Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju

NN 9/2009 (26.10.2009.), Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju

HRVATSKI SABOR

111

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA I NJIHOVOM OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/173

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 7. listopada 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA I NJIHOVOM OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju potpisan u Zagrebu 20. veljače 2004. u izvorniku na hrvatskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine – bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku i srpskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA I NJIHOVOM OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

svjesne potrebe za olakšavanjem i razvitkom međunarodnog i međudržavnog prometa na unutarnjim plovnim putovima,

svjesne očekivanog porasta međunarodnog i međudržavnog prijevoza roba kao posljedice rastuće međunarodne razmjene,

naglašavajući važnost unutarnje plovidbe, koja u usporedbi s ostalim vidovima unutarnjeg prometa ima gospodarske i ekološke prednosti i

vođene željom za zajedničkom regulacijom plovidbe plovnim putovima unutarnjih voda i njihovog obilježavanja i održavanja

ugovorile su sljedeće:

Dio I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Ugovorom uređuju se odnosi ugovornih stranaka koji se odnose na plovidbu plovnim putovima rijeka Save, Kupe, Une, Vrbasa, Bosne, Dunava i Drave u granicama njihove plovnosti i obilježavanje i održavanje plovnih putova rijeka Save i Une na dijelovima koji čine državnu granicu između ugovornih stranaka ili su njome presječeni, a koji nisu regulirani drugim međunarodnim ugovorima koji se odnose na navedene plovne putove.

Članak 2.

U smislu ovog Ugovora:

a) »međudržavni plovni putovi« su dijelovi rijeka Save i Une koji čine državnu granicu između ugovornih stranaka ili su njome presječeni,

b) »brodovi ugovornih stranaka« su trgovački brodovi sa ili bez vlastitog pogona, registrirani na državnom području jedne od ugovornih stranaka u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom sposobni za plovidbu u području primjene ovog Ugovora,

c) »javni brodovi« su brodovi čiji je vlasnik ili brodar država ili državno tijelo jedne od ugovornih stranaka, a koji nisu ratni brodovi i koriste se isključivo u negospodarske svrhe,

d) »organizatori plovidbe« su fizičke ili pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti plovidbe, koje imaju stalno sjedište svojeg društva ili trajni boravak u ugovornoj stranci,

e) »luke« su luke na unutarnjim vodama i mjesta utovara i istovara, službeno dozvoljena pretovarna mjesta i mjesta gdje se putnici u okviru brodskog prometa ukrcavaju i iskrcavaju,

f) »međudržavni prijevoz« je prijevoz stvari i/ili osoba koji obavljaju brodovi ugovornih stranaka između luka koje se nalaze na državnom području jedne ugovorne stranke i luka koje se nalaze na državnom području druge ugovorne stranke,

g) »prijevoz brodovima treće države« je prijevoz stvari i/ili osoba između luka koje se nalaze na državnom području jedne ugovorne stranke i luka koje se nalaze na državnom području druge ugovorne stranke brodovima koji vijore zastavu treće države,

h) »prijevoz za treće države ili iz trećih država« je prijevoz stvari i/ili osoba koji se obavlja brodovima jedne ugovorne stranke između luka na državnom području druge ugovorne stranke i luka na državnom području države koja nije ugovorna stranka,

i) »unutarnji prijevoz« (kabotaža) je prijevoz stvari i/ili osoba koji se obavlja brodovima države jedne ugovorne stranke između luka koje se nalaze na državnom području druge ugovorne stranke.

Dio II.
PLOVIDBA

Članak 3.

Odredbe ovog dijela Ugovora odnose se na plovidbu plovnim putovima iz članka 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

Brodovima, skelama, čamcima i ostalim plovilima ugovornih stranaka dozvoljeno je ploviti unutarnjim plovnim putovima iz članka 1. ovog Ugovora i upotrebljavati luke koje se nalaze na njima uz uvjet da poštuju važeće nacionalne propise ugovornih stranaka i odredbe međunarodnih ugovora koji se odnose na navedene plovne putove.

Na međudržavnim plovnim putovima plovidba svih ratnih brodova je zabranjena.

Javni brodovi ugovornih stranaka smiju ploviti na međudržavnim plovnim putovima pod uvjetom da imaju istaknute oznake prema važećim propisima ugovorne stranke kojoj pripadaju.

Brodovi koji plove plovnim putovima navedenim u članku 1. ovog Ugovora mogu se služiti radiostanicama i obalnim uređajima za vezu u plovidbene svrhe.

Članak 5.

Nadležna tijela jedne ugovorne stranke neće brodovima druge ugovorne stranke naplaćivati naknade radi poboljšanja uvjeta plovidbe i korištenja objekata sigurnosti plovidbe.

Članak 6.

Poprečna plovidba skelama, trajektima i sl. na međudržavnim plovnim putovima dozvoljena je samo uz prethodno provedeni postupak za uspostavu skelskog prijelaza u skladu s važećim nacionalnim propisima i međunarodnim ugovorima između ugovornih stranaka.

Članak 7.

Brodovi jedne od ugovornih stranaka dolaskom ili odlaskom na/sa državnog područja druge ugovorne stranke, podliježu nadzoru graničnih službi sukladno važećim nacionalnim propisima ugovornih stranaka i odredbama međunarodnih ugovora koji se odnose na pojedine plovne putove.

Graničnu kontrolu obavljaju nadležna tijela ugovornih stranaka na utvrđenim graničnim prijelazima.

Članak 8.

Plovidba brodova i sastava jedne ugovorne stranke koji nisu obavili granične formalnosti radi ulaza na državno područje druge ugovorne stranke, na međudržavnim plovnim putovima, slobodna je bez obveze obavljanja navedenih graničnih formalnosti, uz uvjet da se ne ostvaruje kontakt s obalom ili drugim plovilima na državnom području druge ugovorne stranke.

Članak 9.

Sidrenje, stajanje i noćenje brodova i sastava tijekom plovidbe na međudržavnim plovnim putovima slobodno je na za to određenim mjestima bez obveze obavljanja graničnih formalnosti, uz uvjet da se ne ostvaruje kontakt s obalom ili drugim plovilima na državnom području druge ugovorne stranke, te da se poštuju unutarnji propisi ugovorne stranke na čijem se državnom području sidrište nalazi.

Članak 10.

Pristajanje plovila iz jednog sastava uz plovila drugog sastava radi ukrcavanja i/ili iskrcavanja stvari i/ili osoba izvan luka, osim u slučaju više sile, dozvoljeno je samo uz odobrenje i prema uvjetima koje odrede nadležna tijela ugovorne stranke na čijem se državnom području takvo pristajanje treba odvijati.

Članak 11.

Kod zaustavljanja plovila u međunarodnom prometu zbog više sile, izvan graničnog prijelaza i dozvoljenih mjesta za sidrenje zapovjednik plovila ili osoba koju on ovlasti, dužna je odmah prijaviti se najbližem tijelu nadležnom za nadzor sigurnosti plovidbe u ugovornoj stranci na čijem državnom području je došlo do zaustavljanja. Navedeno tijelo je dužno prijavu odmah proslijediti tijelu nadležnom za nadzor državne granice iste ugovorne stranke.

U slučaju više sile dozvoljava se javnim brodovima jedne ugovorne stranke, na poziv zapovjednika plovila koje je u opasnosti, uploviti na državno područje druge ugovorne stranke radi spašavanja plovila i posade kao i prevoženja spasilačkih ekipa uz prethodnu najavu najbližem tijelu nadležnom za nadzor državne granice druge ugovorne stranke.

Članak 12.

Tijela nadležna za sigurnost plovidbe ugovornih stranaka zajednički ispituju i donose odluke o poduzimanju potrebnih mjera u slučaju havarija brodova i sastava iz članka 8. ovog Ugovora nastalih za vrijeme plovidbe na međudržavnim plovnim putovima, kada se te havarije dogode na državnom području druge ugovorne stranke.

Stvari istovarene ili spašene s broda jedne ugovorne stranke koji je pretrpio havariju na državnom području druge ugovorne stranke ne podliježu carinjenju uz uvjet da se iste dostave na državno područje ugovorne stranke čiju zastavu brod vijori, radi iskorištenja ili potrošnje.

Članak 13.

Članovi komisije za ispitivanje havarija državljani jedne ugovorne stranke mogu ploviti na državnom području druge ugovorne stranke radi obavljanja uviđaja i ispitivanja havarije na temelju spiska koji se mora dostaviti nadležnom tijelu za nadzor državne granice druge ugovorne stranke prije početka uviđaja.

Članak 14.

Međudržavni prijevoz mogu obavljati brodovi ugovornih stranaka na temelju uzajamnosti i po mogućnosti, ravnomjerno tijekom godine. Raspoređivanje prijevoza roba obavlja se na temelju ugovorenih količina roba u tonama.

Ako organizatori plovidbe jedne ugovorne stranke ne mogu ostvariti prijevoz svog dijela stvari, tada su oni dužni ponuditi organizatorima plovidbe druge ugovorne stranke da obave taj prijevoz bez njegovog uračunavanja u utvrđenu količinu.

Ako organizatori plovidbe ugovornih stranaka nisu u mogućnosti prevesti ugovorene količine stvari u skladu sa stavkom 1. ovoga članaka mogu povjeriti prijevoz brodovima treće države pod uvjetima i na način koji je određen unutarnjim propisima ugovorne stranke na čijem se državnom području obavlja ukrcaj.

Članak 15.

Prijevoz za ili iz treće zemlje dopušta se samo uz dozvolu nadležnog tijela ugovorne stranke na čijem se teritoriju obavlja ukrcaj ili iskrcaj.

Članak 16.

Unutarnji prijevoz (kabotaža) dozvoljen je samo uz odobrenje ugovorne stranke na čijem se državnom području nalaze luke između kojih se namjerava vršiti prijevoz.

Članak 17.

Organizatori plovidbe ugovornih stranaka mogu međusobno zaključivati eksploatacijske, tehničke i komercijalne sporazume u području primjene ovoga Ugovora.

Članak 18.

Ugovorne stranke priznaju ravnopravni status svim brodovima za sljedeće obveze:

a) naplaćivanje brodskih i lučkih pristojbi, plaćanje usluga i poreza,

b) korištenje lučke opreme, mjesta sidrenja, prevodnica i drugih plovidbenih uređaja od opće koristi,

c) utovara i istovara brodova, ukrcaja i iskrcaja osoba,

d) provođenje svih oblika kontrola i izdavanje dokumenata od nadležnih tijela,

e) opskrba brodova gorivom, mazivom, vodom i namirnicama.

Članak 19.

Ugovorne stranke priznaju ravnopravni status svim brodovima kod provođenja carinskih formalnosti radi opskrbe namirnicama i brodskim zalihama za brod i opskrbe brodova gorivom i mazivom.

Članak 20.

Članovi posade brodova ugovornih stranaka radi prijelaza državne granice ugovornih stranaka moraju imati valjanu ispravu koja je propisana za prelazak državne granice ugovornih stranaka, te vizu ukoliko je to potrebno.

Na brodu zajedno sa članovima posade mogu se nalaziti njihovi supružnici i maloljetna djeca uz uvjet posjedovanja isprave koja je navedena u stavku 1. ovoga članka.

Na plovnim putovima iz članka 1. ovog Ugovora članovi posade broda ugovornih stranaka kod prelaženja državne granice ugovornih stranaka, ukrcaja i iskrcaja na/sa broda i na području luka otvorenih za međunarodni promet smještenih na njima ne moraju posjedovati vizu uz uvjet da imaju valjanu brodarsku knjižicu. Ove odredbe važe i za članove obitelji posade broda iz stavka 2. ovog članka, upisane u brodarsku knjižicu i za članove posade brodova ugovornih stranaka koji posjeduju brodarsku knjižicu koju su izdale druge države u skladu s odgovarajućim međunarodnim ugovorima.

Sve osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka moraju biti upisane u spisak članova posade.

Članak 21.

Svaka od ugovornih stranaka će na svojem dijelu plovnih putova iz članka 1. ovog Ugovora priznati kvalifikacijske isprave za posadu broda druge ugovorne stranke uključujući i zapovjednika broda, koje je izdala druga ugovorna stranka, kao i druge brodske isprave koje se nalaze na brodu (kvalifikacijske i druge potvrde i svjedodžbe).

Članak 22.

Ako član posade broda jedne od ugovornih stranaka na brodu prekrši zakone druge ugovorne stranke na čijem se državnom području brod nalazi, nadležna tijela će poduzimati mjere protiv tog člana posade bez suglasnosti predstavnika veleposlanstva ili konzulata ugovorne stranke zastave broda, u sljedećim slučajevima:

a) ako kršenje zakona uzrokuje posljedice na državnom području ugovorne stranke na kojem se brod nalazi,

b) ako kršenje zakona u određenom slučaju narušava javni red i sigurnost ugovorne stranke na čijem se državnom području brod nalazi,

c) ako se počinjeno djelo smatra teškim kaznenim djelom prema zakonima ugovorne stranke na čijem se državnom području brod nalazi i

d) ako je djelo počinjeno protiv ili na štetu osobe koja nije član posade.

Za sve ostale prekršaje članova posade iz stavka 1. ovog članka nadležna tijela mogu postupati u skladu sa svojim zakonodavstvom samo uz suglasnost predstavnika veleposlanstva ili konzulata ugovorne stranke zastave broda.

Odredbe stavka 1. ovog članka ne utječu na pravo nadzora i istrage koje nadležna tijela ugovorne stranke na čijem se državnom području brod nalazi imaju prema svom zakonodavstvu.

Dio III.
OBILJEŽAVANJE I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA

Članak 23.

Odredbe ovog dijela Ugovora odnose se na obilježavanje i održavanje međudržavnih plovnih putova.

Članak 24.

Ugovorne stranke će na temelju ovog Ugovora sporazumno u okviru svojih nadležnosti održavati međudržavne plovne putove u utvrđenoj klasi i obilježavati ih za sigurnu plovidbu.

Ugovorne stranke se obvezuju osigurati financijska sredstva za obavljanje radova održavanja i obilježavanja iz stavka 1. ovog članka.

Međudržavna komisija iz članka 31. ovog Ugovora odredit će klasu plovnosti plovnog puta na osnovu međunarodno priznatih standarda.

Članak 25.

Obilježavanje i održavanje plovnih putova iz članka 23. ovog Ugovora u cilju sigurnosti plovidbe obavljat će se na temelju odgovarajućih pravilnika i višegodišnjih i godišnjih planova.

Ugovorne stranke su dužne višegodišnje i godišnje planove iz stavka 1. ovog članka usuglasiti prije donošenja.

Obilježavanje i održavanje plovnih putova iz članka 23. ovog Ugovora obavljat će ovlaštene pravne osobe.

Članak 26.

Materijal, ostala potrošna sredstva, strojevi i ostala sredstva rada koja su namijenjena za obilježavanje i održavanje plovnog puta, a koja se s državnog područja jedne ugovorne stranke prenose na državno područje druge ugovorne stranke oslobođena su svih uvoznih i izvoznih pristojbi i ne podliježu uvoznim ni izvoznim ograničenjima.

Članak 27.

Sredstva iz članka 26. ovog Ugovora mogu se uvoziti i izvoziti uz uvjet da se to prijavi tijelima nadležnim za carinske poslove zbog provjere, te da se građevinski materijal, ostala potrošna sredstva koja se neće iskoristiti za obilježavanje i održavanje plovnog puta vrate u roku koji će odrediti tijelo nadležno za carinske poslove. Postupci i rokovi za prijavu odredit će se u Pravilnicima iz članka 30. ovog Ugovora.

Za sredstva koja se do određenog roka ne vrate potrebno je obračunati i naplatiti odgovarajuće pristojbe.

Sredstva koja su zbog potpunog iskorištenja i dotrajalosti neupotrebljiva, te se iz tog razloga ne vraćaju, oslobođena su carine.

Članak 28.

Ugovorne stranke uzajamno osiguravaju olakšani carinski postupak za prijenos građevinskog materijala, potrošnih sredstava, strojeva i ostalih sredstava rada koji su oslobođeni carine.

Članak 29.

Plovila jedne Ugovorne stranke koja se upotrebljavaju prilikom radova obilježavanja i održavanja mogu boraviti i obavljati radove na državnom području druge ugovorne stranke na osnovu odredaba Pravilnika iz članka 30. ovog Ugovora.

Članak 30.

Međudržavna komisija iz članka 31. ovog Ugovora donijet će u roku od 60 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora Pravilnik o obilježavanju plovnog puta kojim će se utvrditi način i dionice obilježavanja, način plaćanja troškova obilježavanja, planiranje programa obilježavanja, kontrola izvršenja programa obilježavanja i sl. i Pravilnik o održavanju plovnog puta i druge akte vezane za održavanje, koji će sadržavati troškove, podjelu troškova te način plaćanja radova održavanja i sl.

Dio IV.
MEĐUDRŽAVNA KOMISIJA

Članak 31.

Za praćenje provedbe i primjenu odredaba ovog Ugovora osniva se Međudržavna komisija.

Međudržavnu komisiju čine predstavnici koje imenuju ugovorne stranke.

Članak 32.

Nadležnosti Međudržavne komisije su:

a) donošenje Pravilnika iz članka 30.,

b) usklađivanje prijedloga planova iz članka 25.,

c) praćenje statistike prijevoza brodovima,

d) rješavanje spornih pitanja proizašlih iz primjene ovog Ugovora i

e) obavljanje drugih poslova koji proizlaze iz ovog Ugovora.

Članak 33.

Međudržavna komisija sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Sjednice Međudržavne komisije održavaju se naizmjenično na državnom području ugovornih stranaka.

Članak 34.

Međudržavna komisija donosi odluke konsenzusom.

Ako Međudržavna komisija ne postigne konsenzus, tada će se na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, predstavnici nadležnih tijela ugovornih stranaka sastati radi konzultacija u roku od četrdeset pet dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 35.

Međudržavna komisija na prvom zasjedanju donosi Poslovnik o načinu svog rada.

Dio V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ugovorne stranke razmjenjivat će informacije o promjenama pravnih, gospodarskih, tehničkih i drugih uvjeta provođenja plovidbe, obilježavanja i održavanja plovnih putova, prijema i opskrbe brodova, te boravka članova posade na svojim unutarnjim plovnim putovima i lukama.

Članak 37.

Sukladno potrebama sigurnosti plovidbe na unutarnjim plovnim putovima, a uvažavajući, međunarodno priznate standarde, ugovorne stranke se obvezuju da će svakodnevno međusobno razmjenjivati hidrološke i meteorološke informacije.

Članak 38.

Na prvoj sjednici Međudržavne komisije Ugovorne stranke će razmijeniti:

a) podatke o tijelima nadležnim za nadzor državne granice,

b) podatke o tijelima nadležnim za sigurnost plovidbe,

c) podatke o tijelima nadležnim za obilježavanje i održavanje plovnih putova,

d) podatke o pravnim osobama ovlaštenim za obilježavanje i održavanje plovnih putova,

e) podatke o utvrđenim graničnim prijelazima za obavljanje granične kontrole na rijekama,

f) pozicije mjesta za sidrenje, stajanje i noćenje iz članka 9.,

g) primjerke isprava iz ovog Ugovora,

h) opise oznaka javnih brodova,

i) podatke o lukama otvorenim za međunarodni promet.

Članak 39.

Odredbe ovog Ugovora ne utječu na prava i obveze utvrđene drugim međunarodnim ugovorima koji su na snazi za ugovorne stranke.

Odredbama ovog Sporazuma kao i njegovom primjenom ničim se ne zadire u pitanje utvrđivanja i označavanja međudržavnih granica između stranaka.

Članak 40.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje obavijesti kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu u pisanom obliku, diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka za njegovo stupanje na snagu, a privremeno se primjenjuje od dana potpisa.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a svaka ugovorna stranka može ga otkazati u pisanom obliku, diplomatskim putem, uz otkazni rok od šest mjeseci. U tom slučaju, Ugovor prestaje šest mjeseci od dana kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

Stupanjem na snagu ovog Ugovora prestaje Protokol o uspostavljanju plovidbe na unutarnjim plovnim putovima rijeke Save i njenih pritoka između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine od 16. listopada 1998. godine.

Sastavljeno u Zagrebu dana 20. veljače 2004. u dva izvornika, na hrvatskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine – bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku i srpskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE

Božidar Kalmeta, v. r.

Branko Dokić, v. r.

ministar mora, turizma,
prometa i razvitka

ministar prometa i
komunikacija

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove prometa.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od datuma potpisivanja te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-19/09-01/01

Zagreb, 2. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.