Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture

NN 5/2009 (2.7.2009.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

57

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture, potpisan u Cetinju, 23. rujna 2008. godine, u izvorniku na hrvatskom i crnogorskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O SURADNJI U
PODRUČJU KULTURE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Crne Gore (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

– u želji za jačanjem i razvijanjem prijateljskih odnosa između dviju zemalja i njihovih naroda,

– u uvjerenju da će kulturna razmjena i suradnja doprinijeti boljem uzajamnom poznavanju i razumijevanju hrvatskog i crnogorskog naroda,

– u namjeri da se doprinese razvoju hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj,

– odlučne da u praksi primijene načela Helsinškog završnog akta od 1. kolovoza 1975. godine i Pariške povelje za Novu Europu od 21. studenoga 1990. godine,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će podupirati suradnju na svim područjima kulture i umjetnosti, upoznajući javnost svojih zemalja s kulturnom baštinom i suvremenim dostignućima u kulturi i umjetnosti druge ugovorne stranke.

S tim ciljem ugovorne stranke će poticati razne oblike suradnje i razmjene u području književnosti, glazbe, likovnih i kazališno-scenskih umjetnosti, u području izdavačke djelatnosti, u području filma i drugih audiovizualnih medija.

Ugovorne stranke poticat će suradnju na području zaštite i očuvanja kulturne i prirodne baštine.

Članak 2.

Ugovorne stranke poticat će izravne kontakte i razmjenu između kulturnih ustanova, udruga i pojedinaca.

Ugovorne stranke poticat će suradnju između knjižnica, arhiva, muzeja, umjetničkih galerija i koncertnih organizacija, te drugih kulturnih ustanova i stručnih udruga.

Članak 3.

Ugovorne stranke će razmjenjivati informacije o kulturnom životu u svojim zemljama, kao i o međunarodnim događanjima organiziranim u objema zemljama, te će poticati sudjelovanje druge ugovorne stranke na tim manifestacijama.

Članak 4.

Ugovorne stranke posvećivat će posebnu pozornost zadovoljavanju kulturnih potreba hrvatske manjine koja živi u Crnoj Gori te crnogorske manjine koja živi u Republici Hrvatskoj, te očuvanju njihove kulturne baštine.

Članak 5.

Ugovorne stranke će štititi autorska i srodna prava u području kulture i umjetnosti, sukladno njihovim nacionalnim zakonima i propisima kao i međunarodnim obvezama koje su ugovorne stranke preuzele.

Članak 6.

Ugovorne stranke se obvezuju da će surađivati na sprječavanju nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa kulturnih dobara preko državnih granica i suglasne su da u tu svrhu poduzmu mjere sukladno svojim nacionalnim zakonodavstvima i odgovarajućim međunarodnim ugovorima koji ih obvezuju.

Ugovorne stranke će surađivati i poduzimati potrebne mjere radi povrata protupravno otuđenih ili nezakonito izvezenih kulturnih dobara i drugih umjetnina s njihovog državnog područja.

Ugovorne stranke u tu svrhu osnovat će posebno povjerenstvo za povrat kulturnih dobara.

Članak 7.

Ovaj Ugovor neće utjecati na bilo koja prava i obveze koje za ugovorne stranke proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koji ih obvezuju.

Članak 8.

Ugovorne stranke poticat će i ostvarivati suradnju u okviru međunarodnih međuvladinih organizacija, osobito u okviru europskih integracija te regionalnih inicijativa.

Članak 9.

Ugovorne stranke suglasne su da ovaj Ugovor ne isključuje mogućnosti i drugih oblika suradnje koji nisu posebno navedeni u ovom Ugovoru, ali su u skladu s njegovim ciljevima.

Članak 10.

U svrhu provedbe ovog Ugovora ugovorne stranke će sklopiti programe o suradnji u područjima koja su navedena u ovom Ugovoru.

Članak 11.

Ugovorne stranke osnovat će Mješovito povjerenstvo koje će biti zaduženo za provedbu i koordinaciju suradnje koja se ostvaruje prema ovom Ugovoru, kao i razmatranje bilo kojeg pitanja koje se može pojaviti u vezi s provedbom ovog Ugovora.

Mješovito povjerenstvo će se sastajati naizmjenično u Zagrebu i Podgorici, a datum i mjesto sastanaka dogovorit će se diplomatskim putem.

Članak 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka zadnje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju diplomatskim putem o ispunjenju nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka predviđenih uvjeta za njegovo stupanje na snagu. Ovaj Ugovor privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja.

Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od pet godina, a nakon toga prešutno se produljuje za naredna petogodišnja razdoblja, te ostaje na snazi sve dok ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pisano diplomatskim putem. U tom slučaju Ugovor prestaje šest mjeseci nakon datuma primitka obavijesti o otkazu.

U slučaju otkaza ovog Ugovora, njegove odredbe i dalje će se primjenjivati na svaki program razmjene, dogovor ili projekt, započet prema ovom Ugovoru, a koji je još uvijek u tijeku, do njihova dovršenja.

Sastavljeno u Cetinju, 23. rujna 2008. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

ministar kulture

ZA VLADU
CRNE GORE

Branislav Mićunović, v. r.

ministar kulture, sporta i medija

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove kulture.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/08-02/03

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.