Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba

NN 5/2008 (13.8.2008.), Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba

HRVATSKI SABOR

86

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O TRANSFERU OSUĐENIH OSOBA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/95
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 15. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O TRANSFERU OSUĐENIH OSOBA

Članak 1.

Potvrđuje se Dodatni protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba, sastavljen u Strasbourgu 18. prosinca 1997. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku, koji je Republika Hrvatska potpisala u Strasbourgu 29. travnja 2008.

Članak 2.

Tekst Dodatnog protokola iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

DODATNI PROTOKOL UZ KONVENCIJU O TRANSFERU OSUĐENIH OSOBA
PREAMBULA

Države članice Vijeća Europe i druge države potpisnice ovog Protokola,
želeći olakšati primjenu Konvencije o transferu osuđenih osoba, otvorene za potpisivanje u Strasbourgu 21. ožujka 1983. (u daljnjem tekstu: »Konvencija«), te osobito prateći svoje potvrđene ciljeve poboljšanog dostizanja pravde i socijalne rehabilitacije osuđenih osoba;
svjesne da mnoge države ne mogu izručiti svoje vlastite državljane;
držeći potrebnim da se Konvencija dopuni u određenim vidovima,
sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
OPĆE ODREDBE

1. Riječi i izrazi korišteni u ovom Protokolu tumače se u smislu Konvencije.
2. Odredbe Konvencije primjenjuju se do one mjere u kojoj su u skladu s odredbama Protokola.

Članak 2.
OSOBE KOJE SU POBJEGLE IZ DRŽAVE PRESUĐENJA

1. Kad državljanin stranke koji je osuđen pravomoćnom presudom na državnom području druge stranke, nastoji izbjeći izvršenje ili daljnje izvršenje kazne u državi presuđenja bijegom na državno područje prethodne stranke prije nego što je izdržao kaznu, država presuđenja može od druge stranke zatražiti preuzimanje izvršenja kazne.
2. Na zahtjev države presuđenja, država izvršenja može prije nego što stigne popratna dokumentacija za izvršenje kazne zatvora, odnosno prije odluke o tom zahtjevu, uhititi osuđenu osobu ili poduzeti neku drugu mjeru, kako bi se osiguralo da osuđena osoba ostane na njezinom državnom području do donošenja odluke povodom zahtjeva. Zahtjevi za privremene mjere moraju sadržavati podatke iz članka 4. stavka 3. Konvencije. Osuđena osoba ne smije biti dovedena u teži kaznenopravni položaj zbog vremena provedenog u pritvoru na temelju razloga iz ovog stavka.
3. Suglasnost osuđene osobe za prijenos izvršenja kazne neće se zahtijevati.

Članak 3.
OSUĐENE OSOBE U POGLEDU KOJIH SE IZRIČE NALOG ZA IZGON ILI DEPORTACIJU

1. Na zahtjev države presuđenja, država izvršenja može, u skladu s odredbama ovoga članka, pristati na transfer osuđene osobe bez suglasnosti te osobe, ukoliko presuda koja je u pogledu te osobe izrečena ili upravna odluka temeljena na toj presudi uključuje nalog za izgon ili deportaciju, odnosno neku drugu mjeru na temelju koje se toj osobi ne dopušta daljnji ostanak na državnom području države presuđenja nakon što jednom bude puštena iz zatvora.
2. Država izvršenja neće dati svoje odobrenje u svrhu stavka 1. ovoga članka, prije nego što razmotri mišljenje osuđene osobe.
3. U cilju primjene ovoga članka država presuđenja dostavit će državi izvršenja:
a. izjavu koja sadrži mišljenje osuđene osobe o njegovom ili njezinom predloženom transferu te
b. primjerak naloga za izgon ili deportaciju, odnosno drugog naloga koji ima učinak da se osuđenoj osobi više ne dopušta ostanak na području države presuđenja nakon što jednom bude puštena iz zatvora.
4. Protiv niti jedne osobe koja je transferirana na temelju ovoga članka ne smije se pokrenuti postupak, niti smije biti osuđena ili pritvorena radi izvršenja kazne ili naloga za pritvaranje za bilo koje kazneno djelo počinjeno prije transfera te osobe različito od onoga za koje je izrečena kazna koja se ima izvršiti, niti joj se smije ograničiti osobna sloboda iz bilo kojeg razloga, osim u sljedećim slučajevima:
a. kad država presuđenja dade za to odobrenje: uz zahtjev za odobrenje moraju se podnijeti sve potrebne isprave, kao i zapisnici o svakoj izjavi osuđene osobe, odobrenje će se dati kada djelo za koje je zahtjev podnesen može biti predmetom izručenja prema propisima države presuđenja ili kada bi izručenje moglo biti isključeno jedino zbog težine kazne;
b. kad osuđena osoba, nakon što je imala prilike napustiti državno područje države izvršenja, nije to učinila unutar 45 dana od svojega konačnog puštanja, ili ukoliko se ponovno vrati na to državno područje nakon što ga je napustila.
5. Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 4., država izvršenja može poduzeti sve mjere potrebne prema njezinom pravu, uključujući i suđenje u odsutnosti, kako bi spriječila pravne posljedice proteka vremena.
6. Svaka država ugovornica može, u izjavi upućenoj glavnom tajniku Vijeća Europe, navesti da neće preuzimati izvršenje kazni pod okolnostima opisanim u ovom članku.

Članak 4.
POTPISIVANJE I STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Protokol otvoren je za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe te ostalim državama potpisnicama Konvencije. On podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Potpisnica ne može ratificirati, prihvatiti ili odobriti ovaj Protokol ili mu pristupiti ukoliko nije prethodno ili istodobno ratificirala, prihvatila ili odobrila Konvenciju. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju polažu se kod glavnog tajnika Vijeća Europe.
2. Ovaj Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon polaganja treće isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.
3. Za svaku državu potpisnicu koja naknadno položi svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon datuma polaganja.

Članak 5.
PRISTUPANJE

1. Svaka država koja nije članica, a koja je pristupila Konvenciji, može pristupiti ovom Protokolu nakon njegova stupanja na snagu.
2. Za svaku državu koja pristupa Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon datuma polaganja isprave o pristupu.

Članak 6.
PODRUČJE PRIMJENE

1. Svaka država može u vrijeme potpisivanja ili prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu odrediti područje ili područja na koja će se ovaj Protokol primjenjivati.
2. Svaka država ugovornica može naknadno, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, proširiti primjenu ovog Protokola na drugo područje navedeno u toj izjavi. U odnosu na takvo područje ovaj Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od datuma kad glavni tajnik primi takvu izjavu.
3. Svaka izjava koja je dana u skladu s dva prethodna stavka, u odnosu na bilo koje područje navedeno u toj izjavi, može se povući obaviješću upućenom glavnom tajniku. Povlačenje stupa na snagu prvoga dana mjeseca nakon razdoblja od tri mjeseca nakon datuma kad glavni tajnik primi takvu obavijest.

Članak 7.
VREMENSKA PRIMJENA

Ovaj se Protokol primjenjuje na izvršenje kazni izrečenih kako prije tako i poslije njegova stupanja na snagu.

Članak 8.
OTKAZIVANJE

1. Svaka država ugovornica može u bilo koje vrijeme otkazati ovaj Protokol, obaviješću upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe.
2. Takav otkaz stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon datuma kad je glavni tajnik primio obavijest.
3. Međutim, ovaj Protokol će se nastaviti primjenjivati na izvršenje kazni prema osobama koje su transferirane u skladu s odredbama Konvencije i ovog Protokola, prije datuma kada otkaz stupa na snagu.
4. Otkaz Konvencije automatski povlači za sobom otkaz ovog Protokola.

Članak 9.
OBAVIJESTI

Glavni tajnik Vijeća Europe izvješćuje države članice Vijeća Europe, svaku potpisnicu te svaku stranku i svaku drugu državu koja je pozvana da pristupi Konvenciji o sljedećem:
a. svakom potpisivanju,
b. polaganju svake isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu,
c. svakom datumu stupanja na snagu ovoga Protokola u skladu sa člankom 4. ili 5.,
d. svakom drugom činu, izjavi, obavijesti ili priopćenju u vezi s ovim Protokolom.
U potvrdu toga su niže potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali ovu Konvenciju.
Sastavljeno u Strasbourgu, 18. prosinca 1997., na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji će se položiti u arhive Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe proslijedit će ovjerene preslike svakoj državi članici Vijeća Europe, drugim državama potpisnicama Konvencije te svakoj državi koja je pozvana da pristupi Konvenciji.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Dodatni protokol iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi za Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/08-01/06
Zagreb, 9. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.