Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja

NN 1/2009 (27.2.2009.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

8

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE I OBRAZOVANJA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja, potpisan u Zagrebu, 16. listopada 2008. godine, u izvorniku na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE I OBRAZOVANJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Talijanske Republike, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

U ŽELJI za razvijanjem i jačanjem prijateljskih veza između dviju država;

POTAKNUTE zajedničkom željom za promicanjem suradnje između svojih država, u području kulture, obrazovanja i športa;

S NAMJEROM poticanja suradnje u području kulture, obrazovanja i športa, također u okviru UNESCO-a, te na bilateralnoj razini između nacionalnih povjerenstava za UNESCO dviju država;

UVJERENE da razmjena i suradnja na gore navedenim područjima doprinose boljem međusobnom upoznavanju i razumijevanju između hrvatskog i talijanskog naroda;

UVJERENE također da se, poticanjem kulturnih veza s manjinama s jedne i druge strane državne granice, mogu ojačati dobrosusjedski odnosi;

POTAKNUTE uzajamnom željom za vrednovanjem kulturne i umjetničke baštine dviju država, putem ostvarenja posebnih inicijativa koje će omogućiti najšire korištenje umjetničkih, kulturnih i prirodnih dobara obiju ugovornih stranaka;

U ŽELJI da se time pridonese razvoju hrvatske manjine u Talijanskoj Republici i talijanske manjine u Republici Hrvatskoj;

UVJERENE također da se navedena razmjena i suradnja može dalje razvijati, također putem sporazuma između ministarstava, kulturnih, obrazovnih i znanstvenih ustanova, regija i lokalne uprave ugovornih stranaka, s posebnim osvrtom na već postojeću međuregionalnu suradnju u okviru Srednjoeuropske inicijative, Jadransko-Jonske inicijative, Kvadrilaterale i Virtualnog sveučilišta UniAdrion;

IMAJUĆI U VIDU Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, potpisan u Zagrebu, 5. studenoga 1996.;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

CILJEVI

Ugovorne stranke će podupirati zajedničke programe i aktivnosti, u cilju razvijanja suradnje u području kulture, obrazovanja i športa, te poticanja suradnje u okviru programa Europske unije, također zbog promicanja zaštite ljudskih prava.

Članak 2.

PODRUČJA NADLEŽNOSTI

Ugovorne stranke će posebice podupirati:

1. suradnju u područjima kulture, obrazovanja i športa;

2. suradnju u područjima arheologije, konzervatorstva i restauracije;

3. suradnju u području knjižničarstva, knjižarstva i arhivistike;

4. suradnju u području izdavaštva, te će posebice poticati prevođenje i objavljivanje književnih djela druge ugovorne stranke;

5. razmjenu umjetnika, stručnjaka, sveučilišnih nastavnika i studenata;

6. suradnju između kulturnih ustanova, istraživačkih centara, visokih učilišta te škola ugovornih stranaka;

7. kontakte između televizijskih radiofonskih kuća dviju zemalja.

Članak 3.

OBRAZOVANJE

Ugovorne stranke će podržavati suradnju u području obrazovanja, posvećujući posebnu pozornost očuvanju jezičnog identiteta pripadnika hrvatske manjine u Talijanskoj Republici i talijanske manjine u Republici Hrvatskoj.

U području obrazovanja, ugovorne stranke će promicati bolje razumijevanje i dublje poznavanje svojih umjetnosti, kulture i kulturne baštine, što će se ostvariti putem:

1. razvoja učenja i nastave jezika i kulture druge ugovorne stranke na vlastitim visokim učilištima, kao i školama svih vrsta i stupnjeva, s posebnim osvrtom na područja gdje žive hrvatska manjina u Talijanskoj Republici i talijanska manjina u Republici Hrvatskoj;

2. suradnje u području izobrazbe nastavnika koji podučavaju jezik druge ugovorne stranke;

3. razmjene znanstvenih i pedagoških informacija i publikacija iz područja nastave jezika ugovornih stranaka;

4. suradnje u području didaktike;

5. odobravanja stipendija studentima i upisanima na poslijediplomski sveučilišni studij te polaznicima poslijediplomskog specijalističkog studija, sukladno vlastitim financijskim mogućnostima i poštujući načelo uzajamnosti;

6. poticanja razmjene i izravnih kontakata između školskih ustanova kao i izravne suradnje između visokih učilišta putem jačanja zajedničkih projekata koji će podržavati mobilnost i sudjelovanje u europskim programima suradnje u području visokog obrazovanja.

Članak 4.

KULTURNA I UMJETNIČKA SURADNJA

Ugovorne stranke će podupirati suradnju u području kulturne i umjetničke razmjene s ciljem boljeg međusobnog upoznavanja i približavanja dviju država. One će, s tim ciljem, posebice promicati:

1. organizaciju kulturnih i umjetničkih manifestacija, te izravnu suradnju između ustanova, organizacija i udruga u sljedećim područjima: književnost, likovna umjetnost, arhitektura, arheologija, scenska umjetnost, glazba, ples, kazalište, folklor i tradicijska umjetnost, film, audiovizualna ostvarenja, televizija, radio i druga područja kulture;

2. organizaciju susreta, simpozija, zajedničkih radionica i festivala na raznim područjima umjetnosti;

3. prevođenje i objavljivanje književnih i znanstvenih djela, posebice na humanističkom i društvenom području;

4. suradnju u izradi analiza povijesnih i zemljopisnih tekstova, također podupiranjem posebnih sastanaka stručnjaka dviju država.

Članak 5.

SURADNJA U SPRJEČAVANJU NEZAKONITOG PROMETA KULTURNIM DOBRIMA

Ugovorne stranke se obvezuju ostvarivati usku suradnju u svim mogućim djelovanjima sprječavanja i suzbijanja nezakonite trgovine umjetničkim djelima, arheološkim nalazima, dokumentima i drugim predmetima od povijesnog, kulturnog, te demografskog, etnološkog i antropološkog interesa, kao i u djelovanjima koja prije svega imaju za cilj sprječavanje kriminalnih aktivnosti u gore navedenoj nezakonitoj trgovini.

Ugovorne stranke će djelovati u skladu s odnosnim nacionalnim zakonodavstvom, uz poštivanje obveza iz UNESCO-ve Konvencije o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara iz 1970. i UNIDROIT-ove Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima iz 1995.

Ugovorne stranke također se obvezuju da će surađivati u području zaštite podvodne kulturne baštine, sukladno odnosnom zakonodavstvu koje uređuje podvodnu arheologiju, vodeći računa o načelima UNESCO-ve Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001.

Članak 6.

KULTURNA BAŠTINA

Ugovorne stranke će poticati suradnju u području zaštite, restauriranja, upoznavanja i promidžbe kulturne i prirodne baštine, uključujući arhitekturu, urbanizam i suvremenu umjetnost.

Ugovorne stranke će, u skladu s odnosnim zakonodavstvom, podupirati suradnju između svojih arhiva, knjižnica i muzeja dviju država, putem razmjene materijala, informacija i stručnjaka iz tih područja i područja arheologije.

Svaka ugovorna stranka će, u skladu s odnosnim zakonodavstvom, omogućiti istraživačima druge ugovorne stranke istraživanje u kulturnim i znanstvenim institutima, knjižnicama, arhivima i muzejima.

Također će se poticati arheološke misije, plod bilateralne suradnje, jedne od dviju država koje djeluju na državnom području druge države.

Svaka ugovorna stranka će, u skladu s odnosnim zakonodavstvima, omogućiti pristup povijesnim materijalima druge države, te dopustiti prepisivanje, reproduciranje i mikrofilmiranje odgovarajućih dokumenata.

Članak 7.

AUTORSKA PRAVA

Ugovorne stranke se obvezuju da će se uzajamno pomagati u području zaštite autorskih i srodnih prava, uspostavljanjem suradnje između odgovarajućih nadležnih državnih tijela.

Članak 8.

INSTITUTI ZA KULTURU

Ugovorne stranke će sporazumno i u okviru vlastitih raspoloživih sredstava, podržavati djelatnost kulturnih ustanova, posebice postojećih instituta za kulturu u Republici Hrvatskoj i Talijanskoj Republici i onih koji će se možebitno otvoriti, te kulturnih udruga, poput Društava Dante Alighieri podupiranjem njihova djelovanja u skladu s važećim zakonodavstvom države u kojoj djeluju.

Članak 9.

SURADNJA U PODRUČJU ŠPORTA I POLITIKA MLADEŽI

Ugovorne stranke će poticati i razvijati međusobnu suradnju u području športa i tjelesnog odgoja između nadležnih športskih organizacija i institucija; poticat će također suradnju između vladinih institucija, lokalne uprave i nevladinih organizacija u području razmjene mladeži.

Članak 10.

LJUDSKA PRAVA

Ugovorne stranke se obvezuju da će poticati aktivnosti u području ljudskih prava, posebno protiv rasizma, nesnošljivosti i drugih oblika diskriminacije.

Članak 11.

SURADNJA S TERITORIJALNIM JAVNIM
USTANOVAMA I REGIJAMA

Ugovorne stranke će podupirati razmjenu i suradnju između regija i teritorijalnih ustanova, na područjima navedenim u člancima 3., 4., 6., 9. i 10. ovog Ugovora.

Članak 12.

MJEŠOVITO POVJERENSTVO

U cilju provedbe ovog Ugovora, ugovorne stranke će osnovati Mješovito povjerenstvo za suradnju u području kulture, obrazovanja i športa, u nastavku: »Povjerenstvo«.

Povjerenstvo će pripremati višegodišnje provedbene programe, bavit će se svim pitanjima suradnje u području kulture, obrazovanja i športa između ugovornih stranaka, te će riješiti možebitna neslaganja u tumačenju i primjeni ovog Ugovora. Povjerenstvo će se sastajati naizmjence u Republici Hrvatskoj i u Talijanskoj Republici, a datumi sastanaka će se dogovoriti diplomatskim putem.

Članak 13.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno službeno izvješćuju o okončanju unutarnjih postupaka predviđenih u tu svrhu.

Datumom stupanja na snagu ovog Ugovora, prestaje biti na snazi Kulturni sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Talijanske Republike, sklopljen u Rimu 3. prosinca 1960.

Članak 14.

IZMJENE I DOPUNE

Ovaj Ugovor može biti izmijenjen i dopunjen u svakom trenutku. Izmjene i dopune ovog Ugovora, dogovorene između ugovornih stranaka, stupit će na snagu sukladno postupcima iz prvog stavka prethodnog članka 13.

Članak 15.

TRAJANJE I VALJANOST

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može ga u svakom trenutku otkazati, putem pisane obavijesti, a u tom slučaju otkaz stupa na snagu šest (6) mjeseci od datuma primitka takve obavijesti.

U slučaju otkaza ovog Ugovora, svi programi koji su započeti i nisu dovršeni nastavit će se do njihova dovršenja, osim u slučaju drugačije odluke obiju ugovornih stranaka.

U potvrdu navedenog, niže potpisani predstavnici, propisno ovlašteni od svojih Vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 16. listopada 2008. godine, u dva izvornika, na hrvatskom i na talijanskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Bianca Matković, v. r.

državna tajnica za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija

ZA VLADU
TALIJANSKE REPUBLIKE

Alfredo Mantica, v. r.

državni tajnik za vanjske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je ministarstava nadležnih za kulturu, obrazovanje i šport.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/07-02/13

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 12. veljače 2009.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.