Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 28. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje članak 2. Pravilnika o pristojbama (CA/D 10/09)

NN 4/2010 (9.7.2010.), Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 28. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje članak 2. Pravilnika o pristojbama (CA/D 10/09)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

73

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 28. LISTOPADA 2009. GODINE KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE ČLANAK 2. PRAVILNIKA O PRISTOJBAMA (CA/D 10/09)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju, a posebno njezin članak 33. stavak 2. podstavak (d),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Članak 2. Pravilnika o pristojbama mijenja se i dopunjuje te glasi:

1. U članku 2. točki 2. dodaje se četvrta alineja kako slijedi:

»– dopunsko međunarodno pretraživanje (pravilo 45.bis.3. stavak a) PCT-a)

1.785«

2. Dodaje se nova točka 22.:

»22. Pristojba za preispitivanje (pravilo 45.bis.6. stavak c) PCT-a)

790«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2010.

Sastavljeno u Münchenu, 28. listopada 2009. godine

Za Upravno vijeće
Predsjedatelj
Alberto CASADO CERVIÑO

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 28 OCTOBER 2009 AMENDING ARTICLE 2 OF THE RULES RELATING TO FEES (CA/D 10/09)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 33(2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Article 2 of the Rules relating to Fees shall be amended as follows:

1. The following fourth indent shall be added in Article 2, item 2:

«– a supplementary international search (Rule 45bis.3(a) PCT)

1 785»

2. A new item 22 shall be added:

«22. Review fee (Rule 45bis.6(c) PCT)

790»

Article 2

This decision shall enter into force on 1 July 2010.

Done at Munich, 28 October 2009

For the Administrative Council
The Chairman
Alberto CASADO CERVIÑO