Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA

NN 5/2008 (13.8.2008.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA

HRVATSKI SABOR

85

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici
2. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/79
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 4. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja, sastavljen u Bukureštu 5. listopada 2004. u izvorniku na francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:
SPORAZUM O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA
Niže potpisani, opunomoćenici vlada država članica Unije, u skladu sa člankom 22. stavkom 4. Ustava Unije, sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964., jednoglasno su i u skladu sa člankom 25. stavkom 4. Ustava utvrdili u ovom Sporazumu pravila koja se primjenjuju međunarodnom poštanskom prometu.

Poglavlje I.
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
SVRHA SPORAZUMA I PROIZVODA NA KOJE SE ODNOSI

1. Ovaj Sporazum uređuje sve poštanske usluge koje se odnose na prijenos sredstava. Države ugovornice se dogovaraju koje proizvode iz ovoga Sporazuma namjeravaju uvesti u svojim međusobnim odnosima.
2. Nepoštanske organizacije mogu biti uključene, uz posredovanje poštanske uprave, žiro institucije ili organizacije koja je uključena u mrežu poštanskog prijenosa sredstava, u razmjenama uređenim odredbama ovog Sporazuma. Takve organizacije moraju postići dogovor s poštanskom upravom svoje države da bi se osiguralo potpuno poštivanje svih odredaba ovog Sporazuma i prema tom dogovoru one preuzimaju ista prava i obveze koje imaju poštanske uprave na način kako je to uređeno ovim Sporazumom. Poštanska uprava djeluje kao posrednik u odnosima s poštanskim upravama drugih država ugovornica te s Međunarodnim uredom. Ako poštanska uprava ne pruža poštanske usluge plaćanja, kao što je opisano ovim Sporazumom ili ako kvaliteta usluga ne odgovara zahtjevima korisnika, poštanske uprave mogu surađivati s nepoštanskim organizacijama u dotičnoj državi.
3. Države članice dostavljaju Međunarodnom uredu, u roku od šest mjeseci po završetku Kongresa, ime i adresu vladinog tijela odgovornog za nadzor poštanskih usluga plaćanja, kao i ime i adresu operatera (jednog ili više) koji su službeno određeni da obavljaju poštanske usluge plaćanja i da ispunjavaju obveze koje proistječu iz akata Unije na njihovom državnom području.
3.1 Države članice dostavljaju Međunarodnom uredu, u roku od šest mjeseci po završetku Kongresa podatke za kontakt s osobama odgovornim za izvršavanje poštanskih usluga plaćanja, kao i za postupak potraživanja.
3.2 Promjene u pogledu vladinih tijela i službeno određenih operatora i odgovornih osoba do kojih dođe između dvaju Kongresa, moraju se Međunarodnom uredu dostaviti što prije.
4. Predmetnim Sporazumom regulirani su sljedeći proizvodi plaćanja:
4.1 poštanske uputnice uključujući otkupne uputnice,
4.2 doznaka s računa na račun.
5. Druge usluge mogu se pružati na temelju dvostranih ili mnogostranih sporazuma između dviju ili više poštanskih uprava.

Poglavlje II.
POŠTANSKE UPUTNICE
Članak 2.
DEFINICIJA PROIZVODA

1. Obična poštanska uputnica.
1.1 Korisnik koji šalje uputnicu predaje sredstva na šalteru poštanskog ureda ili daje nalog da se tereti njegov račun te traži da se primatelju isplati puni iznos u gotovini, bez ikakvih odbitaka.
2. Nalog za plaćanje
2.1 Korisnik koji podnosi nalog za plaćanje predaje sredstva na šalteru poštanskog ureda i traži njihovu uplatu bez ikakvih odbitaka na primateljev račun kod poštanske uprave ili na račun kod drugih financijskih organizacija.
3. Otkupna uputnica
3.1 Primatelj otkupne pošiljke predaje sredstva ili daje nalog da se tereti njegov račun te da se cijeli iznos bez odbitaka isplati pošiljatelju otkupne pošiljke.

Članak 3.
PRIJAM UPUTNICA

1. Ukoliko ne postoji poseban sporazum, iznos poštanske uputnice bit će izražen u valuti odredišne države.
2. Poštanska uprava koja je izdala uputnicu utvrdit će tečaj za preračun svoje valute u valutu odredišne države.
3. Najviši iznos uputnice bit će dogovoren dvostrano.
4. Poštanska uprava koja je izdala uputnicu bit će potpuno slobodna u određivanju dokumenata i načina prijama poštanske uputnice. Ukoliko se uputnica otprema poštanskim tokovima, koristit će se samo obrasci navedeni u Pravilniku o poštanskim uslugama plaćanja.

Članak 4.
NAKNADE

1. Poštanska uprava koja je izdala uputnicu slobodno će odlučiti o naknadi koju će naplatiti u trenutku izdavanja uputnice.
2. Poštanske uputnice razmijenjene između države ugovornice ovog Sporazuma i države koja nije stranka – posredstvom države ugovornice ovog Sporazuma, mogu podlijegati dodatnoj naknadi koju posrednička poštanska uprava zaračunava na temelju troškova koji su nastali obradom uputnica, njezin iznos dogovorit će se između poštanskih uprava o kojima je riječ i za taj će se iznos umanjiti iznos poštanske uputnice. Međutim, ova se naknada može naplatiti i od pošiljatelja i doznačiti poštanskoj upravi posredničke države ako su se poštanske uprave o kojima je riječ tako dogovorile.
3. Dokumenti, instrumenti i isplatni nalozi koji se odnose na prijenos sredstava koja se razmjenjuju između poštanskih uprava poštom, u skladu s odredbama članka 110. i 111. Pravilnika o pismovnim pošiljkama, bit će izuzeti od svake obveze plaćanja naknade.

Članak 5.
OBVEZE POŠTANSKE UPRAVE KOJA
IZDAJE UPUTNICU

Poštanska uprava koja izdaje uputnicu mora udovoljiti standardima usluge definiranim u Pravilniku o poštanskim uslugama plaćanja kako bi korisnicima pružila zadovoljavajuću uslugu.

Članak 6.
PRIJENOS UPUTNICA

1. Razmjene uputnica obavljat će se uz pomoć elektroničkih mreža koje je osigurao Međunarodni ured Svjetske poštanske unije ili druge organizacije.
2. Elektroničke razmjene obavljat će se tako što će se upućivati izravno u ured koji obavlja isplatu ili u neki izmjenični ured. Sigurnost i kvaliteta razmjene moraju biti garantirani bilo tehničkim specifikacijama u pogledu korištenih mreža bilo dvostranim sporazumom između poštanskih uprava.
3. Poštanske uprave mogu se dogovoriti da se uputnice razmjenjuju putem papirnatih obrazaca predviđenih Pravilnikom o poštanskim uslugama plaćanja, otpremljenih prioritetnom poštom.
4. Poštanske uprave mogu se dogovoriti da koriste druge načine razmjene.

Članak 7.
POSTUPAK U ODREDIŠNOJ DRŽAVI

1. Poštanske uputnice isplaćivat će se u skladu s odredbama odredišne države.
2. Kao opće pravilo vrijedi da se cjelokupni iznos poštanske uputnice isplaćuje primatelju, ako primatelj zatraži dodatne posebne usluge mogu se zaračunati i naknade za njih.
3. Valjanost elektroničkih poštanskih uputnica biti će utvrđena dvostranim sporazumima.
4. Uputnice na papirnatim obrascima bit će u pravilu valjane najdulje do kraja prvog mjeseca koji slijedi mjesec izdavanja.
5. Po isteku tog roka, neisplaćena poštanska uputnica bit će odmah poslana natrag poštanskoj upravi koja ju je izdala.

Članak 8.
NAKNADA POŠTANSKOJ UPRAVI KOJA
OBAVLJA ISPLATU

1. Za svaku isplaćenu poštansku uputnicu poštanska uprava koja ju je izdala odobrava poštanskoj upravi koja obavlja isplatu naknadu čija je visina utvrđena Pravilnikom o poštanskim uslugama plaćanja.
2. Umjesto fiksne naknade utvrđene Pravilnikom o poštanskim uslugama plaćanja, poštanske uprave mogu se sporazumjeti o drugačijim visinama naknade.
3. Za prijenose sredstava obavljene besplatno neće se zaračunavati naknada.
4. Ukoliko se zainteresirane poštanske uprave tako dogovore, prijenosi sredstava pomoći, koje je poštanska uprava porijekla izuzela od plaćanja naknade, mogu se izuzeti i iz naknade.

Članak 9.
OBVEZE POŠTANSKE UPRAVE KOJA
OBAVLJA ISPLATU

Poštanska uprava koja je izdala uputnicu udovoljit će standardima usluge definiranim u Pravilniku o poštanskim uslugama plaćanja kako bi korisnicima pružila zadovoljavajuću uslugu.

Poglavlje III.
POŠTANSKE DOZNAKE
Članak 10.
DEFINICIJA PROIZVODA

Vlasnik poštanskog računa traži da se za određeni iznos zaduži njegov račun i da se sredstva doznače na primateljev račun kod neke poštanske uprave ili na neki drugi račun putem poštanske uprave odredišne države.

Članak 11.
PRIJAM NALOGA ZA DOZNAKU SREDSTAVA

1. Iznos doznake bit će izražen u valuti odredišne države ili u bilo kojoj drugoj valuti u skladu sa sporazumom između poštanskih uprava porijekla i odredišta.
2. Poštanska uprava koja je izdala doznaku utvrdit će tečaj za preračunavanje svoje valute u valutu naznačenu u doznaci.
3. Iznosi doznaka bit će neograničeni, osim ako poštanske uprave ne odluče drugačije.
4. Poštanska uprava koja je izdala doznaku bit će potpuno slobodna odrediti dokumente i načine izdavanja naloga za doznaku sredstava.

Članak 12.
NAKNADE

1. Poštanska uprava koja je izdala doznake slobodno će odlučiti o naknadi koju će zaračunati u trenutku izdavanja. Ovoj osnovnoj cijeni ona dodaje i eventualne druge naknade koje se odnose na posebne usluge pružene pošiljatelju.
2. Prijenos sredstava koji se razmjenjuje između države ugovornice ovog Sporazuma i države koja nije stranka – posredstvom države ugovornice ovog Sporazuma, može podlijegati i obvezi naplate dodatnog iznosa posredničke uprave. Taj iznos dogovaraju uprave koje su u to uključene i on se oduzima od iznosa doznake. Međutim, ova se naknada može naplatiti i od pošiljatelja te doznačiti upravi posredničke države ako su se poštanske uprave, o kojima je riječ, tako dogovorile.
3. Dokumenti, instrumenti i isplatni nalozi koji se odnose na prijenos poštanskih sredstava razmijenjenih između poštanskih uprava poštom u skladu s odredbama članaka 110. i 111. Pravilnika o pismovnim pošiljkama, ne podliježu obvezi plaćanja naknade.

Članak 13.
OBVEZE POŠTANSKE UPRAVE KOJA
IZDAJE DOZNAKU

Poštanska uprava koja izdaje doznaku udovoljit će standardima usluge definiranim u Pravilniku o poštanskim uslugama plaćanja, kako bi korisnicima pružila zadovoljavajuću uslugu.

Članak 14.
PRIJENOS DOZNAKA

1. Prijenosi će se obavljati putem elektroničkih mreža koje su osigurale ili Međunarodni ured Svjetske poštanske unije ili druge organizacije, na temelju tehničkih specifikacija koje su prihvatile uključene uprave.
2. Sigurnost i kvaliteta razmjena moraju biti garantirani bilo tehničkim specifikacijama u pogledu korištenih mreža bilo dvostranim sporazumom između poštanske uprave porijekla i odredišta.
3. Poštanske uprave mogu se dogovoriti da se doznake razmjenjuju putem papirnatih obrazaca, predviđenih Pravilnikom o poštanskim uslugama plaćanja, poslanih prioritetnom poštom.
4. Poštanske uprave mogu se dogovoriti da koriste i druge načine razmjene.

Članak 15.
POSTUPAK U ODREDIŠNOJ DRŽAVI

1. S dolaznim doznakama postupat će se u skladu s odredbama odredišne države.
2. Kao opće pravilo vrijedi da će naknadu u odredišnoj državi plaćati primatelj, međutim, ova se naknada može naplatiti i od pošiljatelja i doznačiti poštanskoj upravi odredišne države, u skladu s dvostranim sporazumom.

Članak 16.
NAKNADA POŠTANSKOJ UPRAVI KOJA
OBAVLJA ISPLATU

1. Za svaki prijenos sredstava poštanska uprava koja obavlja isplatu može zatražiti plaćanje dolazne naknade. Za ovu se naknadu može ili zadužiti primateljev račun ili o njoj može voditi računa poštanska uprava porijekla tako što će teretiti svoj vezani račun.
2. Za prijenose sredstava obavljene besplatno neće se zaračunavati naknada.
3. Ukoliko se zainteresirane poštanske uprave tako dogovore, prijenosi sredstava pomoći, koje je poštanska uprava porijekla izuzela od plaćanja naknade, mogu se izuzeti i iz prihoda (obračuna).

Članak 17.
OBVEZE POŠTANSKE UPRAVE KOJA OBAVLJA ISPLATU

Poštanska uprava koja obavlja isplatu udovoljit će standardima usluge definiranim u Pravilniku o poštanskim uslugama plaćanja, kako bi korisnicima pružila zadovoljavajuću uslugu.

Poglavlje IV.
VEZANI RAČUNI, MJESEČNI OBRAČUNI, POTRAŽNICE, ODGOVORNOST
Članak 18.
FINANCIJSKI ODNOSI IZMEĐU POŠTANSKIH
UPRAVA SUDIONICA

1. Poštanske uprave se međusobno dogovaraju o tehničkim načinima koje će koristiti za podmirivanje svojih dugovanja.
2. Vezani računi
2.1 Kao opće pravilo vrijedi da će u slučajevima kad poštanske uprave imaju žiro instituciju svaka na svoje ime otvoriti vezani račun kod druge uprave, preko kojeg idu uzajamna potraživanja i dugovanja nastala iz međusobne razmjene doznaka i poštanskih uputnica te bilo kojeg drugog postupka za koje se poštanske uprave dogovore da poravnanje ide na taj način.
2.2 Tamo gdje odredišna poštanska uprava nema žiro sustav (poštansku banku ili instituciju), vezani račun može se otvoriti kod druge poštanske uprave.
2.3 Poštanske uprave mogu se dogovoriti da svoju financijsku razmjenu podmiruju putem određenih uprava na temelju mnogostranih sporazuma.
2.4 U slučaju nedozvoljenog prekoračenja na vezanom računu, dugujući iznosi podliježu kamatama, čija je stopa utvrđena Pravilnikom o poštanskim uslugama plaćanja.
2.5 Dopušten je i obračun kamata na nepodmirene iznose na vezanom računu.
3. Mjesečni obračuni
3.1 Ako ne postoji vezani račun, svaka odredišna poštanska uprava ispostavlja mjesečni obračun za svaku poštansku upravu koja je izdala uputnice, na kojem se vide svi isplaćeni iznosi poštanskih uputnica. Mjesečni obračuni se periodički uključuju u konačni obračun kojim se utvrđuje konačno stanje za poravnanje.
3.2 Podmirenje obračuna može se također izvršiti na temelju mjesečnih obračuna bez poravnanja.
4. Nikakve jednostrane mjere kao što su moratorij, zabrana transfera i slično ne mogu utjecati na odredbe ovoga članka, kao ni na odredbe iz Pravilnika o poštanskim uslugama plaćanja.

Članak 19.
POTRAŽNICE

1. Potražnice će se primati u roku od šest mjeseci od dana nakon onog kad je poslana poštanska uputnica ili izvršena doznaka.
2. Poštanske uprave imat će pravo korisnicima zaračunavati naknade vezane za poštanske uputnice ili doznake.

Članak 20.
ODGOVORNOST

1. Načela i opseg odgovornosti
1.1 Poštanska uprava je odgovorna za iznose uplaćene na šalteru ili terećene s računa pošiljatelja sve do trenutka kad uputnica bude isplaćena ili dok sredstva ne budu doznačena na račun primatelja.
1.2 Poštanska uprava je odgovorna ako zbog pogrešnih informacija koje je dala dođe do nemogućnosti isplate ili pogreške u realizaciji prijenosa sredstava. Odgovornost se proteže i na pogreške u preračunu i pogreške u prijenosu.
1.3 Poštanska uprava je oslobođena svake odgovornosti:
1.3.1 za kašnjenja do kojih može doći u prijenosu, uručenju ili isplati naloga i uputnica,
1.3.2 ako zbog uništenja službenih podataka, do kojeg dođe zbog više sile, uprava ne može obračunati izvršenje prijenosa sredstava, osim ako se na drugi način ne može dokazati njezina odgovornost,
1.3.3 kad pošiljatelj ne uloži zahtjev u roku predviđenom člankom 19. ovoga Sporazuma,
1.3.4 ako je protekao rok valjanosti uputnice koji je navela poštanska uprava koja ju je izdala.
1.4. U slučaju povrata sredstava, bez obzira na razlog, iznos koji se vraća pošiljatelju ne može nikako biti veći od onoga koji je on uplatio ili odobrio sa svog računa.
1.5 Poštanske uprave se mogu međusobno dogovoriti i za potpuno definiranje odgovornosti ako to odgovara potrebama njihovih unutarnjih usluga.
1.6 Uvjeti za primjenu načela odgovornosti, a posebice pitanja utvrđivanja odgovornosti, plaćanja dugova, potraživanja, roka plaćanja te odredaba koje se odnose na podmirenje iznosa upravi koja je isplatila odštetni zahtjev, propisani su u Pravilniku o poštanskim uslugama plaćanja.

Poglavlje V.
ELEKTRONIČKE MREŽE
Članak 21.
OPĆA PRAVILA

1. U svrhu obavljanja prijenosa plaćanja elektroničkim putem, poštanske će uprave koristiti mrežu Svjetske poštanske unije ili bilo koju drugu mrežu koja dopušta brze, pouzdane i sigurne prijenose.
2. Elektroničke financijske usluge Svjetske poštanske usluge uređuju se između poštanskih uprava na temelju dvostranih sporazuma. Općenita operativna pravila za elektroničke financijske usluge Svjetske poštanske unije biti će podložna odgovarajućim odredbama akata Unije.

Poglavlje VI.
OSTALE ODREDBE
Članak 22.
PRIJAVA ZA OTVARANJE ŽIRO-RAČUNA U INOZEMSTVU

1. Kad je u inozemstvu otvoren žiro-račun ili drugi račun, ili se financijska usluga primjenjuje za inozemstvo, poštanske organizacije država ugovornica ovog Sporazuma dogovorit će pružanje međusobne pomoći prilikom primjene proizvoda iz ovoga Sporazuma.
2. Poštanske organizacije država ugovornica ovog Sporazuma mogu se dvostrano dogovoriti o pomoći koju mogu pružiti jedna drugoj u postupku prijave, kao i u pogledu naknade za pružanje takve pomoći.

Poglavlje VII.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
ZAVRŠNE ODREDBE

1. U svim slučajevima koji nisu izrijekom precizirani u ovom Sporazumu analogijom će se primjenjivati odredbe Konvencije gdje god je to moguće.
2. Članak 4. Ustava se ne primjenjuje na ovaj Sporazum.
3. Uvjeti za prihvaćanje prijedloga koji se odnose na ovaj Sporazum i Pravilnik o poštanskim uslugama plaćanja.
3.1 Da bi postali izvršni, prijedlozi koji se upućuju Kongresu, a odnose se na ovaj Sporazum, moraju biti prihvaćeni od većine prisutnih država članica s pravom glasa koje su potpisnice ovog Sporazuma. Najmanje polovica tih država članica koje imaju pravo glasovanja mora biti nazočna u trenutku glasovanja.
3.2 Da bi postali izvršni, prijedlozi koji se odnose na Pravilnik o poštanskim uslugama plaćanja moraju biti prihvaćeni od većine članica Vijeća za poštansku operativu koje su potpisnice ovog Sporazuma i imaju pravo glasovanja.
3.3 Da bi postali izvršni, prijedlozi predstavljeni između dva Kongresa, koji se odnose na ovaj Sporazum moraju dobiti:
3.3.1 dvije trećine glasova, pri čemu je najmanje polovica država članica koje su potpisnice Sporazuma i koje imaju pravo glasovati, sudjelovala u glasovanju, ako se radi o dodavanju novih odredbi;
3.3.2 većinu glasova, pri čemu je najmanje polovica zemalja članica koje su potpisnice Sporazuma i koje imaju pravo glasovati, sudjelovala u glasovanju, ako se radi o izmjenama i dopunama odredaba ovog Sporazuma;
3.3.3 većinu glasova ako se radi o tumačenju odredbi ovog Sporazuma.
3.4 Bez obzira na odredbe pod 3.3.1, svaka država članica čije nacionalno zakonodavstvo nije kompatibilno s predloženom dopunom može, u roku od 90 dana od datuma njegove objave, poslati pisanu izjavu generalnom direktoru Međunarodnog ureda u kojoj se navodi da nije u mogućnosti prihvatiti dodavanje.
4. Ovaj Sporazum stupa na snagu 1. siječnja 2006. i ostaje na snazi dok na snagu ne stupe akti narednog Kongresa.
U potvrdu toga, opunomoćenici Vlada država ugovornica potpisali su ovaj Sporazum u jednom primjerku koji se pohranjuje kod generalnog direktora Međunarodnog ureda.
Jedan njegov primjerak dostavit će se svakoj stranci putem Međunarodnog ureda Svjetske poštanske unije.
Sastavljeno u Bukureštu 5. listopada 2004.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pošte.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi za Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 910-04/08-01/06
Zagreb, 2. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.