Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom

NN 1/2011 (11.2.2011.), Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom

HRVATSKI SABOR

3

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM

Proglašavam Zakon o povrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom, koji je Hrvatski sabor donio na sjedncii 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/15

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM

Članak 1.

Potvrđuje se Svjetska poštanska konvencija sa Završnim protokolom, sastavljena u Ženevi 12. kolovoza 2008., u izvorniku na francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom, u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SVJETSKA POŠTANSKA KONVENCIJA

Niže potpisani, opunomoćenici vlada država članica Unije, s obzirom na članak 22.3 Ustava Svjetske poštanske unije, sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964., jednoglasno i sukladno članku 25.4 Ustava, sastavili su u ovoj Konvenciji pravila koja se primjenjuju u međunarodnom poštanskom prometu.

Prvi dio
ZAJEDNIČKA PRAVILA KOJI SE PRIMJENJUJU U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM PROMETU

Jedino poglavlje
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

DEFINICIJE

1. U svrhu Konvencije Svjetske poštanske unije, dolje navedeni pojmovi imaju sljedeća značenja:

1.1 paket: pošiljka koja se prevozi prema uvjetima Konvencije i Pravilnika o poštanskim paketima;

1.2 izravni zaključak: vreće s nazivnicama ili više vreća ili drugih spremnika zatvorenih plombom ili bez plombe, koje sadrže poštanske pošiljke;

1.3 pogrešno usmjerena pošta: spremnici zaprimljeni u izmjeničnom uredu koji nije naznačen na vrećnoj nazivnici;

1.4 pogrešno poslana pošiljka: pošiljka zaprimljena u izmjeničnom uredu, a namijenjena izmjeničnom uredu u drugoj državi članici;

1.5 poštanska pošiljka: općeniti pojam koji se odnosi na sve što se otprema poštanskim tokovima (pismovne pošiljke; poštanski paketi; novčane uputnice itd.);

1.6 pristojba za provoz: pristojba za pružene usluge posrednika u državi preko koje se obavlja provoz (imenovani operator, drugi davatelj usluga, ili njihova kombinacija), uzimajući u obzir radi li se o kopnenim, pomorskim i/ili zrakoplovnim pošiljkama u provozu;

1.7 terminalna naknada: naknada koju imenovani operator države otpreme duguje imenovanom operatoru države odredišta u vezi s primljenim poštanskim pošiljkama;

1.8 imenovani operator: bilo koji vladin ili nevladin subjekt kojeg je službeno imenovala država članica kako bi obavljao poštanski promet i ispunjavao odgovarajuće obveze koje proizlaze iz akata Unije na njezinom državnom području;

1.9 mali paket: pošiljka koja se prevozi prema uvjetima Konvencije i Pravilnika o pismovnim pošiljkama;

1.10 kopnena naknada za dolazne pošiljke: naknada koju imenovani operator države otpreme duguje imenovanom operatoru države odredišta za troškove do kojih je došlo u državi odredišta u vezi s primljenim paketima;

1.11 naknada za kopneni prijevoz: iznos za usluge koje je izvršio posrednik u državi preko koje se obavlja provoz (imenovani operator, drugi davatelj usluga ili njihova kombinacija) uzimajući u obzir radi li se o kopnenom i/ili zrakoplovnom provozu poštanskih paketa preko njezina državnog područja;

1.12 naknada za pomorski prijevoz: naknada za pružene usluge posrednika (imenovani operator ili drugi davatelj usluge, ili njihova kombinacija) koji sudjeluje u pomorskom prijevozu paketa;

1.13 univerzalna poštanska usluga: stalno pružanje kvalitetnih osnovnih poštanskih usluga svim korisnicima na cijelom državnom području države, po pristupačnim cijenama;

1.14 pristojbe: pristojbe kroz državu posrednicu pošiljaka čiji broj ili masa ne opravdavaju izradu izravnih zaključaka za državu odredišta.

Članak 2.

IMENOVANJE JEDNE ILI VIŠE PRAVNIH OSOBA ODGOVORNIH ZA ISPUNJAVANJE OBVEZA KOJE PROIZLAZE IZ PRIDRŽAVANJA ODREDBI KONVENCIJE

1. Države članice obavijestit će Međunarodni ured, u roku od šest mjeseci od završetka Kongresa, o nazivu i adresi vladinog tijela odgovornog za nadzor poštanskih poslova. Također u roku od šest mjeseci od završetka Kongresa, države članice dostavljaju Međunarodnom uredu naziv i adresu jednog ili više službeno imenovanih operatora koji su dužni ispunjavati obveze koje proizlaze iz akata Unije na svojem državnom području. Između dva Kongresa, Međunarodni ured treba biti obaviješten što je prije moguće o svim promjenama vladinih tijela i službeno imenovanih operatora.

Članak 3.

UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

1. U cilju podržavanja jedinstvenog poštanskog područja Unije, države članice dužne su osigurati da svi korisnici usluga uživaju pravo na univerzalne poštanske usluge koje uključuju stalno pružanje kvalitetnih osnovnih poštanskih usluga svim korisnicima na cijelom državnom području država članica, po pristupačnim cijenama.

2. Imajući u vidu taj cilj, države članice dužne su utvrditi, u okvirima svojih nacionalnih poštanskih zakonodavstava ili na druge uobičajene načine, opseg poštanskih usluga koje se nude i zahtjeve za kakvoćom i pristupačnim cijenama, uzimajući u obzir potrebe stanovništva i njihove nacionalne uvjete.

3. Države članice dužne su osigurati da ponuda poštanskih usluga i standardi kvalitete budu ostvareni od strane operatera odgovornih za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga.

4. Države članice dužne su osigurati pružanje univerzalnih poštanskih usluga na pouzdanoj osnovi, jamčeći tako njihovu održivost.

Članak 4.

SLOBODA PROVOZA

1. Načelo slobode provoza utvrđeno je u članku 1. Ustava. Ono obvezuje svaku državu članicu da osigura da njezini imenovani operatori, najbržim putem i na najsigurniji način koji primjenjuju i na svoje vlastite pošiljke, otpreme izravne zaključke i pismovne pošiljke u otvorenom provozu koje im je predao drugi imenovani operator. Ovo načelo također se odnosi na pogrešno poslane pošiljke ili pogrešno usmjerene zaključke.

2. Države članice koje ne sudjeluju u razmjeni pismovnih pošiljaka sa zaraznim ili radioaktivnim tvarima mogu zabraniti provoz ovih pošiljaka u otvorenom provozu preko svojega državnog područja. Isto vrijedi i za ostale pismovne pošiljke koje nisu pisma, dopisnice i sekogrami. Isto vrijedi i za novine, časopise, tiskanice, male pakete i M vreće čiji sadržaji ne udovoljavaju zakonskim odredbama kojima se propisuju uvjeti njihova objavljivanja ili optjecaja u državi provoza.

3. Sloboda otvorenog provoza poštanskih paketa koji se otpremaju kopnenim i pomorskim putem ograničena je na državno područje država koje sudjeluju u ovoj usluzi.

4. Sloboda otvorenog provoza zrakoplovnih paketa zajamčena je na čitavom području Unije. Međutim, države članice koje ne obavljaju uslugu poštanskih paketa nisu obvezne sudjelovati u otpremi zrakoplovnih paketa kopnenim putem.

5. Ako država članica ne izvršava obvezu koja se odnosi na slobodan provoz, druge države članice mogu prekinuti svoj poštanski promet s tom državom članicom.

Članak 5.

VLASNIŠTVO NAD POŠTANSKIM POŠILJKAMA. POVLAČENJE IZ POŠTE. IZMJENA I ISPRAVAK ADRESE. PREUSMJERAVANJE. POVRAT NEURUČENIH POŠILJAKA POŠILJATELJU

1. Poštanska pošiljka ostaje vlasništvo pošiljatelja sve dok se ne uruči zakonitom primatelju, osim ako je pošiljka zaplijenjena na temelju zakonodavstva države otpreme ili odredišta te u slučaju primjene članka 15.2.1.1 ili 15.3, u skladu sa zakonodavstvom države provoza.

2. Pošiljatelj poštanske pošiljke može povući pošiljku iz pošte ili izmijeniti ili ispraviti adresu. Troškovi toga i drugi uvjeti navedeni su u Pravilnicima.

3. Države članice dužne su osigurati da njihovi imenovani operatori preusmjere pošiljke ako je primatelj promijenio adresu, kao i da neuručene pošiljke vrate pošiljatelju. Troškovi toga i drugi uvjeti navedeni su u Pravilnicima.

Članak 6.

POŠTARINE

1. Poštarine za različite međunarodne poštanske i posebne usluge određuju države članice ili njihovi imenovani operatori, ovisno o nacionalnom zakonodavstvu, u skladu s načelima utvrđenim u Konvenciji i njenim Pravilnicima. U načelu, moraju biti povezane s troškovima obavljanja tih usluga.

2. Država članica podrijetla ili njezin imenovani operator, ovisno o nacionalnom zakonodavstvu, određuju poštarinu za prijevoz pismovnih pošiljaka i poštanskih paketa. Poštarina pokriva dostavu pošiljke na adresu, pod uvjetom da za tu vrstu pošiljke postoji spomenuta usluga u odredišnoj državi.

3. Naplaćene poštarine, uključujući i iznose koji su preporučeni u aktima, moraju iznositi barem onoliko koliko je naplaćeno za unutarnji promet pošiljaka koje imaju iste karakteristike (vrsta, količina, vrijeme potrebno za obradu pošiljke itd.).

4. Države članice ili njihovi imenovani operatori, ovisno o nacionalnom zakonodavstvu, ovlašteni su odrediti cijene i više od onih preporučenih u aktima.

5. Prema najmanjem iznosu poštarina navedenom u stavku 3., države članice ili njihovi imenovani operatori mogu odobriti i manje poštarine na temelju svojeg nacionalnog zakonodavstva za pismovne pošiljke i pakete zaprimljene na državnom području dotične države članice. Mogu, na primjer, omogućiti povlaštene poštarine velikim korisnicima Pošte.

6. Zabranjeno je korisniku naplatiti bilo kakve druge naknade osim onih predviđenih aktima.

7. Ako u aktima nije drukčije predviđeno, svaki imenovani operator zadržava poštarinu koju je naplatio.

Članak 7.

OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POŠTARINE

1. Načelo

1.1 Slučajevi oslobođenja od plaćanja poštarina, u značenju oslobođenje od plaćanja poštarina unaprijed, izričito su utvrđeni u Konvenciji. Ipak, Pravilnici mogu propisati oslobođenje od plaćanja poštarine unaprijed i oslobođenje od plaćanja pristojbi za provoz, terminalne naknade i kopnene naknade za dolazne pismovne poštanske pošiljke i pakete koji se odnose na poštansku uslugu koju koriste države članice, imenovani operatori i ograničene unije. Nadalje, pismovne pošiljke i poštanski paketi koje šalje Međunarodni ured Unije u ograničene unije, države članice i imenovanim operatorima smatraju se pošiljkama koje se odnose na poštanske usluge i one se izuzimaju iz plaćanja svih poštarina. Međutim, država članica porijekla ili njezin imenovani operator imaju mogućnost naplate zrakoplovnih pristojbi za potonje pismovne pošiljke.

2. Ratni zarobljenici i civilni zatočenici

2.1 Pismovne pošiljke, poštanski paketi i pošiljke poštanskih financijskih usluga naslovljene na ili poslane od ratnih zarobljenika, bilo izravno ili posredstvom ureda spomenutih u Pravilnicima Konvencije i Sporazumu o poštanskim uslugama plaćanja, oslobođene su svih poštarina, osim dopunske poštarine za zrakoplovni prijevoz. Zarobljenici zaraćenih strana i zatočenici u neutralnoj državi smatraju se ratnim zarobljenicima kada se radi o primjeni ove odredbe.

2.2 Odredbe pod 2.1. primjenjuju se i na pismovne pošiljke, poštanske pakete i pošiljke vezane za poštanske usluge plaćanja porijeklom iz drugih država i naslovljene na ili upućene od civilnih zatočenika, kako je utvrđeno Ženevskom konvencijom o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. godine koje se otpremaju izravno ili posredstvom ureda spomenutih u Pravilnicima Konvencije i Sporazumu o poštanskim uslugama plaćanja.

2.3 Uredi spomenuti u Pravilnicima Konvencije i Sporazumu o poštanskim uslugama plaćanja također uživaju pravo oslobađanja od plaćanja poštarine za pismovne pošiljke, poštanske pakete i poštanske financijske usluge naslovljene na osobe spomenute u stavcima 2.1. i 2.2., koje te osobe šalju ili primaju, bilo izravno ili kao posrednici.

2.4 Paketi se oslobađaju plaćanja poštarine ako nisu teži od 5 kg. Granica dopuštene mase povećava se do 10 kg u slučaju paketa čiji sadržaj nije djeljiv ili paketa naslovljenih na logor ili predstavnika zatvorenika u logoru radi raspodjele zarobljenicima.

2.5 Kod obračuna troškova između imenovanih operatora, ne računaju se stope za službene pakete i za pakete namijenjene ratnim zarobljenicima i civilnim zatočenicima, osim troškova zračnog prijevoza za zrakoplovne pakete.

3. Sekogram

3.1 Sekogrami su oslobođeni svih poštarina, osim dopunske poštarine za zrakoplovni prijevoz.

Članak 8.

POŠTANSKE MARKE

1. Naziv »poštanska marka« zaštićen je ovom Konvencijom i odnosi se isključivo na marke koje su u skladu s uvjetima iz ovog članka i Pravilnika.

2. Poštanske marke:

2.1 izdaju i puštaju u promet isključivo tijela države članice ili područja, u skladu s aktima Unije;

2.3 predstavljaju suverenost i tvore dokaz o unaprijed plaćenoj poštarini u skladu sa stvarnom vrijednošću kada se stave na poštansku pošiljku, sukladno aktima Unije;

2.5 moraju biti u opticaju, za unaprijed plaćenu poštarinu ili za filatelističku namjenu, u državi članici ili području izdavanja, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

2.4 moraju biti dostupne svim građanima države članice ili područja izdavanja.

3. Poštanske marke moraju sadržavati:

3.1 naziv države članice ili područja izdavanja, ispisan latiničnim pismom[1];

3.2 nominalnu vrijednost, izraženu:

3.2.1 u načelu, u službenoj valuti države ili područja izdavanja, ili slovom ili oznakom;

3.2.2 pomoću drugih prepoznatljivih obilježja.

4. Simboli države, službeni kontrolni znakovi i logotipi međuvladinih organizacija na poštanskim markama zaštićeni su na temelju Pariške konvencije o zaštiti industrij skog vlasništva.

5. Tema i dizajn poštanskih maraka moraju:

5.1 biti u skladu s preambulom Unijinog Ustava i odlukama koje su donijela tijela Unije;

5.2 biti blisko povezani s kulturnim identitetom države članice ili područja kojem pripada poštanska uprava koja izdaje poštansku marku, ili moraju pridonositi širenju kulture ili pomagati u očuvanju mira;

5.3 prilikom izdavanja prigodnih poštanskih marki u čast vodećim osobama ili događajima koji nisu iz države članice ili s područja poštanske uprave koja izdaje poštansku marku, marka mora nositi znak države ili područja podrijetla događaja ili osobe;

5.4 biti lišeni političkih obilježja ili tema uvredljive prirode s obzirom na osobe ili države;

5.5 biti od izuzetnog značaja za državu članicu ili područje.

6. Oznake o unaprijed plaćenoj poštarini, otisci strojeva za naplatu poštarine i tiskarskih strojeva, ili drugi tiskarski otisci ili žigovi sukladni odredbama akata Unije, mogu se koristiti samo uz odobrenje/dopuštenje države članice ili područja.

Članak 9.

POŠTANSKA SIGURNOST

Države članice i njihovi imenovani operatori dužni su usvojiti i provoditi proaktivnu sigurnosnu strategiju na svim razinama poštanskog djelovanja kako bi se održalo i povećalo povjerenje javnosti u poštansku službu, u interesu svih predstavnika koji su u nju uključeni. Ova strategija uključuje i razmjenu informacija o održavanju sigurnog i zaštićenog prijevoza i provoza poštanskih pošiljaka između država članica i njihovih imenovanih operatora.

Članak 10.

ODRŽIVI RAZVOJ

Države članice i/ili njihovi imenovani operatori dužni su usvojiti i provoditi proaktivnu strategiju održivog razvoj a usmjerenu na ekološke, socijalne i gospodarske aktivnosti na svim razinama poštanskog djelovanja te promicati svijest o održivom razvoju u poštanskim uslugama.

Članak 11.

PREKRŠAJI

1. Poštanske pošiljke

1.1 Države članice dužne su poduzeti sve potrebne mjere radi usvajanja neophodnih mjera za spriječavanje, kazneno gonjenje i kažnjavanje osoba koje su proglašene krivima za:

1.1.1 stavljanje narkotika ili psihotropnih tvari u poštanske pošilj ke, kao i stavljanje eksploziva, zapaljivih ili drugih opasnih tvari, ako njihovo stavljanje nije izričito odobreno Konvencijom;

1.1.2 stavljanje u poštanske pošiljke predmeta pedofilske naravi ili predmeta pornografske naravi koji uključuju djecu.

2. Prekršaji vezani uz način označavanja plaćanja poštarine unaprijed i plaćanje pošiljke kao takvo

2.1 Države članice dužne su poduzeti sve neophodne mjere kako bi spriječile, kazneno gonile i kaznile sve osobe koje počine prekršaje vezane uz način označavanja plaćanja poštarine unaprijed, kako je utvrđeno u ovoj Konvenciji, kao što su:

2.1.1 poštanske marke, u opticaju ili povučene iz opticaja;

2.1.2 otisci uređaja za oznake plaćanja unaprijed;

2.1.3 otisci strojeva za naplatu poštarine ili tiskarskih strojeva;

2.1.4 međunarodni kuponi za odgovor.

2.2 U ovoj Konvenciji, prekršaji vezani uz način označavanja plaćanja poštarine unaprijed odnose se na sve radnje navedene ispod, koje su izvršene s namjerom nezakonitog dobitka za sebe ili treću stranu. Kažnjavaju se sljedeće radnje:

2.2.1 svako falsificiranje, oponašanje ili krivotvorenje bilo kojeg načina označavanja plaćanja poštarine unaprijed, ili protuzakonito ili protupravno povezivanje s neovlaštenim proizvođačem takvih sredstava;

2.2.2 svako korištenje, puštanje u opticaj, plasiranje na tržište, prodaja, širenje, prijevoz, pokazivanje, izlaganje ili objavljivanje bilo kojeg načina označavanja plaćanja poštarine unaprijed koje je falsificirano ili krivotvoreno;

2.2.3 svako korištenje ili puštanje u optjecaj, za poštanske svrhe, bilo kojeg načina označavanja plaćanja poštarine unaprijed koje je već iskorišteno;

2.2.4 svaki pokušaj počinjenja takvog prekršaja.

3. Uzajamnost

3.1 Što se tiče sankcija, nema razlike između radnji spomenutih u stavku 2., bez obzira radi li se o domaćim ili stranim načinima označavanja plaćanja poštarine unaprijed; ova odredba nije predmetom bilo kojeg zakonskog ili uobičajenog uvjeta reciprociteta.

Drugi dio
PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PISMOVNE POŠILJKE I POŠTANSKE PAKETE

Poglavlje 1.
PRUŽANJE USLUGA

Članak 12.

OSNOVNE USLUGE

1. Države članice dužne su osigurati da njihovi imenovani operatori obavljaju prijam, razradu, prijevoz i uručenje pismovnih pošiljaka.

2. Pismovne pošiljke su:

2.1 prioritetne i neprioritetne pismovne pošiljke do 2 kg;

2.2 pisma, dopisnice, tiskanice i mali paketi do 2 kg;

2.3 sekogrami do 7 kg;

2.4 posebne vreće koje sadrže novine, časopise, knjige i slične tiskane dokumente za istog primatelja na istoj adresi, koje se nazivaju »M vreće«, do 30 kg.

3. Pismovne pošiljke se razvrstavaju prema brzini obrade pošiljaka ili sadržaju pošiljaka, u skladu s Pravilnikom o pismovnim pošiljkama.

4. Veća ograničenja mase od onih navedenih u stavku 2. primjenjuju se, prema slobodnom izboru, na određene kategorije pismovnih pošiljaka, u skladu s uvjetima određenima u Pravilniku o pismovnim pošiljkama.

5. U skladu sa stavkom 8., države članice osigurat će isto tako da njihovi imenovani operatori obavljaju prijam, razradu, prijevoz i dostavu poštanskih paketa do 20 kg, kako je propisano Konvencijom, ili u slučaju paketa koji se otpremaju u inozemstvo prema dvostranom sporazumu, na bilo koji način koji je povoljniji za korisnike usluga.

6. Ograničenja mase preko 20 kg primjenjuju se, prema slobodnom izboru, na određene kategorije poštanskih paketa, u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o poštanskim paketima.

7. Svaka država članica čiji imenovani operator ne nudi uslugu prijevoza paketa može propisati da se odredbe iz ove Konvencije primjenjuju na tvrtke koje pružaju usluge prijevoza. Isto tako, može ograničiti uslugu prijama i otpreme paketa samo na ona mjesta u kojima spomenuti prijevoznik pruža uslugu.

8. Bez obzira na stavak 5., države članice koje prije 1. siječnja 2001. godine nisu potpisale Sporazum o poštanskim paketima nisu obvezne pružati uslugu poštanskih paketa.

Članak 13.

DODATNE USLUGE

1. Države članice dužne su osigurati pružanje sljedećih obvezatnih dodatnih usluga:

1.1 uslugu preporučenog rukovanja prioritetnim i zrakoplovnim pismovnim pošiljkama za inozemstvo;

1.2 uslugu preporučenog rukovanja neprioritetnim i kopnenim pismovnim pošiljkama za inozemstvo, za odredišta na kojima ne postoji prioritetna ili zrakoplovna usluga;

1.3 uslugu preporučenog rukovanja svim pismovnim pošiljkama prispjelim iz inozemstva.

2. Usluga preporučenog rukovanja neprioritetnim i kopnenim pismovnim pošiljkama za odredišta u inozemstvu, za koja postoje prioritetne i zrakoplovne usluge, pruža se prema slobodnom izboru.

3. Države članice ili njihovi imenovani operatori mogu pružati sljedeće neobvezujuće dodatne poštanske usluge, u suradnji s drugim imenovanim operatorima koji pristanu davati te usluge:

3.1 označavanje vrijednosti pismovnih pošiljaka i paketa;

3.2 pismovne pošiljke s potvrđenim uručenjem;

3.3 usluge otkupnine za pismovne pošiljke i pakete;

3.4 usluga žurne dostave za pismovne pošiljke i pakete;

3.5 dostava primatelju osobno preporučene pošiljke, pošiljke s potvrđenim uručenjem ili pisma s označenom vrijednošću;

3.6 dostava pismovnih pošiljki i paketa oslobođenih plaćanja poštarine i pristojbi;

3.7 dostava lomljivih i glomaznih paketa;

3.8 usluga skupne otpreme većeg broja poštanskih pošiljaka od jednog pošiljatelja u inozemstvo.

4. Sljedeće tri dodatne usluge imaju obvezujući i neobvezujući dio:

4.1 usluga međunarodne pošiljke s plaćenim odgovorom (IBRS), koje su u osnovi neobvezatne; ali sve države članice ili njihovi imenovani operatori dužni su, međutim, organizirati usluge »vraćanja« za IBRS pošiljke;

4.2 međunarodni kuponi za odgovor koji su zamijenjivi u bilo kojoj državi članici; međutim, prodaja međunarodnih kupona za odgovor je neobvezujuća usluga;

4.3 povratnica za preporučene pošiljke i pismovne pošiljke s potvrđenim uručenjem, pakete i pošiljke s označenom vrijednošću; sve države članice ili njihovi imenovani operatori dužni su primiti povratnice koje dolaze iz inozemstva, međutim, pružanje ovih usluga za odlazne međunarodne pošiljke nije obvezujuće.

5. Opis svih ovih usluga i njihovih poštarina utvrđen je Pravilnicima.

6. Ako se za dolje spomenute usluge naplaćuju posebne poštarine u unutarnjem prometu, imenovani operatori imaju ovlast naplatiti iste poštarine za međunarodne pošiljke, u skladu s uvjetima opisanima u Pravilnicima:

6.1 dostava malih paketa mase iznad 500 grama;

6.2 pismovne pošiljke predane nakon isteka vremena za predaju;

6.3 pošiljke predane izvan redovnog radnog vremena šaltera;

6.4 sakupljanje pošiljaka na adresi pošiljatelja;

6.5 povlačenje pismovnih pošiljaka iz poštanskih ureda izvan redovnog radnog vremena šaltera;

6.7 poste restante;

6.8 skladištenje pismovnih pošiljaka mase iznad 500 grama, kao i paketa;

6.9 dostava paketa, na osnovi obavijesti o prispijeću pošiljke;

6.10 pokrivanje rizika više sile.

Članak 14.

ELEKTRONIČKE POŠILJKE, EMS, USLUGE INTEGRIRANE LOGISTIKE I NOVE USLUGE

1. Države članice ili imenovani operatori mogu se između sebe dogovoriti da sudjeluju u obavljanju navedenih usluga, koje su opisane u Pravilnicima:

1.1 elektroničke pošiljke, tj. poštanska usluga koja uključuje elektroničko slanje poruka; imenovani operatori mogu poboljšati uslugu elektroničke pošte nudeći preporučenu elektroničku poštu, koja nadopunjuje elektroničku poštu pružanjem potvrde o slanju, dokaza o isporuci i sigurnog komunikacij skog kanala između odobrenih korisnika;

1.2 EMS, tj. poštanska žurna usluga za dokumente i robu, najbrža je poštanska usluga u fizičkom smislu, kad god je to moguće. Ova se usluga može pružati na temelju standardnog mnogostranog sporazuma ili dvostranog sporazuma o uslugama EMS-a;

1.3 usluga integrirane logistike, koja u potpunosti odgovara logističkim zahtjevima korisnika usluga i uključuje faze prije i poslije fizičkog prijenosa robe i dokumenata;

1.4 elektronički poštanski certifikacijski znak, koji odgovara dokazu o elektroničkom prijenosu, u danom obliku i u dano vrijeme, a uključuje jednu ili više stranaka.

2. Države članice ili imenovani operatori mogu zajedničkim sporazumom organizirati novu uslugu koja nije predviđena aktima Unije. Poštarine za nove usluge određuje svaki pojedini imenovani operator, na osnovi troškova pružanja dotičnih usluga.

Članak 15.

NEDOPUŠTENE POŠILJKE. ZABRANE

1. Općenito

1.1 Pošiljke koje ne udovoljavaju uvjetima određenima u Konvenciji i Pravilnicima, ne prihvaćaju se. Pošiljke poslane s ciljem izvršenja nezakonitog djela ili s namjerom da se izbjegne cjelovito plaćanje odgovarajuće poštarine, ne prihvaćaju se.

1.2 Iznimke zabrana iz ovoga članka navedene su u Pravilnicima.

1.3 Sve države članice ili njihovi imenovani operatori imaju mogućnost proširenja zabrana navedenih u ovome članku, koje se mogu primijeniti odmah po uvrštenju u odgovarajući popis.

2. Zabrane u svim kategorijama pošiljaka

2.1 Zabranjeno je stavljanje niže navedenih predmeta u sve vrste pošiljaka:

2.1.1 droga i psihotropnih tvari, kako je definirao Međunarodni odbor za kontrolu narkotika (OICS), ili drugih opojnih droga koje su zabranjene u odredišnoj državi;

2.1.2 nemoralnih i opscenih predmeta;

2.1.3 krivotvorenih i piratskih predmeta;

2.1.4 drugih predmeta čiji su uvoz ili opticaj zabranjeni u odredišnoj državi;

2.1.5 predmeta koji svojom prirodom ili pakiranjem mogu ugroziti službene osobe ili javnost, ili koji mogu uprljati ili oštetiti druge predmete, poštansku opremu ili vlasništvo treće strane;

2.1.6 Dokumenata koji imaju značaj aktualne ili osobne prepiske između osoba koje nisu pošiljatelj i primatelj ili osobe koje žive s njima;

3. Eksplozivne, zapaljive ili radioaktivne tvari i opasna roba

3.1 Stavljanje eksploziva, zapaljivih ili drugih opasnih roba, kao i radioaktivnih materijala, zabranjeno je za sve kategorije pošiljaka.

3.2 Stavljanje replika oružja i inertnih eksplozivnih uređaja te vojnog streljiva, uključujući replike i inertne granate, inertna kućišta i slično, zabranjeno je za sve kategorije pošiljaka.

3.3 Iznimno, nije zabranjeno slanje sljedeće opasne robe:

3.3.1 radioaktivnih tvari otpremljenih u pismovnim pošiljkama i poštanskim paketima, spomenutih u članku 16.1.;

3.3.2 zaraznih tvari poslanih u pismovnim pošiljkama i poštanskim paketima, spomenutih u članku 16.2.

4. Žive životinje

4.1 Slanje živih životinja zabranjeno je za sve kategorije pošiljaka.

4.2 Iznimno, slanje u pismovnim pošiljkama, izuzev pošiljaka s označenom vrijednosti, dopušteno je za sljedeće:

4.2.1 pčele, pijavice i svilene bube;

4.2.2 paraziti i uništavatelji štetnih insekata namijenjeni za kontrolu tih insekata, koje razmjenjuju službeno ovlaštene institucije;

4.2.3 muhe iz obitelji Drosophilidae, za biomedicinska istraživanja, koje razmjenjuju službeno ovlaštene institucije.

4.3 Iznimno, slanje u paketima dopušteno je za sljedeće:

4.3.1 žive životinje čiji je prijevoz poštom dopušten na temelju poštanskih propisa zainteresiranih država.

5. Stavljanje prepiske u pakete

5.1 Stavljanje u poštanske pakete zabranjeno je za sljedeće:

5.1.1 prepiske, s izuzetkom arhivskih materijala, koja se razmjenjuje između osoba koje nisu pošiljatelj i primatelj ili osobe koje s njima žive.

6. Kovanice, novčanice i ostale vrijednosnice

6.1 Zabranjeno je slanje metalnog novca, bankovnih mjenica, novčanica ili vrijednosnica bilo koje vrste plativih donositelju, putničkih čekova, platine, zlata ili srebra, prerađenog ili neprerađenog, dragog kamenja, nakita ili drugih dragocjenih predmeta:

6.1.1 u običnim pismovnim pošiljkama;

6.1.1.1 međutim, ako nacionalno zakonodavstvo država podrijetla i odredišta to dopušta, takvi se predmeti mogu slati u zatvorenim omotnicama kao preporučene pošiljke;

6.1.2 u običnim paketima; osim ako je to dopušteno nacionalnim zakonodavstvom država podrijetla i odredišta;

6.1.3 u običnim paketima koje razmjenjuju dvije države koje prihvaćaju pakete s označenom vrijednošću;

6.1.3.1 osim toga, bilo koja država članica ili imenovani operator mogu zabraniti slanje zlatnih poluga u običnim ili paketima s označenom vrijednošću podrijetlom iz ili upućenih u njihovo državno područje ili otpremljenih u otvorenom provozu preko njihovog državnog područja; oni mogu ograničiti stvarnu vrijednost takvih pošiljaka.

7. Tiskanice i sekogrami

7.1 Tiskanice i sekogrami:

7.1.1 ne smiju nositi nikakav natpis ni sadržavati bilo kakav predmet koji ima značaj osobne prepiske;

7.1.2 ne smiju sadržavati nikakvu poštansku marku ili oblik unaprijed plaćene poštarine, poništene ili neponištene, ni bilo kakav papir koji predstavlja novčanu vrijednost, osim u slučajevima kada pošiljka u prilogu sadrži kartu, omotnicu ili omot koji sadržava tiskanu adresu pošiljatelja pošiljke ili njegovog zastupnika u državi otpreme pošiljke ili odredišta izvorne pošiljke, čije je vraćanje unaprijed plaćeno.

8. Postupanje s nedopuštenim pošiljkama

8.1 Postupanje s nedopuštenim pošiljkama određeno je u Pravilnicima. Međutim, pošiljke koje sadržavaju predmete spomenute pod 2.1.1., 2.1.2. i.3.1. i 3.2. ne smiju ni u kojem slučaju biti otpremljene na svoje odredište, uručene primateljima ili vraćene u državu podrijetla. U slučajevima navedenima pod 2.1.1 i 3.1 i 3.2 otkrivenima u provozu, s takvim će se predmetima postupati u skladu s nacionalnim propisima države provoza.

Članak 16.

DOPUŠTENE RADIOAKTIVNE I ZARAZNE TVARI

1. Radioaktivne tvari dopuštene su u pismovnim pošiljkama i paketima u odnosima između država članica koje su izjavile spremnost prihvaćanja takvih pošiljaka, bilo uzajamno ili samo u jednom smjeru, pod sljedećim uvjetima:

1.1 radioaktivne tvari moraju biti pripremljene i zapakirane sukladno odgovarajućim odredbama Pravilnika;

1.2 ako se otpremaju u pismovnim pošiljkama, podliježu poštarini za prioritetne pošiljke ili poštarini za pismovne pošiljke i za preporučeno rukovanje;

1.3 radioaktivne tvari poslane u pismovnim pošiljkama ili poštanskim paketima otpremaju se najbržim smjerom, obično zrakoplovom, uz naplatu odgovarajuće dopunske poštarine;

1.4 radioaktivne tvari smiju na otpremu predati isključivo valjano ovlašteni pošiljatelji.

2. Zarazne tvari, uz izuzetak zaraznih tvari kategorije A koje utječu na ljude (UN 2814) i na životinje (UN 2900), dopuštene su u pismovnim pošiljkama i poštanskim paketima, pod sljedećim uvjetima:

2.1 Zarazne tvari kategorije B (UN 3373) smiju razmjenjivati poštom isključivo službeno priznati pošiljatelji, sukladno propisima njihovih nadležnih tijela. Ovi opasni tereti dopušteni su u poštanskim pošiljkama, sukladno nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu na snazi i važećem izdanju Preporuka Ujedinjenih naroda za prijevoz opasnih tereta, u skladu s objavom Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO).

2.2 Zarazne tvari kategorije B (UN 3373) moraju biti tretirane, pakirane i označene u skladu s odredbama Pravilnika o pismovnim pošiljkama i Pravilnika o poštanskim paketima. Te pošiljke podliježu tarifi za prioritetne pošiljke ili tarifi za preporučena pisma. Dopušteno je zaračunavanje dodatne poštarine za rukovanje takvim pošiljkama.

2.3 Izdvojene bolesničke uzorke (ljudske ili životinjske) smiju razmjenjivati poštom isključivo službeno priznati pošiljatelji koje odrede njihova nadležna tijela. Takvi su materijali dopušteni u poštanskim pošiljkama, a podliježu državnim i međunarodnim važećim zakonima i važećem izdanju Preporuka Ujedinjenih naroda za prijevoz opasnih tereta, u skladu s objavom ICAO-a.

2.4 Izdvojeni bolesnički uzorci (ljudski ili životinjski) moraju se tretirati, pakirati i označiti u skladu s odredbama Pravilnika o pismovnim pošiljkama. Takve pošiljke podliježu tarifi za prioritetne stavke ili tarifi za preporučena pisma. Dopušteno je zaračunavanje dodatne poštarine za rukovanje takvim pošiljkama.

2.5 Prijam zaraznih tvari i izdvojenih bolesničkih uzoraka (ljudskih ili životinj skih) ograničen je na države članice koje su izrazile spremnost prihvaćanja takvih pošiljaka, uzajamno ili u samo jednom smjeru.

2.6 Dopuštene zarazne tvari i izdvojeni bolesnički uzorci (ljudski ili životinjski) otpremaju se najbržim smjerom, obično zrakoplovom, uz naplatu odgovarajuće dopunske poštarine za zračni prijevoz te imaju prioritet prilikom isporuke.

Članak 17.

POTRAŽNICE

1. Svaki imenovani operator dužan je prihvatiti potražnice vezane uz pakete ili preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednošću ili s potvrdom o uručenju, koje su poslane u okviru njegove vlastite usluge ili usluge bilo kojeg drugog imenovanog operatora, pod uvjetom da su potražnice predane u razdoblju od šest mjeseci od dana nakon dana kada je pošiljka poslana. Slanje potražnica vrši se prioritetnom poštom, EMS-om ili elektroničkim putem. Razdoblje od šest mjeseci vezano je uz odnos između podnositelja potražnice i imenovanog operatora te ne uključuje slanje potražnica između imenovanih operatora.

2. S potražnicama treba postupati prema uvjetima navedenima u Pravilnicima.

3. Potražnice se ne naplaćuju. Međutim, ako se zahtjeva EMS otprema, dodatni trošak se, u pravilu, naplaćuje osobi koja je podnijela zahtjev.

Članak 18.

CARINSKI PREGLED. CARINE I DRUGE PRISTOJBE

1. Imenovani operatori država podrijetla i odredišta ovlašteni su predati pošiljke na carinski pregled, sukladno zakonodavstvu predmetnih država.

2. Za pošiljke koje se predaju na carinski pregled može se naplatiti poštarina za podnošenje na carinski pregled, u predloženom iznosu koji je određen u Pravilnicima. Ova poštarina se naplaćuje samo za pošiljke predane carini na carinjenje koje su opterećene carinom ili nekim drugim sličnim davanjem.

3. Imenovani operatori koji su ovlašteni za carinjenje pošiljaka u ime korisnika imaju pravo od korisnika naplatiti carinu zasnovanu na stvarnim troškovima. Ova se pristojba može naplatiti za sve pošiljke koje su prijavljene na carini u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, uključujući i pošiljke izuzete od plaćanja carine. Korisnici moraju biti jasno i na vrijeme obaviješteni o plaćanju potrebne pristojbe.

4. Imenovani operatori ovlašteni su naplatiti od pošiljatelja ili primatelja pošiljaka, ovisno o slučaju, carinu i sve druge pristojbe koje mogu nastati.

Članak 19.

RAZMJENA IZRAVNIH ZAKLJUČAKA S VOJNIM JEDINICAMA

1. Razmjena izravnih zaključaka pismovnih pošiljaka može se obavljati posredstvom kopnenih, pomorskih ili zrakoplovnih službi drugih država:

1.1 između poštanskih ureda bilo koje države članice i zapovjednih časnika vojnih jedinica stavljenih na raspolaganje Ujedinjenim narodima;

1.2 između zapovjednih časnika tih vojnih jedinica;

1.4 između poštanskih ureda bilo koje države članice i zapovjednih časnika pomorskih, zračnih ili vojnih jedinica, ratnih brodova ili vojnih zrakoplova iste države, stacioniranih u inozemstvu;

1.3 između zapovjednih časnika pomorskih, zrakoplovnih ili vojnih jedinica, ratnih brodova ili vojnih zrakoplova iste države.

2. Pismovne pošiljke uključene u zaključke navedene pod stavkom 1. ograničene su na pošiljke naslovljene na ili poslane od pripadnika vojnih jedinica ili časnika i posade brodova ili zrakoplova za koje ili od kojih su poslane. Poštarina i uvjeti otpreme koji se na njih odnose određuje, prema svojim propisima, imenovani operator države članice koja je stavila na raspolaganje vojnu jedinicu ili kojoj pripadaju brodovi ili zrakoplovi.

3. U slučaju nepostojanja posebnog sporazuma, imenovani operator države članice koja je stavila na raspolaganje vojnu jedinicu ili kojoj pripadaju ratni brodovi ili vojni zrakoplovi, duguje predmetnim imenovanim operatorima poštarine za provoz zaključaka, terminalne pristojbe i troškove zračnog prijevoza.

Članak 20.

STANDARDI I CILJEVI KAKVOĆE USLUGE

1. Države članice ili njihovi imenovani operatori dužni su odrediti i objaviti standarde uručenja i ciljeve za svoje dolazne pismovne pošiljke i pakete.

2. Ti standardi i ciljevi, uvećani za vrijeme potrebno za carinski postupak, ne smiju biti nepovoljniji od onih koji se primjenjuju za iste pošiljke u domaćem prometu.

3. Države članice ili njihovi imenovani operatori podrijetla dužni su utvrditi i objaviti standarde s kraja na kraj za prioritetne i zrakoplovne pismovne pošiljke, kao i za pakete i obične /kopnene pakete.

4. Države članice ili njihovi imenovani operatori dužni su pratiti primjenu standarda kakvoće usluga.

Poglavlje 2.
ODGOVORNOST

Članak 21.

ODGOVORNOST IMENOVANIH OPERATORA. ODŠTETE

1. Općenito

1.1 Osim u slučajevima predviđenima člankom 22., imenovani operatori odgovorni su za:

1.1.1 gubitak, krađu ili oštećenje preporučenih pošiljaka, običnih paketa i pošiljaka s označenom vrijednošću;

1.1.2 gubitak pošiljaka s potvrđenim uručenjem;

1.1.3 povrat preporučenih pošiljaka, pošiljaka s označenom vrijednošću i običnih paketa za koje nije dan razlog neuručenja.

1.2 Imenovani operatori nisu odgovorni za pošiljke koje nisu spomenute pod 1.1.1 i 1.1.2

1.3 U svim ostalim slučajevima koji nisu predviđeni ovom Konvencijom, imenovani operatori ne smatraju se odgovornima.

1.4 Ako gubitak ili potpuno uništenje preporučenih pošiljaka, običnih paketa i pošiljaka s označenom vrijednošću nastanu uslijed više sile za koju se ne plaća obeštećenje, pošiljatelj ima pravo na povrat poštarine plaćene za slanje predmetne pošiljke, izuzev poštarine za osiguranje.

1.5 Iznos odštete ne smije prijeći iznose navedene u Pravilniku o pismovnim pošiljkama i Pravilniku o poštanskim paketima.

1.6 U slučajevima odgovornosti, posljedični gubitak ili gubitak dobiti ne uzima se u obzir kod isplate odštete.

1.7 Sve odredbe vezane uz odgovornost imenovanih operatora stroge su, obvezujuće i potpune. Imenovani operatori ni u kojem slučaju, pa čak ni u slučaju velikih grešaka, nisu odgovorni iznad granica postavljenih ovom Konvencijom i Pravilnicima.

2. Preporučene pošiljke

2.1 Ako je preporučena pošiljka izgubljena, ako je orobljena ili je potpuno oštećena, pošiljatelj ima pravo na odštetu kako je to propisano Pravilnikom o pismovnim pošiljkama. Kada pošiljatelj zatraži iznos koji je manji od utvrđenog u Pravilniku o pismovnim pošiljkama, imenovani operatori mogu isplatiti taj niži iznos i primiti povrat iznosa po toj osnovi od bilo kojih drugih uključenih imenovanih operatora.

2.2 Ako je preporučena pošiljka orobljena ili djelomično oštećena, pošiljatelj ima pravo na odštetu koja, u pravilu, odgovara stvarnoj vrijednosti orobljenog ili oštećenog dijela pošiljke.

3. Pošiljke s potvrđenim uručenjem

3.1 Ako je pošiljka s potvrđenim uručenjem izgubljena, ako je orobljena ili je potpuno oštećena, pošiljateljima pravo samo na povrat poštarine naplaćene za slanje pošiljke.

4. Obični paketi

4.1 Ako je paket izgubljen, orobljen ili je potpuno oštećen, pošiljatelj ima pravo na odštetu utvrđenu Pravilnikom o poštanskim paketima. Ako pošiljatelj zahtjeva niži iznos od iznosa određenog Pravilnikom o poštanskim paketima, imenovani operatori mogu isplatiti niži iznos i primiti povrat iznosa po toj osnovi od bilo kojih imenovanih operatora koji su u to uključeni.

4.2 Ako je paket orobljen ili je djelomično oštećen, pošiljatelj ima pravo na odštetu koja, u pravilu, odgovara visini stvarne vrijednosti orobljenog ili uništenog dijela paketa.

4.3 Imenovani operatori mogu se sporazumjeti da primjenjuju, u svojim uzajamnim odnosima, iznos po paketu utvrđen Pravilnikom o poštanskim paketima, ne uzimajući u obzir masu paketa.

5. Pošiljke s označenom vrijednošću

5.1 Ako je pošiljka s označenom vrijednošću izgubljena, ako je orobljena ili je potpuno uništena, pošiljatelj ima pravo na odštetu koja odgovara, u pravilu, iznosu označene vrijednosti u DTS-ima.

5.2 Ako je pošiljka s označenom vrijednošću orobljena ili je djelomično oštećena, pošiljatelj ima pravo na odštetu koja, u pravilu, odgovara stvarnoj vrijednosti orobljenog ili oštećenog dijela pošiljke. Ona ne smije, međutim, ni u kojem slučaju biti veća od iznosa označene vrijednosti u DTS-ima.

6. Ako je preporučena pismovna pošiljka ili pismovna pošiljka s označenom vrijednošću vraćena, a razlog neuručenja nije naveden, pošiljatelj ima pravo samo na povrat poštarine plaćene za slanje pošiljke.

7. Ako je paket vraćen, a razlog neuručenja nije naveden, pošiljatelj ima pravo na povrat poštarine koju je platio za slanje paketa u državi podrijetla te na troškove prouzročene vraćanjem paketa iz odredišne države.

8. U slučajevima navedenima pod 2., 4. i 5., odšteta se izračunava prema važećim tržišnim cijenama, preračunatima u DTS-e, predmeta ili robe iste vrste na mjestu i u vrijeme primanja pošiljke na otpremu. U nemogućnosti određivanja važeće tržišne cijene, odšteta se izračunava prema redovnoj vrijednosti predmeta ili robe čija je vrijednost procijenjena prema istim osnovama.

9. Kada se odšteta daje za gubitak, potpunu krađu ili potpuno oštećenje preporučene pošiljke, običnog paketa ili pošiljke s označenom vrijednošću, pošiljatelj ili primatelj, ovisno o slučaju, imaju pravo na povrat poštarine i pristojbi naplaćenih za slanje pošiljke, osim poštarine za rukovanje ili poštarine za osiguranje. Isto se primjenjuje na preporučene pošiljke, obične pakete ili pošiljke s označenom vrijednošću koje je primatelj odbio primiti zbog njihovog lošeg stanja, a koje se pripisuje poštanskoj službi i uključuje njezinu odgovornost.

10. Usprkos odredbama navedenima pod 2., 4. i 5., primatelj ima pravo na odštetu nakon preuzimanja pošiljke koja je orobljena ili oštećene preporučene pošiljke, običnog paketa ili pošiljke s označenom vrijednošću.

11. Imenovani operator podrijetla ima mogućnost isplatiti pošiljatelj ima u svojoj državi odštetu propisanu nacionalnim zakonodavstvom za preporučene pošiljke i obične pakete, pod uvjetom da ta odšteta nije manja od onih određenih pod 2.1 i 4.1 Isto se primjenjuje na imenovanog operatora odredišta kada se odšteta isplaćuje primatelju. Međutim, i dalje su primjenjivi iznosi pod 2.1 i 4.1

11.1 u slučaju žalbe protiv odgovornog imenovanog operatora; ili

11.2 ako se pošiljatelj odrekne svojih prava u korist primatelja ili obrnuto.

12. Ne postoje rezerve vezane uz prekoračenje rokova za potražnice i plaćanje odštete imenovanim operatorima, uključujući razdoblja i uvjete određene u Pravilnicima, izuzev u slučaju dvostranog sporazuma.

Članak 22.

NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI DRŽAVA ČLANICA I IMENOVANIH OPERATORA

1. Imenovani operatori prestaju biti odgovorni za preporučene pošiljke, pošiljke s potvrđenim uručenjem, pakete i pošiljke s označenom vrijednošću koje su uručili prema uvjetima propisanima u svojim propisima za pošiljke iste vrste. Odgovornost, međutim, i dalje postoji:

1.1 ako se orobljenost ili oštećenje otkriju prije uručenja ili prilikom uručenja pošiljke;

1.2 ako, u slučaju da to dopuštaju unutarnji propisi, primatelj ili pošiljatelj, u slučaju vraćanjapošiljke na odredište, stave rezerve na uručenje pošiljke koja je orobljena ili oštećene pošiljke;

1.3 ako je, u slučaju da to dopuštaju unutarnji propisi, preporučena pošiljka ubačena u kućni poštanski kovčežić, a primatelj izjavi da nije primio pošiljku;

1.4 ako primatelj ili, u slučaju vraćanja pošiljke na odredište, pošiljatelj paketa ili pošiljke s označenom vrijednošću, bez obzira na propisno potvrđeno uručenje, odmah obavijesti imenovanog operatora koji je obavio uručenje da je ustanovio orobljenost ili oštećenje pošiljke. Mora podnijeti dokaz da takva orobljenost ili oštećenje nisu nastali nakon uručenja. Pojam »odmah« tumači se prema nacionalnom zakonodavstvu.

2. Države članice i imenovani operatori ne snose odgovornost u sljedećim slučajevima:

2.1 u slučaju više sile, sukladno članku 13.6.9;

2.2 ako ne mogu utvrditi podatke o pošiljkama jer je uništena službena dokumentacija uslijed slučaja više sile, pod uvjetom da njihova odgovornost nije utvrđena na drugi način;

2.3 ako su gubitak, krađa ili oštećenje nastali zbog greške ili nemara pošiljatelja ili ako proizlaze iz prirode sadržaja;

2.4 u slučaju pošiljaka koje su obuhvaćene zabranama navedenima u članku 15.;

2.5 ako su pošiljke zaplijenjene temeljem zakonodavstva odredišne države, prema obavijesti države članice ili imenovanog operatora te države;

2.6 u slučaju pošiljaka s označenom vrijednošću na kojima je lažno navedena vrijednost veća od stvarne vrijednosti sadržaja;

2.7 ako pošiljatelj nije sačinio potražnicu u roku od šest mjeseci od dana nakon dana predaje pošiljke;

2.8 ako se radi o paketima za ratne zarobljenike i civilne zatočenike;

2.9 ako se sumnja da pošiljatelj postupa s namjerom prijevare u cilju dobivanja odštete.

3. Države članice i imenovani operatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za carinske deklaracije, bez obzira na oblik u kojem su sastavljene, kao ni za carinske odluke donesene prilikom podnošenja pošiljaka na carinski pregled.

Članak 23.

ODGOVORNOST POŠILJATELJA

1. Pošiljatelj pošiljke odgovoran je za povrede učinjene poštanskim radnicima te za sve štete prouzročene drugim pošiljkama i poštanskoj opremi, a koje su proizišle kao posljedica otpreme sadržaja nedopuštenih za prijevoz ili nepoštivanja uvjeta prijama pošiljaka.

2. U slučaju oštećenja drugih pošiljaka, pošiljatelj je odgovoran za svaku oštećenu pošiljku u istim ograničenjima kao i imenovani operatori.

3. Pošiljatelj snosi odgovornost čak i ako je poštanski ured prihvatio takvu pošiljku.

4. Međutim, ako se pošiljatelj pridržavao uvjeta prijama, tada on nije odgovoran, ako je moguće utvrditi da je nakon prihvata pošiljke došlo do pogreške ili nemara imenovanih operatora ili prijevoznika.

Članak 24.

PLAĆANJE ODŠTETE

1. Podložno pravu žalbe protiv odgovornog imenovanog operatora, obveza plaćanja odštete i nadoknade poštarine i troškova pada na teret imenovanog operatora podrijetla ili imenovanog operatora odredišta.

2. Pošiljatelj može odustati od svojeg prava na odštetu u korist primatelja. S druge strane, primatelj se može odreći svojih prava u korist pošiljatelja. Pošiljatelj ili primatelj mogu ovlastiti treću osobu da primi odštetu, ako to dopušta unutarnje zakonodavstvo.

Članak 25.

MOGUĆNOST POVRATA ODŠTETE OD POŠILJATELJA ILI PRIMATELJA

1. Ako se, nakon isplate obeštećenja, pronađu preporučena pošiljka, paket ili pošiljka s označenom vrijednošću, ili dio njihova sadržaja koji se prethodno smatrao izgubljenim, pošiljatelj ili primatelj, ovisno o slučaju, moraju biti obaviješteni o mogućnosti preuzimanja pošiljke u roku od tri mjeseca, uz povrat iznosa isplaćene odštete. Istovremeno ih se pita kome pošiljku treba uručiti. U slučaju odbijanja ili izostanka odgovora u propisanom roku, isti se postupak ponavlja prema primatelju ili pošiljatelju, ovisno o slučaju, pružajući mu istovjetan rok za odgovor.

2. Ako pošiljatelj i primatelj odbiju preuzeti pošiljku, ili ne odgovore u vremenskom razdoblju određenom pod 1, pošiljka postaje vlasništvo imenovanog operatora ili, u slučaju potrebe, imenovanih operatora koji su platili odštetu.

3. U slučaju naknadnog pronalaska pošiljke s označenom vrijednošću, za čiji se sadržaj utvrdi da je niže vrijednosti od plaćenog obeštećenja, pošiljatelj ili primatelj, ovisno o slučaju, dužni su vratiti iznos obeštećenja uz uručenje pošiljke, bez utjecaja na posljedice koje proizlaze zbog lažnog označavanja vrijednosti.

Poglavlje 3.
ODREDBE KOJE SE POSEBNO ODNOSE NA PISMOVNE POŠILJKE

Članak 26.

PREDAJA PISMOVNIH POŠILJAKA NA OTPREMU U INOZEMSTVO

1. Imenovani operator nije dužan otpremiti ili uručiti primateljima pismovne pošiljke koje su pošiljatelji, nastanjeni na državnom području njegove države članice, predali ili proslijedili na otpremu u stranoj državi, u cilju iskorištavanja povoljnijih poštarina koje tamo važe.

2. Odredbe predviđene pod 1. primjenjuju se podjednako na pismovne pošiljke pripremljene u državi u kojoj pošiljatelj prebiva, a zatim prenesene preko granice, kao i na pismovne pošiljke pripremljene u stranoj državi.

3. Imenovani operator odredišta ima pravo zahtijevati od pošiljatelj a i, ako to ne uspije, od imenovanog operatora otpreme, plaćanje unutarnje poštarine. Ako niti pošiljatelj niti imenovani operator otpreme ne prihvate plaćanje te poštarine u rokovima koje je odredio imenovani operator odredišta, potonji može vratiti pošiljke imenovanom operatoru otpreme uz pravo na nadoknadu troškova preusmjeravanja pošiljaka, ili može s pošiljkama postupiti prema svojem nacionalnom zakonodavstvu.

4. Imenovani operator nije dužan otpremiti ili uručiti primatelju pismovne pošiljke koje je pošiljatelj predao ili proslijedio na otpremu u velikom broju u državi u kojoj nema prebivalište, ako je iznos terminalne naknade koju treba primiti niži od iznosa koji bi primio da su pošiljke poslane iz države u kojoj pošiljatelj prebiva. Imenovani operator odredišta može tražiti od imenovanog operatora otpreme nadoknadu u ovisnosti od nastalih troškova, koja ne smije biti veća od sljedeća dva iznosa: ili od 80% unutarnje poštarine za istovjetne pošiljke, ili od stopa primjenjivih sukladno člancima 28.3. do 28.7. ili 29.7., ovisno o slučaju. Ako imenovani operator otpreme ne pristane platiti zatraženi iznos u roku koji je odredio imenovani operator odredišta, imenovani operator odredišta može ili vratiti pošiljke imenovanom operatoru otpreme uz pravo na nadoknadu troškova preusmjeravanja pošiljaka, ili može s pošiljkama postupiti prema svojem nacionalnom zakonodavstvu.

Treći dio
OBRAČUN

Poglavlje 1.
ODREDBE KOJE SE POSEBNO ODNOSE NA PISMOVNE POŠILJKE

Članak 27.

TERMINALNE NAKNADE. OPĆE ODREDBE

1. Podložno izuzećima navedenima u odredbama Pravilnika, svaki imenovani operator koji primi pismovne pošiljke od drugog imenovanog operatora ima pravo naplatiti od imenovanog operatora otpreme troškove nastale prispijećem međunarodne pošte.

2. Što se tiče primjene odredaba vezanih uz terminalne pristojbe koje plaćaju njihovi imenovani operatori, države članice i područja svrstavaju se sukladno popisu koji je u tu svrhu sastavio Kongres u svojoj rezoluciji C 18/2008, na sljedeći način:

2.1 države i područja u ciljnom sustavu prije 2010. godine;

2.2 države i područja u ciljnom sustavu od 2010. i 2012. (nove države u ciljnom sustavu);

2.3 države i područja u prijelaznom sustavu.

3. Odredbe važeće Konvencije, vezane uz plaćanje terminalnih naknada, prijelaznog su značaja i trebaju dovesti do usvajanja sustava naplate posebno određenog za svaku pojedinu državu do kraja prijelaznog razdoblja.

4. Pristup domaćim uslugama. Izravni pristup

4.1 U načelu, svaki je imenovani operator dužan omogućiti drugim imenovanim operatorima sve poštarine, odredbe i uvjete koje nudi u domaćem prometu, pod istim uvjetima koje nudi svojim domaćim korisnicima. Imenovani operator odredišta sam utvrđuje je li imenovani operator podrijetla ispunio odredbe i uvjete izravnog pristupa.

4.2 Imenovani operatori država u ciljnom sustavu dužni su omogućiti drugim imenovanim operatorima primjenu poštarina, odredaba i uvjete koje nude u domaćem prometu, pod istim uvjetima koje nude svojim domaćim korisnicima.

4.3 Imenovani operatori novih država u ciljnom sustavu mogu onemogućiti drugim imenovanim operatorima primjenu poštarina, odredaba i uvjeta koje nude u svojem domaćem prometu pod istim uvjetima koje nude svojim domaćim korisnicima. Ti imenovani operatori mogu, međutim, omogućiti ograničenom broju imenovanih operatora primjenu domaćih uvjeta, na uzajamnoj osnovi, tijekom probnog razdoblja od dvije godine. Nakon tog razdoblja, moraju odlučiti hoće li prestati omogućavati primjenu domaćih uvjeta ili će vlastite domaće uvjete omogućiti svim imenovanim operatorima. Međutim, ako imenovani operatori novih država u ciljnom sustavu zatraže od imenovanih operatora država ciljnog sustava da im omoguće primjenu domaćih uvjeta, tad su i sami dužni svim imenovanim operatorima omogućiti primjenu poštarina, odredaba i uvjeta koje nude u domaćem prometu pod istim uvjetima koje nude svojim domaćim korisnicima.

4.4 Imenovani operatori država u prijelaznom sustavu mogu onemogućiti drugim imenovanim operatorima primjenu domaćih uvjeta. Mogu, međutim, omogućiti ograničenom broju imenovanih operatora primjenu domaćih uvjeta, na uzajamnoj osnovi, tijekom probnog razdoblja od dvije godine. Nakon tog razdoblja, moraju odlučiti hoće li prestati omogućavati primjenu domaćih uvjeta ili će vlastite domaće uvjete omogućiti svim imenovanim operatorima.

5. Obračun terminalnih naknada temelji se na ostvarenoj kakvoći usluga u državi odredišta.

Vijeće za poštansku operativu stoga je ovlašteno mijenjati iznose naknada spomenute u člancima 28. i 29. radi poticanja sudjelovanja u sustavu praćenja te nagrađivanja imenovanih operatora za postizanje zadanih ciljeva kakvoće. Vijeće za poštansku operativu također može odrediti kazne u slučaju nedovoljne kakvoće, ali naknada ne smije biti manja od minimalne naknade utvrđene u člancima 28. i 29.

6. Svaki se imenovani operator može, u cijelosti ili djelomično, odreći prava naplate potraživanja predviđene pod 1.

7. Za M vreće, stopa terminalne naknade iznosi 0,793 DTS-a po kilogramu. Za potrebe plaćanja terminalne naknade, smatra se da M vreće lakše od 5 kilograma imaju težinu 5 kilograma.

8. Za preporučene pošiljke plaća se dodatni iznos od 0,55 DTS-a po komadu za 2010. i 2011. te 0,6 DTS-a za 2012. i 2013. Za pošiljke s označenom vrijednošću plaća se dodatni iznos od 1,1 DTS-a po komadu za 2010. i 2011. te 1,2 DTS-a za 2012. i 2013. Vijeće za poštansku operativu ovlašteno je mijenjati iznos naknade za ove i druge dodatne usluge ako ponuđene usluge sadržavaju dodatna svojstva određena u Pravilniku o pismovnim pošiljkama.

9. Svaki imenovani operator može, putem dvostranog ili mnogostranog sporazuma, primijeniti druge sustave plaćanja za namiru obračuna terminalnih naknada.

10. Imenovani operatori mogu, po izboru, razmjenjivati neprioritetnu poštu primjenom popusta od 10% na stopu prioritetnih terminalnih naknada.

11. Imenovani operatori mogu, po izboru, razmjenjivati poštu razvrstanu po formatu po sniženoj stopi terminalnih naknada.

12. Odredbe primjenjive između imenovanih operatora država u ciljnom sustavu vrijede za bilo kojeg imenovanog operatora države u prijelaznom sustavu koja objavi da želi pristupiti ciljnom sustavu. Vijeće za poštansku operativu može utvrditi prijelazne mjere u Pravilniku o pismovnim pošiljkama. Potpune odredbe ciljnog sustava mogu se primijeniti na bilo kojeg novog ciljnog imenovanog operatora koji objavi da želi primjenjivati takve potpune odredbe bez prijelaznih mjera.

Članak 28.

TERMINALNE NAKNADE. ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA POŠTANSKE TOKOVE IZMEĐU IMENOVANIH OPERATORA DRŽAVA U CILJNOM SUSTAVU

1. Plaćanje za pismovne pošiljke, uključujući pošiljke u velikom broju, ali isključujući M vreće i IBRS pošiljke, utvrđuje se na temelju primjene cijene po komadu i po kilogramu, što odražava manipulativne troškove u odredišnoj državi; ti troškovi moraju biti vezani uz domaće tarife. Cijena se obračunava prema uvjetima određenima Pravilnikom o pismovnim pošiljkama

2. Plaćanje za IBRS pošiljke opisano je u Pravilniku o pismovnim pošiljkama.

3. Cijene po pošiljci i po kilogramu izračunavaju se na temelju postotka od poštarine za prioritetnu pismovnu pošiljku od 20 grama u domaćem prometu, koja iznosi 70% za države u ciljnom sustavu prije 2010. i 100% za države koje ulaze u ciljni sustav od 2010. ili 2012. (nove države u ciljnom sustavu).

4. Vijeće za poštansku operativu planira provesti studiju o troškovima rukovanja dolaznom poštom tijekom 2009. i 2010. godine. Ako se tom studijom utvrdi da postotak ne iznosi 70% kako je naznačeno u stavku 3., Vijeće za poštansku operativu treba razmotriti treba li promijeniti postotak cijene za prioritetne pismovne pošiljke od 20 grama za 2012. i 2013. godinu.

5. Od poštarine korištene za izračun pod 3 iznad, oduzima se 50% PDV-a ili drugog poreza za 2010. i 2011. godinu, a 100% za 2012. i 2013. godinu.

6. Stope primjenjive na tokove između država koje su se nalazile u ciljnom sustavu prije 2010. ne smiju biti veće od:

6.1 za 2010. godinu, 0,253 DTS-a po pošiljci i 1,980 DTS-a po kilogramu;

6.2 za 2011. godinu, 0,263 DTS-a po pošiljci i 2,059 DTS-a po kilogramu;

6.3 za 2012. godinu, 0,274 DTS-a po pošiljci i 2,141 DTS-a po kilogramu;

6.4 za 2013. godinu, 0,285 DTS-a po pošiljci i 2,227 DTS-a po kilogramu.

7. Cijene primjenjive na tokove između država koje su se nalazile u ciljnom sustavu prije 2010. ne smiju biti manje od cijena u 2009., prije primjene pokazatelja kakvoće usluga. Isto tako, cijene ne smiju biti manje od:

7.1 za 2010. godinu, 0,165 DTS-a po pošiljci i 1,669 DTS-a po kilogramu;

7.2 za 2011. godinu, 0,169 DTS-a po pošiljci i 1,709 DTS-a po kilogramu;

7.3 za 2012. godinu, 0,173 DTS-a po pošiljci i 1,750 DTS-a po kilogramu;

7.4 za 2013. godinu, 0,177 DTS-a po pošiljci i 1,792 DTS-a po kilogramu.

8. Cijene primjenjive na tokove za, iz ili između novih država u ciljnom sustavu, osim za pošiljke u velikom broju, iznose:

8.1 za 2010. godinu: 0,155 DTS-a po pošiljci i 1,562 DTS-a po kilogramu;

8.2 za 2011. godinu: 0,159 DTS-a po pošiljci i 1,610 DTS-a po kilogramu;

8.3 za 2012. godinu: 0,164 DTS-a po pošiljci i 1,648 DTS-a po kilogramu;

8.4 za 2013. godinu: 0,168 DTS-a po pošiljci i 1,702 DTS-a po kilogramu.

9. Plaćanje za pošiljke u velikom broju uspostavlja se primjenom cijena po pošiljci i po kilogramu, kako je propisano člankom 28., stavcima 3. do 7.

10. Za preporučene pošiljke ili pošiljke s označenom vrijednošću koje nisu označene bar kodom, ili su označene bar kodom koji nije u skladu s UPU-ovom Tehničkom normom S10, zaračunava se dodatna naknada od 0,5 DTS-a po pošiljci, osim ako je dvostranim dogovorom drukčije određeno.

11. Na ovaj članak ne mogu se staviti rezerve osim u okviru dvostranog sporazuma.

Članak 29.

TERMINALNE NAKNADE. ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA TOKOVE ZA, OD I IZMEĐU IMENOVANIH OPERATORA DRŽAVA U PRIJELAZNOM SUSTAVU

1. U pripremi za ulazak u ciljni sustav imenovanih operatora država s terminalnim naknadama u prijelaznom sustavu, plaćanje za pismovne pošiljke, uključujući pošiljke u velikom broju, ali isključujući M vreće i IBRS pošiljke, utvrđuje se na temelju godišnjeg povećanja od 2,8% na prilagođene cijene iz 2009. godine, koristeći svjetski prosjek od 14,64 pošiljke po kilogramu.

2. Plaćanje za IBRS pošiljke vrši se na način opisan u Pravilniku o pismovnim pošiljkama.

3. Cijene primjenjive na tokove za, iz i između država u prijelaznom sustavu iznose:

3.1 za 2010. godinu: 0,155 DTS-a po pošiljci i 1,562 DTS-a po kilogramu;

3.2 za 2011. godinu: 0,159 DTS-a po pošiljci i 1,610 DTS-a po kilogramu;

3.3 za 2012. godinu: 0,164 DTS-a po pošiljci i 1,648 DTS-a po kilogramu;

3.4 za 2013. godinu: 0,168 DTS-a po pošiljci i 1,702 DTS-a po kilogramu.

4. Za tokove manje od 100 tona godišnje, sastavnice po kilogramu i po pošiljci pretvaraju se u ukupnu cijenu po kilogramu na temelju svjetskog prosjeka od 14,64 pošiljke po kilogramu.

Primjenjuju se sljedeće cijene:

4.1 za 2010. godinu: 3.831 DTS-a po kilogramu;

4.2 za 2011. godinu: 3.93 8 DTS-a po kilogramu;

4.3 za 2012. godinu: 4.049 DTS-a po kilogramu;

4.4 za 2013. godinu: 4.162 DTS-a po kilogramu.

5. Za poštanske tokove iznad 100 tona godišnje vrijedi jedinstvena cijena po kilogramu navedena iznad, ako ni imenovani operator podrijetla ni imenovani operator odredišta ne zatraže mehanizam revizije s ciljem korekcije cijene na temelju stvarnog broja pošiljaka po kilogramu, umjesto svjetskog prosjeka. Uzimanje uzoraka za mehanizam revizije vrši se u skladu s uvjetima određenima Pravilnikom o pismovnim pošiljkama.

6. Korekciju u smislu spuštanja ukupne cijene pod 4 ne smije zatražiti država u ciljnom sustavu u odnosu na državu u prijelaznom sustavu, osim ako potonja traži korekciju u suprotnom smjeru.

7. Plaćanje za pošiljke u velikom broju imenovanim operatorima država u ciljnom sustavu utvrđuje se primjenom cijena po pošiljci i po kilogramu, kako je propisano člankom 28. Za primljene pošiljke u velikom broju, imenovani operatori u prijelaznom sustavu mogu zatražiti plaćanje u skladu sa stavkom 3.

8. Na ovaj članak ne mogu se staviti rezerve osim u okviru dvostranog sporazuma.

Članak 30.

FOND ZA UNAPREĐENJE KAKVOĆE USLUGA

1. Terminalne naknade koje sve države i područja plaćaju državama koje je Kongres svrstao kao države 5. skupine za terminalne naknade i Fond za unapređenje kakvoće usluga izuzev za M vreće, IBRS pošiljke i pošiljke u velikom broju, povećavaju se za 20% od stopa iz članka 29. za uplaćivanje u Fond za unapređenje kakvoće usluga radi podizanja kakvoće usluga u državama 5. skupine. Takva plaćanja ne vrši država 5. skupine drugoj državi 5. skupine.

2. Terminalne naknade, osim za M vreće, IBRS pošiljke i pošiljke u velikom broju, koje države i područja koja je Kongres svrstao kao države 1. skupine plaćaju državama koje je Kongres svrstao kao države 4. skupine, povećavaju se za 10% od stopa navedenih u članku 29., za uplaćivanje u Fond za unapređenje kakvoće usluga radi podizanja kakvoće usluga u državama 4. skupine.

3. Od 1. siječnja 2012., terminalne naknade, izuzev onih koje se plaćaju za M vreće, IBRS pošiljke i pošiljke u velikom broju, a koje države i područja koja je Kongres svrstao kao države 2. skupine plaćaju državama koje je Kongres svrstao kao države 4. skupine, povećavaju se za 10% od stopa navedenih u članku 29., za uplaćivanje u Fond za unapređenje kakvoće usluga radi podizanja kakvoće usluga u državama 4. skupine.

4. Terminalne naknade, izuzev onih koje se plaćaju za M vreće, IBRS pošiljke i pošiljke u velikom broju, koje države i područja koja je Kongres svrstao kao države 1. skupine, a koje su prije 2010. bile u ciljnom sustavu, plaćaju državama koje je Kongres svrstao kao države 3. skupine, povećavaju se za 8% od stopa navedenih u članku 29., za uplaćivanje u Fond za unapređenje kakvoće usluga radi podizanja kakvoće usluga u državama 3. skupine.

5. Terminalne naknade, izuzev onih koje se plaćaju za M vreće, IBRS pošiljke i pošiljke u velikom broju, a koje države i područja koje je Kongresa svrstao kao države 1. skupine, a koje će pristupiti ciljnom sustavu u 2010., plaćaju državama koje je Kongres svrstao kao države 3. skupine, povećavaju se za 4% od stopa navedenih u članku 29., za uplaćivanje u Fond za unapređenje kakvoće usluga za podizanje kakvoće usluge u državama 3. skupine.

6. Od 1. siječnja 2012., terminalne naknade, izuzev onih koje se plaćaju za M vreće, IBRS pošiljke i pošiljke u velikom broju, a koje države i područja koje je Kongres svrstao kao države 2. skupine, plaćaju državama koje je Kongres svrstao kao države 3. skupine, povećavaju se za 4% od stopa navedenih u članku 29., za uplaćivanje u Fond za unapređenje kakvoće usluga radi podizanja kakvoće usluga u državama 3. skupine.

7. Terminalne naknade, izuzev onih koje se plaćaju za M vreće, IBRS pošiljke i pošiljke u velikom broju, a koje države i područja koje je Kongres svrstao kao države 1. skupine, plaćaju državama koje je Kongres svrstao kao države 2. skupine i koje su ostvarile korist od povećanja od 8% prije 2010., povećavaju se u 2010. i 2011. za 4% od stopa navedenih u članku 29., a u 2012. i 2013. za 2% od stopa navedenih u članku 28.8., za uplaćivanje u Fond za unapređenje kakvoće usluga radi podizanja kakvoće usluga u državama 2. skupine.

8. Terminalne naknade, izuzev onih koje se plaćaju za M vreće, IBRS pošiljke i pošiljke u velikom broju, a koje države i područja koje je Kongres svrstao kao države 1. skupine, plaćaju državama koje je Kongres svrstao kao države 2. skupine i koje su ostvarile korist od povećanja od 1% prije 2010., povećavaju se u 2010. i 2011. za 1% od stopa navedenih u članku 29., za uplaćivanje u Fond za unapređenje kakvoće usluga radi podizanja kakvoće usluga u državama 2. skupine.

9. Kombinirane terminalne naknade plative u Fond za unapređenje kakvoće usluga radi podizanja kakvoće usluga u državama iz 2., 3., 4. i 5. skupine, podliježu iznosu od najmanje 12,565 DTS-a godišnje za svaku državu korisnicu. Dodatna sredstva potrebna za dostizanje tog minimalnog iznosa fakturiraju se, razmjerno razmijenjenom opsegu, državama u ciljnom sustavu prije 2010.

10. Regionalni projekti posebice trebaju promicati primjenu programa Unije za unapređenje kakvoće i uvođenje sustava obračuna troškova u zemljama u razvoju. Vijeće za poštansku operativu mora usvojiti, najkasnije u 2010., postupke za financiranje ovih projekata.

Članak 31.

POŠTARINE ZA PROVOZ

1. Izravni zaključci i pošiljke u otvorenom provozu, koje razmjenjuju dva imenovana operatora ili dva ureda iste države članice sredstvima usluga jednog ili više drugih imenovanih operatora (usluge treće strane), podliježu plaćanju poštarine za provoz. Potonje tvori naknadu za usluge pružene s obzirom na kopneni provoz, pomorski provoz i zračni provoz. Ovo se načelo primjenjuje i za pogrešno poslane pošiljke te pogrešno usmjerenu poštu.

Poglavlje 2.
OSTALE ODREDBE

Članak 32.

OSNOVNE STOPE I ODREDBE U VEZI S TROŠKOVIMA ZRAČNOG PRIJEVOZA

1. Osnovnu stopu koja se primjenjuje za obračun između imenovanih operatora za troškove zračnog prijevoza odobrava Vijeće za poštansku operativu. Izračunava je Međunarodni ured prema formuli navedenoj u Pravilniku o pismovnim pošiljkama.

2. Izračun troškova zračnog prijevoza za izravne zaključke, prioritetne pošiljke, zrakoplovne pošiljke i zrakoplovne pakete u otvorenom provozu, pogrešno poslane pošiljke i pogrešno usmjerene zaključke, kao i odgovarajući način obračuna, opisani su u Pravilniku o poštanskim paketima i Pravilniku o pismovnim pošiljkama.

3. Troškove zračnog prijevoza na cijeloj zračnoj udaljenosti plaća:

3.1 za izravne zaključke, imenovani operator države podrijetla zaključaka, kao i za slučajeve u kojima se ti zaključci provoze preko jednog ili više imenovanih operatora posrednika;

3.2 za prioritetne pošiljke i zrakoplovne pošiljke u otvorenom provozu, uključujući i pogrešno poslane pošiljke, imenovani operator koji šalje te pošiljke drugom imenovanom operatoru.

4. Ista ta pravila primjenjuju se za pošiljke izuzete od plaćanja poštarine kopnenog i pomorskog provoza ako se prevoze zrakoplovom.

5. Svaki odredišni imenovani operator koji osigurava zračni prijevoz međunarodnih pošiljaka unutar svoje države ima pravo na naknadu dodatnih troškova proizašlih iz takvog prijevoza, pod uvjetom da je ponderirana prosječna udaljenost sektora leta veća od 300 kilometara. Vijeće za poštansku operativu može zamijeniti ponderiranu prosječnu udaljenost drugim odgovarajućim kriterijima. Osim ako je postignut sporazum o besplatnom prijevozu, te naknade moraju biti istovjetne za sve prioritetne i zrakoplovne pošiljke podrijetlom iz inozemstva, bez obzira nadošilje li se ta pošta zrakoplovnim putem ili ne.

6. Međutim, kada se terminalne naknade koje naplaćuje odredišni imenovani operator temelje upravo na stvarnim troškovima ili na unutarnjim cijenama, ne naplaćuje se dodatna naknada za unutarnji zračni prijevoz.

7. Odredišni imenovani operator isključuje, za potrebe izračunavanja ponderirane prosječne udaljenosti, masu sve pošte za koju se izračunavanje terminalnih naknada temeljilo na njegovim stvarnim troškovima ili unutarnjim cijenama.

Članak 33.

NAKNADE ZA KOPNENI I POMORSKI PRIJEVOZ POŠTANSKIH PAKETA

1. Paketi razmijenjeni između dvaju imenovanih operatora podliježu kopnenoj naknadi za dolazne pošiljke koje se obračunavaju kombiniranjem osnovne naknade po paketu i osnovne naknade po kilogramu utvrđenih u Pravilniku.

1.1 Uzimajući u obzir navedene osnovne naknade, imenovani operatori mogu, osim toga, biti ovlašteni potraživati dodatne naknade po paketu i po kilogramu u skladu s odredbama iz Pravilnika.

1.2 Naknade navedene pod 1. i 1.1 plaća imenovani operator države podrijetla, osim ako Pravilnik o poštanskim paketima predviđa iznimke od tog pravila.

1.3 Kopnena naknada za dolazne pošiljke mora biti jedinstvena za čitavo državno područje svake države.

2. Paketi razmijenjeni između dvaju imenovanih operatora ili između dva poštanska ureda iste države, putem kopnenih usluga jednog ili više imenovanih operatora, podliježu naknadama za kopneni provoz, plativima onim imenovanim operatorima koji sudjeluju u usmjeravanju kopnenim putem, propisanom Pravilnikom, prema odgovarajućoj stopi udaljenosti.

2.1 Za pakete u otvorenom provozu, imenovani operatori posrednici ovlašteni su potraživati jedinstvenu naknadu po pošiljci određenu u Pravilniku.

2.2 Naknadu za kopneni provoz plaća imenovani operator države podrijetla, osim ako su Pravilnikom o poštanskim paketima predviđene iznimke od tog pravila.

3. Svaki imenovani operator koji sudjeluje u pomorskom prijevozu paketa ovlašten je potraživati naknadu za pomorski prijevoz. Te naknade plaća imenovani operator države podrijetla, osim ako su Pravilnikom o poštanskim paketima predviđene iznimke od tog pravila.

3.1 Za svaki pomorski prijevoz naknada se utvrđuje pomoću naknade za pomorski provoz koja je utvrđena u Pravilniku o poštanskim paketima prema odgovarajućoj stopi udaljenosti.

3.2 Imenovani operatori smiju naknadu za pomorski prijevoz obračunatu u skladu s 3.1. povećati za najviše 50%. Isto tako je mogu i smanjiti po svojoj procjeni.

Članak 34.

OVLAŠTENJE VIJEĆA ZA POŠTANSKU OPERATIVU ZA UTVRĐIVANJE CIJENA I NAKNADA

1. Vijeće za poštansku operativu ovlašteno je utvrđivati sljedeće cijene i naknade koje se naplaćuju od imenovanih operatora u skladu s uvjetima navedenima u Pravilnicima:

1.1 pristojbe za provoz za rukovanje i prijevoz pismovnih pošiljaka kroz jednu ili više država

1.2 posrednica;

1.3 osnovne cijene i naknade zračnog prijevoza za prijevoz pošte zrakom;

1.4 cijene za unutarnji kopneni provoz za dolazne pošiljke;

1.5 cijene za kopneni provoz paketa kroz države posrednice;

1.6 pomorske cijene za prijevoz paketa pomorskim putem.

2. Svaka promjena, provedena u skladu s metodologijom koja osigurava pravednu naknadu imenovanim operatorima koji pružaju usluge, mora biti zasnovana na pouzdanim i reprezentativnim ekonomskim i financijskim podacima. Svaka promjena primjenjuje se od datuma koji odredi Vijeće za poštansku operativu.

Četvrti dio
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

UVJETI ZA ODOBRENJE PRIJEDLOGA U VEZI S KONVENCIJOM I PRAVILNICIMA

1. Da bi stupili na snagu, prijedlozi koji su podneseni Kongresu, a odnose se na ovu Konvenciju moraju biti odobreni većinom glasova država članica koje su prisutne i glasuju i koje imaju pravo glasovati.

2. Da bi stupili na snagu, prijedlozi koji se odnose na Pravilnik o pismovnim pošiljkama i Pravilnik o poštanskim paketima mora odobriti većina članica Vijeća za poštansku operativu koje imaju pravo glasa.

3. Da bi stupili na snagu, prijedlozi podneseni između dva Kongresa, a koji se odnose na ovu Konvenciju i njen Završni protokol moraju dobiti:

3.1 dvije trećine glasova, s time da je glasala najmanje jedna polovica država članica Unije koje imaju pravo glasa, ako se radi o izmjenama i dopunama;

3.2 većinu glasova ako uključuju tumačenje odredaba.

4. Bez obzira na odredbe pod 3.1., svaka država članica čije nacionalno zakonodavstvo još nije usklađeno s predloženom izmjenom i dopunom može, unutar devedeset dana od datuma primitka takve obavijesti, uputiti pisanu izjavu generalnom direktoru Međunarodnog ureda izražavajući nemogućnost prihvaćanja izmjene i dopune.

Članak 36.

STAVLJANJE REZERVE NA KONGRESU

1. Bilo koja rezerva koja nije u skladu s ciljem i svrhom Unije nije dopuštena.

2. Kao opće pravilo, svaka država članica čija stajališta nisu prihvaćena od drugih država članica mora nastojati, koliko god je moguće, prilagoditi svoje mišljenje mišljenju većine. Rezerva se stavlja samo u slučajevima apsolutne nužde te se primjereno obrazlaže.

3. Rezerve na bilo koji članak ove Konvencije predaju se Kongresu kao prijedlog Kongresu u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Međunarodnog ureda i u skladu s odgovarajućim odredbama Poslovnika Kongresa.

4. Da bi proizvodili učinak prijedloge koji sadrže rezerve mora odobriti većina koja je neophodna za izmjene i dopune članka na koji se rezerva odnosi.

5. U načelu, rezerve se uzajamno primjenjuju između države članice koja je stavila rezervu i drugih država članica.

6. Rezerve u vezi s ovom Konvencijom unosi se u Završni protokol ove Konvencije, na osnovi temelja kojeg je odobrio Kongres.

Članak 37.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE KONVENCIJE

1. Ova Konvencija stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine i ostaje na snazi do stupanja na snagu akata sljedećeg Kongresa.

U potvrdu toga, opunomoćenici Vlada država članica potpisuju ovu Konvenciju u jednom izvorniku koji se pohranjuje kod generalnog direktora Međunarodnog ureda. Njegovu presliku Međunarodni ured Svjetske poštanske unije dostavlja svakoj stranci.

Sastavljeno u Ženevi, 12. kolovoza 2008.

Završni protokol uz Svjetsku poštansku konvenciju

U trenutku pristupanja potpisivanju Svjetske poštanske konvencije sklopljene ovoga dana, potpisani opunomoćenici sporazumjeli su se kako slijedi:

Članak I.

VLASNIŠTVO NAD POŠTANSKIM POŠILJKAMA. POVLAČENJE IZ POŠTE. IZMJENA I ISPRAVKA ADRESE

1. Odredbe u članku 5.1 i 2 ne primjenjuju se na Antigvu i Barbudu, Bahrein, Barbados, Belize, Bocvanu, Brunej Darussalam, Kanadu, Hong Kong, Kinu, Dominik, Egipat, Fidži, Gambiju, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske, prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Grenadu, Gvajanu, Irsku, Jamajku, Keniju, Kiribati, Kuvajt, Lesoto, Maleziju, Malavi, Mauricijus, Nauru, Nigeriju, Novi Zeland, Ugandu, Papuu Novu Gvineju, Svetog Kristofora i Nevis, Svetu Luciju, Svetog Vincenta i Grenadine, Salamunove Otoke, Samou, Sejšele, Sierra Leone, Singapur, Svazi, Ujedinjenu Republiku Tanzaniju, Trinidad i Tobago, Tuvalu, Vanuatu i Zambiju.

2. Isto tako, članak 5.1 i 2 ne primjenjuju se za Austriju, Dansku i (Islamsku Republiku) Iran, čija zakonodavstva ne dopuštaju povlačenje iz pošte ili promjenu adrese prepiske, na zahtjev pošiljatelja, od trenutka kada je primatelj obaviješten o prispijeću pošiljke adresirane na njega.

3. Članak 5.1 ne primjenjuje se na Australiju, Ganu i Zimbabve.

4. Članak 5.2 ne primjenjuje se na Bahame, Belgiju, Irak, Mijanmar, Demokratsku Narodnu Republiku Koreju, čija zakonodavstva ne dopuštaju povlačenje iz pošte ili promjenu adrese pismovne pošiljke na zahtjev pošiljatelja.

5. Članak 5.2 ne primjenjuje se na Sjedinjene Američke Države.

6. Članak 5.2 primjenjuje se na Australiju samo u onoj mjeri u kojoj je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

7. Bez obzira na članak 5.2, El Salvador, (Republika) Panama, Filipini, Demokratska Republika Kongo i Venezuela ovlašteni su ne vračati poštanske pakete nakon što je primatelj zatražio njihovo carinjenje jer je to u suprotnosti s njihovim carinskim zakonodavstvom.

Članak II.

POŠTARINE

1. Bez obzira na članak 6, Australija, Kanada i Novi Zeland ovlašteni su naplatiti i druge poštarine osim onih predviđenih u Pravilnicima ako su takve poštarine u skladu sa zakonodavstvom njihovih država.

Članak III.

IZNIMKA OD IZUZEĆA SEKOGRAMA OD PLAĆANJA POŠTARINE

1. Bez obzira na članak 7, Indonezija, Sveti Vincent i Grenadini i Turska, koje ne dopuštaju izuzeće od plaćanja poštarina za sekograme u svojem unutarnjem prometu, mogu naplatiti poštarinu i naknade za posebne usluge koje ipak ne smiju biti veće od onih u njihovom unutarnjem prometu.

2. Bez obzira na članak 7, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Australija, Austrija, Kanada, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, Japan i Švicarska mogu naplatiti naknade za posebne usluge koje se primjenjuju na sekograme u njihovom unutarnjem prometu.

Članak IV.

OSNOVNE USLUGE

1. Bez obzira na odredbe članka 12, Australija ne prihvaća proširenje osnovnih usluga na uključivanje poštanskih paketa.

2. Odredbe članka 12.2.4 ne primjenjuju se na Veliku Britaniju, čije nacionalno zakonodavstvo zahtijeva niže ograničenje mase. Propisi o zaštiti zdravlja i sigurnosti u Velikoj Britaniji ograničavaju masu poštanskih vreća na 20 kilograma.

3. Bez obzira na članak 12.2.4 Kazakstan i Uzbekistan ovlašteni su ograničiti maksimalnu masu dolaznih i odlaznih M vreća na 20 kilograma.

Članak V.

POVRATNICA

1. Kanada je ovlaštena ne primjenjivati članak 13.4.3 u vezi s paketima budući da ne pruža uslugu kupona za odgovor za pakete u domaćem prometu.

Članak VI.

MEĐUNARODNA USLUGA PLAĆENOG ODGOVORA (IBRS)

Bez obzira na članak 13.4.1, (Republika) Bugarska će osigurati pružanje međunarodne usluge plaćenog odgovora nakon dogovora s predmetnom državom članicom.

Članak VII.

ZABRANE (PISMOVNE POŠILJKE)

1. Iznimno, Libanon i Demokratska Narodna Republika Koreja ne prihvaćaju preporučene pošiljke koje sadrže kovanice, novčanice, vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro, prerađeno ili neprerađeno, drago kamenje, nakit ili druge dragocjene predmete. Nisu strogo obvezane odredbama Pravilnika o pismovnim pošiljkama u pogledu odgovornosti za slučaj krađe ili oštećenja ili kada su u pitanju pošiljke koje sadrže predmete od stakla ili lomljive predmete.

2. Iznimno, Saudijska Arabija, Bolivija, (Narodna Republika) Kina, isključujući Posebno administrativno područje Hong Kong, Irak, Nepal, Pakistan, Sudan i Vijetnam ne prihvaćaju preporučene pošiljke koje sadrže kovanice, bankovne mjenice, novčanice, vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro, prerađeno ili neprerađeno, drago kamenje, nakit ili druge dragocjene predmete.

3. Mijanmar zadržava pravo neprihvaćanja pošiljaka s označenom vrijednošću koje sadrže dragocjene predmete navedene u članku 15. stavku 5. budući da je to u suprotnosti s njegovim zakonodavstvom.

4. Nepal ne prihvaća preporučene pošiljke ili pošiljke s označenom vrijednošću koje sadrže novčanice ili kovanice, osim na temelju posebnog sporazuma u tu svrhu.

5. Uzbekistan ne prihvaća preporučene ili pošiljke s označenom vrijednošću koje sadrže kovanice, novčanice, čekove, poštanske marke ili stranu valutu i ne prihvaća nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja takvih pošiljaka.

6. (Islamska Republika) Iran ne prihvaća pismovne pošiljke koje sadrže predmete koji su u suprotnosti s načelima islamske vjere.

7. Filipini zadržavaju pravo ne prihvatiti bilo koju vrstu pismovne pošiljke (običnu, preporučenu ili s označenom vrijednošću) koja sadrži kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro, prerađeno ili neprerađeno, drago kamenje ili druge dragocjene predmete.

8. Australija ne prihvaća poštanske pošiljke bilo koje vrste koje sadrže zlatne poluge ili novčanice. Nadalje, ne prihvaća preporučene pošiljke za uručenje u Australiji, ili pošiljke u otvorenom provozu, koje sadrže dragocjenosti kao što su plemenite kovine, drago ili poludrago kamenje, vrijednosnice, kovanice ili bilo koji oblik utrživih financijskih instrumenata. Ona ne prihvaća nikakvu odgovornost za poslane pošiljke koje nisu u skladu s ovom rezervom.

9. (Narodna Republika) Kina, isključujući Posebno administrativno područje Hong Kong, ne prihvaća pošiljke s označenom vrijednosti koje sadrže kovanice, bankovne mjenice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju i putničke čekove, u skladu sa svojim zakonodavstvom.

10. Latvija i Mongolija zadržavaju pravo ne prihvatiti, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, obične, preporučene ili pošiljke s označenom vrijednošću koje sadrže kovanice, novčanice ili vrijednosnice plative donositelju i putničke čekove.

11. Brazil zadržava pravo ne prihvatiti obične, preporučene i pošiljke s označenom vrijednošću koje sadrže kovanice, novčanice u optjecaju ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju.

12. Vijetnam zadržava pravo ne prihvatiti pismovne pošiljke koje sadrže predmete ili robu.

13. Indonezija ne prihvaća preporučene ili pošiljke s označenom vrijednošću koje sadrže kovanice, novčanice, čekove, poštanske marke, stranu valutu ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju za uručenje u Indoneziji i ne prihvaća odgovornost u slučajevima gubitka ili oštećenja takvih pošiljaka.

14. Kirgistan zadržava pravo ne prihvatiti pismovne pošiljke (obične, preporučene, s označenom vrijednošću, male pakete) koje sadrže kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro, prerađeno ili neprerađeno, drago kamenje, nakit ili druge dragocjene predmete te ne prihvaća odgovornost u slučajevima gubitka ili oštećenja takvih pošiljaka.

15. Kazakstan ne prihvaća preporučene ili pošiljke s označenom vrijednošću koje sadrže kovanice, novčanice, knjižna odobrenja ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju, čekove, plemenite kovine, prerađene ili neprerađene, drago kamenje, nakit i druge dragocjene predmete ili stranu valutu te ne prihvaća odgovornost u slučajevima gubitka ili oštećenja takvih pošiljaka.

16. Moldova i Ruska Federacija ne prihvaćaju preporučene ili pošiljke s označenom vrijednošću koje sadrže novčanice u optjecaju, vrijednosne papire (čekove) bilo koje vrste plative donositelju ili stranu valutu te ne prihvaćaju odgovornost u slučajevima gubitka ili oštećenja takvih pošiljaka.

Članak VIII.

ZABRANE (POŠTANSKI PAKETI)

1. Mijanmar i Zambija ovlaštene su ne prihvatiti pakete s označenom vrijednošću koji sadrže dragocjenosti o kojima se govori u članku 15.6.1.3.1. budući da je to u suprotnosti s njihovim zakonodavstvom.

2. Iznimno, Libanon i Sudan ne prihvaćaju pakete koji sadrže kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro, prerađeno ili neprerađeno, drago kamenje ili druge dragocjene predmete ili one koji sadrže tekućine ili lako taljive/ukapljive elemente ili predmete izrađene od stakla ili slično ili lomljive predmete. Njih ne obvezuju mjerodavne odredbe Pravilnika o poštanskim paketima.

3. Brazil je ovlašten ne prihvatiti pakete s označenom vrijednošću koji sadrže kovanice i novčanice u optjecaju, kao ni bilo kakve vrijednosnice plative donositelju, budući da je to u suprotnosti s njegovim zakonodavstvom.

4. Gana je ovlaštena ne prihvatiti pakete s označenom vrijednošću koji sadrže kovanice i novčanice u optjecaju budući da je to u suprotnosti s njezinim zakonodavstvom.

5. Pored predmeta iz članka 15., Saudijska Arabija ovlaštena je ne prihvatiti pakete koji sadrže kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju, putničke čekove, platinu, zlato i srebro, prerađeno ili neprerađeno, drago kamenje ili druge dragocjene predmete. Također ne prihvaća pakete koji sadrže bilo kakve lijekove osim ako su popraćeni liječničkim receptom koji je izdalo nadležno ovlašteno tijelo, protupožarne proizvode, tekuće kemikalije ili predmete koji su u suprotnosti s načelima islamske vjere.

6. Uz predmete navedene u članku 15., Oman ne prihvaća pošiljke koje sadrže:

6.1 lijekove bilo koje vrste osim ako su popraćeni liječničkim receptom koji je izdalo nadležno ovlašteno tijelo;

6.2 protupožarne proizvode ili tekuće kemikalije;

6.3 predmete koji su u suprotnosti s načelima islamske vjere.

7. Uz predmete navedene u članku 15., (Islamska Republika) Iran ovlaštena je ne prihvatiti pakete koji sadrže predmete koji su u suprotnosti s načelima islamske vjere.

8. Filipini su ovlašteni ne prihvatiti bilo koju vrstu paketa koji sadrže kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju ili putničke čekove, platinu, zlato i srebro, prerađeno ili neprerađeno, drago kamenje ili druge dragocjene predmete ili tekućine ili lako ukapljive/taljive elemente ili predmete izrađene od stakla ili slično ili lomljive predmete.

9. Australija ne prihvaća poštanske pošiljke bilo koje vrste koje sadrže zlatne poluge ili novčanice.

10. (Narodna Republika) Kina ne prihvaća obične pakete koji sadrže kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro, prerađeno ili neprerađeno, drago kamenje ili druge dragocjene predmete. Nadalje, uz izuzetak posebnog administrativnog područja Hong Konga, ne prihvaćaju se paketi s označenom vrijednošću koji sadrže kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju i putničke čekove.

11. Mongolija zadržava pravo ne prihvatiti, u skladu sa svojim zakonodavstvom, pakete koji sadrže kovanice, novčanice ili vrijednosnice bilo koje vrste plative donositelju i putničke čekove.

12. Latvija ne prihvaća obične i pakete s označenom vrijednošću koji sadrže kovanice, novčanice, vrijednosnice (čekove) bilo koje vrste plative donositelju ili stranu valutu te ne prihvaća odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja takvih pošiljaka.

13. Moldova, Uzbekistan, Ruska Federacija, Ukrajina i ne prihvaćaju obične ili pakete s označenom vrijednošću koji sadrže novčanice u optjecaju, vrijednosnice (čekove) bilo koje vrste plative donositelju ili stranu valutu te ne prihvaćaju odgovornost u slučajevima gubitka ili oštećenja takvih pošiljaka.

14. Kazakstan ne prihvaća obične ili pakete s označenom vrijednošću koji sadrže kovanice, novčanice, knjižna odobrenja ili bilo koje vrijednosnice plative donositelju, čekove, plemenite kovine, prerađene ili neprerađene, drago kamenje, nakit i druge dragocjene predmete ili stranu valutu te ne prihvaća odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja takvih pošiljaka.

Članak IX.

DOPUŠTENE RADIOAKTIVNE I ZARAZNE TVARI

1. Bez obzira na odredbe članka 16., Mongolija zadržava pravo ne prihvatiti, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, poštanske pošiljke koje sadrže bilo koje radioaktivne ili zarazne tvari.

Članak X.

PREDMETI KOJI PODLIJEŽU PLAĆANJU CARINE

1. S obzirom na članak 15., sljedeće države članice ne prihvaćaju pošiljke s označenom vrijednošću koje sadrže predmete za koje se plaća carina: Bangladeš i El Salvador.

2. S obzirom na članak 15., Afganistan, Albanija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Kambodža, Čile, Kolumbija, Kuba, El Salvador, Estonija, Italija, Kazakstan, Latvija, Moldova, Nepal, Uzbekistan, Peru, Demokratska Narodna Republika Koreja, Ruska Federacija, San Marino, Turkmenistan, Ukrajina, i Venezuela ne prihvaćaju obične i preporučene pismovne pošiljke koje sadrže predmete za koje se plaća carina.

3. S obzirom na članak 15., sljedeće države članice ne prihvaćaju obične pismovne pošiljke koje sadrže predmete za koje se plaća carina: Benin, Burkina Faso, (Republika) Côte d'Ivoire, Džibuti, Mali i Mauritanija.

4. Bez obzira na odredbe pod 1. do 3., pošiljke koje sadrže serume, cjepiva i hitno potrebne lijekove koje je teško nabaviti dopuštene su u svim slučajevima.

Članak XI.

POTRAŽNICE

1. Bez obzira na članak 17.3, Saudijska Arabija, (Republika) Bugarska, Kabo Verde, Egipat, Gabon, prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Grčka, (Islamska Republika) Iran, Kirgistan, Mongolija, Mijanmar, Uzbekistan, Filipini, Demokratska Narodna Republika Koreja, Sudan, Sirijska Arapska Republika, Čad, Turkmenistan, Ukrajina, i Zambija zadržavaju pravo naplaćivati svojim korisnicima poštarinu na potražnice za pismovne pošiljke.

2. Bez obzira na članak 17.3, Argentina, Austrija, Azerbejdžan, Litva, Moldova i Slovačka zadržavaju pravo naplaćivati posebnu poštarinu kada se nakon postupka poduzetog po potražnici utvrdi da je potražnica bila neopravdana.

3. Afganistan, Saudijska Arabija, (Republika) Bugarska, Kabo Verde, (Republika) Kongo, Egipat, Gabon, (Islamska Republika) Iran, Kirgistan, Mongolija, Mijanmar, Uzbekistan, Sudan, Surinam, Sirijska Arapska Republika, Turkmenistan, Ukrajina, i Zambija zadržavaju pravo naplaćivati korisnicima poštarinu na potražnice za pakete.

4. Bez obzira na članak 17.3, Sjedinjene Američke Države, Brazil, (Republika) Panama i zadržavaju pravo naplaćivati korisnicima usluga poštarinu na potražnice u vezi s pismovnim pošiljkama i paketima koji su otpremljeni iz država koje primjenjuju taj tip poštarine u skladu sa stavcima 1. do 3. ovoga članka.

Članak XII.

POŠTARINA ZA PODNOŠENJE POŠILJAKA NA CARINSKI PREGLED

1. Gabon zadržava pravo naplaćivati svojim korisnicima poštarinu za podnošenje pošiljaka na carinski pregled.

2. (Republika) Kongo i Zambija zadržavaju pravo naplaćivati svojim korisnicima poštarinu za podnošenje paketa na carinski pregled.

Članak XIII.

PREDAJA PISMOVNIH POŠILJAKA NA OTPREMU U INOZEMSTVU

1. Sjedinjene Američke Države, Australija, Austrija, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, Grčka i Novi Zeland zadržavaju pravo nametnuti naknadu, istovrijednu trošku za obavljeni rad, svakom imenovanom operatoru koji im, sukladno odredbama članka 26.4, pošalje na raspolaganje pošiljke koje nisu originalno otpremljene kao poštanske pošiljke od strane njihovih službi.

2. Bez obzira na članak 26.4, Kanada zadržava pravo naplatiti od imenovanog operatora podrijetla iznos koji će osigurati pokrivanje najmanje troškova proizašlih iz rukovanja tim pošiljkama.

3. Članak 26.4 dopušta imenovanom operatoru odredišta zahtijevati od imenovanog operatora otpreme odgovarajuću naknadu za uručenje pismovnih pošiljaka predanih na otpremu u inozemstvu u velikim količinama. Australija i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske zadržavaju pravo ograničiti svako takvo plaćanje na iznos koji je u skladu s odgovarajućom domaćom tarifom za istovrijedne pošiljke u odredišnoj državi.

4. Članak 26.4 dopušta imenovanom operatoru odredišta da zahtijeva od imenovanog operatora otpreme odgovarajuću naknadu za uručenje pismovnih pošiljaka predanih na otpremu u inozemstvu u velikim količinama. Sljedeće države članice zadržavaju pravo ograničiti takva plaćanja na iznose određene u Pravilniku za pošiljke u velikom broju: Sjedinjene Američke Države, Bahami, Barbados, Brunej Darussalam, (Narodna Republika) Kina, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Grenada, Gvajana, Indija, Malezija, Nepal, Novi Zeland, Nizozemska, Nizozemski Antili i Aruba, Sveta Lucija, Sveti Vincent i Grenadini, Singapur, Šri Lanka, Surinam, Tajland.

5. Bez obzira na rezervu pod 4., sljedeće države članice zadržavaju pravo primijeniti u potpunosti odredbe članka 26. Konvencije na poštu primljenu od država članica Unije: Njemačka, Saudijska Arabija, Argentina, Austrija, Benin, Brazil, Burkina Faso, Kamerun, Cipar, (Republika) Côte d'Ivoire, Danska, Egipat, Francuska, Grčka, Gvineja, Izrael, Italija, Japan, Jordan, Libanon, Luksemburg, Mali, Maroko, Mauritanija, Monako, Norveška, Portugal, Senegal, Sirij ska Arapska Republika i Togo.

6. U primjeni članka 26.4 Njemačka zadržava pravo zahtijevati od države otpreme naknadu u visini iznosa koji bi primila od države u kojoj pošiljatelj ima prebivalište.

7. Bez obzira na rezerve stavljene na temelju članka XIII, (Narodna Republika) Kina zadržava pravo ograničiti plaćanje za uručenje pismovnih pošiljaka koje su predane na otpremu u inozemstvu u velikom broju na iznose odobrene u Konvenciji Svjetske poštanske unije i Pravilniku o pismovnim pošiljkama za pošiljke u velikom broju.

Članak XIV.

IZVANREDNA NAKNADA ZA KOPNENI PRIJEVOZ DOLAZNE POŠTE

Bez obzira na članak 33, Afganistan zadržava pravo naplatiti dodatnu izvanrednu naknadu za kopneni promet od 7,50 DTS-a po dolaznom paketu.

Članak XV.

POSEBNE TARIFE

1. Sjedinjene Američke Države, Belgija i Norveška smiju naplatiti veću kopnenu naknadu za zrakoplovne pakete nego za površinske pakete.

2. Libanon je ovlašten naplatiti za pakete do 1 kilograma naknadu koja se primjenjuje

3. za pakete preko 1 i do 3 kilograma.

4. (Republika) Panama ovlaštena je naplatiti 0,20 DTS-a po kilogramu za površinske

5. pakete otpremljene zrakoplovom (S.A.L.) u provozu.

U potvrdu toga, dolje navedeni opunomoćenici sastavili su ovaj Protokol, koji ima istu snagu i istu valjanost kao da su njegove odredbe unesene u tekst same Konvencije, te su ga potpisali u jednom izvorniku koji se pohranjuje kod generalnog direktora Međunarodnog ureda. Njegovu presliku Međunarodni ured Unije dostavlja svakoj stranci.

Sastavljeno u Ženevi, 12. kolovoza 2008.


[1] Iznimka je Velika Britanija, država koja je izumila poštansku marku.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l’article 22.3 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l’article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international.

Première partie
RÈGLES COMMUNES APPLICABLES AU SERVICE POSTAL INTERNATIONAL

Chapitre unique

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

DÉFINITIONS

1. Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:

1.1 colis: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux;

1.2 dépêche close: sac ou ensemble de sacs ou d'autres récipients étiquetés, plombés ou cachetés, contenant des envois postaux;

1.3 dépêches mal acheminées: récipients reçus par un bureau d'échange autre que celui indiqué sur l' étiquette (du sac);

1.4 envois mal dirigés: envois reçus par un bureau d'échange, mais qui étaient destinés à un bureau d'échange dans un autre Pays-membre;

1.5 envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.);

1.6 frais de transit: rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des dépêches;

1.7 frais terminaux: rémunération due à l'opérateur désigné du pays de destination par l' opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination;

1.8 opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l'Union sur son territoire;

1.9 petit paquet: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres;

1.10 quote-part territoriale d'arrivée: rémunération due à l'opérateur désigné du pays de destination par l'opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais de traitement d'un colis postal dans le pays de destination;

1.11 quote-part territoriale de transit: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour l'acheminement d'un colis postal à travers son territoire;

1.12 quote-part maritime: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime d'un colis postal;

1.13 service postal universel: prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire d'un pays, à des prix abordables;

1.14 transit à découvert: transit, par un pays intermédiaire, d'envois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection d'une dépêche close pour le pays de destination.

Article 2

DÉSIGNATION DE LA OU DES ENTITÉS CHARGÉES DE REMPLIR LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE
L' ADHÉSION À LA CONVENTION

1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les affaires postales. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l'Union sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.

Article 3

SERVICE POSTAL UNIVERSEL

1. Pour renforcer le concept d'unicité du territoire postal de l'Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.

2. A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d'autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.

3. Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d'assurer le service postal universel.

4. Les Pays-membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité.

Article 4

LIBERTÉ DE TRANSIT

1. Le principe de la liberté de transit est énoncé a Particle premier de la Constitution. Il entraîne l'obligation, pour chaque Pays-membre, de s'assurer que ses opérateurs désignés acheminent toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'ils emploient pour leurs propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui leur sont livrés par un autre opérateur désigné. Ce principe s'applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.

2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des substances infectieuses ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes. Cela s'applique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.

3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.

4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d'assurer l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion.

5. Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays-membre.

Article 5

APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX. RETRAIT. MODIFICATION OU CORRECTION D'ADRESSE. RÉEXPÉDITION. RENVOI À L'EXPÉDITEUR DES ENVOIS NON DISTRIBUABLES

1. Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays d'origine ou de destination et, en cas d'application de l’article 15.2.1.1 ou 15.3, selon la législation du pays de transit.

2. L'expéditeur d'un envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l'adresse. Les taxes et les autres conditions sont prescrites aux Règlements.

3. Les Pays-membres s'assurent que leurs opérateurs désignés réexpédient des envois postaux, en cas de changement d'adresse du destinataire, et renvoient à l'expéditeur des envois non distribuables. Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans les Règlements.

Article 6

TAXES

1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale et en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et ses Règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services.

2. Le Pays-membre d'origine ou son opérateur désigné fixe, en fonction de la législation nationale, les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux. Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.

3. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).

4. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale, sont autorisés à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes.

5. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation nationale pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés sur le territoire du Pays-membre. Ils ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.

6. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.

7. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque opérateur désigné garde les taxes qu'il a perçues.

Article 7

EXONÉRATION DES TAXES POSTALES

1. Principe

1.1 Les cas de franchise postale, en tant qu'exonération du paiement de l'affranchissement, sont expressément prévus par la Convention. Toutefois, les Règlements peuvent fixer des dispositions prévoyant tant l'exonération du paiement de l'affranchissement que l'exoné-ration du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts d'arrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs au service postal envoyés par les Pays-membres, les opérateurs désignés et les Unions restreintes. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de l'UPU à destination des Unions restreintes, des Pays-membres et des opérateurs désignés sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, le Pays-membre d'origine ou son opérateur désigné à la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois.

2. Prisonniers de guerre et internés civils

2.1 Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.

2.2 Les dispositions prévues sous 2.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste.

2.3 Les bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire.

2.4 Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

2.5 Dans le cadre du règlement des comptes entre les opérateurs désignés, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.

3. Cécogrammes

3.1 Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes.

Article 8

TIMBRES-POSTE

1. L'appellation »timbre-poste« est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des Règlements.

2. Le timbre-poste:

2.1 est émis et mis en circulation exclusivement sous l'autorité du Pays-membre ou du territoire, conformément aux Actes de l'Union;

2.2 est un attribut de souveraineté et constitue une preuve du paiement de l'affranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsqu'il est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de l'Union;

2.3 doit être en circulation dans le Pays-membre ou sur le territoire émetteur, pour une utilisation aux fins d'affranchissement ou à des fins philatéliques, selon sa législation nationale;

2.4 doit être accessible à tous les habitants du Pays-membre ou du territoire émetteur.

3. Le timbre-poste comprend:

3.1 le nom du Pays-membre ou du territoire émetteur, en caractères latins[1];

3.2 la valeur faciale exprimée:

3.2.1 en principe, dans la monnaie officielle du Pays-membre ou du territoire émetteur, ou présentée sous la forme d'une lettre ou d'un symbole;

3.2.3 par d'autres signes d'identification spécifiques.

4. Les emblèmes d'Etat, les signes officiels de contrôle et les emblèmes d'organisations intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

5. Les sujets et motifs des timbres-poste doivent:

5.1 être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'Union et aux décisions prises par les organes de l'Union;

5.2 être en rapport étroit avec l'identité culturelle du Pays-membre ou du territoire ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix;

5.3 avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d'événements étrangers au Pays-membre ou au territoire, un lien étroit avec ledit Pays-membre ou territoire;

5.4 être dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays;

5.5 revêtir une signification importante pour le Pays-membre ou pour le territoire.

6. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux Actes de l'Union ne peuvent être utilisés que sur autorisation du Pays-membre ou du territoire.

Article 9

SÉCURITÉ POSTALE

Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en œuvre une stratégie d'action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l'exploitation postale, afin de conserver et d'accroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans l'intérêt de tous les agents concernés. Une telle stratégie devra impliquer l'échange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays-membres et leurs opérateurs désignés.

Article 10

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en œuvre une stratégie de développement durable dynamique portant tout particulièrement sur des actions environnementales, sociales et économiques à tous les niveaux de l'exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions de développement durable dans le cadre des services postaux.

Article 11

INFRACTIONS

1. Envois postaux

1.1 Les Pays-membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs:

1.1.1 insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention;

1.1.2 insertion dans les envois postaux d'objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants.

2. Affranchissement en général et moyens d'affranchissement en particulier

2.1 Les Pays-membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d'affranchissement prévus par la présente Convention, à savoir:

2.1.1 les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation;

2.1.2 les marques d'affranchissement;

2.1.3 les empreintes de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;

2.1.4 les coupons-réponse internationaux.

2.2 Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d'affranchissement s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis:

2.2.1 la falsification, l'imitation ou la contrefaçon de moyens d'affranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée;

2.2.2 l'utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou l'exposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens d'affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits;

2.2.3 l'utilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens d'affranchissement ayant déjà servi;

2.2.4 les tentatives visant à commettre l'une des infractions susmentionnées.

3. Réciprocité

3.1 En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, qu'il s'agisse de moyens d'affranchissement nationaux ou étrangers; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou convention-nelle.

Deuxième partie
RÈGLES APPLICABLES À LA POSTE AUX LETTRES ET AUX COLIS POSTAUX

Chapitre 1
OFFRE DE PRESTATIONS

Article 12

SERVICES DE BASE

1. Les Pays-membres doivent veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres.

2. Les envois de la poste aux lettres comprennent:

2.1 les envois prioritaires et non prioritaires jusqu'à 2 kilogrammes;

2.2 les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusqu'à 2 kilogrammes;

2.3 les cécogrammes jusqu'à 7 kilogrammes;

2.4 les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des docu ments imprimés semblables, à l'adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés »sacs M«, jusqu'à 30 kilogrammes.

3. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traitement ou selon leur contenu, conformément au Règlement de la poste aux lettres.

4. Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 s'appliquent facultativement à certaines catégories d'envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.

5. Sous réserve des dispositions sous 8, les Pays-membres doivent également veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leur client.

6. Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes s'appliquent facultativement à certaines catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement concernant les colis postaux.

7. Tout Pays-membre dont l'opérateur désigné ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les Pays-membres qui, avant le 1er janvier 2001, n'étaient pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d'assurer le service des colis postaux.

Article 13

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

1. Les Pays-membres assurent la prestation des services supplémentaires obligatoires ciaprès:

1.1 service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres;

1.2 service de recommandation pour les envois de la poste aux lettres partants non prioritaires et de surface pour des destinations pour lesquelles aucun service prioritaire ou de courrier avion n'est prévu;

1.3 service de recommandation pour tous les envois arrivants de la poste aux lettres.

2. La prestation d'un service de recommandation pour les envois non prioritaires et de surface partants de la poste aux lettres pour des destinations pour lesquelles un service prioritaire ou de courrier-avion est assuré est facultative.

3. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés peuvent assurer les services supplé mentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les opérateurs désignés ayant convenu de fournir ces services:

3.1 service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

3.2 service des envois à livraison attestée pour les envois de la poste aux lettres;

3.3 service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

3.4 service des envois exprès pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

3.5 service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés, à livraison attestée ou avec valeur déclarée;

3.6 service des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

3.7 service des colis fragiles et des colis encombrants;

3.8 service de groupage «Consignment» pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger.

4. Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs:

4.1 service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés sont obligés d'assurer le service de retour des envois CCRI;

4.2 service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays-membre, mais leur vente est facultative;

4.3 avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou à livraison attestée, les colis et les envois avec valeur déclarée; tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation d'un service d'avis de réception pour les envois partants est facultative.

5. Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les Règlements.

6. Si les éléments de service indiqués ci-après font l'objet de taxes spéciales en régime intérieur, les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans les Règlements:

6.1 distribution des petits paquets de plus de 500 grammes;

6.2 dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite d'heure;

6.3 dépôt des envois en dehors des heures normales d'ouverture des guichets;

6.4 ramassage au domicile de l'expéditeur;

6.5 retrait d'un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des guichets;

6.6 poste restante;

6.7 magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes, et des colis postaux;

6.8 livraison des colis en réponse à l'avis d'arrivée;

6.9 couverture contre le risque de force majeure.

Article 14

COURRIER ÉLECTRONIQUE, EMS, LOGISTIQUE INTÉGRÉE ET NOUVEAUX SERVICES

1. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services ci-après qui sont décrits dans les Règlements:

1.1 le courrier électronique, qui est un service faisant appel à la transmission électronique des 1.2 messages; les opérateurs désignés peuvent améliorer le service de courrier électronique en offrant un service de courrier électronique recommandé, qui complète le premier par une preuve d'expédition et une preuve de remise et passe par une voie de communication protégée entre utilisateurs authentifiés;

1.2 l'EMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchandises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par moyen physique; ce service peut être fourni sur la base de l'Accord standard EMS multilatéral ou d'accords bilatéraux;

1.3 le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientèle en matière de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmission physique des marchandises et des documents;

1.4 le cachet postal de certification électronique, qui atteste de manière probante la réalité d'un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties.

2. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque opérateur désigné intéressé, compte tenu des frais d'exploitation du service.

Article 15

ENVOIS NON ADMIS. INTERDICTIONS

1. Dispositions générales

1.1 Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue d'un acte frauduleux ou du nonpaiement délibéré de l'intégralité des sommes dues ne sont pas admis non plus.

1.2 Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites dans les Règlements.

1.3 Tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la possibilité d'étendre les interdictions énoncées dans le présent article, qui peuvent être appliquées immédiatement après leur inclusion dans le recueil approprié.

2. Interdictions visant toutes les catégories d'envois

2.1 L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d'envois:

2.1.1 les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis par l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), ou les autres drogues illicites interdites dans le pays de destination;

2.1.2 les objets obscènes ou immoraux;

2.1.3 les objets contrefaits et piratés;

2.1.4 autres objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;

2.1.5 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l'équipement postal ou les biens appartenant à des tiers;

2.1.6 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

3. Matières explosibles, inflammables ou radioactives et marchandises dangereuses

3.1 L'insertion de matières explosibles, inflammables ou autres marchandises dangereuses ainsi que les matières radioactives est interdite dans toutes les catégories d'envois.

3.2 L'insertion de dispositifs explosifs et de matériel militaire inertes, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que de répliques de tels dispositifs et articles, est interdite dans toutes les catégories d'envois.

3.3 Exceptionnellement, les marchandises dangereuses ci-après sont admises:

3.3.1 les matières radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux visées à l'article 16.1;

3.3.2 les substances infectieuses expédiées dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux visées à l'article 16.2.

4. Animaux vivants

4.1 L'insertion d'animaux vivants est interdite dans toutes les catégories d'envois.

4.2 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:

4.2.1 les abeilles, les sangsues et les vers à soie;

4.2.2 les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;

4.2.3 les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues.

4.3 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis:

4.3.1 les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale des pays intéressés.

5. Insertion de correspondances dans les colis

5.1 L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux:

5.1.1 les correspondances, à l'exception des pièces archivées, échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

6. Pièces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur

6.1 Il est interdit d'insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux:

6.1.1 dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée;

6.1.1.1 cependant, si la législation nationale des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés;

6.1.2 dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation nationale des pays d'origine et de destination le permet;

6.1.3 dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur;

6.1.3.1 de plus, chaque Pays-membre ou opérateur désigné à la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert par son territoire; il peut limiter la valeur réelle de ces envois.

7. Imprimés et cécogrammes

7.1 Les imprimés et les cécogrammes:

7.1.1 ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspondance;

7.1.2 ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur, sauf dans les cas où l'envoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son retour et sur laquelle est imprimée l'adresse de l'expéditeur de l'envoi ou de son agent dans le pays de dépôt ou de destination de l'envoi original.

8. Traitement des envois admis à tort

8.1 Le traitement des envois admis à tort ressortit aux Règlements. Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2, 3.1 et 3.2 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. Si des objets visés sous 2.1.1, 3.1 et 3.2 sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit.

Article 16

MATIÈRES RADIOACTIVES ET SUBSTANCES INFECTIEUSES ADMISSIBLES

1. Les matières radioactives sont admises dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux, dans le cadre des relations entre les Pays-membres qui se sont déclarés d'accord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens, aux conditions suivantes:

1.1 les matières radioactives sont conditionnées et emballées conformément aux dispositions respectives des Règlements;

1.2 lorsqu'elles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation;

1.3 les matières radioactives contenues dans les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux doivent être acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes;

1.4 les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.

2. Les substances infectieuses, à l'exception des matières de catégorie A infectieuses pour l'homme (n° ONU 2814) et pour les animaux (n° ONU 2900), sont admises dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux, aux conditions suivantes:

2.1 Les matières infectieuses de catégorie B (n° ONU 3373) peuvent être échangées par voie postale uniquement entre des expéditeurs officiellement reconnus, déterminés par leurs autorités compétentes. Ces marchandises dangereuses peuvent être admises dans le courrier, sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l' édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

2.2 Les matières infectieuses de catégorie B (n° ONU 3373) doivent être traitées, emballées et étiquetées conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres et du Règlement concernant les colis postaux. Ces envois sont soumis au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l'acquittement d'une surtaxe.

2.3 Les échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) peuvent être échangés par voie postale uniquement entre des expéditeurs officiellement reconnus, déterminés par leurs autorités compétentes. Ces matières peuvent être admises dans le courrier, sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l' édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par l'OACI.

2.4 Les échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) doivent être traités, emballés et étiquetés conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres. Ces envois sont soumis au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l’acquittement d'une surtaxe.

2.5 L'admission des substances infectieuses et des échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) est limitée aux relations entre les Pays-membres s'étant déclarés d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

2.6 Les substances infectieuses et les échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) autorisés sont acheminés par la voie la plus rapide, normalement par voie aérienne, sous réserve de l’acquittement des surtaxes aériennes correspondantes, et bénéficient de la priorité à la livraison.

Article 17

RÉCLAMATIONS

1. Chaque opérateur désigné est tenu d'accepter les réclamations concernant les colis et les envois recommandés, avec valeur déclarée et à livraison attestée, déposés dans son propre service ou dans celui de tout autre opérateur désigné, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. Les réclamations sont transmises par voie prioritaire, par EMS ou par des moyens électroniques. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et opérateurs désignés et ne couvre pas la transmission des réclamations entre opérateurs désignés.

2. Les réclamations sont admises dans les conditions prévues par les Règlements.

3. Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe à la charge du demandeur.

Article 18

CONTRÔLE DOUANIER. DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS

1. L'opérateur désigné du pays d'origine et celui du pays de destination sont autorisés à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.

2. Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, de frais de présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par les Règlements. Ces frais ne sont perçus qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature.

3. Les opérateurs désignés qui ont obtenu l'autorisation d'opérer le dédouanement au nom des clients sont autorisés à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l'opération. Cette taxe peut être perçue, pour tous les envois déclarés en douane, selon la législation nationale, y compris ceux exempts de droit de douane. Les clients doivent être dûment informés à l'avance au sujet de la taxe concernée.

4. Les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.

Article 19

ECHANGE DE DÉPÊCHES CLOSES AVEC DES UNITÉS MILITAIRES

1. Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l' intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays:

1.1 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies;

1.2 entre les commandants de ces unités militaires;

1.3 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires de ce même pays en station à l'étranger;

1.4 entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires du même pays.

2. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l' unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.

3. Sauf entente spéciale, l'opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l 'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les opérateurs désignés concernés, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.

Article 20

NORMES ET OBJECTIFS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE SERVICE

1. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés doivent fixer et publier leurs normes et objectifs en matière de distribution des envois de la poste aux lettres et des colis arrivants.

2. Ces normes et objectifs, augmentés du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doivent pas être moins favorables que ceux appliqués aux envois comparables de leur service intérieur.

3. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés d'origine doivent également fixer et publier des normes de bout en bout pour les envois prioritaires et les envois-avion de la poste aux lettres ainsi que pour les colis et les colis économiques/de surface.

4. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés évaluent l'application des normes de qualité de service.

Chapitre 2
RESPONSABILITÉ

Article 21

RESPONSABILITÉ DES OPÉRATEURS DÉSIGNÉS. INDEMNITÉS

1. Généralités

1.1 Sauf dans les cas prévus à l'article 22, les opérateurs désignés répondent:

1.1.1 de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée;

1.1.2 de la perte des envois à livraison attestée;

1.1.3 du renvoi des envois recommandés, des envois avec valeur déclarée et des colis ordinaires dont le motif de non-distribution n'est pas donné.

1.2 Les opérateurs désignés n'engagent pas leur responsabilité s'il s'agit d'envois autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2.

1.3 Dans tout autre cas non prévu par la présente Convention, les opérateurs désignés n'engagent pas leur responsabilité.

1.4 Lorsque la perte ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l'envoi, à l'exception de la taxe d'assurance.

1.5 Les montants de l 'indemnité à payer ne peuvent pas être supérieurs aux montants indiqués dans le Règlement de la poste aux lettres et dans le Règlement concernant les colis postaux.

1.6 En cas de responsabilité, les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération dans le montant de l'indemnité à verser.

1.7 Toutes les dispositions relatives à la responsabilité des opérateurs désignés sont strictes, obligatoires et exhaustives. Les opérateurs désignés n'engagent en aucun cas leur responsabilité – même en cas de faute grave (d'erreur grave) – en dehors des limites établies dans la Convention et les Règlements.

2. Envois recommandés

2.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi recommandé, l'expé diteur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés.

2.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie.

3. Envois à livraison attestée

3.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l'envoi seulement.

4. Colis ordinaires

4.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement concernant les colis postaux, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés.

4.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie.

4.3 Les opérateurs désignés peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques lemontant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis.

5. Envois avec valeur déclarée

5.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée.

5.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée.

6. En cas de renvoi d'un envoi de la poste aux lettres recommandées ou avec valeur déclarée, dont le motif de non-distribution n'est pas donné, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l'envoi seulement.

7. En cas de renvoi d'un colis dont le motif de non-distribution n'est pas donné, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes payées pour le dépôt du colis dans le pays d'origine et des dépenses occasionnées par le renvoi du colis à partir du pays de destination.

8. Dans les cas visés sous 2, 4 et 5, l'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où l'envoi a été accepté au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases.

9. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés pour le dépôt de l'envoi, à l'exception de la taxe de recommandation ou d'assurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.

10. Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.

11. L'opérateur désigné d'origine à la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation nationale pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 4.1. Il en est de même pour l'opérateur désigné de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 4.1 restent cependant applicables:

11.1 en cas de recours contre l'opérateur désigné responsable;

11.2 si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.

12. Aucune réserve concernant le dépassement des délais des réclamations et le paiement de l'indemnité aux opérateurs désignés, y compris les périodes et conditions fixées dans les Règlements, n'est applicable, sauf en cas d'accord bilatéral.

Article 22

NON-RESPONSABILITÉ DES PAYS-MEMBRES ET DES OPÉRATEURS DÉSIGNÉS

1. Les opérateurs désignés cessent d'être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée, des colis et des envois avec valeur déclarée dont ils ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:

1.1 lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi;

1.2 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié;

1.3 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu;

1.4 lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'opérateur désigné qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison; le terme »sans délai« doit être interprété conformément à la législation nationale.

2. Les Pays-membres et les opérateurs désignés ne sont pas responsables:

2.1 en cas de force majeure, sous réserve de l'article 13.6.9;

2.2 lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, ils ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

2.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu;

2.4 lorsqu'il s'agit d'envois qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l'article 15;

2.5 en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification du Pays-membre ou de l'opérateur désigné de ce pays;

2.6 lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

2.7 lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;

2.8 lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils;

2.9 lorsqu'on soupçonne l'expéditeur d'avoir agi avec des intentions frauduleuses dans le but de recevoir un dédommagement.

3. Les Pays-membres et les opérateurs désignés n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

Article 23

RESPONSABILITÉ DE L'EXPÉDITEUR

1. L'expéditeur d'un envoi est responsable des préjudices corporels subis par les agents des postes et de tous les dommages causés aux autres envois postaux ainsi qu'à l'équipement postal par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.

2. En cas de dommages causés à d'autres envois postaux, l'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les opérateurs désignés pour chaque envoi avarié.

3. L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.

4. En revanche, lorsque les conditions d'admission ont été respectées par l'expéditeur, celuici n'est pas responsable dans la mesure où il y a eu faute ou négligence des opérateurs désignés oudes transporteurs dans le traitement des envois après leur acceptation.

Article 24

PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ

1. Sous réserve du droit de recours contre l'opérateur désigné responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'opérateur désigné d'origine ou à l'opérateur désigné de destination.

2. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire.

3. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur.

4. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

Article 25

RÉCUPÉRATION ÉVENTUELLE DE L'INDEMNITÉ SUR L'EXPÉDITEUR OU SUR LE DESTINATAIRE

1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas, en lui accordant le même délai de réponse.

2. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi ou ne répondent pas dans les limites du délai fixé sous 1, celui-ci devient la propriété de l' opérateur désigné ou, s'il y a lieu, des opérateurs désignés qui ont supporté le dommage.

3. En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.

Chapitre 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POSTE AUX LETTRES

Article 26

DÉPÔT À L'ÉTRANGER D'ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES

1. Aucun opérateur désigné n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur le territoire du Pays-membre déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.

2. Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.

3. L'opérateur désigné de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'opérateur désigné de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l'expéditeur ni l'opérateur désigné de dépôt n'accepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit renvoyer les envois à l'opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d'être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.

4. Aucun opérateur désigné n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s'avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs. Les opérateurs désignés de destination ont le droit d'exiger de l'opérateur désigné de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit les taux applicables en vertu des articles 28.3 à 28.7 ou 29.7, selon le cas. Si l'opérateur désigné de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit retourner les envois à l'opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d'être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.

Troisième partie
RÉMUNÉRATION

Chapitre 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POSTE AUX LETTRES

Article 27

FRAIS TERMINAUX. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Sous réserve des exemptions prescrites dans les Règlements, chaque opérateur désigné qui reçoit d'un autre opérateur désigné des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'opérateur désigné expéditeur une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.

2. Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux par leurs opérateurs désignés, les pays et territoires sont classés conformément aux listes établies à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 18/2008, comme indiqué ci-après:

2.1 pays et territoires faisant partie du système cible avant 2010;

2.2 pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2010 et de 2012 (nouveaux pays du système cible);

2.3 pays et territoires faisant partie du système transitoire.

3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays a Tissue de la période de transition.

4. Accès au régime intérieur. Accès direct

4.1 En principe, chaque opérateur désigné met à la disposition des autres opérateurs désignés l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'il offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux. Il appartient à l'opérateur désigné de destination de juger si l'opérateur désigné d'origine a rempli ou non les conditions et modalités en matière d'accès direct.

4.2 Les opérateurs désignés des pays du système cible doivent rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.

4.3 Les opérateurs désignés des nouveaux pays du système cible peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. Ces opérateurs désignés peuvent cependant choisir de rendre accessibles a un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés. Toutefois, si les opérateurs désignés des nouveaux pays du système cible demandent aux opérateurs désignés des pays du système cible de leur appliquer les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, ils doivent rendre accessibles à l'ensemble des autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.

4.4 Les opérateurs désignés des pays en transition peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur. Ils peuvent toutefois choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés.

5. La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance en matière de qualité de service dans le pays de destination. Le Conseil d'exploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 28 et 29, afin d'encourager la participation au système de contrôle et pour récompenser les opérateurs désignés qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil d'exploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas d'une qualité insuffisante, mais la rémunération des opérateurs désignés ne peut pas aller au-dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 28 et 29.

6. Tout opérateur désigné peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.

7. Pour les sacs M, le taux de frais terminaux à appliquer est de 0,793 DTS par kilogramme.

8. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux. Pour les envois recommandés, il est prévu une rémunération supplémentaire de 0,55 DTS par envoi pour 2010 et 2011 et de 0,6 DTS pour 2012 et 2013. Pour les envois avec valeur déclarée, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,1 DTS par envoi pour 2010 et 2011 et de 1,2 DTS pour 2012 et 2013. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à accorder des primes à la rémunération pour ces services et d'autres services supplémentaires lorsque les services fournis comprennent des éléments additionnels devant être spécifiés dans le Règlement de la poste aux lettres.

9. Tout opérateur désigné peut, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.

10. Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger du courrier non prioritaire en accordant une remise de 10% sur le taux de frais terminaux applicable au courrier prioritaire.

11. Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger des envois séparés par format en appliquant un taux de frais terminaux réduit.

12. Les dispositions prévues entre opérateurs désignés du système cible s'appliquent à tout opérateur désigné du système transitoire déclarant vouloir adhérer au système cible. Le Conseil d'exploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le Règlement de la poste aux lettres. Les dispositions du système cible peuvent être appliquées dans leur intégralité aux nouveaux opérateurs désignés du système cible déclarant vouloir être pleinement soumis auxdites dispositions, sans mesures transitoires.

Article 28

FRAIS TERMINAUX. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FLUX DE COURRIER ENTRE LES OPÉRATEURS DÉSIGNÉS DES PAYS DU SYSTÈME CIBLE

1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie d'après l'application des taux par envoi etpar kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination; ces coûts doivent être liés aux tarifs intérieurs. Le calcul des taux s'effectue selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.

2. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.

3. Les taux par envoi et par kilogramme sont calculés à partir d'un pourcentage de la taxe d'une lettre prioritaire de 20 grammes du régime intérieur comme suit: 70% pour les pays du système cible avant 2010 et 100% pour les pays adhérant au système cible à compter de 2010 ou 2012 (nouveaux pays du système cible).

4. En 2009 et en 2010, le Conseil d'exploitation postale mènera une étude sur les coûts de traitement du courrier arrivant. Si cette étude fait apparaître un pourcentage autre que celui de 70% indiqué sous 3, le Conseil d'exploitation postale déterminera s'il convient de modifier le pourcentage de la taxe d'une lettre prioritaire de 20 grammes pour 2012 et 2013.

5. Pour 2010 et 2011, 50% de la TVA ou des autres taxes applicables seront déduits de la taxe utilisée pour le calcul indiqué sous 3. Cette déduction sera de 100% pour 2012 et 2013.

6. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser:

6.1 pour 2010: 0,253 DTS par envoi et 1,980 DTS par kilogramme;

6.2 pour 2011: 0,263 DTS par envoi et 2,059 DTS par kilogramme;

6.3 pour 2012: 0,274 DTS par envoi et 2,141 DTS par kilogramme;

6.4 pour 2013: 0,285 DTS par envoi et 2,227 DTS par kilogramme.

7. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux taux de 2009, avant application du lien avec la qualité de service. Ces taux ne pourront pas non plus être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après:

7.1 pour 2010: 0,165 DTS par envoi et 1,669 DTS par kilogramme;

7.2 pour 2011: 0,169 DTS par envoi et 1,709 DTS par kilogramme;

7.3 pour 2012: 0,173 DTS par envoi et 1,750 DTS par kilogramme;

7.4 pour 2013: 0,177 DTS par envoi et 1,792 DTS par kilogramme.

8. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les nouveaux pays du système cible, à l'exception du courrier en nombre, sont:

8.1 pour 2010: 0,155 DTS par envoi et 1,562 DTS par kilogramme;

8.2 pour 2011: 0,159 DTS par envoi et 1,610 DTS par kilogramme;

8.3 pour 2012: 0,164 DTS par envoi et 1,648 DTS par kilogramme;

8.4 pour 2013: 0,168 DTS par envoi et 1,702 DTS par kilogramme.

9. La rémunération pour le courrier en nombre est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus a Particle 28.3 à 28.7.

10. Sauf accord bilatéral contraire, une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et avec valeur déclarée dépourvus d'identifiant muni d'un code à barres ou revêtus d'un identifiant muni d'un code à barres non conforme à la norme technique S10 de l 'UPU.

11. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article.

Article 29

FRAIS TERMINAUX. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FLUX DE COURRIER VERS, DEPUIS ET ENTRE LES OPÉRATEURS DÉSIGNÉS DES PAYS DU SYSTÈME TRANSITOIRE

1. Pour les opérateurs désignés des pays du système de frais terminaux transitoire (en préparation de leur adhésion au système cible), la rémunération concernant les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, mais à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie sur la base d'augmentations annuelles de 2,8% des taux de 2009 ajustés selon le nombre moyen mondial de 14,64 envois par kilogramme.

2. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.

3. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire sont:

3.1 pour 2010: 0,155 DTS par envoi et 1,562 DTS par kilogramme;

3.2 pour 2011: 0,159 DTS par envoi et 1,610 DTS par kilogramme;

3.3 pour 2012: 0,164 DTS par envoi et 1,648 DTS par kilogramme;

3.4 pour 2013: 0,168 DTS par envoi et 1,702 DTS par kilogramme.

4. Pour les flux inférieurs à 100 tonnes par an, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base d'un nombre moyen mondial de 14,64 envois par kilogramme. Les taux ci-après s'appliquent:

4.1 pour 2010: 3,831 DTS par kilogramme;

4.2 pour 2011: 3,938 DTS par kilogramme;

4.3 pour 2012: 4,049 DTS par kilogramme;

4.4 pour 2013: 4,162 DTS par kilogramme.

5. Pour les flux de plus de 100 tonnes par an, les taux fixes par kilogramme susmentionnés sont appliqués si ni l'opérateur désigné d'origine ni l'opérateur désigné de destination ne demandent, dans le cadre du mécanisme de révision, une révision du taux sur la base du nombre réel d'envois par kilogramme plutôt que sur la base du nombre moyen mondial. L'échantillonnage aux fins d'application du mécanisme de révision est appliqué conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.

6. La révision à la baisse du taux total indiqué sous 4 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à l'encontre d'un pays du système transitoire, à moins que ce dernier ne demande une révision dans le sens inverse.

7. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des opérateurs désignés des pays du système cible est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 28. Pour le courrier en nombre reçu, les opérateurs désignés des pays du sy stème transitoire peuvent demander une rémunération conformément aux dispositions mentionnées sous 3.

8. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article.

Article 30

FONDS POUR L' AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE SERVICE

1. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 5, pour les frais terminaux et le Fonds pour l'amélioration de la qualité de service, font l'objet d'une majoration correspondant à 20% des taux indiqués à l'article 29, aux fins de l'alimentation du Fonds pour l' amélioration de la qualité de service dans les pays du groupe 5. Aucun paiement de cette nature n'a lieu entre les pays du groupe 5.

2. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font l'objet d'une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l'article 29, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

3. A partir du 1er janvier 2012, excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 feront l'objet d'une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l'article 29, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

4. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 qui se trouvaient dans le sy stème cible avant 2010 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font l'objet d'une majoration correspondant à 8% des taux indiqués à l'article 29, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

5. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 qui adhèreront au sy stème cible en 2010 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font l'objet d'une majoration correspondant à 4% des taux indiqués à l'article 29, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

6. A partir du 1er janvier 2012, excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font l'objet d'une majoration correspondant à 4% des taux indiqués à l'article 29, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

7. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 qui bénéficiaient d'une augmentation de 8% avant 2010 feront l'objet d'une majoration correspondant à 4% des taux indiqués à l'article 29 en 2010 et en 2011, et d'une majoration correspondant à 2% des taux indiqués à l'article 28.8 en 2012 et en 2013, au titre de l'alimentation du Fonds pour l' amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

8. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 qui bénéficiaient d'une augmentation de 1% avant 2010 feront l'objet d'une majoration correspondant à 1% des taux indiqués à l'article 29 en 2010 et en 2011, au titre de l'alimentation du Fonds pour l' amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

9. Les frais terminaux cumulés payables au titre de l'alimentation du Fonds pour l' amélioration de la qualité de service dans les pays des groupes 2 à 5 font l'objet d'un plancher de 12 565 DTS par an pour chaque pays bénéficiaire. Les montants supplémentaires requis pour atteindre ce plancher sont facturés aux pays faisant partie du système cible avant 2010, proportionnellement aux quantités échangées.

10. Les projets régionaux devraient notamment favoriser la concrétisation des programmes de l'UPU en faveur de l' amélioration de la qualité de service et la mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans les pays en développement. Le Conseil d'exploitation postale adoptera en 2010 au plus tard des procédures adaptées en vue du financement de ces projets.

Article 31

FRAIS DE TRANSIT

Les dépêches closes et les envois en transit à découvert échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même Pays-membre au moyen des services d'un ou de plusieurs autres opérateurs désignés (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien. Ce principe s'applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.

Chapitre 2
AUTRES DISPOSITIONS

Article 32

TAUX DE BASE ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE TRANSPORT AÉRIEN

1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre opérateurs désignés au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres.

2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires, des envois-avion, des colis-avion en transit à découvert, des envois mal dirigés et des dépêches mal acheminées, de même que les modes de décompte y relatifs, est décrit dans le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux.

3. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:

3.1 lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, y compris lorsque ces dépêches transitent par un ou plusieurs opérateurs désignés intermédiaires;

3.2 lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l'opérateur désigné qui remet les envois à un autre opérateur désigné.

4. Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime s'ils sont acheminés par avion.

5. Chaque opérateur désigné de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Le Conseil d'exploitation postale peut remplacer la distance moyenne pondérée par un autre critère pertinent. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.

6. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'opérateur désigné de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.

7. L'opérateur désigné de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'opérateur désigné de destination.

Article 33

QUOTES-PARTS TERRITORIALES ET MARITIMES DES COLIS POSTAUX

1. Les colis échangés entre deux opérateurs désignés sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée calculées en combinant le taux de base par colis et le taux de base par kilogramme fixés par le Règlement.

1.1 Tenant compte des taux de base ci-dessus, les opérateurs désignés peuvent en outre être autorisés à bénéficier de taux supplémentaires par colis et par kilogramme, conformément aux dispositions prévues par le Règlement.

1.2 Les quotes-parts visées sous 1 et 1.1 sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des déroga tions à ce principe.

1.3 Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.

2. Les colis échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'un ou de plusieurs autres opérateurs désignés sont soumis, au profit des opérateurs désignés dont les services participent a racheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon l'échelon de distance.

2.1 Pour les colis en transit à découvert, les opérateurs désignés intermédiaires sont autorisés à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement.

2.2 Les quotes-parts territoriales de transit sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.

3. Tout opérateur désigné dont les services parti cipent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes. Ces quotes-parts sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.

3.1 Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon l'échelon de distance.

3.2 Les opérateurs désignés ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part maritime calculée conformément à 3.1. Par contre, ils peuvent la réduire à leur gré.

Article 34

POUVOIR DU CONSEIL D'EXPLOITATION POSTALE DE FIXER LE MONTANT DES FRAIS ET DES QUOTES-PARTS

1. Le Conseil d'exploitation postale a le pouvoir de fixer les frais et les quotes-parts ci-après, qui doivent être payés par les opérateurs désignés selon les conditions énoncées dans les Règlements:

1.1 frais de transit pour le traitement et le transport des dépêches de la poste aux lettres par au moins un pays tiers;

1.2 taux de base et frais de transport aérien applicables au courrier-avion;

1.3 quotes-parts territoriales d'arrivée pour le traitement des colis arrivants;

1.4 quotes-parts territoriales de transit pour le traitement et le transport des colis par un pays tiers;

1.5 quotes-parts maritimes pour le transport maritime des colis.

2. La révision qui pourra être faite, grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux opérateurs désignés assurant les services, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.

Quatrième partie
DISPOSITIONS FINALES

Article 35

CONDITIONS D'APPROBATION DES PROPOSITIONS CONCERNANT LA CONVENTION ET LES RÈGLEMENTS

1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale ayant le droit de vote.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir:

3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote et ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications;

3.2 la majorité des suffrages s'il s'agit de l' interprétation des dispositions.

4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 36

RÉSERVES PRÉSENTÉES LORS DU CONGRÈS

1. Toute réserve incompatible avec l'objet et le but de l'Union n'est pas autorisée.

2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité. La réserve doit se faire en cas de nécessité absolue et être motivée d'une manière appropriée.

3. La réserve à des articles de la présente Convention doit être soumise au Congrès sous la forme d'une proposition écrite en une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions y relatives du Règlement intérieur du Congrès.

4. Pour être effective, la réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l'article auquel se rapporte la réserve.

5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre l'ayant émise et les autres Pays-membres.

6. La réserve à la présente Convention sera insérée dans son Protocole final sur la base de la proposition approuvée par le Congrès.

Article 37

MISE À EXÉCUTION ET DURÉE DE LA CONVENTION

1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait à Genève, le 12 août 2008.

Protocole final de la Convention postale universelle

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I

APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX. RETRAIT. MODIFICATION OU CORRECTION D'ADRESSE

1. Les dispositions de l'article 5.1 et 2, ne s'appliquent pas à Antigua-et-Barbuda, à Bahrain (Royaume), à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie – Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie.

2. Les dispositions de l'article 5.1 et 2 ne s'appliquent pas non plus à l'Autriche, au Danemark et à l'Iran (Rép. islamique), dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.

3. L'article 5.1 ne s'applique pas à l'Australie, au Ghana et au Zimbabwe.

4. L'article 5.2 ne s'applique pas aux Bahamas, à la Belgique, à l'Iraq, à Myanmar et à la Rép. pop. dém. de Corée, dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

5. L'article 5.2 ne s'applique pas à l' Amérique (Etats-Unis).

6. L'article 5.2 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

7. Par dérogation à l'article 5.2, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines, la Rép. dém. du Congo et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.

Article II

TAXES

1. Par dérogation à l'article 6, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont autorisés à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de leur pays.

Article III

EXCEPTION À L' EXONÉRATION DES TAXES POSTALES EN FAVEUR DES CÉCOGRAMMES

1. Par dérogation à l'article 7, l'Indonésie, Saint-Vincent-et-Grenadines et la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

2. Par dérogation à l'article 7, l'Allemagne, l'Amérique (Etats-Unis), l'Australie, l’Autriche, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Japon et la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.

Article IV

SERVICES DE BASE

1. Nonobstant les dispositions de l’article 12, l'Australie n'approuve pas l'extension des services de base aux colis postaux.

2. Les dispositions de l'article 12.2.4 ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne, dont la législation nationale impose une limite de poids inférieure. La législation relative à la santé et à la sécurité limite à 20 kilogrammes le poids des sacs à courrier.

3. Par dérogation à l'article 12.2.4, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan sont autorisés à limiter à 20 kilogrammes le poids maximal des sacs M arrivants et partants.

Article V

AVIS DE RÉCEPTION

1. Le Canada est autorisé à ne pas appliquer l'article 13.4.3 en ce qui concerne les colis, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.

Article VI

SERVICE DE CORRESPONDANCE COMMERCIALE-RÉPONSE INTERNATIONALE (CCRI)

1. Par dérogation à l'article 13.4.1, la Bulgarie (Rép.) assurera le service CCRI après une négociation avec le Pays-membre intéressé.

Article VII

INTERDICTIONS (POSTE AUX LETTRES)

1. A titre exceptionnel, le Liban et la Rép. pop. dém. de Corée n'acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Ils ne sont pas tenus par les dispositions du Règlement de la poste aux lettres d'une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.

2. A titre exceptionnel, l'Arabie saoudite, la Bolivie, la Chine (Rép. pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, l'Iraq, le Népal, le Pakistan, le Soudan et le Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

3. Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés a Particle 15.6, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois.

4. Le Népal n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.

5. L'Ouzbékistan n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.

6. L'Iran (Rép. islamique) n'accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique.

7. Les Philippines se réservent le droit de ne pas accepter d'envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux.

8. L'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque. En outre, elle n'accepte pas les envois recommandés à destination de l'Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve.

9. La Chine (Rép. pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n'accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes.

10. La Lettonie et la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s'y oppose.

11. Le Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.

12. Le Viet Nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.

13. L'Indonésie n'accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste, des devises étrangères ou des valeurs quelconques au porteur et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ces envois.

14. Le Kirghizistan se réserve le droit de ne pas accepter les envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée et petits paquets) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des titres au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Il décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.

15. Le Kazakhstan n'accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.

16. La Moldova et la Russie (Fédération de) n'acceptent pas les envois recommandés et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.

Article VIII

INTERDICTIONS (COLIS POSTAUX)

1. Myanmar et la Zambie sont autorisés à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 15.6.1.3.1, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose.

2. A titre exceptionnel, le Liban et le Soudan n'acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Ils ne sont pas tenus par les dispositions y relatives du Règlement concernant les colis postaux.

3. Le Brésil est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.

4. Le Ghana est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.

5. Outre les objets cités à l'article 15, l'Arabie saoudite n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux. Elle n'accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente, des produits destinés à l'extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique.

6. Outre les objets cités à l'article 15, l'Oman n'accepte pas les colis contenant:

6.1 des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente;

6.2 des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques;

6.3 des objets contraires aux principes de la religion islamique.

7. Outre les objets cités à l'article 15, l'Iran (Rép. islamique) est autorisé à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique.

8. Les Philippines sont autorisées à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.

9. L'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.

10. La Chine (Rép. pop.) n'accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux. En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques auporteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus.

11. La Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.

12. La Lettonie n'accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie concernant de tels envois.

13. La Moldova, l'Ouzbékistan, la Russie (Fédération de) et l'Ukraine n'acceptent pas les colis ordinaires et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.

14. Le Kazakhstan n'accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.

Article IX

MATIÈRES RADIOACTIVES ET SUBSTANCES INFECTIEUSES ADMISSIBLES

Nonobstant les dispositions de l'article 16, la Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, conformément à sa législation nationale, les envois postaux contenant des matières radioactives ou des substances infectieuses.

Article X

OBJETS PASSIBLES DE DROITS DE DOUANE

1. Par référence à l'article 15, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh et El Salvador.

2. Par référence à l'article 15, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Russie (Fédération de), Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Vénézuéla.

3. Par référence à l'article 15, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali et Mauritanie.

4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article XI

RÉCLAMATIONS

1. Par dérogation à l'article 17.3, l'Arabie saoudite, la Bulgarie (Rép.), le Cap-Vert, l'Egypte, le Gabon, les Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, la Grèce, l'Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l' Ouzbékistan, les Philippines, la Rép. pop. dém. de Corée, le Soudan, la Syrienne (Rép. arabe), le Tchad, le Turkménistan, l'Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres.

2. Par dérogation à l'article 17.3, l'Argentine, l'Autriche, l' Azerbaïdjan, la Lituanie, la Moldova et la Slovaquie se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, a Tissue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.

3. L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, la Bulgarie (Rép.), le Cap-Vert, le Congo (Rép.), l'Egypte, le Gabon, l'Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l' Ouzbékistan, le Soudan, le Suriname, la Syrienne (Rép. arabe), le Turkménistan, l'Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis.

4. Par dérogation à l'article 17.3, l'Amérique (Etats-Unis), le Brésil et le Panama (Rép.) se réservent le droit de percevoir sur les clients une taxe de réclamation pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux déposés dans les pays qui appliquent ce genre de taxe en vertu des dispositions sous 1 à 3.

Article XII

TAXE DE PRÉSENTATION À LA DOUANE

1. Le Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.

2. Le Congo (Rép.) et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.

Article XIII

DÉPÔT À L'ÉTRANGER D'ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES

1. L'Amérique (Etats-Unis), l'Australie, l'Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce et la Nouvelle-Zélande se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur tout opérateur désigné qui, en vertu de l'article 26.4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services.

2. Par dérogation a Particle 26.4, le Canada se réserve le droit de percevoir de l'opérateur désigné d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois.

3. L'article 26.4 autorise l'opérateur désigné de destination à réclamer à l'opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. L'Australie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réservent le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents.

4. L'article 26.4 autorise l'opérateur désigné de destination à réclamer à l'opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les Pays-membres suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats- Unis), Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (Rép. pop.), Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande.

5. Nonobstant les réserves sous 4, les Pays-membres suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 26 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union: Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire (Rép.), Danemark, Egypte, France, Grèce, Guinée, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Portugal, Sénégal, Syrienne (Rép. arabe) et Togo.

6. Aux fins de l'application de l'article 26.4, l'Allemagne se réserve le droit de demander au pays de dépôt des envois une rémunération d'un montant équivalant à celui qu'elle aurait reçu du pays où l'expéditeur réside.

7. Nonobstant les réserves faites à l'article XIII, la Chine (Rép. pop.) se réserve le droit de limiter tout paiement au titre de la distribution des envois de la poste aux lettres déposés à l'étranger en grande quantité aux limites autorisées dans la Convention de l'UPU et le Règlement de la poste aux lettres pour le courrier en nombre.

Article XIV

QUOTES-PARTS TERRITORIALES D'ARRIVÉE EXCEPTIONNELLES

Par dérogation à l'article 33, l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis.

Article XV

TARIFS SPÉCIAUX

1. L'Amérique (Etats-Unis), la Belgique et la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.

2. Le Liban est autorisé à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes.

3. Le Panama (Rép.) est autorisé à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (S. A.L.) en transit.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait à Genève, le 12 août 2008.

[1] Une dérogation est accordée à la Grande-Bretagne, en tant que pays inventeur du timbre-poste.


Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poštanskih usluga.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Konvencija sa Završnim protokolom iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi za Republiku Hrvatsku, te će se podaci o njezinom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/11-01/04

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.