Objava o stupanju na snagu Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN)

NN 4/2009 (4.5.2009.), Objava o stupanju na snagu Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN)

4 04.05.2009 Objava o stupanju na snagu Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN)

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

39

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN), sastavljen u Ženevi 26. svibnja 2000., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 13/2008, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 4. travnja 2009.

Klasa: 018-05/00-01/28

Urbroj: 521-S-03/06-09-11

Zagreb, 12. ožujka 2009.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.