Zakon o potvrđivanju Petoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, Šestoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije i Sedmoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske

NN 5/2008 (13.8.2008.), Zakon o potvrđivanju Petoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, Šestoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije i Sedmoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske

HRVATSKI SABOR

84

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PETOGA DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, ŠESTOGA DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE I SEDMOGA DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Petog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, Šestoga dodatnoga protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije i Sedmoga dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/78
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 4. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PETOGA DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, ŠESTOGA DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE I SEDMOGA DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Peti dodatni protokol uz Ustav Svjetske poštanske unije, sastavljen u Seulu 14. rujna 1994., Šesti dodatni protokol uz Ustav Svjetske poštanske unije, sastavljen u Pekingu 15. rujna 1999. i Sedmi dodatni protokol uz Ustav Svjetske poštanske unije, sastavljen u Bukureštu 5. listopada 2004. u izvorniku na francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekstovi dodatnih protokola iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glase:

PETI DODATNI PROTOKOL UZ USTAV
SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Opunomoćenici vlada država članica Svjetske poštanske unije na Kongresu u Seulu, u skladu sa člankom 30. stavkom 2. Ustava Svjetske poštanske unije, sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964., usvojili su, uz uvjet ratifikacije, sljedeće izmjene i dopune tog Ustava.

Članak I.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 8.)

UŽE UNIJE. POSEBNI SPORAZUMI

1. Države članice, ili njihove poštanske uprave, ako to nije protivno zakonodavstvu tih država, mogu osnivati uže unije i sklapati posebne sporazume koji se odnose na međunarodnu poštansku uslugu, pod uvjetom da ne sadrže odredbe koje su nepovoljnije za javnost od onih predviđenih aktima čije su stranke zainteresirane države članice.
2. Uže unije mogu slati promatrače na kongrese, konferencije i sastanke Unije, na Upravno vijeće i Vijeće za poštansku operativu.
3. Unija može slati promatrače na kongrese, konferencije i sastanke užih unija.

Članak II.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 13.)

TIJELA UNIJE

1. Tijela Unije su Kongres, Upravno vijeće, Vijeće za poštansku operativu i Međunarodni ured.
2. Stalna tijela unije su: Upravno vijeće, Vijeće za poštansku operativu i Međunarodni ured.

Članak III.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 17.)

UPRAVNO VIJEĆE

1. Između dva Kongresa Upravno vijeće (CA) osigurava kontinuitet rada Unije u skladu s odredbama akata Unije.
2. Članovi Upravnog vijeća obavljaju svoje dužnosti u ime i u interesu Unije.

Članak IV.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 18.)

VIJEĆE ZA POŠTANSKU OPERATIVU

Vijeću za poštansku operativu (CEP) povjerena su operativna, komercijalna, tehnička i ekonomska pitanja od interesa za poštansku službu.

Članak V.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 20.)

MEĐUNARODNI URED

Središnji ured, koji djeluje u sjedištu Unije pod nazivom Međunarodni ured Svjetske poštanske unije, kojim rukovodi generalni direktor i pod kontrolom je Upravnog vijeća, izvršno je tijelo za podršku, vezu, informacije i savjete.

Članak VI.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 22.)

AKTI UNIJE

1. Ustav je temeljni akt Unije. On sadrži temeljna pravila Unije.
2. Opća pravila sadrže odredbe koje osiguravaju primjenu Ustava i rad Unije. Ona su obvezujuća za sve države članice.
3. Svjetska poštanska konvencija i njezina detaljna pravila sadrže zajednička pravila koja se primjenjuju na međunarodne poštanske usluge, kao i odredbe koje se odnose na usluge pismovnih pošiljaka. Ovi akti su obvezujući za sve države članice.
4. Sporazumi Unije i njezina detaljna pravila uređuju ostale usluge osim usluga pismovnih pošiljaka između država članica koje su njihove stranke. Oni su obvezujući samo za te države.
5. Detaljna pravila koja sadrže mjere potrebne za primjenu Konvencije i Sporazuma donosi Vijeće za poštansku operativu, uzevši u obzir odluke koje je donio Kongres.
6. Završni protokoli koji su u dodatku akata Unije navedenih u stavcima 3., 4. i 5. sadrže rezerve na ove akte.

Članak VII.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 25.)

POTPISIVANJE, OVJERA, RATIFIKACIJA I DRUGI OBLICI PRIHVAĆANJA AKATA UNIJE

1. Akte Unije koje donese Kongres potpisuju opunomoćenici država članica.
2. Detaljna pravila ovjeravaju predsjedatelj i generalni direktor Vijeća za poštansku operativu.
3. Države potpisnice trebaju ratificirati Ustav što je prije moguće.
4. Prihvaćanje akata Unije, osim Ustava, obavlja se prema ustavnim pravilima država potpisnica.
5. Ukoliko neka država ne ratificira Ustav ili ne prihvati ostale akte koje je potpisala, Ustav i drugi akti primjenjivat će se na druge države koje su ih ratificirale ili prihvatile.

Članak VIII.
PRISTUPANJE DODATNOM PROTOKOLU I DRUGIM AKTIMA UNIJE

1. Države članice koje nisu potpisale ovaj Protokol mogu mu pristupiti u bilo kojem trenutku.
2. Države članice koje su stranke akata koje je Kongres obnovio, a koje te akte nisu potpisale, pristupit će im što je prije moguće.
3. Isprave o pristupu koje se odnose na slučajeve navedene u stavku 1. i 2. šalju se generalnom direktoru Međunarodnog ureda. On će o njihovom polaganju obavijestiti vlade država članica.

Članak IX.
STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE DODATNOG PROTOKOLA USTAVU SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Ovaj Dodatni protokol stupa na snagu 1. siječnja 1996. i ostaje na snazi neodređeno vrijeme.
U potvrdu navedenog, opunomoćenici vlada država članica sastavili su ovaj Dodatni protokol koji ima istu snagu i istu valjanost kao da su njegove odredbe unesene u tekst Ustava i potpisali ga u jednom izvorniku koji će ostati pohranjen kod generalnog direktora Međunarodnog ureda. Vlada države u kojoj se održao Kongres dostavit će po jednu njegovu presliku svakoj stranci.
Sastavljeno u Seulu 14. rujna 1994.

ŠESTI DODATNI PROTOKOL UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Opunomoćenici vlada država članica Svjetske poštanske unije na Kongresu u Pekingu, u skladu sa člankom 30. stavkom 2. Ustava Svjetske poštanske unije, sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964. godine, usvojili su, uz uvjet ratifikacije, sljedeće izmjene i dopune tog Ustava.

Članak I.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 22.)

AKTI UNIJE

1. Ustav je temeljni akt Unije. On sadrži temeljna pravila Unije.
2. Opća pravila sadrže odredbe koje osiguravaju primjenu Ustava i rad Unije. Ona su obvezujuća za sve države članice i na njih se ne mogu stavljati rezerve.
3. Svjetska poštanska konvencija, Pravilnik o pismovnim pošiljkama te Pravilnik o poštanskim paketima sadrže pravila koja se primjenjuju i važe za sve međunarodne poštanske usluge, kao i odredbe u vezi s uslugama pismovnih pošiljaka i poštanskih paketa. Ovi akti su obvezujući za sve države članice.
4. Sporazumi Unije i njezini Pravilnici uređuju i druge usluge, osim spomenutih pismovnih i paketskih usluga između država članica koje su njihove stranke. Oni su obvezujući samo za te države.
5. Pravilnike koji sadrže mjere koje su neophodne radi primjene Konvencije i drugih Sporazuma izrađuje Vijeće za poštansku operativu, uzevši u obzir odluke koje je donio Kongres.
6. Završni protokoli koji su u dodatku akata Unije navedenih u stavcima 3., 4. i 5. sadrže rezerve na ove akte.

Članak II.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 25.)

POTPISIVANJE, OVJERA, RATIFIKACIJA I DRUGI OBLICI PRIHVAĆANJA AKATA UNIJE

1. Akte Unije koje donese Kongres potpisuju opunomoćenici država članica.
2. Pravilnike ovjerava predsjedatelj i generalni direktor Vijeća za poštansku operativu.
3. Države potpisnice trebaju ratificirati Ustav što je prije moguće.
4. Prihvaćanje akata Unije, osim Ustava, obavlja se prema ustavnim pravilima država potpisnica.
5. Ukoliko neka država ne ratificira Ustav ili ne prihvati ostale akte koje je potpisala, Ustav i drugi akti će se primjenjivati na druge države koje su ih ratificirale ili prihvatile.

Članak III.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 29.)

PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

1. Poštanska uprava države članice ima pravo iznijeti, bilo na Kongresu ili između dva Kongresa, prijedloge koji se odnose na akte Unije kojih je njezina država stranka.
2. U svakom slučaju, prijedlozi koji se odnose na Ustav i Opća pravila mogu biti izneseni samo na Kongresu.
3. Osim toga, prijedlozi koji se odnose na Pravilnike podnose se izravno Vijeću za poštansku operativu, no njih prethodno mora Međunarodni ured proslijediti svim poštanskim upravama država članica.

Članak IV.
PRISTUPANJE DODATNOM PROTOKOLU I DRUGIM AKTIMA UNIJE

1. Države članice koje nisu potpisale ovaj Protokol mogu mu pristupiti u bilo kojem trenutku.
2. Države članice koje su stranke akata koje je Kongres obnovio, a koje te akte nisu potpisale, pristupit će im što je prije moguće.
3. Isprave o pristupu koje se odnose na slučajeve navedene u stavku 1. i 2. šalju se generalnom direktoru Međunarodnog ureda. On će o njihovom polaganju obavijestiti vlade država članica.

Članak V.
STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE DODATNOG PROTOKOLA USTAVU SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Ovaj Dodatni protokol stupa na snagu 1. siječnja 2001. i ostaje na snazi neodređeno vrijeme.
U potvrdu navedenog, opunomoćenici vlada država članica sastavili su ovaj Dodatni protokol koji ima istu snagu i istu valjanost kao da su njegove odredbe unesene u tekst Ustava i potpisali ga u jednom izvorniku koji će ostati pohranjen kod generalnog direktora Međunarodnog ureda. Vlada države u kojoj se održao Kongres dostavit će po jednu njegovu presliku svakoj stranci.
Sastavljeno u Pekingu 15. rujna 1999.

SEDMI DODATNI PROTOKOL UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Opunomoćenici vlada država članica Svjetske poštanske unije na Kongresu u Bukureštu, u skladu sa člankom 30. stavkom 2. Ustava Svjetske poštanske unije, sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964., usvojili su, uz uvjet ratifikacije, sljedeće izmjene i dopune tog Ustava.

Članak I.

(Preambula izmijenjena i dopunjena)
S ciljem razvoja komunikacije između naroda učinkovitim pružanjem poštanskih usluga, kao i doprinosa postizanju najviših ciljeva međunarodne suradnje na kulturnom, društvenom i gospodarskom polju, opunomoćenici vlada država ugovornica usvojili su, uz uvjet ratifikacije, ovaj Ustav.
Misija Unije je poticanje stalnog razvoja učinkovitih te kvalitetnih univerzalnih poštanskih usluga s ciljem omogućavanja komunikacije među stanovnicima svijeta, i to:
– jamčenjem slobodnog protoka poštanskih pošiljaka na jedinstvenom poštanskom
području koje se sastoji od međusobno povezanih mreža;
– poticanjem usvajanja zajedničkih pravednih standarda i korištenjem tehnologije;
– osiguranjem suradnje i interakcije među zainteresiranim strankama;
– unapređenjem učinkovite tehničke suradnje;
– osiguranjem zadovoljavanja potreba korisnika usluga koje se stalno mijenjaju.

Članak II.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 1.)

DEFINICIJE

1. Za potrebe akata Svjetske poštanske unije, dolje navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:
1.1 Poštanske usluge: skup poštanskih usluga čiji su opseg odredila tijela Unije. Glavna obveza poštanskih usluga sastoji se od zadovoljenja određenih društvenih i ekonomskih ciljeva država članica, radi osiguranja prijama, sortiranja, prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka.
1.2 Država članica: država koja ispunjava uvjete iz članka 2. Ustava.
1.3 Jedinstveno poštansko područje (jedno te isto poštansko područje): obveza ugovornih stranaka iz akata Svjetske poštanske unije je pružati, u skladu s načelom uzajamnosti, razmjenu pismovnih pošiljaka, uključujući slobodu tranzita i postupanja s pošiljkama u tranzitu od drugih država kao s vlastitim pošiljkama, bez razlike.
1.4 Sloboda tranzita: načelo prema kojem je posredna poštanska uprava obvezna vršiti prijevoz poštanskih pošiljaka koje je u tranzit poslala druga poštanska uprava, postupajući prema toj pošiljci na isti način kao u domaćem prometu.
1.5 Pismovne pošiljke: u skladu s opisanim u Konvenciji.
1.6 Međunarodne poštanske usluge: poštanske operacije ili usluge uređene aktima, zbirka određenih operacija ili usluga.

Članak III.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 22.)

AKTI UNIJE

1. Ustav je temeljni akt Unije. On sadrži temeljna pravila Unije i na njega se ne mogu stavljati rezerve.
2. Opća pravila sadrže odredbe koje osiguravaju primjenu Ustava i rad Unije. Ona su obvezujuća za sve države članice i na njih se ne mogu stavljati rezerve.
3. Svjetska poštanska konvencija, Pravilnik o pismovnim pošiljkama, te Pravilnik o poštanskim paketima sadrže pravila koja se primjenjuju i važe za sve međunarodne poštanske usluge i odredbe u vezi s uslugama za pismovne pošiljke i poštanske pakete. Ovi akti su obvezujući za sve države članice.
4. Sporazumi Unije i njezini Pravilnici uređuju i druge usluge, osim spomenutih pismovnih i paketskih usluga, između država članica koje su njihove stranke. Obvezujući su samo za države koje su njihove stranke. Oni su obvezujući samo za te države.
5. Pravilnike koji sadrže mjere koje su neophodne radi primjene Konvencije i Sporazuma, izrađuje Vijeće za poštansku operativu, imajući u vidu odluke koje je donio Kongres.
6. Završni protokoli koji su u dodatku akata Unije navedeni u stavcima 3., 4. i 5. sadrže rezerve na ove akte.

Članak IV.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 30.)

IZMJENE I DOPUNE USTAVA

1. Da bi bili usvojeni, prijedloge koji se podnose Kongresu i koji se odnose na izmjene i dopune Ustava mora odobriti najmanje dvije trećine država članica Unije s pravom glasa.
2. Izmjene i dopune koje Kongres usvoji bit će predmetom Dodatnog protokola, osim ako Kongres ne odluči drugačije, a stupaju na snagu istodobno kada i akti obnovljeni tijekom održavanja tog Kongresa. Njih države članice ratificiraju što je moguće prije, a s ispravama o ratifikaciji postupa se u skladu s odredbama članka 26.

Članak V.

(Izmijenjeni i dopunjeni članak 31.)

IZMJENA I DOPUNA OPĆIH PRAVILA,
KONVENCIJE I SPORAZUMA

1. Opća pravila, Konvencija i Sporazumi utvrđuju uvjete koji moraju biti zadovoljeni za prihvaćanje prijedloga s njima u vezi.
2. Konvencija i Sporazumi stupaju na snagu istodobno i imaju isto trajanje. Na dan koji Kongres odredi za stupanje na snagu ovih akata odgovarajući akti prethodnog Kongresa prestaju.

Članak VI.
PRISTUPANJE DODATNOM PROTOKOLU I DRUGIM AKTIMA UNIJE

1. Države članice koje nisu potpisale ovaj Protokol mogu mu pristupiti u bilo kojem trenutku.
2. Države članice koje su stranke akata koje je Kongres obnovio, a koje te akte nisu potpisale, pristupit će im što je prije moguće.
3. Isprave o pristupu koje se odnose na slučajeve navedene u stavcima 1. i 2. šalju se generalnom direktoru Međunarodnog ureda. On će o njihovom polaganju obavijestiti vlade država članica.

Članak VII.
STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE DODATNOG PROTOKOLA USTAVU SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Ovaj Dodatni protokol stupa na snagu 1. siječnja 2006. i ostaje na snazi neodređeno vrijeme.
U potvrdu navedenog, opunomoćenici vlada država članica sastavili su ovaj Dodatni protokol koji ima istu snagu i istu valjanost kao da su njegove odredbe unesene u tekst Ustava i potpisali ga u jednom izvorniku koji će ostati pohranjen kod generalnog direktora Međunarodnog ureda. Međunarodni ured Unije dostavit će po jednu njegovu presliku svakoj stranci.
Sastavljeno u Bukureštu 5. listopada 2004.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pošte.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona dodatni protokoli iz članka 1. ovoga Zakona nisu na snazi za Republiku Hrvatsku, te će se podaci o njihovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 910-04/08-01/05
Zagreb, 2. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.