Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR)

NN 5/2008 (13.8.2008.), Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR)

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

93

Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje

EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI (ADR)

Notifikacijom o sukcesiji Republika Hrvatska je od 8. listopada 1991. godine stranka Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), usvojenog u Ženevi, 30. rujna 1957. godine, u čijem se privitku nalazi i Protokol o potpisivanju Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari.
Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), usvojen u Ženevi, 30. rujna 1957. godine, s Protokolom o potpisivanju Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU OPASNIH
TVARI (ADR)

Ugovorne stranke,
s ciljem povećanja sigurnosti u međunarodnom cestovnom prijevozu,
sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

U svrhu ovog Sporazuma, izraz:
(a) »vozilo« znači motorna vozila, tegljače, prikolice i poluprikolice, kako je to definirano u članku 4. Konvencije o cestovnom prometu od 19. rujna 1949., osim vozila koja pripadaju ili su pod zapovjedništvom oružanih snaga neke ugovorne stranke;
(b) »opasne tvari« znače tvari i predmeti čiji prijevoz nije dozvoljen u međunarodnom cestovnom prometu ili je dozvoljen samo pod određenim uvjetima navedenim u dodacima A i B;
(c) »međunarodni prijevoz« znači svaki postupak u prijevozu koji se obavlja na državnom području najmanje dvije ugovorne stranke vozilima definiranim u gore navedenoj točci (a).

Članak 2.

1. U skladu s odredbama članka 4. stavka 3. ovog Sporazuma, opasne tvari koje su zabranjene za prijevoz u dodatku A, ne smiju se prevoziti u međunarodnom prijevozu.
2. Međunarodni prijevoz ostalih opasnih tvari dozvoljen je ako su ispunjeni:
(a) uvjeti navedeni u dodatku A za navedene tvari, osobito u svezi pakiranja i označavanja listicama opasnosti, i
(b) uvjeti navedeni u dodatku B, osobito u svezi izrade, opreme i rada vozila kojima se prevoze navedene tvari, u skladu s odredbama članka 4. stavak 2.

Članak 3.

Dodaci ovog Sporazuma njegov su sastavni dio.

Članak 4.

1. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo propisati uvjete ili zabraniti ulazak opasnih tvari na svoje državno područje i iz drugih razloga osim sigurnosti tijekom prijevoza.
2. Vozilima koja su se koristila za prijevoz na državnom području neke ugovorne stranke u vrijeme stupanja na snagu ovog Sporazuma ili je njihovo korištenja na tom državnom području počelo u roku dva mjeseca nakon što je stupio na snagu, bit će dozvoljeno, u razdoblju od tri godine od stupanja na snagu, obavljanje međunarodnog prijevoza opasnih tvari čak i ako njihova izradba i oprema nisu potpuno u skladu sa zahtjevima navedenim u dodatku B za navedeni prijevoz. Prema posebnim odredbama dodatka B, to razdoblje može biti i kraće.
3. Ugovorne stranke zadržavaju pravo da posebnim dvostranim i mnogostranim sporazumima dogovore da se određene opasne tvari, za koje je prema Sporazumu zabranjen međunarodni prijevoz, pod posebnim uvjetima, mogu prevoziti na njihovom državnom području ili da se opasne tvari koje se prevoze u međunarodnom prijevozu samo pod određenim uvjetima, mogu prevoziti u međunarodnom prijevozu na njihovom državnom području pod blažim uvjetima od onih navedenih u dodacima ovog Sporazuma. O posebnim dvostranim i mnogostranim sporazumima, prema ovom stavku, treba obavijestiti glavnoga tajnika Ujedinjenih naroda koji će o njima obavijestiti ugovorne stranke koje nisu potpisnice navedenih sporazuma.

Članak 5.

Postupci u prijevozu na koje se odnosi ovaj Sporazum, podliježu i dalje nacionalnim ili međunarodnim propisima koji se odnose na cestovni promet, međunarodni cestovni promet i međunarodnu trgovinu.

Članak 6.

1. Države članice Gospodarske komisije za Europu i države kojima je dozvoljen pristup Komisiji u savjetodavnomu svojstvu prema točki 8. uvjeta Komisije, mogu postati ugovorne stranke ovog Sporazuma:
(a) njegovim potpisivanjem;
(b) ratifikacijom nakon potpisivanja uz pridržaj ratifikacije;
(c) pristupanjem.
2. Države koje mogu sudjelovati u određenim aktivnostima Gospodarske komisije za Europu u skladu s točkom 11. uvjeta Komisije, mogu postati ugovorne stranke ovog Sporazuma pristupanjem Sporazumu nakon njegova stupanja na snagu.
3. Sporazum je otvoren za potpisivanje do 15. prosinca 1957. godine. Nakon toga, otvoren je za pristupanje.
4. Ratifikacija ili pristupanje obavlja se polaganjem isprave kod glavnoga tajnika Ujedinjenih naroda.

Članak 7.

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu mjesec dana nakon datuma na koji broj država navedenih u članku 6. stavak 1. koje su ga potpisale bez pridržaja ratifikacije ili su položile svoje isprave o ratifikaciji ili pristupu dosegne ukupan broj pet. Međutim, njegovi dodaci neće se primjenjivati sve dok ne istekne rok od šest mjeseci nakon stupanja na snagu samog Sporazuma.
2. Za svaku državu koja ratificira ili pristupi Sporazumu nakon što je pet država na koje se poziva u članku 6. stavak 1. potpisalo Sporazum bez pridržaja ratifikacije ili je položilo svoje isprave o ratifikaciji ili pristupu, Sporazum stupa na snagu mjesec dana nakon što je navedena država položila svoju ispravu o ratifikaciji ili pristupu, a njegovi dodaci za navedenu državu primjenjuju se bilo od istog datuma ako su do tog datuma stupili na snagu ili ako još nisu stupili na snagu do tog datuma, od datuma od kojeg se primjenjuju u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

1. Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Sporazum obaviješću upućenom glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.
2. Otkaz stupa na snagu dvanaest mjeseci od dana kada glavni tajnik primi obavijest o otkazivanju.

Članak 9.

1. Ovaj Sporazum prestaje ako je, nakon njegova stupanja na snagu, broj ugovornih strana manji od pet u dvanaest uzastopnih mjeseci.
2. U slučaju sklapanja svjetskog sporazuma o uvjetima prijevoza opasnih tvari, svaka odredba Sporazuma koja je u suprotnosti s bilo kojom odredbom navedenog svjetskog sporazuma, i to od dana stupanja na snagu istog, prestaje važiti u odnosima između ugovornih stranaka Sporazuma koje postanu stranke svjetskog sporazuma i bit će zamijenjena odgovarajućom odredbom svjetskoga sporazuma.

Članak 10.

1. Svaka država može u trenutku potpisivanja ovog Sporazuma bez pridržaja ratifikacije ili prilikom polaganja isprave o ratifikaciji ili pristupu, ili bilo kada nakon toga, izjaviti, obaviješću upućenom glavnom tajniku Ujedinjenih naroda da će ovaj Sporazum proširiti na sva područja, ili na bilo koje od područja za koje je ona nadležna u međunarodnim odnosima. Sporazum i njegovi dodaci mogu se primjenjivati na područje ili područja navedena u obavijesti mjesec dana nakon što obavijest primi glavni tajnik Ujedinjenih naroda.
2. Svaka država koja da izjavu iz stavka 1. ovog članka, proširujući Sporazum na bilo koje područje za koje je ona nadležna u međunarodnim odnosima, može u skladu s odredbom članka 8. otkazati Sporazum, posebice u pogledu navedenog područja.

Članak 11.

1. Svaki spor između dviju ili više ugovornih stranaka oko tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, bit će ako je to moguće riješen međusobnim pregovorima.
2. Svaki spor koji se ne riješi pregovorima, podvrgnut će se arbitraži ako to zatraži bilo koja od ugovornih stranaka u sporu i u skladu s tim iznijet će se pred jednoga ili više arbitara odabranih dogovorno među strankama u sporu. Ako u roku od tri mjeseca od dana zahtjeva za arbitražom stranke u sporu nisu u stanju usuglasiti odabir arbitra ili arbitara, bilo koja od tih stranaka može podnijeti zahtjev glavnomu tajniku Ujedinjenih naroda da imenuje jednoga arbitra pred kojeg će se iznijeti spor radi donošenja odluke.
3. Odluka arbitra ili arbitara imenovanih sukladno stavku 2. ovog članka obvezujuća je za ugovorne stranke u sporu.

Članak 12.

1. Svaka ugovorna stranka može u trenutku potpisivanja, ratifikacije ili pristupanja Sporazumu izjaviti da se ne smatra obveznom prema članku 11. Ostale ugovorne stranke nisu obvezne člankom 11. ovog Sporazuma prema ugovornim strankama koje su dale takvu rezervu.
2. Svaka ugovorna stranka koja je dala rezervu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, može u svakom trenutku povući takvu rezervu obaviješću upućenom glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

Članak 13.

1. Nakon što ovaj Sporazum bude na snazi tri godine, svaka ugovorna stranka može obaviješću upućenom glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, zatražiti sazivanje konferencije u svrhu revizije teksta Sporazuma. Glavni tajnik obavijestiti će sve ugovorne stranke o zahtjevu i sazvati konferenciju o reviziji teksta Sporazuma, ako ga u roku od četiri mjeseca od dana zaprimanja obavijesti, barem jedna četvrtina ugovornih stranaka obavijesti da su suglasne sa zahtjevom.
2. Ako je konferencija sazvana u skladu sa stavkom 1. ovog članka, glavni tajnik će obavijestiti sve ugovorne stranke i pozvati ih da u roku od tri mjeseca dostave prijedloge o kojima žele da se na konferenciji raspravlja. Glavni tajnik će svim ugovornim strankama dostaviti privremeni dnevni red za konferenciju, zajedno s tekstovima prijedloga, barem tri mjeseca prije dana održavanja konferencije.
3. Glavni tajnik pozvat će na svaku konferenciju sazvanu u skladu s ovim člankom, sve države na koje se odnosi članak 6. stavak 1. i države koje su postale ugovorne stranke u skladu s člankom 6. stavkom 2.

Članak 14.

1. Neovisno o postupku revizije teksta Sporazuma utvrđenom u članku 13., svaka ugovorna stranka može predložiti jednu ili više izmjena i dopuna na dodatke ovog Sporazuma. U tom smislu ona će tekst izmjena i dopuna dostaviti glavnom tajniku Ujedinjenih naroda. Radi osiguranja usklađenosti između dodataka i drugih međunarodnih sporazuma koji se odnose na prijevoz opasnih tvari, glavni tajnik Ujedinjenih naroda može također predložiti izmjene i dopune na dodatke ovog Sporazuma.
2. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavit će svaki prijedlog dan na temelju stavka 1. ovog članka svim ugovornim strankama, te o tome obavijestiti države na koje se odnosi članak 6. stavak 1.
3. Svaki prijedlog izmjena i dopuna na dodatke smatra se prihvaćen, osim ako u roku od tri mjeseca od dana kada ga je glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavio, najmanje trećina ugovornih stranaka ili pet ugovornih stranaka ako je trećina veća od broja pet, pisano obavijesti glavnog tajnika da se protivi predloženoj izmjeni i dopuni. Ako se izmjena i dopuna smatra prihvaćenom stupa na snagu za sve ugovorne stranke nakon isteka daljnjeg roka od tri mjeseca, ili u slučaju da su slične izmjene i dopune unesene ili će vjerojatno biti unesene u druge međunarodne sporazume o kojima je riječ u stavku 1. ovog članka, nakon isteka roka koji će utvrditi glavni tajnik kako bi, ako je moguće istodobno stupila na snagu ta izmjena i dopuna i one izmjene i dopune koje su bile ili koje će vjerojatno biti unesene u te druge sporazume; taj rok međutim ne može biti kraći od mjesec dana.
4. Glavni tajnik će što je prije moguće obavijestiti sve ugovorne stranke i sve države na koje se odnosi članak 6. stavak 1. o svakom prigovoru koji primi od ugovornih stranaka na predložene izmjene i dopune.
5. Ako se predložena izmjena i dopuna na dodatke ne smatra prihvaćenom i ako najmanje još jedna ugovorna stranka pored one koja je predložila tu izmjenu i dopunu obavijesti, pisanim putem, glavnog tajnika da je suglasna s prijedlogom, glavni tajnik sazvat će sastanak svih ugovornih stranaka i svih država na koje se odnosi članak 6. stavak 1. u roku od tri mjeseca računajući od isteka tromjesečnog roka, unutar kojeg u skladu sa stavkom 3. ovog članka, obavijest o prigovoru na izmjenu i dopunu, mora biti dana. Glavni tajnik može na taj sastanak pozvati također i predstavnike:
(a) međunarodnih vladinih organizacija koje su nadležne za pitanja prijevoza;
(b) međunarodnih nevladinih organizacija čija je djelatnosti neposredno vezana za prijevoz opasnih tvari na državnom području ugovornih stranaka.
6. Svaka izmjena i dopuna usvojena natpolovičnom većinom svih ugovornih stranaka na sastanku sazvanom u skladu sa stavkom 5. ovog članka stupa na snagu za sve ugovorne stranke na način koji su dogovorile ugovorne stranke koje sudjeluju na sastanku.

Članak 15.

Osim obavijesti predviđenih člancima 13. i 14., glavni tajnik Ujedinjenih naroda obavijestit će države na koje se odnosi članak 6. stavak 1. i države koje su postale ugovorne stranke u skladu s člankom 6. stavak 2. o:
(a) potpisivanjima, ratifikacijama i pristupanjima u skladu s člankom 6;
(b) danu stupanja na snagu Sporazuma i njegovih dodataka u skladu s člankom 7;
(c) otkazivanjima u skladu s člankom 8;
(d) prestanku Sporazuma u skladu s člankom 9;
(e) obavijestima i otkazima primljenima u skladu s člankom 10;
(f) izjavama i obavijestima primljenima u skladu s člankom 12. stavcima 1. i 2.;
(g) prihvaćanjima i danu stupanja na snagu izmjena i dopuna u skladu s člankom 14. stavcima 3. i 6.

Članak 16.

1. Protokol o potpisivanju ovog Sporazuma ima istu snagu, učinak i trajanje kao i sam Sporazum i smatra se njegovim sastavnim dijelom.
2. Nikakve rezerve na ovaj Sporazum nisu dozvoljene, osim onih unesenih u Protokol o potpisivanju i onih u skladu s člankom 12.

Članak 17.

Nakon 15. prosinca 1957. godine izvornik ovog Sporazuma položit će se kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, koji će ovjerene preslike dostaviti svakoj državi na koju se odnosi članak 6. stavak 1.
U potvrdu toga, dolje potpisani, propisno za to ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.
Sastavljeno u Ženevi tridesetog dana mjeseca rujna tisuću devetsto pedeset sedme, u jednomu primjerku, sam Sporazum na engleskome i francuskome jeziku, a dodaci na francuskom jeziku, od kojih je svaki tekst ovog Sporazuma jednako vjerodostojan.

Klasa: 303-03/08-03/14
Urbroj: 530-08-07-03
Zagreb, 2. lipnja 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.