Ispravak Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Sofija 27. veljače 2001. i Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Cavtat 4. lipnja 2004.

NN 1/2009 (27.2.2009.), Ispravak Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Sofija 27. veljače 2001. i Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Cavtat 4. lipnja 2004.

HRVATSKI SABOR

20

ISPRAVAK

ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE KONVENCIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ PREKO DRŽAVNIH GRANICA, SOFIJA 27. VELJAČE 2001. I IZMJENE I DOPUNE KONVENCIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ PREKO DRŽAVNIH GRANICA, CAVTAT 4. LIPNJA 2004.

Tekst članka 2. od početka pa do dijela PRILOG treba glasiti:

»(1) Tekst Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica usvojene u Sofiji 27. veljače 2001., sadržane u Odluci II/14 iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

(a) Na kraju članka 1. (x), iza riječi: »osobe« dodaje se:

»i, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, njihove udruge, organizacije ili skupine«.

(b) U članku 17. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

»3. Svaka druga država koja nije navedena u stavku 2. ovoga članka, a koja je članica Ujedinjenih naroda može pristupiti Konvenciji po odobrenju sastanka stranaka. Sastanak stranaka neće razmatrati ili odobriti bilo koji zahtjev za pristupanje od strane takve države dok ovaj stavak ne stupi na snagu za sve države i organizacije koje su na dan 27. veljače 2001. bile stranke Konvencije.«,

a brojevi ostalih stavaka odgovarajuće se mijenjaju.

(c) Na kraju članka 17. dodaje se novi stavak koji glasi:

»7. Smatra se da svaka država ili organizacija koja ratificira, prihvati ili odobri ovu Konvenciju istodobno ratificira, prihvaća ili odobrava izmjene i dopune Konvencije određene u odluci II/14 donesenoj na drugom sastanku stranaka.«

(2) Tekst Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica usvojene u Cavtatu 4. lipnja 2004., sadržane u Odluci III/7 iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

(a) U članku 2. iza stavka 10. dodaje se novi stavak koji glasi:

»11. Ako zemlja porijekla namjerava provesti postupak u svrhu utvrđivanja sadržaja dokumentacije za procjenu utjecaja na okoliš, pogođena zemlja treba u odgovarajućoj mjeri dobiti mogućnost sudjelovanja u tom postupku.«

(b) U članku 8. iza riječi: »Konvencija« dodaje se:

»te iz svih njezinih protokola kojih su stranke.«

(c) U članku 11. stavak 2. (c) mijenja se novim podstavkom koji glasi:

»(c) tražiti, kada je to prikladno, usluge i suradnju nadležnih tijela koja imaju stručna znanja koja se odnose na ostvarivanje ciljeva ove Konvencije,«.

(d) Na kraju članka 11. dodaju se dva nova podstavka koji glase:

»(g) izraditi, kada je to prikladno, protokole uz ovu Konvenciju,

(h) osnovati takva pomoćna tijela koja smatraju nužnima za provedbu ove Konvencije.«

(e) U članku 14. stavku 4. druga rečenica mijenja se novom rečenicom koja glasi:

»Za stranke koje su ih ratificirale, odobrile ili prihvatile one stupaju na snagu devedesetog dana nakon što depozitar primi obavijest o tome da ih je ratificiralo, odobrilo ili prihvatilo najmanje tri četvrtine broja stranaka u trenutku njihova usvajanja.«

(f) Iza članka 14. dodaje se novi članak koji glasi:

»Članak 14. bis

OCJENA USKLAĐENOSTI

1. Stranke ocjenjuju usklađenost s odredbama ove Konvencije primjenjujući postupak usklađivanja i praćenja provedbe kao postupak koji nije akuzatoran i usmjeren je na pružanje pomoći, a usvojen na sastanku stranaka. Ocjena se temelji na redovitom izvještavanju od strane stranaka, no nije ograničena na isto. Sastanak stranaka odlučuje o učestalosti redovitog izvještavanja koje se traži od stranaka i o informacijama koje trebaju biti sadržane u tim redovitim izvješćima.

2. Postupak usklađivanja i praćenja provedbe bit će primjenjiv na svaki protokol usvojen na temelju ove Konvencije.«

(g) Prilog I. uz Konvenciju zamjenjuje se Prilogom uz ovu odluku.

(h) U Prilogu VI. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

»3. Stavci 1. i 2. mogu se odgovarajuće primjenjivati na svaki protokol uz Konvenciju«.«

Klasa: 351-01/08-01/05

Zagreb, 20. siječnja 2009.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, v. r.

(a) At the end of Article 1 (x), after persons insert

«and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups»

(b) In Article 17, after paragraph 2, insert a new paragraph reading

«3. Any other State, not referred to in paragraph 2 of this Article, that is a Member of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the Meeting of the Parties. The Meeting of the Parties shall not consider or approve any request for accession by such a State until this paragraph has entered into force for all the States and organizations that were Parties to the Convention on 27 February 2001.»

and renumber the remaining paragraphs accordingly.

(c) At the end of Article 17, insert a new paragraph reading

«7. Any State or organization that ratifies, accepts or approves this Convention shall be deemed simultaneously to ratify, accept or approve the amendment to the Convention set out in decision II/14 taken at the second meeting of the Parties.»

(a) In Article 2, after paragraph 10, insert a new paragraph reading

«11. If the Party of origin intends to carry out a procedure for the purposes of determining the content of the environmental impact assessment documentation, the affected Party should to the extent appropriate be given the opportunity to participate in this procedure.»

(b) In Article 8, after Convention insert

«and under any of its protocols to which they are a Party»

(c) In Article 11, replace paragraph 2 (c) by a new subparagraph reading

«(c) Seek, where appropriate, the services and cooperation of competent bodies having expertise pertinent to the achievement of the purposes of this Convention;»

(d) At the end of Article 11, insert two new subparagraphs reading

«(g) Prepare, where appropriate, protocols to this Convention;

(h) Establish such subsidiary bodies as they consider necessary for the implementation of this Convention.»

(e) In Article 14, paragraph 4, replace the second sentence by a new sentence reading

«They shall enter into force for Parties having ratified, approved or accepted them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of notification of their ratification, approval or acceptance by at least three fourths of the number of Parties at the time of their adoption.»

(f) After Article 14, insert a new article reading

«Article 14 bis

REVIEW OF COMPLIANCE

1. The Parties shall review compliance with the provisions of this Convention on the basis of the compliance procedure, as a non-adversarial and assistance-oriented procedure adopted by the Meeting of the Parties. The review shall be based on, but not limited to, regular reporting by the Parties. The Meeting of Parties shall decide on the frequency of regular reporting required by the Parties and the information to be included in those regular reports.

2. The compliance procedure shall be available for application to any protocol adopted under this Convention.

(g) Replace Appendix I to the Convention by the Appendix to this decision;

(h) In Appendix VI, after paragraph 2, insert a new paragraph reading

«3. Paragraphs 1 and 2 may be applied, mutatis mutandis, to any protocol to the Convention.»