Uredba o objavi Dodatka Sporazumima o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o: Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina, Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora, ...

NN 6/2010 (29.9.2010.), Uredba o objavi Dodatka Sporazumima o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o: Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina, Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora, ...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

99

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI DODATKA SPORAZUMIMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE O: PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA, PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA, PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA, PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ »JUGOISTOČNA EUROPA« I »MEDITERAN«, U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA 2007. I 2008. GODINU

Članak 1.

Objavljuje se Dodatak Sporazumima o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o: Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora, Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija i Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran«, u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. i 2008. godinu, potpisan u Bruxellesu, 26. kolovoza 2010. godine i u Zagrebu 10. rujna 2010. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Dodatka Sporazumima iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

DODATAK SPORAZUMIMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA, O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA, O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA, O PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ »JUGOISTOČNA EUROPA« I »MEDITERAN« U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA 2007. I 2008. GODINU

DODATAK:

Sporazumima o financiranju o prekograničnom programu Hrvatska – Bosna i Hercegovina, o prekograničnom programu Hrvatska – Crna Gora, o prekograničnom programu Hrvatska – Srbija, o programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran« u okviru IPA komponente prekogranična suradnja za 2007. godinu, kako su izvorno sklopljeni 17. studenog 2008. i za 2008. godinu, kako su izvorno sklopljeni 6. srpnja 2009. između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije

Budući da

(a) je Komisija usvojila financijske Odluke C(2007)5934 od 10. prosinca 2007. i C(2008)3814 od 25. srpnja 2008 za implementaciju za godine 2007. i 2008. za prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina, financijske Odluke C(2007)6193 od 12. prosinca 2007. i C(2008)3604 od 17. srpnja 2008. za implementaciju za godine 2007. i 2008. za prekogranični program Hrvatska – Crna gora, financijske Odluke C(2007)6565 od 20. prosinca 2007. i C(2008)4595 od 29. kolovoza 2008. za implementaciju za godine 2007. i 2008. za prekogranični program Hrvatska – Srbija, i financijske Odluke C(2007)6121 od 12. prosinca 2007. i C(2008)5602 od 7. listopada 2008. za implementaciju za godine 2007. i 2008. za program financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran«;

(b) su Odlukom Komisije C(2008)6735 prenijete ovlasti upravljanja u vezi prekograničnih programa između Hrvatske i jedne ili više zemalja korisnica IPA programa i transnacionalnih programa u kojima Hrvatska sudjeluje u IPA II komponenti prekogranične suradnje, i predloženo je da odgovornosti za ugovaranje i plaćanja budu prenesene sa Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) na zasebnu agenciju za implementaciju prekograničnih programa između Hrvatske i jedne ili više zemalja korisnica IPA programa i transnacionalnih programa u kojima sudjeluje Hrvatska. Dakle, financijske Odluke za 2007. i 2008. su promijenjene Odlukom Komisije C(2010)5935 usvojene dana 25. kolovoza 2010. i time Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske zamjenjuje SAFU u svojstvu provedbene agencije;

(c) se Dodatak Sporazumima o financiranju sklapa u skladu s Odlukom Komisije C(2010)5935 o izmjenama i dopunama,

Članak 1.

Dodatak A svakog Sporazuma o financiranju mijenja se i dopunjuje:

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, koja zamjenjuje Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje, je provedbena agencija za dijelove programa koji se tiču Hrvatske.

Članak 2.

Svi ostali uvjeti iz Sporazuma o financiranju ostaju nepromijenjeni.

Potpisano za i u ime Vlade Republike Hrvatske

U Zagrebu 10. rujna 2010.

Hrvoje Dolenec, v. r.
državni tajnik i Nacionalni IPA koordinator
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Potpisano za i u ime Komisije u Bruxellesu 26. kolovoza 2010.

Michael Leigh, v. r.
generalni direktor

ADDENDUM TO THE FINANCING AGREEMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN COMMISSION CONCERNING: THE CROSS–BORDER PROGRAMME CROATIA – BOSNIA AND HERZEGOVINA, THE CROSS–BORDER PROGRAMME CROATIA – MONTENEGRO, THE CROSS–BORDER PROGRAMME CROATIA – SERBIA, THE PROGRAMME ON FINANCING THE PARTICIPATION OF CROATIA IN THE ERDF EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION TRANSNATIONAL PROGRAMMES «SOUTH–EAST EUROPE» AND «MEDITERRANEAN» UNDER THE IPA CROSS–BORDER COOPERATION COMPONENT FOR THE YEARS 2007 AND 2008

ADDENDUM TO:

The Financing Agreements concerning the Cross–border programme Croatia – Bosnia and Herzegovina, the Cross–border programme Croatia – Montenegro, the Cross–border programme Croatia – Serbia, the programme on financing the participation of Croatia in the ERDF European Territorial Cooperation transnational programmes «South–East Europe» and «Mediterranean», under the IPA Cross–border Cooperation component, for the year 2007 as originally concluded on 17 November 2008 and for the year 2008 as originally concluded on 6 July 2009, between the Government of the Republic of Croatia and the European Commission

Whereas

(a) The Commission adopted the financing Decisions C(2007)5934 of 10 December 2007 and C(2008)3814 of 25 July 2008 for the implementation for the years 2007 and 2008 respectively of the cross-border programme Croatia – Bosnia and Herzegovina, the financing Decisions C(2007)6139 of 12 December 2007 and C(2008)3604 of 17 July 2008 for the implementation for the years 2007 and 2008 respectively of the cross-border programme Croatia – Montenegro, the financing Decisions C(2007)6565 of 20 December 2007 and C(2008)4595 of 29 August 2008 for the implementation for the years 2007 and 2008 respectively of the cross-border programme Croatia – Serbia, and the financing Decisions C(2007)6121 of 12 December 2007 and C(2008)5602 of 7 October 2008 for the implementation for the years 2007 and 2008 respectively of the programme financing the participation of Croatia in the ERDF European Territorial Co-operation transnational programmes «South-East Europe» and «Mediterranean».

(b) The Commission Decision C(2008)6735 conferred on the Republic of Croatia management powers relating to cross-border programmes between Croatia and one or more IPA beneficiary countries and transnational programmes involving Croatia under the IPA Cross-Border Cooperation Component II, and recommended that responsibilities on contracting and payments be transferred from the Central Finance and Contracting Agency (CFCA) to a separate implementing agency for cross-border programmes between Croatia and one or more IPA beneficiary countries and transnational programmes involving Croatia. Hence, the 2007 and 2008 financing Decisions were amended by Commission Decision C(2010)5935 adopted on 25 August 2010, whereby the CFCA was replaced by the Agency for Regional Development as Implementing Agency.

(c) An addendum to the Financing Agreements shall therefore be concluded in line with the amending Commission Decision C(2010)5935.

Article 1

Annex A of each Financing Agreement is amended as follows:

The Agency for Regional Development in Croatia, replacing the Central Finance and Contracting Agency, is the Implementing Agency for the part of the programmes concerning Croatia.

Article 2

All other terms and conditions of the Financing Agreements remain unchanged.

Signed, for and on behalf of the Government of the Republic of Croatia,

at Zagreb on 10/09/2010

by Hrvoje Dolenec
State Secretary and National IPA Co-ordinator
Central Office for Development Strategy and Co-ordination of EU Funds

Signed, for and on behalf of the European Commission, at Brussels on 26/08/2010

by Michael Leigh
Director GeneralČlanak 3.

Provedba Dodatka sporazumima iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove regionalnog razvoja.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Dodatak sporazumima iz članka 1. ove Uredbe stupa na snagu danom stupanja na snagu ove Uredbe.

Klasa: 441-03/09-01/02

441-03/09-01/05

441-03/09-01/04

441-03/09-01/03

Urbroj: 5030125-10-4

Zagreb, 16. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.