Objava o stupanju na snagu Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica

NN 3/2010 (21.5.2010.), Objava o stupanju na snagu Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

65

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Protokol o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, sastavljen u Kijevu 21. svibnja 2003., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 7/2009, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 11. srpnja 2010.

Klasa: 018-05/03-01/30

Urbroj: 521-S-03/06-10-11

Zagreb, 14. travnja 2010.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.