Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

NN 1/2010 (17.2.2010.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

15

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, sastavljen u Moskvi 18. veljače 2009. godine, u izvorniku na hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ruske Federacije, u daljnjem tekstu ugovorne stranke,

ŽELEĆI razvijati prijateljske odnose, uključujući suradnju u carinskim pitanjima;

IMAJUĆI U VIDU da povrede carinskog zakonodavstva štete gospodarskim, fiskalnim i kulturnim interesima njihovih država, kao i zakonitim interesima trgovine;

IMAJUĆI U VIDU važnost pravilnog utvrđivanja carina, poreza i drugih pristojbi prikupljenih pri uvozu ili izvozu robe, pravilnog razvrstavanja, utvrđivanja vrijednosti i podrijetla robe, kao i pravilne primjene odredaba vezanih uz zabrane, ograničenja i kontrole robe;

IMAJUĆI U VIDU da nedozvoljen promet opojnim drogama i psihotropnim tvarima predstavlja opasnost za javno zdravlje i za društvo;

PREPOZNAJUĆI potrebu za međunarodnom suradnjom u pitanjima povezanim s primjenom i provedbom carinskog zakonodavstva;

UVJERENE da borba protiv carinskih prekršaja može biti učinkovitija kroz suradnju između carinskih službi njihovih država;

UZIMAJUĆI U OBZIR Preporuku Vijeća za carinsku suradnju o uzajamnoj upravnoj pomoći od 05. prosinca 1953.;

UZIMAJUĆI U OBZIR također i odredbe Jedinstvene konvencije o opojnim drogama od 30. ožujka 1961., Konvencije o psihotropskim supstancama od 21. veljače 1971., kao i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenog prometa drogama i psihotropskim supstancama od 20. prosinca 1988.

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.
DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

a) pojam »carinska služba« znači:

u Republici Hrvatskoj – Ministarstvo financija-Carinska uprava;

u Ruskoj Federaciji – Federalna carinska služba (FCS Rusije);

b) pojam »carinsko zakonodavstvo« znači zakone i propise koji se odnose na uvoz, izvoz, provoz roba ili svaki drugi carinski postupak primijenjen od carinskih službi koji se odnose na carine, poreze i ostale mjere određene od carinskih službi ili na mjere zabrane, ograničenja i kontrole s obzirom na kretanje roba preko državnih granica;

c) pojam »služba tražiteljica« znači carinsku službu koja podnosi zahtjev za pomoć sukladno ovom Ugovoru ili koja prima takvu pomoć;

d) pojam »zatražena služba« znači carinsku službu koja prima zahtjev za pomoć sukladno ovom Ugovoru ili koja takvu pomoć pruža;

e) pojam »carinski prekršaj« znači svako kršenje ili pokušaj kršenja carinskog zakonodavstva;

f) pojam »osoba« znači svaku fizičku ili pravnu osobu;

g) pojam »informacija« znači svaki podatak, bez obzira da li je ili nije obrađen ili analiziran i izvješća, spise, evidencije, dokumente i bilo koja druga priopćenja sačinjena u bilo kojem obliku, uključujući elektronski, ili njihove potvrđene ili ovjerovljene preslike;

h) pojam »osobni podaci« znače bilo koje podatke koji se odnose na određenu ili odredivu fizičku osobu;

i) pojam »opojne droge« znači tvari navedene u Popisima I i II Jedinstvene konvencije o opojnim drogama od 30. ožujka 1961.;

j) pojam »psihotropne tvari« znači tvari navedene u Popisima I, II, III i IV Konvencije o psihotropskim supstancama od 21. veljače 1971.;

k) pojam »prekursori« znači tvari navedene u Tablicama I i II Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenog prometa drogama i psihotropskim supstancama od 20. prosinca 1988.

Članak 2.
PODRUČJE PRIMJENE UGOVORA

1. Na temelju odredaba ovog Ugovora, ugovorne stranke će, putem carinskih službi svojih država pružati jedna drugoj međusobnu pomoć kako bi:

a) unaprijedile promet putnika i roba između država ugovornih stranaka;

b) pribavile informacije koje bi mogle pomoći za osiguravanje pravilne primjene carinskog zakonodavstva;

c) spriječile, istražile te suzbile carinske prekršaje.

2. Pomoć sukladno ovom Ugovoru će se pružiti u skladu sa zakonodavstvom države ugovorne stranke i u granicama i raspoloživim sredstvima zatražene službe.

3. Odredbe ovog Ugovora su namijenjene isključivo za međusobnu pomoć između carinskih službi država ugovornih stranaka. Odredbe ovog Ugovora ne daju pravo niti jednoj fizičkoj osobi da pribavi, izuzme ili isključi bilo koji dokaz ili da spriječi provođenje zahtjeva.

4. Ovaj Ugovor ne obuhvaća pravnu pomoć u kaznenim stvarima.

5. Međusobna pomoć, kako je predviđena u okviru područja primjene ovog Ugovora se neće odnositi se na zadržavanje osoba ili zahtjeve za povrat carina, poreza, kazni i bilo kojih drugih pristojbi.

6. Svrha ovog Ugovora je jačanje i nadopunjavanje postojeće prakse pružanja međusobne pomoći između ugovornih stranaka. Niti jedna odredba ovog Ugovora ne smije se tumačiti na način koji bi ograničio dogovore i postupke vezane uz pružanje međusobne pomoći i suradnju koja se odvija između ugovornih stranaka.

Članak 3.
PODRUČJE PRUŽANJA POMOĆI

1. Carinske službe će pružati pomoć, bilo na zahtjev ili samoinicijativno, u obliku informacija kako bi se osigurala provedba carinskog zakonodavstva i pravilno utvrđivanje carina, poreza i drugih pristojbi. Carinske službe također razmjenjuju informacije o:

a) novim tehnikama provedbe carinskog zakona koje su dokazale svoju učinkovitost;

b) novim načinima, sredstvima i metodama počinjenja carinskih prekršaja;

c) iskustvima i rezultatima proizašlim iz uspješne primjene novih načina i tehnika provedbe propisa;

d) tehnikama i metodama obrade putnika i roba;

e) robi za koju se zna da je predmet značajnih carinskih prekršaja na državnom području država ugovornih stranaka, kao i o prijevoznim sredstvima za koje postoji osnovana sumnja da su bila, jesu ili bi mogla biti korištena u počinjenju carinskog prekršaja i o mjestima skladištenja robe koja bi mogla postati predmetom značajnog nezakonitog uvoza u državno područje države jedne od ugovornih stranaka.

2. Carinske službe će, ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonodavstvom njihovih država surađivati na:

a) pokretanju, razvijanju ili unaprjeđivanju posebnih programa obuke za njihove djelatnike;

b) uspostavljanju i održavanju međusobnih putova komunikacije u cilju olakšavanja sigurne i brze razmjene informacija;

c) olakšavanju učinkovite međusobne suradnje, uključujući razmjenu osoblja, stručnjaka i određivanju službenika za vezu;

d) razmatranju i ispitivanju nove opreme i postupaka;

e) bilo kojim drugim pitanjima koja bi mogla zahtijevati njihovo zajedničko postupanje.

Članak 4.
MEĐUSOBNO POJEDNOSTAVLJIVANJE CARINSKIH FORMALNOSTI

Carinske službe će:

a) na temelju međusobnog dogovora poduzeti mjere neophodne za pojednostavljivanje carinjenja;

b) prihvaćati međusobna carinska obilježja (pečate, otiske) i carinske isprave te, ukoliko je potrebno, stavljati vlastita carinska obilježja na robu u prometu.

Članak 5.
PRIOPĆAVANJE INFORMACIJA KOJE SE ODNOSE NA KRETANJE OSJETLJIVE ROBE

Carinske službe će samoinicijativno ili na zahtjev i bez odgode dostaviti jedna drugoj sve važne informacije koje se tiču aktivnosti, otkrivenih ili planiranih koje predstavljaju ili se čini da predstavljaju carinski prekršaj na državnom području države jedne ugovorne strane, naročito o kretanju:

a) opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora, kao i tvari koje bi mogle predstavljati opasnost za okoliš i zdravlje ljudi;

b) oružja, streljiva, eksploziva i eksplozivnih sredstava kao i otrovnih i radioaktivnih materijala;

c) predmeta koji imaju povijesnu, umjetničku, kulturnu ili arheološku vrijednost za državu jedne ugovorne stranke;

d) roba zaštićenih Konvencijom o međusobnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka od 3. ožujka 1973.;

e) roba podvrgnutih necarinskim zaprekama, u skladu sa popisima dogovorenim između carinskih službi;

f) roba podvrgnutih carinama ili porezima u skladu sa zakonodavstvom država ugovornih strana.

Članak 6.
POSEBNI OBLICI SURADNJE

1. Na zahtjev, carinske službe će izvijestiti jedna drugu je li roba izvezena iz ili uvezena u državno područje države jedne ugovorne stranke bila zakonito uvezena u ili izvezena iz državnog područja države druge ugovorne stranke kao i carinske postupke ako ih je bilo koji su provedeni nad robom. Ovo se odnosi i na slučajeve kada se roba ponovno izvozi iz državnog područja države druge ugovorne stranke.

2. Carinske službe će samoinicijativno ili na zahtjev provesti nadzor ili dostaviti jedna drugoj informacije koje se odnose na:

a) osobe, za koje se zna ili se sumnja da su počinile carinski prekršaj ili su uključene u nedozvoljenu trgovinu robama, uključivši opojne droge, psihotropne tvari i prekursore;

b) robe za koje se zna ili se sumnja da su korištene u počinjenju carinskog prekršaja ili za svrhe nedozvoljenog prometa opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima;

c) bilo koja prijevozna sredstva i kontejnere, za koje se zna ili se sumnja da su bili korišteni za počinjenje carinskih prekršaja ili u svrhe nedozvoljenog prometa opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima;

d) mjesta korištena za skladištenje robe, koja bi mogla prouzročiti značajan nedozvoljen uvoz u državno područje druge ugovorne strane.

Članak 7.
KONTROLIRANA ISPORUKA

1. Carinske službe mogu, u okvirima njihovih nadležnosti, međusobnim sporazumom i dogovorom i u skladu sa zakonodavstvom njihovih država, provoditi metodu kontrolirane isporuke nezakonitih roba s ciljem identificiranja osoba uključenih u nedozvoljenu trgovinu tih roba.

2. Nezakonite robe nad kojima je provedena kontrolirana isporuka u skladu s postignutim dogovorima, mogu sporazumom obiju carinskih službi biti zaustavljene i nastaviti s prijevozom nezakonitih pošiljki nedirnutih ili zamijenjenih, u cijelosti ili djelomično.

3. Odluke koje se odnose na korištenje nadzirane pošiljke donosit će se od slučaja do slučaja u skladu sa dogovorima između carinskih službi.

Članak 8.
SPISI I DOKUMENTI

1. Svaka carinska služba će, samoinicijativno ili na zahtjev dostavljati drugoj izvješća, evidencije o dokazima ili ovjerene preslike dokumenata dajući sve potrebne informacije o aktivnostima, počinjenim ili planiranim, koji imaju ili se čini da imaju obilježja carinskog prekršaja na državnom području države druge ugovorne stranke.

2. Dokumenti dostavljeni sukladno ovom Ugovoru mogu biti zamijenjeni informacijom u elektronskom obliku sačinjenom u bilo kojem obliku za istu svrhu. Svi materijali koji se tiču tumačenja ili korištenja informacije moraju biti dostavljeni istovremeno.

3. Izvornici spisa i dokumenata će se tražiti samo u slučaju kada će ovjerene preslike biti nedovoljne.

4. Izvornici spisa i dokumenata primljenih sukladno ovom Ugovoru biti će vraćeni prvom prilikom.

Članak 9.
VJEŠTACI I SVJEDOCI

Carinska služba države jedne ugovorne strane može ovlasti svoje službenike da se pojave kao svjedoci ili vještaci u sudskim ili upravnim postupcima na državnom području države druge ugovorne stranke te da podnesu spise, dokumente (njihove ovjerene preslike) ili druge materijale koji mogu biti neophodni za postupanje. Ti službenici će dati iskaz o činjenicama koje su utvrdili tijekom obavljanja njihovih dužnosti. U zahtjevu za pojavljivanjem mora biti jasno naznačeno u kojem predmetu i u kojem svojstvu se službenik mora pojaviti.

Članak 10.
OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA

1. Zahtjevi sukladno ovom Ugovoru podnosit će se u pisanom obliku. Informacije korisne za izvršenje zahtjeva bit će priložene zahtjevu. U hitnim slučajevima, mogu se podnijeti i prihvatiti i usmeni zahtjevi, ali se oni moraju potvrditi i u pisanom obliku što je prije moguće.

2. Zahtjevi sukladno stavku 1. ovog članka sadržavat će sljedeće podatke:

a) službu tražiteljicu koja upućuje zahtjev;

b) prirodu postupka;

c) predmet i razlog zahtjeva;

d) što točnije i preciznije podatke o osobama koje su predmet istrage;

e) kratak opis predmeta o kojemu se radi s napomenom zakona, propisa i drugih pravno relevantnih okolnosti.

3. Zahtjevi će biti podneseni na službenom jeziku države zatražene službe ili na engleskom jeziku.

4. Informacije sukladno ovom Ugovoru dostavljat će se službenicima koji su posebno određeni za tu svrhu od strane svake carinske službe. Popis tako određenih službenika će biti razmijenjen i ažuriran od carinskih službi.

Članak 11.
IZVRŠENJE ZAHTJEVA

1. Zatražena služba će poduzeti sve potrebne mjere za izvršenje zahtjeva, te će, ukoliko je potrebno, nastojati poduzeti sve potrebne mjere neophodne za tu svrhu u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

2. Ako zatražena služba ne posjeduje tražene informacije, nastojati će takve informacije pribaviti u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

3. Zatražena služba će na zahtjev službe tražiteljice, provesti u najvećoj mogućoj mjeri, sve neophodne istrage u vezi sa aktivnostima koje predstavljaju ili izgledaju kao da predstavljaju carinske prekršaje na državnom području države službe tražiteljice. Rezultati takvih istraga bit će dostavljeni službi tražiteljici.

4. Službenici službe tražiteljice u određenim slučajevima, uz odobrenje zatražene službe, mogu biti nazočni na državnom području države zatražene službe tijekom istraga carinskih prekršaja na državnom području države službe tražiteljice. Oni moraju u svakom trenutku biti u mogućnosti predočiti dokaz njihovog službenog svojstva. Ne smiju nositi uniformu ili oružje.

5. Služba tražiteljica će, ako je tako zatražila, biti obaviještena o vremenu i mjestu radnje koja će se poduzeti kako bi se odgovorilo na zahtjev, kako bi radnje mogle biti usklađene.

6. Zatražena služba će se suglasiti sa zahtjevom da se u radu slijedi određeni postupak, ukoliko takav postupak nije zabranjen zakonodavstvom države zatražene službe.

Članak 12.
KORIŠTENJE INFORMACIJA

1. Sve informacije koje se razmjenjuju sukladno ovom Ugovoru su povjerljive.

2. Informacije zaprimljene sukladno ovom Ugovoru koristiti će se isključivo u svrhu ovog Ugovora. One se neće razmjenjivati ili koristiti u druge svrhe osim kad carinska služba koja ih dostavlja izričito odobri u pisanom obliku.

3. Informacije zaprimljene sukladno ovom Ugovoru će uživati jednaku razinu zaštite i tajnosti od strane carinske službe koja ih prima kao da se odnose na informacije iste vrste sukladno zakonodavstvu države te carinske službe.

4. Carinske službe mogu u svojim evidencijama, izvješćima i svjedočenjima te u postupcima koji se odnose na carinske prekršaje koji se vode pred sudskim ili upravnim vlastima, koristiti informacije zaprimljene u skladu s ovim Ugovorom.

5. Korištenje takvih informacija kao dokaza pred sudovima te njihov značaj trebaju biti određeni u skladu sa zakonodavstvom država ugovornih stranaka.

6. Služba tražiteljica neće koristiti dobivene informacije u svrhu različitu od one navedene u zahtjevu bez prethodnog pisanog odobrenja zatražene službe.

Članak 13.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1. Carinske službe mogu koristiti zaprimljene osobne podatke isključivo u svrhu i pod uvjetima određenim od strane carinske službe koja je podatke pružila. Takvi podatci mogu biti proslijeđeni drugim tijelima samo temeljem prethodnog pristanka carinske službe koja ih je proslijedila.

2. Na zahtjev carinske službe koja dostavlja takve osobne podatke druga carinska služba će objasniti korištenje takvih podataka i izvještavati o rezultatima korištenja.

3. Carinska služba koja dostavlja osobne podatke će utvrditi ispravnost podataka koji se prenose. U slučaju neispravnih ili ograničenih podataka služba tražiteljica će o toj činjenici biti odmah obaviještena. Služba tražiteljica će izvršiti sve ispravke o podatcima ili ih uništiti ako je tako traženo.

4. Carinske službe će voditi evidenciju o slanju i primanju osobnih podataka.

5. Carinske službe će zaprimljene osobne podatke zaštititi od neovlaštenog pristupa, objavljivanja i izmjena bez pristanka carinske službe koja dostavlja podatke, kao i od neovlaštenog daljnjeg prijenosa.

6. Carinska služba koja dostavlja osobne podatke će odrediti rok za brisanje podataka. Osobni podatci će se obrisati kada prestane potreba za njima ili najkasnije u određenom roku.

7. Primjena odredaba koje se odnose na prijenos osobnih podataka odvijati će se na način da je obrada osobnih podataka provedena uvažavajući prava i temeljne slobode osoba uključujući i njihovu privatnost i identitet, kako su zaštićeni zakonodavstvom države svake ugovorne stranke.

Članak 14.
IZNIMKE OD OBVEZE PRUŽANJA POMOĆI

1. U slučajevima gdje zatražena ugovorna stranka smatra, da bi se udovoljavanjem zahtjevu kršilo suverenitet, sigurnost, javni interes njezine države ili bi isto uključivalo povredu industrijske, trgovačke ili službene tajne, pomoć se može odbiti ili se može učiniti zavisnom o udovoljavanu određenim uvjetima ili zahtjevima.

2. U slučaju da se zahtjevu ne može udovoljiti, služba tražiteljica će biti odmah obaviještena bez odgode i biti će obaviještena o razlozima vezanim uz odbijanje pružanja pomoći.

3. Ako služba tražiteljica zahtjeva pomoć koju sama ne bi mogla pružiti ukoliko bi to od nje tražila zatražena služba, na ovu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. Odluka o udovoljavanju takvom zahtjevu ovisiti će o slobodnoj ocjeni zatražene službe.

4. Zatražena služba može odgoditi pružanje pomoći ukoliko bi to moglo utjecati na istragu koja je u tijeku, sudski progon ili postupak. U takvom slučaju će se posavjetovati sa službom tražiteljicom, kako bi se utvrdilo može li se pomoć pružiti pod onim uvjetima ili okolnostima koje bi zatražena služba mogla pružiti.

Članak 15.
TROŠKOVI

1. Carinske službe neće zahtijevati povrat troškova nastalih provedbom ovog Ugovora, uz izuzeće troškova za svjedoke, naknada vještacima, kao i troškova za prevoditelje, ukoliko nisu državni službenici.

2. Ako se traži ili će se tražiti podmirenje većih troškova ili troškova neuobičajene naravi u izvršenju zahtjeva, carinske službe će se konzultirati radi određivanja načina i uvjeta pod kojima će se izvršiti zahtjev te o načinu podmirenja troškova.

Članak 16.
PROVEDBA UGOVORA

Carinske službe će biti odgovorne za provedbu ovog Ugovora. One će između ostalog:

a) biti u izravnoj vezi u svrhu rješavanja pitanja koja bi mogla proizaći iz ovog Ugovora;

b) nakon konzultacija, ako je potrebno, dogovoriti postupke za provedbu ovog Ugovora;

c) dogovoriti da njihove službe za istrage ili, ako je potrebno, ostale službe budu u izravnoj vezi;

d) nastojati međusobnom suglasnošću riješiti sve probleme ili dvojbe koje bi između njih mogle proisteći u svezi s primjenom ili tumačenjem ovog Ugovora.

Članak 17.
TERITORIJALNA PRIMJENA

Ovaj Ugovor će se primjenjivati na carinskom području država ugovornih stranaka.

Članak 18.
STUPANJE NA SNAGU I OTKAZ

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu tridesetog dana od datuma primitka posljednje pisane obavijesti, diplomatskim putem, kojom se ugovorne stranke međusobno obavještavaju da su ispunjeni unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

2. Datumom stupanja na snagu ovog Ugovora u odnosima između Republike Hrvatske i Ruske Federacije, Ugovor između Vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima potpisan u Beogradu 14. rujna 1977., prestaje proizvoditi učinak.

3. Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pisano diplomatskim putem. Ovaj Ugovor prestaje biti na snazi tri mjeseca nakon primitka takve obavijesti.

Sastavljeno u Moskvi, dana 18. veljače 2009. u dva izvornika na hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Damir Polančec, v. r.

potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

ZA VLADU
RUSKE FEDERACIJE

Vladimir Malinjin, v. r.

zamjenik rukovoditelja
Federalne carinske službe

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti, sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 413-01/03-02/07

Urbroj: 5030105-10-1

Zagreb, 28. siječnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.