Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 28. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilnik o pristojbama i određuje smanjenje iznosa pristojbe za dopunsko europsko pretraživanje, kad je izvješće o međunarodnom pretraživanju sastavljeno od strane europskih ovlaštenih tijela za međunarodno pretraživanje (CA/D 19/09)

NN 4/2010 (9.7.2010.), Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 28. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilnik o pristojbama i određuje smanjenje iznosa pristojbe za dopunsko europsko pretraživanje, kad je izvješće o međunarodnom pretraživanju sastavljeno od strane europskih ovlaštenih tijela za međunarodno pretraživanje (CA/D 19/09)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

75

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 28. LISTOPADA 2009. GODINE KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PRAVILNIK O PRISTOJBAMA I ODREĐUJE SMANJENJE IZNOSA PRISTOJBE ZA DOPUNSKO EUROPSKO PRETRAŽIVANJE, KAD JE IZVJEŠĆE O MEĐUNARODNOM PRETRAŽIVANJU SASTAVLJENO OD STRANE EUROPSKIH OVLAŠTENIH TIJELA ZA MEĐUNARODNO PRETRAŽIVANJE (CA/D 19/09)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju, a posebno njezin članak 33. stavak 2. podstavak (d),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za proračun i financije,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Članak 2. Pravilnika o pristojbama mijenja se i dopunjuje te glasi:

»Članak 2.

Pristojbe predviđene u Konvenciji i Provedbenom pravilniku

Pristojbe koje se plaćaju Uredu prema članku 1., osim ako je drukčije predviđeno stavkom 2., jesu sljedeće:

EUR

1. Pristojba za podnošenje (članak 78. stavak 2.) kada se

– europska patentna prijava ili, u slučaju međunarodne prijave, obrazac za ulazak u europsku fazu (obrazac EPO 1200) podnosi putem interneta

105

– europska patentna prijava ili, u slučaju međunarodne prijave, obrazac za ulazak u europsku fazu (obrazac EPO 1200) ne podnosi putem interneta

190

1.a. Dodatna pristojba za europsku patentnu prijavu koja sadržava više od 35 stranica (ne računajući stranice koje sadržavaju popis odsječaka) (pravilo 38. stavak 2.)

plus 13 eura za 36. i svaku sljedeću stranicu

2. Pristojba za pretraživanje za

– europsko pretraživanje ili dopunsko europsko pretraživanje u odnosu na prijavu podnesenu 1. srpnja 2005. godine ili kasnijeg datuma (članak 78. stavak 2., pravilo 62., pravilo 64. stavak 1. i članak 153. stavak 7.)

1.105

– dopunsko europsko pretraživanje u odnosu na prijavu podnesenu prije 1. srpnja 2005. godine (članak 78. stavak 2. pravilo 64. stavak 1., članak 153. stavak 7.)

800

– međunarodno pretraživanje (pravilo 16.1. PTC-a i pravilo 158. stavak 1.)

1.785

3. Pristojba za naznaku za jednu državu ugovornicu ili za više njih (članak 79. stavak 2.) za prijavu podnesenu 1. travnja 2009. godine ili kasnijeg datuma

525

4. Godišnje pristojbe za održavanje europske patentne prijave (članak 86. stavak 1.) koje se računaju u svakom pojedinom slučaju od datuma podnošenja prijave

– za treću godinu

420

– za četvrtu godinu

525

– za petu godinu

735

– za šestu godinu

945

– za sedmu godinu

1.050

– za osmu godinu

1.155

– za devetu godinu

1.260

– za desetu i svaku sljedeću godinu

1.420

5. Dodatna pristojba za zakašnjelo plaćanje godišnje pristojbe za održavanje europske patentne prijave (pravilo 51. stavak 2.)

50% od iznosa godišnje pristojbe za održavanje koja se plaća sa zakašnjenjem

6. Pristojba za ispitivanje (članak 94. stavak 1.) za

– prijavu podnesenu prije 1. srpnja 2005. godine

1.645

– prijavu podnesenu 1. srpnja 2005. godine ili kasnijeg datuma

1.480

– međunarodnu prijavu podnesenu 1. srpnja 2005. godine ili kasnijeg datuma u odnosu na koju nije sastavljeno izvješće o dopunskom europskom pretraživanju (članak 153. stavak 7.)

1.645

7. Pristojba za priznavanje uključujući pristojbu za objavu spisa europskog patenta (pravilo 71. stavak 3.) za prijavu podnesenu 1. travnja 2009. godine ili kasnijeg datuma

830

8. Pristojba za tiskanje novog spisa europskog patenta (pravilo 82. stavak 2., pravilo 95. stavak 3.)

65

9. Pristojba u uvećanom iznosu za zakašnjelo obavljanje radnji

potrebnih za održavanje europskog patenta u izmijenjenu obliku (pravilo 82. stavak 3., pravilo 95. stavak 3.)

105

10. Pristojba za prigovor (članak 99. stavak 1. i članak 105. stavak 2.)

705

10.a. Pristojba za ograničenje ili pristojba za proglašenje nevažećim (članak 105.a. stavak 1.)

– zahtjev za ograničenje

1.050

– zahtjev za proglašenje nevažećim

475

11. Pristojba za žalbu (članak 108.)

1.180

11.a. Pristojba za zahtjev za reviziju (članak 112.a. stavak 4.)

2.625

12. Pristojba za nastavak postupka (pravilo 135. stavak 1.)

– u slučaju zakašnjelog plaćanja pristojbe

50% od iznosa odnosne pristojbe

– u slučaju zakašnjelog obavljanja radnji koje se zahtijevaju prema pravilu 71. stavku 3.

225

– u drugim slučajevima

225

13. Pristojba za povrat u prijašnje stanje / pristojba za zahtjev za obnovu prava / pristojba za ponovnu uspostavu prava (pravilo 136. stavak 1., pravilo 26.bis.3. stavak d) PCT-a, pravilo 49.ter.2. stavak d) PCT-a, pravilo 49.6. stavak d) točka i) PCT-a)

580

14. Pristojba za pretvorbu (članak 135. stavak 3. i članak 140.)

65

14.a. Pristojba za zakašnjelo dostavljanje popisa odsječaka (pravilo 30. stavak 3.)

210

15. Pristojba za patentne zahtjeve (pravilo 45. stavak 1., pravilo 71. stavak 6. i pravilo 162. stavak 1.) za prijavu podnesenu 1. travnja 2009. godine ili kasnijeg datuma

– za 16. i svaki sljedeći patentni zahtjev do 50. patentnog zahtjeva

210

– za 51. i svaki sljedeći patentni zahtjev

525

16. Pristojba za utvrđivanje troškova (pravilo 88. stavak 3.)

65

17. Pristojba za osiguranje dokaza (pravilo 123. stavak 3.)

65

18. Pristojba za prosljeđivanje međunarodne prijave (pravilo 157. stavak 4.)

115

19. Pristojba za prethodno ispitivanje međunarodne prijave (pravilo 58. PCT-a i pravilo 158. stavak 2.)

1.760

20. Pristojba za tehničko mišljenje (članak 25.)

3.515

21. Pristojba za prigovor (pravilo 40. 2. stavak e) i pravilo 68.3.

stavak e) PCT-a)

– za međunarodne prijave koje su 13. prosinca 2007. godine još uvijek u postupku rješavanja

1.180

– za međunarodne prijave podnesene 13. prosinca 2007. godine ili kasnijeg datuma (pravilo 158. stavak 3.)

790

(2) Za europske patentne prijave podnesene prije 1. travnja 2009. godine i međunarodne prijave koje su ušle u regionalnu fazu prije toga datuma, iznos pristojbi navedenih u članku 2. točki 3., točki 3.a, točki 7. i točki 15. Pravilnika o pristojbama koji je na snazi do 31. ožujka 2009. godine jest kako slijedi:

3. Pristojba za naznaku za svaku naznačenu državu ugovornicu (članak 79. stavak 2.), pri čemu se pristojbe za naznaku smatraju plaćenima za sve države ugovornice nakon uplate ove pristojbe u sedam sedam puta uvećanom iznosu

90

3a. Zajednička pristojba za naznaku Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajn

90

7. Pristojba za priznavanje uključujući pristojbu za tiskanje spisa europskog patenta (pravilo 71. stavak 3.), kada dokumenti prijave koja se tiska sadržavaju:

7.1. najviše 35 stranica

830

7.2. više od 35 stranica

830 plus 13 eura za 36. i svaku sljedeću stranicu

15. Pristojba za patentne zahtjeve za 16. i svaki sljedeći patentni zahtjev (pravilo 45. stavak 1., pravilo 71. stavak 6. i pravilo 162. stavak 1.)

210«

Članak 2.

Umanjuje se za 940 eura pristojba za dopunsko europsko pretraživanje u odnosu na međunarodnu prijavu u pogledu koje je izvješće o međunarodnom pretraživanju sastavljeno od strane Austrijskog ureda za patente ili, u skladu s Protokolom o centralizaciji, od strane Nacionalnog vijeća Finske za patente i registraciju, Španjolskog ureda za patente i žigove, Švedskog ureda za patente i registraciju ili Nordijskog instituta za patente.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2010. godine.

Članak 4.

Primjenjuju se sljedeće prijelazne odredbe:

(1) Ne dovodeći u pitanje stavak 2., novi iznosi pristojbi navedeni u članku 1. ove Odluke primjenjuju se na plaćanja koja se obavljaju 1. travnja 2010. godine ili kasnijeg datuma.

(2) Novi iznosi pristojbe za međunarodno pretraživanje i pristojbe za prosljeđivanje međunarodne prijave primjenjuju se na prijave podnesene 1. travnja 2010. godine ili kasnijeg datuma.

(3) Ako je u roku od šest mjeseci računajući od 1. travnja 2010. godine pristojba pravodobno plaćena, ali u iznosu koji se primjenjivao prije toga datuma, takva se pristojba smatra uredno plaćenom ako je preostali iznos plaćen u roku od dva mjeseca od poziva Europskog patentnog ureda na takvo plaćanje.

(4) Članak 2. ove Odluke primjenjuje se na međunarodne prijave podnesene do uključivo 30. lipnja 2013. godine, kad je pristojba za dopunsko europsko pretraživanje plaćena 1. travnja 2010. godine ili kasnijeg datuma.

Članak 5.

Odluka CA/D 46/07 od 14. prosinca 2007. godine (S.l. EPO-a 1/2008), 12.) ukida se 1. travnja 2010. godine i zamjenjuje ovom Odlukom.

Sastavljeno u Münchenu, 28. listopada 2009. godine.

Za Upravno vijeće
Predsjedatelj
Alberto CASADO CERVIÑO

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 28 OCTOBER 2009 AMENDING THE RULES RELATING TO FEES AND ADJUSTING THE AMOUNT OF THE REDUCTION IN THE FEE FOR THE SUPPLEMENTARY EUROPEAN SEARCH WHERE THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT WAS DRAWN UP BY ONE OF THE EUROPEAN INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITIES (CA/D 19/09)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention and in particular Articles 33(2)(d) and 153(7) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Article 2 of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:

«Article 2

Fees provided for in the Convention and in the Implementing Regulations

(1) The fees due to be paid to the Office under Article 1, unless otherwise provided in paragraph 2, shall be as follows:

EUR

1. Filing fee (Article 78, paragraph 2) where

– the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is filed online

105

– the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is not filed online

190

1a. Additional fee for a European patent application comprising more than 35 pages (not counting pages forming part of a sequence listing) (Rule 38, paragraph 2)

plus EUR 13 for the 36th and each subsequent page

2. Search fee in respect of

– a European or supplementary European search on an application filed on or after 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 62, Rule 64, paragraph 1, Article 153, paragraph 7)

1 105

– a European or supplementary European search on an application filed before 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 64, paragraph 1, Article 153, paragraph 7)

800

– an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 158, paragraph 1)

1 785

3. Designation fee for one or more Contracting States (Article 79, paragraph 2) in respect of an application filed on or after 1 April 2009

525

4. Renewal fees for the European patent application (Article 86, paragraph 1), calculated in each case from the date of filing of the application

– for the 3rd year

420

– for the 4th year

525

– for the 5th year

735

– for the 6th year

945

– for the 7th year

1 050

– for the 8th year

1 155

– for the 9th year

1 260

– for the 10th and each subsequent year

1 420

5. Additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application (Rule 51, paragraph 2)

50 % of the belated

renewal fee

6. Examination fee (Article 94, paragraph 1) in respect of

– an application filed before 1 July 2005

1 645

– an application filed on or after 1 July 2005

1 480

– an international application filed on or after 1 July 2005 for which no supplementary European search report is drawn up (Article 153, paragraph 7)

1 645

7. Fee for grant, including fee for publication of the European patent specification (Rule 71, paragraph 3), in respect of an application filed on or after 1 April 2009

830

8. Fee for publishing a new specification of the European patent (Rule 82, paragraph 2, Rule 95, paragraph 3)

65

9. Surcharge for late performance of the acts required to maintain the European patent in amended form (Rule 82, paragraph 3, Rule 95, paragraph 3)

105

10. Opposition fee (Article 99, paragraph 1, Article 105, paragraph 2)

705

10a. Limitation or revocation fee (Article 105a, paragraph 1)

– request for limitation

– request for revocation

1 050

475

11. Fee for appeal (Article 108)

1 180

11a. Fee for petition for review (Article 112a, paragraph 4)

2 625

12. Fee for further processing (Rule 135, paragraph 1)

– in the event of late payment of a fee

50 % of the relevant fee

– in the event of late performance of the acts required under Rule 71, paragraph 3

225

– other cases

225

13. Fee for re-establishment of rights / fee for requesting restoration / fee for reinstatement of rights (Rule 136, paragraph 1, Rule 26bis.3(d) PCT, Rule 49ter.2(d) PCT, Rule 49.6(d)(i) PCT

580

14. Conversion fee (Article 135, paragraph 3, and Article 140)

65

14a. Fee for late furnishing of a sequence listing (Rule 30, paragraph 3)

210

15. Claims fee (Rule 45, paragraph 1, Rule 71, paragraph 6, and Rule 162, paragraph 1) in respect of an application filed on or after 1 April 2009

– for the 16th and each subsequent claim up to the limit of 50

210

– for the 51st and each subsequent claim

525

16. Fee for the awarding of costs (Rule 88, paragraph 3)

65

17. Fee for the conservation of evidence (Rule 123, paragraph 3)

65

18. Transmittal fee for an international application (Rule 157, paragraph 4)

115

19. Fee for the preliminary examination of an international application (Rule 58 PCT and Rule 158, paragraph 2)

1 760

20. Fee for a technical opinion (Article 25)

3 515

21. Protest fee (Rule 40.2(e) PCT and Rule 68.3(e) PCT)

– for international applications still pending on 13 December 2007

1 180

– for international applications filed on or after 13 December 2007 (Rule 158, paragraph 3)

790

(2) For European patent applications filed before 1 April 2009 and international applications which entered the regional phase before that date, the amount of the fees specified in Article 2, item 3, item 3a, item 7 and item 15 of the Rules relating to Fees as in force until 31 March 2009 shall be as follows:

3. Designation fee for each contracting state designated (Article 79, paragraph 2), designation fees being deemed paid for all contracting states upon payment of seven times the amount of this fee

90

3a. Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein

90

7. Fee for grant, including fee for printing the European patent specification (Rule 71, paragraph 3), where the application documents to be printed comprise:

7.1 not more than 35 pages

830

7.2 more than 35 pages

830

plus EUR 13 for the 36th and each subsequent page

15. Claims fee for the sixteenth and each subsequent claim (Rule 45, paragraph 1, Rule 71, paragraph 6, Rule 162, paragraph 1)

210»

Article 2

The fee for a supplementary European search on an international application for which the international search report was drawn up by the Austrian Patent Office, or, in accordance with the Protocol on Centralisation, by the National Board of Patents and Registration of Finland, the Spanish Patent and Trademark Office, the Swedish Patent and Registration Office or the Nordic Patent Institute, shall be reduced by EUR 940.

Article 3

This decision shall enter into force on 1 April 2010.

Article 4

The following transitional provisions shall apply:

(1) Without prejudice to paragraph 2, the new amounts of the fees specified in Article 1 of this decision shall be binding in

respect of payments made on or after 1 April 2010.

(2) The new amounts of the fee for an international search and the transmittal fee for an international application shall be binding in respect of applications filed on or after 1 April 2010.

(3) If within six months of 1 April 2010 a fee is paid in due time but only in the amount due before 1 April 2010, that fee shall be deemed to have been validly paid if the deficit is made good within two months of an invitation to that effect from the European Patent Office.

(4) Article 2 of this decision shall apply to international applications filed up to and including 30 June 2013, where the fee for the supplementary European search is paid on or after 1 April 2010.

Article 5

Decision CA/D 46/07 of 14 December 2007 (OJ EPO 1/2008, 12) shall be rescinded as from 1 April 2010 and replaced by this decision.

Done at Munich, 28 October 2009

For the Administrative Council
The Chairman
Alberto CASADO CERVIÑO