Zakon o potvrđivanju Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

NN 12/2009 (27.11.2009.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

HRVATSKI SABOR

140

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ARBITRAŽI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Proglašavam Zakon o o potvrđivanju Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. studenoga 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/196

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. studenoga 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ARBITRAŽI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, potpisan u Stockholmu, 4. studenoga 2009. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SPORAZUM O ARBITRAŽI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlade Republike Hrvatske i Republike Slovenije (u daljnjemu tekstu »stranke«),

s obzirom na to da stranke u brojnim pokušajima nisu riješile svoj spor o granici na kopnu i na moru u proteklim godinama,

podsjećajući na miroljubiva sredstva za rješavanje sporova navedena u članku 33. Povelje UN-a,

potvrđujući svoju privrženost mirnom rješavanju sporova, u duhu dobrosusjedskih odnosa, odražavajući njihove vitalne interese,

pozdravljajući pomoć koju je ponudila Europska komisija,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
USPOSTAVA ARBITRAŽNOG SUDA

Stranke ovime uspostavljaju Arbitražni sud.

Članak 2.
SASTAV ARBITRAŽNOG SUDA

(1) Obje stranke će u roku od petnaest dana uzajamnim dogovorom imenovati predsjednika Arbitražnog suda i dva člana koji su priznati stručnjaci međunarodnoga prava s popisa kandidata sastavljenog od strane predsjednika i člana Europske komisije zaduženog za proširenje. U slučaju da se ne mogu dogovoriti u tom roku, predsjednika i dva člana Arbitražnog suda s toga popisa imenovat će predsjednik Međunarodnoga suda pravde.

(2) Svaka od stranaka imenovat će još po jednoga člana Arbitražnoga suda u roku od petnaest dana nakon okončanja imenovanja spomenutih u stavku 1. U slučaju da imenovanje ne bude izvršeno u tom roku, tog će člana imenovati predsjednik Arbitražnog suda.

(3) Ako, prije ili poslije početka postupka, dođe do upražnjenja nekoga od mjesta uslijed smrti, nesposobnosti ili ostavke člana, ono će biti popunjeno u skladu s postupkom opisanim za izvorno imenovanje.

Članak 3.
ZADAĆA ARBITRAŽNOG SUDA

(1) Arbitražni sud utvrdit će

(a) tijek granice na moru i kopnu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije;

(b) vezu Slovenije prema otvorenom moru;

(c) režim za uporabu relevantnih morskih područja.

(2) Stranke su dužne specificirati pojedinosti predmeta spora u roku od mjesec dana. Ako to ne učine, Arbitražni sud će koristiti podneske stranaka za utvrđivanje točnoga opsega spora na kopnu i na moru i zahtjeva između stranaka.

(3) Arbitražni sud donosi odluku o sporu.

(4) Arbitražni sud ovlašten je tumačiti ovaj Sporazum.

Članak 4.
PRIMJENJIVO PRAVO

Arbitražni sud primjenjuje

(a) pravila i načela međunarodnoga prava za utvrđivanja navedena u članku 3. (1) (a);

(b) međunarodno pravo, pravičnost i načelo dobrosusjedskih odnosa u svrhu postizanja poštenog i pravednog rezultata uključujući i sve relevantne okolnosti za utvrđivanja navedena u članku 3. (1) (b) i (c).

Članak 5.
MJERODAVNI DATUM

Nijednome dokumentu ni postupku poduzetome jednostrano od bilo koje strane nakon 25. lipnja 1991. neće biti pridan pravni značaj pri izvršavanju zadaća Arbitražnog suda niti će obvezivati bilo koju stranu u sporu, te ni na koji način ne može prejudicirati odluku.

Članak 6.
POSTUPAK

(1) Svaka stranka podnijet će podnesak Arbitražnome sudu u roku od dvanaest mjeseci. Svaka stranka ima pravo odgovoriti na podnesak druge stranke unutar roka koji odredi Arbitražni sud.

(2) Ako nije predviđeno drugačije, Arbitražni sud provodi postupak prema Fakultativnim pravilima Stalnog arbitražnog suda za arbitražu u sporovima između dviju država.

(3) Arbitražni sud može zatražiti stručni savjet i organizirati usmene rasprave.

(4) Arbitražni sud će, nakon konzultacija sa strankama, bez odlaganja odlučivati o svim postupovnim pitanjima većinom glasova svojih članova.

(5) Postupak je povjerljiv i vodi se na engleskome jeziku.

(6) Stranke određuju zastupnike koji će djelovati kao posrednici između njih i Arbitražnog suda. One mogu osigurati i pravnu potporu za svojega zastupnika.

(7) Arbitražnom sudu pomaže tajništvo. Troškove Arbitražnog suda u jednakim dijelovima snose stranke. Stranke pozivaju Europsku komisiju da osigura tajničku pomoć Arbitražnom sudu. Mjesto arbitraže je Bruxelles, Belgija.

(8) Arbitražni sud može, u bilo kojem stadiju postupka, uz pristanak obiju stranaka, pružiti im pomoć u postizanju prijateljskog rješenja.

Članak 7.
ODLUKA ARBITRAŽNOG SUDA

(1) Arbitražni sud donijet će odluku bez odlaganja nakon što pažljivo razmotri sve relevantne činjenice vezane uz slučaj. Arbitražni sud donosi odluku većinom glasova svojih članova. U odluci se navode razlozi na kojima se ona temelji. Uz odluku neće biti priložena pojedinačna ili odvojena mišljenja.

(2) Odluka Arbitražnog suda obvezujuća je za stranke te predstavlja konačno rješenje spora.

(3) Stranke će poduzeti sve neophodne korake za provedbu odluke, uključujući, prema potrebi, i izmjenu nacionalnog zakonodavstva, u roku od šest mjeseci nakon donošenja odluke.

Članak 8.
DOKUMENTACIJA ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU EU

(1) Nijedan dokument jednostrano prezentiran u pregovorima o pristupanju EU nema prejudicirajući utjecaj na Arbitražni sud u izvršavanju njegovih zadaća niti obvezuje bilo koju od strana u sporu.

(2) Naprijed navedeno se odnosi na sve dokumente i stajališta, bilo pisana ili usmena, uključujući, između ostalih, zemljovide, pregovaračka stajališta, pravne akte i druge dokumente u bilo kojemu obliku, koji su jednostrano podneseni, prikazani ili ih se spominje u okviru pregovora o pristupanju EU. To također vrijedi za sve dokumente i stajališta EU koji spominju ili sažeto prikazuju naprijed navedene dokumente i stajališta.

Članak 9.
NASTAVAK PREGOVORA O PRISTUPANJU EU U SKLADU S PREGOVARAČKIM OKVIROM

(1) Republika Slovenija otklonit će svoje rezerve glede otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja tamo gdje je prepreka povezana s ovim sporom.

(2) Obje stranke uzdržat će se od bilo kakvog postupka ili izjave koja može imati negativan utjecaj na pristupne pregovore.

Članak 10.
STATUS QUO

(1) Obje stranke uzdržat će se od bilo kakvog postupka ili izjave koji mogu intenzivirati spor ili ugroziti rad Arbitražnog suda.

(2) Arbitražni sud ovlašten je narediti, ako smatra da to okolnosti zahtijevaju, sve privremene mjere koje smatra neophodnima za održanje status quo.

Članak 11.

(1) Sporazum će obje strane ratificirati bez odlaganja u skladu s njihovim ustavnim uvjetima.

(2) Sporazum stupa na snagu prvoga dana tjedna koji slijedi nakon razmjene diplomatskih nota kojima stranke izražavaju njihov pristanak biti vezane Sporazumom.

(3) Svi procesni rokovi navedeni u ovom Sporazumu počet će se primjenjivati od datuma potpisivanja Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(4) Sporazum se registrira kod Tajništva Ujedinjenih naroda u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Sastavljeno u Stockholmu, dana 4. studenoga 2009. u tri izvornika na engleskom jeziku.

Potpisali

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Jadranka Kosor, v. r.

predsjednica Vlade

ZA VLADU
REPUBLIKE SLOVENIJE

Borut Pahor, v. r.

predsjednik Vlade

Svjedočili

Za Predsjedništvo Vijeća Europske unije
Frederik Reinfeldt, v. r.
predsjednik Vlade Kraljevine Švedske

Članak 3.

Nakon potpisivanja Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, Republika Hrvatska dala je Izjavu uz Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona koja, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku, glasi:

Izjava Republike Hrvatske
uz Sporazum o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

U odnosu na Sporazum o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, potpisan u Stockholmu, 4. studenoga 2009. godine,

Republika Hrvatska daje sljedeću izjavu, o čijem su sadržaju dana 27. listopada 2009. hrvatska i slovenska strana zajedno izvijestile Predsjedništvo Vijeća Europske unije i Sjedinjene Američke Države:

Ništa u Sporazumu o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije neće se smatrati kao pristanak Hrvatske na zahtjev Slovenije za teritorijalnim kontaktom s otvorenim morem.

Kao što je dogovoreno sa slovenskom stranom, Republika Hrvatska daje ovu Izjavu nakon potpisivanja Sporazuma o arbitraži, a prije ratifikacije Sporazuma o arbitraži u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, u skladu s člankom 11. stavkom 1. Sporazuma o arbitraži.

Zagreb, 9. studenoga 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

ARBITRATION AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SLOVENIA

The Governments of the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia (hereinafter referred to as «the Parties»),

Whereas through numerous attempts the Parties have not resolved their territorial and maritime border dispute in the course of the past years,

Recalling the peaceful means for the settlement of disputes enumerated in Article 33 of the UN-Charter,

Affirming their commitment to a peaceful settlement of disputes, in the spirit of good neighbourly relations, reflecting their vital interests,

Welcoming the facilitation offered by the European Commission,

Have agreed as follows:

Article 1
ESTABLISHMENT OF THE ARBITRAL TRIBUNAL

The Parties hereby set up an Arbitral Tribunal.

Article 2
COMPOSITION OF THE ARBITRAL TRIBUNAL

(1) Both Parties shall appoint by common agreement the President of the Arbitral Tribunal and two members recognized for their competence in international law within fifteen days drawn from a list of candidates established by the President of the European Commission and the Member responsible for the enlargement of the European Commission. In case that they cannot agree within this delay, the President and the two members of the Arbitral Tribunal shall be appointed by the President of the International Court of Justice from the list.

(2) Each Party shall appoint a further member of the Arbitral Tribunal within fifteen days after the appointments referred to in paragraph 1 have been finalised. In case that no appointment has been made within this delay, the respective member shall be appointed by the President of the Arbitral Tribunal.

(3) If, whether before or after the proceedings have begun, a vacancy should occur on account of the death, incapacity or resignation of a member, it shall be filled in accordance with the procedure prescribed for the original appointment.

Article 3
TASK OF THE ARBITRAL TRIBUNAL

(1) The Arbitral Tribunal shall determine

(a) the course of the maritime and land boundary between the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia;

(b) Slovenia’s junction to the High Sea;

(c) the regime for the use of the relevant maritime areas.

(2) The Parties shall specify the details of the subject-matter of the dispute within one month. If they fail to do so, the Arbitral Tribunal shall use the submissions of the Parties for the determination of the exact scope of the maritime and territorial disputes and claims between the Parties.

(3) The Arbitral Tribunal shall render an award on the dispute.

(4) The Arbitral Tribunal has the power to interpret the present Agreement.

Article 4
APPLICABLE LAW

The Arbitral Tribunal shall apply

(a) the rules and principles of international law for the determinations referred to in Article 3 (1) (a);

(b) international law, equity and the principle of good neighbourly relations in order to achieve a fair and just result by taking into account all relevant circumstances for the determinations referred to in Article 3 (1) (b) and (c).

Article 5
CRITICAL DATE

No document or action undertaken unilaterally by either side after 25 June 1991 shall be accorded legal significance for the tasks of the Arbitral Tribunal or commit either side of the dispute and cannot, in any way, prejudge the award.

Article 6
PROCEDURE

(1) Each Party shall submit a memorial to the Arbitral Tribunal within twelve months. Each Party has the right to comment on the memorial of the other Party within a deadline fixed by the Arbitral Tribunal.

(2) Unless envisaged otherwise, the Arbitral Tribunal shall conduct the proceedings according to the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States.

(3) The Arbitral Tribunal may seek expert advice and organize oral hearings.

(4) The Arbitral Tribunal shall, after consultation of the Parties, decide expeditiously on all procedural matters by majority of its members.

(5) The proceedings are confidential and shall be conducted in English.

(6) The Parties shall appoint representatives to act as intermediary between them and the Arbitral Tribunal. They may retain counsels to support their representative.

(7) The Arbitral Tribunal shall be supported by a Secretariat. The costs of the Arbitral Tribunal shall be borne in equal terms by the two Parties. The Parties invite the European Commission to provide secretarial support to the Arbitral Tribunal. The place of arbitration shall be Brussels, Belgium.

(8) The Arbitration Tribunal may at any stage of the procedure with the consent of both Parties assist them in reaching a friendly settlement.

Article 7
THE AWARD OF THE ARBITRAL TRIBUNAL

(1) The Arbitral Tribunal shall issue its award expeditiously after due consideration of all relevant facts pertinent to the case. The Arbitral Tribunal adopts the award by majority of its members. The award shall state the reasons on which it is based. No individual or dissenting opinions shall be attached to the award.

(2) The award of the Arbitral Tribunal shall be binding on the Parties and shall constitute a definitive settlement of the dispute.

(3) The Parties shall take all necessary steps to implement the award, including by revising national legislation, as necessary, within six months after the adoption of the award.

Article 8
EU ACCESSION NEGOTIATION DOCUMENTS

(1) No document presented in the EU accession negotiations unilaterally shall prejudice the Arbitral Tribunal when performing its tasks or commit either side on the dispute.

(2) The above applies to all documents and positions either written or submitted orally, including, inter alia, maps, negotiating positions, legal acts and other documents in whatever form, produced, presented or referred to unilaterally in the framework of the EU accession negotiations. It also applies to all EU documents and positions which refer to or summarize the above-mentioned documents and positions.

Article 9
THE CONTINUATION OF THE EU ACCESSION NEGOTIATIONS ACCORDING TO THE NEGOTIATING FRAMEWORK

(1) The Republic of Slovenia shall lift its reservations as regards opening and closing of negotiation chapters where the obstacle is related to the dispute.

(2) Both Parties shall refrain from any action or statement which might negatively affect the accession negotiations.

Article 10
STAND-STILL

(1) Both Parties refrain from any action or statement which might intensify the dispute or jeopardize the work of the Arbitral Tribunal.

(2) The Arbitral Tribunal has the power to order, if it considers that circumstances so require, any provisional measures it deems necessary to preserve the stand-still.

Article 11

(1) The Agreement shall be ratified expeditiously by both sides in accordance with their respective constitutional requirements.

(2) The Agreement shall enter into force on the first day of the week following the exchange of diplomatic notes with which the Parties express their consent to be bound.

(3) All procedural timelines expressed in this Agreement shall start to apply from the date of the signature of Croatia’s EU Accession Treaty.

(4) The Agreement shall be registered with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Done at Stockholm, on 4 November 2009 in three originals in English language.

Signed by

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Jadranka Kosor

Prime Minister

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Borut Pahor

Prime Minister

Witnessed by

For the Presidency of the Council of the European Union
Fredrik Reinfeldt
Prime Minister of the Kingdom of Sweden

Statement of the Republic of Croatia
to the Arbitration Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Slovenia

With regard to the Arbitration Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Slovenia, signed in Stockholm on 4 November 2009,

The Republic of Croatia is issuing the following statement, on the content of which the Croatian and Slovenian sides jointly informed the Presidency of the Council of the European Union and the United States of America on 27 October 2009:

Nothing in the Arbitration Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Slovenia shall be understood as Croatia’s consent to Slovenia’s claim to its territorial contact with the high seas.

As agreed with the Slovenian side, the Republic of Croatia is issuing this Statement after the signature of the Arbitration Agreement and before the ratification of the Arbitration Agreement in the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia, in accordance with Article 11, paragraph 1 of the Arbitration Agreement.

Zagreb, 9 November 2009

Prime Minister
Jadranka Kosor, v. r.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove te drugih državnih tijela u čiji djelokrug ulaze pitanja obuhvaćena Sporazumom iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-02/09-01/03

Zagreb, 20. studenoga 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.