Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o suradnji u području kulture, obrazovanja i znanosti

NN 12/2009 (27.11.2009.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o suradnji u području kulture, obrazovanja i znanosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

141

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 12. studenoga 2009. godine, donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ARMENIJE O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o suradnji u području kulture, obrazovanja i znanosti, potpisan u Erevanu, 22. svibnja 2009. godine, u izvorniku na hrvatskom, armenskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ARMENIJE O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Armenije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke):

– u želji za jačanjem i razvijanjem prijateljskih odnosa između dviju zemalja i njihovih naroda;

– uvjerene da će kulturne razmjene i suradnja u područjima kulture, obrazovanja i znanosti pridonijeti boljem uzajamnom upoznavanju i razumijevanju;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke suglasne su ostvarivati suradnju u područjima kulture, mladeži, športa, obrazovanja i znanosti u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima koji obvezuju ugovorne stranke.

Članak 2.

Ugovorne stranke će poticati različite oblike suradnje u područjima kulture i umjetnosti:

a) suradnju u područjima prevođenja stručne i specijalizirane literature;

b) razmjenu knjiga, dokumentacije i drugih publikacija iz područja kulture i umjetnosti, između zainteresiranih partnera;

c) organiziranje izložaba, koncerata i drugih umjetničkih priredaba koje priređuju kulturne ustanove kao što su muzeji, galerije, kazališta, knjižnice, glazbene i druge ustanove koje se bave tim djelatnostima;

d) razmjenu informacija i iskustava iz područja kazališne djelatnosti, književnosti, filma i muzejske djelatnosti, likovnih umjetnosti, arhivske djelatnosti, očuvanja arhitektonskog i kulturnog nasljeđa, kao i izravne odnose između stručnjaka u navedenim područjima;

e) suradnju u području zaštite, očuvanja i restauriranja kulturne baštine;

f) suradnju u sprječavanju nezakonitog uvoza ili izvoza kulturnih dobara;

g) suradnju u području zaštite autorskih i srodnih prava u područjima kulture i umjetnosti.

Članak 3.

Ugovorne stranke poticat će sudjelovanje osoba iz područja kulture, obrazovanja i znanosti na konferencijama, simpozijima, seminarima i umjetničkim festivalima te drugim međunarodnim priredbama koje se organiziraju na njihovim državnim područjima.

Ugovorne stranke će poticati organiziranje zajedničkih simpozija i objavljivanje znanstvenih članaka.

Članak 4.

Svaka ugovorna stranka promicat će učenje jezika te studije jezika, književnosti, povijesti i civilizacije zemlje druge ugovorne stranke.

S tim ciljem, ugovorne stranke poticat će razmjene obrazovnih stručnjaka, nastavnika, predavača, sveučilišnih profesora, znanstvenika i drugih stručnjaka iz njihovih zemalja.

Članak 5.

Ugovorne stranke će olakšati uzajamno priznavanje i ekvivalenciju diploma stečenih na stručnim studijima. U tu svrhu ugovorne stranke također će poticati razmjenu studenata između institucija visokog i srednjeg stručnog obrazovanja iz njihovih zemalja.

Članak 6.

Ugovorne stranke poticat će izravne kontakte i razmjene između njihovih sveučilišta, fakulteta, akademija, visokih škola, veleučilišta, znanstvenih instituta, arhiva, knjižnica, muzeja i umjetničkih galerija te drugih kulturnih i obrazovnih ustanova i udruga.

Članak 7.

Ugovorne stranke podupirat će razvijanje odnosa u područjima mladeži i športa, kao što su:

a) suradnja mladeži i organizacija mladeži;

b) suradnja između športskih organizacija;

c) sudjelovanje sportaša/sportašica na međunarodnim športskim manifestacijama koje se organiziraju na državnom području druge ugovorne stranke.

Članak 8.

Ugovorne stranke će poticati i ostvarivati suradnju u okviru međunarodnih organizacija.

Članak 9.

Ugovorne stranke suglasne su da ovaj Ugovor ne isključuje mogućnosti i drugih oblika suradnje, koji nisu u njemu posebno navedeni, ali su u skladu s njegovim ciljevima.

Članak 10.

U svrhu uređenja pitanja vezanih uz praktičnu provedbu ovog Ugovora, ugovorne stranke će osnovati Zajedničko povjerenstvo sastavljeno od jednakog broja predstavnika njihovih nadležnih državnih tijela, koje će se sastajati u Zagrebu i Yerevanu, prema rasporedu prethodno dogovorenom između ugovornih stranaka.

Zajedničko povjerenstvo će raditi u skladu s poslovnikom kojeg će ono usvojiti.

Članak 11.

Ovaj Ugovor se može izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom ugovornih stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s postupkom predviđenim u članku 12. ovog Ugovora.

Članak 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o okončanju odgovarajućih unutarnjih postupaka predviđenih njihovim nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor sklapa se na razdoblje od pet godina i automatski se produljuje za naredna razdoblja od pet godina, dok ga bilo koja od ugovornih stranaka ne okonča pisanom obaviješću, diplomatskim putem, najkasnije šest mjeseci prije isteka tekućeg petogodišnjeg razdoblja.

U slučaju prestanka ovog Ugovora, njegove odredbe će se primjenjivati na svaki program razmjene, dogovor ili projekt započet prema ovom Ugovoru, a koji je još uvijek u tijeku, do njegova dovršenja.

Sastavljeno u Erevanu dana 22. svibnja 2009. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, armenskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. Vesna Cvjetković Kurelec, v. r.

izvanredna i opunomoćena veleposlanica

Republike Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u Ateni

ZA VLADU
REPUBLIKE ARMENIJE

Armen Ashotyan, v. r.

ministar obrazovanja i znanosti Republike Armenije

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove kulture, znanosti i obrazovanja.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/02-01/05

Urbroj: 5030104-09-5

Zagreb, 12. studenoga 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.