Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije 2000. usvojen odlukom Upravnog vijeća od 7. prosinca 2006. godine koje je sastavni dio Europske patentne konvencije kako je izmijenjena i dopunjena ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 8/07)

NN 13/2009 (28.12.2009.), Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije 2000. usvojen odlukom Upravnog vijeća od 7. prosinca 2006. godine koje je sastavni dio Europske patentne konvencije kako je izmijenjena i dopunjena ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 8/07)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

150

Na temelju članka 32. Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 28/96) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku

PROVEDBENI PRAVILNIK EUROPSKE
PATENTNE KONVENCIJE 2000., USVOJEN ODLUKOM UPRAVNOG VIJEĆA OD
7. PROSINCA 2006. GODINE

Dio I.
PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA I. KONVENCIJE

Poglavlje I.
OPĆE ODREDBE

Pravilo 1.
PISANI POSTUPAK

U pisanom postupku koji se vodi pred Europskim patentnim uredom pretpostavci upotrebe pisanog oblika udovoljeno je ako je sadržaj dokumenata moguće u čitljivu obliku reproducirati na papir.

Pravilo 2.
PODNOŠENJE DOKUMENATA I FORMALNE PRETPOSTAVKE U POGLEDU DOKUMENATA

(1) U postupcima koji se vode pred Europskim patentnim uredom dokumenti se mogu podnositi osobnim uručenjem, poštom ili tehničkim sredstvima prijenosa. Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje pojedinosti i uvjete te, kada je prikladno, sve posebne formalne ili tehničke pretpostavke za podnošenje dokumenata. Može posebno propisati obvezu dostavljanja potvrde. Ako takva potvrda nije pravodobno dostavljena, europska patentna prijava odbija se; naknadno podneseni dokumenti ne smatraju se primljenima.

(2) Kada Konvencija propisuje da dokument mora biti potpisan, vjerodostojnost dokumenta može se potvrditi vlastoručnim potpisom ili drugim odgovarajućim sredstvima, čiju je upotrebu dopustio predsjednik Europskog patentnog ureda. Smatra se da dokument ovjerovljen drugim sredstvima udovoljava pravnim pretpostavkama u pogledu potpisa na isti način kao i dokument koji je vlastoručno potpisan i podnesen na papiru.

Pravilo 3.
JEZIK U PISANOM POSTUPKU

(1) U pisanom postupku koji se vodi pred Europskim patentnim uredom svaka se stranka može služiti bilo kojim službenim jezikom Europskog patentnog ureda. Prijevod iz članka 14. stavka 4. može se podnijeti na bilo kojem službenom jeziku Europskog patentnog ureda.

(2) Izmjene i dopune europske patentne prijave ili europskog patenta moraju biti podnesene na jeziku postupka.

(3) Dokumenti koji se koriste kao dokazi, a osobito publikacije, mogu se podnijeti na bilo kojem jeziku. Međutim, Europski patentni ured može zahtijevati da se u navedenom roku podnese prijevod na jedan od njegovih službenih jezika. Ako zahtijevani prijevod nije pravodobno podnesen, Europski patentni ured nije dužan odnosni dokument uzeti u obzir.

Pravilo 4.
JEZIK U USMENOJ RASPRAVI

(1) U usmenoj raspravi koja se vodi pred Europskim patentnim uredom svaka se stranka može služiti službenim jezikom Europskog patentnog ureda koji nije jezik postupka ako o tome obavijesti Europski patentni ured barem mjesec dana prije datuma održavanja usmene rasprave ili osigura prevođenje na jezik postupka. Svaka se stranka može služiti službenim jezikom države ugovornice ako osigura prevođenje na jezik postupka. Europski patentni ured može dopustiti odstupanja od ovih odredaba.

(2) Tijekom usmene rasprave zaposlenici Europskog patentnog ureda mogu se služiti službenim jezikom Europskog patentnog ureda koji nije jezik postupka.

(3) U prikupljanju dokaza, svaka stranka, svaki svjedok ili svaki vještak koji daje iskaz, a koji nije u mogućnosti na odgovarajući način izražavati se na službenom jeziku Europskog patentnog ureda ili na službenom jeziku države ugovornice, može se služiti drugim jezikom. Ako se dokazi prikupljaju na zahtjev stranke, stranke, svjedoci ili vještaci koji se izražavaju na jeziku koji nije službeni jezik Europskog patentnog ureda mogu dati iskaz samo onda ako ta stranka osigura prevođenje na jezik postupka. Međutim, Europski patentni ured može dopustiti prevođenje na jedan od njegovih službenih jezika.

(4) Ako se stranke i Europski patentni ured dogovore, mogu se služiti bilo kojim jezikom.

(5) Ako je potrebno, Europski patentni ured na vlastiti trošak osigurava prevođenje na jezik postupka ili, ako je prikladno, na njegove druge službene jezike, osim ako je takvo prevođenje dužna osigurati jedna od stranaka.

(6) Izjave zaposlenika Europskog patentnog ureda, izjave stranaka, svjedoka ili vještaka koje su dane na službenom jeziku Europskog patentnog ureda upisuju se u zapisnik na tom jeziku. Izjave koje su dane na bilo kojem drugom jeziku upisuju se na službenom jeziku na koji su prevedene. Izmjene i dopune europske patentne prijave ili izmjene i dopune europskog patenta upisuju se u zapisnik na jeziku postupka.

Pravilo 5.
OVJERA PRIJEVODA

Kada se zahtijeva prijevod bilo kojeg dokumenta, Europski patentni ured može zahtijevati da se u roku koji navede, podnese potvrda o tome da prijevod odgovara izvornom tekstu. Ako potvrda nije pravodobno podnesena, smatra se da taj dokument nije podnesen, osim ako je drukčije predviđeno.

Pravilo 6.
PODNOŠENJE PRIJEVODA I SMANJENJE IZNOSA PRISTOJBI

(1) Prijevod iz članka 14. stavka 2. podnosi se u roku od dva mjeseca od podnošenja europske patentne prijave.

(2) Prijevod iz članka 14. stavka 4. podnosi se u roku od mjesec dana od podnošenja dokumenta. Isto se odnosi i na zahtjeve iz članka 105.a. Ako je dokument prigovor ili žalba ili obrazloženje žalbe ili zahtjev za reviziju, prijevod se može podnijeti u roku za podnošenje takva prigovora ili takve žalbe ili takva obrazloženja ili takva zahtjeva, ako taj rok istječe kasnije.

(3) Kada osoba iz članka 14. stavka 4. podnosi europsku patentnu prijavu, zahtjev za ispitivanje, prigovor, žalbu, zahtjev za reviziju, zahtjev za ograničenje ili zahtjev za proglašenje nevažećim na jeziku prihvaćenom u toj odredbi, iznosi pristojbe za podnošenje, pristojbe za ispitivanje, pristojbe za prigovor, pristojbe za žalbu, pristojbe za zahtjev za reviziju, pristojbe za zahtjev za ograničenje ili pristojbe za zahtjev za proglašenje nevažećim smanjuju se u skladu s Pravilnikom o pristojbama.

Pravilo 7.
PRAVNA VJERODOSTOJNOST PRIJEVODA EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

U svrhu određivanja širi li se predmet europske patentne prijave ili europskog patenta izvan sadržaja europske patentne prijave kako je podnesena, Europski patentni ured pretpostavlja da je prijevod podnesen prema članku 14. stavku 2. ili prema pravilu 40. stavku 3. u skladu s izvornim tekstom prijave, osim ako se dokaže suprotno.

Poglavlje II.
ORGANIZACIJA EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

Odjeljak 1.
OPĆENITO

Pravilo 8.
KLASIFIKACIJA PATENATA

Europski patentni ured služi se klasifikacijom iz članka 1. Strasbourškog sporazuma o Međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. ožujka 1971. godine, u daljnjem tekstu međunarodna klasifikacija.

Pravilo 9.
UPRAVNI USTROJ EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

(1) Europski patentni ured u upravnom je smislu podijeljen na glavne uprave kojima su pridruženi odjeli iz članka 15. i službe za pravne poslove te unutarnje poslovanje Ureda.

(2) Svakom glavnom upravom upravlja potpredsjednik. O imenovanju potpredsjednika glavne uprave odlučuje Upravno vijeće, nakon savjetovanja s predsjednikom Europskog patentnog ureda.

Pravilo 10.
NADLEŽNOST PRIJAMNOG ODSJEKA I ODJELA ZA ISPITIVANJE

(1) Prijamni odsjek nadležan je za ispitivanje europske patentne prijave nakon podnošenja i ispitivanje formalne urednosti takve prijave do trenutka kada Odjel za ispitivanje postane nadležan za ispitivanje europske patentne prijave prema članku 94. stavku 1.

(2) Podložno stavcima 3. i 4. Odjel za ispitivanje nadležan je za ispitivanje europske patentne prijave prema članku 94. stavku 1. od trenutka podnošenja zahtjeva za ispitivanje.

(3) Ako je zahtjev za ispitivanje podnesen prije prosljeđivanja podnositelju prijave izvješća o europskom pretraživanju, Odjel za ispitivanje, podložno stavku 4., nadležan je od trenutka kada Europski patentni ured primi podatak iz pravila 70. stavka 2.

(4) Ako je zahtjev za ispitivanje podnesen prije prosljeđivanja podnositelju prijave izvješća o europskom pretraživanju i ako se je podnositelj prijave odrekao prava iz pravila 70. stavka 2. Odjel za ispitivanje nadležan je od trenutka kada je izvješće o pretraživanju proslijeđeno podnositelju prijave.

Pravilo 11.
POVJERAVANJE POSLOVA ODJELIMA PRVOG STUPNJA

(1) Ispitivači tehničke struke koji su članovi Odjela za pretraživanje, Odjela za ispitivanje ili Odjela za prigovore raspoređeni su u Uprave. Predsjednik Europskog patentnog ureda povjerava tim upravama poslove prema međunarodnoj klasifikaciji.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda može Prijamnom odsjeku, Odjelima za pretraživanje, Odjelima za ispitivanje, Odjelima za prigovore i Pravnom odjelu, uz obveze koje imaju prema ovoj Konvenciji, povjeriti i druge poslove.

(3) Predsjednik Europskog patentnog ureda može povjeriti zaposlenicima koji nisu ispitivači tehničke ili pravne struke poslove iz djelokruga Odjela za ispitivanje ili Odjela za prigovore, koji ne uključuju probleme tehničke ili pravne naravi.

Odjeljak 2.
ORGANIZACIJA ŽALBENIH VIJEĆA I PROŠIRENOG ŽALBENOG VIJEĆA

Pravilo 12.
PREDSJEDNIŠTVO ŽALBENIH VIJEĆA

(1) Samostalno ovlašteno tijelo u okviru organizacijske jedinice žalbenih vijeća (»Predsjedništvo žalbenih vijeća«) čine potpredsjednik zadužen za žalbena vijeća, koji djeluje kao predsjedatelj i dvanaest članova žalbenih vijeća, pri čemu šest članova djeluju kao predsjedatelji, a šest članova kao ostali članovi.

(2) Predsjedatelji i članovi žalbenih vijeća biraju sve članove Predsjedništva na rok od dvije radne godine. Ako se ne može postići puni sastav Predsjedništva, slobodna mjesta popunjavaju se imenovanjem najstarijih predsjedatelja i najstarijih članova.

(3) Predsjedništvo donosi Poslovnik o radu žalbenih vijeća i Poslovnik za izbor i imenovanje njegovih članova. Nadalje, Predsjedništvo savjetuje potpredsjednika zaduženog za žalbena vijeća u pogledu pitanja koja se općenito odnose na rad žalbenih vijeća.

(4) Prije početka svake radne godine Predsjedništvo, koje je prošireno kako bi uključivalo sve predsjedatelje, povjerava poslove žalbenim vijećima. Predsjedništvo u istom sastavu odlučuje u raspravama koje se vode između dva žalbena vijeća ili više njih u vezi s raspodjelom poslova. Prošireno Predsjedništvo imenuje redovne članove raznih žalbenih vijeća i njihove zamjenike. Svaki član nekog žalbenog vijeća može biti imenovan članom više žalbenih vijeća. Ako je potrebno, te se mjere mogu mijenjati tijekom odnosne radne godine.

(5) Predsjedništvo može donijeti odluku samo onda ako je nazočno barem pet njegovih članova; to uključuje potpredsjednika zaduženog za žalbena vijeća ili njegova zamjenika i predsjedatelje dvaju žalbenih vijeća. Kada su u pitanju poslovi iz stavka 4. mora biti nazočno devet članova uključujući potpredsjednika zaduženog za žalbena vijeća ili njegova zamjenika i predsjedatelje triju žalbenih vijeća. Odluke se donose većinom glasova; u slučaju jednakog broja glasova, predsjedatelj ili njegov zamjenik ima odlučujući glas. Suzdržavanja od glasovanja ne smatraju se glasovima.

(6) Upravno vijeće može povjeriti žalbenim vijećima poslove prema članku 134.a. stavku 1. podstavku (c).

Pravilo 13.
PLAN RASPODJELE RADA PROŠIRENOG ŽALBENOG VIJEĆA I DONOŠENJE NJEGOVA POSLOVNIKA O RADU

(1) Prije početka svake radne godine članovi Proširenog žalbenog vijeća, koji su imenovani prema članku 11. stavku 3., imenuju redovne članove Proširenog žalbenog vijeća i njihove zamjenike u postupcima iz članka 22. stavka 1. podstavaka (a) i (b) te redovne članove i njihove zamjenike u postupcima iz članka 22. stavka 1. podstavka (c).

(2) Članovi Proširenog žalbenog vijeća, koji su imenovani prema članku 11. stavku 3. donose Poslovnik o radu Proširenog žalbenog vijeća.

(3) Odluke o pitanjima iz stavaka 1. i 2. donose se samo u nazočnosti barem pet članova uključujući predsjedatelja Proširenog žalbenog vijeća ili njegova zamjenika; u slučaju jednakog broja glasova, predsjedatelj ili njegov zamjenik ima odlučujući glas. Suzdržavanja od glasovanja ne smatraju se glasovima.

Dio II.
PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA II. KONVENCIJE

Poglavlje I.
POSTUPAK KAD PODNOSITELJ PRIJAVE NEMA PRAVO NA EUROPSKI PATENT

Pravilo 14.
OBUSTAVA POSTUPKA

(1) Ako treća stranka podnese dokaz da je pokrenula postupak protiv podnositelja prijave u svrhu donošenja odluke u smislu članka 61. stavka 1., postupak priznavanja obustavlja se, osim ako treća stranka dostavi Europskom patentnom uredu pisani pristanak na nastavak takvog postupka. Takav je pristanak neopoziv. Međutim, postupak priznavanja ne smije biti obustavljen prije objave europske patentne prijave.

(2) Ako je dostavljen dokaz da je donesena pravomoćna odluka u smislu članka 61. stavka 1., Europski patentni ured obavješćuje podnositelja prijave i sve druge stranke da se postupak priznavanja nastavlja na datum naveden u toj obavijesti, osim ako je prema članku 61. stavku 1. podstavku (b) podnesena nova europska patentna prijava u odnosu na sve naznačene države ugovornice. Ako je odluka donesena u korist treće stranke, postupak se može nastaviti tek nakon razdoblja od tri mjeseca od datuma na koji je ta odluka postala pravomoćnom, osim ako treća stranka zahtijeva nastavak postupka priznavanja.

(3) Pri obustavi postupka priznavanja, ili nakon toga, Europski patentni ured može odrediti datum na koji namjerava nastaviti postupak priznavanja bez obzira na fazu u kojoj se nalazi nacionalni postupak, pokrenut prema stavku 1. Obavijest o tom datumu dostavlja trećoj stranci, podnositelju prijave i svim drugim strankama. Ako do toga datuma nije dostavljen dokaz o donošenju pravomoćne odluke, Europski patentni ured može nastaviti postupak.

(4) Svi rokovi koji teku na datum obustave postupka, osim rokova za plaćanje godišnjih pristojbi za održavanje, takvom se obustavom prekidaju. Vrijeme koje još nije isteklo počinje teći na datum na koji se postupak nastavlja. Međutim, vrijeme koje još mora proteći nakon nastavka postupka ne smije biti kraće od dva mjeseca.

Pravilo 15.
OGRANIČENJE POVLAČENJA

Ni europska patentna prijava ni naznaka bilo koje države ugovornice ne mogu biti povučene od datuma na koji treća stranka dostavi dokaz da je pokrenula nacionalni postupak prema pravilu 14. stavku 1. do datuma na koji je postupak priznavanja nastavljen.

Pravilo 16.
POSTUPAK PREMA ČLANKU 61. STAVKU 1.

(1) Osoba koja ima pravo na priznavanje europskog patenta može se koristiti pravnim sredstvima iz članka 61. stavka 1. samo onda ako:

(a) to učini najkasnije u roku od tri mjeseca od dana na koji je odluka o njegovu pravu na europski patent postala pravomoćnom i

(b) europski patent još nije priznat.

(2) Takva pravna sredstva primjenjuju se samo u odnosu na države ugovornice naznačene u europskoj patentnoj prijavi u kojima je ta odluka donesena ili priznata ili mora biti priznata na temelju Protokola o priznavanju.

Pravilo 17.
PODNOŠENJE NOVE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE OD STRANE OSOBE KOJA NA TO IMA PRAVO

(1) Kada osoba kojoj je pravomoćnom odlukom priznato pravo na priznavanje europskog patenta podnosi novu europsku patentnu prijavu prema članku 61. stavku 1. podstavku (b), izvorna europska patentna prijava smatra se povučenom na datum podnošenja nove prijave u odnosu na države ugovornice koje su u njoj naznačene, a u kojima je odluka donesena ili priznata ili mora biti priznata na temelju Protokola o priznavanju.

(2) Pristojba za podnošenje i pristojba za pretraživanje plaćaju se u roku od mjesec dana od podnošenja nove prijave. Ako pristojba za podnošenje ili pristojba za pretraživanje nije pravodobno plaćena, prijava se smatra povučenom.

(3) Pristojbe za naznaku plaćaju se u roku od šest mjeseci od datuma na koji je podatak o europskom izvješću o pretraživanju, sastavljenom u odnosu na novu europsku patentnu prijavu, objavljen u Europskom patentnom glasniku. Pravilo 39. stavci 2. i 3. primjenjuju se.

Pravilo 18.
DJELOMIČAN PRIJENOS PRAVA NA EUROPSKI PATENT

(1) Ako je pravomoćnom odlukom trećoj stranci priznato pravo na priznavanje europskog patenta samo u odnosu na dio predmeta izuma koji je otkriven u europskoj patentnoj prijavi, članak 61. i pravila 16. i 17. primjenjuju se na takav dio.

(2) Kada je prikladno, izvorna europska patentna prijava mora sadržavati za naznačene države ugovornice, u kojima je odluka donesena ili priznata ili mora biti priznata na temelju Protokola o priznavanju, patentne zahtjeve, opis i crteže koji se razlikuju od onih za druge naznačene države ugovornice.

Poglavlje II.
PODACI O IZUMITELJU

Pravilo 19.
NAVOĐENJE PODATAKA O IZUMITELJU

(1) Zahtjev za priznavanje europskog patenta mora sadržavati podatke o izumitelju. Međutim, ako podnositelj prijave nije izumitelj ili nije jedini izumitelj, ti se podaci navode u posebnom dokumentu. Ti podaci moraju sadržavati prezime, imena i punu adresu izumitelja, izjavu iz članka 81. te potpis podnositelja prijave ili njegova zastupnika.

(2) Europski patentni ured ne provjerava točnost navedenih podataka o izumitelju.

(3) Ako podnositelj prijave nije izumitelj ili nije jedini izumitelj, Europski patentni ured obavješćuje izumitelja čiji su podaci navedeni u posebnom dokumentu o tim i sljedećim podacima:

(a) broju europske patentne prijave

(b) datumu podnošenja europske patentne prijave i, ako je zahtijevano pravo prvenstva, datumu, državi i broju pod kojim je prethodna prijava zaprimljena

(c) imenu podnositelja prijave

(d) nazivu izuma

(e) naznačenim državama ugovornicama

(4) Podnositelj prijave i izumitelj ne smiju se pozivati ni na izostanak obavijesti prema stavku 3. ni na bilo kakve pogreške sadržane u toj obavijesti.

Pravilo 20.
OBJAVA PODATAKA O IZUMITELJU

(1) Podaci o izumitelju navode se u objavljenoj europskoj patentnoj prijavi i spisu europskog patenta, osim ako izumitelj obavijesti Europski patentni ured u pisanom obliku da se odriče svojega prava da bude tako naveden.

(2) Kada je treća stranka podnijela Europskom patentnom uredu pravomoćnu odluku u kojoj se od podnositelja prijave ili od nositelja patenta zahtijeva da tu stranku navede kao izumitelja, primjenjuju se odredbe iz stavka 1.

Pravilo 21.
ISPRAVAK PODATAKA O IZUMITELJU

(1) Neispravno navedeni podaci o izumitelju ispravljaju se na zahtjev i samo uz pristanak osobe čiji su podaci pogrešno navedeni, a kada je takav zahtjev podnijela treća osoba, uz pristanak podnositelja prijave ili nositelja patenta. Odredbe iz pravila 19. primjenjuju se na odgovarajući način.

(2) Kada su neispravni podaci o izumitelju upisani u Registar europskih patenata ili kada su objavljeni u Europskom patentnom glasniku, njihov ispravak ili njihovo brisanje iz registra također se mora upisati u registar ili objaviti u Glasniku.

Poglavlje III.
UPIS PRIJENOSA, LICENCIJA I DRUGIH PRAVA U REGISTAR

Pravilo 22.
UPIS PRIJENOSA U REGISTAR

(1) Prijenos europske patentne prijave upisuje se u registar europskih patenata na zahtjev zainteresirane stranke, nakon dostave dokumenata koji sadržavaju dokaz o takvu prijenosu.

(2) Zahtjev se smatra podnesenim nakon uplate upravne pristojbe. Zahtjev može biti odbačen samo onda kada nije u skladu sa stavkom 1.

(3) Prijenos proizvodi učinak u odnosu na Europski patentni ured samo od datuma na koji su i u mjeri u kojoj su dostavljeni dokumenti iz stavka 1.

Pravilo 23.
UPIS LICENCIJA I DRUGIH PRAVA U REGISTAR

(1) Pravilo 22. stavci 1. i 2. primjenjuju se na odgovarajući način na upise u registar davanja ili prijenosa licencije, osnivanja ili prijenosa stvarnog prava u odnosu na europsku patentnu prijavu te bilo kojeg pravnog sredstva ovrhe koje utječe na takvu prijavu.

(2) Upisi iz stavka 1. brišu se iz registra na zahtjev, popraćen ili dokumentima koji dokazuju da je pravo prestalo ili pisanim pristankom nositelja prava na brisanje upisa iz registra. Pravilo 22. stavak 2. primjenjuje se na odgovarajući način.

Pravilo 24.
POSEBNI PODACI ZA UPIS LICENCIJE U REGISTAR

Licencija u odnosu na europsku patentnu prijavu upisuje se u registar

(a) kao isključiva licencija, ako tako zahtijevaju podnositelj prijave i stjecatelj licencije;

(b) kao podlicencija, kada ju daje stjecatelj licencije čija je licencija upisana u Registar europskih patenata.

Poglavlje IV.
POTVRDA O IZLAGANJU NA IZLOŽBI

Pravilo 25.
POTVRDA O IZLAGANJU NA IZLOŽBI

Podnositelj prijave mora u roku od četiri mjeseca od podnošenja europske patentne prijave podnijeti potvrdu iz članka 55. stavka 2.:

(a) koju je na izložbi izdalo ovlašteno tijelo nadležno za zaštitu industrijskog vlasništva na toj izložbi,

(b) u kojoj se navodi da je izum bio stvarno izložen na toj izložbi;

(c) u kojoj se navodi datum otvaranja izložbe i, ako je izum otkriven nakon toga datuma, datum prvoga otkrivanja izuma i

(d) koja je popraćena podacima o izumu i uredno ovjerena od strane navedenog ovlaštenog tijela.

Poglavlje V.
IZUMI IZ PODRUČJA BIOTEHNOLOGIJE

Pravilo 26.
OPĆENITO I DEFINICIJE

(1) Na europske patentne prijave i patente za izume iz područja biotehnologije primjenjuju se relevantne odredbe ove Konvencije i tumače u skladu s odredbama ovog Poglavlja. Direktiva 98/44/EZ od 6. srpnja 1998. godine o pravnoj zaštiti izuma iz područja biotehnologije koristi se kao dodatno sredstvo tumačenja.

(2) »Izumi iz područja biotehnologije« jesu izumi koji se odnose na proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadržava biološki materijal ili na postupak kojim je taj biološki materijal proizveden, prerađen ili upotrijebljen.

(3) »Biološki materijal« znači svaki materijal koji sadržava genetičku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili u biološkom sustavu.

(4) »Biljna vrsta« znači bilo koju biljnu skupinu unutar jednog botaničkog taksona najnižeg poznatog ranga koja se, bez obzira na to jesu li u potpunosti ispunjeni uvjeti za priznavanje prava na biljnu vrstu, može

(a) definirati izražavanjem obilježja koja proizlaze iz nekog određenog genotipa ili iz neke određene kombinacije genotipa,

(b) razlikovati od bilo koje biljne skupine izražavanjem barem jednog od navedenih obilježja i

(c) smatrati jedinicom s obzirom na njezinu mogućnost rasplođivanja, a da se pri tom ne mijenja.

(5) Postupak dobivanja biljaka ili životinja bitno je biološki postupak, ako se u cijelosti sastoji od prirodnih postupaka kao što su križanje ili selekcija.

(6) »Mikrobiološki postupak« znači svaki postupak koji uključuje mikrobiološki materijal ili koji se provodi na mikrobiološkom materijalu ili čiji je proizvod mikrobiološki materijal.

Pravilo 27.
PATENTIBILNI IZUMI IZ PODRUČJA BIOTEHNOLOGIJE

Izumi iz područja biotehnologije patentibilni su i ako se odnose na:

(a) biološki materijal koji je izoliran iz svojeg prirodnog okružja ili je proizveden tehničkim postupkom, čak i ako se ranije nalazio u prirodi;

(b) biljke ili životinje, ako tehnička izvedivost izuma nije ograničena na određenu biljnu ili životinjsku vrstu;

(c) mikrobiološki ili drugi tehnički postupak ili proizvod dobiven takvim postupkom koji nije biljna ili životinjska vrsta.

Pravilo 28.
IZUZECI OD PATENTIBILNOSTI

Prema članku 53. podstavku (a) europski patenti ne priznaju se za izume iz područja biotehnologije koji se odnose osobito na:

(a) postupke kloniranja ljudskih bića;

(b) postupke modificiranja genetičkog identiteta zametne loze ljudskih bića;

(c) uporabu ljudskih embrija u industrijske ili komercijalne svrhe

(d) postupke modificiranja genetičkog identiteta životinja koji bi vjerojatno uzrokovali njihovu patnju bez ikakve bitne medicinske koristi za čovjeka ili za životinju, kao i životinje koje su rezultat takvih postupaka.

Pravilo 29.
LJUDSKO TIJELO I NJEGOVI ELEMENTI

(1) Izumi koji se odnose na ljudsko tijelo, razne stupnjeve njegova oblikovanja i razvoja te na jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena ne mogu biti patentibilni.

(2) Izum koji se odnosi na element izoliran iz ljudskog tijela ili na drugi način proizveden tehničkim postupkom, uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena može biti patentibilan, čak i ako je struktura toga elementa identična strukturi prirodnog elementa.

(3) Industrijska primjena odsječka ili djelomičnog odsječka gena mora biti otkrivena u patentnoj prijavi.

Pravilo 30.
PRETPOSTAVKE U POGLEDU EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA KOJE SE ODNOSE NA NUKLEOTIDNE I AMINOKISELINSKE ODSJEČKE

(1) Ako se u europskoj patentnoj prijavi razotkrivaju nukleotidni ili aminokiselinski odsječci, opis mora sadržavati popis odsječaka koji je u skladu s pravilima što ih je predsjednik Europskog patentnog ureda propisao radi ujednačenog prikaza nukleotidnih i aminokiselinskih odsječaka.

(2) Popis odsječaka koji je podnesen nakon datuma podnošenja ne čini dio opisa.

(3) Kada na datum podnošenja podnositelj prijave nije podnio popis odsječaka koji je u skladu s pretpostavkama iz stavka 1., Europski patentni ured poziva podnositelja prijave da podnese taj popis i plati pristojbu za zakašnjelo podnošenje. Ako podnositelj prijave ne podnese zahtijevani popis odsječaka i ne plati propisanu pristojbu za zakašnjelo podnošenje u roku od dva mjeseca od takva poziva, prijava se odbija.

Pravilo 31.
POHRANA BIOLOŠKOG MATERIJALA

(1) Ako izum obuhvaća upotrebu biološkog materijala ili se odnosi na biološki materijal koji nije dostupan javnosti i koji ne može biti opisan u europskoj patentnoj prijavi na način koji omogućuje da ga izvede stručnjak u određenom području, smatra se da je izum otkriven na način propisan u članku 83. samo onda:

(a) ako je uzorak biološkog materijala pohranjen u ovlaštenoj ustanovi za pohranu pod uvjetima propisanim u Budimpeštanskom ugovoru o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka od 28. travnja 1977. godine, najkasnije na datum podnošenja prijave;

(b) ako prijava kako je podnesena sadržava relevantne podatke o svojstvima biološkog materijala koji su dostupni podnositelju prijave;

(c) ako su u prijavi navedeni ustanova za pohranu i urudžbeni broj pohranjenog biološkog materijala i

(d) ako su, kada je biološki materijal pohranila osoba koja nije podnositelj prijave, ime i adresa pohranitelja navedeni u prijavi i ako je Europskom patentnom uredu podnesen dokument u kojem se navodi da pohranitelj ovlašćuje podnositelja prijave da se u prijavi pozove na pohranjeni biološki materijal te da daje svoj potpuni i neopozivi pristanak da se pohranjeni materijal učini dostupnim javnosti u skladu s pravilom 33.

(2) Podaci iz stavka 1. podstavka (c) i podstavka (d) mogu se dostaviti

(a) u roku od šesnaest mjeseci od datuma podnošenja prijave ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva, pri čemu se smatra da je taj rok poštovan ako su podaci dostavljeni prije završetka tehničkih priprema za objavu europske patentne prijave;

(b) do datuma podnošenja zahtjeva iz članka 93. stavka 1. podstavka (b);

(c) u roku od mjesec dana od kada je Europski patentni ured uputio podnositelju prijave obavijest o postojanju prava na uvid u spise predmeta prema članku 128. stavku 2.

Primjenjuje se rok koji istječe ranije. Dostava tih podataka smatra se potpunim i neopozivim pristankom podnositelja prijave da se biološki materijal učini dostupnim javnosti u skladu s pravilom 33.

Pravilo 32.
RJEŠENJE U POGLEDU STRUČNJAKA

(1) Do završetka tehničkih priprema za objavu europske patentne prijave, podnositelj prijave može obavijestiti Europski patentni ured da se

(a) do objave podatka o priznavanju europskog patenta ili, kada je primjenljivo,

(b) u roku od dvadeset godina od datuma podnošenja, ako je prijava odbijena ili povučena ili ako se smatra povučenom,

dostupnost iz pravila 33. ostvaruje samo izdavanjem uzorka stručnjaku što ga je imenovao podnositelj zahtjeva.

(2) Stručnjakom može biti imenovana:

(a) svaka fizička osoba, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva dostavi dokaz o tome da podnositelj prijave suglasan s tim imenovanjem;

(b) svaka fizička osoba koju predsjednik Europskog patentnog ureda prizna kao stručnjaka.

Imenovanju se prilaže izjava stručnjaka kojom preuzima obvezu danu podnositelju prijave prema pravilu 33. koja traje ili do datuma na koji patent istječe u svim naznačenim državama ili, kada je prijava odbijena, povučena ili se smatra povučenom, do datuma iz stavka 1. podstavka (b), pri čemu se podnositelj zahtjeva smatra trećom strankom.

Pravilo 33.
DOSTUPNOST BIOLOŠKOG MATERIJALA

(1) Biološki materijal pohranjen u skladu s pravilom 31. dostupan je na zahtjev svakoj osobi od datuma objave europske patentne prijave, a prije toga datuma, svakoj osobi koja ima pravo uvida u spise prema članku 128. stavku 2. Podložno pravilu 32. takva dostupnost ostvaruje se izdavanjem uzorka biološkog materijala osobi koja je podnijela zahtjev (u daljnjem tekstu »podnositelj zahtjeva»).

(2) Takvo izdavanje obavlja se samo onda ako se podnositelj zahtjeva obvezao podnositelju prijave ili nositelju patenta da biološki materijal ili bilo koji biološki materijal koji je iz njega izveden neće učiniti dostupnim trećim strankama te da će taj materijal upotrebljavati samo za eksperimentalne svrhe do datuma na koji patentna prijava bude odbijena ili povučena ili smatrana povučenom ili prije isteka patenta u svim naznačenim državama, osim ako se podnositelj prijave ili nositelj patenta izričito odrekao takve obveze.

Obvezivanje na upotrebu biološkog materijala samo za eksperimentalne svrhe ne primjenjuje se ako podnositelj zahtjeva upotrebljava taj materijal na temelju prisilne licencije. Izrazom »prisilna licencija« obuhvaćene su službene licencije i pravo na iskorištavanje patentiranih izuma radi zaštite javnog interesa.

(3) U smislu stavka 2. izvedeni biološki materijal znači svaki materijal koji još uvijek pokazuje svojstva pohranjenog materijala, koja su bitna za izvođenje izuma. Obveza iz stavka 2. ne sprječava pohranu izvedenog biološkog materijala za potrebe patentnog postupka.

(4) Zahtjev iz stavka 1. podnosi se Europskom patentnom uredu na obrascu koji taj ured priznaje. Europski patentni ured potvrđuje na obrascu da je podnesena europska patentna prijava u kojoj se poziva na pohranu biološkog materijala te da podnositelj zahtjeva ili stručnjak što ga je podnositelj zahtjeva imenovao prema pravilu 32. ima pravo na izdavanje uzorka tog materijala. Nakon priznavanja europskog patenta taj se zahtjev podnosi i Europskom patentnom uredu.

(5) Europski patentni ured prosljeđuje primjerak zahtjeva s potvrdom iz stavka 4. ustanovi za pohranu i podnositelju patentne prijave ili nositelju patenta.

(6) Europski patentni ured objavljuje u Službenom listu Europskog patentnog ureda popis ustanova za pohranu i priznatih stručnjaka u smislu pravila od 31. do 34.

Pravilo 34.
NOVA POHRANA BIOLOŠKOG MATERIJALA

Ako biološki materijal koji je pohranjen prema pravilu 31. prestane biti dostupan u ovlaštenoj ustanovi smatra se da prekida u dostupnosti nije bilo ako je nova pohrana tog materijala obavljena u priznatoj ovlaštenoj ustanovi pod uvjetima koji su propisani u Budimpeštanskom ugovoru o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka od 28. travnja 1977. godine i ako je primjerak potvrde o novoj pohrani koju je izdala ta ustanova, a u kojoj se navodi broj europske patentne prijave ili broj europskog patenta, proslijeđen Europskom patentnom uredu u roku od četiri mjeseca od datuma nove pohrane.

Dio III.
PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA III. KONVENCIJE

Poglavlje I.
PODNOŠENJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

Pravilo 35.
OPĆE ODREDBE

(1) Europske patentne prijave mogu se u pisanom obliku podnositi Europskom patentnom uredu u Münchenu, Haagu ili u Berlinu ili ovlaštenim tijelima iz članka 75. stavka 1. podstavka (b).

(2) Ovlašteno tijelo kojem je podnesena europska patentna prijava upisuje na dokumente koji čine prijavu datum njihova primitka i bez odgode izdaje podnositelju prijave potvrdu o primitku koja sadržava barem broj prijave, vrstu i broj dokumenata te datum njihova primitka.

(3) Ako je europska patentna prijava podnesena ovlaštenom tijelu iz članka 75. stavka 1. podstavka (b), to tijelo bez odgode obavješćuje Europski patentni ured o primitku prijave te posebno o vrsti i datumu primitka dokumenata, broju prijave i svakom zahtijevanom datumu prvenstva.

(4) Nakon što Europski patentni ured primi europsku patentnu prijavu koju mu je proslijedio središnji ured za industrijsko vlasništvo države ugovornice, o tome obavješćuje podnositelja prijave navodeći datum njezina primitka.

Pravilo 36.
EUROPSKE IZDVOJENE PRIJAVE

(1) Podnositelj prijave može podnijeti izdvojenu prijavu koja se odnosi na bilo koju raniju europsku patentnu prijavu u postupku rješavanja.

(2) Izdvojena prijava mora biti na jeziku postupka vođenog povodom prvobitne prijave i podnosi se Europskom patentnom uredu u Münchenu, Haagu ili Berlinu.

(3) Pristojba za podnošenje i pristojba za pretraživanje izdvojene europske patentne prijave plaćaju se u roku od mjesec dana od datuma njezina podnošenja. Ako pristojba za podnošenje ili pristojba za pretraživanje nije pravodobno plaćena, prijava se smatra povučenom.

(4) Pristojbe za naznaku plaćaju se u roku od šest mjeseci od datuma na koji je podatak o izvješću o europskom pretraživanju sastavljenom u odnosu na izdvojenu europsku prijavu objavljen u Europskom patentnom glasniku. Pravilo 39. stavci 2. i 3. primjenjuju se.

Pravilo 37.
PROSLJEĐIVANJE EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA

(1) Središnji ured za industrijsko vlasništvo države ugovornice prosljeđuje europske patentne prijave Europskom patentnom uredu u najkraćem roku koji je u skladu s njegovim nacionalnim propisima o tajnosti izuma od državnog interesa i poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao takvo prosljeđivanje u roku od:

(a) šest tjedana od datuma njihova podnošenja, kada predmet prijave očito nije podložan tajnosti prema nacionalnim propisima ili;

(b) četiri mjeseca od njihova podnošenja ili, ako je zahtijevano pravo prvenstva, u roku od četrnaest mjeseci od datuma prvenstva, kada je potrebno daljnje ispitivanje prijave u pogledu tajnosti.

(2) Europska patentna prijava koju Europski patentni ured ne primi u roku od četrnaest mjeseci od njezina podnošenja ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva, smatra se povučenom. Sve pristojbe koje su plaćene za tu prijavu vraćaju se.

Pravilo 38.
PRISTOJBA ZA PODNOŠENJE I PRISTOJBA ZA PRETRAŽIVANJE

Pristojba za podnošenje i pristojba za pretraživanje europske patentne prijave plaćaju se u roku od mjesec dana od njezina podnošenja.

Pravilo 39.
PRISTOJBE ZA NAZNAKU

(1) Pristojbe za naznaku plaćaju se u roku od šest mjeseci od datuma na koji je podatak o izvješću o europskom pretraživanju objavljen u Europskom patentnom glasniku.

(2) Kada pristojba za naznaku bilo koje države ugovornice nije pravodobno plaćena, naznaka te države smatra se povučenom.

(3) Kada nijedna pristojba za naznaku nije pravodobno plaćena ili kada su povučene naznake svih država ugovornica, europska patentna prijava smatra se povučenom.

(4) Bez utjecaja na pravilo 37. stavak 2. drugu rečenicu pristojbe za naznaku ne vraćaju se.

Pravilo 40.
DATUM PODNOŠENJA

(1) Datum podnošenja europske patentne prijave je datum na koji dokumenti koje je podnio podnositelj prijave sadržavaju:

(a) podatak da je zahtijevano priznanje europskog patenta;

(b) podatke o identitetu podnositelja prijave ili podatke koji omogućuju stupanje u kontakt s podnositeljem prijave i

(c) opis izuma ili pozivanje na prethodno podnesenu prijavu.

(2) Pozivanje na prethodno podnesenu prijavu prema stavku 1. podstavku (c) mora sadržavati datum podnošenja i broj te prijave kao i podatak o Uredu kojemu je prijava podnesena. U tom se pozivanju mora navesti da ono zamjenjuje opis i crteže.

(3) Kada prijava sadržava pozivanje iz stavka 2., primjerak prethodno podnesene prijave mora biti podnesen u roku od dva mjeseca od podnošenja te prijave. Kada prethodno podnesena prijava nije na jednom od službenih jezika Europskog patentnog ureda u istom se roku mora podnijeti njezin prijevod na jedan od tih jezika. Pravilo 53. stavak 2. primjenjuje se na odgovarajući način.

Poglavlje II.
ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PRIJAVU

Pravilo 41.
ZAHTJEV ZA PRIZNANJE

(1) Zahtjev za priznanje europskog patenta podnosi se na obrascu koji je sastavio Europski patentni ured.

(2) Zahtjev mora sadržavati:

(a) molbu za priznanje europskog patenta;

(b) naziv izuma koji mora jasno i sažeto izložiti tehnički naziv izuma i ne smije sadržavati izmišljene nazive;

(c) ime, adresu i državljanstvo podnositelja prijave i državu u kojoj se nalazi njegovo prebivalište ili poslovno sjedište. Imena fizičkih osoba navode se prezimenom i imenima, pri čemu se prezime navodi prije imena. Nazivi pravnih osoba i tvrtki koje se smatraju pravnim osobama temeljem zakonodavstva kojem su podložne, navode se njihovim službenim nazivima. Adrese se navode prema uobičajenim zahtjevima za brzu poštansku isporuku na navedene adrese i moraju sadržavati sve relevantne administrativne podatke, uključujući kućni broj, ako postoji. Preporučuje se da se navede broj telefaksa i broj telefona;

(d) ako je podnositelj prijave imenovao zastupnika, njegovo ime i adresu njegova poslovnog sjedišta, kako je propisano u podstavku (c);

(e) kada je prikladno, podatak da je prijava europska izdvojena prijava i broj prvobitne europske patentne prijave;

(f) u slučajevima iz članka 61. stavka 1. podstavka (b), broj izvorne europske patentne prijave;

(g) kada je primjenljivo, izjavu kojom se zahtijeva prvenstvo ranije prijave i navodi datum na koji je podnesena ranija prijava te državu u kojoj je ili za koju je ta prijava podnesena;

(h) potpis podnositelja prijave ili njegova zastupnika;

(i) popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev. U popisu se mora navesti i broj listova opisa, patentnih zahtjeva, crteža i sažetka podnesenih uz zahtjev;

(j) podatke o izumitelju, ako je podnositelj prijave izumitelj.

(3) Ako je više podnositelja prijave, poželjno je da zahtjev sadržava imenovanje jednog podnositelja prijave ili jednog zastupnika kao zajedničkog predstavnika.

Pravilo 42.
SADRŽAJ OPISA

(1) U opisu:

(a) navodi se tehničko područje na koje se izum odnosi;

(b) navodi se stanje tehnike koje se, koliko je to podnositelju prijave poznato, može smatrati korisnim za razumijevanje izuma, sastavljanje izvješća o europskom pretraživanju i ispitivanje izuma te se, po mogućnosti, navode dokumenti koji odražavaju takvo stanje tehnike;

(c) otkriva se izum, za koji se zahtijeva zaštita, na način koji omogućava razumijevanje tehničkog problema, iako nije izričito naveden kao takav, i njegova rješenja, navode se, ako ih ima, prednosti izuma u odnosu na stanje tehnike;

(d) ukratko se opisuju slike crteža, ako ih ima;

(e) detaljno se navodi barem jedan način izvođenja izuma za koji se zahtijeva zaštita, navođenjem primjera, kada je prikladno, i upućivanjem na crteže, ako ih ima;

(f) izričito se navodi, ako to nije očito iz opisa ili iz prirode samog izuma, način na koji se izum može industrijski primijeniti.

(2) Opis mora biti sastavljen na način i redoslijedom iz stavka 1., osim ako bi zbog prirode izuma drukčiji prikaz omogućio bolje razumijevanje izuma ili bio sažetiji.

Pravilo 43.
OBLIK I SADRŽAJ PATENTNIH ZAHTJEVA

(1) Patentnim zahtjevima se određuje predmet čija se zaštita zahtijeva navođenjem tehničkih karakteristika izuma. Kada god je to moguće patentni zahtjevi moraju sadržavati:

(a) izjavu u kojoj se navode podaci o predmetu izuma i one tehničke karakteristike izuma koje su nužne za definiranje karakteristika predmeta izuma za koje se traži zaštita, a koje su, u kombinaciji, dio stanja tehnike.

(b) karakterizirajući dio, kojem prethodi izraz »karakterističan po tome« ili »naznačen time« u kojem se navode tehničke karakteristike za koje se, u kombinaciji s tehničkim karakteristikama iz podstavka (a), zahtijeva zaštita.

(2) Bez utjecaja na članak 82. europska patentna prijava može sadržavati više neovisnih patentnih zahtjeva iste kategorije (proizvod, postupak, uređaj ili upotreba) samo onda ako predmet prijave obuhvaća jedno od sljedećega:

(a) više međusobno povezanih proizvoda;

(b) različite upotrebe nekog proizvoda ili nekog uređaja;

(c) alternativna rješenja određenog problema, kada te alternative nije prikladno obuhvatiti jednim patentnim zahtjevom.

(3) Iza svakog patentnog zahtjeva u kojem se navode bitne karakteristike nekog izuma može slijediti jedan patentni zahtjev ili više njih koji se odnosi na pojedine načine ostvarenja tog izuma.

(4) Svaki patentni zahtjev koji obuhvaća sve karakteristike bilo kojeg drugog patentnog zahtjeva (ovisan patentni zahtjev) mora na početku, ako je to moguće, sadržavati pozivanje na drugi patentni zahtjev, a zatim dodatne karakteristike. Moguće je podnijeti i ovisan patentni zahtjev koji se neposredno poziva na drugi ovisan patentni zahtjev. Svi ovisni patentni zahtjevi koji se pozivaju na samo jedan prethodni patentni zahtjev i svi ovisni patentni zahtjevi koji se pozivaju na nekoliko prethodnih patentnih zahtjeva moraju biti, koliko je to moguće, grupirani u jednu skupinu na najprikladniji mogući način.

(5) Broj patentnih zahtjeva mora biti razuman s obzirom na prirodu izuma za koji se zahtijeva zaštita. Patentni zahtjevi moraju biti označeni arapskim brojkama u slijedu.

(6) Patentni zahtjevi, osim ako je to apsolutno potrebno, ne smiju se, pri navođenju tehničkih karakteristika izuma, pozivati na opis ili na crteže. Osobito se ne smiju sadržavati izričaje: »kao što je opisano u dijelu … opisa« ili »kao što je prikazano na slici … crteža«.

(7) Ako europska patentna prijava sadržava crteže s pozivnim oznakama, poželjno je, ako bi se time povećala razumljivost patentnih zahtjeva, da iza tehničkih karakteristika navedenih u patentnim zahtjevima slijede pozivne oznake koje su stavljene u zagrade i koje se odnose na te karakteristike. Pozivne oznake ne smiju se tumačiti na način kojim se ograničava patentni zahtjev.

Pravilo 44.
JEDINSTVO IZUMA

(1) Kada se jednom europskom patentnom prijavom zahtijeva zaštita skupine izuma, uvjetu u pogledu jedinstva izuma iz članka 82. udovoljeno je samo onda ako između tih izuma postoji tehnička veza koja obuhvaća jednu ili više istih ili odgovarajućih posebnih tehničkih karakteristika. Izraz »posebne tehničke karakteristike« znači one karakteristike koje definiraju doprinos kojim svaki od izuma za koje se zahtijeva zaštita, a koji se smatra cjelinom, mijenja stanje tehnike.

(2) Pri utvrđivanju je li skupina izuma povezana tako da čini jedinstvenu opću izumiteljsku zamisao, ne uzima se u obzir je li zaštita izuma zahtijevana u odvojenim patentnim zahtjevima ili, kao alternative, u jednom patentnom zahtjevu.

Pravilo 45.
PATENTNI ZAHTJEVI ZA KOJE SE PLAĆAJU PRISTOJBE

(1) Za svaku europsku patentnu prijavu koja sadržava više od deset patentnih zahtjeva plaća se pristojba za patentne zahtjeve i to za jedanaesti i svaki sljedeći patentni zahtjev.

(2) Pristojbe za patentne zahtjeve plaćaju se u roku od mjesec dana od podnošenja prve skupine patentnih zahtjeva. Ako pristojbe za patentne zahtjeve nisu pravodobno plaćene, mogu se uredno platiti i u roku od mjesec dana od dostave obavijesti o propuštanju roka.

(3) Ako pristojba za patentne zahtjeve nije pravodobno plaćena odnosni patentni zahtjev smatra se povučenim.

Pravilo 46.
OBLIK CRTEŽA

(1) Upotrebljiva površina na listovima koji sadržavaju crteže ne smije biti veća od 26,2 cm x 17 cm. Oko upotrebljive ili upotrijebljene površine ne smije biti okvir. Najmanje margine moraju biti:

gornja strana 2,5 cm.

lijeva strana 2,5 cm.

desna strana 1,5 cm.

donja strana 1 cm.

(2) Crteži moraju biti izrađeni kako slijedi:

(a) Crteži moraju biti izrađeni neizbrisivim, crnim, dostatno gustim i tamnim, ujednačeno debelim i jasnim crtama te potezima bez upotrebe boja.

(b) Poprečni presjeci označuju se sjenčanjem koje ne smije ometati jasnoću pozivnih oznaka i glavnih crta.

(c) Omjer crteža i jasnoća njihove grafičke izvedbe moraju biti takvi da se na elektroničkoj ili fotografskoj reprodukciji s linearnim umanjenjem od dvije trećine mogu bez poteškoća raspoznati sve pojedinosti. Ako se, u iznimnim slučajevima, na crtežu prikazuje omjer, on se mora prikazati grafički.

(d) Sve brojke, slova i pozivne oznake na crtežima, moraju biti jednostavni i jasni. Zagrade, krugovi ili navodnici ne smiju se upotrebljavati u vezi s brojkama i slovima.

(e) Uobičajeno je da se sve crte u crtežu izvode priborom za tehničko crtanje.

(f) Elementi iste slike moraju biti međusobno proporcionalni, osim ako je razlika u proporciji nužna za jasnoću slike.

(g) Visina brojki i slova ne smije biti manja od 0,32 cm. Za opisivanje crteža upotrebljava se latinska ili, ako je uobičajeno, grčka abeceda.

(h) Jedan list crteža može sadržavati više slika. Ako bi slike nacrtane na dva lista ili na više njih trebale činiti jednu kompletnu sliku, slike na listovima moraju biti složene tako da se prilikom slaganja kompletne slike ne zaklone pojedini dijelovi slika koje se nalaze na različitim listovima. Različite slike moraju biti složene tako da se ne gubi na prostoru, ako je moguće u uspravnom položaju, jasno odvojene jedna od druge. Ako slike nisu u uspravnom položaju, prikazuju se u vodoravnom položaju s gornjim dijelom slike na lijevoj strani lista. Različite slike moraju se označiti redoslijedom arapskim brojkama i neovisno o označivanju listova.

(i) Pozivne oznake koje nisu spomenute u opisu i patentnim zahtjevima ne smiju se pojaviti ni u crtežu, i obrnuto. Iste karakteristike moraju u cijeloj međunarodnoj prijavi biti označene istim oznakama.

(j) Crteži ne smiju sadržavati tekst. Kada je to nužno za razumijevanje crteža, oni mogu sadržavati nekoliko kratkih ključnih riječi kao što su: »voda«, »para«, »otvoreno«, »zatvoreno« ili »presjek AB». Sve upotrijebljene ključne riječi moraju biti smještene tako da se, ako je potrebno, mogu zamijeniti svojim prijevodima, a da se ne diraju crte crteža.

(3) Grafikoni i dijagrami toka smatraju se crtežima.

Pravilo 47.
OBLIK I SADRŽAJ SAŽETKA

(1) U sažetku se mora navesti naziv izuma.

(2) Sažetak mora sadržavati kratki pregled biti izuma sadržanog u opisu, patentnim zahtjevima i crtežima. U kratkom pregledu navodi se područje tehnike kojemu izum pripada, a pregled mora biti sastavljen na način koji omogućava jasno razumijevanje tehničkog problema, biti rješenja tog problema kroz izum i osnovnog načina upotrebe ili upotreba tog izuma. Sažetak mora, ako je prikladno, sadržavati kemijsku formulu koja od svih formula navedenih u prijavi najbolje karakterizira izum. On ne smije sadržavati izjave o navodnim odlikama ili o navodnoj vrijednosti izuma ili o teoretskoj mogućnosti njegove primjene.

(3) Poželjno je da sažetak sadržava najviše stotinu i pedeset riječi.

(4) Ako europska patentna prijava sadržava crteže, podnositelj prijave mora naznačiti sliku crteža ili, u iznimnim slučajevima, slike crteža koje bi trebalo objaviti uz sažetak. Europski patentni ured može odlučiti objaviti neku drugu sliku ili više drugih slika, ako smatra da one bolje karakteriziraju izum. Iza svake bitne karakteristike spomenute u sažetku i ilustrirane crtežom mora slijediti pozivna oznaka u zagradama.

(5) Sažetak mora biti sastavljen tako da bude učinkovito sredstvo za pretraživanje određenog područja tehnike. On osobito mora omogućiti procjenu je li potrebno pregledati samu europsku patentnu prijavu.

Pravilo 48.
SADRŽAJ KOJI JE ZABRANJENO NAVODITI

(1) Europska patentna prijava ne smije sadržavati:

(a) navode ili druge sadržaje protivne javnom poretku ili moralu;

(b) navode koji omalovažavaju proizvode ili postupke bilo koje treće stranke ili odlike i vrijednost ili valjanost prijava ili patenata bilo koje takve stranke. Usporedbe s prethodnim stanjem tehnike, ne smatraju se same po sebi omalovažavanjem;

(c) bilo kakve navode ili druge sadržaje koji su očito nevažni ili nepotrebni u tim okolnostima.

(2) Ako prijava sadržava sadržaj zabranjen prema stavku 1. podstavku (a), Europski patentni ured može izostaviti takav sadržaj prilikom objavljivanja prijave, navodeći mjesto i broj izostavljenih riječi ili crteža.

(3) Ako prijava sadržava navode iz stavka 1. podstavka (b), Europski patentni ured može izostaviti takve navode prilikom objavljivanja prijave, navodeći mjesto i broj izostavljenih riječi. Europski patentni ured dostavlja na zahtjev primjerak izostavljenih dijelova.

Pravilo 49.
OPĆE ODREDBE O PODNOŠENJU DOKUMENATA KOJI ČINE PRIJAVU

(1) Svaki prijevod podnesen prema članku 14. stavku 2. ili pravilu 40. stavku 3. smatra se dokumentom koji čini europsku patentnu prijavu.

(2) Dokumenti koji čine prijavu moraju biti prikladni za elektroničko kao i izravno umnožavanje, osobito skeniranjem, fotografiranjem, elektrostatičkim postupcima, foto-ofsetom i snimanjem na mikrofilm, u neograničenom broju primjeraka. Listovi ne smiju biti zgužvani ili poderani i ne smiju se presavijati. Upotrebljava se samo jedna strana svakog lista.

(3) Dokumenti koji čine prijavu moraju biti na papiru formata A4 (29.7 cm x 21 cm.), koji mora biti savitljiv, jak, bijel, gladak, bez sjaja i dugotrajan. Podložno odredbama iz stavka 10. i pravila 46. stavka 2. podstavka (h), svaki se list upotrebljava tako da su mu gornja i donja strana kraće strane formata (u uspravnom položaju).

(4) Svaki dokument koji čini prijavu (zahtjev, opis, patentni zahtjevi, crteži i sažetak) mora počinjati na novom listu. Ti listovi moraju biti spojeni tako da ih se može lako okretati, razdvajati i ponovno spajati.

(5) Podložno pravilu 46. stavku 1. najmanje margine moraju biti:

gornja strana: 2 cm.

lijeva strana: 2,5 cm.

desna strana: 2 cm.

donja strana: 2 cm.

Preporučljivi maksimum za gore navedene margine jest:

gornja strana: 4 cm.

lijeva strana: 4 cm.

desna strana: 3 cm.

donja strana: 3 cm.

(6) Svi listovi sadržani u prijavi moraju biti obrojčani arapskim brojkama u slijedu. One se stavljaju na sredinu gornje strane lista, ali se ne smiju stavljati na gornju marginu.

(7) Svaki peti redak svakog lista opisa i svakog lista patentnih zahtjeva mora se po mogućnosti označiti brojkom, pri čemu se te brojke stavljaju na lijevu stranu, desno od margine.

(8) Zahtjev za priznavanje europskog patenata, opis, patentni zahtjevi i sažetak pišu se pisaćom strojem ili se tiskaju. Samo grafički simboli i znakovi te kemijske ili matematičke formule mogu se, ako je potrebno, crtati ili pisati ručno. Razmak između redaka teksta mora biti 1 ½. Cijeli tekst mora biti u znakovima kod kojih visina velikih slova nije manja od 0,21 cm. i mora biti tamne i neizbrisive boje.

(9) Zahtjev za priznavanje europskog patenta, opis, patentni zahtjevi i sažetak ne smiju sadržavati crteže. Opis, patentni zahtjevi i sažetak mogu sadržavati kemijske ili matematičke formule. Opis i sažetak mogu sadržavati tablice. Patentni zahtjevi mogu sadržavati tablice samo onda ako je njihov sadržaj takav da je upotreba tablica poželjna. Tablice i kemijske ili matematičke formule mogu biti prikazane u »poprečnom formatu« ako ih u »uspravnom formatu« nije moguće prikazati na zadovoljavajući način. Tablice ili kemijske ili matematičke formule prikazane u »poprečnom formatu« postavljaju se tako da gornji dijelovi tablica ili formula budu na lijevoj strani lista.

(10) Vrijednosti se izražavaju u jedinicama koje su u skladu s međunarodnim standardima, kada god je prikladno, u terminima metričkog sustava u kojem se primjenjuju mjerne jedinice međunarodnog sustava. Svaki podatak koji ne udovoljava ovim zahtjevima mora biti izražen i u jedinicama koje su u skladu s međunarodnim standardima. Moraju se upotrebljavati samo tehnički izrazi, ustaljena pravila, formule, znakovi i simboli koji su općenito prihvaćeni u odnosnom području tehnike.

(11) Terminologija i znakovi moraju se dosljedno upotrebljavati u cijeloj europskoj patentnoj prijavi.

(12) Na svakom listu mora biti što manje brisanja i ne smije biti preinaka. Odstupanje od ovog pravila može se dopustiti ako se time ne ugrožava autentičnost sadržaja i mogućnost kvalitetnog umnožavanja.

Pravilo 50.
NAKNADNO PODNESENI DOKUMENTI

(1) Pravila 42., 43. i od 46. do 49. primjenjuju se na dokumente koji zamjenjuju dokumente koji čine europsku patentnu prijavu. Pravilo 49. stavci od 2. do 12. primjenjuju se i na prijevod patentnih zahtjeva iz pravila 71.

(2) Svi dokumenti osim dokumenata koji čine prijavu u načelu se pišu pisaćim strojem ili se tiskaju. Na lijevoj strani svake stranice mora biti margina od oko 2,5 cm.

(3) Dokumenti koji su podneseni nakon podnošenja prijave, moraju biti potpisani, uz iznimku dokumenata koji se podnose kao prilog. Ako dokument nije potpisan, Europski patentni ured poziva odnosnu stranku da u navedenom roku potpiše dokument. Ako je dokument pravodobno potpisan, on zadržava izvorni datum primitka; u protivnom se smatra da dokument nije podnesen.

Poglavlje III.
GODIŠNJE PRISTOJBE ZA ODRŽAVANJE

Pravilo 51.
PLAĆANJE GODIŠNJIH PRISTOJBI ZA ODRŽAVANJE

(1) Godišnja pristojba za održavanje europske patentne prijave koja se plaća za sljedeću godinu dospijeva na naplatu posljednjega dana mjeseca koji sadržava datum podnošenja europske patentne prijave. Godišnje pristojbe za održavanje ne mogu se uredno platiti više od godinu dana prije njihova dospijeća na naplatu.

(2) Ako godišnja pristojba za održavanje nije pravodobno plaćena, može se platiti i u roku od šest mjeseci od datuma na koji je dospjela na naplatu, pod uvjetom da se u tom roku plati i dodatna pristojba.

(3) Godišnje pristojbe za održavanje prvobitne prijave koje su na datum na koji se podnosi izdvojena prijava već dospjele na naplatu moraju se platiti i za izdvojenu prijavu, a dospijevaju na naplatu prilikom podnošenja izdvojene prijave. Te pristojbe i sve godišnje pristojbe za održavanje koje dospijevaju na naplatu u roku od četiri mjeseca od podnošenja izdvojene prijave mogu se u tom roku platiti bez dodatne pristojbe. Stavak 2. primjenjuje se.

(4) Ako je europska patentna prijava odbijena ili ako se zbog propuštanja roka smatra povučenom i ako je podnositelju prijave dopušten povrat u prijašnje stanje prema članku 122., godišnja pristojba za održavanje

(a) koja bi dospjela na naplatu prema stavku 1. u roku koji počinje teći na datum na koji je došlo do gubitka prava i traje do uključivo datuma obavijesti o odluci o povratu u prijašnje stanje, dospijeva na naplatu na taj posljednji datum.

Ta pristojba i svaka godišnja pristojba za održavanje koja dospijeva na naplatu u roku od četiri mjeseca od tog posljednjeg datuma može se platiti i u roku od četiri mjeseca od tog posljednjeg datuma bez dodatne pristojbe. Stavak 2. primjenjuje se.

(b) koja je na datum na koji je došlo do gubitka prava već dospjela na naplatu, a rok propisan u stavku 2. još nije istekao, može se platiti i u roku od šest mjeseci od datuma obavijesti o odluci o povratu u prijašnje stanje, pod uvjetom da se u tom roku plati i dodatna pristojba prema stavku 2.

(5) Ako Prošireno žalbeno vijeće odredi ponavljanje postupka pred Žalbenim vijećem prema članku 112.a. stavku 5. drugoj rečenici, godišnja pristojba za održavanje

(a) koja bi dospjela na naplatu prema stavku 1. u roku koji počinje teći na datum na koji je donesena odluka Žalbenog vijeća koja je predmet zahtjeva za reviziju i traje do uključivo datuma obavijesti o odluci Proširenog žalbenog vijeća o ponavljanju postupka pred Žalbenim vijećem, dospijeva na naplatu na taj posljednji datum.

Ta pristojba i svaka godišnja pristojba za održavanje koja dospijeva na naplatu u roku od četiri mjeseca od tog posljednjeg datuma može se platiti i u roku od četiri mjeseca od tog posljednjeg datuma bez dodatne pristojbe. Stavak 2. primjenjuje se.

(b) koja je na datum na koji je donesena odluka Žalbenog vijeća već dospjela na naplatu, a rok propisan u stavku 2. još nije istekao, može se platiti i u roku od šest mjeseci od datuma obavijesti o odluci Proširenog žalbenog vijeća o ponavljanju postupka pred Žalbenim vijećem, pod uvjetom da se u tom roku plati i dodatna pristojba prema stavku 2.

(6) Godišnja pristojba za održavanje nove europske patentne prijave podnesene prema članku 61. stavku 1. podstavku (b) ne plaća se za godinu u kojoj je ta prijava podnesena ni za bilo koju prethodnu godinu.

Poglavlje IV.
PRVENSTVO

Pravilo 52.
IZJAVA O PRAVU PRVENSTVA

(1) U izjavi o pravu prvenstva iz članka 88. stavka 1. navodi se datum prethodnog podnošenja, država stranka Pariške konvencije ili članica Svjetske trgovinske organizacije u kojoj je ili za koju je podnošenje obavljeno te broj pod kojim je prijava zaprimljena. U slučaju iz članka 87. stavka 5., prva rečenica primjenjuje se na odgovarajući način.

(2) Poželjno je da se izjava o pravu prvenstva podnese prilikom podnošenja europske patentne prijave. Takva se izjava može podnijeti i u roku od šesnaest mjeseci od najranijeg zahtijevanog datuma prvenstva.

(3) Podnositelj prijave može ispraviti izjavu o pravu prvenstva u roku od šesnaest mjeseci od najranijeg zahtijevanog datuma prvenstva ili, ako bi ispravak uzrokovao izmjenu najranijeg zahtijevanog datuma prvenstva, u roku od šesnaest mjeseci od ispravljenog najranijeg datuma prvenstva, ovisno o tome koji šesnaestomjesečni rok istječe prvi, pri čemu taj ispravak može biti podnesen do isteka razdoblja od četiri mjeseca računajući od datuma podnošenja utvrđenog europskoj patentnoj prijavi.

(4) Međutim, izjava o pravu prvenstva ne može se podnijeti ili ispraviti nakon podnošenja zahtjeva iz članka 93. stavka 1. podstavka (b).

(5) Pojedinosti iz izjave o pravu prvenstva navode se u objavljenoj europskoj patentnoj prijavi i u spisu europskog patenta.

Pravilo 53.
DOKUMENTI O PRAVU PRVENSTVA

(1) Podnositelj prijave koji zahtijeva pravo prvenstva mora podnijeti primjerak prethodne prijave u roku od šesnaest mjeseci od najranijeg zahtijevanog datuma prvenstva. Ispravnost tog primjerka i datuma podnošenja prethodne prijave mora potvrditi ovlašteno tijelo kojemu je ta prijava podnesena.

(2) Primjerak prethodne prijave smatra se uredno podnesenim ako je primjerak te prijave, koji je dostupan Europskom patentnom uredu, uložen u spise predmeta europske patentne prijave prema uvjetima što ih je propisao predsjednik Europskog patentnog ureda.

(3) Kada prethodna prijava nije na službenom jeziku Europskog patentnog ureda i kada je osnovanost zahtjeva za priznavanje prava prvenstva bitna za utvrđivanje patentibilnosti odnosnog izuma, Europski patentni ured poziva podnositelja europske patentne prijave ili nositelja europskog patenta da u roku koji navede podnese prijevod te prijave na jedan od službenih jezika. Umjesto toga, može se podnijeti izjava u kojoj se navodi da je europska patentna prijava cjelovit prijevod prethodne prijave. Stavak 2. primjenjuje se na odgovarajući način.

Pravilo 54.
IZDAVANJE DOKUMENATA O PRVENSTVU

Europski patentni ured izdaje podnositelju prijave, na njegov zahtjev, potvrđeni primjerak europske patentne prijave (dokument o prvenstvu), pod uvjetima što ih je propisao predsjednik Europskog patentnog ureda, uključujući oblik dokumenta o prvenstvu te okolnosti u kojima se plaća upravna pristojba.

Dio IV.
PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA IV. KONVENCIJE

Poglavlje I.
ISPITIVANJE KOJE PROVODI PRIJAMNI ODSJEK

Pravilo 55.
ISPITIVANJE NAKON PODNOŠENJA

Ako se u ispitivanju iz članka 90. stavka 1. utvrdi da prijava ne udovoljava pretpostavkama iz pravila 40. stavka 1. podstavka (a) ili (c), stavka 2. ili 3. prve rečenice, Europski patentni ured obavješćuje podnositelja prijave o svim nedostacima te o tome da se s prijavom neće postupati kao s europskom patentnom prijavom, osim ako u roku od dva mjeseca ispravi te nedostatke. Ako podnositelj prijave ispravi nedostatke, Ured ga obavješćuje o datumu podnošenja koji je utvrdio.

Pravilo 56.
DIJELOVI OPISA ILI CRTEŽI KOJI NEDOSTAJU

(1) Ako se u ispitivanju iz članka 90. stavka 1. utvrdi da nedostaju dijelovi opisa ili crteži na koje se poziva u opisu ili u patentnim zahtjevima, Europski patentni ured poziva podnositelja prijave da u roku od dva mjeseca podnese dijelove koji nedostaju. Podnositelj prijave se ne smije pozivati na izostanak takve obavijesti.

(2) Ako su dijelovi opisa ili crteži koji su nedostajali podneseni nakon datuma podnošenja, ali u roku od dva mjeseca od toga datuma ili, ako je izdana obavijest prema stavku 1., u roku od dva mjeseca od te obavijesti, datum prijave je datum na koji su podneseni dijelovi opisa ili crteži koji su nedostajali. Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave.

(3) Ako su dijelovi opisa ili crteži koji su nedostajali podneseni u roku iz stavka 2., a u prijavi se zahtijeva prvenstvo ranije prijave, datum podnošenja je, pod uvjetom da su dijelovi opisa koji nedostaju ili crteži koji nedostaju u cijelosti sadržani u ranijoj prijavi, datum na koji su ispunjene pretpostavke iz pravila 40. stavka 1., kada tako zahtijeva podnositelj prijave i u roku iz stavka 2. dostavi:

(a) primjerak ranije prijave, osim ako je takav primjerak dostupan Europskom patentnom uredu prema pravilu 53. stavku 2.;

(b) kada ranija prijava nije na jednom od službenih jezika Europskog patentnog ureda, njezin prijevod na jedan od tih jezika, osim ako je takav primjerak dostupan Europskom patentnom uredu prema Pravilu 53. stavku 3. i

(c) podatak o tome gdje su u ranijoj prijavi i, kada je primjenljivo, u njezinu prijevodu u cijelosti sadržani dijelovi opisa ili crteži koji nedostaju.

(4) Ako podnositelj prijave:

(a) ne podnese u roku iz stavka 1. ili stavka 2. dijelove opisa ili crteže koji nedostaju ili

(b) povuče prema stavku 6. dio opisa ili crtež koji je nedostajao, a koji je podnesen prema stavku 2., svako pozivanje iz stavka 1. smatra se brisanim, a dijelovi opisa ili crteži koji nedostaju smatraju se nepodnesenima. Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave.

(5) Ako u roku iz stavka 2. podnositelj prijave ne udovolji pretpostavkama iz stavka 3. podstavaka od (a) do (c), datum prijave je datum na koji su podneseni dijelovi opisa ili crteži koji su nedostajali. Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave.

(6) U roku od mjesec dana od obavijesti iz stavka 2. ili stavka 5. posljednje rečenice, podnositelj prijave može povući podnesene dijelove opisa ili crteže koji su nedostajali u kojem se slučaju smatra da se datum prijave nije mijenjao. Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave.

Pravilo 57.
FORMALNO ISPITIVANJE

Ako je europskoj patentnoj prijavi utvrđen datum podnošenja, Europski patentni ured ispituje, u skladu s člankom 90. stavkom 3.:

(a) je li pravodobno podnesen prijevod prijave koji se zahtijeva prema članku 14. stavku 2. ili pravilu 40. stavku 3. drugoj rečenici;

(b) udovoljava li zahtjev za priznavanje europskog patenta pretpostavkama iz pravila 41.;

(c) sadržava li prijava jedan patentni zahtjev ili više njih u skladu s člankom 78. stavkom 1. podstavkom (c) ili pozivanje na prethodno podnesenu prijavu u skladu s pravilom 40. stavkom 1. podstavkom (c) i stavcima 2. i 3. u kojem se navodi da to pozivanje zamjenjuje i patentne zahtjeve;

(d) sadržava li prijava sažetak u skladu s člankom 78. stavkom 1. podstavkom (e);

(e) jesu li pristojba za podnošenje i pristojba za pretraživanje plaćene u skladu s pravilom 17. stavkom 2., pravilom 36. stavkom 3. ili pravilom 38.;

(f) je li navođenje podataka o izumitelju obavljeno u skladu s pravilom 19. stavkom 1.;

(g) je li, kada je prikladno, udovoljeno pretpostavkama iz pravila 52. i 53. u pogledu zahtijevanja prava prvenstva;

(h) je li, kada je prikladno, udovoljeno pretpostavkama iz članka 133. stavka 2.;

(i) udovoljava li prijava pretpostavkama iz pravila 46. i pravila 49. stavaka od 1. do 9. i stavka 12.

(j) udovoljava li prijava pretpostavkama iz pravila 30. ili pravila 163. stavka 3.

Pravilo 58.
ISPRAVLJANJE NEDOSTATAKA U DOKUMENTIMA PRIJAVE

Ako europska patentna prijava ne udovoljava pretpostavkama iz pravila 57. podstavaka od (a) do (d), stavaka (h) i (i), Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave i poziva ga da u roku od dva mjeseca ispravi utvrđene nedostatke. Opis, patentni zahtjevi i crteži mogu se izmijeniti samo u opsegu dostatnom za ispravak tih nedostataka.

Pravilo 59.
NEDOSTACI PRI ZAHTIJEVANJU PRAVA PRVENSTVA

Ako broj pod kojim je zaprimljena prethodna prijava iz pravila 52. stavka 1. ili primjerak te prijave iz pravila 53. stavka 1. nije pravodobno podnesen, Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave i poziva ga da ih podnese u navedenom roku.

Pravilo 60.
NAKNADNO NAVOĐENJE PODATAKA O IZUMITELJU

(1) Ako podaci o izumitelju nisu navedeni u skladu s odredbama iz pravila 19., Europski patentni ured obavješćuje podnositelja prijave da će europska patentna prijava biti odbijena, osim ako se ti podaci navedu u roku od šesnaest mjeseci od datuma podnošenja prijave ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva, pri čemu se smatra da su podaci dostavljeni u roku ako su dostavljeni prije završetka tehničkih priprema za objavu europske patentne prijave.

(2) Kada u izdvojenoj prijavi ili u novoj prijavi iz članka 61. stavka 1. podstavka (b) podaci o izumitelju nisu navedeni u skladu s pravilom 19., Europski patentni ured poziva podnositelja prijave da te podatke navede u navedenom roku.

Poglavlje II.
Izvješće o europskom pretraživanju

Pravilo 61.
SADRŽAJ IZVJEŠĆA O EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

(1) U izvješću o europskom pretraživanju navode se dokumenti koji su dostupni Europskom patentnom uredu u trenutku sastavljanja izvješća, a koji se mogu uzeti u obzir pri odlučivanju o tomu je li izum na koji se europska patentna prijava odnosi nov i ima li inventivnu razinu.

(2) Svaki navod mora se pozivati na patentne zahtjeve na koje se odnosi. Kada je potrebno, navode se podaci o bitnim dijelovima navedenih dokumenata.

(3) U izvješću o europskom pretraživanju navedeni dokumenti dijele se na dokumente koji su objavljeni prije datuma zahtijevanog prvenstva, dokumente koji su objavljeni između takvog datuma prvenstva i datuma podnošenja i dokumente koji su objavljeni na datum podnošenja ili nakon toga datuma.

(4) Svaki dokument, koji se odnosi na usmeno otkrivanje, na upotrebu ili na bilo koje drugo otkrivanje do kojeg je došlo prije datuma podnošenja europske patentne prijave, navodi se u izvješću o europskom pretraživanju uz podatak o datumu objave dokumenta, ako postoji, i datumu nepisanog otkrivanja.

(5) Izvješće o europskom pretraživanju sastavlja se na jeziku postupka.

(6) Izvješće o europskom pretraživanju mora sadržavati klasifikaciju predmeta europske patentne prijave u skladu s međunarodnom klasifikacijom.

Pravilo 62.
IZVJEŠĆE O PROŠIRENOM EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

(1) Izvješće o europskom pretraživanju mora biti popraćeno mišljenjem o tome čini li se da prijava i izum na koji se ona odnosi udovoljavaju pretpostavkama iz ove Konvencije, osim ako se može izdati obavijest iz pravila 71. stavka 1. ili 3.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ne objavljuje se uz izvješće o pretraživanju.

Pravilo 63.
NEPOTPUNO PRETRAŽIVANJE

Ako Europski patentni ured smatra da europska patentna prijava nije u skladu s odredbama iz Konvencije u tolikoj mjeri da nije moguće provesti smisleno pretraživanje stanja tehnike u odnosu na sve ili u odnosu na neke patentne zahtjeve taj Ured ili izjavljuje da pretraživanje nije moguće ili, u mjeri u kojoj je to moguće, sastavlja djelomično izvješće o pretraživanju. Ta izjava ili to djelomično izvješće smatra se, za potrebe daljnjeg postupka, izvješćem o europskom pretraživanju.

Pravilo 64.
IZVJEŠĆE O EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU KADA NE POSTOJI JEDINSTVO IZUMA

(1) Ako Europski patentni ured smatra da europska patentna prijava ne udovoljava uvjetu jedinstva izuma, sastavlja djelomično izvješće o europskom pretraživanju koje se odnosi na izum ili na skupinu izuma u smislu članka 82. koji su prvi navedeni u patentnim zahtjevima. Ured obavješćuje podnositelja prijave da će izvješćem o pretraživanju biti obuhvaćeni i ostali izumi ako platiti novu pristojbu za pretraživanje za svaki obuhvaćeni izum u roku koji navede, a koji ne smije biti kraći od dva tjedna ni duži od šest tjedana. Izvješće o europskom pretraživanju sastavlja se u odnosu na one dijelove prijave koji se odnose na izume za koje su plaćene pristojbe za pretraživanje.

(2) Svaka pristojba koja je plaćena prema stavku 1. vraća se ako podnositelj prijave zahtijeva njezin povrat tijekom ispitivanja europske patentne prijave i ako Odjel za ispitivanje utvrdi da obavijest iz stavka 1. nije bila opravdana.

Pravilo 65.
PROSLJEĐIVANJE IZVJEŠĆA O EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

Izvješće o europskom pretraživanju prosljeđuje se podnositelju prijave uz primjerke svih navedenih dokumenata, odmah nakon njegova sastavljanja.

Pravilo 66.
KONAČAN SADRŽAJ SAŽETKA

Prilikom sastavljanja izvješća o europskom pretraživanju Europski patentni ured određuje konačan sadržaj sažetka i prosljeđuje ga podnositelju prijave zajedno s izvješćem o europskom pretraživanju.

Poglavlje III.
OBJAVA EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

Pravilo 67.
TEHNIČKE PRIPREME ZA OBJAVU

(1) Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje kada se tehničke pripreme za objavu europske patentne prijave smatraju završenima.

(2) Prijava se ne objavljuje ako je konačno odbijena ili povučena ili se smatra povučenom prije završetka tehničkih priprema za objavu.

Pravilo 68.
OBLIK OBJAVE EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA I IZVJEŠĆA O EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

(1) Objava europske patentne prijave mora sadržavati opis, patentne zahtjeve i sve crteže kako su podneseni te sažetak, ili, ako dokumenti koji čine prijavu nisu podneseni na jednom od službenih jezika Europskog patentnog ureda, prijevod na jezik postupka, i u prilogu, izvješće o europskom pretraživanju, kada je dostupno prije završetka tehničkih priprema za objavu. Ako izvješće o pretraživanju ili sažetak nije objavljen istodobno s prijavom, objavljuje se odvojeno.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje oblik objave prijave i podatke koje ta objava mora sadržavati. Isto se odnosi i na izvješće o europskom pretraživanju i sažetak, kada se objavljuju odvojeno.

(3) U objavljenoj prijavi moraju biti navedene naznačene države ugovornice.

(4) Ako patentni zahtjevi nisu podneseni na datum podnošenja prijave, taj se podatak mora navesti pri objavi prijave. Ako su prije završetka tehničkih priprema za objavu prijave patentni zahtjevi izmijenjeni prema pravilu 137. stavku 2., u objavi se uz patentne zahtjeve kako su podneseni navode i novi ili izmijenjeni patentni zahtjevi.

Pravilo 69.
OBAVIJEST O OBJAVI

(1) Europski patentni ured obavješćuje podnositelja prijave o datumu na koji je podatak o izvješću o europskom pretraživanju objavljen u Europskom patentnom glasniku i u toj mu obavijesti skreće pozornost na odredbe iz pravila 70. stavka 1. i članka 94. stavka 2.

(2) Podnositelj prijave ne smije se pozivati na izostanak obavijesti iz stavka 1. Ako je u obavijesti naveden kasniji datum od datuma objave tog podatka, kasniji je datum odlučujući u pogledu roka za podnošenje zahtjeva za ispitivanje, osim ako je u pitanju očita pogreška.

Pravilo 70.
ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE

(1) Podnositelj prijave može podnijeti zahtjev za ispitivanje europske patentne prijave do isteka šest mjeseci od datuma na koji je Europski patentni ured objavio podatak o izvješću o europskom pretraživanju. Zahtjev se ne može povući.

(2) Ako je zahtjev za ispitivanje podnesen prije no što je izvješće o europskom pretraživanju proslijeđeno podnositelju prijave, Europski patentni ured poziva podnositelja prijave da se u roku koji navede izjasni želi li nastaviti postupak povodom prijave i daje mu mogućnost da podnese primjedbe na izvješće o pretraživanju te da izmijeni, kada je prikladno, opis, patentne zahtjeve i crteže.

(3) Ako se podnositelj prijave pravodobno ne odazove pozivu iz stavka 2., prijava se smatra povučenom.

Poglavlje IV.
ISPITIVANJE KOJE PROVODI ODJEL ZA ISPITIVANJE

Pravilo 71.
POSTUPAK ISPITIVANJA

(1) U svakoj obavijesti prema članku 94. stavku 3. Odjel za ispitivanje, kada je prikladno, poziva podnositelja prijave da u roku koji navede ispravi utvrđene nedostatke i izmijeni opis, patentne zahtjeve i crteže.

(2) Svaka obavijest prema članku 94. stavku 3. mora sadržavati obrazloženje koje obuhvaća, kada je prikladno, sve razloge protiv priznavanja europskog patenta.

(3) Prije no što Odjel za ispitivanje donese odluku o priznavanju europskog patenta obavješćuje podnositelja prijave o tekstu na temelju kojega namjerava priznati europski patent i poziva ga da u roku od četiri mjeseca plati pristojbu za priznavanje i pristojbu za tiskanje te da podnese prijevod patentnih zahtjeva na dva službena jezika Europskog patentnog ureda koji nisu jezik postupka. Ako podnositelj prijave u tom roku plati pristojbe i podnese prijevod, smatra se da se suglasio s tekstom na temelju kojega se patent namjerava priznati.

(4) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka 3. zatraži izmjene prema pravilu 137. stavku 3. ili ispravak pogrešaka prema pravilu 139. mora, kada su patentni zahtjevi izmijenjeni ili ispravljeni, podnijeti prijevod patentnih zahtjeva kako su izmijenjeni ili kako su ispravljeni. Ako podnositelj prijave plati pristojbe i podnese prijevod u tom roku, smatra se da se suglasio s priznavanjem patenta kako je izmijenjen ili kako je ispravljen.

(5) Ako Odjel za ispitivanje ne dopusti izmjenu ili ispravak koji se zahtijeva prema stavku 4., taj Odjel, prije donošenja odluke, daje podnositelju prijave mogućnost da u roku koji navede, podnese primjedbe i sve izmjene koje taj Odjel smatra potrebnima i, kada su patentni zahtjevi izmijenjeni, prijevod patentnih zahtjeva kako su izmijenjeni. Ako podnositelj prijave podnese takve izmjene, smatra se da se suglasio s priznavanjem patenta kako je izmijenjen. Ako je europska patentna prijava odbijena, povučena ili se smatra povučenom, pristojba za priznavanje i pristojba za tiskanje te sve pristojbe za patentne zahtjeve koje su plaćene prema stavku 6. vraćaju se.

(6) Ako europska patentna prijava u tekstu na temelju kojeg namjerava biti priznata sadržava više od deset patentnih zahtjeva, Odjel za ispitivanje poziva podnositelja prijave da u roku iz stavka 3. i, kada je primjenljivo, stavka 5. plati pristojbu za patentne zahtjeve za svaki dodatni patentni zahtjev, osim ako su te pristojbe već plaćene prema pravilu 45. ili pravilu 162.

(7) Ako pristojba za priznavanje i pristojba za tiskanje ili pristojba za patentne zahtjeve nisu pravodobno plaćene ili ako prijevod nije pravodobno podnesen, europska prijava smatra se povučenom.

(8) Ako pristojbe za naznaku dospijevaju na naplatu nakon dostavljanja obavijesti prema stavku 3., podatak o priznavanju europskog patenta objavljuje se nakon uplate pristojbe za naznaku. O tome se obavješćuje podnositelj prijave.

(9) Ako godišnja pristojba za održavanje dospijeva na naplatu nakon dostavljanja obavijesti prema stavku 3., a prije sljedećeg mogućeg datuma objave podataka o priznavanju europskog patenta, ti se podaci objavljuju nakon uplate godišnje pristojbe za održavanje. O tome se obavješćuje podnositelj prijave.

(10) U obavijesti iz stavka 3. navode se naznačene države ugovornice koje zahtijevaju prijevod prema članku 65. stavku 1.

(11) U odluci o priznavanju europskog patenta navodi se tekst europske patentne prijave na kojem se temelji priznavanje europskog patenta.

Pravilo 72.
PRIZNAVANJE EUROPSKOG PATENTA RAZLIČITIM PODNOSITELJIMA PRIJAVA

Kada su različite osobe upisane u Registar europskih patenata kao podnositelji prijava u odnosu na različite države ugovornice, Europski patentni ured priznaje europski patent za svaku pojedinu državu ugovornicu u skladu s tim upisom.

Poglavlje V.
SPIS EUROPSKOG PATENTA

Pravilo 73.
SADRŽAJ I OBLIK SPISA EUROPSKOG PATENTA

(1) Spis europskog patenta sadržava opis, patentne zahtjeve i crteže. U njemu se navodi i rok za podnošenje prigovora protiv europskog patenta.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje oblik objave tog spisa i podatke koje taj spis mora sadržavati.

(3) U tom se spisu navode naznačene države ugovornice.

Pravilo 74.
ISPRAVA O EUROPSKOM PATENTU

Odmah nakon objave spisa europskog patenta Europski patentni ured izdaje nositelju patenta ispravu o europskom patentu. Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje sadržaj, oblik i način dostave isprave te određuje slučajeve u kojima se plaća upravna pristojba.

Dio V.
PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA V. KONVENCIJE

Poglavlje I.
POSTUPAK POVODOM PRIGOVORA

Pravilo 75.
ODRICANJE OD PATENTA ILI PRESTANAK VRIJEDNOSTI PATENTA

Prigovor se može podnijeti i onda kada je došlo do odricanja od europskog patenta u svim naznačenim državama ugovornicama ili kada je u svim tim državama došlo do njegova prestanka.

Pravilo 76.
OBLIK I SADRŽAJ PRIGOVORA

(1) Prigovor se podnosi se u obliku pisanog obrazloženja.

(2) Prigovor mora sadržavati:

(a) pojedinosti o podnositelju prigovora propisane u pravilu 41. stavku 2. podstavku (c);

(b) broj europskog patenta protiv kojeg se podnosi prigovor, ime nositelja patenta i naziv izuma;

(c) izjavu u kojoj se navode opseg u kojem se podnosi prigovor protiv europskog patenta, razlozi na kojima se temelji prigovor kao i činjenice i dokazi koji podupiru te razloge;

(d) ako je podnositelj prigovora imenovao zastupnika, pojedinosti iz pravila 41. stavka 2. podstavka (d).

(3) Dio III. Provedbenog pravilnika primjenjuje se na odgovarajući način na prigovor.

Pravilo 77.
ODBACIVANJE PRIGOVORA KAO NEDOPUŠTENOGA

(1) Ako Odjel za prigovore utvrdi da prigovor nije u skladu s odredbama iz članka 99. stavka 1. ili pravila 76. stavka 2. podstavka (c) ili da ne sadržava dostatne podatke o patentu protiv kojega se podnosi prigovor, odbacuje prigovor kao nedopušten, osim ako se ti nedostaci isprave prije isteka roka za prigovor.

(2) Ako Odjel za prigovore utvrdi da prigovor nije u skladu s odredbama koje nisu odredbe iz stavka 1., o tome obavješćuje podnositelja prigovora i poziva ga da u roku koji navede ispravi utvrđene nedostatke. Ako nedostaci nisu pravodobno ispravljeni, Odjel za prigovore odbacuje prigovor kao nedopušten.

(3) Odluka o odbijanju prigovora kao nedopuštenoga dostavlja se nositelju patenta uz primjerak prigovora.

Pravilo 78.
POSTUPAK KADA NOSITELJ PATENTA NEMA PRAVO NA EUROPSKI PATENT

(1) Ako, tijekom postupka povodom prigovora ili tijekom roka za podnošenje prigovora, treća stranka dostavi Europskom patentnom uredu dokaz da je pokrenula postupak protiv nositelja europskog patenta zahtijevajući donošenje odluke u smislu članka 61. stavka 1., postupak povodom prigovora obustavlja se, osim ako treća stranka dostavi Europskom patentnom uredu svoj pisani pristanak da se takav postupak nastavi. Takav je pristanak neopoziv. Međutim, odluka o obustavi postupka može se donijeti tek nakon što Odjel za prigovore utvrdi da se prigovor smatra dopuštenim. Odredbe iz pravila 14. stavaka od 2. do 4. primjenjuju se na odgovarajući način.

(2) Kada je treća stranka, u skladu s člankom 99. stavkom 4., stupila na mjesto prethodnog nositelja prava za jednu naznačenu državu ugovornicu ili za više njih, patent, kako je održan u vrijednosti u postupku povodom prigovora, može za te države sadržavati patentne zahtjeve, opis i crteže koji se razlikuju od onih za druge naznačene države ugovornice.

Pravilo 79.
PRIPREMA ZA ISPITIVANJE PRIGOVORA

(1) Odjel za prigovore dostavlja prigovor nositelju patenta i daje mu mogućnost da u roku koji navede podnese primjedbe te da izmijeni, kada je prikladno, opis, patentne zahtjeve i crteže.

(2) Ako je podneseno više prigovora, Odjel za prigovore dostavlja ih drugim podnositeljima prigovora istodobno s dostavom iz stavka 1.

(3) Odjel za prigovore dostavlja drugim strankama sve primjedbe i sve izmjene koje je podnio nositelj patenta i poziva ih, ako to smatra korisnim, da u roku koji taj Odjel navede dostave svoj odgovor.

(4) U slučaju pristupanja treće stranke u postupak povodom prigovora prema članku 105., Odjel za prigovore može izostaviti primjenu odredbi iz stavaka od 1. do 3.

Pravilo 80.
IZMJENA EUROPSKOG PATENTA

Bez utjecaja na pravilo 138. opis, patentni zahtjevi i crteži mogu se izmijeniti, pod uvjetom da su izmjene uvjetovane razlozima za prigovor iz članka 100. čak i ako se podnositelj prigovora nije pozvao na odnosni razlog.

Pravilo 81.
ISPITIVANJE PRIGOVORA

(1) Odjel za prigovore ispituje razloge za prigovor na koje se podnositelj prigovora pozvao u izjavi iz pravila 76. stavka 2. podstavka (c). Odjel za prigovore može po službenoj dužnosti ispitati razloge za prigovor na koje se podnositelj prigovora nije pozvao, ako bi ti razlozi dovodili u pitanje održavanje europskog patenta u vrijednosti.

(2) Pozivi prema članku 101. stavku 1. drugoj rečenici i svi odgovori na te pozive dostavljaju se svim strankama. Ako Odjel za prigovore to smatra korisnim, poziva stranke da u roku koji navede dostave svoj odgovor.

(3) U svakom pozivu upućenom nositelju europskog patenta prema članku 101. stavku 1. drugoj rečenici nositelju se daje, kada je potrebno, mogućnost da ispravi, kada je prikladno, opis, patentne zahtjeve i crteže. Kada je potrebno, dopis mora sadržavati obrazloženje u kojem se navode razlozi protiv održavanja europskog patenta u vrijednosti.

Pravilo 82.
ODRŽAVANJE U VRIJEDNOSTI EUROPSKOG PATENTA U IZMIJENJENU OBLIKU

(1) Prije no što Odjel za prigovore donese odluku o održavanju u vrijednosti europskog patenta u izmijenjenu obliku, obavješćuje stranke o tekstu u na temelju kojeg namjerava održati patent u vrijednosti i poziva ih da u roku od dva mjeseca podnesu primjedbe, ako nisu suglasni s tim tekstom.

(2) Ako stranka nije suglasna s tekstom koji je dostavio Odjel za prigovore, ispitivanje prigovora može se nastaviti. U protivnom, nakon isteka roka iz stavka 1., Odjel za prigovore poziva nositelja patenta da u roku od tri mjeseca plati propisanu pristojbu i podnese prijevod svih izmijenjenih patentnih zahtjeva na službene jezike Europskog patentnog ureda koji nisu jezik postupka. U pozivu se navode naznačene države ugovornice koje zahtijevaju prijevod prema članku 65. stavku 1.

(3) Ako radnje koje se zahtijevaju prema stavku 2. nisu pravodobno obavljene, one se mogu uredno obaviti i u roku od dva mjeseca od dostave obavijesti o propuštanju roka, pod uvjetom da se u tom roku plati pristojba u uvećanom iznosu. U protivnom, patent se proglašava nevažećim.

(4) U odluci o održavanju europskog patenta u vrijednosti u izmijenjenu obliku navodi se tekst patenta na kojem se temelji ta odluka.

Pravilo 83.
ZAHTJEV ZA DOKUMENTE

Dokumenti na koje se poziva stranka u postupku povodom prigovora podnose se zajedno s obavijesti o prigovoru ili s pisanim podnescima. Ako takvi dokumenti nisu priloženi ni pravodobno podneseni na poziv Europskog patentnog ureda, Europski patentni ured može odlučiti ne uzeti u obzir nijedan argument koji se na njima temelji.

Pravilo 84.
POSTUPAK POVODOM PRIGOVORA ŠTO GA EUROPSKI PATENTNI URED NASTAVLJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

(1) Ako je došlo do odricanja od europskog patenta ili ako je europski patent prestao vrijediti u odnosu na sve naznačene države ugovornice, postupak povodom prigovora može se nastaviti na zahtjev podnositelja prigovora, podnesen u roku od dva mjeseca od obavijesti Europskog patentnog ureda o odricanju od patenta ili o prestanku vrijednosti patenta.

(2) U slučaju smrti ili pravne nesposobnosti podnositelja prigovora, Europski patentni ured može po službenoj dužnosti nastaviti postupak povodom prigovora i bez sudjelovanja nasljednika ili pravnih zastupnika podnositelja prigovora. Isto se primjenjuje i kada je prigovor povučen.

Pravilo 85.
PRIJENOS EUROPSKOG PATENTA

Pravilo 22. primjenjuje se na svaki prijenos europskog patenta obavljen tijekom roka za prigovor ili tijekom postupka povodom prigovora.

Pravilo 86.
DOKUMENTI U POSTUPKU POVODOM PRIGOVORA

Dio III. Provedbenog pravilnika primjenjuje se na odgovarajući način na dokumente podnesene u postupku povodom prigovora.

Pravilo 87.
SADRŽAJ I OBLIK NOVOG SPISA EUROPSKOG PATENTA

Novi spis europskog patenta mora sadržavati opis, patentne zahtjeve i crteže kako su izmijenjeni. Pravilo 73. stavci 2. i 3. te pravilo 74. primjenjuju se.

Pravilo 88.
TROŠKOVI

(1) O raspodjeli troškova rješava se u odluci donesenoj povodom prigovora. Takvom raspodjelom uzimaju se u obzir samo izdaci koji su potrebni za osiguranje odgovarajuće zaštite odnosnih prava. Ti troškovi uključuju i naknade za zastupanje stranaka.

(2) Odjel za prigovore utvrđuje na zahtjev iznos troškova koji se plaćaju prema konačnoj odluci o njihovoj raspodjeli. Uz zahtjev se prilaže pregled troškova s popratnim dokazima. Troškovi se mogu utvrditi nakon utvrđivanja njihove vjerodostojnosti.

(3) Zahtjev za donošenje odluke od strane Odjela za prigovore može se podnijeti u roku od mjesec dana od dostave obavijesti o utvrđivanju troškova prema stavku 2. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati razloge na kojima se temelji. Zahtjev se smatra podnesenim nakon uplate propisane pristojbe.

(4) Odjel za prigovore donosi odluku o zahtjevu iz stavka 3. bez usmene rasprave.

Pravilo 89.
PRISTUPANJE NAVODNOG POVREDITELJA PATENTA

(1) Obavijest o pristupanju u postupak podnosi se u roku od tri mjeseca od datuma pokretanja postupka iz članka 105.

(2) Obavijest o pristupanju u postupak podnosi u obliku pisanog obrazloženja; pravila 76 i 77. primjenjuju se na odgovarajući način. Obavijest o pristupanju u postupak smatra se podnesenom nakon uplate pristojbe za prigovor.

Poglavlje II.
POSTUPAK OGRANIČENJA ILI POSTUPAK PROGLAŠENJA NEVAŽEĆIM

Pravilo 90.
PREDMET POSTUPKA

Predmet postupka ograničenja ili postupka proglašenja nevažećim iz članka 105.a. je europski patent kako je priznat ili kako je izmijenjen u postupku povodom prigovora ili u postupku ograničenja koji se vodi pred Europskim patentnim uredom.

Pravilo 91.
NADLEŽNOST ZA VOĐENJE POSTUPAKA

Odjel za ispitivanje donosi odluke povodom zahtjeva za ograničenje ili povodom zahtjeva za proglašenje nevažećim europskog patenta prema članku 105.a. Članak 18. stavak 2. primjenjuje se na odgovarajući način.

Pravilo 92.
PRETPOSTAVKE U POGLEDU ZAHTJEVA

(1) Zahtjev za ograničenje ili zahtjev za proglašenje nevažećim europskog patenta podnosi se u pisanom obliku. Dio III. Provedbenog pravilnika primjenjuje se na odgovarajući način na dokumente podnesene u postupku ograničenja ili u postupku za proglašenje nevažećim europskog patenta.

Zahtjev mora sadržavati:

(a) pojedinosti o nositelju europskog patenta koji podnosi zahtjev (podnositelj zahtjeva) kako je propisano u pravilu 41. stavku 2. podstavku (c) i navod država ugovornica za koje je podnositelj zahtjeva nositelj patenta;

(b) broj patenta čije se ograničenje ili čije se proglašenje nevažećim zahtijeva i popis država ugovornica u kojima patent vrijedi;

(c) kada je prikladno, imena i adrese nositelja patenta za one države ugovornice u kojima podnositelj zahtjeva nije nositelj patenta te dokaze da podnositelj zahtjeva ima pravo u postupku nastupati u njihovo ime;

(d) kada se zahtijeva ograničenje patenta, cjelovit tekst izmijenjenih patentnih zahtjeva i, ovisno o slučaju, izmijenjeni opis i izmijenjene crteže;

(e) kada je podnositelj zahtjeva imenovao zastupnika, pojedinosti propisane u pravilu 41. stavku 2. podstavku (d).

Pravilo 93.
PRVENSTVO POSTUPKA POVODOM PRIGOVORA

(1) Smatra se da zahtjev za ograničenje patenta ili zahtjev za proglašenje patenta nevažećim nije podnesen ako se u trenutku podnošenja zahtjeva, protiv tog patenta vodi postupak povodom prigovora.

(2) Ako se u trenutku podnošenja prigovora protiv europskog patenta, protiv tog patenta vodi postupak ograničenja, Odjel za ispitivanje okončava postupak ograničenja i donosi odluku o povratu pristojbe za ograničenje. Odluka o povratu pristojbe donosi se i za pristojbu iz pravila 95. stavka 3. prve rečenice ako je podnositelj zahtjeva već platio tu pristojbu.

Pravilo 94.
ODBACIVANJE ZAHTJEVA KAO NEDOPUŠTENOG

Ako Odjel za ispitivanje utvrdi da zahtjev za ograničenje ili zahtjev za proglašenje nevažećim ne udovoljava pretpostavkama iz pravila 92., poziva podnositelja zahtjeva da u roku koji navede ispravi utvrđene nedostatke. Ako nedostaci nisu pravodobno ispravljeni, Odjel za ispitivanje odbacuje zahtjev kao nedopušten.

Pravilo 95.
ODLUKA O ZAHTJEVU

(1) Ako je zahtjev za proglašenje nevažećim dopušten, Odjel za ispitivanje proglašava patent nevažećim i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva.

(2) Ako je zahtjev za ograničenje dopušten, Odjel za ispitivanje ispituje predstavljaju li izmijenjeni patentni zahtjevi ograničenje u odnosu na patentne zahtjeve kako su priznati ili kako su izmijenjeni u postupku povodom prigovora ili u postupku ograničenja te jesu li u skladu s člankom 84. i člankom 123. stavcima 2. i 3. Ako zahtjev ne udovoljava tim pretpostavkama, Odjel za ispitivanje daje podnositelju zahtjeva jednu mogućnost da ispravi sve utvrđene nedostatke i da u roku koji navede izmijeni patentne zahtjeve i, kada je prikladno, opis i crteže.

(3) Ako je zahtjev za ograničenje dopušten prema stavku 2., Odjel za ispitivanje o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i poziva ga da u roku od tri mjeseca plati propisanu pristojbu i podnese prijevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na službene jezike Europskog patentnog ureda koji nisu jezik postupka; pravilo 82. stavak 3. prva rečenica primjenjuje se na odgovarajući način. Ako podnositelj zahtjeva pravodobno obavi te radnje, Odjel za ispitivanje ograničuje patent.

(4) Ako se podnositelj zahtjeva pravodobno ne odazove pozivu iz stavka 2. ili ako zahtjev za ograničenje nije dopušten ili ako podnositelj zahtjeva pravodobno ne obavi radnje koje se zahtijevaju prema stavku 3., Odjel za ispitivanje odbacuje zahtjev.

Pravilo 96.
SADRŽAJ I OBLIK IZMIJENJENOGA SPISA EUROPSKOG PATENTA

Izmijenjeni spis europskog patenta sadržava opis, patentne zahtjeve i crteže kako su izmijenjeni. Pravilo 73. stavci 2. i 3. i pravilo 74. primjenjuju se.

Dio VI.
PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA VI. KONVENCIJE

Poglavlje I.
ŽALBENI POSTUPAK

Pravilo 97.
ŽALBA PROTIV RASPODJELE TROŠKOVA I UTVRĐIVANJA IZNOSA TROŠKOVA

(1) Raspodjela troškova nastalih u postupku povodom prigovora ne može biti jedinim predmetom žalbe.

(2) Odluka kojom se utvrđuje iznos troškova nastalih u postupku povodom prigovora ne može biti predmetom žalbe, osim ako je taj iznos veći od iznosa pristojbe za žalbu.

Pravilo 98.
ODRICANJE OD PATENTA ILI PRESTANAK VRIJEDNOSTI PATENTA

Protiv odluke Odjela za prigovore može se podnijeti žalba čak i ako je došlo do odricanja od europskog patenta u svim naznačenim državama ugovornicama ili ako je patent prestao vrijediti u svim tim državama.

Pravilo 99.
SADRŽAJ I OBRAZLOŽENJE ŽALBE

(1) Žalba mora sadržavati:

(a) ime i adresu podnositelja žalbe kako je propisano u pravilu 41. stavku 2. podstavku (c);

(b) podatke o odluci protiv koje se podnosi žalba i

(c) zahtjev u kojem se pobliže opisuje predmet žalbe

(2) U obrazloženju žalbe podnositelj žalbe mora navesti razloge za proglašenje odluke protiv koje je podnesena žalba nevažećom ili opseg u kojem se odluka mora izmijeniti te činjenice i dokaze na kojima se žalba temelji.

(3) Dio III. Provedbenog pravilnika primjenjuje se na odgovarajući način na žalbu, obrazloženje žalbe i dokumente podnesene u žalbenom postupku.

Pravilo 100.
ISPITIVANJE ŽALBI

(1) Odredbe koje se primjenjuju na postupke koji se vode pred odjelom koji je donio odluku protiv koje je podnesena žalba primjenjuju se na žalbene postupke, osim ako je drukčije propisano.

(2) U ispitivanju žalbe Žalbeno vijeće poziva stranke, onoliko puta koliko je potrebno, da u roku koji navede, podnesu primjedbe na njegove obavijesti ili na primjedbe koje su podnijele suprotne stranke.

(3) Ako se podnositelj prijave pravodobno ne odazove pozivu iz stavka 2., europska patentna prijava se smatra povučenom, osim ako je odluku protiv koje je podnesena žalba donio Pravni odjel.

Pravilo 101.
ODBACIVANJE ŽALBE KAO NEDOPUŠTENE

(1) Ako žalba nije u skladu s člancima od 106. do 108., s pravilom 97. ili s pravilom 99. stavkom 1. podstavkom (b) ili (c) ili sa stavkom 2., Žalbeno vijeće odbacuje žalbu kao nedopuštenu, osim ako su ispravljeni svi nedostaci prije isteka odnosnog roka iz članka 108.

(2) Ako Žalbeno vijeće utvrdi da žalba nije u skladu s odredbama iz pravila 99. stavka 1. podstavka (a), o tome obavješćuje podnositelja žalbe i poziva ga da u roku koji navede ispravi utvrđene nedostatke. Ako nedostaci nisu pravodobno ispravljeni, Žalbeno vijeće odbacuje žalbu kao nedopuštenu.

Pravilo 102.
OBLIK ODLUKE KOJU DONOSI ŽALBENO VIJEĆE

Odluku moraju ovjeriti predsjedatelj Žalbenog vijeća i nadležni zaposlenik tajništva Žalbenog vijeća bilo svojim potpisima bilo kojim drugim odgovarajućim sredstvima. Odluka mora sadržavati:

(a) izjavu da ju je donijelo Žalbeno vijeće;

(b) datum donošenja odluke;

(c) imena predsjedatelja i drugih članova Žalbenog vijeća koji su sudjelovali u donošenju odluke;

(d) imena stranaka i njihovih zastupnika;

(e) zahtjeve stranaka;

(f) kratki opis činjenica;

(g) razloge;

(h) odluku Žalbenog vijeća i, kada je prikladno, odluku o troškovima.

Pravilo 103.
POVRAT PRISTOJBI ZA ŽALBU

(1) Pristojba za žalbu vraća se

(a) u slučaju remostrativnog ispitivanja žalbe ili kada Žalbeno vijeće žalbu smatra dopuštenom ako je takav povrat pravičan zbog bitne povrede postupovnih pravila ili

(b) ako je žalba povučena prije podnošenja obrazloženja žalbe i prije isteka roka za podnošenje tog obrazloženja.

(2) Odjel protiv čije je odluke podnesena žalba donosi odluku o povratu ako je svoju odluku izmijenio i povrat smatra pravičnim zbog bitne povrede postupovnih pravila. U svim drugim slučajevima o pitanju povrata odluku donosi Žalbeno vijeće.

Poglavlje II.
ZAHTJEVI ZA REVIZIJU O KOJIMA ODLUČUJE PROŠIRENO ŽALBENO VIJEĆE

Pravilo 104.
DRUGE BITNE POVREDE POSTUPOVNIH PRAVILA

Bitna povreda postupovnih pravila iz članka 112.a. stavka 2. podstavka (d) može može se dogoditi kada Žalbeno vijeće,

(a) protivno članku 116. propusti organizirati održavanje usmene rasprave koju je zatražio podnositelj zahtjeva ili

(b) donese odluku o žalbi bez donošenja odluke o zahtjevu koji je bitan za donošenje te odluke.

Pravilo 105.
KAZNENA DJELA

Zahtjev za reviziju može se temeljiti na članku 112.a. stavku 2. podstavku (e), ako je nadležni sud ili nadležno ovlašteno tijelo konačno utvrdilo da je počinjeno kazneno djelo; presuda nije potrebna.

Pravilo 106.
OBVEZA PODNOŠENJA PRIGOVORA

Zahtjev iz članka 112.a. stavka 2. podstavaka od (a) do (d) dopušten je samo onda kada je tijekom žalbenog postupka podnesen prigovor protiv povrede postupovnih pravila koji je Žalbeno vijeće odbilo, osim u slučaju kad takav prigovor nije mogao biti podnesen tijekom žalbenog postupka.

Pravilo 107.
SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA REVIZIJU

(1) Zahtjev mora sadržavati:

(a) ime i adresu podnositelja zahtjeva kako je propisano u pravilu 41. stavku 2. podstavku (c);

(b) podatke o odluci koja je predmet revizije

(2) U zahtjevu se moraju navesti razlozi za proglašenje odluke Žalbenog vijeća nevažećom te činjenice i dokazi na kojima se zahtjev temelji.

(3) Dio III. Provedbenog pravilnika primjenjuje se na odgovarajući način na zahtjev za reviziju i dokumente podnesene u postupku koji se vodi povodom takva zahtjeva.

Pravilo 108.
ISPITIVANJE ZAHTJEVA

(1) Ako zahtjev nije u skladu s člankom 112.a. stavcima 1., 2. ili 4., s pravilom 106. ili s pravilom 107. stavkom 1. podstavkom (b) ili stavkom 2., Prošireno žalbeno vijeće odbacuje zahtjev kao nedopušten, osim ako su svi nedostaci ispravljeni prije isteka odnosnog roka iz članka 112.a. stavka 4.

(2) Ako Prošireno žalbeno vijeće utvrdi da zahtjev nije u skladu s pravilom 107. stavkom 1. podstavkom (a) o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i poziva ga da u roku koji navede ispravi utvrđene nedostatke. Ako nedostaci nisu pravodobno ispravljeni, Prošireno žalbeno vijeće odbacuje zahtjev kao nedopušten.

(3) Ako je zahtjev osnovan, Prošireno žalbeno vijeće proglašava odluku Žalbenog vijeća nevažećom i donosi odluku o ponavljanju postupka pred Žalbenim vijećem koje je nadležno prema pravilu 12. stavku 4. Prošireno žalbeno vijeće može odlučiti da članovi Žalbenog vijeća koji su sudjelovali u donošenju odluke koja je proglašena nevažećom budu zamijenjeni.

Pravilo 109.
POSTUPAK KOJI SE VODI POVODOM ZAHTJEVA ZA REVIZIJU

(1) U postupcima iz članka 112.a. primjenjuju se odredbe koje se primjenjuju na postupke koji se vode pred žalbenim vijećima, osim ako je drukčije propisano. Pravilo 115. stavak 1. druga rečenica i pravilo 118. stavak 2. prva rečenica te pravilo 132. stavak 2. ne primjenjuju se. Prošireno žalbeno vijeće može navesti rok koji odstupa od roka iz pravila 4. stavka 1. prve rečenice.

(2) Prošireno žalbeno vijeće

(a) koje čine dva člana pravne struke i jedan član tehničke struke, ispituje sve zahtjeve za reviziju i odbacuje one koji su nedopušteni ili one koji su neosnovani; ta se odluka donosi jednoglasno;

(b) koje čine četiri člana pravne struke i jedan član tehničke struke, donosi odluku o svakom zahtjevu koji nije odbačen prema stavku 2. podstavku (a).

(3) Prošireno žalbeno vijeće u sastavu iz stavka 2. podstavka (a) donosi odluke bez sudjelovanja drugih stranaka i na temelju zahtjeva.

Pravilo 110.
POVRAT PRISTOJBE ZA ZAHTJEVE ZA REVIZIJU

Prošireno žalbeno vijeće donosi odluku o povratu pristojbe za zahtjev za reviziju ako se postupak pred Žalbenim vijećem ponavlja.

Dio VII.
PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA VII. KONVENCIJE

Poglavlje I.
ODLUKE I OBAVIJESTI EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

Pravilo 111.
OBLIK ODLUKA

(1) Kad se pred Europskim patentnim uredom vodi usmena rasprava, odluka se može donijeti usmenim putem. Ta se odluka naknadno sastavlja u pisanom obliku i dostavlja strankama.

(2) Odluke Europskog patentnog ureda protiv kojih se može podnijeti žalba moraju sadržavati obrazloženje uz koje je priložena obavijest o mogućnosti žalbe u kojoj se strankama skreće pozornost na odredbe iz članaka od 106. do 108. čiji je tekst priložen. Stranke se ne smiju pozivati na izostanak takve obavijesti.

Pravilo 112.
UTVRĐIVANJE GUBITKA PRAVA

(1) Ako Europski patentni ured utvrdi da je došlo do gubitka nekog prava, a da odluka o odbijanju europske patentne prijave ili odluka o priznavanju europskog patenta ili odluka o proglašenju europskog patenta nevažećim ili odluka o održavanju u vrijednosti europskog patenta ili odluka o pribavljanju dokaza nije donesena, o tome obavješćuje odnosnu stranku.

(2) Ako odnosna stranka smatra da tvrdnja Europskog patentnog ureda nije točna, može u roku od dva mjeseca od obavijesti iz stavka 1. podnijeti zahtjev za donošenje odluke o toj stvari. Europski patentni ured donosi takvu odluku samo onda ako ne dijeli mišljenje stranke koja je podnijela zahtjev za njezino donošenje; u protivnom, o tome obavješćuje stranku.

Pravilo 113.
POTPIS, IME, PEČAT

(1) Sve odluke, svi pozivi, sve obavijesti i sva priopćenja Europskog patentnog ureda moraju sadržavati potpis nadležnog zaposlenika i njegovo ime.

(2) Kad je dokumente iz stavka 1. sastavio nadležni zaposlenik uz pomoć računala, potpis može biti zamijenjen pečatom. Kad su ti dokumenti automatski sastavljeni u računalu, ne moraju sadržavati ni ime zaposlenika. Isto se odnosi i na unaprijed tiskane obavijesti i unaprijed tiskana priopćenja.

Poglavlje II.
PRIMJEDBE TREĆIH

Pravilo 114.
PRIMJEDBE TREĆIH

(1) Sve primjedbe trećih podnose se u pisanom obliku na službenom jeziku Europskog patentnog ureda i moraju biti obrazložene. Pravilo 3. stavak 3. primjenjuje se.

(2) Sve takve primjedbe dostavljaju se podnositelju prijave ili nositelju patenta koji se može o njima očitovati.

Poglavlje III.
USMENA RASPRAVA I PRIBAVLJANJE DOKAZA

Pravilo 115.
POZIVI ZA USMENU RASPRAVU

(1) Strankama se upućuje poziv na usmenu raspravu prema članku 116. i skreće im se pozornost na stavak 2. ovog pravila. Poziv se šalje barem dva mjeseca prije početka postupka, osim ako se stranke dogovore o kraćem razdoblju.

(2) Ako se stranka koja je uredno pozvana na usmenu raspravu pred Europskim patentnim uredom ne odazove pozivu, postupak se može nastaviti bez nje.

Pravilo 116.
PRIPREMA USMENE RASPRAVE

(1) Pri upućivanju poziva, Europski patentni ured skreće pozornost na pitanja koja se po njegovu mišljenju moraju raspraviti u svrhu donošenja odluke. Istodobno utvrđuje konačan datum za podnošenje pisanih podnesaka imajući u vidu pripremu usmene rasprave. Pravilo 132. ne primjenjuje se. Nove činjenice i novi dokazi koji su podneseni nakon toga datuma ne moraju se uzeti u obzir, osim ako se prihvaćaju na temelju toga što se činjenično stanje mijenja.

(2) Ako je podnositelj prijave ili nositelj patenta obaviješten o razlozima koji dovode u pitanje priznavanje patenta ili održavanje patenta u vrijednosti, može ga se pozvati da do datuma navedenog u stavku 1. drugoj rečenici podnese dokumente koji udovoljavaju pretpostavkama iz ove Konvencije. Stavak 1. treća i četvrta rečenica primjenjuju se na odgovarajući način.

Pravilo 117.
ODLUKA O PRIBAVLJANJU DOKAZA

Kada Europski patentni ured smatra potrebnim usmeno saslušati stranku, svjedoka ili vještaka ili provesti očevid, o tome donosi odluku u kojoj navodi vrstu ispitivanja koje namjerava provesti, bitne činjenice koje želi dokazati te datum, vrijeme i mjesto održavanja ispitivanja. Ako usmeno saslušanje svjedoka ili vještaka zahtijeva stranka, u odluci se navodi vremensko razdoblje u kojem podnositelj zahtjeva mora dostaviti ime i adresu svakog odnosnog svjedoka ili svakog odnosnog vještaka.

Pravilo 118.
POZIV ZA SASLUŠANJE PRED EUROPSKIM PATENTNIM UREDOM

(1) Poziv za saslušanje pred Europskim patentnim uredom upućuje se odnosnim strankama, svjedocima ili vještacima.

(2) Poziv za saslušanje upućuje se stranci, svjedoku ili vještaku barem dva mjeseca prije održavanja saslušanja, osim ako je dogovoren kraći rok. Poziv mora sadržavati:

(a) izvadak iz odluke prema pravilu 117. u kojem se navodi datum, vrijeme i mjesto ispitivanja i činjenice o kojima će se stranke, svjedoci i vještaci saslušati;

(b) imena stranaka u postupku i pojedinosti o pravima na koja se svjedoci ili vještaci mogu pozivati prema odredbama iz pravila 122. stavaka od 2. do 4.;

(c) podatak o tome da stranka, svjedok ili vještak može zahtijevati da svoj iskaz da pred nadležnim sudom zemlje u kojoj ima prebivalište iz pravila 120. te poziv da u navedenom roku obavijesti Europski patentni ured o svojoj pripravnosti pojaviti se pred tim Uredom.

Pravilo 119.

ISPITIVANJE DOKAZA PRED EUROPSKIM
PATENTNIM UREDOM

(1) Odjel za ispitivanje, Odjel za prigovore ili Žalbeno vijeće može zadužiti jednog od svojih članova da ispita navedene dokaze.

(2) Prije saslušanja se stranka, svjedok ili vještak obavješćuje da Europski patentni ured može zahtijevati od nadležnog suda zemlje u kojoj odnosna osoba ima prebivalište da tu osobu ponovno sasluša pod prisegom ili u jednako obvezujućem obliku.

(3) Stranke mogu nazočiti saslušanju i mogu stranci, svjedoku ili vještaku koji daje svoj iskaz postavljati relevantna pitanja.

Pravilo 120.
SASLUŠANJE KOJE PROVODI NADLEŽAN NACIONALNI SUD

(1) Stranka, svjedok ili vještak koji je pozvan pred Europski patentni ured može od tog Ureda zahtijevati da mu dopusti da svoj iskaz da pred nadležnim sudom zemlje u kojoj ima prebivalište. Ako je takav zahtjev podnesen ili, ako u roku navedenom u pozivu nije bilo odgovora na taj poziv, Europski patentni ured može, u skladu s odredbama iz članka 131. stavka 2., zahtijevati od nadležnog suda da sasluša odnosnu osobu.

(2) Ako je Europski patentni ured saslušao stranku, svjedoka ili vještaka i ako smatra da je ta saslušanja potrebno ponovno provesti pod prisegom ili u jednako obvezujućem obliku, može, u skladu s odredbama iz članka 131. stavka 2., zahtijevati od nadležnog suda zemlje u kojoj odnosna osoba ima prebivalište da ih na takav način ponovno provede.

(3) Kada Europski patentni ured zahtijeva od nadležnog suda da pribavi dokaze, može zahtijevati da oni budu dani pod prisegom ili u jednako obvezujućem obliku, te da se članu odnosnog odjela dopusti nazočnost saslušanju stranaka, svjedoka ili vještaka te postavljanje pitanja posredstvom suda ili neposredno.

Pravilo 121.
IMENOVANJE VJEŠTAKA

(1) Europski patentni ured odlučuje o obliku u kojem vještak što ga je taj Ured imenovao podnosi izvješće.

(2) Uvjeti ugovora koji se sklapa s vještakom moraju obuhvaćati:

(a) detaljan opis njegovih zadaća;

(b) rok za podnošenje izvješća o vještačenju;

(c) imena stranaka u postupku;

(d) pojedinosti o pravima na koja se vještak može pozivati prema odredbama iz pravila 122. stavaka od 2. do 4.

(3) Primjerak svakog pisanog izvješća o vještačenju dostavlja se strankama.

(4) Stranke mogu podnijeti zahtjev za izuzeće vještaka. Odluku o izuzeću donosi odnosni odjel Europskog patentnog ureda.

Pravilo 122.
TROŠKOVI PRIBAVLJANJA DOKAZA

(1) Europski patentni ured može zatražiti od stranke koja je podnijela zahtjev za pribavljanje dokaza da mu unaprijed dostavi polog čiji se iznos utvrđuje prema procijenjenim troškovima.

(2) Svjedoci i vještaci koji su primili poziv Europskog patentnog ureda i koji su se pojavili pred tim Uredom imaju pravo na odgovarajući povrat putnih troškova i dnevnica. Mogu dobiti avans za te troškove. Ta se odredba primjenjuje i na osobe koje se bez poziva pojave pred Europskim patentnim uredom i budu saslušane kao svjedoci ili kao vještaci.

(3) Svjedoci koji imaju pravo na povrat prema stavku 2. imaju pravo i na odgovarajuću naknadu za izgubljenu zaradu, a vještaci imaju pravo na naknadu za svoj rad. Plaćanja svjedocima i vještacima obavljaju se nakon završetka njihovih dužnosti ili zadaća.

(4) Upravno vijeće propisuje pojedinosti o provedbi odredaba iz stavaka 2. i 3. Iznose koji se plaćaju prema tim stavcima uplaćuje Europski patentni ured.

Pravilo 123.
OSIGURANJE DOKAZA

(1) Europski patentni ured može na zahtjev bez odgode poduzeti mjere radi osiguranja dokaza o činjenicama koje bi mogle utjecati na odluku koju će morati donijeti u pogledu europske patentne prijave ili europskog patenta, kada postoji opravdana bojazan da bi kasnije pribavljanje dokaza moglo biti otežano ili čak nemoguće. Podnositelj prijave ili nositelj patenta mora biti pravodobno obaviješten o datumu poduzimanja takvih mjera, kako bi mogao prisustvovati saslušanju. On može postavljati relevantna pitanja.

(2) Zahtjev mora sadržavati:

(a) pojedinosti o podnositelju zahtjeva kako je propisano u pravilu 41. stavku 2. podstavku (c);

(b) dostatne podatke o odnosnoj europskoj patentnoj prijavi ili odnosnom europskom patentu;

(c) navod činjenica u pogledu kojih se pribavljaju dokazi;

(d) pojedinosti o načinu pribavljanja dokaza;

(e) navod da je u pitanju slučaj s jasnim dokazima da je bojazan da bi kasnije pribavljanje dokaza moglo biti otežano ili nemoguće.

(3) Zahtjev se smatra podnesenim nakon uplate propisane pristojbe.

(4) Donošenje odluke o zahtjevu i svako pribavljanje dokaza koje proizlazi iz te odluke obveza je odjela Europskog patentnog ureda od kojeg se zahtijeva da donese odluku na koju bi mogle utjecati činjenice koje se utvrđuju. Odredbe o pribavljanju dokaza u postupcima pred Europskim patentnim uredom primjenjuju se.

Pravilo 124.
ZAPISNIK S USMENE RASPRAVE I POSTUPKA PRIBAVLJANJA DOKAZA

(1) Zapisnik s usmene rasprave i postupka pribavljanja dokaza sastavlja se tako da sadržava bitne elemente usmene rasprave ili postupka pribavljanja dokaza, relevantne izjave stranaka, svjedočenje stranaka, svjedoka ili vještaka i rezultat očevida.

(2) Zapisnik o svjedočenju čita se svjedoku, vještaku ili stranci ili mu se daje na uvid radi pregleda ili, kada je zapisnik snimljen tehničkim sredstvima, pušta mu se snimka snimljenog zapisnika, osim ako se odrekne takvoga prava. U zapisniku se navodi da je ta formalnost obavljena i da je osoba koja je dala iskaz suglasna s tekstom zapisnika. Ako osoba nije suglasna s tekstom zapisnika, njezine se primjedbe upisuju u zapisnik. Ako je cijelo svjedočenje snimljeno neposrednom upotrebom tehničkih sredstava snimku zapisnika nije potrebno ponovno slušati ni dobiti suglasnost s tekstom zapisnika.

(3) Zapisnik moraju potpisati zaposlenik koji je zadužen za njegovo sastavljanje i zaposlenik koji je vodio usmenu raspravu ili postupak pribavljanja dokaza.

(4) Primjerak zapisnika dostavlja se strankama.

Poglavlje IV.
DOSTAVA OBAVIJESTI

Pravilo 125.
OPĆE ODREDBE

(1) Svaka obavijest koja se dostavlja u postupku koji se vodi pred Europskim patentnim uredom mora biti izvornik dokumenta ili njegov umnoženi primjerak koji je Europski patentni ured potvrdio ili na njega stavio svoj pečat ili kompjutorski ispis s pečatom tog Ureda. Primjerci dokumenata što ih dostavljaju same stranke ne moraju biti tako potvrđeni.

(2) Obavijest se dostavlja:

(a) poštom u skladu s pravilom 126.;

(b) tehničkim sredstvima prijenosa u skladu s pravilom 127;

(c) dostavom u radne prostorije Europskog patentnog ureda u skladu s pravilom 128. ili

(d) putem javne obavijesti u skladu s pravilom 129.

(3) Dostava obavijesti posredstvom središnjeg ureda za industrijsko vlasništvo države ugovornice obavlja se u skladu s propisima koji se primjenjuju na taj ured u nacionalnom postupku.

(4) Ako, kada dokument stigne do primatelja, Europski patentni ured ne može dokazati da je dokument uredno dostavljen ili ako nisu poštovane odredbe koje se odnose na njegovu dostavu, dokument se smatra dostavljenim na datum koji je Europski patentni ured utvrdio kao datum njegova primitka.

Pravilo 126.
DOSTAVA OBAVIJESTI POŠTOM

(1) Odluke u kojima se navodi rok za podnošenje žalbe ili rok za podnošenje zahtjeva za reviziju, pozivi i drugi takvi dokumenti koje odredi predsjednik Europskog patentnog ureda, dostavljaju se preporučenim pismom uz obavijest o isporuci. Sve druge dostave obavijesti putem pošte obavljaju se preporučenim pismom.

(2) Kada je obavijest dostavljena preporučenim pismom, bilo uz obavijest o isporuci bilo bez nje, smatra se da je pismo dostavljeno primatelju desetog dana od datuma njegova pošiljanja, osim ako do primatelja nije stiglo ili ako je do primatelja stiglo kasnijeg datuma; u slučaju bilo kakvog spora, obveza je Europskog patentnog ureda utvrditi je li pismo stiglo na odredište ili utvrditi datum na koji je pismo dostavljeno primatelju, ovisno o slučaju.

(3) Dostava obavijesti preporučenim pismom, bilo uz obavijest o isporuci bilo bez nje, smatra se obavljenom čak i ako je preuzimanje pisma odbijeno.

(4) U opsegu u kojem dostava obavijesti poštom nije obuhvaćena stavcima od 1. do 3. primjenjuju se propisi države na čiji se teritorij obavijest dostavlja.

Pravilo 127.
DOSTAVA OBAVIJESTI TEHNIČKIM SREDSTVIMA PRIJENOSA

Obavijest se može dostaviti tehničkim sredstvima prijenosa što ih je odredio predsjednik Europskog patentnog ureda, pod uvjetima što ih je propisao.

Pravilo 128.
DOSTAVA OBAVIJESTI OSOBNIM URUČENJEM

Dostava se može obaviti u poslovnim prostorijama Europskog patentnog ureda osobnim uručenjem dokumenta primatelju, koji nakon uručenja dokumenta mora potvrditi njegov primitak. Dostava se smatra obavljenom čak i ako primatelj odbije preuzeti dokument ili potvrditi njegov primitak.

Pravilo 129.
DOSTAVA PUTEM JAVNE OBAVIJESTI

(1) Ako je nemoguće utvrditi adresu primatelja ili ako se i nakon drugog pokušaja pokaže da dostava u skladu s pravilom 126. stavkom 1. nije moguća, dostava se obavlja putem javne obavijesti.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda određuje način na koji se daje javna obavijest i početak roka od mjesec dana nakon čijeg se isteka dokument smatra dostavljenim.

Pravilo 130.
DOSTAVA OBAVIJESTI ZASTUPNICIMA

(1) Ako je imenovan zastupnik, obavijesti se upućuju njemu.

(2) Ako je za jednu zainteresiranu stranku imenovano više zastupnika, dostatno je da se obavijest dostavi bilo kojem od njih.

(3) Ako više stranaka ima zajedničkog predstavnika, dostatno je da se dokument dostavi zajedničkom predstavniku.

Poglavlje V.
ROKOVI

Pravilo 131.
RAČUNANJE ROKOVA

(1) Rokovi se utvrđuju u godinama, mjesecima, tjednima ili danima.

(2) Računanje počinje na dan koji slijedi iza dana na koji je uslijedio relevantan događaj, pri čemu se događajem smatra ili radnja u postupku ili istijek drugog roka. Kada je radnja u postupku dostava, relevantan je događaj primitak dostavljenog dokumenta, osim ako je drukčije predviđeno.

(3) Ako se rok izražava kao godina dana ili kao određeni broj godina, rok istječe sljedeće relevantne godine u mjesecu koji ima isto ime kao i mjesec u kojem je događaj uslijedio i na dan koji nosi isti broj kao i dan na koji je taj događaj uslijedio; ako sljedeći relevantan mjesec nema dana s istim brojem, rok istječe posljednjeg dana toga mjeseca.

(4) Ako se rok izražava kao mjesec dana ili kao određeni broj mjeseci, rok istječe sljedećeg relevantnog mjeseca na dan koji nosi isti broj kao i dan na koji je uslijedio relevantan događaj; ako sljedeći relevantan mjesec nema dana koji nosi isti broj, rok istječe posljednjeg dana toga mjeseca.

(5) Ako se rok izražava kao tjedan dana ili kao određeni broj dana, rok istječe sljedećeg relevantnog tjedna na dan koji nosi isti broj kao i dan na koji je uslijedio relevantan događaj.

Pravilo 132.
ROKOVI KOJE NAVODI EUROPSKI PATENTNI URED

(1) Kada se u Konvenciji ili u Provedbenom pravilniku upućuje na »navedeni rok«, taj rok navodi Europski patentni ured.

(2) Rok koji navodi Europski patentni ured ne smije biti kraći od dva mjeseca ni dulji od četiri mjeseca, osim ako je drukčije propisano; u određenim okolnostima taj rok može iznositi do šest mjeseci. U posebnim okolnostima taj se rok može produljiti na zahtjev, koji se podnosi prije istijeka takvog roka.

Pravilo 133.
PRIMITAK DOKUMENATA IZVAN ROKA

(1) Dokument koji je primljen u Europskom patentnom uredu izvan roka smatra se pravodobno primljenim ako je prije isteka roka i u skladu s uvjetima koje je utvrdio predsjednik Europskog patentnog ureda pravodobno poslan poštom ili pravodobno predan priznatoj dostavnoj službi, osim ako je dokument primljen nakon isteka više od tri mjeseca od isteka roka.

(2) Stavak 1. primjenjuje se na odgovarajući način na svaki rok u kojem se obavljaju radnje vezane uz nadležna ovlaštena tijela u skladu s člankom 75. stavkom 1. podstavkom (b) ili stavkom 2. podstavkom (b).

Pravilo 134.
PRODULJENJE ROKOVA

(1) Ako rok istječe na dan na koji jedan od prijamnih ureda Europskog patentnog ureda u smislu članka 35. stavka 1. nije otvoren za primanje dokumenata ili na koji se, zbog razloga koji nisu razlozi iz stavka 2., u taj ured ne dostavlja pošta, rok se produljuje do prvoga dana na koji su nakon toga dana svi prijamni uredi otvoreni za primanje dokumenata i na koji se dostavlja pošta. Prva rečenica primjenjuje se na odgovarajući način ako dokumenti, podneseni tehničkim sredstvima prijenosa što ih je dopustio predsjednik Europskog patentnog ureda prema pravilu 2. stavku 1., ne mogu biti primljeni.

(2) Ako rok istječe na dan na koji je došlo do općeg poremećaja u dostavi ili u prosljeđivanju poštanskih pošiljaka u državi ugovornici, rok se produljuje do prvog dana koji slijedi iza dana na koji je završilo razdoblje poremećaja za stranke s prebivalištem u odnosnoj državi ili za stranke koje su imenovale zastupnika s poslovnim sjedištem u toj državi. Kada je odnosna država ona u kojoj se nalazi Europski patentni ured, ova se odredba primjenjuje na sve stranke i njihove zastupnike. Ovaj stavak primjenjuje se na odgovarajući način na rok iz pravila 37. stavka 2.

(3) Odredbe iz stavaka 1. i 2. primjenjuju se na odgovarajući način na obavljanje radnji vezanih uz nadležna ovlaštena tijela u skladu s člankom 75. stavkom 1. podstavkom (b) ili stavkom 2. podstavkom (b).

(4) Europski patentni ured objavljuje datum početka i datum završetka svakog poremećaja iz stavka 2.

(5) Bez utjecaja na odredbe iz stavaka od 1. do 4., odnosna stranka može dostaviti dokaz da je bilo kojeg od 10 dana prije isteka nekog roka došlo do poremećaja u dostavi ili u prosljeđivanju poštanskih pošiljaka zbog izvanrednih okolnosti kao što su, prirodna nepogoda, rat, građanski nemiri, opći prekid rada bilo kojeg tehničkog sredstva priopćavanja što ga je dopustio predsjednik Europskog patentnog ureda prema pravilu 2. stavku 1. ili zbog drugog sličnog razloga na lokalitetu na kojem stranka ili njezin zastupnik ima prebivalište ili poslovno sjedište. Ako dostavljeni dokazi udovoljavaju zahtjevima Europskog patentnog ureda, dokument koji je primljen izvan roka smatra se pravodobno primljenim, pod uvjetom da je njegovo pošiljanje ili njegovo prosljeđivanje poštom obavljeno u roku od pet dana od završetka tog poremećaja.

Pravilo 135.
NASTAVAK POSTUPKA

(1) Nastavak postupka iz članka 121. stavka 1. zahtijeva se plaćanjem propisane pristojbe u roku od dva mjeseca od dostave obavijesti o propuštanju roka ili obavijesti o gubitku prava. Propuštena radnja mora se obaviti u roku za podnošenje zahtjeva.

(2) Mogućnost nastavka postupka isključena je u pogledu rokova iz članka 121. stavka 4. i rokova iz pravila 6. stavka 1., pravila 16. stavka 1. podstavka (a), pravila 31. stavka 2., pravila 40. stavka 3., pravila 51. stavaka od 2. do 5., pravila 52. stavaka 2. i 3., pravila 55., 56., 58., 59., 64. i pravila 112. stavka 2.

(3) Odluku o zahtjevu za nastavak postupka donosi Odjel koji je nadležan za donošenje odluke o propuštenoj radnji.

Pravilo 136.
POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

(1) Svaki zahtjev za povrat u prijašnje stanje iz članka 122. stavka 1. podnosi se u pisanom obliku u roku od dva mjeseca od prestanka razloga za propuštanje roka, ali najkasnije u roku od godine dana od istijeka propuštenog roka. Međutim, zahtjev za povrat u prijašnje stanje u pogledu bilo kojeg roka iz članka 87. stavka 1. i članka 112.a. stavka 4. podnosi se u roku od dva mjeseca od isteka tog roka. Zahtjev za povrat u prijašnje stanje smatra se podnesenim nakon uplate propisane pristojbe.

(2) Zahtjev mora biti obrazložen i sadržavati činjenice na kojima se temelji. Propuštena radnja mora biti obavljena u roku za podnošenje zahtjeva prema stavku 1.

(3) Povrat u prijašnje stanje isključuje se u odnosu na bilo koji rok u pogledu kojeg postoji mogućnost nastavka postupka prema članku 121. i rok za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje.

(4) Odluku o zahtjevu za povrat u prijašnje stanje donosi Odjel koji je nadležan za donošenje odluke o propuštenoj radnji.

Poglavlje VI.
IZMJENE I ISPRAVCI

Pravilo 137.
IZMJENA EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Podnositelj prijave ne smije izmijeniti opis, patentne zahtjeve i crteže europske patentne prijave prije primitka izvješća o europskom pretraživanju, osim ako je drukčije propisano.

(2) Podnositelj prijave može, po svojoj volji, izmijeniti opis, patentne zahtjeve i crteže nakon primitka izvješća o europskom pretraživanju.

(3) Nakon primitka prve obavijesti Odjela za ispitivanje, podnositelj prijave može, po svojoj volji, jedanput izmijeniti opis, patentne zahtjeve i crteže, pod uvjetom da izmjenu podnese istodobno s odgovorom na obavijest. Bilo kakva daljnja izmjena ne smije se obaviti bez odobrenja Odjela za ispitivanje.

(4) Izmijenjeni patentni zahtjevi ne smiju se odnositi na nepretraženi sadržaj koji u kombinaciji s izumom ili sa skupinom izuma za koji je izvorno zahtijevana zaštita ne čini jedinstvenu izumiteljsku zamisao.

Pravilo 138.
RAZLIČITI PATENTNI ZAHTJEVI, OPISI I CRTEŽI ZA RAZLIČITE DRŽAVE

Ako je Europski patentni ured obaviješten o postojanju prava ranijeg datuma iz članka 139. stavka 2. europska patentna prijava ili europski patent može za takvu državu ili za takve države sadržavati patentne zahtjeve i, kada je prikladno, opis i crteže koji se razlikuju od onih za druge naznačene države.

Pravilo 139.
ISPRAVAK POGREŠAKA U DOKUMENTIMA PODNESENIM EUROPSKOM PATENTNOM UREDU

Jezične pogreške, pogreške u prijepisu i pogreške u bilo kojem dokumentu podnesenom Europskom patentnom uredu mogu se ispraviti na zahtjev. Međutim, ako se zahtjev za takav ispravak odnosi na opis, patentne zahtjeve ili crteže, ispravak mora biti očit u smislu da je odmah vidljivo da se nije namjeravalo ništa drugo osim onoga što je ponuđeno kao ispravak.

Pravilo 140.
ISPRAVAK POGREŠAKA U ODLUKAMA

U odlukama Europskog patentnog ureda mogu se ispraviti samo jezične pogreške, pogreške u prijepisu i očite pogreške.

Poglavlje VII.
PODACI O STANJU TEHNIKE

Pravilo 141.
PODACI O STANJU TEHNIKE

Europski patentni ured može pozvati podnositelja prijave da u roku koji navede dostavi podatke o stanju tehnike koje je uzeto u obzir u ispitivanju nacionalnih ili regionalnih patentnih prijava te o izumu koji je sadržan u europskoj patentnoj prijavi.

Poglavlje VIII.
PREKID POSTUPKA

Pravilo 142.
PREKID POSTUPKA

(1) Postupak pred Europskim patentnim uredom prekida se:

(a) u slučaju smrti ili pravne nesposobnosti podnositelja europske patentne prijave ili nositelja europskog patenta ili osobe koja je prema nacionalnim propisima ovlaštena djelovati u njegovo ime. U opsegu u kojem gore navedeni događaji ne utječu na ovlaštenje zastupnika imenovanog prema članku 134., postupak se prekida samo na zahtjev takvog zastupnika;

(b) u slučaju kada podnositelj europske patentne prijave ili nositelj europskog patenta ne može iz pravnih razloga nastaviti postupak pred Europskim patentnim uredom, zbog nekog postupka pokrenutog protiv njegove imovine;

(c) u slučaju smrti ili pravne nesposobnosti zastupnika podnositelja patentne prijave ili zastupnika nositelja patenta ili u slučaju kada on ne može iz pravnih razloga nastaviti postupak, zbog nekog postupka pokrenutog protiv njegove imovine;

(2) Kada je, u slučajevima iz stavka 1. podstavaka (a) ili podstavka (b), Europski patentni ured obaviješten o identitetu osobe koja je ovlaštena nastaviti postupak, on obavješćuje tu osobu i, kada je prikladno, svaku treću stranku da se postupak nastavlja na navedeni datum.

(3) U slučaju iz stavka 1. podstavka (c) postupak se nastavlja kada je Europski patentni ured obaviješten o imenovanju novog zastupnika podnositelja prijave ili kada taj Ured obavijesti druge stranke o imenovanju novog zastupnika nositelja patenta. Ako u roku od tri mjeseca od prekida postupka Europski patentni ured nije obaviješten o imenovanju novog zastupnika, taj Ured obavješćuje podnositelja prijave ili nositelja patenta:

(a) da će se, kada se primjenjuje članak 133. stavak 2., europska patentna prijava smatrati povučenom ili da će europski patent biti proglašen nevažećim ako se ta obavijest ne dostavi u roku od dva mjeseca od dostave ove obavijesti ili

(b) da će se u drugim slučajevima postupak nastaviti s podnositeljem prijave ili s nositeljem patenta na datum dostave ove obavijesti.

(4) Svi rokovi, osim roka za podnošenje zahtjeva za ispitivanje i roka za plaćanje pristojbi, koji teku na datum prekida postupka ponovno počinju teći na datum nastavka postupka. Ako je taj datum manje od dva mjeseca raniji od isteka roka u kojem se mora podnijeti zahtjev za ispitivanje, takav se zahtjev može podnijeti u roku od dva mjeseca od takva datuma.

Poglavlje IX.
OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI

Pravilo 143.
UPISI U REGISTAR EUROPSKIH PATENATA

(1) Registar europskih patenata mora sadržavati sljedeće podatke:

(a) broj europske patentne prijave;

(b) datum podnošenja prijave;

(c) naziv izuma;

(d) klasifikacijske oznake pridodane prijavi;

(e) naznačene države ugovornice;

(f) pojedinosti o podnositelju prijave ili nositelju patenta kako je propisano u pravilu 41. stavku 2. podstavku (c);

(g) prezime, imena i adresu izumitelja što ga je naveo podnositelj prijave ili nositelj patenta, osim ako se je izumitelj odrekao prava da bude naveden prema pravilu 20. stavku 1.;

(h) pojedinosti o zastupniku podnositelja prijave ili o zastupniku nositelja patenta kako je propisano u pravilu 41. stavku 2. podstavku (d); ako ima više zastupnika, upisuju se samo pojedinosti o prvo navedenom zastupniku, nakon čega se navodi »i drugi« a, u slučaju udruge iz pravila 152. stavka 11. upisuju se samo naziv i adresa udruge;

(i) podatke o prvenstvu (datum, državu i broj pod kojim je prethodna prijava zaprimljena);

(j) u slučaju izdvajanja prijave, brojeve svih izdvojenih prijava;

(k) u slučaju izdvojene prijave ili nove prijave iz članka 61. stavka 1. podstavka (b), podatke iz podstavaka (a), (b) i (i) u pogledu prvobitne prijave;

(l) datum objave prijave i, kada je prikladno, datum zasebne objave izvješća o europskom pretraživanju;

(m) datum podnošenja zahtjeva za ispitivanje;

(n) datum na koji je prijava odbijena, povučena ili se smatra povučenom;

(o) datum objave podatka o priznavanju europskog patenta;

(p) datum prestanka europskog patenta u državi ugovornici tijekom roka za podnošenje prigovora i, kada je prikladno, prije donošenja konačne odluke povodom prigovora;

(q) datum podnošenja prigovora;

(r) datum i sadržaj odluke o prigovoru;

(s) datum obustave postupka i datum nastavka postupka u slučajevima iz pravila 14. i 78.;

(t) datum prekida postupka i datum nastavka postupka u slučaju iz pravila 142.;

(u) datum povrata u prijašnje stanje, kada je upis obavljen u skladu s podstavkom (n) ili podstavkom (r);

(v) podnošenje zahtjeva za pretvorbu prema članku 135. stavku 3.;

(w) pravo na europsku patentnu prijavu i pravo na europski patent te prijenos takvih prava, kada ovaj Provedbeni pravilnik propisuje da se ti podaci upisuju u registar.

(x) datum i sadržaj odluke o zahtjevu za ograničenje europskog patenta ili zahtjevu za proglašenje nevažećim europskog patenta;

(y) datum i sadržaj odluke Proširenog žalbenog vijeća o zahtjevu za reviziju

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda može odlučiti da se u Registar europskih patenata upisuju podaci koji nisu podaci iz stavka 1.

Pravilo 144.
DIJELOVI SPISA KOJI SE NE SMIJU DAVATI NA UVID

Dijelovi spisa koji se ne smiju davati na uvid prema članku 128. stavku 4. jesu:

(a) dokumenti koji se odnose na izuzeće ili na zahtjeve za izuzeće članova žalbenih vijeća ili članova Proširenog žalbenog vijeća;

(b) nacrti odluka i priopćenja i svi drugi dokumenti koji su upotrijebljeni u sastavljanju odluka i priopćenja, a koji nisu dostavljeni strankama;

(c) navođenje podataka o izumitelju, ako se izumitelj odrekao prava da bude naveden prema pravilu 20. stavku 1.;

(d) bilo koji drugi dokument što ga je predsjednik Europskog patentnog ureda izuzeo iz davanja na uvid na temelju toga što ne bi služio svrsi obavješćivanja javnosti o europskoj patentnoj prijavi ili o europskom patentu.

Pravilo 145.
POSTUPCI UVIDA U SPISE

(1) Uvid u spise europske patentne prijave i europskog patenata obavlja se uvidom ili u izvornik dokumenta ili u njegove umnožene primjerke ili u tehnička sredstva za pohranu podataka, ako su spisi pohranjeni na takav način.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje sve pretpostavke za obavljanje uvida u spise, uključujući okolnosti u kojima se plaća upravna pristojba.

Pravilo 146.
DOSTAVA PODATAKA SADRŽANIH U SPISIMA

Podložno ograničenjima iz članka 128. stavaka od 1. do 4. i pravila 144., Europski patentni ured može na zahtjev dostaviti podatke o bilo kojem spisu koji se odnosi na europsku patentnu prijavu ili na europski patent uz plaćanje upravne pristojbe. Međutim, Europski patentni ured može uputiti na korištenje mogućnosti dobivanja na uvid samog spisa, ako to smatra prikladnim s obzirom na količinu podataka koju treba dostaviti.

Pravilo 147.
FORMIRANJE, VOĐENJE I ČUVANJE SPISA

(1) Europski patentni ured formira, vodi i čuva spise koji se odnose na sve europske patentne prijave i sve europske patente.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje oblik u kojem se formiraju, vode i čuvaju spisi koji se odnose na europske patentne prijave i europske patente.

(3) Dokumenti sadržani u elektroničkom spisu smatraju se izvornicima.

(4) Svi spisi čuvaju se barem pet godina računajući od kraja godine u kojoj je:

(a) prijava odbijena, povučena ili se smatra povučenom;

(b) Europski patentni ured proglasio patent nevažećim ili

(c) došlo je do prestanka patenta ili do prestanka odgovarajuće zaštite prema članku 63. stavku 2. u posljednjoj naznačenoj državi.

(5) Bez utjecaja na stavak 4., spisi koji se odnose na prijave iz kojih su nastale izdvojene prijave iz članka 76. ili nove prijave iz članka 61. stavka 1. podstavka (b) moraju se čuvati barem onoliko dugo koliko se čuvaju i spisi koji se odnose na bilo koju od ovih posljednje navedenih prijava. Isto se primjenjuje na spise koji se odnose na sve europske patente priznate na temelju tih prijava.

Poglavlje X.
UPRAVNA I PRAVNA POMOĆ

Pravilo 148.
KOMUNIKACIJA IZMEĐU EUROPSKOG PATENTNOG UREDA I OVLAŠTENIH TIJELA DRŽAVA UGOVORNICA

(1) Komunikacija između Europskog patentnog ureda i središnjih ureda za industrijsko vlasništvo država ugovornica koja proizlazi iz primjene ove Konvencije obavlja se neposredno. Komunikacija između Europskog patentnog ureda i sudova ili drugih tijela država ugovornica može se obavljati posredstvom gore navedenih središnjih ureda za industrijsko vlasništvo.

(2) Trošak komunikacije iz stavka 1. snosi ovlašteno tijelo koje obavlja komunikaciju, pri čemu se ne plaća pristojba.

Pravilo 149.
UVID U SPISE KOJI OBAVLJAJU SUDOVI ILI OVLAŠTENA TIJELA DRŽAVA UGOVORNICA ILI KOJI SE OBAVLJA NJIHOVIM POSREDSTVOM

(1) Sudovi ili ovlaštena tijela država ugovornica obavljaju uvid u spise europskih patentnih prijava ili u spise europskih patenata uvidom u izvornike dokumenata ili u njihove umnožene primjerke; Pravilo 145. ne primjenjuje se.

(2) Sudovi ili državna odvjetništva država ugovornica mogu tijekom svojih postupaka dostavljati trećim strankama spise ili njihove umnožene primjerke koje im je proslijedio Europski patentni ured. Takve dostave obavljaju se u skladu s odredbama iz članka 128. i za njih se ne plaća nikakva pristojba.

(3) U trenutku prosljeđivanja spisa, Europski patentni ured skreće pozornost na ograničenja koja se prema članku 128. stavcima 1. i 4. mogu primjenjivati na uvid u spise od strane trećih.

Pravilo 150.
POSTUPAK POVODOM ZAMOLBE ZA PRAVNU POMOĆ

(1) Svaka država ugovornica imenuje središnje ovlašteno tijelo za primanje zamolbi Europskog patentnog ureda za pravnu pomoć i njihovo prosljeđivanje sudu ili ovlaštenom tijelu nadležnom za njihovo rješavanje.

(2) Europski patentni ured sastavlja zamolbe za pravnu pomoć na jeziku nadležnog suda ili nadležnog ovlaštenog tijela ili uz takve zamolbe prilaže prijevod na taj jezik.

(3) Podložno odredbama iz stavaka 5. i 6. nadležan sud ili nadležno ovlašteno tijelo primjenjuje nacionalno pravo na postupke koje vodi u svrhu izvršavanja takvih zamolbi, a osobito ga primjenjuje na odgovarajuće mjere prisile.

(4) Ako sud, ili ovlašteno tijelo, kojemu je proslijeđena zamolba za pravnu pomoć nije nadležan za rješavanje takve zamolbe, mora ju odmah proslijediti središnjem ovlaštenom tijelu iz stavka 1. To ovlašteno tijelo zamolbu prosljeđuje ili nadležnom sudu ili nadležnom ovlaštenom tijelu te države ili Europskom patentnom uredu kada nijedan sud, ili nijedno ovlašteno tijelo, u toj državi nije za nju nadležan.

(5) Europski patentni ured mora biti obaviješten o vremenu i mjestu poduzimanja istražnih i drugih sudskih radnji i o tome obavješćuje odnosne stranke, svjedoke i vještake.

(6) Ako to zahtijeva Europski patentni ured, nadležan sud ili nadležno ovlašteno tijelo dopušta nazočnost članova odnosnog odjela i omogućuje im da postavljaju pitanja svakoj osobi koja bilo neposredno bilo posredstvom nadležnog suda ili nadležnog ovlaštenog tijela daje iskaz.

(7) Pristojbe ili troškovi bilo koje vrste nastali prilikom izvršavanja pravne pomoći ne vraćaju se. Međutim, država u kojoj je izvršena pravna pomoć ima pravo zahtijevati od Organizacije povrat svih naknada isplaćenih vještacima ili prevoditeljima kao i troškova nastalih u postupku iz stavka 6.

(8) Ako pravo koje primjenjuje nadležan sud ili nadležno ovlašteno tijelo obvezuju stranke da osiguraju dokaze, a samo tijelo ne može izvršiti pravnu pomoć, taj sud ili to tijelo može, uz odobrenje Europskog patentnog ureda, imenovati odgovarajuću osobu koja će to učiniti. Prigodom traženja takva odobrenja nadležan sud ili nadležno ovlašteno tijelo mora navesti približne troškove takvog postupka. Ako Europski patentni ured izda takvo odobrenje Organizacija vraća sve nastale troškove; u protivnom, Organizacija nije obvezna vratiti takve troškove.

Poglavlje XI.
ZASTUPANJE

Pravilo 151.
IMENOVANJE ZAJEDNIČKOG PREDSTAVNIKA

(1) Ako je prijavu podnijelo više podnositelja prijave, a u zahtjevu za priznavanje europskog patenta nije naveden zajednički predstavnik, podnositelj prijave koji je prvi naveden u zahtjevu smatra se zajedničkim predstavnikom. Međutim, ako jedan od podnositelja prijave mora imenovati ovlaštenog zastupnika, taj se zastupnik smatra zajedničkim predstavnikom, osim ako je prvonavedeni podnositelj prijave imenovao ovlaštenog zastupnika. Isto se primjenjuje na treće stranke koje zajednički podnose prigovor ili obavijest o pristupanju u postupak te na zajedničke nositelje europskog patenta.

(2) Ako je europska patentna prijava prenesena na više osoba, a takve osobe nisu imenovale zajedničkog predstavnika, stavak 1. primjenjuje se na odgovarajući način. Ako njegova primjena nije moguća, Europski patentni ured poziva te osobe da u navedenom roku imenuju zajedničkog predstavnika. Ako na poziv nije odgovoreno, Europski patentni ured imenuje zajedničkog predstavnika.

Pravilo 152.
PUNOMOĆI

(1) Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje slučajeve u kojima zastupnici koji djeluju pred Europskim patentnim uredom moraju podnijeti potpisanu punomoć.

(2) Ako zastupnik ne podnese takvu punomoć, Europski patentni ured poziva ga da to učini u navedenom roku. Punomoć se može odnositi na jednu europsku patentnu prijavu ili na više njih ili na jedan europski patent ili na više njih i podnosi se u odgovarajućem broju primjeraka.

(3) Ako nije udovoljeno pretpostavkama iz članka 133. stavka 2. isti rok navodi se za imenovanje zastupnika i za podnošenje punomoći.

(4) Može se podnijeti opća punomoć koja omogućava zastupniku zastupanje u svim pravnim poslovima vezanim uz patente neke stranke. Dostatan je jedan njezin primjerak.

(5) Predsjednik Europskog patentnog ureda može propisati oblik i sadržaj:

(a) punomoći koja se odnosi na zastupanje osoba iz članka 133. stavka 2.;

(b) opće punomoći.

(6) Ako zahtijevana punomoć nije pravodobno podnesena, svaka radnja u postupku koju ju je zastupnik obavio, osim podnošenja europske patentne prijave, smatra se neobavljenom, bez utjecaja na bilo koje druge pravne posljedice predviđene ovom Konvencijom.

(7) Odredbe iz stavaka 2. i 4. primjenjuju se na povlačenje punomoći.

(8) Zastupnik se smatra opunomoćenim do dostavljanja Europskom patentnom uredu obavijesti o prestanku njegove punomoći.

(9) Punomoć ne prestaje u odnosu na Europski patentni ured smrću osobe koja ju je dala, osim ako je u punomoći izričito drukčije predviđeno.

(10) Ako je stranka imenovala više zastupnika, oni mogu, bez obzira na bilo koju odredbu o suprotnom sadržanu u obavijesti o njihovu imenovanju ili u punomoći, djelovati ili zajednički ili samostalno.

(11) Punomoć udruge zastupnika smatra se punomoći svakog zastupnika koji može dokazati da se bavi zastupanjem u okviru te udruge.

Pravilo 153.
PRAVO PRAVNOG ZASTUPNIKA NA ODBIJANJE OTKRIVANJA TAJNI

(1) Kada je zatražen savjet ovlaštenog zastupnika u takvu njegovu svojstvu, on ima pravo trajno odbiti otkrivanje u postupcima pred Europskim patentnim uredom, sadržaja svih prepiski koje se u tu svrhu vode, prema odredbama iz članka 2. Pravilnika o disciplini ovlaštenih zastupnika, između njega i njegova klijenta ili bilo koje druge osobe, osim ako se klijent izričito odrekao takva prava.

(2) Takvo pravo odbijanja otkrivanja tajni odnosi se osobito na svaku prepisku ili svaki dokument što se odnosi na:

(a) procjenu patentibilnosti izuma;

(b) sastavljanje europske patentne prijave ili postupak povodom takve prijave;

(c) svako mišljenje koje se odnosi na valjanost, opseg zaštite ili na povredu europskog patenta ili europske patentne prijave.

Pravilo 154.
IZMJENA LISTE OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA

(1) Ovlašteni zastupnik briše se s liste ovlaštenih zastupnika ako podnese takav zahtjev ili ako, usprkos ponovljenoj opomeni, ne plati Institutu godišnju članarinu prije kraja mjeseca rujna godine za koju je članarina dospjela na naplatu.

(2) Bez utjecaja na bilo koje disciplinske mjere donesene prema članku 134.a. stavku 1. podstavku (c), ovlašteni zastupnik može se brisati po službenoj dužnosti samo:

(a) u slučaju njegove smrti ili njegove pravne nesposobnosti;

(b) onda kada više nije državljanin jedne od država ugovornica, osim ako mu je odobreno isključenje prema članku 134. stavku 7. podstavku (a);

(c) onda kada više nema poslovno sjedište ili mjesto rada na području jedne od država ugovornica.

(3) Svaka osoba koja je upisana na listu ovlaštenih zastupnika prema članku 134. stavku 2. ili stavku 3., a čiji je upis brisan, na zahtjev se ponovno upisuje na listu ovlaštenih zastupnika ako pretpostavke za brisanje više ne postoje.

Dio VIII.
PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA VIII. KONVENCIJE

Pravilo 155.
PODNOŠENJE I PROSLJEĐIVANJE ZAHTJEVA ZA PRETVORBU

(1) Zahtjev za pretvorbu iz članka 135. stavka 1. podstavka (a) ili (b) podnosi se u roku od tri mjeseca od povlačenja europske patentne prijave ili od obavijesti da se prijava smatra povučenom ili od odluke o odbijanju prijave ili od odluke o proglašenju europskog patenta nevažećim. Učinak europske patentne prijave prema članku 66. prestaje ako zahtjev nije pravodobno podnesen.

(2) Pri prosljeđivanju zahtjeva za pretvorbu središnjim uredima za industrijsko vlasništvo država ugovornica navedenim u zahtjevu, odnosni središnji ured za industrijsko vlasništvo ili Europski patentni ured mora uz zahtjev priložiti primjerak spisa koji se odnosi na europsku patentnu prijavu ili na europski patent.

(3) Članak 135. stavak 4. primjenjuje se ako zahtjev za pretvorbu iz članka 135. stavka 1. podstavka (a) ili stavka 2. nije proslijeđen prije isteka roka od dvadeset mjeseci od datuma podnošenja ili, ako je zahtijevano pravo prvenstva, od datuma prvenstva.

Pravilo 156.
OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI U SLUČAJU PRETVORBE

(1) Središnji ured za industrijsko vlasništvo daje na uvid javnosti dokumente koji su priloženi uz zahtjev za pretvorbu iz pravila 155. stavka 2. pod istim uvjetima i u istom opsegu kao i dokumente koji se odnose na nacionalni postupak.

(2) U tiskanim patentnim spisima nacionalnog patenata koji proizlazi iz pretvorbe europske patentne prijave mora se navesti podatak o toj prijavi.

Dio IX.
PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA X. KONVENCIJE

Pravilo 157.
EUROPSKI PATENTNI URED KAO PRIJAMNI URED

(1) Europski patentni ured nadležan je djelovati kao prijamni ured u smislu PCT-a, ako podnositelj prijave ima prebivalište u državi ugovornici ove Konvencije i PCT-a ili ako je državljanin te države. Bez utjecaja na odredbe iz stavka 3. ako podnositelj prijave odabere Europski patentni ured kao prijamni ured, međunarodna prijava podnosi se neposredno Europskom patentnom uredu. Odredbe iz članka 75. stavka 2. primjenjuju se na odgovarajući način.

(2) Kada je Europski patentni ured prijamni ured prema PCT-u, međunarodna prijava podnosi se na engleskom, francuskom ili na njemačkom jeziku. Predsjednik Europskog patentnog ureda može propisati da se međunarodna prijava i bilo koji podnesak vezan uz nju podnosi u više primjeraka.

(3) Ako je međunarodna prijava podnesena ovlaštenom tijelu države ugovornice radi njezina prosljeđivanja Europskom patentnom uredu kao prijamnom uredu, država ugovornica mora osigurati da ta prijava stigne u Europski patentni ured najkasnije dva tjedna prije istijeka trinaest mjeseci od njezina podnošenja ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva.

(4) Pristojba za prosljeđivanje međunarodne prijave plaća se u roku od mjesec dana od podnošenja prijave.

Pravilo 158.
EUROPSKI PATENTNI URED KAO OVLAŠTENO TIJELO ZA MEĐUNARODNO PRETRAŽIVANJE ILI OVLAŠTENO TIJELO ZA MEĐUNARODNO PRETHODNO ISPITIVANJE

(1) U slučaju iz članka 17. stavka 3. točke (a) PCT-a, dodatna pristojba za međunarodno pretraživanje plaća se za svaki sljedeći izum u odnosu na koji se provodi međunarodno pretraživanje.

(2) U slučaju iz članka 34. stavka 3. točke (a) PCT-a, dodatna pristojba za prethodno ispitivanje plaća za svaki sljedeći izum u odnosu na koji se provodi međunarodno prethodno ispitivanje.

(3) Ako je dodatna pristojba plaćena uz prigovor Europski patentni ured ispituje prigovor u skladu s pravilom 40.2. točkama od (c) do (e) ili s pravilom 68.3. točkama od (c) do (e) PCT-a nakon uplate propisane pristojbe za prigovor. Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje druge pojedinosti o tom postupku.

Pravilo 159.
EUROPSKI PATENTNI URED KAO NAZNAČENI ILI KAO IZABRANI URED – PRETPOSTAVKE ZA ULAZAK U EUROPSKU FAZU

(1) U slučaju međunarodne prijave iz članka 153. podnositelj prijave mora obaviti sljedeće radnje u roku od trideset i jednog mjeseca od datuma podnošenja prijave ili, ako je zahtijevano pravo prvenstva, od datuma prvenstva:

(a) dostaviti, kada je moguće, prijevod međunarodne prijave koji se zahtijeva prema članku 153. stavku 4.;

(b) navesti dokumente prijave, kako su izvorno podneseni ili u izmijenjenu obliku, na kojima će se temeljiti postupak za priznavanje europskog patenta;

(c) platiti pristojbu za podnošenje propisanu u članku 78. stavku 2.;

(d) platiti pristojbe za naznaku ako je rok iz pravila 39. istekao ranije;

(e) platiti pristojbu za pretraživanje, kada se mora sastaviti izvješće o dopunskom europskom pretraživanju;

(f) podnijeti zahtjev za ispitivanje iz članka 94., ako je rok iz pravila 70. stavka 1. istekao ranije;

(g) platiti godišnju pristojbu za treću godinu održavanja iz članka 86. stavka 1., ako je ta pristojba dospjela na naplatu ranije prema pravilu 51. stavku 1.;

(h) podnijeti, kada je primjenljivo, potvrdu o izlaganju na izložbi iz članka 55. stavka 2. i pravila 25.

(2) Odjel za ispitivanje nadležan je donositi odluke Europskog patentnog ureda iz članka 25. stavka 2. točke (a) PCT-a.

Pravilo 160.
POSLJEDICE NEUDOVOLJAVANJA ODREĐENIM PRETPOSTAVKAMA

(1) Ako bilo prijevod međunarodne prijave bilo zahtjev za ispitivanje nije pravodobno podnesen ili ako pristojba za podnošenje ili pristojba za pretraživanje nije pravodobno plaćena ili ako pristojba za naznaku nije pravodobno plaćena, europska patentna prijava smatra se povučenom.

(2) Naznaka svake države ugovornice za koju pristojba za naznaku nije pravodobno plaćena smatra se povučenom.

(3) Ako Europski patentni ured utvrdi da se prijava ili naznaka države ugovornice smatra povučenom prema stavku 1. ili stavku 2. o tome obavješćuje podnositelja prijave. Pravilo 112. stavak 2. primjenjuje se na odgovarajući način.

Pravilo 161.
IZMJENA PRIJAVE

Bez utjecaja na pravilo 137. stavke od 2. do 4. prijava se može izmijeniti jedanput u roku od mjesec dana od dostave obavijesti u kojoj se podnositelj prijave o tome obavješćuje. Izmijenjena prijava služi kao temelj za bilo koje dopunsko pretraživanje koje se mora provesti prema članku 153. stavku 7.

Pravilo 162.
PATENTNI ZAHTJEVI ZA KOJE SE PLAĆAJU PRISTOJBE

(1) Ako dokumenti prijave na kojima se temelji postupak za priznavanje europskog patenta sadržavaju više od deset patentnih zahtjeva, za jedanaesti i svaki sljedeći patentni zahtjev plaća se pristojba za patentne zahtjeve u roku iz pravila 159. stavka 1.

(2) Ako pristojbe za patentne zahtjeve nisu pravodobno plaćene mogu se platiti i u roku od mjesec dana od dostave obavijesti o propuštanju roka. Ako su u tom roku podneseni izmijenjeni patentni zahtjevi, pristojbe za patentne zahtjeve koje se plaćaju računaju se na temelju takvih izmijenjenih zahtjeva.

(3) Sve pristojbe za patentne zahtjeve koje su plaćene u roku iz stavka 1. u iznosu većem od iznosa koji se plaćaju prema stavku 2. drugoj rečenici vraćaju se.

(4) Kada pristojba za patentne zahtjeve nije pravodobno plaćena, odnosni patentni zahtjev smatra se povučenim.

Pravilo 163.
ISPITIVANJE ODREĐENIH FORMALNIH UVJETA KOJE PROVODI EUROPSKI PATENTNI URED

(1) Ako podaci o izumitelju prema pravilu 19. stavku 1. nisu dostavljeni u roku iz pravila 159. stavka 1., Europski patentni ured poziva podnositelja prijave da te podatke dostavi u roku od dva mjeseca.

(2) Kad se zahtijeva prvenstvo ranije prijave i kada broj pod kojim je prethodna prijava zaprimljena ili njezin primjerak propisan u pravilu 52. stavku 1. i pravilu 53. nije dostavljen u roku iz pravila 159. stavka 1., Europski patentni ured poziva podnositelja prijave da u roku od dva mjeseca dostavi taj broj ili taj primjerak. Odredbe iz pravila 53. stavaka 2. i 3. primjenjuju se.

(3) Kad na dan isteka roka iz pravila 159. stavka 1. popis odsječaka koji je u skladu sa standardom propisanim u Administrativnim uputama prema PCT-u nije dostupan Europskom patentnom uredu, podnositelj prijave poziva se da u roku od dva mjeseca podnese popis odsječaka koji je u skladu s pravilima što ih je propisao predsjednik Europskog patentnog ureda. Odredbe iz pravila 30. stavaka 2. i 3. primjenjuju se na odgovarajući način.

(4) Ako na dan istijeka roka iz pravila 159. stavka 1. nedostaje adresa podnositelja prijave, njegovo državljanstvo ili država u kojoj podnositelj prijave ima prebivalište ili poslovno sjedište, Europski patentni ured poziva ga da te podatke podnese u roku od dva mjeseca.

(5) Kad na dan istijeka roka iz pravila 159. stavka 1. nije udovoljeno pretpostavkama iz članka 133. stavka 2., Europski patentni ured poziva podnositelja prijave da u roku od dva mjeseca imenuje ovlaštenog zastupnika.

(6) Ako nedostaci utvrđeni prema stavcima 1., 4. ili 5. nisu pravodobno ispravljeni, europska patentna prijava se odbija. Ako nedostatak utvrđen prema stavku 2. nije pravodobno ispravljen, za tu se prijavu pravo prvenstva gubi.

Pravilo 164.
ISPITIVANJE JEDINSTVA IZUMA KOJE PROVODI EUROPSKI PATENTNI URED

(1) Ako Europski patentni ured smatra da dokumenti prijave koji će služiti kao temelj za dopunsko pretraživanje ne udovoljavaju uvjetu jedinstva izuma, dopunsko pretraživanje sastavlja se o onim dijelovima prijave koji se odnose na izum ili na skupinu izuma u smislu članka 82. koji je prvi naveden u patentnim zahtjevima.

(2) Ako Odjel za ispitivanje utvrdi da dokumenti prijave na kojima će se temeljiti postupak za priznavanje europskog patenta ne udovoljavaju zahtjevu jedinstva izuma ili kada se zahtijeva zaštita izuma koji nije obuhvaćen izvješćem o međunarodnom pretraživanju ili, ovisno o slučaju, izvješćem o dopunskom pretraživanju, on poziva podnositelja prijave da ograniči prijavu na jedan izum koji je obuhvaćen izvješćem o međunarodnom pretraživanju ili izvješćem o dopunskom pretraživanju.

Pravilo 165.
EURO-PCT PRIJAVA KAO KOLIDIRAJUĆA PRIJAVA PREMA ČLANKU 54. STAVKU 3.

Euro-PCT prijava smatra se uključenom u stanje tehnike prema članku 54. stavku 3. ako je udovoljeno pretpostavkama propisanim u članku 153. stavku 3. ili stavku 4. i ako je plaćena pristojba za podnošenje iz pravila 159. stavka 1. podstavka (c).

IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION 2000 AS ADOPTED BY DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
OF 7 DECEMBER 2006

Part I
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I OF THE CONVENTION

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

Rule 1
WRITTEN PROCEEDINGS

In written proceedings before the European Patent Office, the requirement to use the written form shall be satisfied if the content of the documents can be reproduced in a legible form on paper.

Rule 2
FILING OF AND FORMAL REQUIREMENTS FOR DOCUMENTS

(1) In proceedings before the European Patent Office, documents may be filed by delivery by hand, by post or by technical means of communication. The President of the European Patent Office shall lay down the details and conditions and, where appropriate, any special formal or technical requirements for the filing of documents. In particular, he may specify that confirmation must be supplied. If such confirmation is not supplied in due time, the European patent application shall be refused; documents filed subsequently shall be deemed not to have been received.

(2) Where the Convention provides that a document must be signed, the authenticity of the document may be confirmed by handwritten signature or other appropriate means the use of which has been permitted by the President of the European Patent Office. A document authenticated by such other means shall be deemed to meet the legal requirements of signature in the same way as a document bearing a handwritten signature which has been filed in paper form.

Rule 3
LANGUAGE IN WRITTEN PROCEEDINGS

(1) In written proceedings before the European Patent Office, any party may use any official language of the European Patent Office. The translation referred to in Article 14, paragraph 4, may be filed in any official language of the European Patent Office.

(2) Amendments to a European patent application or European patent shall be filed in the language of the proceedings.

(3) Documentary evidence and, in particular, publications may be filed in any language. The European Patent Office may, however, require that a translation in one of its official languages be filed, within a period to be specified. If a required translation is not filed in due time, the European Patent Office may disregard the document in question.

Rule 4
LANGUAGE IN ORAL PROCEEDINGS

(1) Any party to oral proceedings before the European Patent Office may use an official language of the European Patent Office other than the language of the proceedings, if such party gives notice to the European Patent Office at least one month before the date of such oral proceedings or provides for interpretation into the language of the proceedings. Any party may use an official language of a Contracting State, if he provides for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may permit derogations from these provisions.

(2) In the course of oral proceedings, employees of the European Patent Office may use an official language of the European Patent Office other than the language of the proceedings.

(3) Where evidence is taken, any party, witness or expert to be heard who is unable to express himself adequately in an official language of the European Patent Office or of a Contracting State may use another language. Where evidence is taken upon request of a party, parties, witnesses or experts expressing themselves in a language other than an official language of the European Patent Office shall be heard only if that party provides for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may, however, permit interpretation into one of its other official languages.

(4) If the parties and the European Patent Office agree, any language may be used.

(5) The European Patent Office shall, if necessary, provide at its own expense interpretation into the language of the proceedings, or, where appropriate, into its other official languages, unless such interpretation is the responsibility of one of the parties.

(6) Statements by employees of the European Patent Office, parties, witnesses or experts, made in an official language of the European Patent Office, shall be entered in the minutes in that language. Statements made in any other language shall be entered in the official language into which they are translated. Amendments to a European patent application or European patent shall be entered in the minutes in the language of the proceedings.

Rule 5
CERTIFICATION OF TRANSLATIONS

Where the translation of a document is required, the European Patent Office may require that a certificate that the translation corresponds to the original text be filed within a period to be specified. If the certificate is not filed in due time, such document shall be deemed not to have been filed, unless otherwise provided.

Rule 6
FILING OF TRANSLATIONS AND REDUCTION OF FEES

(1) A translation under Article 14, paragraph 2, shall be filed within two months of filing the European patent application.

(2) A translation under Article 14, paragraph 4, shall be filed within one month of filing the document. This shall also apply to requests under Article 105a. Where the document is a notice of opposition or appeal, or a statement of grounds of appeal, or a petition for review, the translation may be filed within the period for filing such a notice or statement or petition, if that period expires later.

(3) Where a person referred to in Article 14, paragraph 4, files a European patent application, a request for examination, an opposition, an appeal, a petition for review or a request for limitation or revocation in a language admitted in that provision, the filing fee, examination fee, opposition fee, appeal fee, fee for the petition for review or the limitation or revocation fee shall be reduced in accordance with the Rules relating to Fees.

Rule 7
LEGAL AUTHENTICITY OF THE TRANSLATION OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Unless evidence is provided to the contrary, the European Patent Office shall assume, for the purpose of determining whether the subject-matter of the European patent application or European patent extends beyond the content of the application as filed, that the translation filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 40, paragraph 3, is in conformity with the original text of the application.

Chapter II
ORGANISATION OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Section 1
GENERAL MATTERS

Rule 8
PATENT CLASSIFICATION

The European Patent Office shall use the classification referred to in Article 1 of the Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification of 24 March 1971, hereinafter referred to as the international classification.

Rule 9
ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) The European Patent Office shall be divided administratively into Directorates-General, to which the departments specified in Article 15, and the services set up to deal with legal matters and the internal administration of the Office, shall be assigned.

(2) Each Directorate-General shall be directed by a Vice-President. The assignment of a Vice-President to a Directorate-General shall be decided by the Administrative Council, after the President of the European Patent Office has been consulted.

Rule 10
RESPONSIBILITY OF THE RECEIVING SECTION AND THE EXAMINING DIVISION

(1) The Receiving Section shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of a European patent application up to the time when the Examining Division becomes responsible for the examination of the European patent application under Article 94, paragraph 1.

(2) Subject to paragraphs 3 and 4, the Examining Division shall be responsible for the examination of a European patent application under Article 94, paragraph 1, from the time when a request for examination is filed.

(3) If a request for examination is filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the Examining Division shall, subject to paragraph 4, be responsible from the time when the European Patent Office receives the indication under Rule 70, paragraph 2.

(4) If a request for examination is filed before the European search report has been transmitted to the applicant, and if the applicant has waived the right under Rule 70, paragraph 2, the Examining Division shall be responsible from the time when the search report is transmitted to the applicant.

Rule 11
ALLOCATION OF DUTIES TO THE DEPARTMENTS OF FIRST INSTANCE

(1) Technically qualified examiners acting as members of Search, Examining or Opposition Divisions shall be assigned to Directorates. The President of the European Patent Office shall allocate duties to these Directorates by reference to the international classification.

(2) The President of the European Patent Office may allocate further duties to the Receiving Section, the Search, Examining and Opposition Divisions, and the Legal Division, in addition to the responsibilities vested in them under the Convention.

(3) The President of the European Patent Office may entrust to employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of duties falling to the Search, Examining or Opposition Divisions and involving no technical or legal difficulties.

Section 2
ORGANISATION OF THE BOARDS OF APPEAL AND THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Rule 12
PRESIDIUM OF THE BOARDS OF APPEAL

(1) The autonomous authority within the organisational unit comprising the Boards of Appeal (the «Presidium of the Boards of Appeal») shall consist of the Vice-President in charge of the Boards of Appeal, who shall act as chairman, and twelve members of the Boards of Appeal, six being Chairmen and six being other members.

(2) All members of the Presidium shall be elected by the Chairmen and members of the Boards of Appeal for two working years. If the full composition of the Presidium cannot be reached, the vacancies shall be filled by designating the most senior Chairmen and members.

(3) The Presidium shall adopt the Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Rules of Procedure for the election and designation of its members. The Presidium shall further advise the Vice-President in charge of the Boards of Appeal with regard to matters concerning the functioning of the Boards of Appeal in general.

(4) Before the beginning of each working year, the Presidium, extended to include all Chairmen, shall allocate duties to the Boards of Appeal. In the same composition, it shall decide on conflicts regarding the allocation of duties between two or more Boards of Appeal. The extended Presidium shall designate the regular and alternate members of the various Boards of Appeal. Any member of a Board of Appeal may be designated as a member of more than one Board of Appeal. These measures may, where necessary, be amended during the course of the working year in question.

(5) The Presidium may only take a decision if at least five of its members are present; these must include the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of two Boards of Appeal. Where the tasks mentioned in paragraph 4 are concerned, nine members must be present, including the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of three Boards of Appeal. Decisions shall be taken by a majority vote; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

(6) The Administrative Council may allocate duties under Article 134a, paragraph 1(c), to the Boards of Appeal.

Rule 13
BUSINESS DISTRIBUTION SCHEME FOR THE ENLARGED BOARD OF APPEAL AND ADOPTION OF ITS RULES OF PROCEDURE

(1) Before the beginning of each working year, the members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, shall designate the regular and alternate members of the Enlarged Board of Appeal in proceedings under Article 22, paragraph 1(a) and (b), and the regular and alternate members in proceedings under Article 22, paragraph 1(c).

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, shall adopt the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

(3) Decisions on matters mentioned in paragraphs 1 and 2 may only be taken if at least five members are present, including the Chairman of the Enlarged Board of Appeal or his deputy; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

PART II
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART II OF THE CONVENTION

Chapter I
PROCEDURE WHERE THE APPLICANT IS NOT ENTITLED

Rule 14
STAY OF PROCEEDINGS

(1) If a third party provides evidence that he has instituted proceedings against the applicant seeking a decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, the proceedings for grant shall be stayed unless the third party communicates to the European Patent Office in writing his consent to the continuation of such proceedings. Such consent shall be irrevocable. However, proceedings for grant shall not be stayed before the publication of the European patent application.

(2) Where evidence is provided that a final decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, has been taken, the European Patent Office shall inform the applicant and any other party that the proceedings for grant shall be resumed as from the date stated in the communication, unless a new European patent application under Article 61, paragraph 1(b), has been filed for all the designated Contracting States. If the decision is in favour of the third party, the proceedings may not be resumed earlier than three months after the decision has become final, unless the third party requests the resumption.

(3) Upon staying the proceedings for grant, or thereafter, the European Patent Office may set a date on which it intends to resume the proceedings for grant, regardless of the stage reached in the national proceedings instituted under paragraph 1. It shall communicate this date to the third party, the applicant and any other party. If no evidence has been provided by that date that a final decision has been taken, the European Patent Office may resume proceedings.

(4) All periods other than those for the payment of renewal fees, running at the date of the stay of proceedings, shall be interrupted by such stay. The time which has not yet elapsed shall begin to run from the date on which proceedings are resumed. However, the time still to run after such resumption shall not be less than two months.

Rule 15
LIMITATION ON WITHDRAWALS

From the date on which a third party provides evidence that he has instituted national proceedings under Rule 14, paragraph 1, and up to the date on which the proceedings for grant are resumed, neither the European patent application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn.

Rule 16
PROCEDURE UNDER ARTICLE 61, PARAGRAPH 1

(1) A person entitled to the grant of a European patent may only avail himself of the remedies under Article 61, paragraph 1, if:

(a) he does so no later than three months after the decision recognising his entitlement has become final, and

(b) the European patent has not yet been granted.

(2) Such remedies shall only apply in respect of Contracting States designated in the European patent application in which the decision has been taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition.

Rule 17
FILING OF A NEW EUROPEAN PATENT APPLICATION BY THE ENTITLED PERSON

(1) Where the person adjudged by a final decision to be entitled to the grant of the European patent files a new European patent application under Article 61, paragraph 1(b), the original application shall be deemed to be withdrawn on the date of filing the new application for the Contracting States designated therein in which the decision has been taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition.

(2) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the new application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the new application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 18
PARTIAL TRANSFER OF THE RIGHT TO THE EUROPEAN PATENT

(1) If a final decision determines that a third party is entitled to the grant of a European patent in respect of only part of the subject-matter disclosed in the original European patent application, Article 61 and Rules 16 and 17 shall apply to such part.

(2) Where appropriate, the original European patent application shall contain, for the designated Contracting States in which the decision was taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition, claims, a description and drawings which are different from those for the other designated Contracting States.

Chapter II
MENTION OF THE INVENTOR

Rule 19
DESIGNATION OF THE INVENTOR

(1) The request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. The designation shall state the family name, given names and full address of the inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the signature of the applicant or his representative.

(2) The European Patent Office shall not verify the accuracy of the designation of the inventor.

(3) If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the European Patent Office shall communicate to the designated inventor the information in the document designating him and the following data:

(a) the number of the European patent application;

(b) the date of filing of the European patent application and, if priority has been claimed, the date, State and file number of the previous application;

(c) the name of the applicant;

(d) the title of the invention;

(e) the Contracting States designated.

(4) The applicant and the inventor may invoke neither the omission of the communication under paragraph 3 nor any errors contained therein.

Rule 20
PUBLICATION OF THE MENTION OF THE INVENTOR

(1) The designated inventor shall be mentioned in the published European patent application and the European patent specification, unless he informs the European Patent Office in writing that he has waived his right to be thus mentioned.

(2) Paragraph 1 shall apply where a third party files with the European Patent Office a final decision determining that the applicant for or proprietor of a European patent is required to designate him as an inventor.

Rule 21
RECTIFICATION OF THE DESIGNATION OF AN INVENTOR

(1) An incorrect designation of an inventor shall be rectified upon request and only with the consent of the wrongly designated person and, where such a request is filed by a third party, the consent of the applicant for or proprietor of the patent. Rule 19 shall apply mutatis mutandis.

(2) Where an incorrect designation of the inventor has been recorded in the European Patent Register or published in the European Patent Bulletin, its rectification or cancellation shall also be recorded or published therein.

Chapter III
REGISTRATION OF TRANSFERS, LICENCES AND OTHER RIGHTS

Rule 22
REGISTRATION OF TRANSFERS

(1) The transfer of a European patent application shall be recorded in the European Patent Register at the request of an interested party, upon production of documents providing evidence of such transfer.

(2) The request shall not be deemed to have been filed until an administrative fee has been paid. It may be rejected only if paragraph 1 has not been complied with.

(3) A transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only at the date when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced.

Rule 23
REGISTRATION OF LICENCES AND OTHER RIGHTS

(1) Rule 22, paragraphs 1 and 2, shall apply mutatis mutandis to the registration of the grant or transfer of a licence, the establishment or transfer of a right in rem in respect of a European patent application and any legal means of execution affecting such an application.

(2) A registration under paragraph 1 shall be cancelled upon request, supported by documents providing evidence that the right has lapsed, or by the written consent of the proprietor of the right to the cancellation of the registration. Rule 22, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

Rule 24
SPECIAL ENTRIES FOR LICENCE REGISTRATIONS

A licence in respect of a European patent application shall be recorded

(a) as an exclusive licence if the applicant and the licensee so request;

(b) as a sub-licence where it is granted by a licensee whose licence is recorded in the European Patent Register.

Chapter IV
CERTIFICATE OF EXHIBITION

Rule 25
CERTIFICATE OF EXHIBITION

Within four months of filing the European patent application, the applicant shall file the certificate referred to in Article 55, paragraph 2, which:

(a) is issued at the exhibition by the authority responsible for the protection of industrial property at that exhibition;

(b) states that the invention was in fact displayed there;

(c) states the opening date of the exhibition and, where the invention was disclosed later than on that date, the date on which the invention was first disclosed; and

(d) is accompanied by an identification of the invention, duly authenticated by the above-mentioned authority.

Chapter V
BIOTECHNOLOGICAL INVENTIONS

Rule 26
GENERAL AND DEFINITIONS

(1) For European patent applications and patents concerning biotechnological inventions, the relevant provisions of the Convention shall be applied and interpreted in accordance with the provisions of this Chapter. Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions shall be used as a supplementary means of interpretation.

(2) «Biotechnological inventions» are inventions which concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used.

(3) «Biological material» means any material containing genetic information and capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system.

(4) «Plant variety» means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety right are fully met, can be:

(a) defined by the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes,

(b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and

(c) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.

(5) A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.

(6) «Microbiological process» means any process involving or performed upon or resulting in microbiological material.

Rule 27
PATENTABLE BIOTECHNOLOGICAL INVENTIONS

Biotechnological inventions shall also be patentable if they concern:

(a) biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process even if it previously occurred in nature;

(b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety;

(c) a microbiological or other technical process, or a product obtained by means of such a process other than a plant or animal variety.

Rule 28
EXCEPTIONS TO PATENTABILITY

Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following:

(a) processes for cloning human beings;

(b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;

(c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;

(d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.

Rule 29
THE HUMAN BODY AND ITS ELEMENTS

(1) The human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions.

(2) An element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element.

(3) The industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application.

Rule 30
REQUIREMENTS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS RELATING TO NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCES

(1) If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the European patent application, the description shall contain a sequence listing conforming to the rules laid down by the President of the European Patent Office for the standardised representation of nucleotide and amino acid sequences.

(2) A sequence listing filed after the date of filing shall not form part of the description.

(3) Where the applicant has not filed a sequence listing complying with the requirements under paragraph 1 at the date of filing, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish such a sequence listing and pay the late furnishing fee. If the applicant does not furnish the required sequence listing and pay the required late furnishing fee within a period of two months after such an invitation, the application shall be refused.

Rule 31
DEPOSIT OF BIOLOGICAL MATERIAL

(1) If an invention involves the use of or concerns biological material which is not available to the public and which cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 if:

(a) a sample of the biological material has been deposited with a recognised depositary institution on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977 not later than the date of filing of the application;

(b) the application as filed gives such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the biological material;

(c) the depositary institution and the accession number of the deposited biological material are stated in the application, and

(d) where the biological material has been deposited by a person other than the applicant, the name and address of the depositor are stated in the application and a document is submitted to the European Patent Office providing evidence that the depositor has authorised the applicant to refer to the deposited biological material in the application and has given his unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with Rule 33.

(2) The information referred to in paragraph 1(c) and (d) may be submitted

(a) within sixteen months after the date of filing of the application or, if priority has been claimed, after the priority date, this period being deemed to have been observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for publication of the European patent application;

(b) up to the date of submission of a request under Article 93, paragraph 1(b);

(c) within one month after the European Patent Office has communicated to the applicant that the right to inspect the files under Article 128, paragraph 2, exists.

The ruling period shall be the one which is the first to expire. The communication of this information shall be considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited biological material being made available to the public in accordance with Rule 33.

Rule 32
EXPERT SOLUTION

(1) Until completion of the technical preparations for publication of the European patent application, the applicant may inform the European Patent Office that,

(a) until the publication of the mention of the grant of the European patent or, where applicable,

(b) for twenty years from the date of filing, if the application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn,

the availability referred to in Rule 33 shall be effected only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester.

(2) The following may be nominated as an expert:

(a) any natural person, provided that the requester furnishes evidence, when filing the request, that the nomination has the approval of the applicant;

(b) any natural person recognised as an expert by the President of the European Patent Office.

The nomination shall be accompanied by a declaration from the expert vis-à-vis the applicant in which he enters into the undertaking given under Rule 33 until either the date on which the patent expires in all the designated States or, where the application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the date referred to in paragraph 1(b), the requester being regarded as a third party.

Rule 33
AVAILABILITY OF BIOLOGICAL MATERIAL

(1) Biological material deposited in accordance with Rule 31 shall be available upon request to any person from the date of publication of the European patent application and to any person having the right to inspect the files under Article 128, paragraph 2, prior to that date. Subject to Rule 32, such availability shall be effected by the issue of a sample of the biological material to the person making the request (hereinafter referred to as «the requester»).

(2) Said issue shall be made only if the requester has undertaken vis-à-vis the applicant for or proprietor of the patent not to make the biological material or any biological material derived therefrom available to any third party and to use that material for experimental purposes only, until such time as the patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or before the European patent has expired in all the designated States, unless the applicant for or proprietor of the patent expressly waives such an undertaking.

The undertaking to use the biological material for experimental purposes only shall not apply in so far as the requester is using that material under a compulsory licence. The term «compulsory licence» shall be construed as including ex officio licences and the right to use patented inventions in the public interest.

(3) For the purposes of paragraph 2, derived biological material shall mean any material which still exhibits those characteristics of the deposited material which are essential to carrying out the invention. The undertaking under paragraph 2 shall not impede any deposit of derived biological material necessary for the purpose of patent procedure.

(4) The request referred to in paragraph 1 shall be submitted to the European Patent Office on a form recognised by that Office. The European Patent Office shall certify on the form that a European patent application referring to the deposit of the biological material has been filed, and that the requester or the expert nominated by him under Rule 32 is entitled to the issue of a sample of that material. After grant of the European patent, the request shall also be submitted to the European Patent Office.

(5) The European Patent Office shall transmit a copy of the request, with the certification provided for in paragraph 4, to the depositary institution and to the applicant for or the proprietor of the patent.

(6) The European Patent Office shall publish in its Official Journal the list of depositary institutions and experts recognised for the purpose of Rules 31 to 34.

Rule 34
NEW DEPOSIT OF BIOLOGICAL MATERIAL

If biological material deposited in accordance with Rule 31 ceases to be available from the recognised depositary institution, an interruption in availability shall be deemed not to have occurred if a new deposit of that material is made with a recognised depositary institution on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977, and if a copy of the receipt of the new deposit issued by the depositary institution is forwarded to the European Patent Office within four months of the date of the new deposit, stating the number of the European patent application or of the European patent.

PART III
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART III OF THE CONVENTION

Chapter I
FILING OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Rule 35
GENERAL PROVISIONS

(1) European patent applications may be filed in writing with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin, or the authorities referred to in Article 75, paragraph 1(b).

(2) The authority with which the European patent application is filed shall mark the documents making up the application with the date of their receipt, and issue without delay a receipt to the applicant including at least the application number and the nature, number and date of receipt of the documents.

(3) If the European patent application is filed with an authority referred to in Article 75, paragraph 1(b), such authority shall without delay inform the European Patent Office of the receipt of the application, and, in particular, of the nature and date of receipt of the documents, the application number and any priority date claimed.

(4) Upon receipt of a European patent application forwarded by the central industrial property office of a Contracting State, the European Patent Office shall inform the applicant accordingly, indicating the date of its receipt.

Rule 36
EUROPEAN DIVISIONAL APPLICATIONS

(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application.

(2) A divisional application shall be in the language of the proceedings for the earlier application and shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin.

(3) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the divisional application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(4) The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the divisional application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 37
FORWARDING OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

(1) The central industrial property office of a Contracting State shall forward European patent applications to the European Patent Office in the shortest time compatible with its national law relating to the secrecy of inventions in the interests of the State, and shall take all appropriate steps to ensure such forwarding within:

(a) six weeks of filing, where the subject of the application is evidently not liable to secrecy under the national law; or

(b) four months of filing or, if priority has been claimed, fourteen months of the date of priority, where the application requires further examination as to its liability to secrecy.

(2) A European patent application not received by the European Patent Office within fourteen months of filing or, if priority has been claimed, of the date of priority, shall be deemed to be withdrawn. Any fees paid in respect of this application shall be refunded.

Rule 38
FILING FEE AND SEARCH FEE

The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the European patent application.

Rule 39
DESIGNATION FEES

(1) Designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report.

(2) Where the designation fee is not paid in due time in respect of any Contracting State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn.

(3) Where no designation fee is paid in due time or the designations of all the Contracting States are withdrawn, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(4) Without prejudice to Rule 37, paragraph 2, second sentence, designation fees shall not be refunded.

Rule 40
DATE OF FILING

(1) The date of filing of a European patent application shall be the date on which the documents filed by the applicant contain:

(a) an indication that a European patent is sought;

(b) information identifying the applicant or allowing the applicant to be contacted; and

(c) a description or reference to a previously filed application.

(2) A reference to a previously filed application under paragraph 1(c) shall state the filing date and number of that application and the Office with which it was filed. Such reference shall indicate that it replaces the description and any drawings.

(3) Where the application contains a reference under paragraph 2, a certified copy of the previously filed application shall be filed within two months of filing the application. Where the previously filed application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages shall be filed within the same period. Rule 53, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

Chapter II
PROVISIONS GOVERNING THE APPLICATION

Rule 41
REQUEST FOR GRANT

(1) The request for grant of a European patent shall be filed on a form drawn up by the European Patent Office.

(2) The request shall contain:

(a) a petition for the grant of a European patent;

(b) the title of the invention, which shall clearly and concisely state the technical designation of the invention and shall exclude all fancy names;

(c) the name, address and nationality of the applicant and the State in which his residence or principal place of business is located. Names of natural persons shall be indicated by the person’s family name, followed by his given names. Names of legal persons, as well as of bodies equivalent to legal persons under the law governing them, shall be indicated by their official designations. Addresses shall be indicated in accordance with applicable customary requirements for prompt postal delivery and shall comprise all the relevant administrative units, including the house number, if any. It is recommended that the fax and telephone numbers be indicated;

(d) if the applicant has appointed a representative, his name and the address of his place of business as prescribed in sub-paragraph (c);

(e) where appropriate, an indication that the application constitutes a divisional application and the number of the earlier European patent application;

(f) in cases covered by Article 61, paragraph 1(b), the number of the original European patent application;

(g) where applicable, a declaration claiming the priority of an earlier application and indicating the date on which and the country in or for which the earlier application was filed;

(h) the signature of the applicant or his representative;

(i) a list of the documents accompanying the request. This list shall also indicate the number of sheets of the description, claims, drawings and abstract filed with the request;

(j) the designation of the inventor, where the applicant is the inventor.

(3) If there is more than one applicant, the request shall preferably contain the appointment of one applicant or representative as common representative.

Rule 42
CONTENT OF THE DESCRIPTION

(1) The description shall:

(a) specify the technical field to which the invention relates;

(b) indicate the background art which, as far as is known to the applicant, can be regarded as useful to understand the invention, draw up the European search report and examine the European patent application, and, preferably, cite the documents reflecting such art;

(c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;

(d) briefly describe the figures in the drawings, if any;

(e) describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed, using examples where appropriate and referring to the drawings, if any;

(f) indicate explicitly, when it is not obvious from the description or nature of the invention, the way in which the invention is industrially applicable.

(2) The description shall be presented in the manner and order specified in paragraph 1, unless, owing to the nature of the invention, a different presentation would afford a better understanding or be more concise.

Rule 43
FORM AND CONTENT OF CLAIMS

(1) The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

(a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part of the prior art;

(b) a characterising portion, beginning with the expression «characterised in that» or «characterised by» and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.

(2) Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following:

(a) a plurality of interrelated products,

(b) different uses of a product or apparatus,

(c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim.

(3) Any claim stating the essential features of an invention may be followed by one or more claims concerning particular embodiments of that invention.

(4) Any claim which includes all the features of any other claim (dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a reference to the other claim and then state the additional features. A dependent claim directly referring to another dependent claim shall also be admissible. All dependent claims referring back to a single previous claim, and all dependent claims referring back to several previous claims, shall be grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.

(5) The number of claims shall be reasonable with regard to the nature of the invention claimed. The claims shall be numbered consecutively in Arabic numerals.

(6) Except where absolutely necessary, claims shall not rely on references to the description or drawings in specifying the technical features of the invention. In particular, they shall not contain such expressions as «as described in part... of the description», or «as illustrated in figure... of the drawings».

(7) Where the European patent application contains drawings including reference signs, the technical features specified in the claims shall preferably be followed by such reference signs relating to these features, placed in parentheses, if the intelligibility of the claim can thereby be increased. These reference signs shall not be construed as limiting the claim.

Rule 44
UNITY OF INVENTION

(1) Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression «special technical features» shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.

(2) The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.

Rule 45
CLAIMS INCURRING FEES

(1) Any European patent application comprising more than ten claims shall, in respect of the eleventh and each subsequent claim, incur payment of a claims fee.

(2) The claims fees shall be paid within one month of filing the first set of claims. If the claims fees have not been paid in due time, they may still be paid within one month of a communication concerning the failure to observe the time limit.

(3) If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned.

Rule 46
FORM OF THE DRAWINGS

(1) On sheets containing drawings, the usable surface area shall not exceed 26.2 cm x 17 cm. The usable or used surface shall not be surrounded by frames. The minimum margins shall be as follows:

top 2.5 cm

left side 2.5 cm

right side 1.5 cm

bottom 1 cm

(2) Drawings shall be executed as follows:

(a) Drawings shall be executed without colourings in durable, black, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well-defined lines and strokes.

(b) Cross-sections shall be indicated by hatching which should not impede the clear reading of the reference signs and leading lines.

(c) The scale of the drawings and their graphical execution shall be such that electronic or photographic reproduction with a linear reduction in size to two-thirds will allow all details to be distinguished without difficulty. If, exceptionally, the scale is given on a drawing, it shall be represented graphically.

(d) All numbers, letters, and reference signs appearing on the drawings shall be simple and clear. Brackets, circles or inverted commas shall not be used in association with numbers and letters.

(e) Generally, all lines in the drawings shall be drawn with the aid of drafting instruments.

(f) Elements of the same figure shall be proportional to one another, unless a difference in proportion is indispensable for the clarity of the figure.

(g) The height of the numbers and letters shall not be less than 0.32 cm. For the lettering of drawings, the Latin and, where customary, the Greek alphabets shall be used.

(h) The same sheet of drawings may contain several figures. Where figures drawn on two or more sheets are intended to form a single figure, the figures on the several sheets shall be so arranged that the whole figure can be assembled without concealing any part of the partial figures. The different figures shall be arranged without wasting space, preferably in an upright position, clearly separated from one another. Where the figures are not arranged in an upright position, they shall be presented sideways with the top of the figures at the left side of the sheet. The different figures shall be numbered consecutively in Arabic numerals, independently of the numbering of the sheets.

(i) Reference signs not mentioned in the description and claims shall not appear in the drawings, and vice versa. Reference signs to features shall be consistent throughout the application.

(j) The drawings shall not contain text matter. Where indispensable to understand the drawings, a few short keywords, such as «water», «steam», «open», «closed» or «section on AB», may be included. Any such keywords shall be placed in such a way that, if required, they can be replaced by their translations without interfering with any lines of the drawings.

(3) Flow sheets and diagrams shall be deemed to be drawings.

Rule 47
FORM AND CONTENT OF THE ABSTRACT

(1) The abstract shall indicate the title of the invention.

(2) The abstract shall contain a concise summary of the disclosure as contained in the description, the claims and any drawings. The summary shall indicate the technical field to which the invention pertains, and shall be drafted in a manner allowing the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem through the invention, and the principal use or uses of the invention. The abstract shall, where applicable, contain the chemical formula which, among those contained in the application, best characterises the invention. It shall not contain statements on the alleged merits or value of the invention or on speculative applications thereof.

(3) The abstract shall preferably not contain more than one hundred and fifty words.

(4) If the European patent application contains drawings, the applicant shall indicate the figure or, exceptionally, the figures of the drawings which should be published with the abstract. The European Patent Office may decide to publish one or more other figures if it considers that they better characterise the invention. Each essential feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing shall be followed by a reference sign placed in parentheses.

(5) The abstract shall be drafted in such a manner as to constitute an efficient instrument for the purpose of searching in the particular technical field. In particular, it shall make it possible to assess whether consultation of the European patent application itself is necessary.

Rule 48
PROHIBITED MATTER

(1) The European patent application shall not contain:

(a) statements or other matter contrary to «ordre public» or morality;

(b) statements disparaging the products or processes of any third party or the merits or validity of the applications or patents of any such party. Mere comparisons with the prior art shall not be considered disparaging per se;

(c) any statement or other matter obviously irrelevant or unnecessary under the circumstances.

(2) If the application contains matter prohibited under paragraph 1(a), the European Patent Office may omit such matter from the application as published, indicating the place and number of words or drawings omitted.

(3) If the application contains statements referred to in paragraph 1(b), the European Patent Office may omit them from the application as published, indicating the place and number of words omitted. Upon request, the European Patent Office shall furnish a copy of the passages omitted.

Rule 49
GENERAL PROVISIONS GOVERNING THE PRESENTATION OF THE APPLICATION DOCUMENTS

(1) Any translation filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 40, paragraph 3, shall be deemed to be a document making up the European patent application.

(2) The documents making up the application shall be presented so as to allow electronic and direct reproduction, in particular by scanning, photography, electrostatic processes, photo offset and microfilming, in an unlimited number of copies. All sheets shall be free from cracks, creases and folds. Only one side of the sheet shall be used.

(3) The documents making up the application shall be on A4 paper (29.7 cm x 21 cm) which shall be pliable, strong, white, smooth, matt and durable. Subject to paragraph 10 and Rule 46, paragraph 2(h), each sheet shall be used with its short sides at the top and bottom (upright position).

(4) Each of the documents making up the application (request, description, claims, drawings and abstract) shall commence on a new sheet. The sheets shall be connected in such a way that they can easily be turned over, separated and joined together again.

(5) Subject to Rule 46, paragraph 1, the minimum margins shall be as follows:

top: 2 cm

left side: 2.5 cm

right side: 2 cm

bottom: 2 cm

The recommended maximum for the margins quoted above is as follows:

top: 4 cm

left side: 4 cm

right side: 3 cm

bottom: 3 cm

(6) All the sheets contained in the application shall be numbered in consecutive Arabic numerals. These shall be centred at the top of the sheet, but not placed in the top margin.

(7) The lines of each sheet of the description and of the claims shall preferably be numbered in sets of five, the numbers appearing on the left side, to the right of the margin.

(8) The request for grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall be typed or printed. Only graphic symbols and characters and chemical or mathematical formulae may, if necessary, be drawn or written by hand. The typing shall be 1½ spaced. All text matter shall be in characters, the capital letters of which are not less than 0.21 cm high, and shall be in a dark, indelible colour.

(9) The request for grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall not contain drawings. The description, claims and abstract may contain chemical or mathematical formulae. The description and abstract may contain tables. The claims may contain tables only if their subject-matter makes the use of tables desirable. Tables and chemical or mathematical formulae may be placed sideways on the sheet if they cannot be presented satisfactorily in an upright position. Tables or chemical or mathematical formulae presented sideways shall be placed so that the tops of the tables or formulae are at the left-hand side of the sheet.

(10) Values shall be expressed in units conforming to international standards, wherever appropriate in terms of the metric system using SI units. Any data not meeting this requirement shall also be expressed in units conforming to international standards. Only the technical terms, conventions, formulae, signs and symbols generally accepted in the field in question shall be used.

(11) The terminology and the signs shall be consistent throughout the European patent application.

(12) Each sheet shall be reasonably free from erasures and shall be free from alterations. Non-compliance with this rule may be authorised if the authenticity of the content is not impugned and the requirements for good reproduction are not thereby jeopardised.

Rule 50
DOCUMENTS FILED SUBSEQUENTLY

(1) Rules 42, 43 and 46 to 49 shall apply to documents replacing documents making up the European patent application. Rule 49, paragraphs 2 to 12, shall also apply to the translation of the claims referred to in Rule 71.

(2) All documents other than those making up the application shall generally be typewritten or printed. There shall be a margin of about 2.5 cm on the left-hand side of each page.

(3) Documents filed after filing the application shall be signed, with the exception of annexed documents. If a document has not been signed, the European Patent Office shall invite the party concerned to do so within a time limit to be specified. If signed in due time, the document shall retain its original date of receipt; otherwise it shall be deemed not to have been filed.

Chapter III
RENEWAL FEES

Rule 51
PAYMENT OF RENEWAL FEES

(1) A renewal fee for the European patent application in respect of the coming year shall be due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application. Renewal fees may not be validly paid more than one year before they fall due.

(2) If a renewal fee is not paid in due time, the fee may still be paid within six months of the due date, provided that an additional fee is also paid within that period.

(3) Renewal fees already due in respect of an earlier application at the date on which a divisional application is filed shall also be paid for the divisional application and shall be due on its filing. These fees and any renewal fee due within four months of filing the divisional application may be paid within that period without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(4) If a European patent application has been refused or deemed to be withdrawn as a result of non-observance of a time limit, and if the applicant’s rights are re-established under Article 122, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period starting on the date on which the loss of rights occurred, up to and including the date of the notification of the decision re-establishing the rights shall be due on that latter date.

This fee and any renewal fee due within four months from that latter date may still be paid within four months of that latter date without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(b) which, on the date on which the loss of rights has occurred, was already due but the period provided for in paragraph 2 has not yet expired, may still be paid within six months from the date of the notification of the decision re-establishing the rights, provided that the additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(5) If the Enlarged Board of Appeal re-opens proceedings before the Board of Appeal under Article 112a, paragraph 5, second sentence, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period starting on the date when the decision of the Board of Appeal subject to the petition for review was taken, up to and including the date of the notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening proceedings before the Board of Appeal, shall be due on that latter date.

This fee and any renewal fee due within four months from that latter date may still be paid within four months of that latter date without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(b) which, on the day on which the decision of the Board of Appeal was taken, was already due but the period provided for in paragraph 2 has not yet expired, may still be paid within six months from the date of the notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening proceedings before the Board of Appeal, provided that the additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(6) A renewal fee shall not be payable for a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1(b), in respect of the year in which it was filed and any preceding year.

Chapter IV
PRIORITY

Rule 52
DECLARATION OF PRIORITY

(1) The declaration of priority referred to in Article 88, paragraph 1, shall indicate the date of the previous filing, the State party to the Paris Convention or Member of the World Trade Organization in or for which it was made and the file number. In the case referred to in Article 87, paragraph 5, the first sentence shall apply mutatis mutandis.

(2) The declaration of priority shall preferably be made on filing the European patent application. It may still be made within sixteen months from the earliest priority date claimed.

(3) The applicant may correct the declaration of priority within sixteen months from the earliest priority date claimed, or, where the correction would cause a change in the earliest priority date claimed, within sixteen months from the corrected earliest priority date, whichever sixteen-month period expires first, provided that such a correction may be submitted until the expiry of four months from the date of filing accorded to the European patent application.

(4) However, a declaration of priority may not be made or corrected after a request under Article 93, paragraph 1(b), has been filed.

(5) The particulars of the declaration of priority shall appear in the published European patent application and the European patent specification.

Rule 53
PRIORITY DOCUMENTS

(1) An applicant claiming priority shall file a copy of the previous application within sixteen months of the earliest priority date claimed. This copy and the date of filing of the previous application shall be certified as correct by the authority with which that application was filed.

(2) The copy of the previous application shall be deemed to be duly filed if a copy of that application available to the European Patent Office is to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the European Patent Office.

(3) Where the previous application is not in an official language of the European Patent Office and the validity of the priority claim is relevant to the determination of the patentability of the invention concerned, the European Patent Office shall invite the applicant for or proprietor of the European patent to file a translation of that application into one of the official languages within a period to be specified. Alternatively, a declaration may be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis.

Rule 54
ISSUING PRIORITY DOCUMENTS

On request, the European Patent Office shall issue to the applicant a certified copy of the European patent application (priority document), under the conditions determined by the President of the European Patent Office, including the form of the priority document and the circumstances under which an administrative fee shall be paid.

PART IV
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART IV OF THE CONVENTION

Chapter I
EXAMINATION BY THE RECEIVING SECTION

Rule 55
EXAMINATION ON FILING

If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that the application fails to meet the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1(a) or (c), paragraph 2 or paragraph 3, first sentence, the European Patent Office shall inform the applicant of any deficiencies and advise him that the application will not be dealt with as a European patent application unless such deficiencies are remedied within two months. If the applicant does this, he shall be informed of the date of filing accorded by the Office.

Rule 56
MISSING PARTS OF THE DESCRIPTION OR MISSING DRAWINGS

(1) If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that parts of the description, or drawings referred to in the description or in the claims, appear to be missing, the European Patent Office shall invite the applicant to file the missing parts within two months. The applicant may not invoke the omission of such a communication.

(2) If missing parts of the description or missing drawings are filed later than the date of filing, but within two months of the date of filing or, if a communication is issued under paragraph 1, within two months of that communication, the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(3) If the missing parts of the description or missing drawings are filed within the period under paragraph 2, and the application claims priority of an earlier application, the date of filing shall, provided that the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application, remain the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, where the applicant so requests and files, within the period under paragraph 2:

(a) a copy of the earlier application, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 2;

(b) where the earlier application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 3; and

(c) an indication as to where the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application and, where applicable, in the translation thereof.

(4) If the applicant:

(a) fails to file the missing parts of the description or the missing drawings within the period under paragraph 1 or 2, or

(b) withdraws under paragraph 6 any missing part of the description or missing drawing filed under paragraph 2, any references referred to in paragraph 1 shall be deemed to be deleted, and any filing of the missing parts of the description or missing drawings shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(5) If the applicant fails to comply with the requirements referred to in paragraph 3(a) to (c) within the period under paragraph 2, the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(6) Within one month of the notification referred to in paragraph 2 or 5, last sentence, the applicant may withdraw the missing parts of the description or the missing drawings filed, in which case the re-dating shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

Rule 57
EXAMINATION AS TO FORMAL REQUIREMENTS

If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with Article 90, paragraph 3, whether:

(a) a translation of the application required under Article 14, paragraph 2, or under Rule 40, paragraph 3, second sentence, has been filed in due time;

(b) the request for grant of a European patent satisfies the requirements of Rule 41;

(c) the application contains one or more claims in accordance with Article 78, paragraph 1(c), or a reference to a previously filed application in accordance with Rule 40, paragraphs 1(c), 2 and 3, indicating that it replaces also the claims;

(d) the application contains an abstract in accordance with Article 78, paragraph 1(e);

(e) the filing fee and the search fee have been paid in accordance with Rule 17, paragraph 2, Rule 36, paragraph 3, or Rule 38;

(f) the designation of the inventor has been made in accordance with Rule 19, paragraph 1;

(g) where appropriate, the requirements laid down in Rules 52 and 53 concerning the claim to priority have been satisfied;

(h) where appropriate, the requirements of Article 133, paragraph 2, have been satisfied;

(i) the application meets the requirements laid down in Rule 46 and Rule 49, paragraphs 1 to 9 and 12.

(j) the application meets the requirements laid down in Rule 30 or Rule 163, paragraph 3.

Rule 58
CORRECTION OF DEFICIENCIES IN THE APPLICATION DOCUMENTS

If the European patent application does not comply with the requirements of Rule 57(a) to (d), (h) and (i), the European Patent Office shall inform the applicant accordingly and invite him to correct the deficiencies noted within two months. The description, claims and drawings may be amended only to an extent sufficient to remedy such deficiencies.

Rule 59
DEFICIENCIES IN CLAIMING PRIORITY

If the file number of the previous application under Rule 52, paragraph 1, or the copy of that application under Rule 53, paragraph 1, have not been filed in due time, the European Patent Office shall inform the applicant accordingly and invite him to file them within a period to be specified.

Rule 60
SUBSEQUENT DESIGNATION OF THE INVENTOR

(1) If the designation of the inventor has not been made in accordance with Rule 19, the European Patent Office shall inform the applicant that the European patent application will be refused unless the designation is made within sixteen months of the date of filing of the application or, if priority is claimed, of the date of priority, this period being deemed to have been observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for the publication of the European patent application.

(2) Where, in a divisional application or a new application under Article 61, paragraph 1(b), the designation of the inventor has not been made in accordance with Rule 19, the European Patent Office shall invite the applicant to make the designation within a period to be specified.

Chapter II
European search report

Rule 61
CONTENT OF THE EUROPEAN SEARCH REPORT

(1) The European search report shall mention those documents, available to the European Patent Office at the time of drawing up the report, which may be taken into consideration in deciding whether the invention to which the European patent application relates is new and involves an inventive step.

(2) Each citation shall be referred to the claims to which it relates. Where appropriate, relevant parts of the documents cited shall be identified.

(3) The European search report shall distinguish between cited documents published before the date of priority claimed, between such date of priority and the date of filing, and on or after the date of filing.

(4) Any document which refers to an oral disclosure, a use or any other means of disclosure which took place before the date of filing of the European patent application shall be mentioned in the European search report, together with an indication of the date of publication, if any, of the document and the date of the non-written disclosure.

(5) The European search report shall be drawn up in the language of the proceedings.

(6) The European search report shall contain the classification of the subject-matter of the European patent application in accordance with the international classification.

Rule 62
EXTENDED EUROPEAN SEARCH REPORT

(1) The European search report shall be accompanied by an opinion on whether the application and the invention to which it relates seem to meet the requirements of this Convention, unless a communication under Rule 71, paragraph 1 or 3, can be issued.

(2) The opinion under paragraph 1 shall not be published together with the search report.

Rule 63
INCOMPLETE SEARCH

If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with this Convention to such an extent that it is impossible to carry out a meaningful search into the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed, it shall either issue a reasoned declaration to that effect or, as far as is practicable, draw up a partial search report. The declaration or the partial report shall be considered, for the purposes of subsequent proceedings, as the European search report.

Rule 64
EUROPEAN SEARCH REPORT WHERE THE INVENTION LACKS UNITY

(1) If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall draw up a partial search report on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It shall inform the applicant that for the European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid, in respect of each invention involved, within a period to be specified, which shall neither be shorter than two weeks nor exceed six weeks. The European search report shall be drawn up for the parts of the application relating to inventions in respect of which search fees have been paid.

(2) Any fee paid under paragraph 1 shall be refunded if, during the examination of the European patent application, the applicant requests a refund and the Examining Division finds that the communication under paragraph 1 was not justified.

Rule 65
TRANSMITTAL OF THE EUROPEAN SEARCH REPORT

Immediately after it has been drawn up, the European search report shall be transmitted to the applicant together with copies of any cited documents.

Rule 66
DEFINITIVE CONTENT OF THE ABSTRACT

Upon drawing up the European search report, the European Patent Office shall determine the definitive content of the abstract and transmit it to the applicant together with the search report.

Chapter III
PUBLICATION OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Rule 67
TECHNICAL PREPARATIONS FOR PUBLICATION

(1) The President of the European Patent Office shall determine when the technical preparations for publication of the European patent application are deemed to have been completed.

(2) The application shall not be published if it has been finally refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations for publication.

Rule 68
FORM OF THE PUBLICATION OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS AND EUROPEAN SEARCH REPORTS

(1) The publication of the European patent application shall contain the description, the claims and any drawings as filed, and the abstract, or, if these documents making up the application were not filed in an official language of the European Patent Office, a translation in the language of the proceedings, and, in an annex, the European search report, where it is available before the termination of the technical preparations for publication. If the search report or the abstract is not published at the same time as the application, it shall be published separately.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form of the publication of the application and the data to be included. The same shall apply where the European search report and the abstract are published separately.

(3) The designated Contracting States shall be indicated in the published application.

(4) If the patent claims were not filed on the date of filing of the application, this shall be indicated when the application is published. If, before the termination of the technical preparations for publication of the application, the claims have been amended under Rule 137, paragraph 2, the new or amended claims shall be included in the publication in addition to the claims as filed.

Rule 69
INFORMATION ABOUT PUBLICATION

(1) The European Patent Office shall inform the applicant of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report and shall draw his attention to Rule 70, paragraph 1, and Article 94, paragraph 2.

(2) The applicant may not invoke the omission of the communication under paragraph 1. If a later date of publication is specified in the communication, that later date shall be the decisive date as regards the period for filing the request for examination, unless the error is obvious.

Rule 70
REQUEST FOR EXAMINATION

(1) The applicant may request examination of the European patent application up to six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request may not be withdrawn.

(2) If the request for examination has been filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to indicate, within a period to be specified, whether he wishes to proceed further with the application, and shall give him the opportunity to comment on the search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.

(3) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

Chapter IV
EXAMINATION BY THE EXAMINING DIVISION

Rule 71
EXAMINATION PROCEDURE

(1) In any communication under Article 94, paragraph 3, the Examining Division shall, where appropriate, invite the applicant to correct any deficiencies noted and to amend the description, claims and drawings within a period to be specified.

(2) Any communication under Article 94, paragraph 3, shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant of the European patent.

(3) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it, and shall invite him to pay the fees for grant and printing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within a period of four months. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the text intended for grant.

(4) If the applicant, within the period laid down in paragraph 3, requests amendments under Rule 137, paragraph 3, or the correction of errors under Rule 139, he shall, where the claims are amended or corrected, file a translation of the claims as amended or corrected. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended or corrected.

(5) If the Examining Division does not consent to an amendment or correction requested under paragraph 4, it shall, before taking a decision, give the applicant an opportunity to submit, within a period to be specified, his observations and any amendments considered necessary by the Examining Division, and, where the claims are amended, a translation of the claims as amended. If the applicant submits such amendments, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended. If the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the fees for grant and printing, and any claims fees paid under paragraph 6, shall be refunded.

(6) If the European patent application in the text intended for grant comprises more than ten claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of each additional claim within the period under paragraph 3, and, where applicable, paragraph 5, unless the said fees have already been paid under Rule 45 or Rule 162.

(7) If the fees for grant and printing or the claims fees are not paid in due time, or if the translation is not filed in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(8) If the designation fees become due after the communication under paragraph 3, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fees have been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(9) If a renewal fee becomes due after the communication under paragraph 3 and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(10) The communication under paragraph 3 shall indicate the designated Contracting States which require a translation under Article 65, paragraph 1.

(11) The decision to grant the European patent shall state which text of the European patent application forms the basis for the decision.

Rule 72
GRANT OF THE EUROPEAN PATENT TO DIFFERENT APPLICANTS

Where different persons are recorded in the European Patent Register as applicants in respect of different Contracting States, the European Patent Office shall grant the European patent for each Contracting State accordingly.

Chapter V
THE EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

Rule 73
Content and form of the specification

(1) The specification of the European patent shall include the description, the claims and any drawings. It shall also indicate the period for opposing the European patent.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form of the publication of the specification and the data to be included.

(3) The designated Contracting States shall be indicated in the specification.

Rule 74
CERTIFICATE FOR A EUROPEAN PATENT

As soon as the specification of the European patent has been published, the European Patent Office shall issue to the proprietor of the patent a certificate for a European patent. The President of the European Patent Office shall prescribe the content, form and means of communication of the certificate and determine the circumstances in which an administrative fee is payable.

PART V
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART V OF THE CONVENTION

Chapter I
Opposition procedure

Rule 75
SURRENDER OR LAPSE OF THE PATENT

An opposition may be filed even if the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States.

Rule 76
FORM AND CONTENT OF THE OPPOSITION

(1) Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement.

(2) The notice of opposition shall contain:

(a) particulars of the opponent as provided in Rule 41, paragraph 2(c);

(b) the number of the European patent against which opposition is filed, the name of the proprietor of the patent and the title of the invention;

(c) a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based, as well as an indication of the facts and evidence presented in support of these grounds;

(d) if the opponent has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to the notice of opposition.

Rule 77
REJECTION OF THE OPPOSITION AS INADMISSIBLE

(1) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with the provisions of Article 99, paragraph 1, or Rule 76, paragraph 2(c), or does not sufficiently identify the patent against which opposition has been filed, it shall reject the opposition as inadmissible, unless these deficiencies have been remedied before expiry of the opposition period.

(2) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with provisions other than those referred to in paragraph 1, it shall communicate this to the opponent and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Opposition Division shall reject the opposition as inadmissible.

(3) The decision to reject an opposition as inadmissible shall be communicated to the proprietor of the patent, together with a copy of the notice of opposition.

Rule 78
PROCEDURE WHERE THE PROPRIETOR OF THE PATENT IS NOT ENTITLED

(1) If a third party provides evidence, during opposition proceedings or during the opposition period, that he has instituted proceedings against the proprietor of the European patent, seeking a decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, opposition proceedings shall be stayed unless the third party communicates to the European Patent Office in writing his consent to the continuation of such proceedings. Such consent shall be irrevocable. However, proceedings shall not be stayed until the Opposition Division has deemed the opposition admissible. Rule 14, paragraphs 2 to 4, shall apply mutatis mutandis.

(2) Where a third party has, in accordance with Article 99, paragraph 4, replaced the previous proprietor for one or some of the designated Contracting States, the patent as maintained in opposition proceedings may, for these States, contain claims, a description and drawings different from those for the other designated States.

Rule 79
PREPARATION OF THE EXAMINATION OF THE OPPOSITION

(1) The Opposition Division shall communicate the notice of opposition to the proprietor of the patent and shall give him the opportunity to file his observations and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings within a period to be specified.

(2) If several notices of opposition have been filed, the Opposition Division shall communicate them to the other opponents at the same time as the communication under paragraph 1.

(3) The Opposition Division shall communicate any observations and amendments filed by the proprietor of the patent to the other parties, and shall invite them, if it considers this expedient, to reply within a period to be specified.

(4) In the case of an intervention under Article 105, the Opposition Division may dispense with the application of paragraphs 1 to 3.

Rule 80
AMENDMENT OF THE EUROPEAN PATENT

Without prejudice to Rule 138, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by a ground for opposition under Article 100, even if that ground has not been invoked by the opponent.

Rule 81
EXAMINATION OF OPPOSITION

(1) The Opposition Division shall examine those grounds for opposition which are invoked in the opponent’s statement under Rule 76, paragraph 2(c). Grounds for opposition not invoked by the opponent may be examined by the Opposition Division of its own motion if they would prejudice the maintenance of the European patent.

(2) Communications under Article 101, paragraph 1, second sentence, and all replies thereto shall be sent to all parties. If the opposition division considers this expedient, it shall invite the parties to reply within a period to be specified.

(3) In any communication under Article 101, paragraph 1, second sentence, the proprietor of the European patent shall, where necessary, be given the opportunity to amend, where appropriate, the description, claims and drawings. Where necessary, the communication shall contain a reasoned statement covering the grounds against the maintenance of the European patent.

Rule 82
MAINTENANCE OF THE EUROPEAN PATENT IN AMENDED FORM

(1) Before the Opposition Division decides to maintain the European patent as amended, it shall inform the parties of the text in which it intends to maintain the patent, and shall invite them to file their observations within two months if they disapprove of that text.

(2) If a party disapproves of the text communicated by the Opposition Division, examination of the opposition may be continued. Otherwise, the Opposition Division shall, on expiry of the period under paragraph 1, invite the proprietor of the patent to pay the prescribed fee and to file a translation of any amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months. This invitation shall indicate the designated Contracting States which require a translation under Article 65, paragraph 1.

(3) If the acts required under paragraph 2 are not performed in due time, they may still be performed within two months of a communication concerning the failure to observe the time limit, provided that a surcharge is paid within this period. Otherwise, the patent shall be revoked.

(4) The decision to maintain the European patent as amended shall state which text of the patent forms the basis for the decision.

Rule 83
REQUEST FOR DOCUMENTS

Documents referred to by a party to opposition proceedings shall be filed together with the notice of opposition or the written submissions. If such documents are neither enclosed nor filed in due time upon invitation by the European Patent Office, it may decide not to take into account any arguments based on them.

Rule 84
CONTINUATION OF THE OPPOSITION PROCEEDINGS BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE OF ITS OWN MOTION

(1) If the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States, the opposition proceedings may be continued at the request of the opponent filed within two months of a communication from the European Patent Office informing him of the surrender or lapse.

(2) In the event of the death or legal incapacity of an opponent, the opposition proceedings may be continued by the European Patent Office of its own motion, even without the participation of the heirs or legal representatives. The same shall apply where the opposition is withdrawn.

Rule 85
TRANSFER OF THE EUROPEAN PATENT

Rule 22 shall apply to any transfer of the European patent made during the opposition period or during opposition proceedings.

Rule 86
DOCUMENTS IN OPPOSITION PROCEEDINGS

Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to documents filed in opposition proceedings.

Rule 87
CONTENT AND FORM OF THE NEW SPECIFICATION OF THE EUROPEAN PATENT

The new specification of the European patent shall include the description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.

Rule 88
COSTS

(1) The apportionment of costs shall be dealt with in the decision on the opposition. Such apportionment shall only take into consideration the expenses necessary to assure proper protection of the rights involved. The costs shall include the remuneration of the representatives of the parties.

(2) The Opposition Division shall, on request, fix the amount of costs to be paid under a final decision apportioning them. A bill of costs, with supporting evidence, shall be attached to the request. Costs may be fixed once their credibility is established.

(3) A request for a decision by the Opposition Division may be filed within one month of the communication on the fixing of costs under paragraph 2. The request shall be filed in writing and state the grounds on which it is based. It shall not be deemed to be filed until the prescribed fee has been paid.

(4) The Opposition Division shall decide on the request under paragraph 3 without oral proceedings.

Rule 89
INTERVENTION OF THE ASSUMED INFRINGER

(1) Notice of intervention shall be filed within three months of the date on which proceedings referred to in Article 105 are instituted.

(2) Notice of intervention shall be filed in a written reasoned statement; Rules 76 and 77 shall apply mutatis mutandis. The notice of intervention shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

Chapter II
PROCEDURE FOR LIMITATION OR REVOCATION

Rule 90
SUBJECT OF PROCEEDINGS

The subject of limitation or revocation proceedings under Article 105a shall be the European patent as granted or as amended in opposition or limitation proceedings before the European Patent Office.

Rule 91
RESPONSIBILITY FOR PROCEEDINGS

Decisions on requests for limitation or revocation of the European patent under Article 105a shall be taken by the Examining Division. Article 18, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

Rule 92
REQUIREMENTS OF THE REQUEST

(1) The request for limitation or revocation of a European patent shall be filed in writing. Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to documents filed in limitation or revocation proceedings.

(2) The request shall contain:

(a) particulars of the proprietor of the European patent making the request (the requester) as provided in Rule 41, paragraph 2(c), and an indication of the Contracting States for which the requester is the proprietor of the patent;

(b) the number of the patent whose limitation or revocation is requested, and a list of the Contracting States in which the patent has taken effect;

(c) where appropriate, the names and addresses of the proprietors of the patent for those Contracting States in which the requester is not the proprietor of the patent, and evidence that the requester is entitled to act on their behalf in the proceedings;

(d) where limitation of the patent is requested, the complete version of the amended claims and, as the case may be, of the amended description and drawings;

(e) where the requester has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).

Rule 93
PRECEDENCE OF OPPOSITION PROCEEDINGS

(1) The request for limitation or revocation shall be deemed not to have been filed if opposition proceedings in respect of the patent are pending at the time of filing the request.

(2) If, at the time of filing an opposition to a European patent, limitation proceedings in respect of that patent are pending, the Examining Division shall terminate the limitation proceedings and order the reimbursement of the limitation fee. The reimbursement shall also be ordered in respect of the fee referred to in Rule 95, paragraph 3, first sentence, if the requester has already paid this fee.

Rule 94
REJECTION OF THE REQUEST AS INADMISSIBLE

If the Examining Division finds that the request for limitation or revocation fails to comply with the requirements of Rule 92, it shall invite the requester to correct the deficiencies noted, within a period to be specified. If the deficiencies are not corrected in due time, the Examining Division shall reject the request as inadmissible.

Rule 95
DECISION ON THE REQUEST

(1) If a request for revocation is admissible, the Examining Division shall revoke the patent and communicate this to the requester.

(2) If a request for limitation is admissible, the Examining Division shall examine whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings and comply with Article 84 and Article 123, paragraphs 2 and 3. If the request does not comply with these requirements, the Examining Division shall give the requester one opportunity to correct any deficiencies noted, and to amend the claims and, where appropriate, the description and drawings, within a period to be specified.

(3) If a request for limitation is allowable under paragraph 2, the Examining Division shall communicate this to the requester and invite him to pay the prescribed fee and to file a translation of the amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months; Rule 82, paragraph 3, first sentence, shall apply mutatis mutandis. If the requester performs these acts in due time, the Examining Division shall limit the patent.

(4) If the requester does not respond in due time to the communication issued under paragraph 2, or if the request for limitation is not allowable, or if the requester fails to perform the acts required under paragraph 3 in due time, the Examining Division shall reject the request.

Rule 96
CONTENT AND FORM OF THE AMENDED EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

The amended European patent specification shall include the description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.

PART VI
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VI OF THE CONVENTION

Chapter I
APPEALS PROCEDURE

Rule 97
APPEAL AGAINST APPORTIONMENT AND FIXING OF COSTS

(1) The apportionment of costs of opposition proceedings cannot be the sole subject of an appeal.

(2) A decision fixing the amount of costs of opposition proceedings cannot be appealed unless the amount exceeds that of the fee for appeal.

Rule 98
SURRENDER OR LAPSE OF THE PATENT

The decision of an Opposition Division may be appealed even if the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States.

Rule 99
CONTENT OF THE NOTICE OF APPEAL AND THE STATEMENT OF GROUNDS

(1) The notice of appeal shall contain:

(a) the name and the address of the appellant as provided in Rule 41, paragraph 2(c);

(b) an indication of the decision impugned; and

(c) a request defining the subject of the appeal.

(2) In the statement of grounds of appeal the appellant shall indicate the reasons for setting aside the decision impugned, or the extent to which it is to be amended, and the facts and evidence on which the appeal is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to the notice of appeal, the statement of grounds and the documents filed in appeal proceedings.

Rule 100
EXAMINATION OF APPEALS

(1) Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has taken the decision impugned shall apply to appeal proceedings.

(2) In the examination of the appeal, the Board of Appeal shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be specified, on communications issued by itself or observations submitted by another party.

(3) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 2, the European patent application shall be deemed to be withdrawn, unless the decision impugned was taken by the Legal Division.

RULE 101
REJECTION OF THE APPEAL AS INADMISSIBLE

(1) If the appeal does not comply with Articles 106 to 108, Rule 97 or Rule 99, paragraph 1(b) or (c) or paragraph 2, the Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless any deficiency has been remedied before the relevant period under Article 108 has expired.

(2) If the Board of Appeal notes that the appeal does not comply with Rule 99, paragraph 1(a), it shall communicate this to the appellant and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Board of Appeal shall reject the appeal as inadmissible.

Rule 102
FORM OF DECISION OF THE BOARD OF APPEAL

The decision shall be authenticated by the Chairman of the Board of Appeal and by the competent employee of the registry of the Board of Appeal, either by their signature or by any other appropriate means. The decision shall contain:

(a) a statement that it was delivered by the Board of Appeal;

(b) the date when the decision was taken;

(c) the names of the Chairman and of the other members of the Board of Appeal taking part;

(d) the names of the parties and their representatives;

(e) the requests of the parties;

(f) a summary of the facts;

(g) the reasons;

(h) the order of the Board of Appeal, including, where appropriate, a decision on costs.

Rule 103
REIMBURSEMENT OF APPEAL FEES

(1) The appeal fee shall be reimbursed

(a) in the event of interlocutory revision or where the Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation, or

(b) if the appeal is withdrawn before the filing of the statement of grounds of appeal and before the period for filing that statement has expired.

(2) The department whose decision is impugned shall order the reimbursement if it revises its decision and considers reimbursement equitable by reason of a substantial procedural violation. In all other cases, matters of reimbursement shall be decided by the Board of Appeal.

Chapter II
PETITIONS FOR REVIEW BY THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Rule 104
FURTHER FUNDAMENTAL PROCEDURAL DEFECTS

A fundamental procedural defect under Article 112a, paragraph 2(d), may have occurred where the Board of Appeal,

(a) contrary to Article 116, failed to arrange for the holding of oral proceedings requested by the petitioner, or

(b) decided on the appeal without deciding on a request relevant to that decision.

Rule 105
CRIMINAL ACTS

A petition for review may be based on Article 112a, paragraph 2(e), if a competent court or authority has finally established that the criminal act occurred; a conviction is not necessary.

Rule 106
OBLIGATION TO RAISE OBJECTIONS

A petition under Article 112a, paragraph 2(a) to (d), is only admissible where an objection in respect of the procedural defect was raised during the appeal proceedings and dismissed by the Board of Appeal, except where such objection could not be raised during the appeal proceedings.

Rule 107
CONTENTS OF THE PETITION FOR REVIEW

(1) The petition shall contain:

(a) the name and the address of the petitioner as provided in Rule 41, paragraph 2(c);

(b) an indication of the decision to be reviewed.

(2) The petition shall indicate the reasons for setting aside the decision of the Board of Appeal, and the facts and evidence on which the petition is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to the petition for review and the documents filed in the proceedings.

Rule 108
EXAMINATION OF THE PETITION

(1) If the petition does not comply with Article 112a, paragraphs 1, 2 or 4, Rule 106 or Rule 107, paragraph 1(b) or 2, the Enlarged Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless any defect has been remedied before the relevant period under Article 112a, paragraph 4, expires.

(2) If the Enlarged Board of Appeal notes that the petition does not comply with Rule 107, paragraph 1(a), it shall communicate this to the petitioner and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Enlarged Board of Appeal shall reject the petition as inadmissible.

(3) If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision of the Board of Appeal and order the re-opening of the proceedings before the Board of Appeal responsible under Rule 12, paragraph 4. The Enlarged Board of Appeal may order that members of the Board of Appeal who participated in taking the decision set aside shall be replaced.

Rule 109
PROCEDURE IN DEALING WITH PETITIONS FOR REVIEW

(1) In proceedings under Article 112a, the provisions relating to proceedings before the Boards of Appeal shall apply, unless otherwise provided. Rule 115, paragraph 1, second sentence, Rule 118, paragraph 2, first sentence, and Rule 132, paragraph 2, shall not apply. The Enlarged Board of Appeal may specify a period deviating from Rule 4, paragraph 1, first sentence.

(2) The Enlarged Board of Appeal

(a) consisting of two legally qualified members and one technically qualified member shall examine all petitions for review and shall reject those which are clearly inadmissible or unallowable; such decision shall require unanimity;

(b) consisting of four legally qualified members and one technically qualified member shall decide on any petition not rejected under sub-paragraph (a).

(3) The Enlarged Board of Appeal composed according to paragraph 2(a) shall decide without the involvement of other parties and on the basis of the petition.

Rule 110
REIMBURSEMENT OF THE FEE FOR PETITIONS FOR REVIEW

The Enlarged Board of Appeal shall order the reimbursement of the fee for a petition for review if the proceedings before the Boards of Appeal are reopened.

PART VII
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VII OF THE CONVENTION

Chapter I
DECISIONS AND COMMUNICATIONS OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Rule 111
FORM OF DECISIONS

(1) Where oral proceedings are held before the European Patent Office, the decision may be given orally. The decision shall subsequently be put in writing and notified to the parties.

(2) Decisions of the European Patent Office which are open to appeal shall be reasoned and shall be accompanied by a communication pointing out the possibility of appeal and drawing the attention of the parties to Articles 106 to 108, the text of which shall be attached. The parties may not invoke the omission of the communication.

Rule 112
NOTING OF LOSS OF RIGHTS

(1) If the European Patent Office notes that a loss of rights has occurred, without any decision concerning the refusal of the European patent application or the grant, revocation or maintenance of the European patent, or the taking of evidence, it shall communicate this to the party concerned.

(2) If the party concerned considers that the finding of the European Patent Office is inaccurate, it may, within two months of the communication under paragraph 1, apply for a decision on the matter. The European Patent Office shall take such decision only if it does not share the opinion of the party requesting it; otherwise, it shall inform that party.

Rule 113
SIGNATURE, NAME, SEAL

(1) Any decisions, summonses, notices and communications from the European Patent Office shall be signed by, and state the name of, the employee responsible.

(2) Where a document referred to in paragraph 1 is produced by the employee responsible using a computer, a seal may replace the signature. Where the document is produced automatically by a computer, the employee’s name may also be dispensed with. The same shall apply to pre-printed notices and communications.

Chapter II
OBSERVATIONS BY THIRD PARTIES

Rule 114
OBSERVATIONS BY THIRD PARTIES

(1) Any observations by a third party shall be filed in writing in an official language of the European Patent Office and state the grounds on which they are based. Rule 3, paragraph 3, shall apply.

(2) Any such observations shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent, who may comment on them.

Chapter III
ORAL PROCEEDINGS AND TAKING OF EVIDENCE

Rule 115
SUMMONS TO ORAL PROCEEDINGS

(1) The parties shall be summoned to oral proceedings under Article 116, drawing their attention to paragraph 2 of this Rule. At least two months’ notice of the summons shall be given, unless the parties agree to a shorter period.

(2) If a party duly summoned to oral proceedings before the European Patent Office does not appear as summoned, the proceedings may continue without that party.

Rule 116
PREPARATION OF ORAL PROCEEDINGS

(1) When issuing the summons, the European Patent Office shall draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings shall be fixed. Rule 132 shall not apply. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed.

(2) If the applicant or patent proprietor has been notified of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, he may be invited to submit, by the date specified in paragraph 1, second sentence, documents which meet the requirements of the Convention. Paragraph 1, third and fourth sentences, shall apply mutatis mutandis.

Rule 117
DECISION ON TAKING OF EVIDENCE

Where the European Patent Office considers it necessary to hear a party, witness or expert, or to carry out an inspection, it shall take a decision to this end, setting out the investigation which it intends to carry out, relevant facts to be proved and the date, time and place of the investigation. If the hearing of a witness or expert is requested by a party, the decision shall specify the period within which the requester must make known the name and address of any witness or expert concerned.

Rule 118
SUMMONS TO GIVE EVIDENCE BEFORE THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) A summons to give evidence before the European Patent Office shall be issued to the parties, witnesses or experts concerned.

(2) At least two months’ notice of a summons issued to a party, witness or expert to testify shall be given, unless they agree to a shorter period. The summons shall contain:

(a) an extract from the decision under Rule 117, indicating the date, time and place of the investigation ordered and stating the facts in respect of which parties, witnesses or experts are to be heard;

(b) the names of the parties and particulars of the rights which the witnesses or experts may invoke under Rule 122, paragraphs 2 to 4;

(c) an indication that the party, witness or expert may request to be heard by a competent court of his country of residence under Rule 120, and an invitation to inform the European Patent Office, within a period to be specified, whether he is prepared to appear before it.

Rule 119
EXAMINATION OF EVIDENCE BEFORE THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) The Examining Division, Opposition Division or Board of Appeal may commission one of its members to examine the evidence adduced.

(2) Before a party, witness or expert may be heard, he shall be informed that the European Patent Office may request the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his testimony under oath or in an equally binding form.

(3) The parties may attend an investigation and may put relevant questions to the testifying party, witness or expert.

Rule 120
HEARING BY A COMPETENT NATIONAL COURT

(1) A party, witness or expert who is summoned before the European Patent Office may request the latter to allow him to be heard by a competent court in his country of residence. If this is requested, or if no reply is received within the period specified in the summons, the European Patent Office may, in accordance with Article 131, paragraph 2, request the competent court to hear the person concerned.

(2) If a party, witness or expert has been heard by the European Patent Office, the latter may, if it considers it advisable for the testimony to be given under oath or in an equally binding form, issue a request under Article 131, paragraph 2, to the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his testimony under such conditions.

(3) When the European Patent Office requests a competent court to take evidence, it may request the court to take the evidence under oath or in an equally binding form and to permit a member of the department concerned to attend the hearing and question the party, witness or expert, either through the intermediary of the court or directly.

Rule 121
COMMISSIONING OF EXPERTS

(1) The European Patent Office shall decide in what form the opinion of an expert whom it appoints shall be submitted.

(2) The terms of reference of the expert shall include:

(a) a precise description of his task;

(b) the period specified for the submission of his opinion;

(c) the names of the parties to the proceedings;

(d) particulars of the rights which he may invoke under Rule 122, paragraphs 2 to 4.

(3) A copy of any written opinion shall be submitted to the parties.

(4) The parties may object to an expert. The department of the European Patent Office concerned shall decide on the objection.

Rule 122
COSTS OF TAKING OF EVIDENCE

(1) The taking of evidence by the European Patent Office may be made conditional upon deposit with it, by the party requesting the evidence to be taken, of an amount to be fixed by reference to an estimate of the costs.

(2) Witnesses or experts who are summoned by and appear before the European Patent Office shall be entitled to appropriate reimbursement of expenses for travel and subsistence. An advance for these expenses may be granted to them. This shall also apply to persons who appear before the European Patent Office without being summoned by it and are heard as witnesses or experts.

(3) Witnesses entitled to reimbursement under paragraph 2 shall also be entitled to appropriate compensation for loss of earnings, and experts to fees for their work. These payments shall be made to the witnesses and experts after they have fulfilled their duties or tasks.

(4) The Administrative Council shall lay down the details implementing paragraphs 2 and 3. Any amounts due under these provisions shall be paid by the European Patent Office.

Rule 123
CONSERVATION OF EVIDENCE

(1) On request, the European Patent Office may, without delay, take measures to conserve evidence of facts liable to affect a decision which it may be called upon to take with regard to a European patent application or a European patent, where there is reason to fear that it might subsequently become more difficult or even impossible to take evidence. The date on which the measures are to be taken shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent in sufficient time to allow him to attend. He may ask relevant questions.

(2) The request shall contain:

(a) particulars of the requester as provided in Rule 41, paragraph 2(c);

(b) sufficient identification of the European patent application or European patent in question;

(c) an indication of the facts in respect of which evidence is to be taken;

(d) particulars of the means of giving or obtaining evidence;

(e) a statement establishing a prima facie case for fearing that it might subsequently become more difficult or impossible to take evidence.

(3) The request shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

(4) The decision on the request and any resulting taking of evidence shall be incumbent upon the department of the European Patent Office which would have to take the decision liable to be affected by the facts to be established. The provisions with regard to the taking of evidence in proceedings before the European Patent Office shall apply.

Rule 124
MINUTES OF ORAL PROCEEDINGS AND OF TAKING OF EVIDENCE

(1) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall be drawn up, containing the essentials of the oral proceedings or of the taking of evidence, the relevant statements made by the parties, the testimony of the parties, witnesses or experts and the result of any inspection.

(2) The minutes of the testimony of a witness, expert or party shall be read out, submitted to him, so that he may examine them or, where they are recorded by technical means, played back to him, unless he waives this right. It shall be noted in the minutes that this formality has been carried out and that the person who gave the testimony approved the minutes. If his approval is not given, his objections shall be noted. It is not necessary to play back the minutes or to obtain approval of them if the testimony has been recorded verbatim and directly using technical means.

(3) The minutes shall be signed by the employee responsible for drawing them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence.

(4) The parties shall be provided with a copy of the minutes.

Chapter IV
NOTIFICATIONS

Rule 125
GENERAL PROVISIONS

(1) In proceedings before the European Patent Office, any notification to be made shall take the form of the original document, a copy thereof certified by or bearing the seal of the European Patent Office, or a computer print-out bearing such seal. Copies of documents emanating from the parties themselves shall not require such certification.

(2) Notification shall be made:

(a) by post in accordance with Rule 126;

(b) by technical means of communication in accordance with Rule 127;

(c) by delivery on the premises of the European Patent Office in accordance with Rule 128; or

(d) by public notice in accordance with Rule 129.

(3) Notification through the central industrial property office of a Contracting State shall be made in accordance with the law applicable to that office in national proceedings.

(4) Where a document has reached the addressee, if the European Patent Office is unable to prove that it has been duly notified, or if provisions relating to its notification have not been observed, the document shall be deemed to have been notified on the date established by the European Patent Office as the date of receipt.

Rule 126
NOTIFICATION BY POST

(1) Decisions incurring a period for appeal or a petition for review, summonses and other such documents as determined by the President of the European Patent Office shall be notified by registered letter with advice of delivery. All other notifications by post shall be by registered letter.

(2) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, such letter shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless it has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.

(3) Notification by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if acceptance of the letter has been refused.

(4) To the extent that notification by post is not covered by paragraphs 1 to 3, the law of the State in which the notification is made shall apply.

Rule 127
NOTIFICATION BY TECHNICAL MEANS OF COMMUNICATION

Notification may be effected by such technical means of communication as are determined by the President of the European Patent Office and under the conditions laid down by him.

Rule 128
NOTIFICATION BY DELIVERY BY HAND

Notification may be effected on the premises of the European Patent Office by delivery by hand of the document to the addressee, who shall on delivery acknowledge its receipt. Notification shall be deemed to have been effected even if the addressee refuses to accept the document or to acknowledge receipt thereof.

Rule 129
PUBLIC NOTIFICATION

(1) If the address of the addressee cannot be established, or if notification in accordance with Rule 126, paragraph 1, has proved to be impossible even after a second attempt, notification shall be effected by public notice.

(2) The President of the European Patent Office shall determine how the public notice is to be given and the beginning of the period of one month on expiry of which the document shall be deemed to have been notified.

Rule 130
NOTIFICATION TO REPRESENTATIVES

(1) If a representative has been appointed, notifications shall be addressed to him.

(2) If several representatives have been appointed for a single party, notification to any one of them shall be sufficient.

(3) If several parties have a common representative, notification to the common representative shall be sufficient.

Chapter V
TIME LIMITS

Rule 131
CALCULATION OF PERIODS

(1) Periods shall be laid down in terms of full years, months, weeks or days.

(2) Computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred, the event being either a procedural step or the expiry of another period. Where the procedural step is a notification, the relevant event shall be the receipt of the document notified, unless otherwise provided.

(3) When a period is expressed as one year or a certain number of years, it shall expire in the relevant subsequent year in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day on which the said event occurred; if the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.

(4) When a period is expressed as one month or a certain number of months, it shall expire in the relevant subsequent month on the day which has the same number as the day on which the said event occurred; if the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.

(5) When a period is expressed as one week or a certain number of weeks, it shall expire in the relevant subsequent week on the day having the same name as the day on which the said event occurred.

Rule 132
PERIODS SPECIFIED BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) Where the Convention or these Implementing Regulations refer to «a period to be specified», this period shall be specified by the European Patent Office.

(2) Unless otherwise provided, a period specified by the European Patent Office shall be neither less than two months nor more than four months; in certain circumstances it may be up to six months. In special cases, the period may be extended upon request, presented before the expiry of such period.

Rule 133
LATE RECEIPT OF DOCUMENTS

(1) A document received late at the European Patent Office shall be deemed to have been received in due time if it was posted, or delivered to a recognised delivery service, in due time before expiry of the period in accordance with the conditions laid down by the President of the European Patent Office, unless the document was received later than three months after expiry of the period.

(2) Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to any period where transactions are carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

Rule 134
EXTENSION OF PERIODS

(1) If a period expires on a day on which one of the filing offices of the European Patent Office under Rule 35, paragraph 1, is not open for receipt of documents or on which, for reasons other than those referred to in paragraph 2, mail is not delivered there, the period shall extend to the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents and on which mail is delivered. The first sentence shall apply mutatis mutandis if documents filed by one of the technical means of communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, cannot be received.

(2) If a period expires on a day on which there is a general dislocation in the delivery or transmission of mail in a Contracting State, the period shall extend to the first day following the end of the interval of dislocation for parties which are resident in the State concerned or have appointed representatives with a place of business in that State. Where the State concerned is the State in which the European Patent Office is located, this provision shall apply to all parties and their representatives. This paragraph shall apply mutatis mutandis to the period referred to in Rule 37, paragraph 2.

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis where acts are performed with the competent authority in accordance with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

(4) The date of commencement and the end of any dislocation under paragraph 2 shall be published by the European Patent Office.

(5) Without prejudice to paragraphs 1 to 4, a party concerned may produce evidence that on any of the ten days preceding the day of expiry of a period the delivery or transmission of mail was dislocated due to an exceptional occurrence such as a natural disaster, war, civil disorder, a general breakdown in any of the technical means of communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, or other like reasons affecting the locality where the party or his representative resides or has his place of business. If the evidence produced satisfies the European Patent Office, a document received late shall be deemed to have been received in due time, provided that the mailing or the transmission was effected at the latest on the fifth day after the end of the dislocation.

Rule 135
FURTHER PROCESSING

(1) Further processing under Article 121, paragraph 1, shall be requested by payment of the prescribed fee within two months of the communication concerning either the failure to observe a time limit or a loss of rights. The omitted act shall be completed within the period for making the request.

(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 64 and Rule 112, paragraph 2.

(3) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request for further processing.

Rule 136
RE-ESTABLISHMENT OF RIGHTS

(1) Any request for re-establishment of rights under Article 122, paragraph 1, shall be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the period, but at the latest within one year of expiry of the unobserved time limit. However, a request for re-establishment of rights in respect of any of the periods specified in Article 87, paragraph 1, and in Article 112a, paragraph 4, shall be filed within two months of expiry of that period. The request for re-establishment of rights shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

(2) The request shall state the grounds on which it is based and shall set out the facts on which it relies. The omitted act shall be completed within the relevant period for filing the request according to paragraph 1.

(3) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of any period for which further processing under Article 121 is available and in respect of the period for requesting re-establishment of rights.

(4) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request for re-establishment of rights.

Chapter VI
AMENDMENTS AND CORRECTIONS

Rule 137
AMENDMENT OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

(1) Before receiving the European search report, the applicant may not amend the description, claims or drawings of a European patent application unless otherwise provided.

(2) After receipt of the European search report, the applicant may, of his own volition, amend the description, claims and drawings.

(3) After receipt of the first communication from the Examining Division, the applicant may, of his own volition, amend once the description, claims and drawings, provided that the amendment is filed at the same time as the reply to the communication. No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.

(4) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.

Rule 138
DIFFERENT CLAIMS, DESCRIPTION AND DRAWINGS FOR DIFFERENT STATES

If the European Patent Office is informed of the existence of a prior right under Article 139, paragraph 2, the European patent application or European patent may, for such State or States, contain claims and, where appropriate, a description and drawings which are different from those for the other designated States.

Rule 139
CORRECTION OF ERRORS IN DOCUMENTS FILED WITH THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any document filed with the European Patent Office may be corrected on request. However, if the request for such correction concerns the description, claims or drawings, the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

Rule 140
CORRECTION OF ERRORS IN DECISIONS

In decisions of the European Patent Office, only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected.

Chapter VII
INFORMATION ON PRIOR ART

Rule 141
INFORMATION ON PRIOR ART

The European Patent Office may invite the applicant to provide, within a period to be specified, information on prior art taken into consideration in the examination of national or regional patent applications and concerning an invention to which the European patent application relates.

Chapter VIII
INTERRUPTION OF PROCEEDINGS

Rule 142
INTERRUPTION OF PROCEEDINGS

(1) Proceedings before the European Patent Office shall be interrupted:

(a) in the event of the death or legal incapacity of the applicant for or proprietor of a European patent or of the person authorised by national law to act on his behalf. To the extent that the above events do not affect the authorisation of a representative appointed under Article 134, proceedings shall be interrupted only on application by such representative;

(b) in the event of the applicant for or proprietor of a patent, as a result of some action taken against his property, being prevented by legal reasons from continuing the proceedings;

(c) in the event of the death or legal incapacity of the representative of an applicant for or proprietor of a patent, or of his being prevented for legal reasons resulting from action taken against his property from continuing the proceedings.

(2) When, in the cases referred to in paragraph 1(a) or (b), the European Patent Office has been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings, it shall notify such person and, where applicable, any third party, that the proceedings will be resumed as from a specified date.

(3) In the case referred to in paragraph 1(c), the proceedings shall be resumed when the European Patent Office has been informed of the appointment of a new representative of the applicant or when the Office has informed the other parties of the appointment of a new representative of the proprietor of the patent. If, three months after the beginning of the interruption of the proceedings, the European Patent Office has not been informed of the appointment of a new representative, it shall communicate to the applicant for or proprietor of the patent:

(a) where Article 133, paragraph 2, is applicable, that the European patent application will be deemed to be withdrawn or the European patent will be revoked if the information is not submitted within two months of this communication; or

(b) otherwise, that the proceedings will be resumed with the applicant for or proprietor of the patent as from the notification of this communication.

(4) Any periods, other than those for requesting examination and paying renewal fees, in force at the date of interruption of the proceedings, shall begin again as from the day on which the proceedings are resumed. If such date is less than two months before the end of the period within which the request for examination must be filed, such a request may be filed within two months of such date.

Chapter IX
INFORMATION TO THE PUBLIC

Rule 143
ENTRIES IN THE EUROPEAN PATENT REGISTER

(1) The European Patent Register shall contain the following entries:

(a) number of the European patent application;

(b) date of filing of the application;

(c) title of the invention;

(d) classification symbols assigned to the application;

(e) the Contracting States designated;

(f) particulars of the applicant for or proprietor of the patent as provided in Rule 41, paragraph 2(c);

(g) family name, given names and address of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;

(h) particulars of the representative of the applicant for or proprietor of the patent as provided in Rule 41, paragraph 2(d); in the case of several representatives only the particulars of the representative first named, followed by the words «and others» and, in the case of an association referred to in Rule 152, paragraph 11, only the name and address of the association;

(i) priority data (date, State and file number of the previous application);

(j) in the event of a division of the application, the numbers of all the divisional applications;

(k) in the case of a divisional application or a new application under Article 61, paragraph 1(b), the information referred to in sub-paragraphs (a), (b) and (i) with regard to the earlier application;

(l) date of publication of the application and, where appropriate, date of the separate publication of the European search report;

(m) date of filing of the request for examination;

(n) date on which the application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn;

(o) date of publication of the mention of the grant of the European patent;

(p) date of lapse of the European patent in a Contracting State during the opposition period and, where appropriate, pending a final decision on opposition;

(q) date of filing opposition;

(r) date and purport of the decision on opposition;

(s) dates of stay and resumption of proceedings in the cases referred to in Rules 14 and 78;

(t) dates of interruption and resumption of proceedings in the case referred to in Rule 142;

(u) date of re-establishment of rights where an entry has been made under sub-paragraphs (n) or (r);

(v) the filing of a request for conversion under Article 135, paragraph 3;

(w) rights and transfer of such rights relating to an application or a European patent where these Implementing Regulations provide that they shall be recorded.

(x) date and purport of the decision on the request for limitation or revocation of the European patent;

(y) date and purport of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition for review.

(2) The President of the European Patent Office may decide that entries other than those referred to in paragraph 1 shall be made in the European Patent Register.

Rule 144
PARTS OF THE FILE EXCLUDED FROM INSPECTION

The parts of the file excluded from inspection under Article 128, paragraph 4, shall be:

(a) the documents relating to the exclusion of or objections to members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal;

(b) draft decisions and notices, and all other documents, used for the preparation of decisions and notices, which are not communicated to the parties;

(c) the designation of the inventor, if he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;

(d) any other document excluded from inspection by the President of the European Patent Office on the ground that such inspection would not serve the purpose of informing the public about the European patent application or the European patent.

Rule 145
PROCEDURES FOR THE INSPECTION OF FILES

(1) Inspection of the files of European patent applications and patents shall either be of the original document, or of copies thereof, or of technical means of storage if the files are stored in this way.

(2) The President of the European Patent Office shall determine all file-inspection arrangements, including the circumstances in which an administrative fee is payable.

Rule 146
COMMUNICATION OF INFORMATION CONTAINED IN THE FILES

Subject to the restrictions laid down in Article 128, paragraphs 1 to 4, and in Rule 144, the European Patent Office may, upon request, communicate information concerning any file relating to a European patent application or European patent, subject to the payment of an administrative fee. However, the European Patent Office may refer to the option of file inspection where it deems this to be appropriate in view of the quantity of information to be supplied.

Rule 147
CONSTITUTION, MAINTENANCE AND PRESERVATION OF FILES

(1) The European Patent Office shall constitute, maintain and preserve files relating to all European patent applications and patents.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form in which these files shall be constituted, maintained and preserved.

(3) Documents incorporated in an electronic file shall be considered to be originals.

(4) Any files shall be preserved for at least five years from the end of the year in which:

(a) the application is refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn;

(b) the patent is revoked by the European Patent Office; or

(c) the patent or the corresponding protection under Article 63, paragraph 2, lapses in the last of the designated States.

(5) Without prejudice to paragraph 4, files relating to applications which have given rise to divisional applications under Article 76 or new applications under Article 61, paragraph 1(b), shall be preserved for at least the same period as the files relating to any one of these last applications. The same shall apply to files relating to any resulting European patents.

Chapter X
LEGAL AND ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

Rule 148
COMMUNICATIONS BETWEEN THE EUROPEAN PATENT OFFICE AND THE AUTHORITIES OF THE CONTRACTING STATES

(1) Communications between the European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States which arise out of the application of this Convention shall be effected directly between these authorities. Communications between the European Patent Office and the courts or other authorities of the Contracting States may be effected through the intermediary of the said central industrial property offices.

(2) Expenditure in respect of communications under paragraph 1 shall be borne by the authority making the communications, which shall be exempt from fees.

Rule 149
INSPECTION OF FILES BY OR VIA COURTS OR AUTHORITIES OF THE CONTRACTING STATES

(1) Inspection of the files of European patent applications or of European patents by courts or authorities of the Contracting States shall be of the original documents or of copies thereof; Rule 145 shall not apply.

(2) Courts or Public Prosecutors’ offices of the Contracting States may, in the course of their proceedings, communicate to third parties files or copies thereof transmitted to them by the European Patent Office. Such communications shall be effected in accordance with Article 128 and shall not be subject to any fee.

(3) The European Patent Office shall, when transmitting the files, draw attention to the restrictions which may, under Article 128, paragraphs 1 and 4, apply to file inspection by third parties.

Rule 150
PROCEDURE FOR LETTERS ROGATORY

(1) Each Contracting State shall designate a central authority to receive letters rogatory issued by the European Patent Office and to transmit them to the court or authority competent to execute them.

(2) The European Patent Office shall draw up letters rogatory in the language of the competent court or authority or shall attach to such letters rogatory a translation into that language.

(3) Subject to paragraphs 5 and 6, the competent court or authority shall apply national law as to the procedures to be followed in executing such requests and, in particular, as to the appropriate measures of compulsion.

(4) If the court or authority to which the letters rogatory are transmitted is not competent to execute them, the letters rogatory shall be sent forthwith to the central authority referred to in paragraph 1. That authority shall transmit the letters rogatory either to the competent court or authority in that State, or to the European Patent Office where no court or authority is competent in that State.

(5) The European Patent Office shall be informed of the time when, and the place where, the enquiry or other legal measure is to take place and shall inform the parties, witnesses and experts concerned.

(6) If so requested by the European Patent Office, the competent court or authority shall permit the attendance of members of the department concerned and allow them to question any person giving evidence either directly or through the competent court or authority.

(7) The execution of letters rogatory shall not give rise to any reimbursement of fees or costs of any nature. Nevertheless, the State in which letters rogatory are executed has the right to require the Organisation to reimburse any fees paid to experts or interpreters and the costs arising from the procedure under paragraph 6.

(8) If the law applied by the competent court or authority obliges the parties to secure evidence and the competent court or authority is not able itself to execute the letters rogatory, that court or authority may, with the consent of the European Patent Office, appoint a suitable person to do so. When seeking such consent, the competent court or authority shall indicate the approximate costs which would result from this procedure. If the European Patent Office gives its consent, the Organisation shall reimburse any costs incurred; otherwise, the Organisation shall not be liable for such costs.

Chapter XI
REPRESENTATION

Rule 151
APPOINTMENT OF A COMMON REPRESENTATIVE

(1) If there is more than one applicant and the request for grant of a European patent does not name a common representative, the applicant first named in the request shall be deemed to be the common representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a professional representative, this representative shall be deemed to be the common representative, unless the applicant first named has appointed a professional representative. The same shall apply to third parties acting in common in filing a notice of opposition or intervention and to joint proprietors of a European patent.

(2) If the European patent application is transferred to more than one person, and such persons have not appointed a common representative, paragraph 1 shall apply mutatis mutandis. If such application is not possible, the European Patent Office shall invite such persons to appoint a common representative within a period to be specified. If this invitation is not complied with, the European Patent Office shall appoint the common representative.

Rule 152
AUTHORISATIONS

(1) The President of the European Patent Office shall determine the cases in which a signed authorisation shall be filed by representatives acting before the European Patent Office.

(2) Where a representative fails to file such an authorisation, the European Patent Office shall invite him to do so within a period to be specified. The authorisation may cover one or more European patent applications or European patents and shall be filed in the corresponding number of copies.

(3) Where the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the same period shall be specified for the appointment of a representative and the filing of the authorisation.

(4) A general authorisation may be filed enabling a representative to act in respect of all the patent transactions of a party. A single copy shall suffice.

(5) The President of the European Patent Office may determine the form and content of:

(a) an authorisation relating to the representation of persons under Article 133, paragraph 2;

(b) a general authorisation.

(6) If a required authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the representative, other than the filing of a European patent application, shall be deemed not to have been taken, without prejudice to any other legal consequences provided for by this Convention.

(7) Paragraphs 2 and 4 shall apply to the withdrawal of an authorisation.

(8) A representative shall be deemed to be authorised until the termination of his authorisation has been communicated to the European Patent Office.

(9) Unless it expressly provides otherwise, an authorisation shall not terminate vis-à-vis the European Patent Office upon the death of the person who gave it.

(10) If a party appoints several representatives, they may act either jointly or singly, notwithstanding any provisions to the contrary in the communication of their appointment or in the authorisation.

(11) The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that he practises within that association.

Rule 153
ATTORNEY EVIDENTIARY PRIVILEGE

(1) Where advice is sought from a professional representative in his capacity as such, all communications between the professional representative and his client or any other person, relating to that purpose and falling under Article 2 of the Regulation on discipline for professional representatives, are permanently privileged from disclosure in proceedings before the European Patent Office, unless such privilege is expressly waived by the client.

(2) Such privilege from disclosure shall apply, in particular, to any communication or document relating to:

(a) the assessment of the patentability of an invention;

(b) the preparation or prosecution of a European patent application;

(c) any opinion relating to the validity, scope of protection or infringement of a European patent or a European patent application.

Rule 154
AMENDMENT OF THE LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES

(1) The entry of a professional representative shall be deleted from the list of professional representatives if he so requests or if, despite repeated reminders, he fails to pay the annual subscription to the Institute before the end of September of the year for which the subscription is due.

(2) Without prejudice to any disciplinary measures taken under Article 134a, paragraph 1(c), the entry of a professional representative may be deleted ex officio only:

(a) in the event of his death or legal incapacity;

(b) where he is no longer a national of one of the Contracting States, unless he was granted an exemption under Article 134, paragraph 7(a);

(c) where he no longer has his place of business or employment within one of the Contracting States.

(3) Any person entered on the list of professional representatives under Article 134, paragraphs (2) or (3), whose entry has been deleted shall, upon request, be re-entered on that list if the conditions for deletion no longer exist.

PART VIII
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VIII OF THE CONVENTION

Rule 155
FILING AND TRANSMISSION OF THE REQUEST FOR CONVERSION

(1) The request for conversion referred to in Article 135, paragraph 1(a) or (b), shall be filed within three months of the withdrawal of the European patent application, or of the communication that the application is deemed to be withdrawn, or of the decision refusing the application or revoking the European patent. The effect of the European patent application under Article 66 shall lapse if the request is not filed in due time.

(2) When transmitting the request for conversion to the central industrial property offices of the Contracting States specified in the request, the central industrial property office concerned or the European Patent Office shall attach to the request a copy of the file relating to the European patent application or European patent.

(3) Article 135, paragraph 4, shall apply if the request for conversion referred to in Article 135, paragraphs 1(a) or (2), is not transmitted before the expiry of a period of twenty months from the date of filing or, if priority has been claimed, the date of priority.

Rule 156
INFORMATION TO THE PUBLIC IN THE EVENT OF CONVERSION

(1) The documents accompanying the request for conversion under Rule 155, paragraph 2, shall be made available to the public by the central industrial property office under the same conditions and to the same extent as documents relating to national proceedings.

(2) The printed specification of the national patent resulting from the conversion of a European patent application shall mention that application.

PART IX
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART X OF THE CONVENTION

Rule 157
THE EUROPEAN PATENT OFFICE AS A RECEIVING OFFICE

(1) The European Patent Office shall be competent to act as a receiving Office within the meaning of the PCT if the applicant is a resident or national of a Contracting State to this Convention and to the PCT. Without prejudice to paragraph 3, if the applicant chooses the European Patent Office as a receiving Office, the international application shall be filed directly with the European Patent Office. Article 75, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

(2) Where the European Patent Office acts as a receiving Office under the PCT, the international application shall be filed in English, French or German. The President of the European Patent Office may determine that the international application and any related item shall be filed in more than one copy.

(3) If an international application is filed with an authority of a Contracting State for transmittal to the European Patent Office as the receiving Office, the Contracting State shall ensure that the application reaches the European Patent Office not later than two weeks before the end of the thirteenth month from filing or, if priority is claimed, from the date of priority.

(4) The transmittal fee for the international application shall be paid within one month of filing the application.

Rule 158
THE EUROPEAN PATENT OFFICE AS AN INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY OR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

(1) In the case of Article 17, paragraph 3(a) PCT, an additional international search fee shall be paid for each further invention for which an international search is to be carried out.

(2) In the case of Article 34, paragraph 3(a) PCT, an additional fee for international preliminary examination shall be paid for each further invention for which the international preliminary examination is to be carried out.

(3) Where an additional fee has been paid under protest, the European Patent Office shall examine the protest in accordance with Rule 40.2(c) to (e) or Rule 68.3(c) to (e) PCT, subject to payment of the prescribed protest fee. Further details concerning the procedure shall be determined by the President of the European Patent Office.

Rule 159
THE EUROPEAN PATENT OFFICE AS A DESIGNATED OR ELECTED OFFICE – REQUIREMENTS FOR ENTRY INTO THE EUROPEAN PHASE

(1) In respect of an international application under Article 153, the applicant shall perform the following acts within thirty-one months from the date of filing of the application or, if priority has been claimed, from the priority date:

(a) supply, where applicable, the translation of the international application required under Article 153, paragraph 4;

(b) specify the application documents, as originally filed or as amended, on which the European grant procedure is to be based;

(c) pay the filing fee provided for in Article 78, paragraph 2;

(d) pay the designation fees if the period under Rule 39 has expired earlier;

(e) pay the search fee, where a supplementary European search report has to be drawn up;

(f) file the request for examination provided for in Article 94, if the period under Rule 70, paragraph 1, has expired earlier;

(g) pay the renewal fee in respect of the third year provided for in Article 86, paragraph 1, if the fee has fallen due earlier under Rule 51, paragraph 1;

(h) file, where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule 25.

(2) The Examining Division shall be competent to take decisions of the European Patent Office under Article 25, paragraph 2(a) PCT.

Rule 160
CONSEQUENCES OF NON-FULFILMENT OF CERTAIN REQUIREMENTS

(1) If either the translation of the international application or the request for examination is not filed in due time, or if the filing fee or the search fee is not paid in due time, or if no designation fee is paid in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(2) The designation of any Contracting State in respect of which the designation fee has not been paid in due time shall be deemed to be withdrawn.

(3) If the European Patent Office notes that the application or the designation of a Contracting State is deemed to be withdrawn under paragraph 1 or 2, it shall communicate this to the applicant. Rule 112, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

Rule 161
AMENDMENT OF THE APPLICATION

Without prejudice to Rule 137, paragraphs 2 to 4, the application may be amended once, within one month from a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for any supplementary search which has to be performed under Article 153, paragraph 7.

Rule 162
CLAIMS INCURRING FEES

(1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than ten claims, a claims fee shall be paid for the eleventh and each subsequent claim within the period under Rule 159, paragraph 1.

(2) If the claims fees are not paid in due time, they may still be paid within one month from a communication concerning the failure to observe the time limit. If within this period amended claims are filed, the claims fees due shall be computed on the basis of such amended claims.

(3) Any claims fees paid within the period under paragraph 1 and in excess of those due under paragraph 2, second sentence, shall be refunded.

(4) Where a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned.

Rule 163
EXAMINATION OF CERTAIN FORMAL REQUIREMENTS BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) Where the designation of the inventor under Rule 19, paragraph 1, has not yet been made within the period under Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to make the designation within two months.

(2) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number of the previous application or the copy thereof provided for in Rule 52, paragraph 1, and Rule 53 have not yet been submitted within the period under Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish that number or copy within two months. Rule 53, paragraphs 2 and 3, shall apply.

(3) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, a sequence listing complying with the standard provided for in the Administrative Instructions under the PCT is not available to the European Patent Office, the applicant shall be invited to file a sequence listing complying with the rules laid down by the President of the European Patent Office within two months. Rule 30, paragraphs 2 and 3, shall apply mutatis mutandis.

(4) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, the address, the nationality or the State in which his residence or principal place of business is located is missing in respect of any applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish these indications within two months.

(5) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the European Patent Office shall invite the applicant to appoint a professional representative within two months.

(6) If the deficiencies noted under paragraphs 1, 4 or 5 are not corrected in due time, the European patent application shall be refused. If the deficiency noted under paragraph 2 is not corrected in due time, the right of priority shall be lost for the application.

Rule 164
CONSIDERATION OF UNITY BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) Where the European Patent Office considers that the application documents which are to serve as the basis for the supplementary search do not meet the requirements of unity of invention, a supplementary search report shall be drawn up on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims.

(2) Where the examining division finds that the application documents on which the European grant procedure is to be based do not meet the requirements of unity of invention, or protection is sought for an invention not covered by the international search report or, as the case may be, by the supplementary search report, it shall invite the applicant to limit the application to one invention covered by the international search report or the supplementary search report.

Rule 165
THE EURO-PCT APPLICATION AS CONFLICTING APPLICATION UNDER ARTICLE 54, PARAGRAPH 3

A Euro-PCT application shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if in addition to the conditions laid down in Article 153, paragraph 3 or 4, the filing fee under Rule 159, paragraph 1(c) has been paid.