Objava o stupanju na snagu Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

NN 7/2008 (12.11.2008.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

123

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, sastavljena u Aarhusu (Danska) 25. lipnja 1998, objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 1/2007, stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 25. lipnja 2007.

Klasa: 018-05/98-03/21

Urbroj: 521-S-03/06-08-20

Zagreb, 11. kolovoza 2008.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.