Izmjena i dopuna Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije, od 25. ožujka 2009., koji stupa na snagu 1. travnja 2009.

NN 13/2009 (28.12.2009.), Izmjena i dopuna Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije, od 25. ožujka 2009., koji stupa na snagu 1. travnja 2009.

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

152

Na temelju članka 32. Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 28/96) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 25. OŽUJKA 2009. GODINE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 3/09)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (EPC), a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

uzimajući u obzir i članak 1. točku 3. odluke CA/D 2/09 o izdvojenim prijavama

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Provedbeni pravilnik EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. U Dio IV., Poglavlje II. dodaje se dolje navedeno novo pravilo 62.a.:

»Pravilo 62.a.
PRIJAVE KOJE SADRŽAVAJU VIŠE NEOVISNIH PATENTNIH ZAHTJEVA

(1) Ako Europski patentni ured smatra da podneseni patentni zahtjevi nisu u skladu s pravilom 43. stavkom 2., on poziva podnositelja prijave da u roku od dva mjeseca navede podatak o patentnim zahtjevima koji su u skladu s pravilom 43. stavkom 2., a na temelju kojih će se provesti pretraživanje. Ako podnositelj prijave pravodobno ne dostavi takav podatak, pretraživanje se provodi na temelju prvog patentnog zahtjeva iz svake kategorije.

(2) Odjel za ispitivanje poziva podnositelja prijave da ograniči patentne zahtjeve na predmet pretraživanja, osim ako utvrdi da prigovor prema stavku 1 nije bio opravdan.

2. Pravilo 63. mijenja se i dopunjuje tako da glasi:

»Pravilo 63.
NEPOTPUNO PRETRAŽIVANJE

(1) Ako Europski patentni ured smatra da europska patentna prijava nije u skladu s odredbama iz Konvencije u tolikoj mjeri da nije moguće provesti smisleno pretraživanje stanja tehnike u odnosu na sve ili u odnosu na neke predmete zaštite, on poziva podnositelja prijave da u roku od dva mjeseca podnese izjavu i u njoj navede predmet koji će se pretraživati.

(2) Ako izjava iz stavka 1. nije pravodobno podnesena ili ako nije dostatna za uklanjanje nedostatka uočenog prema stavku 1., Europski patentni ured ili daje izjavu s obrazloženjem u kojem se navodi da europska patentna prijava nije u skladu s odredbama ove Konvencije u tolikoj mjeri da nije moguće provesti smisleno pretraživanje stanja tehnike u odnosu na sve ili u odnosu na neke predmete za koje se zahtijeva zaštita ili, ako je to moguće, sastaviti djelomično izvješće o pretraživanju. Izjava s obrazloženjem ili djelomično izvješće o pretraživanju smatra se, za potrebe daljnjeg postupka, izvješćem o europskom pretraživanju.

(3) Kad je sastavljeno djelomično izvješće o pretraživanju, Odjel za ispitivanje poziva podnositelja prijave da patentne zahtjeve ograniči na predmet pretraživanja, osim ako utvrdi da prigovor iz stavka 1. nije bio opravdan.

3. Pravilo 64. stavak 1. mijenja se i dopunjuje tako da glasi:

»(1) Ako Europski patentni ured smatra da europska patentna prijava ne udovoljava uvjetu jedinstva izuma, sastavlja djelomično izvješće o pretraživanju u odnosu one dijelove prijave koji se odnose na izum ili na skupinu izuma u smislu članka 82. koji su prvi navedeni u patentnim zahtjevima. Ured obavješćuje podnositelja prijave da će izvješćem o pretraživanju biti obuhvaćeni i ostali izumi ako u roku od dva mjeseca plati pristojbu za pretraživanje za svaki obuhvaćeni izum. Izvješće o europskom pretraživanju sastavlja se u odnosu na one dijelove prijave koji se odnose na izume za koje su plaćene pristojbe za pretraživanje.«

4. Pravilo 69 mijenja se i dopunjuje tako da glasi:

»Pravilo 69
OBAVIJEST O OBJAVI

(1) Europski patentni ured obavješćuje podnositelja prijave o datumu na koji je podatak o izvješću o europskom pretraživanju objavljen u Europskom patentnom glasniku i u toj mu obavijesti skreće pozornost na odredbe iz pravila 70. stavka 1., članka 94. stavka 2. i pravila 70.a. stavka 1.

(2) Ako je datum objave koji je naveden u obavijesti prema stavku 1. kasniji od stvarnog datuma objave, taj kasniji datum odlučujući je u pogledu rokova iz pravila 70. stavka 1. i pravila 70.a. stavka 1., osim ako je u pitanju očita pogreška.«

5. U dijelu IV. Poglavlju IV. dodaje se novo pravilo 70.a.

»Pravilo 70.a.
ODGOVOR NA IZVJEŠĆE O PROŠIRENOM EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

(1) U mišljenju koje je priloženo uz izvješće o europskom pretraživanju Europski patentni ured daje podnositelju prijave mogućnost da podnese primjedbe na izvješće o proširenom europskom pretraživanju i, kad je to primjereno, poziva ga da ispravi sve nedostatke uočene u mišljenju priloženom uz izvješće o europskom pretraživanju te da izmjeni opis, patentne zahtjeve i crteže u roku iz pravila 70. stavka 1.

(2) U slučaju navedenom u pravilu 70. stavku 2. ili ako je izvješće o dopunskom europskom pretraživanju sastavljeno u odnosu na Euro-PCT prijavu, Europski patentni ured daje podnositelju prijave mogućnost da podnese primjedbe na izvješće o proširenom europskom pretraživanju i, kad je primjereno, poziva ga da ispravi sve nedostatke uočene u mišljenju koje je priloženo uz izvješće o europskom pretraživanju te da ispravi opis, patentne zahtjeve i crteže u roku koji je određen za navođenje želi li nastaviti postupak povodom prijave.

(3) Ako se podnositelj prijave ne odazove pozivu i ne podnese primjedbe u skladu sa stavkom 1. ili stavkom 2., prijava se smatra povučenom.«

6. Pravilo 135. stavak 2. mijenja se i dopunjuje tako da glasi:

»(2) Mogućnost nastavka postupka isključena je u pogledu rokova iz članka 121. stavka 4. i rokova iz pravila 6. stavka 1., pravila 16. stavka 1. podstavka (a), pravila 31. stavka 2., pravila 36. stavka 1. podstavka (a), stavka 1. podstavka (b) i stavka 2., pravila 40. stavka 3., pravila 51. stavaka od 2. do 5., pravila 52. stavaka 2. i 3., pravila 55., 56., 58., 59., 62.a., 63., 64. i pravila 112. stavka 2.«

7. Pravilo 137. mijenja se i dopunjuje tako da glasi:

»Pravilo 137.
IZMJENA EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Podnositelj prijave ne smije izmijeniti opis, patentne zahtjeve i crteže europske patentne prijave prije primitka izvješća o europskom pretraživanju, osim ako je drukčije propisano.

(2) Podnositelj prijave može, po svojoj volji, izmijeniti opis, patentne zahtjeve i crteže istodobno s primjedbama ili izmjenama koje podnosi kao odgovor na obavijest Europskog patentnog ureda prema pravilu 70.a. stavku 1. ili stavku 2. ili prema pravilu 161. stavku 1.

(3) Bilo kakva daljnja izmjena ne smije se obaviti bez odobrenja Odjela za ispitivanje.

(4) Prilikom podnošenja izmjena iz stavaka od 1. do 3. podnositelj prijave mora ih identificirati i naznačiti temelj tih promjena u prijavi kako je podnesena. Ako Odjel za ispitivanje utvrdi da bilo koji zahtjev nije ispunjen, on može zatražiti da se u roku od mjesec dana taj nedostatak ispravi.

(5) Izmijenjeni patentni zahtjevi ne smiju se odnositi na nepretraženi sadržaj koji u kombinaciji s izumom ili sa skupinom izuma za koji je izvorno zahtijevana zaštita ne čini jedinstvenu izumiteljsku zamisao. Ne smiju se odnositi ni na predmet koji nije pretražen u skladu s pravilom 62.a. ili u skladu s pravilom 63.«

8. Pravilo 161. mijenja se i dopunjuje tako da glasi:

»Pravilo 161.
IZMJENA PRIJAVE

(1) Ako Europski patentni ured radi kao Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje i, kad je podnesen zahtjev prema članku 31. PCT-a, kao Ovlašteno tijelo za prethodno ispitivanje Euro-PCT prijave, on daje podnositelju prijave mogućnost da podnese primjedbe na pisano mišljenje Ovlaštenog tijela za međunarodno pretraživanje ili na izvješće o međunarodnom prethodnom ispitivanju i, ako je primjereno, poziva ga da ispravi nedostatke uočene u pisanom mišljenju ili u izvješću o međunarodnom prethodnom ispitivanju te da izmijeni opis, patentne zahtjeve i crteže u roku od mjesec dana od odnosne obavijesti. Ako se podnositelj prijave ne odazove pozivu ili ne dostavi primjedbe u skladu s prvom rečenicom, prijava se smatra povučenom.

(2) Kad Europski patentni ured sastavlja izvješće o dopunskom europskom pretraživanju u odnosu na Euro-PCT prijavu, ta prijava može biti jedanput izmijenjena u roku od mjesec dana od dostave obavijesti u kojoj se podnositelj prijave o tome obavještava. Izmijenjena prijava služi kao temelj za dopunsko europsko pretraživanje.«

Članak 2.

(1) Odredbe spomenute u članku 1. ove odluke stupaju na snagu 1. travnja 2010. godine.

(2) Novo pravilo 62.a., pravilo 63. kako je izmijenjeno i dopunjeno člankom 1. stavkom 2. ove odluke, novo pravilo 70.a. i pravilo 137. kako je izmijenjeno i dopunjeno člankom 1. stavkom 7. ove odluke primjenjuju se na europske patentne prijave u odnosu na koje je izvješće o europskom pretraživanju ili izvješće o europskom dopunskom pretraživanju sastavljeno 1. travnja 2010. godine ili nakon toga datuma.

(3) Pravilo 161. kako je izmijenjeno i dopunjeno člankom 1. stavkom 8. ove odluke primjenjuje se na europske patentne prijave kad obavijest prema pravilu 161. koje je na snazi nije dana prije 1. travnja 2010. godine.

Sastavljeno u Münchenu, 25. ožujka 2009. godine

Za Upravno vijeće

Predsjedavajući

Benoît BATTISTELLI

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 25 MARCH 2009 AMENDING THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (CA/D 3/09)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(1)(c)

thereof, On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

Taking account also of Article 1, point 3, of decision CA/D 2/09 concerning divisional applications

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. The following new Rule 62a shall be inserted in Part IV, Chapter II:

«Rule 62a
APPLICATIONS CONTAINING A PLURALITY OF INDEPENDENT CLAIMS

(1) If the European Patent Office considers that the claims as filed do not comply with Rule 43, paragraph 2, it shall invite the applicant to indicate, within a period of two months, the claims complying with Rule 43, paragraph 2, on the basis of which the search is to be carried out. If the applicant fails to provide such an indication in due time, the search shall be carried out on the basis of the first claim in each category.

(2) The Examining Division shall invite the applicant to restrict the claims to the subject-matter searched unless it finds that the objection under paragraph 1 was not justified.»

2. Rule 63 shall be amended to read as follows:

«Rule 63
INCOMPLETE SEARCH

(1) If the European Patent Office considers that the European patent application fails to such an extent to comply with this Convention that it is impossible to carry out a meaningful search regarding the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed, it shall invite the applicant to file, within a period of two months, a statement indicating the subject-matter to be searched.

(2) If the statement under paragraph 1 is not filed in due time, or if it is not sufficient to overcome the deficiency noted under paragraph 1, the European Patent Office shall either issue a reasoned declaration stating that the European patent application fails to such an extent to comply with this Convention that it is impossible to carry out a meaningful search regarding the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed or, as far as is practicable, draw up a partial search report. The reasoned declaration or the partial search report shall be considered, for the purposes of subsequent proceedings, as the European search report.

(3) When a partial search report has been drawn up, the Examining Division shall invite the applicant to restrict the claims to the subject-matter searched unless it finds that the objection under paragraph 1 was not justified.»

3. Rule 64, paragraph 1, shall be amended to read as follows:

«(1) If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall draw up a partial search report on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It shall inform the applicant that, for the European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid, in respect of each invention involved, within a period of two months. The European search report shall be drawn up for the parts of the application relating to inventions in respect of which search fees have been paid.»

4. Rule 69 shall be amended to read as follows:

«Rule 69
INFORMATION ABOUT PUBLICATION

(1) The European Patent Office shall inform the applicant of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report and shall draw his attention to Rule 70, paragraph 1, Article 94, paragraph 2, and Rule 70a, paragraph 1.

(2) If a date of publication is specified in the communication under paragraph 1 which is later than the actual date of publication, that later date shall be the decisive date as regards the periods referred to in Rule 70, paragraph 1, and Rule 70a, paragraph 1, unless the error is obvious.»

5. The following new Rule 70a shall be inserted in Part IV, Chapter IV:

«Rule 70a
RESPONSE TO THE EXTENDED EUROPEAN SEARCH REPORT

(1) In the opinion accompanying the European search report the European Patent Office shall give the applicant the opportunity to comment on the extended European search report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the opinion accompanying the European search report and to amend the description, claims and drawings within the period referred to in Rule 70, paragraph 1.

(2) In the case referred to in Rule 70, paragraph 2, or if a supplementary European search report is drawn up on a Euro-PCT-application, the European Patent Office shall give the applicant the opportunity to comment on the extended European search report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the opinion accompanying the European search report and to amend the description, claims and drawings within the period specified for indicating whether he wishes to proceed further with the application.

(3) If the applicant neither complies with nor comments on an invitation in accordance with paragraph 1 or 2, the application shall be deemed to be withdrawn.»

6. Rule 135, paragraph 2, shall be amended to read as follows:

«(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 36, paragraphs 1(a), 1(b) and 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 and Rule 112, paragraph 2.«

7. Rule 137 shall be amended to read as follows:

«Rule 137
AMENDMENT OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

(1) Before receiving the European search report, the applicant may not amend the description, claims or drawings of a European patent application unless otherwise provided.

(2) Together with any comments, corrections or amendments made in response to communications by the European Patent Office under Rule 70a, paragraph 1 or 2, or Rule 161, paragraph 1, the applicant may amend the description, claims and drawings of his own volition.

(3) No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.

(4) When filing any amendments referred to in paragraphs 1 to 3, the applicant shall identify them and indicate the basis for them in the application as filed. If the Examining Division notes a failure to meet either requirement, it may request the correction of this deficiency within a period of one month.

(5) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept. Nor may they relate to subject-matter not searched in accordance with Rule 62a or Rule 63.»

8. Rule 161 shall be amended to read as follows:

«Rule 161
AMENDMENT OF THE APPLICATION

(1) If the European Patent Office has acted as the International Searching Authority and, where a demand under Article 31 PCT was filed, also as the International Preliminary Examining Authority for a Euro-PCT application, it shall give the applicant the opportunity to comment on the written opinion of the International Searching Authority or the International Preliminary Examination Report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the written opinion or in the International Preliminary Examination Report and to amend the description, claims and drawings within a period of one month from the respective communication. If the applicant does not comply with or comment on an invitation in accordance with the first sentence, the application shall be deemed to be withdrawn.

(2) Where the European Patent Office draws up a supplementary European search report on a Euro-PCT application, the application may be amended once within a period of one month from a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for the supplementary European search.»

Article 2

(1) The provisions mentioned in Article 1 of this decision shall enter into force on 1 April 2010.

(2) New Rule 62a, Rule 63 as amended by Article 1, paragraph 2, of this decision, new Rule 70a and Rule 137 as amended by Article 1, paragraph 7, of this decision shall apply to European patent applications for which the European search report or the supplementary European search report is drawn up on or after 1 April 2010.

(3) Rule 161 as amended by Article 1, paragraph 8, of this decision shall apply to European patent applications where a communication under current Rule 161 has not been issued before 1 April 2010.

Done at Munich, 25 March 2009

For the Administrative Council

The Chairman

Benoît BATTISTELLI