Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 27. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje provedbeni Pravilnik Europske patente konvencije (CA/D 20/09)

NN 4/2010 (9.7.2010.), Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 27. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje provedbeni Pravilnik Europske patente konvencije (CA/D 20/09)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

72

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 27. LISTOPADA 2009. GODINE KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PROVEDBENI PRAVILNIK EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 20/09)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju, a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Provedbeni pravilnik EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Pravilo 161. EPC-a, usvojeno na 117. sjednici Upravnog vijeća (CA/D 3/09), mijenja se i dopunjuje te glasi:

»Pravilo 161.
IZMJENA PRIJAVE

(1) Ako Europski patentni ured radi kao Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje i, kad je podnesen zahtjev prema članku 31. PCT-a, kao Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje u odnosu na Euro-PCT prijavu, on daje podnositelju prijave mogućnost da podnese primjedbe na pisano mišljenje Ovlaštenog tijela za međunarodno pretraživanje ili na izvješće o međunarodnom prethodnom ispitivanju i, kad je prikladno, poziva ga da ispravi sve nedostatke navedene u pisanom mišljenju ili u izvješću o međunarodnom prethodnom ispitivanju te da ispravi opis, patentne zahtjeve i crteže u roku od mjesec dana od odnosne obavijesti. Ako je Europski patentni ured sastavio izvješće o dopunskom međunarodnom pretraživanju, poziv upućen u skladu s prvom rečenicom odnosi se na objašnjenja dana u skladu s pravilom 45.bis.7. stavkom e) PCT-a. Ako se podnositelj prijave ne odazove pozivu ili ne podnese primjedbe u skladu s prvom ili s drugom rečenicom, prijava se smatra povučenom.

(2) Kad Europski patentni ured sastavlja izvješće o dopunskom europskom pretraživanju u odnosu na Euro-PCT prijavu, prijava se može izmijeniti jedanput u roku od mjesec dana od dostave obavijesti u kojoj se podnositelj prijave o tomu obavješćuje. Izmijenjena prijava služi kao temelj za dopunsko europsko pretraživanje.«

2. Pravilo 164. EPC-a mijenja se i dopunjuje te glasi:

»Pravilo 164.
ISPITIVANJE JEDINSTVA IZUMA KOJE PROVODI EUROPSKI PATENTNI URED

(1) Ako Europski patentni ured smatra da dokumenti prijave koji će služiti kao temelj za dopunsko europsko pretraživanje ne udovoljavaju uvjetu jedinstva izuma, izvješće o dopunskom europskom pretraživanju sastavlja se o onim dijelovima prijave koji se odnose na izum ili na skupinu izuma u smislu članka 82. koji je prvi naveden u patentnim zahtjevima.

(2) Ako Odjel za ispitivanje utvrdi da dokumenti prijave na kojima će se temeljiti postupak za priznavanje europskog patenta ne udovoljavaju zahtjevu jedinstva izuma ili kada se zahtijeva zaštita izuma koji nije obuhvaćen izvješćem o međunarodnom pretraživanju ili, ovisno o slučaju, izvješćem o dopunskom međunarodnom pretraživanju ili izvješćem o dopunskom europskom pretraživanju, on poziva podnositelja prijave da ograniči prijavu na jedan izum koji je obuhvaćen izvješćem o međunarodnom pretraživanju, izvješćem o dopunskom međunarodnom pretraživanju ili izvješćem o dopunskom europskom pretraživanju.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2010. godine.

Sastavljeno u Münchenu, 27. listopada 2009. godine.

Za Upravno vijeće
Predsjedatelj
Alberto CASADO CERVIÑO

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 27 OCTOBER 2009 AMENDING THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (CA/D 20/09)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 161 EPC, as adopted at the 117th meeting of the Administrative Council (CA/D 3/09), shall be amended to read as follows:

«Rule 161
AMENDMENT OF THE APPLICATION

(1) If the European Patent Office has acted as the International Searching Authority and, where a demand under Article 31 PCT was filed, also as the International Preliminary Examining Authority for a Euro-PCT application, it shall give the applicant the opportunity to comment on the written opinion of the International Searching Authority or the International Preliminary Examination Report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the written opinion or in the International Preliminary Examination Report and to amend the description, claims and drawings within a period of one month from the respective communication. If the European Patent Office has drawn up a supplementary international search report, an invitation in accordance with the first sentence shall be issued in respect of the explanations given in accordance with Rule 45bis.7(e) PCT. If the applicant does not comply with or comment on an invitation in accordance with the first or second sentence, the application shall be deemed to be withdrawn.

(2) Where the European Patent Office draws up a supplementary European search report on a Euro-PCT application, the application may be amended once within a period of one month from a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for the supplementary European search.»

2. Rule 164 EPC shall be amended to read as follows:

«Rule 164
CONSIDERATION OF UNITY BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) Where the European Patent Office considers that the application documents which are to serve as the basis for the supplementary European search do not meet the requirements for unity of invention, a supplementary European search report shall be drawn up on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims.

(2) Where the examining division finds that the application documents on which the European grant procedure is to be based do not meet the requirements of unity of invention, or protection is sought for an invention not covered by the international search report or, as the case may be, by the supplementary international search report or supplementary European search report, it shall invite the applicant to limit the application to one invention covered by the international search report, the supplementary international search report or the supplementary European search report.«

Article 2

This decision shall enter into force on 1 April 2010.

Done at Munich, 27 October 2009

For the Administrative Council
The Chairman
Alberto CASADO CERVIÑO