Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. godinu

NN 6/2010 (29.9.2010.), Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

97

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. rujna 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI DODATKA SPORAZUMU O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA 2007. GODINU

Članak 1.

Objavljuje se Dodatak Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. godinu, potpisan u Bruxellesu, 3. svibnja 2010. godine i u Zagrebu, 2. srpnja 2010. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Dodatka Sporazumu iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

DODATAK SPORAZUMU O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA 2007. GODINU

DODATAK:

Sporazumu o financiranju prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru IPA komponente prekogranična suradnja za 2007. godinu, kako je izvorno sklopljen 17. studenog 2008. između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije

Budući da

(a) je Komisija dana 10. prosinca 2007., (Odluka C(2007)5934) usvojila Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina za 2007. godinu. Sporazum o financiranju je sklopljen 17. studenog 2008. između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u svrhu provedbe programa;

(b) se Prekogranični program provodi u obliku poziva za dostavu prijedloga, produljenje roka za ugovaranje u vezi s Odlukom iz 2007. godine, potrebno je kako bi se omogućio završetak evaluacije prijava koje su pristigle te dodjeljivanje darovnica izabranim projektima. Dakle, Odlukom Komisije C(2010)1612, koja je usvojena 15. ožujka 2010., Odluka iz 2007. se mijenja i dopunjuje i time produljuje rok za ugovaranje te dodjelu bespovratnih sredstava za izabrane projekte;

(c) se Dodatak Sporazumu o financiranju sklapa u skladu s Odlukom Komisije C(2010)1612 o izmjenama i dopunama,

Članak 1.

Članak 5. mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Točka (1) mijenja se i glasi:

(1) Pojedinačni ugovori i sporazumi kojima se provodi ovaj Sporazum sklapaju se najkasnije do 31. srpnja 2011. godine.

2. Točka (2) se ukida.

3. Točka (3) ostaje nepromijenjena.

Članak 2.

Svi ostali uvjeti iz Sporazuma o financiranju ostaju nepromijenjeni.

Potpisano za i u ime Vlade Republike Hrvatske,

u Zagrebu dana 2. 7. 2010.

Hrvoje Dolenec, v. r.
državni tajnik i Nacionalni IPA koordinator
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Potpisano za i u ime Komisije,

u Bruxellesu 3. 5. 2010.

Alexandra Cas Granje, v. r.
direktorica


ADDENDUM TO THE FINANCING AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN COMMISSION CONCERNING THE CROSS–BORDER PROGRAMME CROATIA – BOSNIA AND HERZEGOVINA UNDER THE IPA CROSS–BORDER COOPERATION COMPONENT FOR THE YEAR 2007

ADDENDUM TO:

The Financing Agreement concerning the Cross–border programme Croatia – Bosnia and Herzegovina under the IPA Cross–border Cooperation component for the year 2007 as originally concluded on 17 November 2008 between the Government of the Republic of Croatia and the European Commission

Whereas

(a) The Commission adopted on 10 December 2007 (Decision C(2007)5934) the Cross–border programme between Croatia and Bosnia and Herzegovina for the year 2007. A Financing Agreement was concluded on 17 November 2008 between the Government of the Republic of Croatia and the European Commission to implement the programme.

(b) The Cross–border programme is implemented through calls for proposals. An extension of the contracting deadline for the 2007 Decision is necessary in order to allow the conclusion of the evaluation of applications received and the award of grants to projects selected. Hence, the 2007 Decision has been amended by Commission Decision C(2010)1612 adopted on 15 March 2010, whereby the contracting deadline has been extended.

(c) An addendum to the Financing Agreement shall therefore be concluded in line with the amending Commission Decision C(2010)1612.

Article 1

Article 5, is amended as follows:

1. Point (1) is replaced by the following:

(1) The individual contracts and agreements which implement this Agreement shall be concluded no later than 31 July 2011.

2. Point (2) is repealed.

3. Point (3) is unchanged.

Article 2

All other terms and conditions of the Financing Agreement remain unchanged.

Signed, for and on behalf of the Government of the Republic of Croatia,

at Zagreb on 02/07/2010

by Hrvoje Dolenec
State Secretary and National IPA Co-ordinator
Central Office for Development Strategy and Co-ordination of EU Funds

Signed, for and on behalf of the Commission,

at Brussels on 03/05/2010

by Alexandra Cas Granje
Director


Članak 3.

Provedba Dodatka Sporazumu iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove regionalnog razvoja.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Dodatak Sporazumu iz članka 1. ove Uredbe stupa na snagu danom stupanja na snagu ove Uredbe.

Klasa: 441-03/08-01/06

Urbroj: 5030112-10-4

Zagreb, 2. rujna 2010.

PREDSJEDNICA
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.