetima:
1.1 radioaktivne tvari trebaju biti pripremljene i upakirane sukladno odgovarajućim odredbama Pravilnika;
1.2 kada se otpremaju u pismovnim pošiljkama, podliježu poštarini za prioritetne pošiljke ili poštarini za pismovne pošiljke i za preporučeno rukovanje;
1.3 radioaktivne tvari poslane u pismovnim pošiljkama ili poštanskim paketima otpremaju se najbržim smjerom, obično zrakoplovom, uz naplatu odgovarajuće dopunske poštarine;
1.4 radioaktivne tvari smiju na otpremu predavati samo ovlašteni pošiljatelji.
2. Biološke tvari se primaju u pismovnim pošiljkama pod sljedećim uvjetima:
2.1 Kvarljive biološke tvari, infektivne tvari i kruti karbon dioksid (suhi led), kada se upotrebljava kao rashladnik za infektivne tvari, mogu se razmjenjivati putem pošte samo između službeno priznatih i ovlaštenih laboratorija. Ove opasne tvari mogu se prihvatiti u zrakoplovnim pošiljkama, u skladu s nacionalnim propisima i važećim Tehničkim uputama Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO), a u smislu Pravilnika o opasnim robama Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA).
2.2 Za kvarljive biološke tvari i infektivne tvari pripremljene i upakirane u skladu s odgovarajućim odredbama Pravilnika naplaćuje se poštarina za prioritetne pošiljke ili za preporučeno pismo. Dopuštena je i dodatna poštarina za rukovanje ovim pošiljkama.
2.3 Prijam kvarljivih bioloških tvari i infektivnih tvari ograničen je na države članice čije su poštanske uprave izjavile da su suglasne prihvatiti takve pošiljke, bilo u njihovim uzajamnim odnosima, bilo samo u jednom smjeru.
2.4 Takve tvari ili materije otpremaju se najbržim smjerom, obično zrakoplovom, pod uvjetom da se naplati odgovarajuća dopunska poštarina za zrakoplovni prijevoz i imaju prioritet u uručenju.

Članak 17.
POTRAŽNICE

1. Svaka poštanska uprava je obvezna prihvatiti potražnice u vezi sa svakom pošiljkom predanom na otpremu u vlastitoj upravi, kao i bilo kojoj drugoj poštanskoj upravi s time da su predane u roku od šest mjeseci od sljedećeg dana nakon predaje pošiljke na otpremu. Razdoblje od šest mjeseci tiče se odnosa između podnositelja potražnice i poštanske uprave i ne uključuje prijenos potražnice između dvije poštanske uprave.
1.1 Međutim, prihvaćanje potražnica u vezi s neprispjelim običnim pismovnim pošiljkama nije obvezno. Poštanska uprava koja prihvaća potražnice u vezi s neprispjelom običnom pismovnom pošiljkom ima mogućnost ograničiti potragu za neuručenim pošiljkama.
2. S potražnicama treba postupati u skladu s uvjetima u Pravilnicima.
3. Potražnice se ne naplaćuju. Međutim, ako se zahtjeva EMS otprema, dodatni trošak će, u pravilu, biti naplaćen od osobe koja je podnijela zahtjev.

Članak 18.
CARINSKI PREGLED. NAKNADA ZA OBAVLJANJE CARINJENJA I DRUGI TROŠKOVI

1. Poštanske uprave država porijekla i odredišta ovlaštene su podnijeti pošiljke na carinski pregled, u skladu sa zakonodavstvom ovih država.
2. Za pošiljke koje se predaju na carinski pregled može se naplatiti poštarina za »podnošenje na carinski pregled«, u predloženom iznosu koji je određen u Pravilnicima. Ova poštarina će biti naplaćena samo za pošiljke predane carini za carinjenje i koje su opterećene carinom ili nekom drugom sličnom naknadom.
3. Poštanske uprave koje su ovlaštene obavljati carinski postupak u ime korisnika imaju pravo od korisnika naplatiti naknadu temeljenu na stvarnim troškovima postupka.
4. Poštanske uprave ovlaštene su naplatiti od pošiljatelja ili primatelja pošiljaka, već prema slučaju, carinske i sve druge eventualne troškove kojima su one opterećene.

Članak 19.
RAZMJENA IZRAVNIH ZAKLJUČAKA S VOJNIM JEDINICAMA

1. Razmjena izravnih zaključaka pismovnih pošiljaka može se obavljati posredstvom kopnenih, pomorskih ili zrakoplovnih službi drugih država:
1.1 između poštanskih ureda bilo koje države članice i zapovjednih časnika vojnih jedinica stavljenih na raspolaganje Ujedinjenim narodima,
1.2 između zapovjednih časnika ovih vojnih jedinica,
1.3 između poštanskih ureda bilo koje države članice i zapovjednih časnika pomorskih zračnih ili vojnih jedinica, ratnih brodova ili vojnih zrakoplova iste države, stacioniranih u inozemstvu,
1.4 između zapovjednih časnika pomorskih, zrakoplovnih ili vojnih jedinica, ratnih brodova ili vojnih zrakoplova iste države.
2. Pismovne pošiljke uključene u zaključke navedene pod 1. bit će ograničene na pošiljke adresirane na ili poslane od pripadnika vojnih jedinica ili časnika i posade brodova ili zrakoplova za koje ili kojima su poslane. Poštarine i uvjeti otpreme koji se na njih odnose, prema svojim propisima, određuje poštanska uprava države koja je stavila na raspolaganje vojnu jedinicu ili kojoj brodovi ili zrakoplovi pripadaju.
3. U slučaju nepostojanja posebnog sporazuma, poštanska uprava države koja je stavila na raspolaganje vojnu jedinicu ili kojoj pripadaju ratni brodovi ili vojni zrakoplovi, duguje posredničkim upravama troškove za tranzit zaključaka, terminalne naknade i naknade za zrakoplovni prijevoz.

Članak 20.
STANDARDI I CILJEVI KVALITETE USLUGA

1. Uprave će odrediti i objaviti standarde dostave i ciljeve za njihove dolazne pismovne pošiljke i pakete.
2. Ovi standardi i ciljevi, uvećani za vrijeme potrebno za carinski postupak, ne smiju biti niži od onih koji se primjenjuju za iste pošiljke u domaćem prometu.
3. Uprave porijekla će utvrditi i objaviti standarde s kraja na kraj za prioritetne i zrakoplovne pismovne pošiljke i pakete te za obične/površinske pakete.
4. Poštanske uprave pratit će primjenu standarda kvalitete usluga.

POGLAVLJE 2.
ODGOVORNOST
Članak 21.
ODGOVORNOST POŠTANSKIH UPRAVA.
ODŠTETE

1. Općenito
1.1 Osim u slučajevima predviđenim u članku 22., poštanske uprave su odgovorne za:
1.1.1 gubitak, krađu ili oštećenje preporučenih pošiljaka, običnih paketa i pošiljaka s označenom vrijednošću,
1.1.2 gubitak pošiljke s potvrđenim uručenjem,
1.1.3 povrat paketa za koji nije dan razlog neuručenja.
1.2 Poštanska uprava nije odgovorna za druge pošiljke osim onih spomenutih u 1.1.1 i 1.1.2.
1.3 U svim ostalim slučajevima koji nisu predviđeni u Konvenciji poštanske uprave nisu odgovorne.
1.4 Kada je gubitak ili potpuno uništenje preporučenih pošiljaka, običnih paketa i pošiljaka s označenom vrijednošću nastao zbog više sile za što se ne plaća obeštećenje, pošiljatelj ima pravo na povrat plaćene poštarine, izuzev poštarine za osiguranje.
1.5 Iznos odštete ne smije prijeći iznose navedene u Pravilniku o pismovnim pošiljkama i Pravilniku o poštanskim paketima.
1.6 U slučajevima odgovornosti, posredna šteta ili izmakla korist se ne uzima u obzir kod isplate odštete.
1.7 Sve odredbe u vezi s odgovornošću poštanskih uprava su stroge, obvezujuće i potpune. Poštanske uprave neće ni u kom slučaju, pa čak ni u slučaju velikih pogrešaka, biti odgovorne iznad granica postavljenih ovom Konvencijom i pravilnicima.
2. Preporučene pošiljke
2.1 Ako je preporučena pošiljka izgubljena, ukradena ili potpuno oštećena, pošiljatelj ima pravo na odštetu kako je to propisano Pravilnikom o pismovnim pošiljkama. Kada pošiljatelj zatraži iznos koji je manji od utvrđenog u Pravilniku o pismovnim pošiljkama, uprave mogu isplatiti taj niži iznos i primit će povrat iznosa po toj osnovi od bilo koje druge uključene uprave.
2.2 Ako je preporučena pošiljka djelomično orobljena ili djelomično oštećena, pošiljatelj ima pravo na odštetu koja, u pravilu, odgovara stvarnoj vrijednosti ukradenog ili oštećenog.
3. Pošiljke s potvrđenim uručenjem
3.1 Ako je pošiljka s potvrđenim uručenjem izgubljena, ukradena ili potpuno oštećena, pošiljatelj ima pravo samo na povrat naplaćene poštarine.
4. Obični paketi
4.1 Ako je paket izgubljen, ukraden ili potpuno oštećen, pošiljatelj ima pravo na odštetu koja je utvrđena Pravilnikom o poštanskim paketima. Kada pošiljatelj zahtijeva niži iznos od onog određenog u Pravilniku o poštanskim paketima, poštanska uprava može isplatiti niži iznos i primit će povrat iznosa po toj osnovi od bilo koje poštanske uprave koja je u to uključena.
4.2 Ako je paket djelomično orobljen ili djelomično oštećen, pošiljatelj ima pravo na odštetu koja, u pravilu, odgovara visini stvarne vrijednosti ukradenog ili uništenog.
4.3 Poštanske uprave se mogu sporazumjeti da primjenjuju, u svojim međusobnim odnosima, iznos po paketu utvrđen u Pravilniku o poštanskim paketima, ne uzimajući u obzir masu paketa.
5. Pošiljke s označenom vrijednošću
5.1. Ako je pošiljka s označenom vrijednošću izgubljena, ukradena ili potpuno uništena, pošiljatelj ima pravo na odštetu koja odgovara, u pravilu, iznosu označene vrijednosti u DTS-ima.
5.2 Ako je pošiljka s označenom vrijednošću djelomično pokradena ili djelomično oštećena, pošiljatelj ima pravo na odštetu koja, u pravilu, odgovara stvarnoj vrijednosti ukradenog ili oštećenog. Ona ne može, međutim, ni u kojem slučaju biti veća od iznosa označene vrijednosti u DTS-ima.
6. U slučajevima navedenim u točki 4. i 5. odšteta se izračunava prema tržišnim cijenama, preračunatim u DTS-e, predmeta ili robe iste vrste na mjestu i u vremenu kada je pošiljka bila primljena na otpremu. U nedostatku tržišne cijene, odšteta se izračunava prema redovitoj vrijednosti predmeta ili robe procijenjene prema istim osnovama.
7. Kada se odšteta daje za gubitak, potpuno orobljenje ili potpuno oštećenje preporučene pošiljke, običnog paketa ili pošiljke s označenom vrijednošću, pošiljatelj ili primatelj, već prema slučaju, ima pravo na povrat naplaćenih poštarina i pristojbi osim poštarine za preporučeno rukovanje ili poštarine za osiguranje. Isto se primjenjuje za preporučene pošiljke, obične pakete ili vrijednosne pošiljke koje je primatelj odbio primiti zbog njihovog lošeg stanja, a koje se pripisuje poštanskoj službi i uključuje njezinu odgovornost.
8. Usprkos odredbama navedenim pod 2., 4. i 5., primatelj ima pravo na odštetu nakon preuzimanja orobljene ili oštećene preporučene pošiljke, običnog paketa ili vrijednosne pošiljke.
9. Poštanska uprava porijekla ima mogućnost isplatiti pošiljatelju u svojoj državi odštetu propisanu unutarnjim propisima za preporučene pošiljke i obične pakete, pod uvjetom da ona nije manja od onih određenih pod 2.1 i 4.1. Isto se primjenjuje za odredišnu poštansku upravu kada je odšteta plaćena primatelju. Međutim, iznosi pod 2.1 i 4.1 će se primijeniti:
9.1 u slučaju žalbe protiv odgovorne uprave ili
9.2 ako se pošiljatelj odrekao svojih prava u korist primatelja ili obrnuto.
10. Nema ograđivanja u vezi s isplatom odštete poštanskoj upravi u vezi s ovim člankom, osim kada se radi o dvostranom sporazumu.

Članak 22.
ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI POŠTANSKIH UPRAVA

1. Poštanske uprave prestaju biti odgovorne za preporučene pošiljke, pošiljke s potvrđenim uručenjem, pakete i pošiljke s označenom vrijednošću koje su uručile prema uvjetima propisanim njihovim propisima za pošiljke iste vrste. Odgovornost ipak postoji:
1.1 kada je orobljenje ili oštećenje bilo otkriveno prije ili prilikom uručenja pošiljke;
1.2 kada, ukoliko to unutarnji propisi dozvoljavaju, primatelj ili pošiljatelj u slučaju povratne pošiljke stavi primjedbe u trenutku uručenja orobljene ili oštećene pošiljke;
1.3 kada je, ukoliko to unutarnji propisi dozvoljavaju, preporučena pošiljka ubačena u kućni poštanski sandučić, a primatelj izjavljuje da nije primio pošiljku;
1.4 kada primatelj ili, u slučaju povratne pošiljke, pošiljatelj paketa ili pošiljke s označenom vrijednošću, bez obzira na propisno potvrđeno uručenje, odmah stavi primjedbu upravi koja je obavila uručenje, da je ustanovio orobljenje ili oštećenje. On mora podnijeti dokaz da takvo orobljenje ili oštećenje nije nastalo nakon uručenja. Termin »odmah« se tumači prema nacionalnom zakonodavstvu.
2. Poštanske uprave nisu odgovorne:
2.1 u slučaju više sile, uz pridržaj članka 13.6.9;
2.2 kada ne mogu utvrditi podatke o pošiljkama jer je uslijed slučaja više sile uništena službena dokumentacija, a njihova odgovornost nije utvrđena na drugi način;
2.3 kada je gubitak, krađa ili oštećenje nastalo zbog pogreške ili nemara pošiljatelja ili proizašlo iz prirode sadržaja;
2.4 u slučaju pošiljaka čiji je sadržaj zabranjen i kako je to predviđeno člankom 15.;
2.5 kada su pošiljke zaplijenjene na temelju zakonodavstva odredišne države, prema obavijesti od uprave ove države;
2.6 u slučaju pošiljaka s označenom vrijednošću na kojima je lažno navedena veća vrijednost od stvarne vrijednosti sadržaja;
2.7 kada pošiljatelj nije sačinio potražnicu u roku od šest mjeseci od narednog dana od predaje pošiljke;
2.8 kada se radi o paketima za ratne zarobljenike i civilne zatvorenike;
2.9 kada se posumnja u postupke pošiljatelja, s namjerom prijevare, te s ciljem dobivanja odštete.
3. Poštanske uprave ne preuzimaju nikakvu odgovornost za carinske deklaracije bez obzira na oblik u kojem su sastavljene ili za odluke carine donesene prilikom podnošenja na carinski pregled.

Članak 23.
ODGOVORNOST POŠILJATELJA

1. Pošiljatelj pošiljke odgovoran je za povrede učinjene poštanskim radnicima te za sve štete prouzročene drugim pošiljkama i poštanskoj opremi koje su proizišle kao posljedica otpreme sadržaja nedozvoljenih za prijenos ili nepoštivanja uvjeta za prijam.
2. U slučaju oštećenja drugih pošiljaka, pošiljatelj je odgovoran za svaku oštećenu pošiljku u istim ograničenjima kao i poštanske uprave.
3. Pošiljatelj ostaje odgovoran čak i kada je poštanski ured prihvatio takvu pošiljku.
4. Međutim, kada se pošiljatelj pridržavao uvjeta prijama, on nije odgovoran ukoliko je moguće utvrditi da se nakon prihvata pošiljke radi o pogrešci ili nemaru poštanskih uprava ili prijevoznika.

Članak 24.
NAKNADA ŠTETE

1. Zadržavajući pravo žalbe protiv odgovorne uprave, obveza za naknadu štete i nadoknade poštarine i troškova, pada na teret bilo uprave porijekla bilo odredišne uprave.
2. Pošiljatelj može odustati od svojeg prava na odštetu u korist primatelja. Obratno, primatelj se može odreći svojih prava u korist pošiljatelja. Pošiljatelj ili primatelj mogu ovlastiti treću osobu da primi odštetu, ako to unutarnji propisi dopuštaju.

Članak 25.
MOGUĆNOST POVRATA ODŠTETE OD POŠILJATELJA
ILI PRIMATELJA

1. Kada se, nakon isplate obeštećenja za preporučenu pošiljku, paket ili pošiljku s označenom vrijednošću ili za dio njihovog sadržaja koji se prethodno smatrao izgubljenim, pronađu, pošiljatelj ili primatelj, već prema slučaju, se obavještava da pošiljku može preuzeti u roku od tri mjeseca uz povrat iznosa isplaćene odštete. Istodobno ga se pita kome pošiljku treba uručiti. U slučaju odbijanja ili izostanka odgovora u propisanom roku, isti se postupak ponavlja prema primatelju ili pošiljatelju, već prema slučaju, dajući toj osobi istovjetni rok za odgovor.
2. Kada pošiljatelj i primatelj odbiju preuzeti pošiljku, ili ne odgovore u vremenskom periodu određenom u točki 1., ona postaje vlasništvo uprave ili, kada ima razloga, uprava koje su nadoknadile štetu.
3. U slučaju naknadnog pronalaska pošiljke s označenom vrijednošću za čiji se sadržaj utvrdi da je niže vrijednosti od plaćenog obeštećenja, pošiljatelj ili primatelj, već prema slučaju, mora vratiti iznos obeštećenja uz uručenje pošiljke, bez utjecaja na posljedice koje proizlaze zbog lažnog označavanja vrijednosti.

Članak 26.
UZAJAMNOST KOJA SE PRIMJENJUJE NA REZERVE VEZANE UZ ODGOVORNOST

Bez obzira na odredbe iz članka 22. do 25., svaka država članica koja zadržava pravo neplaćanja naknade štete nema pravo primiti odštetu od države članice koja prihvaća odgovornost kako je to opisano u spomenutim člancima.

POGLAVLJE 3
ODREDBE KOJE SE POSEBNO ODNOSE NA PISMOVNE POŠILJKE
Članak 27.
PREDAJA PISMOVNIH POŠILJAKA NA OTPREMU U INOZEMSTVU

1. Država članica nije dužna otpremiti ili uručiti primateljima pismovne pošiljke koje su pošiljatelji koji imaju prebivalište na njezinom državnom području predali na otpremu ili organizirali otpremu u stranoj državi u cilju da iskoriste povoljnije poštarine koje tamo važe.
2. Odredbe predviđene pod 1. primjenjuju se podjednako na pismovne pošiljke pripremljene u državi prebivališta, a zatim prenesene preko granice, kao i na pismovne pošiljke pripremljene u stranoj državi.
3. Odredišna uprava ima pravo zahtijevati od pošiljatelja i, ako to ne uspije, od otpremne uprave, plaćanje unutarnje poštarine. Kada niti pošiljatelj ni otpremna uprava ne prihvaćaju plaćanje ove poštarine u rokovima određenim od odredišne uprave, ova može vratiti pošiljke otpremnoj upravi uz pravo na nadoknadu troškova nadoslanja, ili s njima postupiti prema vlastitim propisima.
4. Država članica nije dužna otpremiti ili uručiti primatelju pismovne pošiljke koje su pošiljatelji predali na otpremu ili organizirali otpremu u velikom broju u nekoj drugoj državi različitoj od one u kojoj imaju prebivalište kada je iznos terminalnih naknada koje trebaju primiti niži od iznosa koji bi primili da su pošiljke bile poslane iz države u kojoj pošiljatelj živi. Odredišna uprava ima pravo tražiti od otpremne uprave nadoknadu u zavisnosti od nastalih troškova i koja ne može biti veća od sljedeća dva iznosa: bilo 80% unutarnje poštarine za istovjetne pošiljke ili 0,14 DTS-a po pošiljci plus 1 DTS po kilogramu. Ako otpremna poštanska uprava ne prihvati platiti zatraženi iznos u roku određenim od odredišne uprave, odredišna uprava može bilo vratiti pošiljke otpremnoj upravi uz pravo na naknadu troškova naknadnog slanja, bilo s njima postupiti prema vlastitim propisima.

DIO TREĆI
OBRAČUN
POGLAVLJE 1.
ODREDBE KOJE SE POSEBNO ODNOSE NA PISMOVNE POŠILJKE
Članak 28.
TERMINALNE NAKNADE. OPĆE ODREDBE

1. Uz izuzetak odredbi iz Pravilnika, svaka uprava koja prima pismovne pošiljke od druge uprave ima pravo naplatiti od otpremne uprave troškove nastale prispijećem međunarodne pošte.
2. Glede primjene odredaba koje se odnose na plaćanje terminalnih naknada, poštanske uprave su svrstane kao »države« i područja u ciljnom sustavu ili »države« i područja ovlaštena biti u prijelaznom sustavu prema popisu izrađenom u tu svrhu od Kongresa u rezoluciji C 12/2004. U odredbama terminalnih naknada, »države« i područja spominju se kao »države«.
3. Odredbe važeće Konvencije, u svezi s plaćanjem terminalnih naknada, su prijelaznog karaktera koje trebaju dovesti do usvajanja sustava naplate zasnovanog na načelu stvarnih troškova dotične države.
4. Pristup unutarnjim uslugama
4.1 Svaka će uprava omogućiti drugoj upravi poštarine i uvjete koji se nude u unutarnjem prometu pod istim uvjetima koje imaju njihovi domaći korisnici.
4.2 Otpremna uprava može, pod sličnim uvjetima, zahtijevati od odredišne uprave u ciljnom sustavu da joj ponudi iste uvjete koju ova nudi svojim domaćim korisnicima za istovjetne pošiljke.
4.3 Uprave u prijelaznom sustavu izjavit će dopuštaju li one pristup pod uvjetima spomenutim u 4.1.
4.3.1 Kada jedna uprava u prijelaznom sustavu izjavi da dopušta pristup pod uvjetima koji se nude u unutarnjem sustavu, to ovlaštenje mogu koristiti sve uprave Unije bez razlike.
4.4 Na odredišnoj je upravi da utvrdi jesu li uvjeti za pristup njezinoj unutarnjoj službi ostvareni od uprave porijekla.
5. Iznosi terminalnih naknada za pošiljke u velikom broju ne smiju biti veći od najpovoljnijih poštarina koje primjenjuje odredišna uprava u dvostranom ili mnogostranom ugovoru u dijelu koji se odnosi na terminalne naknade. Odredišna uprava utvrđuje zadovoljava li uprava porijekla uvjete pristupa.
6. Obračun terminalnih troškova se radi na osnovi ostvarene kvalitete usluga u državi odredišta. Vijeće za poštansku operativu je ovlašteno ispravljati iznose naknada spomenute u člancima 29. i 30. radi podrške sudjelovanju u sustavu praćenja te nagrada upravama u postizanju zadanih ciljeva kvalitete. Vijeće za poštansku operativu može također utvrditi kazne u slučajevima slabe kvalitete, ali neće oduzeti upravama minimalne naknade kako je to utvrđeno u člancima 29. i 30.
7. Svaka se uprava može u cijelosti ili djelomično odreći prava naplaćivanja naknada navedenih pod točkom 1.
8. Zainteresirane uprave mogu, dvostranim ili mnogostranim ugovorom, primijeniti drugačije načine plaćanja terminalnih nak­nada.

Članak 29.
TERMINALNE NAKNADE. ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU ZA RAZMJENU IZMEĐU DRŽAVA U CILJNOM SUSTAVU.

1. Plaćanje za pismovne pošiljke, uključujući pošiljke u velikom broju ali isključujući M vreće, uspostavlja se na temelju primjene cijena po pošiljci i po kilogramu u odnosu na troškove obrade u odredišnoj upravi, ovi troškovi moraju biti vezani na unutarnje cijene. Cijene će biti izračunate u odnosu prema uvjetima određenim u Pravilniku o pismovnim pošiljkama.
2. Cijene po pošiljci i po kilogramu se izračunavaju na temelju postotka od cijene za prioritetnu pismovnu pošiljku od 20 grama u unutarnjem prometu, što znači:
2.1 za 2006.: 62%,
2.2 za 2007.: 64%,
2.3 za 2008.: 66%,
2.4 za 2009.: 68%.
3. Cijene koje se naplaćuju ne smiju biti više od:
3.1 za 2006., 0,226 DTS po pošiljci i 1,768 DTS po kilogramu,
3.2 za 2007., 0,231 DTS po pošiljci i 1,812 DTS po kilogramu,
3.3 za 2008., 0,237 DTS po pošiljci i 1,858 DTS po kilogramu,
3.4 za 2009., 0,243 DTS po pošiljci i 1,904 DTS po kilogramu.
4. Za razdoblje od 2006. do 2009. godine, cijene koje će se primjenjivati ne mogu biti niže od 0,147 DTS po pošiljci i 1,491 DTS po kilogramu. Uzevši u obzir da povećane cijene ne prelaze 100% cijene za prioritetnu pismovnu pošiljku od 20 g. u domaćem prometu za određenu državu, minimalna cijena se povećava za:
4.1 za 2006., 0,151 DTS po pošiljci i 1,536 DTS po kilogramu,
4.2 za 2007., 0,154 DTS po pošiljci i 1,566 DTS po kilogramu,
4.3. za 2008., 0,158 DTS po pošiljci i 1,598 DTS po kilogramu,
4.4 za 2009., 0,161 DTS po pošiljci i 1,630 DTS po kilogramu.
5. Za M vreće primjenjivat će se cijena od 0,793 DTS po kilogramu.
5.1 M vreće mase manje od 5 kilograma smatrat će se kao da su mase 5 kilograma u svrhu obračunavanja terminalnih naknada.
6. Za preporučene pošiljke naplatit će se dodatni iznos od 0,5 DTS po pošiljci, a za pošiljke s označenom vrijednošću 1 DTS po pošiljci.
7. Odredbe koje se primjenjuju za države u ciljnom sustavu primjenjivat će se za svaku državu u prijelaznom sustavu koja izjavi da se želi pridružiti ciljnom sustavu. Vijeće za poštansku operativu može utvrditi prijelazne mjere u Pravilniku za pismovne pošiljke.
8. Ne može se izraziti ograđivanje u vezi s ovim člankom, osim u okviru dvostranog sporazuma.

Članak 30.
TERMINALNE NAKNADE. ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU ZA PROMET IZMEĐU DRŽAVA U PRIJELAZNOM SUSTAVU

1. Plaćanje
1.1 Plaćanje za pismovne pošiljke, osim M vreća, je 0,147 DTS po pošiljci i 1.491 DTS po kilogramu.
1.1.1 Za tokove ispod 100 tona godišnje, dvije komponente se pretvaraju u ukupnu cijenu od 3.727 DTS po kilogramu na osnovi svjetskog prosjeka od 15.21 pošiljaka po kilogramu.
1.1.2 Za tokove iznad 100 tona godišnje, ukupna cijena od 3.727 DTS po kilogramu se primjenjuje kada niti odredišna uprava ni uprava porijekla ne traže reviziju cijena na osnovi stvarnog broja pošiljaka po kilogramu za odnosne tokove pošiljaka. Nadalje, cijena se primjenjuje kada je stvarni broj pošiljaka po kilogramu dokazano između 13 i 17.
1.1.3 Kada jedna od uprava zatraži primjenu stvarnog broja pošiljaka po kilogramu, primjenjuje se plaćanje za određen tok i cijena se izračunava prema mehanizmu revizije opisanom u Pravilniku o pismovnim pošiljkama.
1.1.4 Reviziju koja ide prema smanjenju ukupne cijene iz 1.1.2 ne može pokrenuti država u ciljnom sustavu prema državi u prijelaznom sustavu, osim ako država u prijelaznom sustavu ne zatraži reviziju u suprotnom smjeru.
1.2 Za M vreće, primjenjivat će se tarifa od 0,793 DTS po kilogramu.
1.2.1 M vreće mase manje od 5 kilograma smatrat će se kao da su mase 5 kilograma u svrhu obračunavanja terminalnih naknada.
1.3 Za preporučene pošiljke naplatit će se dodatni iznos od 0,5 DTS po pošiljci, a za pošiljke s označenom vrijednošću 1 DTS po pošiljci.
2. Sustav mehanizma harmonizacije
2.1 Kada jedna uprava u ciljnom sustavu, koja prima tok od preko 50 tona pošte godišnje, utvrdi da godišnja masa ove pošte prelazi prag obračunat u skladu s uvjetima određenim u Pravilniku o pismovnim pošiljkama, ona može primijeniti za poštu koja prelazi ovaj prag, sustav plaćanja određen u članku 29., pod uvjetom da nije primijenila mehanizam revizije.
2.2 Kada uprava u prijelaznom sustavu koja prima tok od preko 50 tona pošte godišnje od druge države u prijelaznom sustavu utvrdi da godišnja masa tog toka prelazi prag izračunat u skladu s uvjetima određenim u Pravilniku o pismovnim pošiljkama, ona može primijeniti za poštu koja prelazi ovaj prag dodatak iz članka 31., pod uvjetom da nije primijenila mehanizam revizije.
3. Pošiljke u velikom broju
3.1 Plaćanje pošiljaka u velikom broju državama u ciljnom sustavu utvrdit će se primjenom tarifa po pošiljci i po kilogramu sukladno članku 29.
3.2 Uprave u prijelaznom sustavu mogu zahtijevati plaćanje za pošiljke u velikom broju od 0.147 DTS po pošiljci i 1.491 DTS po kg.
4. Ne može se izraziti ograđivanje u vezi s ovim člankom, osim u okviru dvostranog sporazuma.

Članak 31.
FOND ZA UNAPREĐENJE KVALITETE USLUGA

1. Terminalne naknade koje plaćaju sve države i područja država koje su definirane kao manje razvijene države prema Financijskom i socijalnom vijeću, osim za M vreće i pošiljke u velikom broju, povećava se za 16.5% od iznosa 3.727 DTS po kilogramu iz članka 30. za plaćanje u Fond za unapređenje kvalitete usluga za poboljšanje kvalitete usluge u manje razvijenim državama. Manje razvijena država nije dužna izvršiti opisane uplate za drugu manje razvijenu državu.
2. Države članice Svjetske poštanske unije i područja unutar Unije mogu predati dobro obrazložen zahtjev Upravnom vijeću kako bi bio razmatran radi dobivanja dodatnih sredstava. Države klasificirane kao MCARB 1 (bivše države u razvoju) mogu također tražiti od Upravnog vijeća dodatna sredstva iz Fonda za kvalitetu usluge pod istim uvjetima kao i manje razvijene države. Nadalje, države koje je Program Ujedinjenih naroda za razvoj klasificirao kao naprednije države u razvoju mogu tražiti od Upravnog vijeća sredstva iz Fonda za unapređenje kvalitete usluga pod istim uvjetima kao i države MCARB 1. Prihvaćeni i odobreni zahtjevi kako je to uređeno ovim člankom postat će pravomoćni prvi dan sljedeće kalendarske godine od datuma odluke Upravnog vijeća. Upravno vijeće procjenjuje zahtjev i donosi odluku prema strogim kriterijima, može li se državu koja je predala zahtjev smatrati kao manje razvijenu državu ili MCARB 1 državu, već prema slučaju, kada se radi o Fondu za unapređenje kvalitete usluga. Upravno vijeće će revidirati i godišnje ažurirati listu država i područja koje postaju članovima Unije.
3. Terminalne naknade, osim M vreća i pošiljaka u velikom broju, koje plaćaju države i područja klasificirana od Kongresa kao razvijene države radi plaćanja terminalnih naknada državama i područjima klasificiranim od strane Razvojnog programa Ujedinjenih naroda kao MCARB 1 države, a nisu manje razvijene države, povećat će se za 8% od iznosa 3.727 DTS po kilogramu kako je to uređeno člankom 30. za plaćanje u Fond za unapređenje kvalitete usluga radi unapređenja kvalitete usluge za MCARB 1 države koje nisu manje razvijene države.
4. Terminalne naknade, izuzev M vreća i pošiljaka u velikom broju, koje plaćaju države i područja klasificirana od Kongresa kao razvijene države u svrhu plaćanja terminalnih naknada državama koje su klasificirane kao države u razvoju od strane Kongresa, izuzev onih iz točaka 1. i 3., povećat će se za 1% od iznosa 3.727 DTS po kilogramu iz članka 30. za plaćanje u Fond za unapređenje kvalitete usluga radi unapređenja kvalitete usluga.
5. MCARB 1 države i područja mogu nastojati unaprijediti svoju kvalitetu usluga kroz regionalne i multilateralne projekte u korist manje razvijenih država i država sa niskim prihodima u kojima sve strane ulažu sredstva u Fond za unapređenje kvalitete usluga za projekte od kojih bi svi imali izravne koristi.
6. Regionalni projekti trebaju naročito promovirati primjenu programa Svjetske poštanske unije za unapređenje kvalitete i uvođenje sustava obračuna troškova u državama u razvoju. Vijeće za poštansku operativu će najkasnije u 2006. godini prihvatiti postupak za financiranje ovih projekata.

Članak 32.
TRANZITNI TROŠKOVI

Za zatvorene pošiljke i pošiljke u otvorenom tranzitu koje se razmjenjuju između dvije uprave ili dva ureda u istoj državi sredstvima usluga jedne ili više drugih uprava (usluge treće strane) plaćaju se tranzitni troškovi. Treća strana izdaje račun za usluge u vezi s kopnenim tranzitom, pomorskim tranzitom i zrakoplovnim tranzitom.

POGLAVLJE 2.
DRUGE ODREDBE
Članak 33.
OSNOVNE STOPE I ODREDBE U VEZI S TROŠKOVIMA ZRAKOPLOVNOG PRIJEVOZA

1. Osnovne stope koje se primjenjuju za obračun između uprava za troškove zrakoplovnog prijevoza odobrava Vijeće za poštansku operativu. Njih izračunava Međunarodni ured prema formuli pobliže navedenoj u Pravilniku o pismovnim pošiljkama.
2. Način izračunavanja iznosa zrakoplovnih prijevoznih naknada za izravne zaključke, prioritetne pošiljke, zrakoplovne pošiljke i zrakoplovne pakete u otvorenom tranzitu, kao i odgovarajući način obračuna opisan je Pravilnikom o poštanskim paketima i Pravilnikom o pismovnim pošiljkama.
3. Troškove za zrakoplovni prijevoz na cijeloj zračnoj udaljenosti plaća:
3.1 za izravne zaključke, uprava porijekla zaključaka, uključujući kada te zaključke tranzitira preko jedne ili više posredničkih uprava,
3.2 za prioritetne pošiljke i zrakoplovne pošiljke u otvorenom tranzitu, uključujući i pogrešno usmjerene pošiljke, uprava koja otprema ove pošiljke drugoj upravi.
4. Ova se ista pravila primjenjuju za pošiljke izuzete od plaćanja površinskih i pomorskih tranzitnih troškova, ako se prevoze zrakoplovom.
5. Svaka odredišna uprava koja obavlja zrakoplovni prijevoz međunarodnih pošiljaka unutar svoje države ima pravo na nadoknadu dodatnih troškova proizišlih za ovaj prijevoz, pod uvjetom da je srednja izmjerena udaljenost sektora leta veća od 300 kilometara. Vijeće za poštansku operativu može zamijeniti srednju izmjerenu udaljenost drugim relevantnim kriterijima. Osim u slučaju ako je postignut sporazum o besplatnom prijevozu, ovi troškovi moraju biti istovjetni za sve prioritetne i zrakoplovne pošiljke porijeklom iz inozemstva, bez obzira na to šalje li se ova pošta zrakoplovnim putem ili ne.
6. Međutim, kada se terminalna naknada koju naplaćuje odredišna uprava temelji izričito na stvarnim troškovima ili na unutarnjim cijenama, ne naplaćuje se nikakva dodatna nadoknada za unutarnji zrakoplovni prijevoz.
7. Odredišna uprava isključuje, u svrhu izračunavanja srednje izmjerene udaljenosti, masu sve pošte za koju je izračunavanje terminalnih naknada bilo zasnovano na stvarnim troškovima ili unutarnjim cijenama odredišne uprave.

Članak 34.
CIJENE ZA POVRŠINSKI I POMORSKI PRIJEVOZ POŠTANSKIH PAKETA

1. Paketi razmijenjeni između dvije poštanske uprave podliježu plaćanju unutarnjih površinskih naknada koje se obračunavaju kombiniranjem osnovne cijene po paketu i osnovne cijene po kilogramu a koje su utvrđene u Pravilniku.
1.1 Uzimajući u obzir osnovne cijene, poštanske uprave mogu nadodati svoje dodatne cijene po paketu i po kilogramu u skladu s odredbama iz Pravilnika.
1.2. Navedene cijene pod 1. i 1.1 plaćaju uprave države porijekla, osim kada je Pravilnikom o poštanskim paketima predviđen izuzetak od tog principa.
1.3 Unutarnje površinske cijene moraju biti jedinstvene za čitavo područje svake države.
2. Za pakete razmijenjene između dviju uprava ili između dva poštanska ureda iste države putem površinskih službi jedne ili više drugih uprava naplaćuje se tranzitni površinski trošak, plativo onim državama čije su službe sudjelovale u površinskom prijevozu, prema odgovarajućim stopama udaljenosti određene Pravilnikom.
2.1 Za pakete u otvorenom tranzitu posredničke uprave imaju pravo zahtijevati jedinstvenu cijenu po pošiljci određenu u Pravilniku.
2.2 Tranzitne površinske cijene plaćaju uprave države porijekla, osim kada je Pravilnikom o poštanskim paketima predviđen izuzetak od tog principa.
3. Svaka država koja sudjeluje u pomorskom prijevozu paketa ima pravo naplatiti cijene za pomorski prijevoz. Troškove plaća uprava države porijekla, osim kada je Pravilnikom o poštanskim paketima predviđen izuzetak od tog principa.
3.1 Za svaki prijevoz morskim putem koristi se pomorska cijena koja je utvrđena u Pravilniku o poštanskim paketima, prema odgovarajućim stopama udaljenosti.
3.2 Poštanska uprava smije povećati za najviše 50% obračunatu pomorsku cijenu u skladu s 3.1. Isto tako je može i smanjiti prema vlastitoj procjeni.

Članak 35.
OVLAŠTENJA VIJEĆA ZA POŠTANSKU OPERATIVU U VEZI S UTVRĐIVANJEM NAKNADA I CIJENA

1. Vijeće za poštansku operativu je ovlašteno mijenjati i dopuniti cijene i naknade, koje se naplaćuju od poštanskih uprava u skladu s uvjetima utvrđenim u pravilnicima:
1.1 tranzitne troškove za rukovanje i prijevoz pismovnih pošiljaka preko jedne ili više posrednih država;
1.2 osnovne cijene i naknade zrakoplovnog prijevoza za zrakoplovne pošiljke;
1.3 unutarnje površinske cijene za rukovanje s paketima u domaćem prometu;
1.4 tranzitne površinske cijene za rukovanje i prijevoz paketa kroz posredne države;
1.5 pomorske cijene za prijevoz paketa morskim putem.
2. Svaka promjena, provedena u skladu s metodologijom koja osigurava pravednu nadoknadu upravama koje pružaju usluge, mora biti zasnovana na stvarnim i reprezentativnim ekonomskim i financijskim pokazateljima. Svaka promjena će se primjenjivati od datuma koji odredi Vijeće za poštansku operativu.

DIO ČETVRTI
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
UVJETI ZA ODOBRENJE PRIJEDLOGA U SVEZI S KONVENCIJOM I POJEDINIM PRAVILNICIMA

1. Prijedlozi koji su podneseni Kongresu, a odnose se na ovu Konvenciju, postaju izvršni kada su odobreni od većine država članica koje su prisutne, imaju pravo glasa i koje glasuju. Najmanje polovica predstavnika država članica koje imaju pravo glasa na Kongresu mora biti prisutna u trenutku glasovanja.
2. Da bi postali izvršni, prijedlozi koji se odnose na Pravilnik o pismovnim pošiljkama i Pravilnik o poštanskim paketima moraju biti odobreni od većine članica Vijeća za poštansku operativu koje imaju pravo glasa.
3. Prijedlozi podneseni između dva Kongresa, a koji se odnose na ovu Konvenciju i njezin Završni protokol, postaju izvršni kada dobiju:
3.1 dvije trećine glasova, s time da je najmanje jedna polovina država članica Unije koje imaju pravo glasa i glasala ukoliko se radi o izmjenama;
3.2 većinu glasova kada se radi o tumačenju odredaba.
4. Bez obzira na odredbe pod 3.1., svaka država članica čije nacionalno zakonodavstvo još nije usklađeno s predloženim izmjenama može, unutar devedeset dana od dana primitka ove obavijesti, uputiti pisanu izjavu generalnom direktoru Međunarodnog ureda izražavajući nemogućnost prihvaćanja izmjene.

Članak 37.
REZERVE STAVLJENE NA KONGRESU

1. Svaka rezerva koja je nespojiva s predmetom i svrhom Unije nije dozvoljena.
2. Kao opće pravilo, svaka država članica čija stajališta nisu prihvaćena od drugih članica, nastojat će, koliko god je to moguće, uskladiti svoje mišljenje s mišljenjem većine. Rezerve je moguće staviti samo u slučajevima apsolutne neophodnosti i kada je za to dan pravi razlog.
3. Rezerva u vezi s bilo kojim člankom ove Konvencije treba biti sastavljena na Kongresu, kao prijedlog Kongresu u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Međunarodnog ureda i u skladu s odgovarajućim odredbama Poslovnika o radu Kongresa.
4. Rezerva može stupiti na snagu kada je odobrena većinom koja je neophodna za izmjenu članka na koji se odnosi rezerva.
5. U principu, rezerva se primjenjuje na temelju uzajamnosti između država članica koje su stavile rezervu i drugih država članica.
6. Rezerve u vezi s ovom Konvencijom bit će uvrštene u njezin Završni protokol, na temelju prijedloga koji je odobrio Kongres.

Članak 38.
POČETAK PRIMJENE I TRAJANJE KONVENCIJE

Ova Konvencija primjenjuje se od 1. siječnja 2006. i ostaje na snazi do početka primjene akata sljedećeg Kongresa.
U potvrdu toga, opunomoćenici vlada država članica potpisali su ovu Konvenciju u jednom izvornom primjerku koji je predan na pohranu direktoru Međunarodnog ureda. Po jedan primjerak ove Konvencije Međunarodni ured Svjetske poštanske unije dostavit će svakoj stranci.
Sastavljeno u Bukureštu 5. listopada 2004.

ZAVRŠNI PROTOKOL SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE

U trenutku potpisivanja Svjetske poštanske konvencije sklopljene na današnji dan, niže potpisani opunomoćenici usuglasili su se o sljedećem:

Članak I.
VLASNIŠTVO NAD POŠTANSKIM POŠILJKAMA. POVLAČENJE IZ POŠTE. IZMJENA ILI ISPRAVAK ADRESE.

1. Odredbe iz članka 5.1 i 2. ne primjenjuju se za ove države: Antigvu i Barbudu, Bahrein, Barbados, Belize, Bocvanu, Brunej Darussalam, Kanadu, Hong Kong, Kinu, Dominiku, Egipat, Fidži, Gambiju, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske, Prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine, Grenadu, Gvajanu, Irsku, Jamajku, Keniju, Kiribati, Kuvajt, Lesoto, Malavi, Maleziju, Mauricijus, Nauru, Novi Zeland, Nigeriju, Papuu Novu Gvineju, Sveti Kristofor i Nevis, Svetu Luciju, Sveti Vincent i Grenadine, Samou, Sejšele, Sijeru Leone, Singapur, Solomonske Otoke, Svaziland, Tanzaniju (Ujedinjenu Republiku), Trindidad i Tobago, Tuvalu, Ugandu, Vanuatu i Zambiju.
2. Isto tako, članak 5.1 i 2. ne primjenjuje se na Austriju, Dansku i Iran (Islamsku Republiku), čije unutarnje zakonodavstvo ne dozvoljava povlačenje iz poštanskog ureda ili promjenu adrese prepiske, na zahtjev pošiljatelja, od trenutka kada je primatelj obaviješten o prispijeću pošiljke adresirane na njega.
3. Članak 5.1 se ne primjenjuje na Australiju, Ganu i Zimbabve.
4. Članak 5.2 se ne primjenjuje na Bahame, Demokratsku Narodnu Republiku Koreju, Irak i Mijanmar čije unutarnje zakonodavstvo ne dozvoljava povlačenje iz poštanskog ureda ili promjenu adrese pismovne pošiljke na zahtjev pošiljatelja.
5. Članak 5.2 se ne primjenjuje na Sjedinjene Američke Države.
6. Članak 5.2 se primjenjuje na Australiju samo u onom dijelu članka koji je u skladu s unutarnjim zakonodavstvom.
7. Protivno članku 5.2 Demokratska Republika Kongo, El Salvador, Panama, Filipini i Venezuela su ovlaštene ne vraćati poštanske pakete nakon što je primatelj postavio zahtjev za carinskim pregledom, jer je to u suprotnosti sa zakonodavstvom spomenutih država.

Članak II.
POŠTARINE

Protivno članku 6. poštanske uprave Australije, Kanade i Novog Zelanda su ovlaštene naplatiti i druge poštarine osim onih predviđenih u Pravilnicima, kada su takve poštarine u skladu sa zakonodavstvom njihove države.

Članak III.
IZUZEĆE OD OSLOBAĐANJA SEKOGRAMA
PLAĆANJA POŠTARINE

1. Protivno članku 7. poštanske uprave Indonezije, Svetog Vincenta i Grenadina i Turske, koje ne odobravaju oslobođenje od plaćanja poštarina za sekograme u svojem unutarnjem prometu, mogu naplatiti poštarinu i troškove za posebne usluge koji ipak ne mogu biti veće od onih u njihovom unutarnjem prometu.
2. Protivno članku 7., poštanske uprave Australije, Austrije, Kanade, Njemačke, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Japana, Švicarske i Sjedinjenih Američkih Država mogu naplatiti poštarinu za posebne usluge koje se primjenjuju na sekograme u njihovom unutarnjem prometu.

Članak IV.
OSNOVNE USLUGE

1. Protivno propisima iz članka 12. Konvencije, Australija ne prihvaća proširenje osnovnih usluga na poštanske pakete.
2. Odredbe članka 12.2.4 se ne primjenjuju na Veliku Britaniju, čije nacionalno zakonodavstvo zahtijeva niže limite mase. Zakon o zdravstvu i sigurnosti u Velikoj Britaniji ograničava težinu poštanskih vreća na 20 kilograma.

Članak V.
MALI PAKETI

Protivno članku 12. Konvencije, poštanska uprava Afganistana ima pravo ograničiti najveću težinu u unutarnjem i međunarodnom prometu malih paketa na jedan kilogram.

Članak VI.
OBAVIJEST O DOSTAVI

Poštanska uprava Kanade ne primjenjuje članak 13.1.1 vezano za pakete, jer ne pruža uslugu obavijesti o dostavi za pakete u domaćem prometu.

Članak VII.
MEĐUNARODNA USLUGA ZA PLAĆENI
ODGOVOR (IBRS)

Protivno članku 13.4.1 poštanska uprava Bugarske pruža usluge IBRS nakon dogovora s drugom poštanskom upravom.

Članak VIII.
ZABRANE (PISMOVNE POŠILJKE)

1. Iznimno, poštanske uprave Demokratske Narodne Republike Koreje i Libanona neće prihvatiti preporučene pošiljke koje sadrže kovanice, novčanice, vrijednosnice bilo koje vrste za isplatu donositelju, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro, bilo prerađeno ili ne, drago kamenje, nakit ili druge dragocjene predmete. Neće se izravno smatrati odgovornim, sukladno odredbama Pravilnika o pismovnim pošiljkama, glede odgovornosti za slučaj krađe ili oštećenja kada su u pitanju pošiljke koje sadrže staklo ili lomljive predmete.
2. Iznimno, poštanske uprave Bolivije, Kine (Narodne Republike), isključujući posebnu administrativnu regiju Hong Konga, Iraka, Nepala, Pakistana, Saudijske Arabije, Sudana i Vijetnama neće prihvatiti preporučene pošiljke koje sadrže kovanice, novčanice, vrijednosnice bilo koje vrste za isplatu donositelju, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro bilo prerađeno ili ne, drago kamenje, nakit ili druge dragocjene predmete.
3. Poštanska uprava Mijanmara zadržava pravo neprihvaćanja pošiljaka s označenom vrijednošću koje sadrže dragocjene predmete navedene u članku 15.5, budući da je to u suprotnosti s njihovim unutarnjim propisima.
4. Poštanska uprava Nepala ne prihvaća preporučene pošiljke ili vrijednosne pošiljke koje sadrže novčanice ili kovanice, osim na osnovi posebnog sporazuma u tu svrhu.
5. Poštanska uprava Uzbekistana ne prihvaća preporučene ili vrijednosne pošiljke koje sadrže kovanice, novčanice, čekove, poštanske marke ili stranu valutu i ne prihvaća nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja takvih pošiljaka.
6. Poštanska uprava Irana (Islamske Republike) ne prihvaća pismovne pošiljke koje sadrže predmete suprotne principima islamske vjere.
7. Poštanska uprava Filipina zadržava pravo ne prihvatiti bilo koju vrstu pismovne pošiljke (običnu, preporučenu ili vrijednosnu) koja sadrži kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste naplative na donositelje, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro, bilo prerađeno ili ne, drago kamenje ili druge dragocjene predmete.
8. Poštanska uprava Australije ne prihvaća poštanske pošiljke bilo koje vrste koje sadrže poluge zlata/srebra ili novčanice. Nadalje, ne prihvaća preporučene pošiljke za uručenje u Australiji, ili pošiljke u otvorenom tranzitu, koje sadrže dragocjenosti kao što su nakit, dragocjeni metali, drago ili poludrago kamenje, vrijednosnice, kovanice ili bilo koji oblik financijskih instrumenata. Ona ne prihvaća nikakvu odgovornost za pošiljke koje su poslane, a nisu u skladu s ovim ograničenjima.
9. Poštanska uprava Kine (Narodne Republike), isključujući posebnu administrativnu regiju Hong Kong, ne prihvaća vrijednosne pošiljke koje sadrže kovanice, novčanice, devize ili vrijednosnice bilo koje vrste naplative na donositelja i putničke čekove, u skladu s svojim unutarnjim propisima.
10. Poštanska uprava Latvije i Mongolije zadržava pravo ne prihvatiti, u skladu sa svojim unutarnjim propisima, obične, preporučene ili vrijednosne pošiljke koje sadrže novčanice ili vrijednosnice naplative na donositelja i putničke čekove.
11. Poštanska uprava Brazila zadržava pravo neprihvaćanja običnih, preporučenih i vrijednosnih pošiljaka koje sadrže kovanice, novčanice u upotrebi, vrijednosnice bilo koje vrste naplative na donosioca.
12. Poštanska uprava Vijetnama zadržava pravo neprihvaćanja pismovnih pošiljaka koje sadrže predmete ili robu.

Članak IX.
ZABRANE (POŠTANSKI PAKETI)

1. Poštanske uprave Kanade, Mijanmara i Zambije nisu dužne prihvatiti vrijednosne pakete koji sadrže dragocjenosti o kojima se govori u članku 15.6.1.3.1, budući da je to u suprotnosti s njihovim unutarnjim propisima.
2. Iznimno, poštanske uprave Libanona i Sudana ne prihvaćaju pakete koji sadrže kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste isplative donositelju ili putničke čekove, platinu, zlato i srebro bilo prerađeno ili ne, drago kamenje ili druge dragocjene predmete ili one koji sadrže tekućine ili lako zapaljive tekućine kao niti predmete izrađene od stakla ili slično ili lomljive predmete. One neće biti odgovorne sukladno odgovarajućim odredbama Pravilnika o poštanskim paketima.
3. Poštanska uprava Brazila nije dužna prihvatiti vrijednosne pakete koji sadrže kovanice i novčanice koje su u uporabi, kao niti bilo kakve vrijednosnice isplative donositelju, budući da je to u suprotnosti s njihovim unutarnjim propisima.
4. Poštanska uprava Gane nije dužna prihvatiti vrijednosne pakete koji sadrže kovanice i novčanice koje su u uporabi, budući da je to u suprotnosti s njihovim unutarnjim propisima.
5. Pored predmeta iz članka 15., poštanska uprava Saudijske Arabije nije dužna prihvatiti pakete koji sadrže kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste isplative donositelju ili putničke čekove, platinu, zlato i srebro, bilo prerađeno ili ne, drago kamenje ili druge dragocjene predmete. Ona, također, neće prihvatiti pakete koji sadrže bilo kakve lijekove osim ako nisu popraćeni s liječničkim receptom izdanim od strane ovlaštene službe, protupožarne aparate, tekuće kemikalije ili predmete u suprotnosti s načelima islamske vjere.
6. Pored predmeta pobrojanih u članku 15., poštanska uprava Omana ne prihvaća pošiljke koje sadrže:
6.1 lijekove bilo koje vrste bez liječničkog recepta izdanog od ovlaštene službe;
6.2. protupožarne aparate ili tekuće kemikalije;
6.3. predmete u suprotnosti s načelima islamske vjere.
7. Pored predmeta iz članka 15., poštanska uprava Irana ne prihvaća pakete koji sadrže predmete u suprotnosti s načelima islamske vjere.
8. Poštanska uprava Filipina ne prihvaća pakete s kovanicama, novčanicama ili vrijednosnicama bilo koje vrste isplative donositelju ili putničke čekove, platinu, zlato i srebro bilo prerađeno ili ne, drago kamenje ili druge dragocjene predmete ili one koji sadrže tekućine ili lako zapaljive tekućine kao niti predmete izrađene od stakla ili slično ili lomljive predmete.
9. Poštanska uprava Australije ne prihvaća poštanske pošiljke bilo koje vrste koje sadrže zlatne/srebrne poluge ili novac.
10. Poštanska uprava Narodne Republike Kine ne prihvaća obične pakete koji sadrže kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste isplative donositelju ili putničke čekove, platinu, zlato i srebro bilo prerađeno ili ne, drago kamenje ili druge dragocjene predmete. Nadalje, uz izuzetak posebnog administrativnog područja Hong Konga, ona ne prihvaća vrijednosne pakete koji sadrže kovanice, novac ili vrijednosnice bilo koje vrste naplative na donositelja i putničke čekove.
11. Poštanska uprava Mongolije zadržava pravo ne prihvatiti, u skladu s njihovim unutarnjim propisima, pakete koji sadrže kovanice, novac ili vrijednosnice bilo koje vrste naplative na donosioca i putničke čekove.
12. Poštanska uprava Latvije ne prihvaća obične i vrijednosne pakete koji sadrže kovanice, novčanice, vrijednosnice (čekove) bilo koje vrste naplative na donositelja i u slučaju gubitka ili oštećenja ne preuzima odgovornost za iste.

Članak X.
PREDMETI KOJI PODLIJEŽU PLAĆANJU CARINE

1. Pozivanjem na članak 15., poštanske uprave Bangladeša i Salvadora ne prihvaćaju vrijednosne pošiljke koje sadrže predmete za koje se plaća carina.
2. Pozivanjem na članak 15., poštanske uprave Afganistana, Albanije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Kambodže, Čilea, Kolumbije, Kube, Demokratske Narodne Republike Koreje, El Salvadora, Estonije, Italije, Latvije, Nepala, Perua, San Marina, Turkmenistana, Ukrajine, Uzbekistana i Venezuele ne prihvaćaju obične i preporučene pošiljke koje sadrže predmete za koje se plaća carina.
3. Pozivanjem na članak 15., poštanske uprave Benina, Burkine Faso, Obale Bjelokosti, Džibutija, Malia i Mauritanije ne prihvaćaju obične pošiljke koje sadrže predmete za koje se plaća carina.
4. Bez obzira na odredbe pod 1. do 3., pošiljke koje sadrže serume, cjepiva i nužno potrebne lijekove koje je teško nabaviti, primaju se u svim slučajevima.

Članak XI.
POTRAŽNICE

1. Protivno odredbama članka 17.3, poštanska uprava Republike Bugarske, Zelenortskih Otoka, Čada, Demokratske Narodne Republike Koreje, Egipta, Gabona, Prekomorskih područja Ujedinjene Kraljevine, Grčke, Irana, Kirgistana, Mongolije, Mijanmara, Filipina, Saudijske Arabije, Sudana, Sirije, Turkmenistana, Ukrajine, Uzbekistana i Zambije pridržavaju pravo naplaćivati od svojih korisnika poštarinu za potražnice za pismovne pošiljke.
2. Protivno odredbi članka 17.3, poštanske uprave Argentine, Austrije, Azerbajdžana, Češke i Slovačke pridržavaju pravo naplaćivati posebnu poštarinu kada se nakon postupka poduzetog po potražnici utvrdi da je potražnica bila neopravdana.
3. Poštanske uprave Afganistana, Bugarske, Zelenortskih Otoka, Republike Kongo, Egipta, Gabona, Irana, Kirgistana, Mongolije, Mijanmara, Saudijske Arabije, Surinama, Sirije, Turkmenistana, Ukrajine, Uzbekistana i Zambije pridržavaju pravo naplaćivati od korisnika poštarinu za potražnice za pakete.
4. Protivno odredbi članka 17.3 poštanske uprave Brazila, Paname i SAD-a pridržavaju pravo naplaćivanja od korisnika usluga potražnice u vezi s pismovnim i paketskim pošiljkama koje su otpremljene iz država koje primjenjuju isti princip naplate potražnica u skladu s točkama 1. do 3. ovog članka.

Članak XII.
POŠTARINA ZA PODNOŠENJE POŠILJAKA NA
CARINSKI PREGLED

1. Poštanska uprava Gabona pridržava pravo naplaćivati od svojih korisnika poštarinu za podnošenje pošiljaka na carinski pregled.
2. Poštanske uprave Republike Kongo i Zambije pridržavaju pravo naplaćivati od svojih korisnika poštarinu za podnošenje na carinski pregled paketa.

Članak XIII.
PREDAJA PISMOVNIH POŠILJAKA NA OTPREMU U INOZEMSTVU

1. Poštanske uprave Australije, Austrije, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Grčke, Novog Zelanda i Sjedinjenih Američkih Država pridržavaju pravo nametnuti pristojbu, jednaku trošku za obavljeni rad, svakoj upravi, a sukladno odredbama članka 27.4, za pošiljke koje nisu bile otpremljene kao poštanske pošiljke iz njihovih uprava.
2. Protivno članku 27.4, poštanska uprava Kanade pridržava pravo naplatiti od uprave porijekla takav iznos koji će osigurati pokrivanje troškova ne manjih od onih proizašlih iz rukovanja ovim pošiljkama.
3. Članak 27.4 dopušta odredišnoj poštanskoj upravi zahtijevati od otpremne uprave, odgovarajuću naknadu za uručenje pismovnih pošiljaka predanih na otpremu u inozemstvu u velikim količinama. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske pridržava pravo ograničiti svako takvo plaćanje prema cijenama za odgovarajuću vrstu pošiljaka u odredišnoj državi.
4. Članak 27.4 dopušta odredišnoj poštanskoj upravi zahtijevati od otpremne uprave, odgovarajuću naknadu za uručenje pismovnih pošiljaka predanih na otpremu u inozemstvu u velikim količinama. Sljedeće države pridržavaju pravo ograničiti takva plaćanja na iznose određene u Pravilniku glede pošiljaka u velikom broju: Bahami, Barbados, Brunej, Kina (Narodna Republika), Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, Prekomorskih područja Ujedinjene Kraljevine, Grenada, Gvajana, Indija, Malezija, Nepal, Nizozemska, Nizozemski Antili i Aruba, Novi Zeland, Sveta Lucija, Sveti Vincent i Grenadini, Singapur, Šri Lanka, Surinam, Tajland i Sjedinjene Američke Države.
5. Protivno ograničenjima pod 4., sljedeće države pridržavaju pravo primijeniti u potpunosti odredbe članka 27. Konvencije za poštu primljenu od država članica Udruge: Argentina, Austrija, Benin, Brazil, Burkina Faso, Kamerun, Obala Bjelokosti, Cipar, Danska, Egipat, Francuska, Njemačka, Grčka, Gvineja, Izrael, Italija, Japan, Jordan, Libanon, Luksemburg, Mali, Mauritanija, Monako, Maroko, Norveška, Portugal, Saudijska Arabija, Senegal, Sirija i Togo.
6. Primjenom članka 27.4 poštanska uprava Njemačke zadržava pravo zahtijevanja od poštanske uprave iz koje je pošiljka otpremljena, kompenzaciju u visini iznosa koji bi primila od poštanske uprave države u kojoj je pošiljatelj nastanjen.
7. Protivno ograničenjima danim u članku XIII., Kina (Narodna Republika), pridržava pravo ograničiti plaćanje za dostavu pismovnih pošiljaka koje su predane na otpremu u inozemstvu u velikom broju na ograničenja odobrena u Konvenciji Svjetske poštanske unije i Pravilniku o pismovnim pošiljkama za pošiljke u velikom broju.

Članak XIV.
IZNIMNE POVRŠINSKE STOPE ZA DOLAZNE POŠILJKE

Usprkos članku 34., poštanska uprava Afganistana pridržava pravo naplatiti iznimnu dodatnu površinsku stopu od 7,50 DTS-a po dolaznom paketu.

Članak XV.
POSEBNE NAKNADE

1. Poštanske uprave Belgije, Norveške i Sjedinjenih Američkih Država smiju naplatiti veću površinsku naknadu za zrakoplovne pakete od one za površinske pakete.
2. Poštanska uprava Libanona ima pravo naplatiti za pakete do 1 kilograma naknadu koja se primjenjuje za pakete preko 1 do 3 kilograma.
3. Poštanska uprava Paname ima pravo naplatiti 0,20 DTS-a po kilogramu za tranzitne površinske pakete otpremljene zrakoplovom (S.A.L.) u tranzitu.
U potvrdu toga, dolje navedeni opunomoćenici koncipirali su ovaj Protokol koji ima istu snagu i istu valjanost kao i da su njegove odredbe unesene u tekst same Konvencije, i one su potpisane jednom izvornom primjerku koji je predan na pohranu direktoru Međunarodnog ureda. Međunarodni ured Svjetske poštanske unije će svakoj stranci dostaviti po jednu njegovu kopiju.
Sastavljeno u Bukureštu 5. listopada 2004.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pošte.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Konvencija iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njezinom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 910-04/08-01/08
Zagreb, 2. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.