Odluka o objavi Pravilnika o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju i akata o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju

NN 3/2010 (21.5.2010.), Odluka o objavi Pravilnika o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju i akata o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

55

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. ožujka 2010. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI PRAVILNIKA O PRISTOJBAMA UZ EUROPSKU PATENTNU KONVENCIJU I AKATA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRISTOJBAMA UZ EUROPSKU PATENTU KONVENCIJU

I.

Objavljuje se tekst Pravilnika o pristojbama sastavljenog u Münchenu, 20. listopada 1977. godine, kako je posljednji put izmijenjen i dopunjen 15. prosinca 2005. godine od strane Upravnog vijeća Europske patentne organizacije, tekst Odluke Upravnog vijeća Europske patentne organizacije o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama, od 7. prosinca 2006. godine i tekst Pravilnika o pristojbama usvojenog Odlukom Upravnog vijeća od 7. prosinca 2006. godine, na snazi od 13. prosinca 2007. godine, tekst Odluke Upravnog vijeća Europske patentne organizacije o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama, od 25. listopada 2007. godine, na snazi od 13. prosinca 2007. godine, tekst Odluke Upravnog vijeća Europske patentne organizacije o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama, od 14. prosinca 2007. godine, na snazi od 1. travnja 2008. godine, tekst Odluke Upravnog vijeća Europske patentne organizacije o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama, od 14. prosinca 2007. godine, na snazi od 1. travnja 2009. godine, tekst Odluke Upravnog vijeća Europske patentne organizacije o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama, od 9. prosinca 2008. godine, na snazi od 1. travnja 2009. godine.

II.

Tekstovi iz točke I. ove Odluke, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glase:

Pravilnik o pristojbama od 20. listopada 1977. kako je posljednji put izmijenjen i dopunjen 15. prosinca 2005. od strane Upravnog vijeća Europske patentne organizacije

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

UZIMAJUĆI U OBZIR Europsku patentnu konvenciju, a posebno njezin članak 33., stavak 2. podstavak (d),

USVOJILO JE SLJEDEĆI PRAVILNIK O PRISTOJBAMA:

Članak 1.

OPĆE ODREDBE

U skladu s odredbama sadržanim u ovom Pravilniku naplaćuju se:

(a) pristojbe koje se plaćaju Europskom patentnom uredu (u daljnjem tekstu: Ured) kako je predviđeno u Konvenciji i Provedbenom pravilniku te pristojbe i troškovi što ih predsjednik Ureda propisuje prema članku 3. stavku 1.;

(b) pristojbe i troškovi prema Ugovoru o suradnji na području patenata (u daljnjem tekstu: PCT) čije iznose može utvrditi Ured.

Članak 2.

Pristojbe predviđene u Konvenciji i Provedbenom pravilniku

Pristojbe koje se plaćaju Uredu prema članku 1. su sljedeće:

EUR

1. Pristojba za podnošenje (članak 78. stavak 2.); nacionalna osnovna pristojba (pravilo 106. podstavak (a)) kada se

– europska patentna prijava ili, u slučaju međunarodne prijave, obrazac za ulazak u europsku fazu (Obrazac EPO 1200) podnosi putem Interneta

95

– europska patentna prijava ili, u slučaju međunarodne prijave, obrazac za ulazak u europsku fazu (Obrazac EPO 1200) podnosi na papiru

170

2. Pristojba za pretraživanje za

– europsko pretraživanje ili dopunsko europsko pretraživanje u odnosu na prijavu podnesenu 1. srpnja 2005. godine ili kasnijeg datuma (članak 78. stavak 2., pravilo 44a., pravilo 46. stavak 1. i pravilo 112., članak 157. stavak 2. podstavak (b))

1.000

– dopunsko europsko pretraživanje u odnosu na prijavu podnesenu prije 1. srpnja 2005. godine (članak 157. stavak 2. podstavak (b))

720

– međunarodno pretraživanje (pravilo 16.1. PTC-a i pravilo 105. stavak 1.)

1.615

3. Pristojba za naznaku za svaku naznačenu državu ugovornicu (članak 79. stavak 2.), pri čemu se pristojbe za naznaku smatraju plaćenima za sve države ugovornice nakon uplate ove pristojbe u sedam sedam puta uvećanom iznosu

80

3a. Zajednička pristojba za naznaku Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajn

80

3.b. Pristojba u uvećanom iznosu za zakašnjelo plaćanje pristojbe za podnošenje, pristojbe za pretraživanje ili pristojbe za naznaku (pravilo 85.a.)

50% od iznosa odnosne pristojbe ili odnosnih pristojbi, pri čemu ukupan iznos ne smije biti veći od 680 eura

3.c. Pristojba u uvećanom iznosu za zakašnjelo podnošenje bilo prijevoda međunarodne prijave bilo zahtjeva za ispitivanje ili za zakašnjelo plaćanje nacionalne osnovne pristojbe, pristojbe za pretraživanje ili pristojbi za naznaku (pravilo 108. stavci 3. i 4.)

50% od iznosa odnosnih pristojbi, ali najmanje 520 eura za zakašnjelo podnošenje prijevoda do ukupnog iznosa od najviše 1.820 eura

4. Godišnje pristojbe za održavanje europske patentne prijave (članak 86. stavak 1.) koje se računaju u svakom pojedinom slučaju od datuma podnošenja prijave

– za treću godinu

400

– za četvrtu godinu

425

– za petu godinu

450

– za šestu godinu

745

– za sedmu godinu

770

– za osmu godinu

800

– za devetu godinu

1.010

– za desetu i svaku sljedeću godinu

1.065

5. Dodatna pristojba za zakašnjelo plaćanje godišnje pristojbe za održavanje europske patentne prijave (članak 86. stavak 2.)

10% od iznosa godišnje pristojbe za održavanje koja se plaća sa zakašnjenjem

6. Pristojba za ispitivanje (članak 94. stavak 2.) za

– prijavu podnesenu prije 1. srpnja 2005. godine

1.490

– prijavu podnesenu 1. srpnja 2005. godine ili kasnijeg datuma

1.335

– međunarodnu prijavu podnesenu 1. srpnja 2005. godine ili kasnijeg datuma u odnosu na koju nije sastavljeno izvješće o dopunskom europskom pretraživanju (članak 157. stavak 3. podstavak (a))

1.490

7. Uvećani iznos pristojbe za zakašnjelo podnošenje zahtjeva za ispitivanje (pravilo 85.b.)

50% od iznosa pristojbe za ispitivanje

8. Pristojba za priznavanje uključujući pristojbu za tiskanje spisa europskog patenta (pravilo 97. stavak 2. podstavak (b)), kad dokumenti prijave koja se tiska sadržavaju:

8.1. najviše 35 stranica

750

8.2. više od 35 stranica

750 plus 11 eura za 36. i svaku sljedeću stranicu

9. Pristojba za tiskanje novog spisa europskog patenta (članak 102. stavak 3. podstavak (b))

– paušalna pristojba

55

10. Pristojba za prigovor (članak 99. stavak 1. i članak 105. stavak 2.)

635

11. Pristojba za žalbu (članak 108.)

1.065

12. Pristojba za nastavak postupka (članak 121. stavak 2.)

210

13. Pristojba za povrat u prijašnje stanje (članak 122. stavak 3.)

365

14. Pristojba za pretvorbu (članak 136. stavak 1. i članak 140.)

55

15. Pristojba za patentne zahtjeve za jedanaesti i svaki sljedeći patentni zahtjev (pravilo 31. stavak 1., pravilo 51. stavak 7., i pravilo 110. stavak 1.)

45

16. Pristojba za utvrđivanje troškova (pravilo 63. stavak 3.)

55

17. Pristojba za osiguranje dokaza (pravilo 75. stavak 3.)

55

18. Pristojba za prosljeđivanje međunarodne prijave (članak 152. stavak 3.)

105

19. Pristojba za prethodno ispitivanje međunarodne prijave (pravilo 58. PCT-a i pravilo 105. stavak 2.)

1.595

20. Pristojba za tehničko mišljenje (članak 25.)

3.185

21. Pristojba za prigovor (pravila 40.2. točka (e) i 68.3. točka (e) PCT-a)

1.065

Članak 3.

PRISTOJBE, TROŠKOVI I CIJENE ŠTO IH PROPISUJE PREDSJEDNIK UREDA

(1) Predsjednik Ureda propisuje iznose upravnih pristojbi predviđenih u Provedbenom pravilniku i, kad je potrebno, iznose pristojbi i troškova za usluge koje pruža Ured koji nisu navedeni u članku 2.

(2) On propisuje i cijene objava iz članaka 93., 98., 103. i 129. Konvencije.

(3) Iznosi pristojbi predviđeni u članku 2. i iznosi pristojbi i troškova propisani u skladu sa stavkom 1. objavljuju se u Službenom listu i na internetskim stranicama Europskog patentnog ureda.

Članak 4.

DATUM DOSPIJEĆA PRISTOJBI NA NAPLATU

(1) Pristojbe čiji datum dospijeća nije naveden u odredbama Konvencije ili u odredbama PCT-a ili u odredbama njihovih Provedbenih pravilnika dospijevaju na naplatu na datum primitka zahtjeva za pružanje usluge za koju se plaća odnosna pristojba.

(2) Predsjednik Ureda može donijeti odluku da se pružanje usluga u smislu stavka 1. ne uvjetuje plaćanjem unaprijed odgovarajuće pristojbe.

Članak 5.

PLAĆANJE PRISTOJBI

(1) Pristojbe Uredu plaćaju se u eurima:

(a) uplatom ili nalogom za prijenos novca na bankovni račun Ureda,

(b) uplatom ili nalogom za prijenos novca na žiro račun Ureda ili

(c) uručenjem ili slanjem čekova naslovljenih na Ured.

(2) Predsjednik Ureda može dopustiti načine plaćanja pristojbi koji se razlikuju od načina iz stavka 1.

Članak 6.

(Briše se.)

Članak 7.

POJEDINOSTI O PLAĆANJIMA

(1) Pri svakom plaćanju moraju se navesti ime osobe koja obavlja plaćanje i potrebne pojedinosti kako bi Ured odmah mogao utvrditi svrhu plaćanja.

(2) Ako se svrha plaćanja ne može odmah utvrditi, Ured zahtijeva od osobe koja je obavila plaćanje da ga u navedenom roku u pisanom obliku obavijesti o toj svrsi. Ako ta osoba pravodobno ne udovolji zahtjevu, smatra se da plaćanje nije obavljeno.

Članak 8.

DATUM KOJI SE SMATRA DATUMOM NA KOJI JE OBAVLJENO PLAĆANJE

(1) Datum koji se smatra datumom na koji je Uredu obavljeno plaćanje je sljedeći:

(a) u slučajevima iz članka 5. stavka 1. podstavaka (a) i (b): datum na koji je iznos uplate ili bankovne doznake stvarno upisan na bankovni ili žiro račun Ureda;

(b) u slučaju iz članka 5. stavka 1. podstavka (c): datum na koji je Ured primio ček, pod uvjetom da je ček naplaćen.

(2) Ako predsjednik Ureda dopušta, u skladu s odredbama iz članka 5. stavka 2., i druge načine plaćanja pristojbi osim načina navedenih u članku 5. stavku 1. mora predvidjeti i datum na koji se takva plaćanja smatraju obavljenima.

(3) Ako se prema odredbama iz stavaka 1. i 2. smatra da je plaćanje pristojbe obavljeno nakon isteka razdoblja u kojem je trebalo biti obavljeno, smatra se da je plaćanje ipak obavljeno u roku ako se Uredu dostavi dokaz da je osoba koja je obavila plaćanje:

(a) ispunila jedan od sljedećih uvjeta u državi ugovornici u roku u kojem je plaćanje trebalo biti obavljeno:

(i) da je obavila plaćanje putem banke ili poštanskog ureda;

(ii) da je uredno dala nalog banci ili poštanskom uredu za doznaku iznosa plaćanja;

(iii) da je predala poštanskom uredu pismo naslovljeno na Ured u kojem se nalazio ček u smislu članka 5. stavka 1. podstavka (c), pod uvjetom da je ček naplaćen i

(b) da je obavila plaćanje odgovarajuće pristojbe ili odgovarajućih pristojbi u iznosu uvećanom za 10%, koji nije veći od 150 eura; uvećani iznos pristojbe ne plaća se ako je uvjet iz podstavka (a) ispunjen najviše deset dana prije isteka roka plaćanja.

(4) Ured može zatražiti od osobe koja je obavila plaćanje da dostavi dokaz o datumu na koji je ispunjen uvjet iz stavka 3. podstavka (a) i, ako je potrebno, plati uvećani iznos pristojbe iz stavka 3. podstavka (b) u roku koji određuje Ured. Ako osoba ne udovolji tom zahtjevu ili ako je dokaz nedostatan ili ako uvećani iznos pristojbe nije pravodobno plaćen, smatra se da plaćanje nije obavljeno u roku.

Članak 9.

NEDOSTATNOST PLAĆENOG IZNOSA

(1) Načelno se smatra da je plaćanje obavljeno u roku samo onda ako je pravodobno plaćen puni iznos pristojbe. Ako pristojba nije plaćena u cijelosti, iznos koji je plaćen vraća se nakon isteka roka plaćanja. Međutim, Ured može dati osobi koja obavlja plaćanje mogućnost da iznos koji nedostaje plati ako je to moguće u razdoblju do isteka roka. Ured također može, kad se to smatra opravdanim, zanemariti male iznose koji nedostaju ne dovodeći u pitanje prava osobe koja obavlja plaćanje.

(2) Kada je u zahtjevu za priznavanje europskog patenta naznačeno više država ugovornica u skladu s člankom 79. stavkom 1. Konvencije, a uplaćeni iznos nije dostatan za naznaku svih država ugovornica, uplaćeni iznos primjenjuje se prema specifikacijama što ih je podnositelj prijave dao u trenutku plaćanja. Ako podnositelj prijave nije dao takve specifikacije u trenutku plaćanja, smatra se da su pristojbe plaćene samo za onoliko naznaka koliko ih je obuhvaćeno uplaćenim iznosom i to redoslijedom kojim su države ugovornice naznačene u zahtjevu za priznavanje.

Članak 10.

POVRAT PRISTOJBE ZA PRETRAŽIVANJE

(1) Pristojba za pretraživanje plaćena za europsko pretraživanje ili dopunsko europsko pretraživanje vraća se u cijelosti ako je europska patentna prijava povučena ili odbijena ili se smatra se povučenom u razdoblju prije no što je Ured započeo sastavljati izvješće o pretraživanju.

(2) Ako se izvješće o europskom pretraživanju temelji na ranijem izvješću o pretraživanju pripremljenom od strane Ureda ili na prijavi čije je prvenstvo zahtijevano ili na ranijoj prijavi u smislu članka 76. Konvencije ili na izvornoj prijavi u smislu pravila 15. Konvencije, Ured, u skladu s odlukom svoga predsjednika, podnositelju vraća iznos koji ovisi o vrsti ranijeg pretraživanja i mjeri u kojoj Ured ima koristi od ranijeg izvješća o pretraživanju pri provođenju naknadnog pretraživanja.

Članak 10.a.

POVRAT PRISTOJBE ZA TEHNIČKO MIŠLJENJE

75% od iznosa pristojbe za tehničko mišljenje prema članku 25. Konvencije vraća se ako je zahtjev za tehničko mišljenje povučen u trenutku kad Ured još nije započeo sastavljati tehničko mišljenje.

Članak 10.b.

POVRAT PRISTOJBE ZA ISPITIVANJE

Pristojba za ispitivanje predviđena u članku 94. stavku 1. Konvencije vraća se:

(a) u cijelosti ako je europska patentna prijava povučena, odbijena ili se smatra povučenom prije no što su Odjeli za ispitivanje za nju preuzeli odgovornost;

(b) u iznosu od 75% ako je europska patentna prijava povučena, odbijena ili se smatra povučenom nakon što su Odjeli za ispitivanje preuzeli za nju odgovornost, ali prije početka potpunog ispitivanja.

Članak 10.c.

POVRAT ZANEMARIVIH IZNOSA

Ako je za pristojbu uplaćen preveliki iznos, više uplaćeni iznos ne vraća se ako je taj iznos zanemariv i ako stranka na koju se to odnosi nije izričito zatražila povrat. Predsjednik Ureda propisuje što predstavlja zanemariv iznos.

Članak 10.d.

POVRAT PRISTOJBE MEĐUNARODNO PRETHODNO ISPITIVANJE

Ako podnositelj prijave, tijekom međunarodnog prethodnog ispitivanja, nije zatražio detaljno prethodno ispitivanje ili nije podnio izmjene prema članku 19. ili članku 34. stavku 2. PCT-a ili bilo koje druge argumente, dvije trećine pristojbe plaćene za međunarodno prethodno ispitivanje vraćaju se. Detaljne podatke o povratu propisuje predsjednik Ureda.

Članak 11.

ODLUKE O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA KOJE SU PODLOŽNE ŽALBI

U skladu s pravilom 97. stavkom 2. Konvencije, na odluku o utvrđivanju troškova postupka povodom prigovora može se podnijeti žalba ako je iznos veći od iznosa pristojbe za žalbu.

Članak 12.

SMANJENJE IZNOSA PRISTOJBI

(1) Smanjenje propisano pravilom 6. stavkom 3. Konvencije iznosi 20% od iznosa pristojbe za podnošenje, pristojbe za ispitivanje, pristojbe za prigovor i pristojbe za žalbu.

(2) Smanjenje propisano u pravilu 107. stavku 2. Konvencije iznosi 50% od pristojbe za ispitivanje. Smanjenje se ne obavlja ako je Ured, kao Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje, izvršio povrat pristojbe uplaćene za prethodno ispitivanje prema članku 10.d.

Članak 13.

OBAVIJEST

Predsjednik Europskog patentnog ureda prosljeđuje potvrđene primjerke ovog Pravilnika svim državama potpisnicama Konvencije i državama koje joj pristupaju.

Članak 14.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. listopada 1977. godine.

SASTAVLJENO u Münchenu, 20. listopada 1977. godine

Odluka Upravnog vijeća od 7. prosinca 2006. godine o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Akt o reviziji Konvencije o priznavanju europskih patenata od 29. studenoga 2000. godine (Revizijski akt, MR/3/00 Rev. 1) i Odluku Upravnog vijeća od 28. lipnja 2001. godine o usvajanju novog teksta Europske patentne konvencije (EPC 2000),

uzimajući u obzir odluku Upravnog vijeća od 7. prosinca 2006. godine o usvajanju Provedbenog pravilnika EPC-a 2000,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (EPC), a posebno njezin članak 33. stavak 2. podstavak (d),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za proračun i financije,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Pravilnik o pristojbama kako je revidiran s obzirom na EPC 2000, glasi kao u Aneksu ove odluke.

Članak 2.

1. Revidirani tekst Pravilnika o pristojbama stupa na snagu istoga datuma kad i revidirani tekst Europske patentne konvencije.

2. Pravilnik o pristojbama od 20. listopada 1997. godine i prethodne odluke Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama od 20. listopada 1997. godine, uključujući njihove prijelazne odredbe, ukidaju se na datum stupanja na snagu revidiranog teksta Pravilnika o pristojbama.

3. Revidirani tekst Pravilnika o pristojbama primjenjuje se na plaćanje pristojbi koje se obavlja od datuma njegova stupanja na snagu. Međutim, u slučaju plaćanja obavljenih prije toga datuma, primjenjuje se Pravilnik o pristojbama koji je bio na snazi u tom trenutku.

Sastavljeno u Münchenu, 7. prosinca 2006.

Za Upravno vijeće
Predsjedatelj
Roland GROSSENBACHER

Pravilnik o pristojbama usvojen Odlukom Upravnog vijeća od 7. prosinca 2006.

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

UZIMAJUĆI U OBZIR Europsku patentnu konvenciju, a posebno njezin članak 33. stavak 2. podstavak (d),

DONIJELO JE:

PRAVILNIK O PRISTOJBAMA:

Članak 1.

OPĆE ODREDBE

U skladu s odredbama sadržanim u ovom Pravilniku naplaćuju se:

(a) pristojbe koje se plaćaju Europskom patentnom uredu (u daljnjem tekstu: Ured) kako je predviđeno u Konvenciji i Provedbenom pravilniku te pristojbe i troškovi što ih predsjednik Ureda propisuje prema članku 3. stavku 1.;

(b) pristojbe i troškovi prema Ugovoru o suradnji na području patenata (u daljnjem tekstu: PCT) čije iznose može utvrditi Ured.

Članak 2.

PRISTOJBE PREDVIĐENE U KONVENCIJI I PROVEDBENOM PRAVILNIKU

PRISTOJBE KOJE SE PLAĆAJU UREDU PREMA ČLANKU 1. SU SLJEDEĆE:

EUR

1. Pristojba za podnošenje (članak 78. stavak 2.) kada se

– europska patentna prijava ili, u slučaju međunarodne prijave, obrazac za ulazak u europsku fazu (Obrazac EPO 1200) podnosi putem Interneta

95

– europska patentna prijava ili, u slučaju međunarodne prijave, obrazac za ulazak u europsku fazu (Obrazac EPO 1200) ne podnosi putem Interneta

170

2. Pristojba za pretraživanje za

– europsko pretraživanje ili dopunsko europsko pretraživanje u odnosu na prijavu podnesenu 1. srpnja 2005. ili nakon toga datuma (članak 78. stavak 2., pravilo 62., pravilo 64. stavak 1. i članak 153. stavak 7.)

1.000

– europsko pretraživanje ili dopunsko europsko pretraživanje u odnosu na prijavu podnesenu prije 1. srpnja 2005. (članak 78. stavak 2., pravilo 64. stavak 1. i članak 153. stavak 7.)

720

– međunarodno pretraživanje (pravilo 16.1. PTC-a i pravilo 158. stavak 1.)

1.615

3. Pristojba za naznaku za svaku naznačenu državu ugovornicu (članak 79. stavak 2.), pri čemu se pristojbe za naznaku smatraju plaćenima za sve države ugovornice nakon uplate ove pristojbe u sedam sedam puta uvećanom iznosu

80

3.a. Zajednička pristojba za naznaku Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajn

80

4. Godišnje pristojbe za održavanje europske patentne prijave (članak 86. stavak 1.) koje se računaju u svakom pojedinom slučaju od datuma podnošenja prijave

– za treću godinu

400

– za četvrtu godinu

425

– za petu godinu

450

– za šestu godinu

745

– za sedmu godinu

770

– za osmu godinu

800

– za devetu godinu

1.010

– za desetu i svaku sljedeću godinu

1.065

5. Dodatna pristojba za zakašnjelo plaćanje godišnje pristojbe za održavanje europske patentne prijave (pravilo 51. stavak 2.)

10% od iznosa godišnje pristojbe za održavanje koja se plaća sa zakašnjenjem

6. Pristojba za ispitivanje (članak 94. stavak 1.)

– prijave podnesene prije 1. srpnja 2005. godine

1.490

– prijave podnesene 1. srpnja 2005. godine ili kasnijeg datuma

1.335

– međunarodne prijave podnesene 1. srpnja 2005. godine ili kasnijeg datuma u odnosu na koju nije sastavljeno izvješće o dopunskom europskom pretraživanju (članak 153. stavak 7.)

1.490

7. Pristojba za priznavanje uključujući pristojbu za tiskanje spisa europskog patenta (pravilo 71. stavak 3.), kada dokumenti prijave koja se tiska sadržavaju:

7.1. najviše 35 stranica

750

7.2. više od 35 stranica

750 plus 11 eura za 36. i svaku sljedeću stranicu

8. Pristojba za tiskanje novog spisa europskog patenta (pravilo 82. stavak 2., pravilo 95. stavak 3.)

– paušalna pristojba

55

9. Pristojba u uvećanom iznosu za zakašnjelo obavljanje radnji potrebnih za održavanje europskog patenta u izmijenjenu obliku (pravilo 82. stavak 3., pravilo 95. stavak 3.)

– paušalna pristojba

100

10. Pristojba za prigovor (članak 99. stavak 1. i članak 105. stavak 2.)

635

10.a. Pristojbe za ograničenje ili za proglašenje nevažećim (članak 105.a. stavak 1.)

– pristojba za ograničenje

1.000

– pristojba za proglašenje nevažećim

450

11. Pristojba za žalbu (članak 108.)

1.065

11.a. Pristojba za zahtjev za reviziju (članak 112.a. stavak 4.)

2.500

12. Pristojba za nastavak postupka (pravilo 135. stavak 1.)

– u slučaju zakašnjelog plaćanja pristojbe

50% od iznosa odnosne pristojbe

– u slučaju zakašnjelog obavljanja radnji koje se zahtijevaju prema pravilu 71. stavku 3.

210

– u drugim slučajevima

210

13. Pristojba za povrat u prijašnje stanje/pristojba za zahtjev za povrat u prijašnje stanje (pravilo 136. stavak 1., pravilo 26.bis. stavak 3. točka (d) PCT-a, pravilo 49.ter. stavak 2. točka (d) PCT-a)

550

14. Pristojba za pretvorbu (članak 135. stavak 3. i članak 140.)

55

14.a. Pristojba za zakašnjelo dostavljanje popisa odsječaka (pravilo 30. stavak 3.)

200

15. Pristojba za patentne zahtjeve za jedanaesti i svaki sljedeći patentni zahtjev (pravilo 45. stavak 1., pravilo 71. stavak 7., i pravilo 162. stavak 1.)

45

16. Pristojba za utvrđivanje troškova (pravilo 88. stavak 3.)

55

17. Pristojba za osiguranje dokaza (pravilo 123. stavak 3.)

55

18. Pristojba za prosljeđivanje međunarodne prijave (pravilo 157. stavak 4.)

105

19. Pristojba za prethodno ispitivanje međunarodne prijave (pravilo 58. PCT-a i pravilo 158. stavak 2.)

1.595

20. Pristojba za tehničko mišljenje (članak 25.)

3.185

21. Pristojba za prigovor (pravilo 40. 2. točka (e) i 68.3. točka (e) PCT-a)

– za međunarodne prijave koje su još u postupku dana [datum stupanja na snagu EPC-a 2000]

1.065

– za međunarodne prijave podnesene [datum stupanja na snagu EPC-a 2000] ili kasnije (pravilo 158. stavak 3.)

750

Članak 3.

PRISTOJBE, TROŠKOVI I CIJENE ŠTO IH PROPISUJE PREDSJEDNIK UREDA

(1) Predsjednik Ureda propisuje iznose upravnih pristojbi predviđenih u Provedbenom pravilniku i, kad je potrebno, iznose pristojbi i troškova za usluge koje pruža Ured koji nisu navedeni u članku 2.

(2) On propisuje i cijene objava iz članaka 93., 98., 103. i 129. Konvencije.

(3) Iznosi pristojbi predviđeni u članku 2. i iznosi pristojbi i troškova propisani u skladu sa stavkom 1. objavljuju se u Službenom listu i na internetskim stranicama Europskog patentnog ureda.

Članak 4.

DATUM DOSPIJEĆA PRISTOJBI NA NAPLATU

(1) Pristojbe čiji datum dospijeća nije naveden u odredbama Konvencije ili u odredbama PCT-a ili u odredbama njihovih Provedbenih pravilnika dospijevaju na naplatu na datum primitka zahtjeva za pružanje usluge za koju se plaća odnosna pristojba.

(2) Predsjednik Ureda može donijeti odluku da se pružanje usluga u smislu stavka 1. ne uvjetuje plaćanjem unaprijed odgovarajuće pristojbe.

Članak 5.

PLAĆANJE PRISTOJBI

(1) Pristojbe Uredu plaćaju se u eurima:

(a) uplatom ili nalogom za doznaku novca na bankovni račun Ureda,

(b) uplatom ili nalogom za doznaku novca na žiro račun Ureda ili

(c) uručenjem ili slanjem čekova naslovljenih na Ured.

(2) Predsjednik Ureda može dopustiti načine plaćanja pristojbi koje se razlikuju od načina iz stavka 1.

Članak 6.

POJEDINOSTI O PLAĆANJIMA

(1) Pri svakom plaćanju moraju se navesti ime osobe koja obavlja plaćanje i potrebne pojedinosti kako bi Ured odmah mogao utvrditi svrhu plaćanja.

(2) Ako se svrha plaćanja ne može odmah utvrditi, Ured zahtijeva od osobe koja je obavila plaćanje da ga u navedenom roku u pisanom obliku obavijesti o toj svrsi. Ako ta osoba pravodobno ne udovolji zahtjevu, smatra se da plaćanje nije obavljeno.

Članak 7.

DATUM KOJI SE SMATRA DATUMOM NA KOJI JE OBAVLJENO PLAĆANJE

(1) Datum koji se smatra datumom na koji je Uredu obavljeno plaćanje je sljedeći:

(a) u slučajevima iz članka 5. stavka 1. podstavaka (a) i (b): datum na koji je iznos uplate ili bankovne doznake stvarno upisan na bankovni ili žiro račun Ureda;

(b) u slučaju iz članka 5. stavka 1. podstavka (c): datum na koji je Ured primio ček, pod uvjetom da je ček naplaćen.

(2) Ako predsjednik Ureda dopušta, u skladu s odredbama iz članka 5. stavka 2., i druge načine plaćanja pristojbi osim načina navedenih u članku 5. stavku 1. mora predvidjeti i datum na koji se takva plaćanja smatraju obavljenima.

(3) Ako se prema odredbama iz stavaka 1. i 2. smatra da je plaćanje pristojbe obavljeno nakon isteka razdoblja u kojem je trebalo biti obavljeno, smatra se da je plaćanje ipak obavljeno u roku ako se Uredu dostavi dokaz da je osoba koja je obavila plaćanje

(a) ispunila jedan od sljedećih uvjeta u državi ugovornici u roku u kojem je plaćanje trebalo biti obavljeno:

(i) da je obavila plaćanje putem banke ili poštanskog ureda;

(ii) da je uredno dala nalog banci ili poštanskom uredu za doznaku iznosa plaćanja;

(iii) da je predala poštanskom uredu pismo naslovljeno na Ured u kojem se nalazio ček u smislu članka 5. stavka 1. podstavka (c), pod uvjetom da je ček naplaćen i

(b) da je obavila plaćanje odgovarajuće pristojbe ili odgovarajućih pristojbi u iznosu uvećanom za 10%, koji nije veći od 150 eura; uvećani iznos pristojbe ne plaća se ako je uvjet iz podstavka (a) ispunjen najviše deset dana prije isteka roka plaćanja.

(4) Ured može zatražiti od osobe koja je obavila plaćanje da dostavi dokaz o datumu na koji je ispunjen uvjet iz stavka 3. podstavka (a) i, ako je potrebno, plati uvećani iznos pristojbe iz stavka 3. podstavka (b) u roku koji određuje Ured. Ako osoba ne udovolji tom zahtjevu ili ako je dokaz nedostatan ili ako uvećani iznos pristojbe nije pravodobno plaćen, smatra se da plaćanje nije obavljeno u roku.

Članak 8.

NEDOSTATNOST PLAĆENOG IZNOSA

(1) Načelno se smatra da je plaćanje obavljeno u roku samo onda ako je pravodobno plaćen puni iznos pristojbe. Ako pristojba nije plaćena u cijelosti, iznos koji je plaćen vraća se nakon isteka roka plaćanja. Međutim, Ured može dati osobi koja obavlja plaćanje mogućnost da iznos koji nedostaje plati ako je to moguće u razdoblju do isteka roka. Ured također može, kad se to smatra opravdanim, zanemariti male iznose koji nedostaju ne dovodeći u pitanje prava osobe koja obavlja plaćanje.

(2) Ako uplaćeni iznos pristojbe za naznaku nije dostatan za naznaku svih država ugovornica, taj iznos primjenjuje se prema specifikacijama što ih je podnositelj prijave dao najkasnije u trenutku plaćanja. Ako podnositelj prijave nije dao takve specifikacije u trenutku plaćanja, smatra se da su pristojbe plaćene samo za onoliko naznaka koliko ih je obuhvaćeno uplaćenim iznosom i to redoslijedom kojim su države ugovornice naznačene u zahtjevu za priznavanje.

Članak 9.

POVRAT PRISTOJBE ZA PRETRAŽIVANJE

(1) Pristojba za pretraživanje plaćena za europsko pretraživanje ili dopunsko europsko pretraživanje vraća se u cijelosti ako je europska patentna prijava povučena ili odbijena ili se smatra se povučenom u razdoblju prije no što je Ured započeo sastavljati izvješće o pretraživanju.

(2) Ako se izvješće o europskom pretraživanju temelji na ranijem izvješću o pretraživanju pripremljenom od strane Ureda ili na prijavi čije je prvenstvo zahtijevano ili na ranijoj prijavi u smislu članka 76. Konvencije ili pravila 17. Konvencije, Ured, u skladu s odlukom svoga predsjednika, podnositelju vraća iznos koji ovisi o vrsti ranijeg pretraživanja i mjeri u kojoj Ured ima koristi od ranijeg izvješća o pretraživanju pri provođenju naknadnog pretraživanja.

Članak 10.

POVRAT PRISTOJBE ZA TEHNIČKO MIŠLJENJE

75% od iznosa pristojbe za tehničko mišljenje prema članku 25. Konvencije vraća se ako je zahtjev za tehničko mišljenje povučen u trenutku kad Ured još nije započeo sastavljati tehničko mišljenje.

Članak 11.

POVRAT PRISTOJBE ZA ISPITIVANJE

Pristojba za ispitivanje predviđena u članku 94. stavku 1. Konvencije vraća se:

(a) u cijelosti ako je europska patentna prijava povučena, odbijena ili se smatra povučenom prije no što su Odjeli za ispitivanje za nju preuzeli odgovornost;

(b) u iznosu od 75% ako je europska patentna prijava povučena, odbijena ili se smatra povučenom nakon što su Odjeli za ispitivanje preuzeli za nju odgovornost, ali prije početka potpunog ispitivanja.

Članak 12.

POVRAT ZANEMARIVIH IZNOSA

Ako je za pristojbu uplaćen preveliki iznos, više uplaćeni iznos ne vraća se ako je taj iznos zanemariv i ako stranka na koju se to odnosi nije izričito zatražila povrat. Predsjednik Ureda propisuje što predstavlja zanemariv iznos.

Članak 13.

ODLUKE O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA KOJE SU PODLOŽNE ŽALBI

U skladu s pravilom 97. stavkom 2. Konvencije, na odluku o utvrđivanju troškova postupka povodom prigovora može se podnijeti žalba ako je iznos veći od iznosa pristojbe za žalbu.

Članak 14.

SMANJENJE IZNOSA PRISTOJBI

(1) Smanjenje propisano pravilom 6. stavkom 3. Konvencije iznosi 20% od iznosa pristojbe za podnošenje, pristojbe za ispitivanje, pristojbe za prigovor, pristojbe za žalbu, pristojbe za zahtjev za reviziju, pristojbe za ograničenje ili pristojbe za proglašenje nevažećim.

(2) Ako je Europski patentni ured sastavio izvješće o međunarodnom prethodnom ispitivanju, pristojba za ispitivanje smanjuje se za 50%. Ako se izvješće odnosi na određene dijelove međunarodne prijave u skladu s člankom 34. stavkom 3. točkom (c) PCT-a, pristojba se ne smanjuje ako predmet ispitivanja nije obuhvaćen tim izvješćem.

Članak 15.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. listopada 1977.[1]* godine.

Sastavljen u Münchenu, 20. listopada 1997. godine

Za Upravno vijeće
Predsjedatelj

Odluka Upravnog vijeća od 25. listopada 2007. godine o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju, a posebno njezin članak 33. stavak 2. podstavak (d),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo i Odbora za proračun i financije,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Pravilnik o pristojbama mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. U članku 2. točka 13. mijenja se i dopunjuje te glasi:

»13. Pristojba za povrat u prijašnje stanje / pristojba za zahtjev za obnovu prava / pristojba za ponovnu uspostavu prava (pravilo 136. stavak 1., pravilo 26.bis.3. stavak d) PCT-a, pravilo 49.ter.2. stavak d) PCT-a, pravilo 49.6. stavak d) točka i) PCT-a) 550« 2. Članak 5. mijenja se i dopunjuje te glasi:

»Članak 5.

PLAĆANJE PRISTOJBI

(1) Pristojbe Uredu plaćaju se u eurima uplatom ili nalogom za doznaku novca na bankovni račun Ureda.

(2) Predsjednik Ureda može dopustiti načine plaćanja pristojbi koje se razlikuju od načina iz stavka 1.«

3. članak 7. mijenja se i dopunjuje te glasi:

»Članak 7.

Datum koji se smatra datumom na koji je obavljeno plaćanje

(1) Datum koji se smatra datumom na koji je Uredu obavljeno plaćanje jest datum na koji je iznos uplate ili bankovne doznake stvarno upisan na bankovni račun Ureda.

(2) Kada predsjednik Ureda dopušta, u skladu s odredbama iz članka 5. stavka 2., i druge načine plaćanja pristojbi osim načina navedenih u članku 5. stavku 1., mora predvidjeti i datum na koji se takva plaćanja smatraju obavljenima.

(3) Kada se, prema odredbama iz stavaka 1. i 2., smatra da je plaćanje pristojbe obavljeno nakon isteka razdoblja u kojem je trebalo biti obavljeno, smatra se da je plaćanje ipak obavljeno u roku ako se Uredu dostavi dokaz da je osoba koja je obavila plaćanje

(a) ispunila jedan od sljedećih uvjeta u državi ugovornici u roku u kojem je plaćanje trebalo biti obavljeno:

(i) da je obavila plaćanje putem banke;

(ii) da je uredno dala nalog banci za doznaku iznosa plaćanja i

(b) da je obavila plaćanje odgovarajuće pristojbe ili odgovarajućih pristojbi u iznosu uvećanom za 10%, koji nije veći od 150 eura; uvećani iznos pristojbe ne plaća se ako je uvjet iz podstavka (a) ispunjen najviše deset dana prije isteka roka plaćanja.

(4) Ured može zatražiti od osobe koja je obavila plaćanje da dostavi dokaz o datumu na koji je ispunjen uvjet iz stavka 3. podstavka (a) i, ako je potrebno, plati uvećani iznos pristojbe iz stavka 3. podstavka (b) u roku koji određuje Ured. Ako osoba ne udovolji tom zahtjevu ili ako je dokaz nedostatan ili ako uvećani iznos pristojbe nije pravodobno plaćen, smatra se da plaćanje nije obavljeno u roku.«

4. članak 13. mijenja se i dopunjuje te glasi:

»Članak 13.

PRESTANAK FINANCIJSKIH OBVEZA

(1) Zahtjevi Organizacije za naplatu pristojbi koje se uplaćuju Europskom patentnom uredu prestaju u roku od četiri godine računajući od kraja kalendarske godine u kojoj je pristojba dospjela na naplatu.

(2) Zahtjevi protiv Organizacije za povrat pristojbi i više uplaćenih iznosa koji se postavljaju putem Europskog patentnog ureda prestaju u roku od četiri godine od kraja kalendarske godine u kojoj su nastali.

(3) Rok iz stavaka 1. i 2. se u slučaju iz stavka 1. prekida zahtjevom za plaćanje pristojbe, a u slučaju iz stavka 2. obrazloženim pisanim zahtjevom. Rok počinje ponovno teći odmah nakon njegova prekida i teče do najviše šest godina, računajući od kraja godine u kojoj je prvotno počeo teći, osim ako je u međuvremenu pokrenut sudski postupak za ostvarivanje odnosnog zahtjeva; u tom slučaju rok istječe najranije istekom godine dana od pravomoćnosti odluke.

(4) Predsjednik Europskog patentnog ureda može odustati od tužbe za prisilan povrat nekog dužnog iznosa ako je iznos koji se mora vratiti minimalan ili ako je takav povrat previše neizvjestan.«

Članak 2.

(1) Ova odluka stupa na snagu 25. listopada 2007. godine.

(2) Članak 1. točke 1. i 4. ove odluke stupaju na snagu istoga dana kao i tekst Pravilnika o pristojbama koji je usvojilo Upravno vijeće odlukom CA/D 11/06 od 7. prosinca 2006. godine.

(3) Članak 1. točke 2. i 3. ove odluke stupaju na snagu 1. travnja 2008. godine i primjenjuju se na plaćanja pristojbi koja se obavljaju od toga datuma.

Sastavljeno u Münchenu, 25. listopada 2007. godine

Za Upravno vijeće
Predsjedatelj
Roland GROSSENBACHER

Odluka Upravnog vijeća od 14. prosinca 2007. godine o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju, a posebno njezin članak 33. stavak 2. podstavak (d),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo i Odbora za proračun i financije,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Članak 2. Pravilnika o pristojbama mijenja se i dopunjuje te glasi:

»Članak 2.

Pristojbe predviđene u Konvenciji i Provedbenom pravilniku

Pristojbe koje se plaćaju Uredu prema članku 1. jesu sljedeće:

EUR

1. Pristojba za podnošenje (članak 78. stavak 2.) kada se

– europska patentna prijava ili, u slučaju međunarodne prijave, obrazac za ulazak u europsku fazu (obrazac EPO 1200) podnosi putem interneta

100

– europska patentna prijava ili, u slučaju međunarodne prijave, obrazac za ulazak u europsku fazu (obrazac EPO 1200) ne podnosi putem interneta

180

2. Pristojba za pretraživanje za

– europsko pretraživanje ili dopunsko europsko pretraživanje u odnosu na prijavu podnesenu 1. srpnja 2005. godine ili nakon toga datuma (članak 78. stavak 2., pravilo 62., pravilo 64. stavak 1. članak 153. stavak 7.)

1.050

– europsko pretraživanje ili dopunsko europsko pretraživanje u odnosu na prijavu podnesenu prije 1. srpnja 2005. godine (članak 78. stavak 2., pravilo 64. stavak 1., članak 153. stavak 7.)

760

– međunarodno pretraživanje (pravilo 16.1. PTC-a i pravilo 158. stavak 1.)

1.700

3. Pristojba za naznaku za svaku naznačenu državu ugovornicu (članak 79. stavak 2.), pri čemu se pristojbe za naznaku smatraju plaćenima za sve države ugovornice nakon uplate ove pristojbe u sedam sedam puta uvećanom iznosu

85

3.a. Zajednička pristojba za naznaku Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajn

85

4. Godišnje pristojbe za održavanje europskih patentnih prijava (članak 86. stavak 1.) koje se računaju u svakom pojedinom slučaju od datuma podnošenja prijave

– za treću godinu

400

– za četvrtu godinu

500

– za petu godinu

700

– za šestu godinu

900

– za sedmu godinu

1.000

– za osmu godinu

1.100

– za devetu godinu

1.200

– za desetu i svaku sljedeću godinu

1.350

5. Dodatna pristojba za zakašnjelo plaćanje godišnje pristojbe za održavanje europske patentne prijave (pravilo 51. stavak 2.)

50% od iznosa godišnje pristojbe za održavanje koja se plaća sa zakašnjenjem

6. Pristojba za ispitivanje (članak 94. stavak 1.)

– prijave podnesene prije 1. srpnja 2005. godine

1.565

– prijave podnesene 1. srpnja 2005. godine ili nakon toga datuma

1.405

– međunarodne prijave podnesene 1. srpnja 2005. godine ili nakon toga datuma u odnosu na koju nije sastavljeno izvješće o dopunskom europskom pretraživanju (članak 153. stavak 7.)

1.565

7. Pristojba za priznavanje uključujući pristojbu za tiskanje spisa europskog patenta (pravilo 71. stavak 3.), kada dokumenti prijave koja se tiska sadržavaju:

7.1. najviše 35 stranica

790

7.2. više od 35 stranica

790

plus 12 eura za 36. i svaku sljedeću stranicu

8. Pristojba za tiskanje novog spisa europskog patenta (pravilo 82. stavak 2., pravilo 95. stavak 3.)

– paušalna pristojba

60

9. Pristojba u uvećanom iznosu za zakašnjelo obavljanje radnji potrebnih za održavanje europskog patenta u izmijenjenu obliku (pravilo 82. stavak 3., pravilo 95. stavak 3.)

– paušalna pristojba

100

10. Pristojba za prigovor (članak 99. stavak 1. i članak 105. stavak 2.)

670

10.a. Pristojba za ograničenje ili pristojba za proglašenje nevažećim (članak 105.a. stavak 1.)

– pristojba za ograničenje

1.000

– pristojba za proglašenje nevažećim

450

11. Pristojba za žalbu (članak 108.)

1.120

11.a. Pristojba za zahtjev za reviziju (članak 112.a. stavak 4.)

2.500

12. Pristojba za nastavak postupka (pravilo 135. stavak 1.)

– u slučaju zakašnjelog plaćanja pristojbe

50% od iznosa odnosne pristojbe

– u slučaju zakašnjelog obavljanja radnji koje se zahtijevaju prema pravilu 71. stavku 3.

210

– u drugim slučajevima

210

13. Pristojba za povrat u prijašnje stanje / pristojba za zahtjev za obnovu prava / pristojba za ponovnu uspostavu prava (pravilo 136. stavak 1., pravilo 26.bis.3. stavak d) PCT-a, pravilo 49.ter.2. stavak d) PCT-a, pravilo 49.6. stavak d) točka i) PCT-a)

550

14. Pristojba za pretvorbu (članak 135. stavak 3. i članak 140.)

60

14.a. Pristojba za zakašnjelo dostavljanje popisa odsječaka (pravilo 30. stavak 3.)

200

15. Pristojba za patentne zahtjeve za 16. i svaki sljedeći patentni zahtjev (pravilo 45. stavak 1., pravilo 71. stavak 6. i pravilo 162. stavak 1.)

200

16. Pristojba za utvrđivanje troškova (pravilo 88. stavak 3.)

60

17. Pristojba za osiguranje dokaza (pravilo 123. stavak 3.)

60

18. Pristojba za prosljeđivanje međunarodne prijave (pravilo 157. stavak 4.)

110

19. Pristojba za prethodno ispitivanje međunarodne prijave (pravilo 58. PCT-a i pravilo 158. stavak 2.)

1.675

20. Pristojba za tehničko mišljenje (članak 25.)

3.345

21. Pristojba za prigovor (pravilo 40. 2. stavak e) i 68.3. stavak e) PCT-a)

– za međunarodne prijave koje su 13. prosinca 2007. godine još uvijek u postupku rješavanja

1.120

– za međunarodne prijave podnesene 13. prosinca 2007. godine ili nakon toga datuma (pravilo 158. stavak 3.)

750«

Članak 2.

(1) Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 2008. godine. Novi iznosi pristojbi primjenjuju se na plaćanja koja se obavljaju na taj datum ili nakon toga datuma.

(2) Ako je u roku od šest mjeseci računajući od 1. travnja 2008. godine pristojba pravodobno plaćena, ali u iznosu koji se primjenjivao prije toga datuma, takva se pristojba smatra uredno plaćenom ako je preostali iznos plaćen u roku od dva mjeseca od poziva Europskog patentnog ureda na takvo plaćanje.

Sastavljeno u Münchenu, 14. prosinca 2007. godine

Za Upravno vijeće
Predsjedatelj
Roland GROSSEMBACHER

Odluka Upravnog vijeća od 14. prosinca 2007. godine o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju, a posebno njezin članak 33. stavak 2. podstavak (d),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo i Odbora za proračun i financije,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Pravilnik o pristojbama mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. U Pravilniku o pristojbama u članku 2. dodaje se nova točka 1.a:

»1.a. Dodatna pristojba za europsku patentnu prijavu koja sadržava više od 35 stranica (ne računajući stranice koje sadržavaju popis odsječaka)

plus 12 eura za 36. i svaku sljedeću stranicu

2. U Pravilniku o pristojbama u članku 2. točka 3. mijenja se i dopunjuje te glasi:

»3. Pristojba za naznaku za jednu naznačenu državu ugovornicu ili za više njih (članak 79. stavak 2.)

500 eura«

3. U Pravilniku o pristojbama u članku 2. točka 3.a. briše se.

4. U Pravilniku o pristojbama u članku 2. točka 7. mijenja se i dopunjuje te glasi:

»7. Pristojba za priznavanje, uključujući pristojbu za objavu spisa europskog patenta (pravilo 71. stavak 3.)

790 eura«

5. U Pravilniku o pristojbama u članku 2. točka 8. mijenja se i dopunjuje te glasi:

»8. Pristojba za objavu novog spisa europskog patenta (pravilo 82. stavak 2., pravilo 95. stavak 3.)

60 eura«

6. U Pravilniku o pristojbama u članku 2. točka 15. mijenja se i dopunjuje te glasi:

»15. Pristojba za patentne zahtjeve (pravilo 45. stavak 1., pravilo 71. stavak 6. i pravilo 162. stavak 1)

– za 16. i svaki sljedeći patentni zahtjev do 50. patentnog zahtjeva

200 eura

– za 51. i svaki sljedeći patentni zahtjev

500 eura«


Rules relating to fees of 20 October 1977, as last amended by decision of the Administrative Council of the European Patent Organization of 15 December 2005

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

HAVING REGARD to the European Patent Convention and in particular Article 33, paragraph 2(d), thereof,

HAS ADOPTED THE FOLLOWING RULES RELATING TO FEES:

Article 1

GENERAL

The following shall be levied in accordance with the provisions contained in these Rules:

(a) fees due to be paid to the European Patent Office (hereinafter referred to as the Office) as provided for in the Convention and in the Implementing Regulations and the fees and costs which the President of the Office lays down pursuant to Article 3, paragraph 1;

(b) fees and costs pursuant to the Patent Cooperation Treaty (hereinafter referred to as the PCT), the amounts of which may be fixed by the Office.

Article 2

Fees provided for in the Convention and in the Implementing Regulations

The fees due to be paid to the Office under Article 1 shall be as follows:

EUR

1. Filing fee (Article 78, paragraph 2); national basic fee (Rule 106(a)) where

– the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is filed online

95

– the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is filed on paper

170

2. Search fee in respect of

– a European or supplementary European search on an application filed on or after 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 44a, Rule 46, paragraph 1, and Rule Article 112, Article 157, paragraph 2(b))

1 000

– a supplementary European search on an application filed before 1 July 2005 (Article 157, paragraph 2(b))

720

– an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 105, paragraph 1)

1 615

3. Designation fee for each contracting state designated (Article 79, paragraph 2), designation fees being deemed paid for all contracting states upon payment of seven times the amount of this fee

80

3a. Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein

80

3b. Surcharge for late payment of the filing fee, the search fee or the designation fee (Rule 85a)

50% of the relevant fee or fees,

but not to exceed

a total of EUR 680

3c. Surcharge for late filing of either the translation of the international application or the request for examination, or for late payment of the national basic fee, the search fee or the designation fees (Rule 108(3) and Rule 108(4))

50% of the relevant fees, but at least EUR 520 for late filing of the translation up to a maximum of EUR 1 820

4. Renewal fees for the European patent applications (Article 86, paragraph 1), calculated in each case from the date of filing of the application

– for the 3rd year

400

– for the 4th year

425

– for the 5th year

450

– for the 6th year

745

– for the 7th year

770

– for the 8th year

800

– for the 9th year

1 010

– for the 10th and each subsequent year

1 065

5. Additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application (Article 86, paragraph 2)

10% of the belated renewal fee

6. Examination fee (Article 94, paragraph 2) in respect of

– an application filed before 1 July 2005

1 490

– an application filed on or after 1 July 2005

1 335

– an international application filed on or after 1 July 2005 for which no supplementary European search report is drawn up (Article 157, paragraph 3(a))

1 490

7. Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b)

50% of the examination fee

8. Fee for grant, including fee for printing the European patent specification (Article 97, paragraph 2(b)), where the application documents to be printed comprise:

8.1 not more than 35 pages

750

8.2 more than 35 pages

750 plus EUR 11 for the 36th and each subsequent page

9. Fee for printing a new specification of the European patent (Article 102, paragraph 3(b))

– flat-rate fee

55

10. Opposition fee (Article 99, paragraph 1, and Article 105, paragraph 2)

635

11. Fee for appeal (Article 108)

1 065

12. Fee for further processing (Article 121, paragraph 2)

210

13. Fee for re-establishment of rights (Article 122, paragraph 3)

365

14. Conversion fee (Article 136, paragraph 1, and Article 140)

55

15. Claims fee for the eleventh and each subsequent claim (Rule 31, paragraph 1, Rule Rules 51, paragraph 7, and Rule Rules 110, paragraph 1)

45

16. Fee for the awarding of costs (Rule 63, paragraph 3)

55

17. Fee for the conservation of evidence (Rule 75, paragraph 3)

55

18. Transmittal fee for an international application (Article 152, paragraph 3)

105

19. Fee for the preliminary examination of an international application (Rule 58 PCT and Rule 105, paragraph 2)

1 595

20. Fee for a technical opinion (Article 25)

3 185

21. Protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT, Rule 105, paragraph 3)

1 065

Article 3

FEES, COSTS AND PRICES LAID DOWN BY THE PRESIDENT OF THE OFFICE

(1) The President of the Office shall lay down the amount of the administrative fees provided for in the Implementing Regulations and, where appropriate, the amount of the fees and costs for any services rendered by the Office other than those specified in Article 2.

(2) He shall also lay down the prices of the publications referred to in Articles 93, 98, 103 and 129 of the Convention.

(3) The amounts of the fees provided for in Article 2 and of the fees and costs laid down in accordance with paragraph 1 shall be published in the Official Journal of the European Patent Office.

Article 4

DUE DATE FOR FEES

(1) Fees in respect of which the due date is not specified in the provisions of the Convention or of the PCT or of the Implementing Regulations thereto shall be due on the date of receipt of the request for the service incurring the fee concerned.

(2) The President of the Office may decide not to make services within the meaning of paragraph 1 dependent upon the advance payment of the corresponding fee.

Article 5

PAYMENT OF FEES

(1) The fees due to the Office shall be paid in euro:

(a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,

(b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office, or

(c) by delivery or remittance of cheques made payable to the Office.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1.

Article 6

(deleted)

Article 7

PARTICULARS CONCERNING PAYMENTS

(1) Every payment must indicate the name of the person making the payment and must contain the necessary particulars to enable the Office to establish immediately the purpose of the payment.

(2) If the purpose of the payment cannot immediately be established, the Office shall require the person making the payment to notify it in writing of this purpose within such period as it may specify. If he does not comply with this request in due time the payment shall be considered not to have been made.

Article 8

DATE TO BE CONSIDERED AS THE DATE ON WHICH PAYMENT IS MADE

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(c): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2) Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(c), provided that the cheque is met, and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding EUR 150; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

Article 9

INSUFFICIENCY OF THE AMOUNT PAID

(1) A time limit for payment shall in principle be deemed to have been observed only if the full amount of the fee has been paid in due time. If the fee is not paid in full, the amount which has been paid shall be refunded after the period for payment has expired. The Office may, however, in so far as this is possible within the time remaining before the end of the period, give the person making the payment the opportunity to pay the amount lacking. It may also, where this is considered justified, overlook any small amounts lacking without prejudice to the rights of the person making the payment.

(2) Where the request for grant of a European patent designates more than one Contracting State in accordance with Article 79, paragraph 1, of the Convention, and the amount paid is insufficient to cover all the designation fees, the amount paid shall be applied according to the specifications made by the applicant at the time of payment. If the applicant makes no such specifications at the time of payment, these fees shall be deemed to be paid only for as many designations as are covered by the amount paid and in the order in which the Contracting States are designated in the request.

Article 10

REFUND OF SEARCH FEES

(1) The search fee paid for a European or supplementary European search shall be fully refunded if the European patent application is withdrawn or refused or deemed to be withdrawn at a time when the Office has not yet begun to draw up the search report.

(2) Where the European search report is based on an earlier search report prepared by the Office on an application whose priority is claimed or an earlier application within the meaning of Article 76 of the Convention or an original application within the meaning of Rule 15 of the Convention, the Office shall refund to the applicant, in accordance with a decision of its President, an amount which shall depend on the type of earlier search and the extent to which the Office benefits from the earlier search report when carrying out the subsequent search.

Article 10a

REFUND OF THE FEE FOR A TECHNICAL OPINION

An amount of 75% of the fee for a technical opinion under Article 25 of the Convention shall be refunded if the request for a technical opinion is withdrawn at a time when the Office has not yet begun to draw up the technical opinion.

Article 10b

REFUND OF EXAMINATION FEE

The examination fee provided for in Article 94, paragraph 2, of the Convention shall be refunded:

(a) in full if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before the Examining Divisions have assumed responsibility;

(b) at a rate of 75% if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn after the Examining Divisions have assumed responsibility but before substantive examination has begun.

Article 10c

REFUND OF INSIGNIFICANT AMOUNTS

Where too large a sum is paid to cover a fee, the excess shall not be refunded if the amount is insignificant and the party concerned has not expressly requested a refund. The President of the Office shall determine what constitutes an insignificant amount.

Article 10d

REFUND OF FEE FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION

If the applicant, during international preliminary examination, has not asked for a detailed preliminary examination or has not filed any amendments under Article 19 or 34(2) PCT or any other arguments, two thirds of the fee paid for international preliminary examination shall be refunded. The details of the refund shall be determined by the President of the Office.

Article 11

DECISIONS FIXING COSTS WHICH ARE SUBJECT TO APPEAL

In accordance with Article 106, paragraph 5, of the Convention, decisions fixing the amount of costs of opposition proceedings may be appealed if the amount is in excess of the fee for appeal.

Article 12

REDUCTION OF FEES

(1) The reduction laid down in Rule 6, paragraph 3, of the Convention shall be 20% of the filing fee, examination fee, opposition fee and fee for appeal.

(2) The reduction laid down in Rule 107, paragraph 2, of the Convention shall be 50% of the examination fee. The reduction shall not be granted if the Office as an International Preliminary Examining Authority has refunded the fee paid for preliminary examination under Article 10d.

Article 13

NOTIFICATION

The President of the European Patent Office shall forward a certified copy of these Rules to all the signatory States to the Convention and to the States which accede thereto.

Article 14

ENTRY INTO FORCE

These Rules shall enter into force on 20 October 1977.

DONE at Munich, 20 October 1977.

Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the Act revising the Convention on the Grant of European Patents of 29 November 2000 (Revision Act, MR/3/00 Rev. 1) and the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 adopting the new text of the European Patent Convention (EPC 2000),

Having regard to the decision of the Administrative Council of 7 December 2006 adopting the Implementing Regulations to the EPC 2000,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Rules relating to Fees as revised in the light of the EPC 2000 shall be worded as set out in the annex to this decision.

Article 2

1. The revised Rules relating to Fees shall enter into force on the same date as the revised text of the European Patent Convention.

2. The Rules relating to Fees of 20 October 1977 and the previous decisions of the Administrative Council amending the Rules relating to Fees of 20 October 1977, including their transitional provisions, shall be repealed from the date of the entry into force of the revised Rules relating to Fees.

3. The revised Rules relating to Fees shall apply to payments of fees made from the date of their entry into force. However, in the case of payments made before that date, the Rules relating to Fees in force at that time continue to apply.

Done at Munich, 7 December 2006

For the Administrative Council
The Chairman
Roland GROSSENBACHER

Rules relating to Fees as adopted by decision of the Administrative Council of 7 December 2006

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

HAVING REGARD to the European Patent Convention and in particular Article 33, paragraph 2(d), thereof,

HAS ADOPTED THE FOLLOWING RULES RELATING TO FEES:

Article 1

GENERAL

The following shall be levied in accordance with the provisions contained in these Rules:

(a) fees due to be paid to the European Patent Office (hereinafter referred to as the Office) as provided for in the Convention and in the Implementing Regulations and the fees and expenses which the President of the Office lays down pursuant to Article 3, paragraph 1;

(b) fees and expenses pursuant to the Patent Cooperation Treaty (hereinafter referred to as the PCT), the amounts of which may be fixed by the Office.

Article 2

FEES PROVIDED FOR IN THE CONVENTION AND IN THE IMPLEMENTING REGULATIONS

The fees due to be paid to the Office under Article 1 shall be as follows:

EUR

1. Filing fee (Article 78, paragraph 2) where

– the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is filed online

95

– the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is not filed online

170

2. Search fee in respect of

– a European or supplementary European search on an application filed on or after 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 62, Rule 64, paragraph 1, Article 153, paragraph 7)

1 000

– a European or supplementary European search on an application filed before 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 64, paragraph 1, Article 153, paragraph 7)

720

– an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 158, paragraph 1)

1 615

3. Designation fee for each contracting state designated (Article 79, paragraph 2), designation fees being deemed paid for all contracting states upon payment of seven times the amount of this fee

80

3a. Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein

80

4. Renewal fees for the European patent applications (Article 86, paragraph 1), calculated in each case from the date of filing of the application

– for the 3rd year

400

– for the 4th year

425

– for the 5th year

450

– for the 6th year

745

– for the 7th year

770

– for the 8th year

800

– for the 9th year

1 010

– for the 10th and each subsequent year

1 065

5. Additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application (Rule 51, paragraph 2)

10 % of the belated renewal fee

6. Examination fee (Article 94, paragraph 1)

– an application filed before 1 July 2005

1 490

– an application filed on or after 1 July 2005

1 335

– an international application filed on or after 1 July 2005 for which no supplementary European search report is drawn up (Article 153, paragraph 7)

1 490

7. Fee for grant, including fee for printing the European patent specification (Rule 71, paragraph 3), where the application documents to be printed comprise:

7.1 not more than 35 pages

750

7.2 more than 35 pages

750 plus EUR 11 for the 36th and each subsequent page

8. Fee for printing a new specification of the European patent (Rule 82, paragraph 2, Rule 95, paragraph 3)

– flat-rate fee

55

9. Surcharge for late performance of the acts required to maintain the European patent in amended form (Rule 82, paragraph 3, Rule 95, paragraph 3)

– flat-rate fee

100

10. Opposition fee (Article 99, paragraph 1, and Article 105, paragraph 2)

635

10a. Limitation or revocation fee (Article 105a, paragraph 1)

– request for limitation

– request for revocation


1 000

450

11. Fee for appeal (Article 108)

1 065

11a. Fee for petition for review (Article 112a, paragraph 4)

2 500

12. Fee for further processing (Rule 135, paragraph 1)

– in the event of late payment of a fee

50% of the relevant fee

– in the event of late performance of the acts required under Rule 71, paragraph 3

210

– other cases

210

13. Fee for re-establishment of rights / fee for request for re-establishment of rights (Rule 136, paragraph 1, Rule 26bis.3(d) PCT, Rule 49ter.2(d) PCT)

550

14. Conversion fee (Article 135, paragraph 3, and Article 140)

55

14a. Fee for late furnishing of a sequence listing (Rule 30, paragraph 3)

200

15. Claims fee for the eleventh and each subsequent claim (Rule 45, paragraph 1, Rule 71, paragraph 7, and Rule 162, paragraph 1)

45

16. Fee for the awarding of costs (Rule 88, paragraph 3)

55

17. Fee for the conservation of evidence (Rule 123, paragraph 3)

55

18. Transmittal fee for an international application (Rule 157, paragraph 4)

105

19. Fee for the preliminary examination of an international application (Rule 58 PCT and Rule 158, paragraph 2)

1 595

20. Fee for a technical opinion (Article 25)

3 185

21. Protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT)

– for international applications still pending on [date of entry into force of the EPC 2000]

1 065

– for international applications filed on or after [date of entry into force of the EPC 2000] (Rule 158, paragraph 3)

750

Article 3

FEES, EXPENSES AND PRICES LAID DOWN BY THE PRESIDENT OF THE OFFICE

(1) The President of the Office shall lay down the amount of the administrative fees provided for in the Implementing Regulations and, where appropriate, the amount of the fees and expenses for any services rendered by the Office other than those specified in Article 2.

(2) He shall also lay down the prices of the publications referred to in Articles 93, 98, 103 and 129 of the Convention.

(3) The amounts of the fees provided for in Article 2 and of the fees and expenses laid down in accordance with paragraph 1 shall be published in the Official Journal and on the website of the European Patent Office.

Article 4

DUE DATE FOR FEES

(1) Fees in respect of which the due date is not specified in the provisions of the Convention or of the PCT or of the Implementing Regulations thereto shall be due on the date of receipt of the request for the service incurring the fee concerned.

(2) The President of the Office may decide not to make services within the meaning of paragraph 1 dependent upon the advance payment of the corresponding fee.

Article 5

PAYMENT OF FEES

(1) The fees due to the Office shall be paid in euro:

(a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,

(b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office, or

(c) by delivery or remittance of cheques made payable to the Office.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1.

Article 6

PARTICULARS CONCERNING PAYMENTS

(1) Every payment must indicate the name of the person making the payment and must contain the necessary particulars to enable the Office to establish immediately the purpose of the payment.

(2) If the purpose of the payment cannot immediately be established, the Office shall require the person making the payment to notify it in writing of this purpose within such period as it may specify. If he does not comply with this request in due time the payment shall be considered not to have been made.

Article 7

DATE TO BE CONSIDERED AS THE DATE ON WHICH PAYMENT IS MADE

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(c): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2) Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(c), provided that the cheque is met, and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding EUR 150; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

Article 8

INSUFFICIENCY OF THE AMOUNT PAID

(1) A time limit for payment shall in principle be deemed to have been observed only if the full amount of the fee has been paid in due time. If the fee is not paid in full, the amount which has been paid shall be refunded after the period for payment has expired. The Office may, however, in so far as this is possible within the time remaining before the end of the period, give the person making the payment the opportunity to pay the amount lacking. It may also, where this is considered justified, overlook any small amounts lacking without prejudice to the rights of the person making the payment.

(2) Where the amount paid in designation fees is insufficient to cover the designation fees payable for all the Contracting States, the amount paid shall be applied according to the specifications to be made by the applicant by the time of payment at the latest. If the applicant makes no such specifications, the fees shall be deemed to be paid only for as many designations as are covered by the amount paid and in the order in which the Contracting States are listed in the request for grant.

Article 9

REFUND OF SEARCH FEES

(1) The search fee paid for a European or supplementary European search shall be fully refunded if the European patent application is withdrawn or refused or deemed to be withdrawn at a time when the Office has not yet begun to draw up the search report.

(2) Where the European search report is based on an earlier search report prepared by the Office on an application whose priority is claimed or an earlier application within the meaning of Article 76 of the Convention or of Rule 17 of the Convention, the Office shall refund to the applicant, in accordance with a decision of its President, an amount which shall depend on the type of earlier search and the extent to which the Office benefits from the earlier search report when carrying out the subsequent search.

Article 10

REFUND OF THE FEE FOR A TECHNICAL OPINION

An amount of 75% of the fee for a technical opinion under Article 25 of the Convention shall be refunded if the request for a technical opinion is withdrawn at a time when the Office has not yet begun to draw up the technical opinion.

Article 11

REFUND OF EXAMINATION FEE

The examination fee provided for in Article 94, paragraph 1, of the Convention shall be refunded:

(a) in full if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before the Examining Divisions have assumed responsibility;

(b) at a rate of 75% if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn after the Examining Divisions have assumed responsibility but before substantive examination has begun.

Article 12

REFUND OF INSIGNIFICANT AMOUNTS

Where too large a sum is paid to cover a fee, the excess shall not be refunded if the amount is insignificant and the party concerned has not expressly requested a refund. The President of the Office shall determine what constitutes an insignificant amount.

Article 13

DECISIONS FIXING COSTS WHICH ARE SUBJECT TO APPEAL

In accordance with Rule 97, paragraph 2, of the Convention, decisions fixing the amount of costs of opposition proceedings may be appealed if the amount is in excess of the fee for appeal.

Article 14

REDUCTION OF FEES

(1) The reduction laid down in Rule 6, paragraph 3, of the Convention shall be 20% of the filing fee, examination fee, opposition fee, appeal fee, fee for the petition for review or the limitation or revocation fee.

(2) Where the European Patent Office has drawn up an international preliminary examination report, the examination fee shall be reduced by 50%. If the report was established on certain parts of the international application in accordance with Article 34, paragraph 3(c), PCT, the fee shall not be reduced if subject-matter not covered by the report is to be examined.

Article 15

ENTRY INTO FORCE

These Rules shall enter into force on 20 October 1977*[1].

DONE at Munich, 20 October 1977

For the Administrative Council
The Chairman

Decision of the Administrative Council of 25 October 2007 amending the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION, Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 33(2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Rules relating to Fees shall be amended as follows:

1. Article 2, item 13, shall be amended to read as follows:

«13. Fee for re-establishment of rights / fee for requesting restoration / fee for reinstatement of rights (Rule 136, paragraph 1, Rule 26bis.3(d) PCT, Rule 49ter.2(d) PCT, Rule 49.6(d)(i) PCT) 550»

2. Article 5 shall be amended to read as follows:

«Article 5

PAYMENT OF FEES

(1) The fees due to the Office shall be paid in euro by payment or transfer to a bank account held by the Office.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1.»

3. Article 7 shall be amended to read as follows:

«Article 7

DATE TO BE CONSIDERED AS THE DATE ON WHICH PAYMENT IS MADE

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account held by the Office.

(2) Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment to transfer the amount of the payment; and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding EUR 150; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.«

4. Article 13 shall be amended to read as follows:

«Article 13

TERMINATION OF FINANCIAL OBLIGATIONS

(1) Rights of the Organisation to the payment of a fee to the European Patent Office shall be extinguished after four years from the end of the calendar year in which the fee was due.

(2) Rights against the Organisation for the refunding by the European Patent Office of fees or sums of money paid in excess of a fee shall be extinguished after four years from the end of the calendar year in which the right arose.

(3) The period laid down in paragraphs 1 and 2 shall be interrupted in the case covered by paragraph 1 by a request for payment of the fee and in the case covered by paragraph 2 by a reasoned claim in writing. On interruption it shall begin again immediately and shall end at the latest six years after the end of the year in which it originally began, unless, in the meantime, judicial proceedings to enforce the right have begun; in this case the period shall end at the earliest one year after the judgment enters into force.

(4) The President of the European Patent Office may waive action for the enforced recovery of any sum due if the sum to be recovered is minimal or if such recovery is too uncertain.»

Article 2

(1) This decision shall enter into force on 25 October 2007.

(2) Article 1, points 1 and 4, of this decision shall enter into force on the same date as the text of the Rules relating to Fees adopted by the Administrative Council with the decision CA/D 11/06 of 7 December 2006.

(3) Article 1, points 2 and 3, of this decision shall enter into force on 1 April 2008 and shall apply to payments of fees made from that date.

Done at Munich, 25 October 2007

For the Administrative Council
The Chairman
Roland GROSSENBACHER

Decision of the Administrative Council of 14 December 2007 amending the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 33(2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Article 2 of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:

«Article 2

Fees provided for in the Convention and in the Implementing Regulations

The fees due to be paid to the Office under Article 1 shall be as follows:

 

 

EUR

1. Filing fee (Article 78, paragraph 2) where

 

– the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is filed online

100

– the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is not filed online

180

2. Search fee in respect of

 

– a European or supplementary European search on an application filed on or after 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 62, Rule 64, paragraph 1, Article 153, paragraph 7)

1 050

– a European or supplementary European search on an application filed before 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 64, paragraph 1, Article 153, paragraph 7)

760

– an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 158, paragraph 1)

1 700

3. Designation fee for each Contracting State designated (Article 79, paragraph 2), designation fees being deemed paid for all Contracting States upon payment of seven times the amount of this fee

85

3a. Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein

85

4. Renewal fees for European patent applications (Article 86, paragraph 1), calculated in each case from the date of filing of the application

 

– for the 3rd year

400

– for the 4th year

500

– for the 5th year

700

– for the 6th year

900

– for the 7th year

1 000

– for the 8th year

1 100

– for the 9th year

1 200

– for the 10th and each subsequent year

1 350

5. Additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application (Rule 51, paragraph 2)

50% of the belated

renewal fee

6. Examination fee (Article 94, paragraph 1) in respect of

– an application filed before 1 July 2005

1 565

– an application filed on or after 1 July 2005

1 405

– an international application filed on or after 1 July 2005 for which no supplementary European search report is drawn up (Article 153, paragraph 7)

1 565

7. Fee for grant, including fee for printing the European patent specification (Rule 71, paragraph 3), where the application documents to be printed comprise:

7.1 not more than 35 pages

790

7.2 more than 35 pages

790 plus EUR 12 for the 36th and each subsequent page

8. Fee for printing a new specification of the European patent (Rule 82, paragraph 2, Rule 95, paragraph 3)

– flat-rate fee

60

9. Surcharge for late performance of the acts required to maintain the European patent in amended form (Rule 82, paragraph 3, Rule 95, paragraph 3)

– flat-rate fee

100

10. Opposition fee (Article 99, paragraph 1, and Article 105, paragraph 2)

670

10a. Limitation or revocation fee (Article 105a, paragraph 1)

– request for limitation

1 000

– request for revocation

450

11. Fee for appeal (Article 108)

1 120

11a. Fee for petition for review (Article 112a, paragraph 4)

2 500

12. Fee for further processing (Rule 135, paragraph 1)

– in the event of late payment of a fee

50% of the relevant fee

– in the event of late performance of the acts required under Rule 71, paragraph 3

210

– other cases

210

13. Fee for re-establishment of rights / fee for requesting restoration / fee for reinstatement of rights (Rule 136, paragraph 1, Rule 26bis.3(d) PCT, Rule 49ter.2(d) PCT, Rule 49.6(d)(i) PCT

550

14. Conversion fee (Article 135, paragraph 3, and Article 140)

60

14a. Fee for late furnishing of a sequence listing (Rule 30, paragraph 3)

200

15. Claims fee for the 16th and each subsequent claim (Rule 45, paragraph 1, Rule 71, paragraph 7, and Rule 162, paragraph 1)

200

16. Fee for the awarding of costs (Rule 88, paragraph 3)

60

17. Fee for the conservation of evidence (Rule 123, paragraph 3)

60

18. Transmittal fee for an international application (Rule 157, paragraph 4)

110

19. Fee for the preliminary examination of an international application (Rule 58 PCT and Rule 158, paragraph 2)

1 675

20. Fee for a technical opinion (Article 25)

3 345

21. Protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT)

– for international applications still pending on 13 December 2007

1 120

– for international applications filed on or after 13 December 2007 (Rule 158, paragraph 3)

750»

Article 2

(1) This decision shall enter into force on 1 April 2008. The new amounts of the fees shall be binding on payments made on or after that date.

(2) If within six months of 1 April 2008 a fee is paid in due time but only in the amount due before that date, such fee shall be deemed to have been validly paid if the deficit is made good within two months of an invitation to that effect from the European Patent Office.

Done at Munich, of 14 December 2007

For the Administrative Council
The Chairman
Roland GROSSENBACHER

Decision of the Administrative Council of 14 December 2007 amending the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 33(2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Rules relating to Fees shall be amended as follows:

1. The following new item 1a shall be inserted in Article 2 of the Rules relating to Fees:

«1a. Additional fee for a European patent application comprising more than 35 pages (not counting pages forming part of a sequence listing)

plus EUR 12 for the 36th and each subsequent page«

2. Article 2, item 3, of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:

«3. Designation fee for one or more Contracting States designated (Article 79, paragraph 2)

EUR 500»

3. Article 2, item 3a, of the Rules relating to Fees shall be deleted.

4. Article 2, item 7, of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:

«7. Fee for grant, including fee for publication of the European patent specification (Rule 71, paragraph 3).

EUR 790»

5. Article 2, item 8, of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:

«8. Fee for publishing a new specification of the European patent (Rule 82, paragraph 2, Rule 95, paragraph 3)

EUR 60»

6. Article 2, item 15, of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:

«15. Claims fee (Rule 45, paragraph 1, Rule 71, paragraph 6, and Rule 162, paragraph 1)

– for the 16th and each subsequent claim up to the limit of 50

EUR 200

– for the 51st and each subsequent claim

EUR 500»

Article 2

(1) This decision shall enter into force on 1 April 2009.

(2) Article 1 of this decision shall apply to European patent applications filed on or after 1 April 2009 as well as to international applications entering the regional phase on or after that date.

Done at Munich, 14 December 2007

For the Administrative Council
The Chairman
Roland GROSSENBACHER

Decision of the Administrative Council of 9 December 2008 amending the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 33(2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Rules relating to Fees shall be amended as follows:

1. Article 2, item 1, shall be amended to read as follows:

«1. Filing fee (Article 78, paragraph 2, Rule 38, paragraph 2) where

– the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is filed online

100

– the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is not filed online

180»

2. Article 2, item 1a, shall be amended to read as follows:

«1a. Additional fee for a European patent application comprising more than 35 pages (not counting pages forming part of a sequence listing) (Rule 38, paragraph 2)

plus EUR 12 for the 36 th and each subsequent page»

3. Article 8, paragraph 2, shall be deleted. Paragraph 1 shall become the sole paragraph.

Article 2

This decision shall enter into force on 1 April 2009 and shall apply to European patent applications filed on or after 1 April 2009, as well as to international applications entering the regional phase on or after that date.

Done at Munich, 9 December 2008

For the Administrative Council
The Chairman
Roland GROSSENBACHER


[1]* Amended by decision of the Administrative Council of 7 December 2006 (CAD 11/06)

III.

Provedba međunarodnih akata iz točke I. ove Odluke u nadležnosti je Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-03/07-03/02

Urbroj: 5030105-10-1

Zagreb, 24. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.