Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 28. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje provedbeni Pravilnik Europske patente konvencije (CA/D 18/09)

NN 4/2010 (9.7.2010.), Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 28. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje provedbeni Pravilnik Europske patente konvencije (CA/D 18/09)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

74

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 28. LISTOPADA 2009. GODINE KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PROVEDBENI PRAVILNIK EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 18/09)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju, a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Provedbeni pravilnik EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Pravilo 141. mijenja se i dopunjuje te glasi:

»Pravilo 141.
Podaci o stanju tehnike

(1) Podnositelj prijave koji zahtijeva pravo prvenstva u smislu članka 87. mora podnijeti primjerak rezultata svakog pretraživanja obavljenog od strane ovlaštenog tijela kojemu je podnesena prethodna prijava zajedno s europskom patentnom prijavom, u trenutku njezina ulaska u europsku fazu ako je riječ o Euro-PCT prijavi ili, bez odgode, nakon što mu takvi rezultati postanu dostupnima.

(2) Primjerak iz stavka 1. smatra se uredno podnesenim ako je dostupan Europskom patentnom uredu i ako mora biti uložen u spise predmeta europske patentne prijave prema uvjetima što ih je propisao predsjednik Europskog patentnog ureda.

(3) Bez utjecaja na stavke 1. i 2. Europski patentni ured može pozvati podnositelja prijave da u roku od dva mjeseca dostavi podatke o stanju tehnike u smislu članka 124. stavka 1.

2. U poglavlju IV., Dijelu IV. dodaje se novo pravilo 70.b. kako slijedi:

»Pravilo 70.b.
Zahtjev za dostavu primjerka rezultata pretraživanja

(1) Kad Europski patentni ured utvrdi, u trenutku kad Odjel za ispitivanje preuzima nadležnost, da podnositelj prijave nije podnio primjerak iz pravila 141. stavka 1. i da se taj primjerak ne smatra uredno podnesenim prema pravilu 141. stavku 2., on poziva podnositelja prijave da u roku od dva mjeseca podnese taj primjerak ili izjavu da mu rezultati pretraživanja iz pravila 141. stavka 1. nisu dostupni.

(2) Ako podnositelj prijave pravodobno ne odgovori na poziv iz stavka 1., europska patentna prijava smatra se povučenom.«

Članak 2.

(1) Odredbe navedene u članku 1. ove Odluke stupaju na snagu 1. siječnja 2011. godine.

(2) Pravilo 141. kako je izmijenjeno i dopunjeno člankom 1. ove Odluke i novo pravilo 70.b. koje je dodano ovom Odlukom primjenjuju se na europske patentne prijave i međunarodne prijave podnesene toga ili kasnijeg datuma.

Sastavljeno u Münchenu, 28. listopada 2009. godine

Za Upravno vijeće
Predsjedatelj
Alberto CASADO CERVIÑO

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 28 OCTOBER 2009 AMENDING THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (CA/D 18/09)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 141 shall be amended to read as follows:

«Rule 141
Information on prior art

(1) An applicant claiming priority within the meaning of Article 87 shall file a copy of the results of any search carried out by the authority with which the previous application was filed together with the European patent application, in the case of a Euro-PCT application on entry into the European phase, or without delay after such results have been made available to him.

(2) The copy referred to in paragraph 1 shall be deemed to be duly filed if it is available to the European Patent Office and to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the European Patent Office.

(3) Without prejudice to paragraphs 1 and 2, the European Patent Office may invite the applicant to provide, within a period of two months, information on prior art within the meaning of Article 124, paragraph 1.»

2. The following new Rule 70b shall be inserted in Part IV, Chapter IV:

«Rule 70b
Request for a copy of search results

(1) Where the European Patent Office notes, at the time the Examining Division assumes responsibility, that a copy referred to in Rule 141, paragraph 1, has not been filed by the applicant and is not deemed to be duly filed under Rule 141, paragraph 2, it shall invite the applicant to file, within a period of two months, the copy or a statement that the results of the search referred to in Rule 141, paragraph 1, are not available to him.

(2) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.»

Article 2

(1) The provisions mentioned in Article 1 of this decision shall enter into force on 1 January 2011.

(2) Rule 141 as amended by Article 1, paragraph 1, of this decision and new Rule 70b as inserted by this decision shall apply to European patent applications and international applications filed on or after that date.

Done at Munich, 28 October 2009

For the Administrative Council
The Chairman
Alberto CASADO CERVIÑO