Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun"

NN 8/2009 (12.10.2009.), Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

92

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI DVOSTRANOG SPORAZUMA O PROJEKTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA VEZANO UZ SUFINANCIRANJE VELIKOG PROJEKTA:
»ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN«

Članak 1.

Objavljuje se Dvostrani sporazum o projektu između između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: »Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun«, potpisan u Bruxellesu, 23. travnja 2009. godine i u Zagrebu 29. lipnja 2009. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Dvostranog sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

DVOSTRANI SPORAZUM O PROJEKTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA VEZANO UZ SUFINANCIRANJE VELIKOG PROJEKTA

»Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN«
CCI BR.: 2008HR16IPR001
U OKVIRU
INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)
IPA Komponenta III – »Regionalni razvoj«
Operativni program
»Zaštita okoliša«
CCI BR.: 2007HR16IPO003

Naziv i broj prioritetne osi: Prioritetna os 1: »Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom«

Naziv i broj mjere: Mjera 1.1: Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

Vlada Republike Hrvatske
i
Komisija Europskih zajednica

U daljnjem tekstu zajedno se spominju kao »stranke« ili pojedinačno kao »Korisnik«, u slučaju Vlade Republike Hrvatske, ili kao »Komisija«, u slučaju Komisije Europskih zajednica

Budući da

1) Dana 17. srpnja 2006. godine Vijeće Europske unije donijelo je Uredbu (EZ) br. 1085/2006[1] kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (u daljnjem tekstu »IPA Okvirna uredba«).

2) Dana 12. lipnja 2007. godine Komisija je donijela Uredbu (EZ) br. 718/2007[2] o provedbi IPA Okvirne uredbe koja sadrži detaljna pravila o upravljanju i kontroli (u daljnjem tekstu »IPA Provedbena uredba«).

3) Dana 29. studenog 2007. Komisija je donijela Odluku br. C(2007)5734 kojom se odobrava višegodišnji program »Zaštita okoliša« za sufinanciranje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći u Republici Hrvatskoj.

4) Dana 27. kolovoza 2007. Korisnik i Komisija sklopili su Okvirni sporazum kojim se propisuju pravila suradnje u odnosu na financijsku pomoć EZ-a iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Ovaj je Okvirni sporazum stupio na snagu 10. listopada 2007.

5) Dana 10. studenog 2008. Korisnik i Komisija potpisali su Sporazum o financiranju koji sadrži posebne odredbe za provedbu višegodišnjeg programa »Zaštita okoliša«. Sporazum o financiranju stupio je na snagu 15. prosinca 2008.

6) U skladu s člankom 54. Sporazuma o financiranju, 24. siječnja 2008. Operativna struktura predala je Komisiji veliki projekt »Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN« u kojem predviđa sufinanciranje iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru prioritetne osi 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom višegodišnjeg operativnog programa »Zaštita okoliša«. Na zahtjev Komisije, Operativna struktura predala je ažuriranu prijavu projekta na dan 23. prosinca 2008.

7) Dana 8. travnja 2009. Komisija je donijela Odluku br. C (2009) 2584 kojom se odobrava doprinos za veliki projekt »Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN« od strane Zajednice.

8) U skladu s člankom 54. Sporazuma o financiranju, u odluci Komisije kojom se odobrava projekt mora se definirati fizički objekt i prihvatljivi javni rashodi na koje se primjenjuje stopa sufinanciranja za prioritetnu os, a nakon nje slijedi Dvostrani sporazum o projektu s Korisnikom.

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

PREDMET

1. Ovaj Dvostrani sporazum o projektu sklopljen je između Korisnika i Komisije. Odnosi se na projekt »Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN« koji je usvojen Odlukom Komisije C (2009) 2584 kako je opisano u Dodatku I. Svi dokumenti i korespondencija koji se odnose na ovaj projekt moraju nositi referentni CCI 2008HR16IPR001.

Članak 2.

FINANCIRANJE PROJEKTA

1. Prihvatljivi javni rashodi izračunati u skladu s člankom 150. Uredbe Komisije (EZ) 718/2007 iznose 6.197.752 €.

2. Na projekt se primjenjuje stopa sufinanciranja za prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom – operativnog programa »Zaštita okoliša«. Najveći mogući doprinos Zajednice projektu iznosi 4.648.314 €.

3. Doprinos Zajednice sufinanciranju projekta podliježe ispunjavanju odredaba ovog Dvostranog sporazuma o projektu i obveza i uvjeta iz Okvirnog sporazuma, Sporazuma o financiranju te zakonodavnog i ugovornog okvira koji se primjenjuju na pretpristupnu pomoć.

Članak 3.

RAZDOBLJE PRIHVATLJIVOSTI

Razdoblje prihvatljivosti propisano je člankom 11. stavkom 3., člankom 34. stavkom 2. i člankom 43. Sporazuma o financiranju.

Članak 4.

PRIHVATLJIVI IZDACI

1. Izdaci nastali u razdoblju provedbe projekta smatraju se prihvatljivim za sufinanciranje Zajednice ako:

a) su stvarno nastali tijekom razdoblja prihvatljivosti iz gornjeg članka 3. i potkrijepljeni su računima ili računovodstvenim dokumentima jednake dokazne vrijednosti;

b) su ugovori temeljem kojih su nastali takvi izdaci u skladu s projektom, kako je donesen Odlukom Komisije C (2009) 2584 od 8. travnja 2009.;

c) su nastali u skladu s načelima pravilnog financijskog upravljanja, te posebno, načelima ekonomičnosti i efikasnosti, i

d) su u skladu s kriterijima prihvatljivosti propisanim u članku 6. Sporazuma o financiranju.

Članak 5.

SPORAZUM

1. Sporazum iz članka 51. stavka 3. Sporazuma o financiranju mora biti potpisan prije početka bilo kojeg ugovora u okviru projekta. Osim toga, sporazum mora definirati i načine predaje projekta krajnjem primatelju nakon dovršetka.

2. Potpisan primjerak sporazuma šalje se službama Komisije.

3. Bez obzira na gore navedeno, zahtjevi iz članka 27. Sporazuma o financiranju ostaju na snazi.

Članak 6.

PRAVILA I POSTUPCI JAVNE NABAVE

1. Pravila i postupci javne nabave koje treba primijeniti propisani su člancima 44., 46. i 48. Sporazuma o financiranju. Osim toga, i ako je primjenjivo, primjenjuju se i pravila iz članka 20. Sporazuma o financiranju kojima se uređuje javna nabava MFI-a.

2. p.m.

Članak 7.

NADZOR

1. Nadzor se odnosi na uporabu sustava informiranja radi praćenja napretka u provedbi projekta. U nadzoru će se koristiti financijski i fizički pokazatelji koji omogućuju usporedbu stvarnog napretka prema dovršetku projekta s Indikativnim rasporedom aktivnosti/Planom izdataka koji su prikazani u Dodatku I.

2. Provedba projekta nadzire se u skladu s odredbama iz Poglavlja XIII. (Nadzor i evaluacija) Sporazuma o financiranju. To će, između ostalog, zahtijevati:

a) Operativnu strukturu i, ako je potrebno, Ugovaratelja, koji će voditi aktivnosti nadzora projekta;

b) Sektorski nadzorni odbor koji preispituje napredak u provedbi;

c) pripremu evidencija o nadzoru koje osigurava Komisija. Ove evidencije o nadzoru čine glavni dio sektorskog godišnjeg izvješća o provedbi u skladu s člancima 84. i 85. Sporazuma o financiranju;

d) posebna ili ad-hoc izvješća o nadzoru, ako Operativna struktura ili službe Komisije to smatraju nužnim;

e) fizičke terenske provjere.

Članak 8.

EVALUACIJA

1. Ocjenjivanje projekta može se provesti tijekom njegove provedbe na zahtjev Korisnika, ili na inicijativu Komisije, u svrhu ocjene napreduje li projekt prema završetku u skladu s ciljevima izvorno propisanim u Dodatku I. ovog sporazuma i u svrhu predlaganja prilagodbi koje su potrebne radi rješavanja problema koji se pojavljuju tijekom provedbe.

2. Ex-post ocjenu učinka projekta može obaviti procjenitelj kojeg imenuju Korisnik ili Komisija po završetku projekta.

Članak 9.

IZMJENE PROJEKTA

1. Svaka izmjena odobrenog projekta zahtijeva odobrenje Komisije izmjenom odluke ili razmjenom pisama između Korisnika i službi Komisije.

2. Izdaci vezani uz fizički objekt koji je izmjenom uveden u projekt postaju prihvatljivi od datuma odobrenja izmjene od strane Komisije

3. Svaka izmjena projekta predstavljenog u Dodatku I. ovog sporazuma koja utječe na sadržaj operativnog programa zahtijeva ne samo izmjenu odluke Komisije koja se odnosi na projekt već i odluku o izmjeni operativnog programa. Prema tome, takvi zahtjevi za izmjenom projekta prihvaćaju se samo ako se predaju zajedno s nužnim zahtjevom za izmjenom operativnog programa.

4. Svaka veća izmjena projekta definiranog u Dodatku I. ovog Dvostranog sporazuma o projektu zahtijeva odobrenje Komisije izmjenom odluke. Takve izmjene moraju biti potkrijepljene pravilno motiviranim zahtjevom koji se predaje prije prestanka prihvatljivosti izdataka iz gornjeg članka 3.

Izmjena se smatra velikom ako uključuje:

a) promjenu bilo kojeg od elemenata opisanih u točkama 4. (Opis projekta) i 5. (Ciljevi) Dodatka I. ovom Dvostranom sporazumu o projektu; ili

b) svaku promjenu iznosa doprinosa Zajednice koji je dodijeljen projektu; ili

c) promjenu prihvatljivih javnih rashoda projekta; ili

d) značajnu promjenu fizičkih obilježja ili funkcionalne svrhe projekta, kojima se mijenjaju njegovi ciljevi, uključujući dodatak fizičke komponente koja nije obuhvaćena izvornom odlukom; ili

e) promjenu u uvjetima vlasništva ili upravljanja projektom.

5. Svaka manja izmjena i dopuna projekta može se odobriti razmjenom pisama između Korisnika i službi Komisije na temelju pravilno motiviranog prijedloga koji se predaje prije prestanka prihvatljivosti izdataka u skladu s gornjim člankom 3.

Izmjena ili dopuna smatra se manjom u svim slučajevima osim onima navedenim u prethodnom stavku, posebno kada se odnosi na

a) produljenje razdoblja provedbe koje je izvorno predviđeno u prijavi projekta; ili

b) izmjene i dopune Indikativnog rasporeda aktivnosti/Plana izdataka koje nisu obuhvaćene gornjim stavkom 4. točkom c); ili

c) promjenu fizičkih obilježja ili funkcionalnih svrha projekta koja ne utječe na njegove opće ciljeve.

6. Sektorski nadzorni odbor mora biti obaviješten o prijedlozima za velikim i manjim izmjenama projekta.

7. Opće je pravilo da bi broj velikih izmjena projekta koje zahtijevaju odluke Komisije o izmjenama trebalo svesti na najmanju moguću mjeru.

8. Svaki zahtjev za izmjenom i dopunom, bio on velik ili mali, Komisija ispituje posebno u svakom pojedinačnom slučaju.

9. Komisija zadržava pravo odbiti zahtjeve za izmjenom projekta koji bi doveli do takvih izmjena operativnog programa koje ona smatra neprihvatljivim.

Članak 10.

POSEBNI UVJETI

Nije primjenjivo.

Članak 11.

JEZIK

Ovaj Dvostrani sporazum o projektu sastavljen je u dva primjerka na engleskom jeziku.

POTPISAN, ZA I U IME KORISNIKA,

u Zagrebu 29. lipnja 2009.

dr. Nikola Ružinski, državni tajnik u Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, čelnik Operativne strukture Operativnog programa »Zaštita okoliša«,

dr. Nikola Ružinski, v. r.

POTPISAN, ZA I U IME KOMISIJE,

u Bruxellesu 23. travnja 2009.

glavni ravnatelj Opće uprave za regionalnu politiku, Dirk Ahner

u odsutnosti ravnatelja, Michele Pasca-Raymondo, zamjenik glavnog ravnatelja

Michele Pasca-Raymondo

DODATAK 1.

FIZIČKI OBJEKT VELIKOG PROJEKTA

Operativni program
»Zaštita okoliša«
CCI BR.: 2007HR16IPO003
Projekt
»Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN«
CCI BR.: 2008HR16IPR001

Naziv i broj prioritetne osi:

Prioritetna os 1: »Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom«

Naziv i broj mjere:

1.1: Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

1. TIJELO ODGOVORNO ZA PRIJAVU
(Operativna struktura)

Naziv: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Adresa: Republike Austrije 20, HR -10 000 ZAGREB

Kontakt: dr. Nikola Ružinski, državni tajnik, čelnik Operativne strukture

Telefon: +385 1 3782 413

Telefaks: +385 1 3717 149

E-mail: nikola.ruzinski@mzopu.hr

1.B. KRAJNJI KORISNIK (članak 15. Sporazuma o financiranju)

Naziv: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Adresa: Ksaver 2008, HR - 10 000 ZAGREB

Kontakt: g. Vinko Mladineo, dipl.iur., ravnatelj

Telefon: +385 1 5391 800

Telefaks: +385 1 5391 810

E-mail: kontakt@fzoeu.hr

2. KRAJNJI PRIMATELJ POMOĆI

Naziv: KAŠTIJUN d.o.o.

Adresa: Forum 1, HR - 52100 Pula

Kontakt: gđa Vesna Dukić, ravnateljica

Telefon: +385 52 638 660

Telefaks: +385 52 638 662

E-mail: vesna.dukic@Kaštijun.hr

3. LOKACIJA PROJEKTA

3.1. Država korisnica: Republika Hrvatska

3.2. Županija/pokrajina: Istarska županija

4. OPIS PROJEKTA

Projekt »Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun« u sklopu je prioritetne osi 1 »Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom« Operativnog programa »Zaštita okoliša«. Projekt je prošao proces odabira u skladu s kriterijima definiranim u operativnom programu. Projekt je uključen u indikativni popis velikih projekata priložen ovom programu.

Realizacijom projekta pridonijet će se provedbi Županijskog plana gospodarenja otpadom kojeg je Županijska skupština usvojila u listopadu 2008. g., a koji se temelji na Planu gospodarenja otpadom za razdoblje od 2007.-2015.g. kojeg je Hrvatski Sabor usvojio u srpnju 2007. Nadalje, realizacijom projekta pridonijet će se provedbi prioriteta zaštite okoliša definiranih u Pristupnom partnerstvu od 12. veljače 2008. g. koji uključuju provedbu okolišnog zakonodavstva Zajednice i političkih ciljeva utvrđenih u Operativnom programu.

4.1. Opći opis fizičkog objekta projekta

Projekt sufinanciran u sklopu programa IPA dio je većeg projekta koji se sastoji od pet faza. Predloženi projekt koji podliježe IPA sufinanciranju odnosi se na izgradnju modernih odlagališnih objekata s ciljem pokrivanja potreba Istarske županije. Istarska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Jadrana i ima 206.350 stanovnika. Sastoji se od jedinica lokalne samouprave, i to od 10 gradova i 31 općine. Projekt će biti izgrađen na lokaciji Kaštijun, južno od grada Pule (5 km), na kojoj se nalazi postojeće odlagalište.

Pet faza cjelokupnog projekta su: a) preliminarne aktivnosti poput istražnih radova, geotehničko-geoloških istraživanja, topografskih izmjera, dozvola i tehničkih nacrta koji se sufinanciraju iz nacionalnih sredstava, b) izgradnja odlagališta i s time povezani radovi i oprema koji podliježu sufinanciranju iz IPA programa, c) izgradnja uređaja za mehaničku i biološku obradu (MBO) koja će se financirati bankovnim zajmom, d) izgradnja šest pretovarnih stanica koja će se financirati nacionalnim sredstvima, i e) proširenje odlagališta u budućnosti i izgradnja elektrane koja će se financirati iz ulazne pristojbe. Realizacija svih faza projekta bit će od temeljne važnosti za osiguravanje integriranog sustava gospodarenja otpadom.

Sadašnja situacija u vezi gospodarenja otpadom ne može se opisati kao integrirani sustav, budući da je sadašnjih sedam službenih odlagališta neprimjereno opremljeno a sanitarno-tehnički uvjeti su nezadovoljavajući, nema nadzora i obrade odlagališnih plinova, nema protupožarnih cesta, nisu dostupni točni podaci o količinama odloženog otpada, nema značajnih mjera za smanjenje proizvedenog otpada niti se otpad obrađuje prije njegova odlaganja.

Uspostavom centra za integrirano gospodarenje otpadom na lokaciji »Kaštijun«, uspostava modernih objekata za gospodarenje otpadom pokrit će potrebe cjelokupne Županije. Promicat će se recikliranje, zaustaviti odlaganje otpada na divljim odlagalištima, sadašnjih sedam odlagališta bit će zatvoreno i sanirano, a smanjit će se i količina otpada koji se odlaže.

4.2. Tehnički opis ulaganja u infrastrukturu

Predloženi projekt sastoji se od sljedećih pet komponenti koje će se provesti putem pet ugovora, i to:

A. Izgradnja odlagališta i s time povezani radovi

Radovi uključuju izgradnju prostora odlagališta i odgovarajućih objekata, poput pripreme terena, gradnje unutarnjih puteva, izgradnje upravne zgrade, izgradnje centra za prijevoz i održavanje, izgradnje reciklažnog dvorišta, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mreža za otpadnu vodu i vodoopskrbu, sustava sakupljanja procjedne vode i sustava otplinjavanja, kao i izgradnje uređaja za obradu plina (baklja).

B. Oprema

Oprema uključuje a) isporuku opreme za odlagalište (1 kompaktor (sabijač otpada), 1 utovarivač, 1 buldožer i 1 kamion) i b) opremu za prijevoz (7 kamiona i 17 poluprikolica).

C. Tehnička pomoć

Odnosi se na tehničku pomoć koja, među ostalim, uključuje aktivnosti za obrazovanje, potporu i obuku krajnjeg primatelja za provedbu projekata sufinanciranih iz programa IPA i za uspostavu sustava gospodarenja otpadom.

D. Promidžbene mjere

Odnose se na promidžbeno djelovanje, uključujući izradu i distribuciju promidžbenih brošura i letaka; izradu biltena i tiskanje oglasa; snimanje reklama za radio i TV postaje; organizaciju i održavanje seminara, obuke i radionica.

E. Nadzor

Odnosi se na nadzor radova putem angažiranja inženjera sukladno FIDIC Ugovornim uvjetima. Konzultant će osigurati zadovoljavajuće izvršenje nadzora nad radovima te uvjeriti se da se ugovoreni radovi izvode u skladu s tehničkim specifikacijama.

5. CILJEVI

Opći cilj projekta je uvesti održivi i integrirani sustav gospodarenja otpadom koji ima za svrhu na učinkovit način riješiti gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji. Razvojem primjerene i moderne infrastrukture za gospodarenje otpadom u županiji uslugama će biti obuhvaćeno 206 350 stanovnika. Projektom će se na učinkovit način riješiti sakupljanje otpada, njegova obrada i odlaganje. Smanjit će se odlaganje otpada na odlagališta, uvesti energetska oporaba otpada, bit će uvedena reciklažna dvorišta i razvijena načela održivog razvoja.

Ovi ciljevi pridonijet će se provedbi Županijskog plana gospodarenja otpadom i promicanju provedbe Nacionalnog plana gospodarenja otpadom. Nadalje, realizacijom projekta pridonijet će se provedbi prioriteta zaštite okoliša definiranih u Pristupnom partnerstvu i okolišnom zakonodavstvu Zajednice te ispuniti ciljeve utvrđene u Operativnom programu »Zaštita okoliša«.

Glavni specifični ciljevi projekta su sljedeći:

– Smanjenje količine odloženog komunalnog otpada

– Smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu odloženom na odlagalište

– Razvoj primjerenog sustava prijevoza

– Uvođenje recikliranja i ponovnog korištenja otpada

– Podizanje svijesti javnosti

– Mehaničko-biološka obrada (MBO) otpada prije konačnog odlaganja

– Uklanjanje i sanacija divljih, odlagališta

– Zaštita ljudskog zdravlja.

6. INDIKATIVNI FIZIČKI POKAZATELJI I/ILI POKAZATELJI OSTVARENIH REZULTATA

Dolje navedeni pokazatelji mogu se ispraviti kada se to smatra nužnim, posebno nakon finalizacije ugovaranja. Ako to bude slučaj, potvrđivanje pokazatelja uslijedit će razmjenom dopisa između Operativne strukture i Komisijinih službi.

Radi se o sljedećim predloženim fizičkim pokazateljima i/ili pokazateljima ostvarenih rezultata:

Indikativni pokazatelji
(doprinos projekta pokazateljima operativnog programa
»zaštite okoliša«)

Prije (2004.)

Poslije (2009.)

Doprinos projekta

a) Fizički (neposredni rezultati)

Stanovništvo obuhvaćeno uslugama novih centara za gospodarenje otpadom

0

940 000

206.344

b) Izvršenje (ostvareni rezultati)

Uspostavljeni (otvoreni) novi centri za gospodarenje otpadom

0

3

1

Smanjenje otpada odloženog na odlagališta

353.800 t

123.800 t

27%

Provedbom ovog projekta obuhvaćene su sljedeće direktive EZ

– Direktiva 1999/31/EZ o odlagalištima

– Direktiva 86/278/EEZ o kanalizacijskom mulju

– Okvirna direktiva 2006/12/EZ o otpadu

– Direktiva 2002/96/EZ o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE)

– Direktiva 85/337/EEZ o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih zahvata na okoliš.

7. INDIKATIVNI RASPORED AKTIVNOSTI / PLAN IZDATAKA

Opis ugovora

Vrsta ugovora* radovi/roba/usluge

Procijenjena vrijednost ugovora (€)

Početak nadmetanja
mjesec/godina

Dodjela ugovora
mjesec/godina

Završetak ugovora
mjesec/godina

1

Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom »Kaštijun«

Radovi FIDIC Žuta knjiga

10.191.506

Prosinac 2009

Srpanj

2010

Lipanj

2012

2

Nadzor nad radovima

Usluga

PRAG

650.000

Studeni

2009

Lipanj

2010

Srpanj

2012

3

Isporuka opreme

Isporuka

PRAG

3.310.000

Prosinac

2009

Kolovoz

2010

Svibanj

2012

4

Promidžbene mjere

Usluga

PRAG

465.000

Prosinac

2009

Kolovoz

2010

Rujan

2012

5

Tehnička pomoć

Usluga

PRAG

340.000

Studeni

2010

Srpanj

2011

Veljača

2012

8. SAŽETAK GLAVNIH REZULTATA EKONOMSKE I
SOCIJALNE ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI

Prema analizi troškova i koristi koju su provele hrvatske vlasti, glavni pokazatelji ekonomske i socijalne analize troškova i koristi su sljedeći:

– Procijenjena NSV za projekt je 35,7 milijuna eura, a primijenjena diskontna stopa je 5,5 %;

– Procijenjeni omjer koristi/troškova je 1,45;

– Procijenjena EISP je 15,22 %.

9. SAŽETAK FINANCIJSKE ANALIZE

Glavni zaključci financijske analize su sljedeći:

– Procijenjena FNSV projekta je – 19 milijuna eura.

– Procijenjena FISP je – 1,09 %.

– Prihvatljivi javni rashodi (jaz financiranja 39%) izračunat u skladu s člancima 17. i 19. Sporazuma o financiranju iznose 6.197.752 eura.

– Doprinos Zajednice iznosi 4.648.314 eura, uz primjenu stope sufinanciranja prioritetne osi programa.

10. NAČELO ONEČIŠĆIVAČ PLAĆA

Tarifni modeli koji se trenutačno primjenjuju razlikuju se među raznim pružateljima usluga i vrsti otpada. Uvođenjem integriranog sustava gospodarenja otpadom omogućit će se uvođenje tarifnog modela prema količini proizvedenog otpada. Prema novom sustavu, primjenjivat će se ujednačen tarifni model i jedinstvena cijena po toni svake vrste otpada. Zaračunavat će se ulazna pristojba po toni različitog otpada zaprimljenog u centru za gospodarenje otpadom. Korisnicima će se zaračunavati različite ulazne pristojbe prema vrsti otpada te proporcionalno onečišćenju kojeg izaziva količina proizvedenog otpada kao i u skladu sa sposobnošću plaćanja

11. FINANCIJSKA ODRŽIVOST I DOSTUPNOST

Studija dostupnosti koju su izradila hrvatska nadležna tijela pokazuje da naknada za otpad koju predlaže projekt ne premašuje 3% ukupnog prihoda domaćinstava. U okviru Plana gospodarenja otpadom u RH, predložena naknada za otpad je prihvatljiva i s obzirom na obvezu svih jedinica lokalne samouprave da će koristiti Županijski centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Kaštijun. Ovi uvjeti osigurat će održivost projekta, a dokazano je da će isti biti izvediv i održiv tijekom svog čitavog vijeka trajanja.

Naknade izračunate u Studiji izvedivosti pokrivaju sve operativne troškove projekta. Naknade će se razlikovati među različitim korisnicima objekata za gospodarenje otpadom. Različite ulazne pristojbe izračunate su za svaku vrstu zaprimljenog otpada, i to komunalni kruti otpad, neopasni industrijski otpad te građevinski otpad i otpad od rušenja.

12. VOĐENJE I ODRŽAVANJE

Po završetku projekta od strane provedbenog tijela, projekt će biti predan krajnjem primatelju, tj. tvrtki Kaštijun d.o.o. koje je poduzeće u potpunosti u javnom vlasništvu, a osnovali su ga Grad Pula i Istarska županija za potrebe upravljanja Županijskim centrom te u cilju uvođenja modernog i integriranog sustava gospodarenja otpadom na razini županije.

13. SAŽETAK GLAVNIH NALAZA PROCJENE
UTJECAJA NA OKOLIŠ

Projekt je izrađen u cilju pridržavanja zahtjeva i hrvatskog i EU okolišnog zakonodavstva. Pažnja je posvećena procjeni utjecaja na okoliš i doprinosu zaštiti okoliša od strane projekta kao i zahtjevima u vezi javne rasprave. Sukladno Prostornom planu Grada Pule, izgradnja centra za gospodarenje otpadom predviđena je na lokaciji Kaštijun.

Procjena utjecaja na okoliš (PUO) podnesena je u srpnju 2007. na ocjenu Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Ministarstvo je PUO usvojilo u kolovozu 2008. Rješenje Ministarstva o razmotrenom predloženom zahvatu izgradnje centra za gospodarenje otpadom popraćeno je okolišnim mjerama ublažavanja, uključujući program praćenja.

Za ocjenjivanje utjecaja projekta na okoliš, Ministarstvo je 10. rujna 2007. imenovalo Povjerenstvo za procjenu koje je održalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici Povjerenstvo je zaključilo da treba riješiti niz nedostataka, dok je na drugoj sjednici održanoj u lipnju 2008. Povjerenstvo odgovorilo na podnesene primjedbe i izrazilo povoljno mišljenje za projekt. Javni uvid održan je u razdoblju od 3. prosinca do 27. prosinca 2007. i produljen od 7. siječnja do 21. siječnja 2008. Javne rasprave održane su 11. i 12. prosinca 2007. kao i 16. i 17. siječnja 2008.

14. TROŠKOVI I POMOĆ (U EURIMA)

A. Indikativna raščlamba troškova prema vrstama izdataka

Stavka

Ukupni
troškovi
(procjena)

Neprihvatljivi troškovi
(procjena)

Ukupno prihvatljivi troškovi
(procjena)

1. Naknade za planiranje/ projektiranje

6.600.205

5.638.205

962.0000

2. Kupnja zemljišta

606.900

606.900

0

3. Gradnja

42.658.861

34.382.749

8.276.112

4. Postrojenje i strojevi

14.198.394

9.935.000

4.263.394

5. Tehnička pomoć

340.000

0

340.000

6. Promidžba

492.586

27.586

465.000

7. Nadzor tijekom izvođenja gradnje

2.766.120

2.116.120

650.000

Ukupno

67.663.066

52.706.560

14.956.506

8. Nepredviđeni izdaci

4.753.226

3.830.275

922.951

SVEUKUPNO

72.416.291

56.536.835

15.879.457

B. Raščlamba prihvatljivih troškova prema komponenti
(procjena)

Nije primjenjivo.

C. Očekivani financijski doprinos (EURO)

Procijenjeni ukupni troškovi
(€ mil)

Od čega neprihvatljivi
(€ mil)

Prihvatljivi javni rashodi
(€ mil)

Od čega doprinos Zajednice
(€ mil)

Javni doprinos
(€ mil)

Od čega:
Nacionalno
(€ mil)

MFI
(€ mil)

Ostalo
(€ mil)

(1=4+5)

(2)

(3)

(4=3x stopa sufinanciranja)

(5=6+7+8)

(6)

(7)

(8)

72.416.291

56.536.835

6.197.752

4.648.314

67.767.977

67.767.977

-

-

Napomena: Svi podaci, osim prihvatljivih javnih rashoda i doprinosa Zajednice, su indikativni. Neprihvatljivi troškovi uključeni su u javni doprinos. Za faze projekta koje nisu sufinancirane u sklopu IPA nacionalne vlasti tražit će dodjelu potrebnih financijskih sredstava iz drugih izvora.

15. UKLJUČENOST MFI-A

U pogledu ostalih faza projekta nacionalne vlasti tražit će izvore financiranja. Posebno, u pogledu izgradnje postrojenja za mehaničku i biološku obradu (MBO), nacionalne vlasti tražit će izvore financiranja preko MFI-a.

16. PROMIDŽBENE MJERE

Predviđene su sljedeće promidžbene mjere:

– Izrada internet-stranice, izrada i distribucija brošura i letaka, članci za objavu u novinama, snimanje i emitiranje TV i radijskih reklama,

– Organizacija obuke i radionica za zainteresirane dionike,

– Obuka o odnosima s javnošću bit će osigurana za zaposlenike krajnjeg primatelja s naglaskom na pitanjima gospodarenja otpadom.

– Izrada dugoročne komunikacijske strategije vezane za gospodarenje otpadom u korist krajnjeg primatelja.

– Organiziranje tiskovnih konferencija.

– Na gradilištu će se tijekom izvođenja radova postaviti obavijesna ploča s informacijama o izvorima financiranja projekta i ostalim informacijama u skladu s EU Smjernicama o vidljivosti.

– Po završetku radova bit će postavljena spomen-ploča koja će zamijeniti obavijesnu ploču o izgrađenoj infrastrukturi u skladu sa Smjernicama EU o vidljivosti.

[1]SL L210, 31.7.2006., str. 82

[2]SL L 170, 29. 6. 2007, str.1

BILATERAL PROJECT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES CONCERNING THE CO-FINANCING OF THE MAJOR PROJECT

«County waste management centre KAŠTIJUN»
CCI No: 2008HR16IPR001
Under
THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA)
IPA Component III – Regional Development
Operational Programme
«Environmental»
CCI No: 2007HR16IPO003

Title and Priority Axis N°: Priority Axis 1: «Developing Waste Management Infrastructure»

Title and Measure: Measure 1.1: Establishment of new waste management centres at county / regional levels

The Government of the Republic of Croatia
And
The Commission of the European Communities

Hereafter jointly referred to as «the Parties» or individually as «the Beneficiary», in the case of the Government of the Republic of Croatia, or «the Commission», in the case of the Commission of the European Communities,

Whereas

1) On 17 July 2006, the Council of the European Union adopted Regulation (EC) No 1085/2006[1] establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (hereinafter referred to as «IPA Framework Regulation»).

2) On 12 June 2007, the Commission adopted Regulation (EC) No 718/2007[2] implementing the IPA Framework Regulation, detailing applicable management and control provisions (hereinafter referred to as «IPA Implementing Regulation»).

3) On 29 November 2007 the Commission adopted Decision No C (2007)5734 approving the multi-annual programme «Environmental» for co-financing under the Instrument for Pre-Accession Assistance in the Republic of Croatia.

4) On 27 August 2007 the Beneficiary and the Commission signed a Framework Agreement setting out the rules for co-operation concerning the EC financial assistance from the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). This Framework Agreement entered into force on 10 October 2007.

5) On 10 November 2008 the Beneficiary and the Commission signed a Financing Agreement laying down specific provisions for the implementation of the multi-annual programme «Environmental». This Financing Agreement entered into force on 15 December 2008.

6) In accordance with Article 54 of the Financing Agreement, on 24 January 2008 the Operating Structure submitted to the Commission the major project «County Waste Management Centre KAŠTIJUN» in which it envisages a contribution from the Instrument for Pre-Accession Assistance under priority axis 1 – Developing Waste Management Infrastructure of the multi-annual operational programme «Environmental». At the request of the Commission, the Operating Structure submitted an updated project application on 23 December 2008.

7) On 8 April 2009, the Commission adopted decision N° C (2009) 2584 approving a Community contribution to the major project «County Waste Management Centre KAŠTIJUN».

8) In accordance with Article 54 of the Financing Agreement, the decision of the Commission approving the project shall define the physical object and the eligible public expenditure to which the co-financing rate for the priority axis applies and shall be followed by a Bilateral Project Agreement with the Beneficiary.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

SUBJECT MATTER

1. This Bilateral Project Agreement is concluded between the Beneficiary and the Commission. It concerns the project «County Waste Management Centre KAŠTIJUN» adopted by Commission Decision C (2009) 2584 as described in Annex I. All documents and correspondence pertaining to this project shall bear the reference CCI 2008HR16IPR001.

Article 2

PROJECT FUNDING

1. The Eligible Public Expenditure calculated in accordance with Article 150 of Commission Regulation (EC) 718/2007 is 6.197.752 €.

2. The co-financing rate for the priority axis 1 – Developing Waste Management Infrastructure – of the operational programme «Environmental» applies to the project. The maximum Community Contribution to the project is 4.648.314 €.

3. The Community Contribution to the co-financing of the project is subject to the fulfilment of the provisions of this Bilateral Project Agreement and the obligations and conditions set out in the Framework and Financing Agreements as well as the regulatory and conventional framework applicable to pre-accession assistance.

Article 3

ELIGIBILITY PERIOD

The eligibility period is as laid down in Articles 11(3), 34(2), 43 of the Financing Agreement.

Article 4

ELIGIBLE EXPENDITURE

1. Expenditure incurred in the implementation of the project shall be eligible for Community co-financing if:

a) it has been actually incurred within the eligibility period indicated in Article 3 above and is supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value;

b) if contracts giving rise to such expenditure are consistent with the project, as adopted by Commission Decision C (2009) 2584 of 8 April 2009;

c) if it has been incurred in accordance with the principles of sound financial management and, in particular, of economy and cost-effectiveness and

d) if it conforms to the eligibility rules laid down in Chapter VI of the Financing Agreement.

Article 5

AGREEMENT

1. An agreement as stated in Article 51(3) of the Financing Agreement must be signed prior to the commencement of any contract within the project. The agreement shall also define the modalities of handing over the project to the end recipient after its completion.

2. A signed copy of the agreement shall be sent to the Commission services.

3. Notwithstanding the above, the requirements of Article 27 of the Financing Agreement remain applicable.

Article 6

PROCUREMENT RULES AND PROCEDURES

1. The procurement rules and procedures to be followed are stipulated in Articles 44, 46 and 48 of the Financing Agreement. In addition, and where applicable, the rules laid down in Article 20 of the Financing Agreement governing procurement by IFIs also apply.

2. p.m.

Article 7

MONITORING

1. Monitoring refers to the use of a system of information in order to trace the progress made in implementing the project. Monitoring shall use financial and physical indicators which enable actual progress towards completion of the project to be compared with the Indicative Work Schedule/Expenditure Plan presented in Annex I.

2. The implementation of the project shall be monitored in line with the stipulations of Chapter XIII (Monitoring and Evaluation) of the Financing Agreement. This, amongst others, will require:

a) the Operating Structure, and where appropriate the relevant Contracting Authority, managing the project monitoring activities;

b) the Sectoral Monitoring Committee reviewing the progress of implementation;

c) the preparation of the monitoring sheets provided by the Commission. These monitoring sheets form the principal part of the sectoral annual report on implementation in accordance with Articles 84 and 85 of the Financing Agreement;

d) special or ad-hoc monitoring reports, if deemed necessary by the Operating Structure or the Commission services;

e) physical on the spot checks.

Article 8

EVALUATION

1. An assessment of the project may be carried out during its implementation at the request of the Beneficiary, or on the initiative of the Commission, in order to assess whether the project is proceeding towards completion in accordance with the objectives originally laid down in Annex I to this agreement and to propose adjustments to take account of problems encountered during implementation.

2. An ex-post assessment of the impact of the project may be carried out by an assessor appointed either by the Beneficiary or the Commission once the project has been completed.

Article 9

PROJECT MODIFICATION

1. Any modification to the approved project shall require the approval of the Commission by way of a modifying decision or by exchange of letters between the Beneficiary and the Commission services.

2. Expenditure relating to a physical object introduced in the project by way of a modification is eligible from the date of approval of the modification by the Commission.

3. Any modification to the project presented in Annex I to this agreement which affects the content of the operational programme, will necessitate not only a Commission modification decision concerning the project, but also a decision concerning modification of the operational programme. Therefore, such project modification requests are receivable only if submitted in parallel with the necessary request for a modification of the operational programme.

4. Any major modification to the project, as defined in Annex I to this Bilateral Project Agreement requires the approval by the Commission by way of a modifying decision. Such modifications must be supported by a duly motivated request to be submitted before the end of eligibility of expenditure as defined in Article 3 above.

A modification is considered major when it involves:

a) a change in any of the elements described in points 4 (Project Description) and 5 (Objectives) of Annex I to this Bilateral Project Agreement; or

b) any change in the amount of Community Contribution allocated to the project; or

c) a change in the Eligible Public Expenditure of the project; or

d) a substantial change in the physical characteristics or the functional purposes of the project, which alter its objectives, including the addition of a physical component not covered by the original decision; or

e) a change in the conditions of ownership or operation of the project.

5. Any minor modification to the project can be approved by way of an exchange of letters between the Beneficiary and the Commission services, on the basis of a duly motivated proposal to be submitted before the end of eligibility of expenditure as defined in Article 3 above.

A modification is considered minor in all cases except those mentioned in the previous paragraph, notably when it concerns,

a) an extension to the period of implementation initially envisaged in the project application; or

b) amendments to the Indicative Work Schedule/Expenditure Plan that do not fall under paragraph 4 (c) above; or

c) a change to the physical characteristics or functional purposes of the project that does not affect its overall objectives.

6. The Sectoral Monitoring Committee shall be informed about major and minor project modification proposals.

7. As a general rule, the number of major project modifications requiring Commission modification decisions should be kept to a minimum.

8. Each request for a modification, be it major or minor, will be examined by the Commission on a case-by-case basis.

9. The Commission reserves the right to refuse project modification requests which would result in modifications of the operational programme it deems unacceptable.

Article 10

SPECIAL CONDITIONS

N/A

Article 11

LANGUAGE

This Bilateral Project Agreement is drawn up in duplicate in the English language.

SIGNED, FOR AND ON BEHALF OF THE BENEFICIARY,

at Zagreb, 29 June 2009

By Dr. Nikola Ružinski, State Secretary of the Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction, Head of the Operating Structure of the Operational Programme «Environmental»

Nikola Ružinski

SIGNED, FOR AND ON BEHALF OF THE COMMISSION,

at Bruxelles, 23 April 2009

By the Director General of Directorate-General Regional Policy, Dirk Ahner for the Director Genral absent, Michele Pasca-Raymondo Deputy Director General

Michele Pasca-Raymondo

ANNEX I

PHYSICAL OBJECT OF THE MAJOR PROJECT

Operational Programme
«Environmental»
CCI No: 2007HR16IPO003
Project
«County Waste Management Centre KAŠTIJUN»
CCI No: 2008HR16IPR001

Title and Priority Axis N°:

Priority Axis 1: «Developing Waste Management Infrastructure»

Title and Measure:

1.1: Establishment of new waste management centres at county / regional level

1. AUTHORITY RESPONSIBLE FOR THE APPLICATION
(Operating tructure)

Name: MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, PHYSICAL PLANNING AND CONSTRUCTION

Address: Republike Austrije 20, HR -10 000 ZAGREB

Contact: Dr. Nikola Ružinski, State Secretary, Head of Operating Structure

Telephone: +385 1 3782 413

Fax: + 385 1 3717 149

E-mail: nikola.ruzinski@mzopu.hr

1.b. FINAL BENEFICIARY (Article 15 of the Financing Agreement)

Name: ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ENERGY EFFICIENCY FUND

Address: Ksaver 2008, HR - 10 000 ZAGREB

Contact: Mr Vinko Mladineo, LLB, Director

Telephone: + 385 1 5391 800

Fax: + 385 1 5391 810

E-mail: kontakt@fzoeu.hr

2. END RECIPIENT OF ASSISTANCE

Name: KAŠTIJUN Ltd.

Address: Forum 1, HR – 52100 Pula

Contact: Mrs Vesna Dukic, Director

Telephone: + 385 52 638 660

Fax: + 385 52 638 662

E-mail: vesna.dukic@kastijun.hr

3. PROJECT LOCATION

3.1. Beneficiary country: Republic of Croatia

3.2. County/province: County of Istria

4. PROJECT DESCRIPTION

The project «County Waste Management Centre Kaštijun» falls under priority axis 1 «Developing Waste Management Infrastructure» of the operational programme «Environmental». The project has undergone a selection process in line with the criteria defined in the operational programme. The project is included in the indicative list of major projects attached to this programme.

The realization of the project will contribute in implementing the County Regional Solid Waste Management Plan which was adopted in October 2008 by the County Council. It is based on the National Solid Waste Management Plan adopted by the Croatian Parliament in July 2007 for the period 2007-2015. Furthermore, the realization of the project will contribute in implementing the environmental priorities defined in the Accession Partnership of 12 February 2008 including the implementation of the Community environmental legislation and policy objectives set out in the Operational Programme.

4.1 General description of the physical object of the project

The project co funded under IPA is part of a wider project which comprises of five stages. The proposed project subject to IPA co funding concerns the construction of modern landfill facilities which aim to cover the needs of the County of Istria. The County of Istria is located in the north west of the Adriatic Sea with a population of 206.350 inhabitants. It consists of units of local self governments, namely 10 towns and 31 municipalities. The project will be constructed at Kaštijun where the existing landfill is located south from the city of Pula (5 km).

The five stages of the entire project are: a) preliminary activities such as investigation works, geotechnical-geological investigations, topographic survey, permits and technical designs which are co financed by national funds, b) the construction of a landfill and associated works and equipment which is the subject of the IPA co financing, c) the construction of a mechanical and biological treatment plant (MBT) to be financed by a bank loan, d) the construction of six transfer stations to be financed by national funds and e) the enlargement of the landfill in the future and the construction of a power plant to be funded by the gate fee. The realisation of all stages of the project will be essential to ensure an integrated solid waste management system.

The current situation regarding waste management cannot be described as an integrated one as the current seven official landfills are inadequately equipped and sanitary-technical conditions are unsatisfactory, there is no control and treatment of landfill gases, fire access roads are missing, exact data regarding quantities of disposed waste are unavailable, there are no significant measures for the reduction of the waste produced nor is there any waste treatment before the disposal of waste.

With the establishment of an integrated waste management centre at «Kaštijun», the establishment of modern waste management facilities will cover the needs of the entire County. Recycling will be promoted, the disposal of waste to dump sites will be eliminated, the seven current landfills will be closed and rehabilitated and the quantity of waste for landfilling will be reduced.

4.2 Technical description of the infrastructure investment

The proposed project comprises of the following five components to be implemented through five contracts, namely:

A. Construction of landfill and associated works

Works include the construction of the landfill area and corresponding facilities such as terrain preparation, construction of internal roads, construction of an administrative building, construction of a transport and maintenance centre, construction of a recycling yard, construction of a waste water treatment plant, waste water and water supply networks, leachate collection system, and degassing system as well as the construction of facility for gas treatment (gas flare).

B. Equipment

It concerns a) the supply of landfill equipment (1 Compactor, 1 Loader, 1 Bulldozer and 1 Truck) and b) transport equipment (7 Trucks and 17 Semi trailers).

C. Technical Assistance

It concerns technical assistance which includes, among others, activities to educate, support and train the end recipient in the implementation of the IPA co funded project and in the establishment of a waste management system.

D. Publicity Measures

It relates to publicity actions including the design and distribution of promotional brochures and leaflets; production of newsletters and print of advertisements, recording of commercials for radio and TV stations; the organisation and delivery of seminars, trainings and workshops.

E. Supervision

It concerns the supervision of works through the recruitment of an Engineer as defined in the FIDIC Conditions of Contract. The Consultant will ensure satisfactory completion of the supervision of works and make sure that the contracted works are implemented according to technical specifications.

5. OBJECTIVES

The overall project objective is to introduce a sustainable integrated waste management system in order to tackle in an efficient way the waste management at the County of Istria. With the development of adequate and modern infrastructure facilities for waste management in the County, the needs of 206 350 inhabitants will be served. It will tackle in an efficient way the waste collection, its treatment and disposal. Waste disposal to landfills will be reduced, energy recovery will be introduced, recycling yards will be installed and the principles of sustainable development will be developed.

These will contribute in implementing the County Regional Solid Waste Management Plan and promoting the implementation of the National Solid Waste Management Plant. Furthermore, the realization of the project will contribute in the implementation of the environmental priorities defined in the Accession Partnership and the Community environmental legislation and meet the objectives defined in the Operational Program «Environmental».

The main specific objectives of the project are as follows:

– Reduction of the quantities of disposed municipal waste,

– Reduction of the share of biodegradable waste in the municipal waste deposited on landfill,

– Development of an appropriate transportation system,

– Introduction of recycling and re-use,

– Raising public awareness,

– Mechanical-biological pre-treatment of waste before final disposal,

– Elimination and restoration of dump sites,

– Protection of human health.

6. INDICATIVE PHYSICAL AND/OR PERFORMANCE
INDICATORS

The indicators shown bellow might be rectified when deemed necessary, in particular upon the finalisation of the contracting. Should it be the case, confirmation of the indicators will be by exchange of letters between the Operating Structure and the Commission services.

The proposed physical and/or performance indicators are as follows:

Indicative Indicators
(contribution of the project to the indicators of the operational programme «environmental»)

Before (2004)

After (2012)

Contribution of the project

a) Physical (output)

Population served by new waste management centres

0

940 000

206.344

b) Performance (results)

Established (opened) new waste management centres

0

3

1

Reduction of waste deposited in the landfills

353.800 t

123.800 t

27%

The project will address the following EC Directives:

– Waste Framework Directive 2006/12/EC

– Landfill Directive 1999/31/EC

– Sewage Sludge Directive 86/278/EEC

– Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

– Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.

7. INDICATIVE WORK SCHEDULE / EXPENDITURE PLAN

Description
of contract

Contract type
works/supply/service

Estimated contract value excluding contingencies (€)

Tendering Launch
month/year

Contract Award
month/year

Contract Completion
month/year

1

Construction of County Waste Management Centre «Kaštijun»

Works FIDIC Yellow Book

10.191.506

December 2009

July

2010

June

2012

2

Supervision of Works

Service

PRAG

650.000

November

2009

June

2010

July

2012

3

Equipment Supply

Supply

PRAG

3.310.000

December

2009

August

2010

May

2012

4

Publicity measures

Service

PRAG

465.000

December

2009

August

2010

September

2012

5

Technical Assistance

Service

PRAG

340.000

November

2010

July

2011

February

2012

8. SUMMARY OF THE MAIN RESULTS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS

According to the Cost Benefit Analysis (CBA) carried out by the Croatian Authorities, the principal indicators of the economic and social cost benefit analysis are as follows:

– The estimated ENPV for the project is € 35,7 million and the social discount rate used is 5,5 %;

– The estimated Benefit/Cost ratio is 1,45

– The estimated Economic Rate of Return is 15, 22%.

9. SUMMARY OF THE FINANCIAL ANALYSIS

The main conclusions of the financial analysis are as follows:

– The FNPV for the project is estimated at € – 19 million.

– The FIRR is estimated at -1, 09 %.

– The Eligible Public Expenditure (funding gap rate of 39%) as calculated in accordance with Articles 17 and 19 of the Financing Agreement amounts to € 6.197.752 million.

– The Community Contribution totals € 4.648.314 million, the co financing rate of the priority axis of the programme applies.

10. POLLUTER PAYS PRINCIPLE

The tariff models currently applied differ among various service providers and type of waste. The introduction of an integrated waste management system will enable the introduction of a tariff model according to the volume of waste produced. According to the new system, a uniform tariff model and a unified price per ton of each type of waste will be applied. As such, a gate fee per ton of different waste received at the waste management centre will be charged. The users will be charged different gate fees according to the waste type and proportionally to the pollution generated by the amount of waste produced as well as according to the ability to pay.

11. FINANCIAL SUSTAINABILITY AND AFFORDABILITY

The affordability study carried out by the Croatian competent authorities show that the waste charge proposed by the project does not exceed 3% of the total household income. In the framework of the National Waste Management Plan for the Republic of Croatia, the proposed waste charge is acceptable given also the commitment of all local self government units to use the County Waste Management Centre at Kaštijun. These conditions will ensure the sustainability of the project and it is proven to be feasible and sustainable throughout its lifetime.

The charges calculated in the Feasibility Study cover all operational costs of the project. The charges will differ between the different users of the waste management facilities. Different gate fees was calculated according to each type of waste received namely mixed municipal solid waste, non hazardous industrial waste and construction and demolition waste.

12. OPERATION AND MAINTENANCE

Following the completion of the project by the Implementing Body, the project will be handed over to the end recipient, i.e. Kaštijun Ltd. The Kaštijun Ltd. is a fully publicly owned company which is founded by the City of Pula and County of Istria) in order to manage the County Waste Management Centre and introduce a modern and an integrated waste management system at County level.

13. SUMMARY OF THE MAIN FINDINGS OF
THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSEMENT

The project has been developed to conform to the requirements of the Croatian and EU environmental legislation. Attention has been paid to the environmental impact assessment and environmental performance of the project as well as public consultation requirements. According to the Physical Plan of the City of Pula, the construction of the waste management centre is foreseen at the location of Kaštijun.

The Environmental Impact Assessment (EIA) was filed for evaluation to the Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction in July 2007. The Ministry adopted the EIA in August 2008. The decision of the Ministry to consider the proposed intervention concerning the construction of the waste management centre is accompanied by environmental mitigation measures including a monitoring programme.

In order to evaluate the environmental impact of the project, the Ministry appointed on 10 September 2007 an evaluation committee which held two meetings. At its first meeting, the evaluation committee concluded that a number of deficiencies needed to be addressed, whereas at its second meeting held in June 2008, the evaluation committee answered to the tabled objections and expressed a favourable opinion for the project. A public review took place in the period from 3 December to 27 December 2007 and it was extended from 7 January to 21 January 2008. Public discussions were held on 11 and 12 December 2007 as well as on 16 and 17 January 2008.

14. COST AND ASSISTANCE (IN €)

A. Indicative Cost Breakdown between types of Expenditure (€)

Item

Total costs
(estimates)

Non-eligible costs
(estimates)

Total eligible costs
(estimates)

1. Planning/design fees

6.600.205

5.638.205

962.0000

2. Land purchase

606.900

606.900

0

3. Building and construction

42.658.861

34.382.749

8.276.112

4. Plant and machinery

14.198.394

9.935.000

4.263.394

5. Technical assistance

340.000

0

340.000

6. Publicity

492.586

27.586

465.000

7. Supervision during construction
implementation

2.766.120

2.116.120

650.000

Sub-total

67.663.066

52.706.560

14.956.506

8. Contingencies

4.753.226

3.830.275

922.951

TOTAL

72.416.291

56.536.835

15.879.457

B. Eligible Cost Breakdown by Component (estimates)

N/A

C. Expected financial contribution (€)

Estimated
Total Costs

Of which non eligible

Eligible Public Expenditure

Of which Community Contribution

Public
Contribution

Of which:

National

IFI

Other

(1) = (4)+5)

(2)

(3)

(4)=(3x co-financing rate)

(5) = (6) + (7) + (8)

(6)

(7)

(8)

72.416.291

56.536.835

6.197.752

4.648.314

67.767.977

67.767.977

-

-

Note: Data other than Eligible Public Expenditures and Community Contribution are indicative. Non eligible expenditures are included in public contribution. For project phases other than the one co–financed by IPA, the national authorities will seek the necessary financial appropriations from other sources.

15. INVOLVEMENT OF IFIS

As regards the other stages of the project, financial sources will be sought by the national authorities. In particular, with respect to the construction of the mechanical and biological treatment plant, the national authorities will seek financing sources through IFIs.

17. PUBLICITY MEASURES

The following publicity measures are envisaged:

– Production of internet page, preparation and distribution of brochures and leaflets, articles for publication in newspapers, recording and broadcasting of TV and radio commercials,

– Organisation of trainings and workshops for stakeholders concerned,

– Training will provided to end recipient employees in public relations with an accent on waste management issues,

– Long-term communication strategy developed for the end recipient on waste management,

– Organization of press conferences,

– A billboard that will be erected on construction site during works in line with EC Visibility Guidelines,

– Following completion of works, a commemorative plaque will replace the billboard on constructed infrastructure in line with the requirements of the EC Visibility Guidelines.

Članak 3.

Provedba Dvostranog sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Dvostrani sporazum iz članka 1. ove Uredbe stupio je na snagu danom potpisivanja.

Klasa: 441-03/09-01/06

Urbroj: 5030114-09-4

Zagreb, 3. kolovoza 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

[1]OJ L210, 31.7.2006, p. 82

[2]OJ L 170, 29. 6. 2007, p.1