Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja

NN 1/2011 (11.2.2011.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja

HRVATSKI SABOR

2

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/14

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja, sastavljen u Ženevi, 12. kolovoza 2008., u izvorniku na francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SPORAZUM O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA

Niže potpisani, opunomoćenici vlada država članica Unije, u skladu sa člankom 22. stavkom 4. Ustava Svjetske poštanske unije, sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964., jednoglasno su i u skladu sa člankom 25. stavkom 4. Ustava, sastavili sljedeći Sporazum, koji je u skladu s načelima Ustava vezanima uz provedbu sigurne i dostupne poštanske usluge plaćanja prilagođene najvećem broju korisnika na temelju sustava koji omogućavaju interoperabilnost mreža imenovanih operatora.

Dio I.
ZAJEDNIČKA NAČELA KOJA SE ODNOSE NA POŠTANSKE USLUGE PLAĆANJA

Poglavlje I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

PODRUČJE PRIMJENE SPORAZUMA

1. Svaka država članica na svojem području, uz najveći trud, osigurava najmanje jednu od sljedećih poštanskih usluga plaćanja:

1.1 poštansku uputnicu: pošiljatelj predaje sredstva na mjestu pristupa usluzi imenovanog operatora i traži da se primatelju isplati puni iznos u gotovini, bez odbitaka.

1.2 nalog za isplatu: pošiljatelj nalaže terećenje svojeg računa kod imenovanog operatora i traži da se primatelju isplati puni iznos u gotovini, bez odbitaka.

1.3 nalog za uplatu: pošiljatelj predaje sredstva na mjestu pristupa usluzi imenovanog operatora i traži da se ta sredstva doznače na račun primatelja, bez odbitaka.

1.4 prijenos putem pošte: pošiljatelj nalaže terećenje svojeg računa kod imenovanog operatora i traži da se na račun primatelja kod imenovanog operatora isplatitelja doznači istovjetni iznos, bez odbitaka.

2. Pravilnikom se određuju potrebni postupci za izvršenje ovog Sporazuma.

Članak 2.

DEFINICIJE

1. Nadležno tijelo: svako državno tijelo države članice koje, na temelju ovlasti dodijeljene zakonom ili propisima, nadzire aktivnosti imenovanog operatora ili osoba navedenih u ovom članku. Nadležno tijelo može stupiti u vezu s administrativnim ili pravnim tijelima uključenima u suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i osobito s nacionalnom financijskom obavještajnom jedinicom i nadzornim tijelima.

2. Predujam: djelomična uplata imenovanog operatora izdavatelja imenovanom operatoru isplatitelju u cilju olakšavanja financijske situacije vezane uz poštanske usluge plaćanja imenovanog operatora isplatitelja.

3. Pranje novca: konverzija ili prijenos sredstava uz znanje da su ta sredstva rezultat kriminalnih aktivnosti ili sudjelovanja u takvim aktivnostima, s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla tih sredstava ili pomaganja nekoj osobi koja je sudjelovala u takvoj aktivnosti da izbjegne pravne posljedice svojih postupaka; smatra se da do pranja novca dolazi ako aktivnosti koje stvaraju novac predodređen za pranje podliježu progonu na državnom području druge države članice ili treće države.

4. Razdvajanje sredstava: obvezno razdvajanje sredstava korisnika od sredstava imenovanog operatora, što sprječava korištenje sredstava korisnika u neke druge svrhe osim svrhe obavljanja poslova poštanske usluge plaćanja.

5. Klirinška kuća: u okviru višestrane razmjene, klirinška kuća postupa po međusobnim dugovanjima i potraživanjima koja proizlaze iz usluga koje jedan operator pruža drugome. Njena uloga je obračunati dugovanja/potraživanja između operatora koja se namiruju putem ovlaštene banke i poduzeti potrebne korake u slučaju nepravilnosti tijekom prijeboja.

6. Kliring: sustav koji omogućava da se broj plaćanja svede na najmanju mjeru izrađivanjem periodičnog salda dugovanja i potraživanja uključenih strana. Kliring se sastoji od dvije faze: utvrđivanja dvostranih salda i, nakon zbrajanja salda izračun ukupnog stanja svakog subjekta s obzirom na cjelokupnu zajednicu u cilju obavljanja samo jednog prijeboja na temelju dužničkog ili vjerovničkog stanja dotičnog subjekta.

7. Objedinjeni račun: objedinjavanje sredstava iz različitih izvora u jedan račun.

8. Vezani račun: žiro-račun koji uzajamno otvaraju imenovani operatori kao dio dvostranih odnosa pomoću kojeg se namiruju međusobna dugovanja i potraživanja.

9. Kriminalna aktivnost: svako sudjelovanje u počinjenju ili počinjenje kaznenog djela ili prekršaja, kako je utvrđeno u nacionalnom zakonodavstvu.

10. Sigurnosni polog: položeni iznos u obliku gotovine ili vrijednosnih papira u cilju jamstva plaćanja između imenovanih operatora.

11. Primatelj: fizička ili pravna osoba koju pošiljatelj navede kao korisnika uputnice, naloga ili žiro prijenosa putem pošte.

12. Treća valuta: posrednička valuta koja se koristi u slučajevima nekonvertibilnosti između dviju valuta ili za namiru obračuna.

13. Detaljna provjera korisnika: opća obveza imenovanih operatora koja obuhvaća sljedeće zadatke:

– identifikaciju korisnika;

– dobivanje informacija o svrsi poštanskog naloga za plaćanje;

– nadzor poštanskih naloga za plaćanje;

– provjeru jesu li informacije o korisnicima ažurirane;

– prijavu sumnjivih transakcija nadležnim tijelima.

14. Elektronički podaci vezani uz poštanske naloge za plaćanje: podaci koji se prenose elektroničkim putem od jednog imenovanog operatora do drugog, vezano uz izvršenje poštanskih naloga za plaćanje, upite, promjenu ili ispravak adrese ili povrat novca; te podatke unose imenovani operatori ili ih automatski generira njihov informacij ski sustav, a označavaju promjenu statusa poštanskog naloga za plaćanje ili zahtjeva za nalog.

15. Osobni podaci: osobni identifikacijski podaci pošiljatelja ili primatelja. Ovi se podaci smiju koristiti samo u svrhu u koju su prikupljeni.

16. Poštanski podaci: podaci potrebni za usmjeravanje i praćenje poštanskog naloga za plaćanje ili za potrebe statistike, kao i za centralizirani klirinški sustav.

17. Elektronička razmjena podataka (EDI): računalna razmjena podataka o prometu pomoću mreža i standardnih formata usklađenih sa sustavom Unije.

18. Pošiljatelj: fizička ili pravna osoba koja imenovanom operatoru daje nalog za izvršenje poštanske usluge plaćanja u skladu s aktima Unije.

19. Financiranje terorizma: obuhvaća financiranje djela terorizma, terorista i terorističkih organizacija.

20. Sredstva korisnika: iznosi koje pošiljatelj u gotovini dostavlja imenovanom operatoru izdavatelju ili za koje se tereti račun pošiljatelja, što je upisano u knjige imenovanog operatora izdavatelja, ili koje pošilj atelj dostavlja bilo kojom drugom sigurnom metodom elektroničkog bankarstva i stavlja na raspolaganje imenovanom operatoru izdavatelju ili bilo kojem drugom financijskom operatoru u cilju plaćanja primatelju kojeg odredi pošiljatelj u skladu s postojećim Sporazumom i njegovim Pravilnikom.

21. Valuta izdavanja: valuta odredišne države ili treća valuta koju određuje odredišna država u kojoj se izdaje poštanski nalog za plaćanje.

22. Imenovani operator izdavatelj: imenovani operator koji prenosi poštanski nalog za plaćanje imenovanom operatoru isplatitelju, u skladu s aktima Unije.

23. Imenovani operator isplatitelj: imenovani operator odgovoran za izvršavanje poštanskog naloga za plaćanje u odredišnoj državi, u skladu s aktima Unije.

24. Rok valjanosti: vremensko razdoblje tijekom kojeg se poštanski nalog za plaćanje može izvršiti ili otkazati.

25. Mjesto pristupa usluzi: fizičko ili virtualno mjesto na kojem korisnik može predati ili primiti poštanski nalog za plaćanje.

26. Naknada – iznos koji imenovani operator izdavatelj duguje imenovanom operatoru isplatitelju za isplatu primatelju.

27. Opozivost: mogućnost pošiljatelja da opozove svoj poštanski nalog za plaćanje (uputnica, nalog ili prijenos) do trenutka plaćanja ili pri isteku roka valjanosti ako plaćanje nije izvršeno.

28. Rizik druge strane u poslu: rizik povezan s neispunjenjem ugovornih obveza od strane stranaka ugovora. To se smatra rizikom od gubitka ili rizikom nelikvidnosti.

29. Rizik likvidnosti: rizik od privremene nemogućnosti sudionika ili druge strane u sustavu namire da pravovremeno i u cijelosti ispuni obvezu.

30. Prijavljivanje sumnjivih transakcija: obveza imenovanog operatora, na temelju nacionalnog zakonodavstva i rezolucija Unije, da svoja nadležna državna tijela obavijesti o sumnjivim transakcijama.

31. Praćenje i pronalaženje: sustav koji u svakom trenutku omogućava praćenje kretanja poštanskog naloga za plaćanje i utvrđivanje njegove lokacije i statusa.

32. Cijena: iznos koji pošiljatelj plaća imenovanom operatoru izdavatelju za poštansku uslugu plaćanja.

33. Sumnjiva transakcija: jedan ili više poštanskih naloga za plaćanje ili zahtjeva za povrat novca koji se odnose na poštanski nalog za plaćanje povezanih s kaznenim djelom pranja novca ili financiranja terorizma.

34. Korisnik: fizička ili pravna osoba, pošiljatelj ili primatelj, koji koristi poštanske usluge plaćanja u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 3.

IMENOVANJE OPERATORA

1. U roku od šest mjeseci od kraja Kongresa države članice obavještavaju Međunarodni ured o nazivu i adresi državnog tijela odgovornog za nadzor poštanskih usluga plaćanja. U roku od šest mjeseci od kraja Kongresa, države članice također dostavljaju Međunarodnom uredu naziv i adresu operatora (jednog ili više njih) koji je (su) službeno ovlašten(i) za obavljanje poštanskih usluga plaćanja putem svoje(ih) mreže(a) i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz akata Unije na njegovom(njihovom) području. Promjene koje se tiču ržavnih tijela i službeno imenovanih operatora se, između Kongresa, što prije priopćuju Međunarodnom uredu.

2. Imenovani operatori pružaju poštanske usluge plaćanja u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 4.

FUNKCIJE DRŽAVA ČLANICA

1. Države članice poduzimaju potrebne korake kako bi osigurale kontinuitet poštanskih usluga plaćanja u slučaju neispunjenja ugovornih obveza od strane njihovih imenovanih operatora, ne dovodeći u pitanje obveze tih operatora prema drugim imenovanim operatorima temeljem akata Unije.

2. U slučaju neispunjenja ugovorne obveze od stranke njenog imenovanog operatora, država članica obavještava, putem Međunarodnog ureda, druge države članice koje su stranke ovog Sporazuma, o sljedećem:

2.1 obustavi njenih poštanskih usluga plaćanja, od naznačenog datuma i do daljnjeg;

2.2 mjerama poduzetima u cilju ponovnog uspostavljanja usluga pod odgovornošću bilo kojeg novog imenovanog operatora.

Članak 5.

OPERATIVNE FUNKCIJE

1. Imenovani operatori odgovorni su za obavljanje poštanskih usluga plaćanja prema drugim operatorima i korisnicima.

2. Odgovorni su za rizike poput rizika poslovanja, rizika likvidnosti i rizika druge strane u poslu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

3. U cilju pružanja poštanskih usluga plaćanja, što im je povjerila njihova država članica, imenovani operatori sklapaju dvostrane ili mnogostrane sporazume s imenovanim operatorima po njihovom izboru.

Članak 6.

VLASNIŠTVO NAD SREDSTVIMA POŠTANSKIH USLUGA PLAĆANJA

1. Iznos novca, dostavljen u gotovini ili za koji se tereti račun za izvršenje poštanskog naloga za plaćanje, pripada pošiljatelju do trenutka isplate primatelju ili doznake na račun primatelja.

2. Tijekom roka valjanosti poštanskog naloga za plaćanje, pošiljatelj ga može opozvati do isplate primatelju ili doznake na račun primatelja.

Članak 7.

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA, FINANCIRANJE TERORIZMA I FINANCIJSKOG KRIMINALA

1. Imenovani operatori poduzimaju sve potrebne korake kako bi ispunili svoje obveze koje proizlaze iz domaćeg i međunarodnog zakonodavstva a odnose se na suzbijanje pranja novca, financiranja terorista i financijskog kriminala.

2. Oni trebaju obavijestiti nadležna tijela njihovih država o sumnjivim transakcijama, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima.

3. U Pravilniku se detaljno navode obveze imenovanih operatora u odnosu na identifikaciju korisnika, detaljnu provjeru i postupke za provedbu propisa protiv pranja novca, financiranja terorizma i financijskog kriminala.

Članak 8.

TAJNOST PODATAKA

1. Imenovani operatori moraju osigurati tajnost osobnih podataka i njihovo korištenje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i, prema potrebi, međunarodnim obvezama i Pravilnikom. Odredbe ovog članka ne ograničavaju dostavljanje osobnih podataka na zahtjev koji se temelji na nacionalnom zakonodavstvu svake države članice.

2. Podaci potrebni za izvršenje poštanskog naloga za plaćanje su tajni.

3. Za potrebe statistike i u moguću svrhu mjerenja kvalitete usluga i središnjeg kliringa, imenovani operatori su obvezni osigurati Međunarodnom uredu Svjetske poštanske unije poštanske podatke najmanje jednom godišnje. Sa svim pojedinačnim poštanskim podacima Međunarodni ured mora postupati uz očuvanje tajnosti.

Članak 9.

TEHNOLOŠKA NEUTRALNOST

1. Razmjena podataka nužnih za pružanje usluga određenih u ovom Sporazumu uređena je načelom tehnološke neutralnosti, što znači da pružanje ove usluge ne ovisi o korištenju određene tehnologije.

2. Postupci za izvršavanje poštanskih naloga za plaćanje, uključujući i uvjete za predaju, knjiženje i otpremu naloga te plaćanje i povrat novca po nalogu i za obradu upita te rok za isplatu sredstava primatelju mogu biti različiti, ovisno o tehnologiji korištenoj za 7. prijenos naloga.

3. Poštanske usluge plaćanja mogu se pružati na temelju kombinacije različitih 9. tehnologija.

Poglavlje II.
OPĆA NAČELA I KVALITETA USLUGE

Članak 10.

OPĆA NAČELA

1. Dostupnost putem mreže

1.1 Poštanske usluge plaćanja pružaju imenovani operatori putem svojih mreža i/ili preko mreže bilo kojeg drugog partnera da bi osigurali dostupnost ovih usluga najvećem broju korisnika.

1.2 Pristup poštanskim uslugama plaćanja imaju svi korisnici, bez obzira na bilo kakav ugovorni ili komercijalni odnos s imenovanim operatorom.

2. Razdvajanje sredstava

2.1 Sredstva korisnika moraju biti razdvojena. Ta sredstva i tokovi koje generiraju moraju biti razdvojeni od ostalih sredstava i tokova operatora, osobito od njihovih vlastitih sredstava.

2.2 Namire vezane uz naknadu između imenovanih operatora odvojene su od namira koje se odnose na sredstva korisnika.

3. Valuta izdavanja i valuta isplate u odnosu na poštanske naloge za plaćanje

3.1 Iznos poštanskog naloga za plaćanje izražava se i plaća u valuti odredišne države ili u bilo kojoj drugoj valuti koju odredi odredišna država.

4. Neporecivost

4.1 Prijenos poštanskih naloga za plaćanje elektroničkim putem podliježe načelu neporecivosti, što znači da imenovani operator izdavatelj ne dovodi u pitanje postojanje ovih naloga, a imenovani operator isplatitelj ne poriče primitak naloga, ako je poruka u skladu s primjenjivim tehničkim normama.

4.2 Neporecivost elektroničkih poštanskih naloga za plaćanje osigurana je tehnološkim sredstvima, bez obzira na sustav koji koriste imenovani operatori.

5. Izvršenje poštanskih naloga za plaćanje

5.1 Poštanski nalozi za plaćanje koji se prenose između imenovanih operatora moraju se izvršavati u skladu s odredbama ovog Sporazuma i nacionalnim zakonodavstvom.

5.2 U mreži imenovanog operatora, iznos koji pošiljatelj dostavlja imenovanom operatoru izdavatelju jednak je iznosu koji imenovani operator isplaćuje primatelju.

5.3 Isplata primatelju ne ovisi o tome je li imenovani operator isplatitelj primio odgovarajuća sredstva od pošiljatelja. Isplata ovisi o tome je li imenovani operator izdavatelj izvršio svoje obveze prema imenovanom operatoru isplatitelju vezano uz djelomični predujam ili osiguranje vezanog računa.

6. Određivanje cijena

6.1 Imenovani operator izdavatelj određuje cijenu poštanskih usluga plaćanja.

6.2 Ova cijena može se uvećati za cijenu svake neobvezne ili dodatne usluge koju zatraži pošiljatelj.

7. Izuzeće od plaćanja poštarine

7.1 Odredbe Svjetske poštanske konvencije koje se odnose na izuzeće od plaćanja poštarine na poštanske pošiljke namijenjene ratnim zarobljenicima i civilnim zatočenicima mogu se primjenjivati na poštanske usluge plaćanja za ovu kategoriju primatelja.

8. Naknada imenovanom operatoru isplatitelju

8.1 Imenovani operator isplatitelj dobiva naknadu od imenovanog operatora izdavatelja za izvršenje poštanskih naloga za plaćanje.

9. Učestalost namire između imenovanih operatora

9.1 Učestalost namire između imenovanih operatora koja se tiče iznosa plaćenih ili doznačenih primatelju u ime pošiljatelja može se razlikovati od učestalosti koja se odnosi na namiru naknade između imenovanih operatora. Plaćeni ili doznačeni iznosi namiruju se najmanje jednom mjesečno.

10. Obveza obavještavanja korisnika

10.1 Korisnici imaju pravo na sljedeće informacije koje će se objaviti i staviti na raspolaganje svim pošiljateljima: uvjeti za pružanje poštanske usluge plaćanja, cijene, naknade, tečajne stope i aranžmani, uvjeti primjene odgovornosti i adrese službi za informacije i upite.

10.2 Pristup ovim informacijama je besplatan.

Članak 11.

KVALITETA USLUGE

Imenovani operatori mogu označiti poštanske usluge plaćanja zajedničkom robnom markom.

Poglavlje III.
NAČELA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Članak 12.

INTEROPERABILNOST

1. Mreže

1.1 U cilju razmjene podataka potrebnih za obavljanje poštanske usluge plaćanja između svih imenovanih operatora kao i nadzora kvalitete usluga, imenovani operatori koriste sustav elektroničke razmjene podataka (EDI) Unije ili bilo koji drugi sustav kojim se osigurava interoperabilnost poštanskih usluga plaćanja u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 13.

OSIGURAVANJE SIGURNOSTI ELEKTRONIČKIH RAZMJENA

1. Imenovani operatori odgovorni su za pravilno funkcioniranje njihove opreme.

2. Sigurnost elektroničkog prijenosa podataka osigurava se u cilju autentičnosti i integriteta prenesenih podataka.

3. Imenovani operatori osiguravaju sigurnost transakcija u skladu s međunarodnim normama.

Članak 14.

PRAĆENJE I PROLAŽENJE

1. Sustavi koje koriste imenovani operatori dopuštaju praćenje obrade naloga i opoziv naloga od strane pošiljatelja, do trenutka isplate odgovarajućeg iznosa primatelju ili doznake istog iznosa na račun primatelja, ili, ako je prikladno, povrata novca pošiljatelju.

Dio II.
PRAVILA KOJA UREĐUJU POŠTANSKE USLUGE PLAĆANJA

Poglavlje I.
OBRADA POŠTANSKIH NALOGA ZA PLAĆANJE

Članak 15.

PREDAJA, KNJIŽENJE I PRIJENOS POŠTANSKIH NALOGA ZA PLAĆANJE

1. Uvjeti za predaju, knjiženje i prijenos poštanskih naloga za plaćanje utvrđeni su u Pravilniku.

2. Razdoblje valjanosti poštanskih naloga za plaćanje ne smije se produljivati. Ono je utvrđeno u Pravilniku.

Članak 16.

PROVJERAVANJE I OTPUŠTANJE SREDSTAVA

1. Nakon što potvrdi identitet primatelja uplate u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i točnost informacija koje je dao, imenovani operator vrši isplatu u gotovini. Kod naloga za uplatu ili prijenos, to se plaćanje doznačuje na račun primatelja.

2. Rokovi za isplatu sredstava utvrđuju se dvostranim i mnogostranim sporazumima između imenovanih operatora.

Članak 17.

NAJVEĆI IZNOS

Imenovani operatori obavještavaju Međunarodni ured Svjetske poštanske unije o najvećim iznosima za slanje ili primanje propisanima u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 18.

POVRAT NOVCA

1. Opseg povrata novca

1.1 Povrat novca u okviru poštanske usluge plaćanja mora obuhvatiti puni iznos poštanskog naloga za plaćanje u valuti države izdavanja. Iznos koji se vraća mora biti jednak iznosu koji je pošiljatelj platio ili iznosu kojim je terećen njegov račun. Cijena poštanske usluge plaćanja dodaje se iznosu koji se vraća u slučaju pogreške imenovanog operatora.

Poglavlje II.
POTRAŽNICE I ODGOVORNOST

Članak 19.

POTRAŽNICE

1. Potražnice se razmatraju unutar razdoblja od šest mjeseci od dana koji slijedi nakon dana na koji je poštanski nalog za plaćanje prihvaćen.

2. Imenovani operatori, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, imaju pravo naplaćivati od korisnika naknade za potražnice za poštanske naloge za plaćanje.

Članak 20.

ODGOVORNOST IMENOVANIH OPERATORA PREMA KORISNICIMA

1. Postupanje sa sredstvima

1.1 Imenovani operator izdavatelj odgovoran je pošiljatelju za iznose koji su mu predani na šalteru ili kojima je teretio pošiljateljev račun sve dok poštanski nalog za plaćanje ne bude uredno plaćen ili sredstva doznačena na račun primatelja, ili dok sredstva ne budu vraćena pošiljatelju u obliku gotovine ili kao doznaka na njegov račun.

Članak 21.

OBVEZE I ODGOVORNOST KOJE IMENOVANI OPERATORI IMAJU JEDAN PREMA DRUGOME

1. Svaki imenovani operator odgovoran je za vlastite pogreške.

2. Uvjeti i opseg odgovornosti utvrđeni su u Pravilniku.

Članak 22.

IZOSTANAK ODGOVORNOSTI IMENOVANIH OPERATORA

1. Imenovani operatori nisu odgovorni:

1.1 u slučajevima kašnjenja u obavljanju usluge;

1.2 kad ne mogu odgovarati za izvršenje poštanskog naloga za plaćanje zbog uništenja podataka o poštanskoj usluzi plaćanja uslijed više sile, osim ako se njihova odgovornost može dokazati na drugi način;

1.3 kad je šteta uzrokovana pogreškom ili nemarom pošiljatelja, osobito u vezi s njegovom odgovornošću za pružanje točnih informacija kojima potkrepljuje svoj poštanski nalog za plaćanje, uključujući činjenicu da su sredstva koja se šalju iz zakonitog izvora i da je svrha poštanskog naloga za plaćanje zakonita;

1.4 ako sredstva koja se šalju budu zaplijenjena;

1.5 u slučaju sredstava ratnih zarobljenika ili civilnih zatočenika;

1.6 ako korisnik nije podnio potražnicu unutar razdoblja utvrđenog u Pravilniku;

1.7 ako je vrijeme dopušteno za žalbu u vezi s poštanskim uslugama plaćanja u državi izdavanja isteklo.

Članak 23.

REZERVE VEZANE UZ ODGOVORNOST

Na odredbe vezane uz odgovornost propisane člancima 20. do 22. ne mogu se stavljati rezerve, osim u slučaju dvostranog sporazuma.

Poglavlje III.
FINANCIJSKI ODNOSI

Članak 24.

RAČUNOVODSTVENA I FINANCIJSKA PRAVILA

1. Računovodstvena pravila

1.1 Imenovani operator mora postupati u skladu s računovodstvenim pravilima utvrđenima u Pravilniku.

2. Priprema mjesečnih i općih računa

2.1 Imenovani operator isplatitelj priprema za svakog imenovanog operatora izdavatelja mjesečni račun u kojem prikazuje iznose plaćene za poštanske naloge za plaćanje. Mjesečni računi moraju biti uključeni, u istim razmacima, u opći obračunski račun koji uključuje i djelomični predujam i na temelju kojeg se izrađuje bilanca.

3. Predujam

3.1 U slučaju neravnoteže u razmjenama između imenovanih operatora, imenovani operator izdavatelj plaća predujam imenovanom operatoru isplatitelju najmanje jednom mjesečno, na početku obračunskog razdoblja. U slučajevima u kojima se zbog povećane učestalosti obračuna razmjena razdoblje smanji na manje od tjedna, operatori se mogu dogovoriti o odricanju od predujma.

4. Objedinjeni račun

4.1 U načelu svaki imenovani operator mora imati jedan objedinjeni račun za sredstva korisnika. Ta se sredstva koriste isključivo za namirivanje naloga plaćenih primateljima ili za vraćanje iznosa iz neizvršenih naloga pošiljateljima.

4.2 Svi predujmovi koje je platio imenovani operator izdavatelj doznačuju se na objedinjeni račun za imenovanog operatora isplatitelja. Ti predujmovi koriste se isključivo za plaćanja primateljima.

5. Sigurnosni polog

5.1 Plaćanje sigurnosnog pologa može se zahtijevati u skladu s uvjetima predviđenima Pravilnikom.

Članak 25.

PRIJEBOJ I KLIRING

1. Centralizirani prijeboj

1.1 Prijeboj između imenovanih operatora može proći kroz središnju klirinšku kuću, u skladu s postupcima utvrđenima u Pravilniku, i vrši se s objedinjenih računa imenovanih operatora.

2. Dvostrani prijeboj

2.1 Obračun na temelju stanja općeg računa

2.1.1 Općenito, imenovani operatori koji nisu članovi centraliziranog klirinškog sustava namiruju račune na temelju stanja općeg računa.

2.2 Vezani račun

2.2.1 Ako imenovani operatori imaju žiro-sustav, svaki može otvoriti vezani račun pomoću kojeg će namiriti uzajamne dugove i potraživanja nastale iz poštanske usluge plaćanja.

2.2.2 Ako imenovani operator isplatitelj nema žiro-sustav, vezani račun može se otvoriti kod druge financijske institucije.

2.3 Valuta namire

2.3.1 Namira se vrši u valuti države odredišta ili u trećoj valuti koju dogovore imenovani operatori.

Dio III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

STAVLJANJE REZERVI NA KONGRESU

1. Svaka rezerva koja nije spojiva s ciljem i svrhom Unije nije dopuštena.

2. Kao opće pravilo, svaka država članica čije stajalište ne dijele druge države članice treba nastojati, u najvećoj mogućoj mjeri, prilagoditi se mišljenju većine. Rezerve se stavljaju samo u slučajevima apsolutne nužnosti i moraju biti valjano opravdane.

3. Svaka rezerva na određeni članak ovoga Sporazuma podnosi se Kongresu kao prijedlog Kongresu sastavljen u pisanom obliku na jednom od radnih jezika Međunarodnog ureda i u skladu s mjerodavnim odredbama Poslovnika Kongresa.

4. Da bi proizvodio učinke, svaki prijedlog vezan uz rezervu mora odobriti većina koja je potrebna za izmjenu i dopunu članka na koji se rezerva odnosi.

5. U načelu, rezerve primjenjuju se na temelju uzajamnosti između države članice koja je stavila rezervu i drugih država članica.

6. Rezerve u vezi s ovim Sporazumom stavljaju se u njegov Završni protokol na temelju prijedloga koje je odobrio Kongres.

Članak 27.

ZAVRŠNE ODREDBE

1. U svim slučajevima koji nisu izrijekom uređeni ovim Sporazumom gdje god je to moguće analogijom se primjenjuju odredbe Konvencije.

2. Članak 4. Ustava ne primjenjuje se na ovaj Sporazum.

3. Uvjeti za prihvaćanje prijedloga koji se odnose na ovaj Sporazum i Pravilnik

3.1 Da bi proizvodili učinke, prijedlozi koji se upućuju Kongresu, a odnose se na ovaj Sporazum moraju biti odobreni većinom glasova država članica koje su prisutne i glasuju i koje su stranke ovog Sporazuma i imaju pravo glasovati. Najmanje polovica tih država članica koje imaju predstavnika na Kongresu i imaju pravo glasovati mora biti nazočna u trenutku glasovanja.

3.2 Da bi proizvodili učinak, prijedlozi koji se odnose na Pravilnik ovoga Sporazuma moraju biti odobreni od većine članica Vijeća za poštansku operativu koje su stranke ovog Sporazuma i imaju pravo glasati.

3.3 Da bi proizvodili učinak, prijedlozi podneseni između dva Kongresa, koji se odnose na ovaj Sporazum, moraju dobiti:

3.3.1 dvije trećine glasova, pri čemu je najmanje polovica država članica koje su stranke Sporazuma i koje imaju pravo glasati, sudjelovala u glasovanju, ako se radi o dodavanju novih odredaba;

3.3.2 većinu glasova, pri čemu je najmanje polovica država članica koje su stranke Sporazuma i koje imaju pravo glasati, sudjelovala u glasovanju, ako se radi o izmjenama i dopunama odredaba ovog Sporazuma;

3.3.3 većinu glasova ako se radi o tumačenju odredaba ovog Sporazuma.

3.4 Bez obzira na odredbe pod 3.3.1., svaka država članica čije nacionalno zakonodavstvo još nije usklađeno s predloženim dodatkom može, unutar devedeset dana od datuma primitka takve obavijesti, uputiti pisanu izjavu generalnom direktoru Međunarodnog ureda izražavajući nemogućnost prihvaćanja tog dodatka.

Članak 28.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine i ostaje na snazi do stupanja na snagu akata sljedećeg Kongresa.

U potvrdu toga opunomoćenici vlada država ugovornica potpisali su ovaj Sporazum u jednom izvorniku koji se pohranjuje kod generalnog direktora Međunarodnog ureda. Njegovu presliku Međunarodni ured Svjetske poštanske unije dostavlja svakoj stranci.

Sastavljeno u Ženevi, 12. kolovoza 2008.

Za Islamsku Republiku
Afganistan:

Za Kraljevinu Butan:

Za Republiku Južnu Afriku:

Za Plurinacionalnu Državu Boliviju:

Za Republiku Albaniju:

Za Bosnu i Hercegovinu:

Za Alžirsku Narodnu
Demokratsku Republiku:

Za Republiku Bocvanu:

Za Saveznu Republiku
Njemačku:

Za Saveznu Republiku Brazil:

Za Sjedinjene Američke Države:

Za Brunej Darussalam:

Za Republiku Angolu:

Za Republiku Bugarsku:

Za Antigvu i Barbudu:

Za Burkinu Faso:

Za Kraljevinu Saudijsku
Arabiju:

Za Republiku Burundi:

Za Argentinsku Republiku:

Za Kraljevinu Kambodžu:

Za Republiku Armeniju:

Za Republiku Kamerun:

Za Australiju:

Za Kanadu:

Za Republiku Austriju:

Za Republiku Kabo Verde:

Za Republiku Azerbajdžan:

Za Srednjoafričku Republiku:

Za Zajednicu Bahama:

Za Republiku Čile:

Za Kraljevinu Bahrein:

Za Narodnu Republiku Kinu:

Za Narodnu Republiku
Bangladeš:

Za Republiku Cipar:

Za Barbados:

Za Republiku Kolumbiju:

Za Republiku Bjelarus:

Za Uniju Komora:

Za Kraljevinu Belgiju:

Za Republiku Kongo:

Za Belize:

Za Republiku Koreju:

Za Republiku Benin:

Za Republiku Kostariku:

Za Republiku Côte d'Ivoire:

Za Gruziju:

Za Republiku Hrvatsku:

Za Republiku Ganu:

Za Republiku Kubu:

Za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske:

Za Kraljevinu Dansku:

Za Prekomorske zemlje

(Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske):

Za Republiku Džibuti:

Za Helensku Republiku:

Za Dominikansku Republiku:

Za Grenadu:

Za Zajednicu Dominike:

Za Republiku Gvatemalu:

Za Arapsku Republiku Egipat:

Za Republiku Gvineju:

Za Republiku El Salvador:

Za Republiku Gvineju Bisau:

Za Ujedinjene Arapske Emirate:

Za Republiku Ekvatorsku Gvineju:

Za Republiku Ekvador:

Za Republiku Gvajanu:

Za Eritreju:

Za Republiku Haiti:

Za Kraljevinu Španjolsku:

Za Republiku Honduras:

Za Republiku Estoniju:

Za Republiku Mađarsku:

Za Saveznu Demokratsku
Republiku Etiopiju:

Za Republiku Indiju:

Za Republiku Fidži Otoci:

Za Republika Indoneziju:

Za Republiku Finsku:

Za Islamsku Republiku Iran:

Za Francusku Republiku:

Za Republiku Irak:

Za Gabonsku Republiku:

Za Irsku:

Za Republiku Gambiju:

Za Island:

Za Državu Izrael:

Za Maleziju:

Za Talijansku Republiku:

Za Republiku Malavi:

Za Veliku Socijalističku
Narodnu Libijsku Arapsku Džamahiriju:

Za Republiku Maldivi:

Za Jamajku:

Za Republiku Mali:

Za Japan:

Za Republiku Maltu:

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan:

Za Kraljevinu Maroko:

Za Republiku Kazakstan:

Za Republiku Mauricijus:

Za Republiku Keniju:

Za Islamsku Republiku
Mauritaniju:

Za Kirgisku Republiku:

Za Sjedinjene Meksičke Države:

Za Republiku Kiribati:

Za Republiku Moldovu:

Za Državu Kuvajt:

Za Kneževinu Monako:

Za Laosku Narodnu
Demokratsku Republiku:

Za Mongoliju:

Za Kraljevinu Lesoto:

Za Crnu Goru:

Za Republiku Latviju:

Za Republiku Mozambik:

Za Republiku Makedoniju:

Za Uniju Mjanmar:

Za Libanonsku Republiku:

Za Republiku Namibiju:

Za Republiku Liberiju:

Za Republiku Nauru:

Za Kneževinu Lihtenštajn:

Za Saveznu Demokratsku
Republiku Nepal:

Za Republiku Litvu:

Za Republiku Nikaragvu:

Za Veliko Vojvodstvo
Luksemburg:

Za Republiku Niger:

Za Republiku Madagaskar:

Za Saveznu Republiku Nigeriju:

Za Kraljevinu Norvešku:

Za Sveti Kristofor i Nevis:

Za Novi Zeland:

Za Svetu Luciju:

Za Sultanat Oman:

Za Republiku San Marino:

Za Republiku Ugandu:

Za Sveti Vincent i Grenadine:

Za Republiku Uzbekistan:

Za Salomonove Otoke:

Za Islamsku Republiku Pakistan:

Za Nezavisnu Državu Samou:

Za Republiku Panamu:

Za Demokratsku Republiku Sveti Toma i Prinsipe:

Za Papuu Novu Gvineju:

Za Republiku Senegal:

Za Republiku Paragvaj:

Za Republiku Srbiju:

Za Kraljevinu Nizozemsku:

Za Republiku Sejšeli:

Za Nizozemske Antile i Arubu:

Za Republiku Sijera Leone:

Za Republiku Peru:

Za Republiku Singapur:

Za Republiku Filipini:

Za Slovačku Republiku:

Za Republiku Poljsku:

Za Republiku Sloveniju:

Za Portugalsku Republiku:

Za Somalijsku Republiku:

Za Državu Katar:

Za Republiku Sudan:

Za Demokratsku Republiku Kongo:

Za Demokratsku Socijalističku Republiku Šri Lanku:

Za Demokratsku Narodnu Republiku Koreju:

Za Kraljevinu Švedsku:

Za Rumunjsku:

Za Švicarsku Konfederaciju:

Za Rusku Federaciju:

Za Republiku Surinam:

Za Republiku Ruandu:

Za Kraljevinu Svazi:

Za Sirijsku Arapsku Republiku:

Za Republiku Tursku:

Za Republiku Tadžikistan:

Za Tuvalu:

Za Ujedinjenu Republiku Tanzaniju:

Za Ukrajinu:

Za Republiku Čad:

Za Istočnu Republiku Urugvaj:

Za Češku Republiku:

Za Republiku Vanuatu:

Za Kraljevinu Tajland:

Za Državu Vatikanskoga Grada:

Za Demokratsku Republiku Timor-Leste:

Za Bolivarijansku Republiku Venezuelu:

Za Togoansku Republiku:

Za Socijalističku Republiku Vijetnam:

Za Kraljevinu Tonga:

Za Republiku Jemen:

Za Republiku Trinidad i Tobago:

Za Republiku Zambiju:

Za Republiku Tunis:

Za Republiku Zimbabve:

Za Turkmenistan:


ARRANGEMENT CONCERNANT LES SERVICES POSTAUX DE PAIEMENT

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-
-membres de l'Union, vu l’article 22.4 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l’article 25.4 de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement ci-après, qui s'inscrit dans les principes de ladite Constitution pour mettre en œuvre un service postal de paiement sécurisé, accessible et adapté au plus grand nombre d'utilisateurs sur la base de systèmes permettant l'interopérabilité des réseaux des opérateurs désignés.

Partie I
PRINCIPES COMMUNS APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX DE PAIEMENT

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

PORTÉE DE L'ARRANGEMENT

1. Chaque Pays-membre met tout en œuvre pour que l'un au moins des services postaux de paiement ci-après soit fourni sur son territoire:

1.1 Mandat en espèces: l'expéditeur remet des fonds au point d'accès au service de l'opérateur désigné et demande le paiement en espèces du montant intégral et sans retenue aucune au destinataire.

1.2 Mandat de paiement: l'expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par l'opérateur désigné et demande le paiement du montant intégral en espèces au destinataire, sans retenue aucune.

1.3 Mandat de versement: l'expéditeur remet des fonds au point d'accès au service de l'opérateur désigné et demande leur versement sur le compte du destinataire, sans retenue aucune.

1.4 Virement postal: l'expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par l'opérateur désigné et demande l'inscription d'un montant équivalent au crédit du compte du destinataire tenu par l'opérateur désigné payeur, sans retenue aucune.

2. Le Règlement fixe les mesures nécessaires à l'exécution du présent Arrangement.

Article 2

Définitions

1. Autorité compétente: toute autorité nationale d'un Pays-membre supervisant, en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou la réglementation, l' activité de l'opérateur désigné ou des personnes visées par le présent article. L'autorité compétente peut saisir les autorités administratives ou judiciaires concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la cellule nationale de renseignement financier et les autorités de surveillance.

2. Acompte: versement partiel et anticipé effectué par l'opérateur désigné émetteur au profit de l'opérateur désigné payeur pour soulager la trésorerie des services postaux de paiement de l'opérateur désigné payeur.

3. Blanchiment de capitaux: conversion ou transfert de devises effectué par une entité ou un individu sachant que ces devises proviennent d'une activité criminelle ou d'un acte de participation à une telle activité, pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des devises ou aider toute personne ayant participé à la poursuite de cette activité à se soustraire aux consé quences légales de son action; le blanchiment de capitaux doit être considéré comme tel même lorsque les activités produisant les biens à blanchir sont poursuivies sur le territoire d'un autre Pays-membre ou sur celui d'un pays tiers.

4. Cantonnement: séparation obligatoire des fonds des utilisateurs de ceux de l'opérateur désigné qui empêche l'emploi des fonds des utilisateurs à d'autres fins que l'exécution des opérations des services postaux de paiement.

5. Chambre de compensation: dans le cadre d'échanges multilatéraux, une chambre de compensation traite les dettes et créances réciproques résultant de prestations fournies par un opérateur en faveur d'un autre. Sa fonction consiste à comptabiliser les échanges entre opérateurs, dont le règlement est effectué via une banque de règlement, ainsi qu'à prendre les dispositions nécessaires en cas d'incidents de règlement.

6. Compensation: système permettant de réduire au minimum le nombre de paiements à effectuer par l'établissement d'un solde périodique des débits et crédits des partenaires intéressés. La compensation comprend deux phases: déterminer les soldes bilatéraux puis, par l'addition des soldes bilatéraux, calculer la position globale de chacun vis-à-vis de la communauté pour ne faire qu'un seul règlement selon la position débitrice ou créditrice de l'établissement considéré.

7. Compte centralisateur: agrégation de fonds provenant de différentes sources sur un compte unique.

8. Compte de liaison: compte courant postal que s'ouvrent réciproquement des opérateurs désignés dans le cadre de relations bilatérales et au moyen duquel les dettes et les créances réciproques sont liquidées.

9. Criminalité: tout type de participation à la perpétration d'un crime ou d'un délit, au sens de la législation nationale.

10. Dépôt de garantie: montant déposé, sous forme d'espèces ou de titres, pour garantir les paiements entre opérateurs désignés.

11. Destinataire: personne physique ou morale désignée par l'expéditeur comme le bénéficiaire du mandat ou du virement postal.

12. Monnaie tierce: monnaie intermédiaire utilisée en cas de non-convertibilité entre deux monnaies ou à des fins de compensation/règlement des comptes.

13. Devoir de vigilance relatif aux utilisateurs: devoir général des opérateurs désignés, comprenant les devoirs suivants:

– identifier les utilisateurs;

– se renseigner sur l'objet de l'ordre postal de paiement;

– surveiller les ordres postaux de paiement;

– vérifier le caractère actuel des informations concernant les utilisateurs;

– signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes.

14. Données électroniques relatives aux ordres postaux de paiement: données transmises par voie électronique, d'un opérateur désigné à un autre, concernant l' exécution des ordres postaux de paiement, une réclamation, une modification ou une correction d'adresse, ou un remboursement; ces données sont saisies par les opérateurs désignés ou générées automatiquement par leur système d'information et indiquent un changement d'état de l'ordre postal de paiement ou de la demande relative à l'ordre.

15. Données personnelles: données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.

16. Données postales: données nécessaires pour l'acheminement et le suivi de l'exécution de l'ordre postal de paiement, pour les statistiques, ainsi que pour le système de compensation centralisée.

17. Echange de données informatisé (EDI): échange, d'ordinateur à ordinateur, de données concernant des opérations, au moyen des réseaux et des formats normalisés compatibles avec le système de l'Union.

18. Expéditeur: personne physique ou morale donnant l'ordre à un opérateur désigné d'effectuer un ordre postal de paiement conforme aux Actes de l'Union.

19. Financement du terrorisme: notion recouvrant le financement des actes de terrorisme, des terroristes et des organisations terroristes.

20. Fonds des utilisateurs: sommes remises par l'expéditeur à l'opérateur désigné émetteur en espèces, ou directement débitées du compte de l'expéditeur tenu dans les livres de l'opérateur désigné émetteur, ou par tout autre moyen monétique sécurisé, mises à disposition par l'expéditeur à l'opérateur désigné émetteur ou tout autre opérateur financier, à des fins de paiement à un destinataire spécifié par l'expéditeur, conform ém ent au présent Arrangement et à son Règlement.

21. Monnaie d'émission: monnaie du pays de destination ou monnaie tierce autorisée par le pays de destination dans laquelle l'ordre postal de paiement est émis.

22. Opérateur désigné émetteur: opérateur désigné transmettant un ordre postal de paie ment à l'opérateur désigné payeur, conformément aux Actes de l'Union.

23. Opérateur désigné payeur: opérateur désigné chargé d'exécuter l'ordre postal de paiement dans le pays du destinataire, conformément aux Actes de l'Union.

24. Période de validité: période pendant laquelle l'ordre postal de paiement peut être valablement exécuté ou révoqué.

25. Point d'accès au service: lieu physique ou virtuel où l'utilisateur peut déposer ou recevoir un ordre postal de paiement.

26. Rémunération: somme due par l'opérateur désigné émetteur à l'opérateur désigné payeur pour le paiement au destinataire.

27. Révocabilité: possibilité pour l'expéditeur de rappeler son ordre postal de paiement (mandat ou virement) jusqu'au moment du paiement ou à la fin de la période de validité, si le paiement n'a pas été effectué.

28. Risque de contrepartie: risque lié à la défaillance d'une des parties à un contrat. Se traduit par un risque de perte ou d'illiquidité.

29. Risque de liquidité: risque qu'une contrepartie ou un participant à un système de règlement se trouve dans l'impossibilité temporaire de s'acquitter en totalité d'une obligation a son échéance.

30. Signalement de transactions suspectes: obligation de l'opérateur désigné, fondée sur la législation nationale et les résolutions de l'Union, de communiquer à ses autorités nationales compétentes des informations sur les transactions suspectes.

31. Suivi et localisation: système permettant de suivre le parcours d'un ordre postal de paiement et de déterminer à tout moment où il se trouve et son état d'exécution.

32. Tarif: montant payé par un expéditeur à l'opérateur désigné émetteur pour un service postal de paiement.

33. Transaction suspecte: ordre postal de paiement ou demande de remboursement relative à un ordre postal de paiement, ponctuel ou répétitif, lié à une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

34. Utilisateur: personne physique ou morale, expéditeur ou destinataire, utilisant les services postaux de paiement conformément au présent Arrangement.

Article 3

DÉSIGNATION DE L' OPÉRATEUR

1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les services postaux de paiement. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l'exploitation des services postaux de paiement au moyen de leur(s) réseau(x), et remplir les obligations découlant des Actes de l'Union sur son ou leur territoire. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.

2. Les opérateurs désignés fournissent les services postaux de paiement, conformément au présent Arrangement.

Article 4

ATTRIBUTIONS DES PAYS-MEMBRES

1. Les Pays-membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer la continuité des services postaux de paiement, en cas de défaillance de leur(s) opérateur(s) désigné(s), sans préjudice de la responsabilité de cet/ces opérateur(s) vis-à-vis des autres opérateurs désignés en vertu des Actes de l'Union.

2. En cas de défaillance de son opérateur désigné, le Pays-membre informe, par l' intermédiaire du Bureau international, les autres Pays-membres parties au présent Arrangement:

2.1 de la suspension de ses services postaux de paiement internationaux à compter de la date indiquée et jusqu'à nouvel avis;

2.2 des mesures prises pour rétablir ses services sous la responsabilité d'un nouvel opérateur désigné éventuel.

Article 5

ATTRIBUTIONS OPÉRATIONNELLES

1. Les opérateurs désignés sont responsables de l'exécution des services postaux de paiement vis-à-vis des autres opérateurs et des utilisateurs.

2. Ils répondent des risques, tels que les risques opérationnels, les risques de liquidité et les risques de contrepartie, conformément à la législation nationale.

3. En vue de la mise en œuvre des services postaux de paiement dont la prestation leur est confiée par leur Pays-membre respectif, les opérateurs désignés concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les opérateurs désignés de leur choix.

Article 6

APPARTENANCE DES FONDS DES SERVICES POSTAUX DE PAIEMENT

1. Toute somme d'argent, remise en espèces ou débitée d'un compte en vue de l'exécution d'un ordre postal de paiement, appartient à l'expéditeur jusqu'au moment où elle est payée au destinataire ou portée au crédit de son compte.

2. Pendant la période de validité de l'ordre postal de paiement, l'expéditeur peut le révoquerjusqu'au moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte.

Article 7

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

1. Les opérateurs désignés mettent en œuvre les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations découlant de la législation nationale et internationale, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière.

2. Ils doivent signaler aux autorités compétentes de leur pays les transactions suspectes, conformément aux lois et règlements nationaux.

3. Le Règlement énonce les obligations détaillées des opérateurs désignés en ce qui concerne l'identification de l'utilisateur, la vigilance nécessaire et les procédures d'exécution de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière.

Article 8

CONFIDENTIALITÉ

1. Les opérateurs désignés assurent la confidentialité et l'utilisation des données personnelles dans le respect de la législation nationale et, le cas échéant, des obligations internationales et du Règlement. Les dispositions du présent article n'affectent pas la fourniture de données personnelles effectuée en réponse à une demande formulée dans le respect de la législation nationale de chaque Pays-membre.

2. Les données nécessaires à l'exécution de l'ordre postal de paiement sont confidentielles.

3. A des fins statistiques, éventuellement, pour l'évaluation de la qualité de service et la compensation centralisée, les opérateurs désignés sont tenus de communiquer au Bureau international de l'Union postale universelle au moins une fois par an des données postales. Le Bureau international traite confidentiellement les données postales individuelles.

Article 9

NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

1. L'échange des données nécessaires à la prestation des services définis dans le présent Arrangement est régi par le principe de la neutralité technologique, ce qui signifie que la fourniture de ces services ne dépend pas de l'utilisation d'une technologie particulière.

2. Les modalités d'exécution des ordres postaux de paiement, telles que les conditions de dépôt, de saisie, d'envoi, de paiement, de remboursement, de traitement des réclamations ou de délai de mise à disposition des fonds auprès des destinataires, peuvent varier en fonction de la technologie utilisée pour la transmission de l'ordre postal de paiement.

3. Les services postaux de paiement peuvent être fournis en combinant différentes technologies.

Chapitre II
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET QUALITÉ DE SERVICE

Article 10

PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Accessibilité par le réseau

1.1 Les services postaux de paiement sont fournis par les opérateurs désignés dans leur(s) réseau(x), ou dans tout autre réseau partenaire de manière à assurer l' accessibilité de ces services au plus grand nombre.

1.2 Tous les utilisateurs ont accès aux services postaux de paiement indépendamment de l'existence de toute relation contractuelle ou commerciale avec l'opérateur désigné.

2. Séparation des fonds

2.1 Les fonds des utilisateurs sont cantonnés. Ces fonds et les flux qu'ils génèrent sont séparés des autres fonds et flux des opérateurs, notamment leurs fonds propres.

2.2 Les règlements liés à la rémunération entre opérateurs désignés sont séparés des règlements liés aux fonds des utilisateurs.

3. Monnaie d'émission et monnaie de paiement des ordres postaux de paiement

3.1 Le montant de l'ordre postal de paiement est exprimé et payé en monnaie du pays de destination ou dans toute autre monnaie autorisée par le pays de destination.

4. Non-répudiabilité

4.1 La transmission des ordres postaux de paiement par voie électronique est soumise au principe de non-répudiabilité, au sens duquel l'opérateur désigné émetteur ne peut mettre en cause l'existence desdits ordres et l'opérateur désigné payeur ne peut nier les avoir effectivement reçus, dans la mesure où le message est conforme aux normes techniques applicables.

4.2 La non-répudiabilité des ordres postaux de paiement transmis par voie électronique doit être assurée par des moyens techniques, quel que soit le système utilisé par les opérateurs désignés.

5. Exécution des ordres postaux de paiement

5.1 Les ordres postaux de paiement transmis entre opérateurs désignés doivent être exécutés sous réserve des dispositions du présent Arrangement et de la législation nationale.

5.2 Dans le réseau des opérateurs désignés, la somme remise à l'opérateur désigné émetteur par l' expéditeur est la même que celle payée au destinataire par l'opérateur désigné payeur.

5.3 Le paiement au destinataire n'est pas lié à la réception par l'opérateur désigné payeur des fonds correspondants de l'expéditeur. Il doit être effectué, sous réserve du respect par l'opérateur désigné émetteur de ses obligations envers l'opérateur désigné payeur relatives à des acomptes ou à l'approvisionnement du compte de liaison.

6. Tarification

6.1 L'opérateur désigné émetteur fixe le tarif des services postaux de paiement.

6.2 Le tarif peut être majoré de frais pour tout service optionnel ou supplémentaire requis par l'expéditeur.

7. Exonération tarifaire

7.1 Les dispositions de la Convention postale universelle relatives à l'exonération de taxes postales des envois postaux destinés aux prisonniers de guerre et aux internés civils peuvent s'appliquer aux services postaux de paiement pour ce type de destinataires.

8. Rémunération de l'opérateur désigné payeur

8.1 L'opérateur désigné payeur perçoit une rémunération de l'opérateur désigné émetteur pour l' exécution des ordres postaux de paiement.

9. Périodicité des règlements entre opérateurs désignés

9.1 La périodicité du règlement entre opérateurs désignés des sommes payées au destinataire ou portées au crédit de son compte par un expéditeur peut être différente de celle retenue pour le règlement de la rémunération entre opérateurs désignés. Le règlement des sommes payées aux destinataires ou portées au crédit de leur compte est effectué au moins une fois par mois.

10. Obligation d'information des utilisateurs

10.1 Les utilisateurs ont droit aux informations ci-après, qui sont publiées et communiquées à tout expéditeur: conditions de fourniture des services postaux de paiement, tarifs, frais, taux et modalités de change, conditions de mise en œuvre de la responsabilité et adresses des services de renseignements et de réclamations.

10.2 L'accès à ces informations est gratuit.

Article 11

QUALITÉ DE SERVICE

Les opérateurs désignés peuvent décider d'identifier les services postaux de paiement au moyen d'une marque collective.

Chapitre III
Principes liés aux échanges de données informatisés

Article 12

INTEROPÉRABILITÉ

1. Réseaux

1.1 Pour assurer l'échange des données nécessaires à l'exécution des services postaux de paiement entre tous les opérateurs désignés et la supervision de la qualité de service, ceux-ci utilisent le système d'échange de données informatisé (EDI) de l'Union ou tout autre système permettant d'assurer l' interopérabilité des services postaux de paiement conformément au présent Arrangement.

Article 13

SÉCURISATION DES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

1. Les opérateurs désignés sont responsables du bon fonctionnement de leurs équipements.

2. La transmission électronique des données doit être sécurisée pour assurer l'authenticité des données transmises et leur intégrité.

3. Les opérateurs désignés doivent sécuriser les transactions, conformément aux normes internationales.

Article 14

SUIVI ET LOCALISATION

Les systèmes utilisés par les opérateurs désignés doivent permettre le suivi du traitement de l'ordre postal de paiement et sa révocabilité par l'expéditeur, jusqu'au moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte, ou, le cas échéant, remboursé à l'expéditeur.

Partie II
RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX DE PAIEMENT

Chapitre I
TRAITEMENT DES ORDRES POSTAUX DE PAIEMENT

Article 15

DÉPÔT, SAISIE ET TRANSMISSION DES ORDRES POSTAUX DE PAIEMENT

1. Les conditions de dépôt, de saisie et de transmission des ordres postaux de paiement sont définies dans le Règlement.

2. La durée de validité des ordres postaux de paiement est non prorogeable. Elle est fixée dans le Règlement.

Article 16

VÉRIFICATION ET MISE À DISPOSITION DES FONDS

1. Après vérification de l'identité du destinataire conformément à la législation nationale et après vérification de la conformité des informations fournies par le destinataire, l'opérateur désigné payeur effectue le paiement en espèces. Pour un mandat de versement ou un virement, il porte le montant au crédit du compte du destinataire.

2. Les délais de mise à disposition des fonds sont fixés dans les accords multilatéraux ou bilatéraux entre opérateurs désignés.

Article 17

MONTANT MAXIMAL

Les opérateurs désignés communiquent au Bureau international de l'Union postale universelle les montants maximaux à l' expédition et à la réception fixés conformément à leur législation nationale.

Article 18

REMBOURSEMENT

1. Etendue du remboursement

1.1 Le remboursement dans le cadre des services postaux de paiement porte sur la totalité de l'ordre postal de paiement en monnaie du pays d'émission. Le montant à rembourser est égal au montant versé par l'expéditeur ou à celui débité de son compte. Le tarif du service postal de paiement est ajouté au remboursement en cas de faute d'un opérateur désigné.

Chapitre II
RÉCLAMATIONS ET RESPONSABILITÉ

Article 19

RÉCLAMATIONS

1. Les réclamations sont admises dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de l'acceptation de l'ordre postal de paiement.

2. Les opérateurs désignés, sous réserve de leur législation nationale, ont le droit de percevoir sur leurs clients des frais de réclamation pour les ordres postaux de paiement.

Article 20

RESPONSABILITÉ DES OPÉRATEURS DÉSIGNÉS VIS-À-VIS DES UTILISATEURS

1. Traitement des fonds

1.1 L'opérateur désigné émetteur est responsable vis-à-vis de l'expéditeur des sommes remises au guichet ou débitées du compte de l'expéditeur jusqu'au moment où l'ordre postal de paiement aura été régulièrement payé ou porté au crédit du compte du destinataire ou encore remboursé à l'expéditeur en espèces ou par inscription au crédit de son compte.

Article 21

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DES OPÉRATEURS DÉSIGNÉS ENTRE EUX

1. Chaque opérateur désigné est responsable de ses propres erreurs.

2. Les modalités et l'étendue de la responsabilité sont fixées dans le Règlement.

Article 22

EXEMPTIONS DE RESPONSABILITÉ DES OPÉRATEURS DÉSIGNÉS

1. Les opérateurs désignés ne sont pas responsables:

1.1 en cas de retard dans l' exécution du service;

1.2 lorsque, par suite de la destruction des données relatives aux services postaux de paiement résultant d'un cas de force majeure, ils ne peuvent rendre compte de l' exécution d'un ordre postal de paiement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée;

1.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, notamment en ce qui concerne son devoir de fournir des informations correctes à l'appui de son ordre postal de paiement, y inclus sur la licéité de la provenance des fonds remis ainsi que des motifs de l'ordre postal de paiement;

1.4 en cas de saisie des fonds remis;

1.5 lorsqu'il s'agit de fonds de prisonniers de guerre ou d'internés civils;

1.6 lorsque l'utilisateur n'a formulé aucune réclamation dans le délai fixé dans le Règlement;

1.7 lorsque le délai de prescription des services postaux de paiement dans le pays d'émission est écoulé.

Article 23

RÉSERVES CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ

Les dispositions concernant la responsabilité prescrites aux articles 20 à 22 ne peuvent pas faire l'objet de réserves, sauf en cas d'accord bilatéral.

Chapitre III
RELATIONS FINANCIÈRES

Article 24

RÈGLES COMPTABLES ET FINANCIÈRES

1. Règles comptables

1.1 Les opérateurs désignés respectent les règles comptables définies dans le Règlement.

2. Etablissement des comptes mensuels et généraux

2.1 L'opérateur désigné payeur établit pour chaque opérateur désigné émetteur un compte mensuel des sommes payées pour les services postaux de paiement. Les comptes mensuels sont incorporés, selon la même périodicité, dans un compte général incluant les acomptes et donnant lieu à un solde.

3. Acompte

3.1 En cas de déséquilibre des échanges entre opérateurs désignés, l'opérateur désigné émetteur verse à l'opérateur désigné payeur, au moins une fois par mois en début de période, un acompte. Dans le cas où l'augmentation de la fréquence du règlement des échanges ramène les délais à une durée inférieure à une semaine, les opérateurs peuvent convenir de renoncer à cet acompte.

4. Compte centralisateur

4.1 En principe, chaque opérateur désigné dispose d'un compte centralisateur dédié aux fonds des utilisateurs. Ces fonds sont utilisés exclusivement pour régler à l'opérateur désigné des ordres postaux de paiement payés aux destinataires ou pour rembourser aux expéditeurs des ordres postaux de paiement non exécutés.

4.2 Lorsque l'opérateur désigné verse des acomptes, ceux-ci sont portés au crédit du compte centralisateur dédié de l'opérateur désigné payeur. Ces acomptes servent exclusivement aux paiements aux destinataires.

5. Dépôt de garantie

5.1 Le versement d'un dépôt de garantie peut être exigé selon les conditions prévues dans le Règlement.

Article 25

RÈGLEMENT ET COMPENSATION

1. Règlement centralisé

1.1 Les règlements entre opérateurs désignés peuvent passer par une chambre de compensation centralisée, selon les modalités prévues dans le Règlement. Ils s'effectuent à partir des comptes centralisateurs des opérateurs désignés.

2. Règlement bilatéral

2.1 Facturation sur la base du solde du compte général

2.1.1 En général, les opérateurs désignés qui ne sont pas membres d'un système de compensation centralisée règlent leurs comptes sur la base du solde du compte général.

2.2 Compte de liaison

2.2.1 Lorsque les opérateurs désignés disposent d'institutions de chèques postaux, ils peuvent s'ouvrir réciproquement un compte de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et créances réciproques relatives aux services postaux de paiement.

2.2.2 Lorsque l'opérateur désigné payeur ne dispose pas d'une institution de chèques postaux, le compte de liaison peut être ouvert auprès d'un autre établissement financier.

2.3 Monnaie de règlement

2.3.1 Le règlement est effectué dans la monnaie du pays de destination ou dans une monnaie tierce convenue entre les opérateurs désignés.

Partie III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

RÉSERVES PRÉSENTÉES LORS DU CONGRÈS

1. Toute réserve incompatible avec l'objet et le but de l'Union n'est pas autorisée.

2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité. Les réserves ne doivent être faites qu'en cas de nécessité absolue et être dûment motivées.

3. Toute réserve à des articles du présent Arrangement doit être soumise au Congrès sous la forme d'une proposition rédigée dans une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur des Congrès.

4. Pour être effective, toute réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l’article visé par la réserve.

5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays membre l'ayant émise et les autres Pays-membres.

6. Les réserves au présent Arrangement sont insérées dans son Protocole final sur la base des propositions approuvées par le Congrès.

Article 27

DISPOSITIONS FINALES

1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

2. L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

3. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement:

3.1 Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote et qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.

3.2 Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement du présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale présents et votants ayant le droit de vote et qui sont parties à l'Arrangement.

3.3 Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

3.3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arran gement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de l'adjonction de nouvelles dispositions;

3.3.2 la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;

3.3.3 la majorité des suffrages, s'il s'agit de l' interprétation des dispositions du présent Arrangement.

3.4 Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l'adjonction proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette adjonction, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 28

MISE À EXÉCUTION ET DURÉE DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES SERVICES POSTAUX DE PAIEMENT

1. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait à Genève, le 12 août 2008.


Pour l’État islamique d’Afghanistan:

Pour le Royaume de Bhoutan:

Pour la République d’Afrique du Sud:

Pour la République de Bolivie:

Pour la République d’Albanie:

Pour la République de Bosnie-Herzégovine:

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

Pour la République du Botswana:

Pour la République fédérale d’Allemagne:

Pour la République fédérative du Brésil:

Pour les États-Unis d’Amérique:

Pour Brunei Darussalam:

Pour la République d’Angola:

Pour la République de Bulgarie:

Pour Antigua-et-Barbuda:

Pour le Burkina Faso:

Pour le Royaume de l’Arabie saoudite:

Pour la République du Burundi:

Pour la République argentine:

Pour le Royaume du Cambodge:

Pour la République d’Arménie:

Pour la République du Cameroun:

Pour l’Australie:

Pour le Canada:

Pour la République d’Autriche:

Pour la République du Cap-Vert:

Pour la République d’Azerbaïdjan:

Pour la République centrafricaine:

Pour le Commonwealth des Bahamas:

Pour le Chili:

Pour le Royaume de Bahrain:

Pour la République populaire de Chine:

Pour la République populaire du Bangladesh Pour la République de Chypre

Pour la Barbade:

Pour la République de Colombie:

Pour la République du Bélarus:

Pour l’Union des Comores:

Pour la Belgique:

Pour la République du Congo:

Pour Belize:

Pour la République de Corée:

Pour la République du Bénin:

Pour la République de
Costa-Rica:

Pour la République de Côte d'Ivoire:

Pour la République de Géorgie:

Pour la République de Croatie:

Pour la République du Ghana:

Pour la République de Cuba:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, îles de la Manche et île de Man:

Pour le Royaume de Danemark:

Pour les Territoires d’outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:

Pour la République de Djibouti:

Pour la Grèce:

Pour la République Dominicaine:

Pour la Grenade:

Pour le Commonwealth de la Dominique:

Pour la République du
Guatémala:

Pour la République arabe d’Égypte:

Pour la République de Guinée:

Pour la République de El Salvador:

Pour la République de
Guinée-Bissau:

Pour les Émirats arabes unis:

Pour la République de Guinée équatoriale:

Pour la République de l’Équateur:

Pour la Guyane:

Pour l’Érythrée:

Pour la République d’Haïti:

Pour l’Espagne:

Pour la République du Honduras:

Pour la République d’Estonie:

Pour la République de Hongrie:

Pour l’Éthiopie:

Pour l’Inde:

Pour Fidji:

Pour la République d’Indonésie:

Pour la République de Finlande:

Pour la République islamique d’Iran:

Pour la République française:

Pour la République d’Iraq:

Pour la République gabonaise:

Pour l’Irlande:

Pour la Gambie:

Pour la République d’Islande:

Pour Israël:

Pour la Malaisie:

Pour l’Italie:

Pour le Malawi:

Pour (Al) Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste:

Pour la République des Maldives:

Pour la Jamaïque:

Pour la République du Mali:

Pour le Japon:

Pour Malte:

Pour le Royaume Hachémite de Jordanie:

Pour le Royaume du Maroc:

Pour la République du
Kazakhstan:

Pour Maurice:

Pour la République de Kenya:

Pour la République islamique de Mauritanie:

Pour la République du
Kirghizistan:

Pour les États-Unis du Mexique:

Pour la République de Kiribati:

Pour la République de Moldova:

Pour le Kuwait:

Pour la Principauté de Monaco:

Pour la République
démocratique populaire Lao:

Pour la Mongolie:

Pour le Royaume du Lesotho:

Pour la République du Monténégro:

Pour la République de Lettonie:

Pour la République populaire du Mozambique:

Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:

Pour l’Union de Myanmar:

Pour la République libanaise:

Pour la République de Namibie:

Pour la République de Libéria:

Pour la République de Nauru:

Pour la Principauté de
Liechtenstein:

Pour le Népal:

Pour la République de Lituanie:

Pour la République du Nicaragua:

Pour le Luxembourg:

Pour la République du Niger:

Pour la République de
Madagascar:

Pour la République fédérale du Nigéria:

Pour la Norvège:

Pour Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis:

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour Sainte-Lucie:

Pour le Sultanat d’Oman:

Pour la République de Saint-Marin:

Pour la République de l’Ouganda:

Pour Saint-Vincent-et-Grenadines:

Pour la République d’Ouzbékistan:

Pour les Îles Salomon:

Pour la République islamique du Pakistan:

Pour l’État indépendant de Samoa:

Pour la République de Panama:

Pour la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe:

Pour la Papouasie – Nouvelle-Guinée:

Pour la République du Sénégal:

Pour la République de
Paraguay:

Pour la République de Serbie:

Pour les Pays-Bas:

Pour la République des Seychelles:

Pour les Antilles néerlandaises et Aruba:

Pour la République de Sierra Leone:

Pour la République du Pérou:

Pour la République de Singapour:

Pour la République des
Philippines:

Pour la République slovaque:

Pour la Pologne:

Pour la République de Slovénie:

Pour le Portugal:

Pour la République démocratique de Somalie:

Pour l’État de Qatar:

Pour la République du Soudan:

Pour la République démocratique du Congo:

Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:

Pour la République populaire démocratique de Corée:

Pour la Suède:

Pour la Roumanie:

Pour la Confédération suisse:

Pour la Fédération de Russie:

Pour la République du Suriname:

Pour la République rwandaise:

Pour le Royaume du Swaziland:

Pour la République arabe syrienne:

Pour la République de Turquie:

Pour la République du
Tadjikistan:

Pour Tuvalu:

Pour la République unie de
Tanzanie:

Pour l’Ukraine:

Pour la République du Tchad:

Pour la République orientale de l'Uruguay:

Pour la République tchèque:

Pour la République de Vanuatu:

Pour la Thaïlande:

Pour l’État de la Cité du Vatican:

Pour la République démocratique de Timor-Leste:

Pour la République bolivarienne du Venezuela:

Pour la République togolaise:

Pour la République socialiste du Viet Nam:

Pour le Royaume des Tonga:

Pour la République du Yémen:

Pour la République de Trinité-et-Tobago:

Pour la République de Zambie:

Pour la République tunisienne:

Pour la République de
Zimbabwe:

Pour le Turkménistan:


Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poštanskih usluga.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona, nije na snazi za Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/11-01/02

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.