Zakon o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije

NN 1/2011 (11.2.2011.), Zakon o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije

HRVATSKI SABOR

4

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU OSMOG DODATNOG PROTOKOLOA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/16

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvaatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU OSMOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Osmi dodatni protokol uz Ustav Svjetske poštanske unije, sastavljen u Ženevi, 12. kolovoza 2008., u izvorniku na francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst dodatnog protokola iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

OSMI DODATNI PROTOKOL UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Opunomoćenici vlada država članica Svjetske poštanske unije na Kongresu u Ženevi, u skladu sa člankom 30. stavkom 2. Ustava Svjetske poštanske unije sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964., usvojili su, uz uvjet ratifikacije, sljedeće izmjene i dopune tog Ustava.

Članak I.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 1.bis)

DEFINICIJE

1. Za potrebe akata Svjetske poštanske unije, sljedeći pojmovi imaju značenja koja se navode u nastavku:

1.1 Poštanska usluga: sve poštanske usluge čiji opseg su odredila tijela Unije. Glavne obveze pri obavljanju poštanskih usluga čini ispunjavanje određenih društvenih i ekonomskih ciljeva država članica osiguravanjem prijama, sortiranja, prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka.

1.2 Država članica: država koja ispunjava uvjete iz članka 2. Ustava.

1.3 Jedinstveno poštansko područje (isto poštansko područje): obveza ugovornih stranaka akata Svjetske poštanske unije je osigurati, u skladu s načelom uzajamnosti, razmjenu pismovnih pošiljaka, uključujući slobodu provoza, te postupati s pošiljkama u provozu iz drugih država kao s vlastitim pošiljkama, bez razlike.

1.4 Sloboda provoza: obveza posredujuće države članice da osigura prijevoz poštanskih pošiljaka koje su joj proslijeđene u provozu za drugu državu članicu, postupajući prema tim pošiljkama na sličan način kao prema domaćim pošiljkama.

1.5 Pismovna pošiljka: pošiljke opisane u Konvenciji.

1.6 Međunarodni poštanski promet: poštanske operacije ili usluge uređene propisima. Skup takvih operacija ili usluga.

1.7 Imenovani operator: svaki vladin ili nevladin subjekt kojeg država članica službeno imenuje za obavljanje poštanskih usluga i ispunjavanje povezanih obveza koje proizlaze iz akata Unije na svom području.

1.8 Rezerva: klauzula o izuzeću kojom država članica želi izuzeti ili preinačiti pravni učinak određene odredbe nekog akta, osim Ustava i Općih pravila, u njezinoj primjeni na tu državu članicu. Svaka rezervacija mora biti sukladna cilju i svrsi Unije kako je utvrđeno u preambuli i članku 1. Ustava. Mora biti valjano obrazložena i dobiti odobrenje većine potrebne za odobrenje akta o kojem je riječ te unesena u završni protokol uz taj akt.

Članak II.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 4.)

POSEBNI ODNOSI

Države članice čiji imenovani operatori obavljaju poštanske usluge s područjima koja nisu uključena u Uniju, dužne su djelovati kao posrednici za druge države članice. Odredbe Konvencije i njezinih pravilnika primjenjuju se na te posebne odnose.

Članak III.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 8.)

UŽE UNIJE. POSEBNI SPORAZUMI

1. Države članice, ili njihovi imenovani operatori, ako to dopušta zakonodavstvo tih država članica, mogu osnivati uže unije i sklapati posebne sporazume koji se odnose na međunarodni poštanski promet, uvijek pod uvjetom da ne uvode odredbe koje su za javnost nepovoljnije od onih donesenih aktima Unije kojih su predmetne države članice stranke.

2. Uže unije mogu slati promatrače na kongrese, konferencije i sastanke Unije, u Upravno vijeće i u Vijeće za poštansku operativu.

3. Unija može slati promatrače na kongrese, konferencije i sastanke užih unija.

Članak IV.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 11.)

PRISTUPANJE UNIJI ILI PRIMANJE U UNIJU. POSTUPAK

1. Svaka članica Ujedinjenih naroda može pristupiti Uniji.

2. Svaka suverena država koja nije članica Ujedinjenih naroda može podnijeti zahtjev za primitak u članstvo kao država članica Unije.

3. Pristupanje ili podnošenje zahtjeva za primitak u članstvo Unije mora uključivati službenu izjavu o pristupu Ustavu i obvezujućim aktima Unije. Vlada predmetne države naslovljuje je na generalnog direktora Međunarodnog ureda, koji obavještava o pristupu ili se savjetuje s državama članicama o zahtjevu za primitak u članstvo, ovisno o slučaju.

4. Država koja nije članica Ujedinjenih naroda smatra se primljenom u članstvo Unije ako njezin zahtjev odobri najmanje dvije trećine država članica Unije. Države članice koje ne odgovore u roku od četiri mjeseca od datuma savjetovanja smatraju se suzdržanima.

5. O pristupu ili primitku u članstvo generalni direktor Međunarodnog ureda obavještava vlade država članica. Ono stupa na snagu od datuma takve obavijesti.

Članak V.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 22.)

AKTI UNIJE

1. Ustav je temeljni akt Unije. On sadrži osnovna pravila Unije i na njega se ne mogu stavljati rezerve.

2. Opća pravila sadrže odredbe koje osiguravaju primjenu Ustava i rad Unije. Ona su obvezujuća za sve države članice i na njih se ne mogu stavljati rezerve.

3. Svjetska poštanska konvencija, Pravilnik o pismovnim pošiljkama i Pravilnik o poštanskim paketima sadrže pravila primjenjiva u međunarodnom poštanskom prometu i odredbe koje se odnose na promet pismovnih pošiljaka i poštanskih paketa. Ovi akti su obvezujući za sve države članice. Države članice moraju osigurati da njihovi imenovani operatori ispunjavaju obveze koje proizlaze iz Konvencije i njezinih pravilnika.

4. Sporazumi Unije i pravilnici doneseni na temelju njih uređuju usluge osim onih koje su dio prometa pismovnih pošiljaka ili poštanskih paketa među državama članicama koje su njihove stranke. Oni su obvezujući samo za te države članice. Države članice potpisnice sporazuma osiguravaju da njihovi imenovani operatori ispunjavaju obveze koje proizlaze iz sporazuma i pravilnika donesenih na temelju njih.

5. Pravilnike koji sadrže pravila primjene neophodna za provedbu Konvencije i sporazuma donosi Vijeće za poštansku operativu imajući na umu odluke donesene na Kongresu.

6. Završni protokoli priloženi aktima Unije iz stavaka 3., 4. i 5. sadrže rezerve na te akte.

Članak VI.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 25.)

POTPISIVANJE, OVJERA, RATIFIKACIJA I OSTALI OBLICI ODOBRENJA AKATA UNIJE

1. Akte Unije donesene na Kongresu potpisuju opunomoćenici država članica.

2. Pravilnike ovjeravaju predsjednik i glavni tajnik Vijeća za poštansku operativu.

3. Ustav potvrđuju države potpisnice što je prije moguće.

4. Odobrenje akata Unije, osim odobrenja Ustava, uređuju ustavni propisi svake države potpisnice.

5. Ako neka od država članica ne potvrdi Ustav ili ne odobri ostale akte koje je potpisala, Ustav i ostali akti i dalje se jednako primjenjuju na ostale države članice koje su ih potvrdile ili odobrile.

Članak VII.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 29.)

IZNOŠENJE PRIJEDLOGA

1. Država članica ima pravo iznijeti, bilo na Kongresu ili između dva Kongresa, prijedloge koji se odnose na akte Unije kojih je stranka.

2. Međutim, prijedlozi koji se odnose na Ustav i na Opća pravila mogu se podnijeti samo na Kongresu.

3. Nadalje, prijedlozi vezani uz pravilnike podnose se izravno Vijeću za poštansku operativu, ali prvo ih Međunarodni ured mora prenijeti svim državama članicama i svim imenovanim operatorima.

Članak VIII.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 32.)

ARBITRAŽA

U slučaju spora između dvije ili više država članica u pogledu tumačenja akata Unije ili zbog odgovornosti neke države članice koja proizlazi iz primjene tih akata, sporno pitanje rješava se arbitražom.

Članak IX.

PRISTUPANJE DODATNOM PROTOKOLU I DRUGIM AKTIMA UNIJE

1. Države članice koje nisu potpisale ovaj Protokol mogu mu pristupiti u bilo kojem trenutku.

2. Države članice koje su stranke akata obnovljenih na Kongresu, ali ih nisu potpisale, pristupaju tim aktima što je prije moguće.

3. Isprave o pristupu u vezi sa slučajevima iz stavaka 1. i 2. šalju se generalnom direktoru Međunarodnog ureda koji obavještava vlade država članica o njihovom polaganju.

Članak X.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE.

Ovaj Dodatni protokol stupa na snagu 1. siječnja 2010. i ostaje na snazi neodređeno vrijeme.

U potvrdu toga opunomoćenici vlada država članica sastavili su ovaj Dodatni protokol, koji ima istu snagu i istu valjanost kao da su njegove odredbe unesene u tekst samog Ustava, te su ga potpisali u jednom izvorniku koji se pohranjuje kod generalnog direktora Međunarodnog ureda. Njegovu presliku Međunarodni ured Svjetske poštanske unije dostavlja svakoj stranci.

Sastavljeno u Ženevi, 12. kolovoza 2008.

Za Islamsku Republiku
Afganistan:

Za Kraljevinu Butan:

Za Republiku Južnu Afriku:

Za Plurinacionalnu Državu
Boliviju:

Za Republiku Albaniju:

Za Bosnu i Hercegovinu:

Za Alžirsku Narodnu
Demokratsku Republiku:

Za Republiku Bocvanu:

Za Saveznu Republiku
Njemačku:

Za Saveznu Republiku Brazil:

Za Sjedinjene Američke Države:

Za Brunej Darussalam:

Za Republiku Angolu:

Za Republiku Bugarsku:

Za Antigvu i Barbudu:

Za Burkinu Faso:

Za Kraljevinu Saudijsku Arabiju:

Za Republiku Burundi:

Za Argentinsku Republiku:

Za Kraljevinu Kambodžu:

Za Republiku Armeniju:

Za Republiku Kamerun:

Za Australiju:

Za Kanadu:

Za Republiku Austriju:

Za Republiku Kabo Verde:

Za Republiku Azerbajdžan:

Za Srednjoafričku Republiku:

Za Zajednicu Bahama:

Za Republiku Čile:

Za Kraljevinu Bahrein:

Za Narodnu Republiku Kinu:

Za Narodnu Republiku Bangladeš:

Za Republiku Cipar:

Za Barbados:

Za Republiku Kolumbiju:

Za Republiku Bjelarus:

Za Uniju Komora:

Za Kraljevinu Belgiju:

Za Republiku Kongo:

Za Belize:

Za Republiku Koreju:

Za Republiku Benin:

Za Republiku Kostariku:

Za Republiku Côte d’Ivoire:

Za Gruziju:

Za Republiku Hrvatsku:

Za Republiku Ganu:

Za Republiku Kubu:

Za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske:

Za Kraljevinu Dansku:

Za Prekomorske zemlje

(Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske):

Za Republiku Džibuti:

Za Helensku Republiku:

Za Dominikansku Republiku:

Za Grenadu:

Za Zajednicu Dominike:

Za Republiku Gvatemalu:

Za Arapsku Republiku Egipat:

Za Republiku Gvineju:

Za Republiku El Salvador:

Za Republiku Gvineju Bisau:

Za Ujedinjene Arapske Emirate:

Za Republiku Ekvatorsku Gvineju:

Za Republiku Ekvador:

Za Republiku Gvajanu:

Za Eritreju:

Za Republiku Haiti:

Za Kraljevinu Španjolsku:

Za Republiku Honduras:

Za Republiku Estoniju:

Za Republiku Mađarsku:

Za Saveznu Demokratsku Republiku Etiopiju:

Za Republiku Indiju:

Za Republiku Fidži Otoci:

Za Republika Indoneziju:

Za Republiku Finsku:

Za Islamsku Republiku Iran:

Za Francusku Republiku:

Za Republiku Irak:

Za Gabonsku Republiku:

Za Irsku:

Za Republiku Gambiju:

Za Island:

Za Državu Izrael:

Za Maleziju:

Za Talijansku Republiku:

Za Republiku Malavi:

Za Veliku Socijalističku Narodnu Libijsku Arapsku Džamahiriju:

Za Republiku Maldivi:

Za Jamajku:

Za Republiku Mali:

Za Japan:

Za Republiku Maltu:

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan:

Za Kraljevinu Maroko:

Za Republiku Kazakstan:

Za Republiku Mauricijus:

Za Republiku Keniju:

Za Islamsku Republiku Mauritaniju:

Za Kirgisku Republiku:

Za Sjedinjene Meksičke Države:

Za Republiku Kiribati:

Za Republiku Moldovu:

Za Državu Kuvajt:

Za Kneževinu Monako:

Za Laosku Narodnu Demokratsku Republiku:

Za Mongoliju:

Za Kraljevinu Lesoto:

Za Crnu Goru:

Za Republiku Latviju:

Za Republiku Mozambik:

Za Republiku Makedoniju:

Za Uniju Mjanmar:

Za Libanonsku Republiku:

Za Republiku Namibiju:

Za Republiku Liberiju:

Za Republiku Nauru:

Za Kneževinu Lihtenštajn:

Za Saveznu Demokratsku Republiku Nepal:

Za Republiku Litvu:

Za Republiku Nikaragvu:

Za Veliko Vojvodstvo Luksemburg:

Za Republiku Niger:

Za Republiku Madagaskar:

Za Saveznu Republiku Nigeriju:

Za Kraljevinu Norvešku:

Za Sveti Kristofor i Nevis:

Za Novi Zeland:

Za Svetu Luciju:

Za Sultanat Oman:

Za Republiku San Marino:

Za Republiku Ugandu:

Za Sveti Vincent i Grenadine:

Za Republiku Uzbekistan:

Za Salomonove Otoke:

Za Islamsku Republiku Pakistan:

Za Nezavisnu Državu Samou:

Za Republiku Panamu:

Za Demokratsku Republiku Sveti Toma i Prinsipe:

Za Papuu Novu Gvineju:

Za Republiku Senegal:

Za Republiku Paragvaj:

Za Republiku Srbiju:

Za Kraljevinu Nizozemsku:

Za Republiku Sejšeli:

Za Nizozemske Antile i Arubu:

Za Republiku Sijera Leone:

Za Republiku Peru:

Za Republiku Singapur:

Za Republiku Filipini:

Za Slovačku Republiku:

Za Republiku Poljsku:

Za Republiku Sloveniju:

Za Portugalsku Republiku:

Za Somalijsku Republiku:

Za Državu Katar:

Za Republiku Sudan:

Za Demokratsku Republiku Kongo:

Za Demokratsku Socijalističku Republiku Šri Lanku:

Za Demokratsku Narodnu Republiku Koreju:

Za Kraljevinu Švedsku:

Za Rumunjsku:

Za Švicarsku Konfederaciju:

Za Rusku Federaciju:

Za Republiku Surinam:

Za Republiku Ruandu:

Za Kraljevinu Svazi:

Za Sirijsku Arapsku Republiku:

Za Republiku Tursku:

Za Republiku Tadžikistan:

Za Tuvalu:

Za Ujedinjenu Republiku Tanzaniju:

Za Ukrajinu:

Za Republiku Čad:

Za Istočnu Republiku Urugvaj:

Za Češku Republiku:

Za Republiku Vanuatu:

Za Kraljevinu Tajland:

Za Državu Vatikanskoga Grada:

Za Demokratsku Republiku Timor-Leste:

Za Bolivarijansku Republiku Venezuelu:

Za Togoansku Republiku:

Za Socijalističku Republiku Vijetnam:

Za Kraljevinu Tonga:

Za Republiku Jemen:

Za Republiku Trinidad i Tobago:

Za Republiku Zambiju:

Za Republiku Tunis:

Za Republiku Zimbabve:

Za Turkmenistan:


HUITIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONSTITUTION DE L’UNION POSTALE UNIVERSELLE

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès à Genève, vu l’article 30.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.

Article I

(Article 1bis modifié)

DÉFINITIONS

1. Aux fins des Actes de l’Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:

1.1 Service postal: ensemble des prestations postales dont l’étendue est déterminée par les organes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux.

1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution.

1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’UPU d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.

1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur.

1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.

1.6 Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations.

1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire.

1.8 Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final.

Article II

(Article 4 modifié)

RELATIONS EXCEPTIONNELLES

Les Pays-membres dont les opérateurs désignés desservent des territoires non compris dans l’Union sont tenus d’être les intermédiaires des autres Pays-membres. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.

Article III

(Article 8 modifié)

UNIONS RESTREINTES. ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

1. Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Paysmembres ne s’y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.

2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l’Union, au Conseil d’administration ainsi qu’au Conseil d’exploitation postale.

3. L’Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.

Article IV

(Article 11 modifié)

ADHÉSION OU ADMISSION À L’UNION. PROCÉDURE

1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’Union.

2. Tout pays souverain non membre de l’Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l’Union.

3. L’ adhésion ou la demande d’ admission à l’Union doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l’adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d’admission.

4. Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres qui n’ont pas répondu dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation sont considérés comme s’abstenant.

5. L’ adhésion ou l’admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.

Article V

(Article 22 modifié)

ACTES DE L’ UNION

1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union et ne peut pas faire l’ objet de réserves.

2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’ objet de réserves.

3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de ses Règlements.

4. Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Règlements.

5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d’ application nécessaires à l’ exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.

6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.

Article VI

(Article 25 modifié)

SIGNATURE, AUTHENTIFICATION, RATIFICATION ET AUTRES MODES D’APPROBATION DES ACTES DE L’UNION

1. Les Actes de l’Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays membres.

2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d’exploitation postale.

3. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.

4. L’ approbation des Actes de l’Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.

5. Lorsqu’un Pays-membre ne ratifie pas la Constitution ou n’approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres qui les ont ratifiés ou approuvés.

Article VII

(Article 29 modifié)

PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS

1. Tout Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l’Union auxquels il est partie.

2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au Congrès.

3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d’ exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à tous les Pays-membres et à tous les opérateurs désignés.

Article VIII

(Article 32 modifié)

ARBITRAGES

En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres relativement à l’ interprétation des Actes de l’Union ou de la responsabilité dérivant, pour un Pays-membre, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.

Article IX

ADHÉSION AU PROTOCOLE ADDITIONNEL ET AUX AUTRES ACTES DE L’ UNION

1. Les Pays-membres qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.

2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d’y adhérer dans le plus bref délai possible.

3. Les instruments d’adhésion relatifs aux cas visés sous 1et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.

Article X

MISE À EXÉCUTION ET DURÉE DU PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONSTITUTION DE L’ UNION POSTALE UNIVERSELLE

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

Fait à Genève, le 12 août 2008.

Pour l’État islamique d’Afghanistan:

Pour le Royaume de Bhoutan:

Pour la République d’Afrique du Sud:

Pour la République de Bolivie:

Pour la République d’Albanie:

Pour la République de Bosnie-Herzégovine:

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

Pour la République du Botswana:

Pour la République fédérale d’Allemagne:

Pour la République fédérative du Brésil:

Pour les États-Unis d’Amérique:

Pour Brunei Darussalam:

Pour la République d’Angola:

Pour la République de Bulgarie:

Pour Antigua-et-Barbuda:

Pour le Burkina Faso:

Pour le Royaume de l’Arabie saoudite:

Pour la République du Burundi:

Pour la République argentine:

Pour le Royaume du Cambodge:

Pour la République d’Arménie:

Pour la République du Cameroun:

Pour l’Australie:

Pour le Canada:

Pour la République d’Autriche:

Pour la République du Cap-Vert:

Pour la République d’Azerbaïdjan:

Pour la République centrafricaine:

Pour le Commonwealth des Bahamas:

Pour le Chili:

Pour le Royaume de Bahrain:

Pour la République populaire de Chine:

Pour la République populaire du Bangladesh

Pour la République de Chypre

Pour la Barbade:

Pour la République de Colombie:

Pour la République du Bélarus:

Pour l’Union des Comores:

Pour la Belgique:

Pour la République du Congo:

Pour Belize:

Pour la République de Corée:

Pour la République du Bénin:

Pour la République de Costa-Rica:

Pour la République de Côte d’Ivoire:

Pour la République de Géorgie:

Pour la République de Croatie:

Pour la République du Ghana:

Pour la République de Cuba:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, îles de la Manche et île de Man:

Pour le Royaume de Danemark:

Pour les Territoires d’outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:

Pour la République de Djibouti:

Pour la Grèce:

Pour la République Dominicaine:

Pour la Grenade:

Pour le Commonwealth de la Dominique:

Pour la République du Guatémala:

Pour la République arabe d’Égypte:

Pour la République de Guinée:

Pour la République de El Salvador:

Pour la République de Guinée-Bissau:

Pour les Émirats arabes unis:

Pour la République de Guinée équatoriale:

Pour la République de l’Équateur:

Pour la Guyane:

Pour l’Érythrée:

Pour la République d’Haïti:

Pour l’Espagne:

Pour la République du Honduras:

Pour la République d’Estonie:

Pour la République de Hongrie:

Pour l’Éthiopie:

Pour l’Inde:

Pour Fidji:

Pour la République d’Indonésie:

Pour la République de Finlande:

Pour la République islamique d’Iran:

Pour la République française:

Pour la République d’Iraq:

Pour la République gabonaise:

Pour l’Irlande:

Pour la Gambie:

Pour la République d’Islande:

Pour Israël:

Pour la Malaisie:

Pour l’Italie:

Pour le Malawi:

Pour (Al) Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste:

Pour la République des Maldives:

Pour la Jamaïque:

Pour la République du Mali:

Pour le Japon:

Pour Malte:

Pour le Royaume Hachémite de Jordanie:

Pour le Royaume du Maroc:

Pour la République du
Kazakhstan:

Pour Maurice:

Pour la République de Kenya:

Pour la République islamique de Mauritanie:

Pour la République du Kirghizistan:

Pour les États-Unis du Mexique:

Pour la République de Kiribati:

Pour la République de Moldova:

Pour le Kuwait:

Pour la Principauté de Monaco:

Pour la République démocratique populaire Lao:

Pour la Mongolie:

Pour le Royaume du Lesotho:

Pour la République du Monténégro:

Pour la République de Lettonie:

Pour la République populaire du Mozambique:

Pour l’ ex-République yougoslave de Macédoine:

Pour l’Union de Myanmar:

Pour la République libanaise:

Pour la République de Namibie:

Pour la République de Libéria:

Pour la République de Nauru:

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Pour le Népal:

Pour la République de Lituanie:

Pour la République du Nicaragua:

Pour le Luxembourg:

Pour la République du Niger:

Pour la République de Madagascar:

Pour la République fédérale du Nigéria:

Pour la Norvège:

Pour Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis:

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour Sainte-Lucie:

Pour le Sultanat d’Oman:

Pour la République de Saint-Marin:

Pour la République de l’ Ouganda:

Pour Saint-Vincent-et-Grenadines:

Pour la République d’ Ouzbékistan:

Pour les Îles Salomon:

Pour la République islamique du Pakistan:

Pour l’État indépendant de Samoa:

Pour la République de Panama:

Pour la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe:

Pour la Papouasie – Nouvelle-Guinée:

Pour la République du Sénégal:

Pour la République de Paraguay:

Pour la République de Serbie:

Pour les Pays-Bas:

Pour la République des Seychelles:

Pour les Antilles néerlandaises et Aruba:

Pour la République de Sierra Leone:

Pour la République du Pérou:

Pour la République de Singapour:

Pour la République des Philippines:

Pour la République slovaque:

Pour la Pologne:

Pour la République de Slovénie:

Pour le Portugal:

Pour la République démocratique de Somalie:

Pour l’État de Qatar:

Pour la République du Soudan:

Pour la République démocratique du Congo:

Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:

Pour la République populaire démocratique de Corée:

Pour la Suède:

Pour la Roumanie:

Pour la Confédération suisse:

Pour la Fédération de Russie:

Pour la République du Suriname:

Pour la République rwandaise:

Pour le Royaume du Swaziland:

Pour la République arabe syrienne:

Pour la République de Turquie:

Pour la République du Tadjikistan:

Pour Tuvalu:

Pour la République unie de Tanzanie:

Pour l’Ukraine:

Pour la République du Tchad:

Pour la République orientale de l’Uruguay:

Pour la République tchèque:

Pour la République de Vanuatu:

Pour la Thaïlande:

Pour l’État de la Cité du Vatican:

Pour la République démocratique de Timor-Leste:

Pour la République bolivarienne du Venezuela:

Pour la République togolaise:

Pour la République socialiste du Viet Nam:

Pour le Royaume des Tonga:

Pour la République du Yémen:

Pour la République de Trinité-et-Tobago:

Pour la République de Zambie:

Pour la République tunisienne:

Pour la République de Zimbabwe:

Pour le Turkménistan:


Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poštanskih usluga.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, dodatni protokol iz članka 1. ovoga Zakona, nije na snazi za Republiku Hrvatsku, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/11-01/03

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.