Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije

NN 1/2011 (11.2.2011.), Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije

HRVATSKI SABOR

5

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRVOG DODATNOG PROTOKOLA UZ OPĆA PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/17

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PRVOG DODATNOG PROTOKOLA UZ OPĆA PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Prvi dodatni protokol uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, sastavljen u Ženevi 12. kolovoza 2008., u izvorniku na francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

PRVI DODATNI PROTOKOL UZ OPĆA PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Opunomoćenici vlada država članica Svjetske poštanske unije na Kongresu u Ženevi, u skladu sa člankom 22.2 Ustava Svjetske poštanske unije sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964., usvojili su, jednoglasno i sukladno članku 25.4 Ustava, sljedeće izmjene i dopune Općih pravila:

Članak I.

(Članak 101.bis)

FUNKCIONIRANJE KONGRESA

1. Na temelju prijedloga država članica, Upravnog vijeća i Vijeća za poštansku operativu, Kongres:

1.1 utvrđuje opće politike za postizanje cilja i svrhe Unije utvrđene u preambuli Ustava i njegovom prvom članku;

1.2 razmatra i usvaja, ako je potrebno, prijedloge izmjena i dopuna Ustava, Općih pravila, Konvencije i sporazuma dostavljenih od strane država članica i Vijeća, u skladu sa člankom 29. Ustava i člankom 122. Općih pravila;

1.3 određuje datum stupanja na snagu akata;

1.4 usvaja svoj Poslovnik i izmjene i dopune tog Poslovnika;

1.5 razmatra detaljna izvješća o radu Upravnog vijeća, Vijeća za poštansku operativu i Savjetodavnog odbora za razdoblje nakon prethodnog Kongresa koja podnose ta tijela u skladu s člancima 103., 105. i 107. Općih pravila;

1.6 usvaja strategiju Unije;

1.7 utvrđuje najveći iznos troškova Unije u skladu sa člankom 21. Ustava;

1.8 bira države članice koje će biti članice Upravnog vijeća i Vijeća za poštansku operativu;

1.9 bira generalnog direktora Međunarodnog ureda i zamjenika generalnog direktora;

1.10 odlukom utvrđuje najviši iznos troškova koje snosi Unija za izradu dokumenata na kineskom, njemačkom, portugalskom i ruskom.

2. Kongres se, kao vrhovno tijelo Unije, bavi ostalim pitanjima od važnosti za poštanski promet.

Članak II.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 102.)

SASTAV, FUNKCIONIRANJE I SASTANCI UPRAVNOG VIJEĆA (USTAV 17)

1. Upravno vijeće sastoji se od četrdeset i jednog člana koji izvršavaju svoju funkciju u razdoblju između dva uzastopna Kongresa.

2. Predsjedavanje proizlazi iz prava države članice domaćina Kongresa. Ako se ta država članica toga odrekne, postaje de iure član, i kao rezultat toga, zemljopisna skupina kojoj pripada ima na raspolaganju dodatno mjesto, i na to se ne primjenjuju ograničenja predviđena stavkom 3. U tom slučaju, Upravno vijeće za predsjedanje izabire jednu od država članica koje su iz iste zemljopisne skupine države članice domaćina.

3. Četrdeset ostalih članova Upravnog vijeća imenuje Kongres na temelju jednakomjerne zemljopisne zastupljenosti. Članstvo najmanje polovice članova obnavlja se na svakom Kongresu; nijedna država članica ne može biti izabrana na tri uzastopna Kongresa.

4. Svaki član Upravnog vijeća imenuje svog predstavnika, koji mora biti ovlašten za pitanja iz područja pošte.

5. Rad člana Upravnog vijeća se ne plaća. Operativne troškove Vijeća plaća Unija.

6. Upravno vijeće ima sljedeće funkcije:

6.1 nadgledavanje svih aktivnosti Unije između Kongresa, uzimajući u obzir odluke Kongresa, proučavajući pitanja u vezi s politikama vlada u vezi s poštanskim pitanjima i uzimajući u obzir politike međunarodne regulative, primjerice regulative u vezi s uslugama u trgovini i tržišnim natjecanjem;

6.2 razmatranje i odobravanje, u okviru svojih ovlasti, svih aktivnosti koje se smatraju neophodnima radi očuvanja i jačanja kvalitete i modernizacije međunarodnog poštanskog prometa;

6.3 unapređenje, koordiniranje i nadziranje svih oblika poštanske tehničke pomoći u okviru međunarodne tehničke suradnje;

6.4 razmatranje i odobrenje dvogodišnjeg programa, proračuna i računa Unije;

6.5 odobrenje većeg iznosa troškova od dozvoljenog, kada je to neophodno, a u skladu s člankom 128.3 do 5;

6.6 donošenje pravilnika o financijama Svjetske poštanske unije;

6.7 donošenje pravila u vezi s Rezervnim fondom;

6.8 donošenje pravila u vezi s Posebnim fondom;

6.9 donošenje pravila u vezi s Fondom za posebne aktivnosti;

6.10 donošenje pravila u vezi s Dobrovoljnim fondom;

6.11 osiguranje kontrole rada Međunarodnog ureda;

6.12 ovlaštenje izbora nižeg razreda doprinosa, ako se to zatraži, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 130.6;

6.13 ovlaštenje promjene zemljopisne skupine, ako to zatraži država članica, uzevši u obzir stajališta država članica koje su članice određene zemljopisne skupine;

6.14 donošenje pravilnika o službenicima i uvjetima službe izabranih službenika;

6.15 osnivanje ili ukidanje radnih mjesta u Međunarodnom uredu uzevši u obzir ograničenja postavljena u vezi s maksimalnim odobrenim sredstvima;

6.16 donošenje pravilnika Socijalnog fonda;

6.17 odobravanje dvogodišnjeg izvješća o radu Unije i dvogodišnjeg Financijskog operativnog izvješća koje je izradio Međunarodni ured i iznošenje napomena, ako ih ima, u vezi sa sadržajem izvješća;

6.18 odlučivanje o uspostavi kontakta s državama članicama radi provedbe njihovih funkcija;

6.19 poslije dogovora s Vijećem za poštansku operativu, odlučivanje o kontaktiranju organizacija koje nisu de jure promatrači, razmatranje i odobravanje izvješća Međunarodnog ureda o odnosima Svjetske poštanske unije s drugim međunarodnim tijelima i donošenje odluka koje smatra odgovarajućima u vezi s postupanjem po pitanju takvih odnosa i radnji koje se u tom smislu poduzimaju; pravovremeno imenovanje, poslije dogovora s Vijećem za poštansku operativu i generalnim tajnikom, međunarodnih organizacija, udruga, poduzeća i stručnih osoba koje će se pozvati i biti predstavljene na posebnim sastancima Kongresa i njegovih Odbora kada je to u interesu Unije ili rada Kongresa kao i predlaganje generalnom direktoru slanja potrebnih pozivnica;

6.20 utvrđivanje načela, ako to smatra potrebnim, koje Vijeće za poštansku operativu treba uzeti u obzir u razmatranju pitanja sa značajnim financijskim posljedicama (cijene, terminalne naknade, pristojbe za provoz, osnovne cijene zračne pošte i poštarina za pismovne pošiljke predane u inozemstvu), pomno praćenje razmatranja tih pitanja te pregled i odobravanje prijedloga Vijeća za poštansku operativu o tim pitanjima, u smislu usklađenosti s ranije navedenim načelima;

6.21 razmatranje, na zahtjev Kongresa, Vijeća za poštansku operativu ili država članica, upravnih, zakonodavnih i pravnih problema u vezi s Unijom ili međunarodnim poštanskim prometom; Upravno vijeće odlučuje, u naprijed navedenim područjima, je li uputno provesti razmatranje na prijedlog država članica između Kongresa;

6.22 formuliranje prijedloga koji će biti podneseni na odobrenje Kongresu ili državama članicama u skladu sa člankom 125;

6.23 odobravanje, u okviru svojih ovlasti, preporuka Vijeća za poštansku operativu za usvajanje, ako je potrebno, propisa ili novih postupaka do trenutka kada Kongres donese odluku u vezi s tim predmetom;

6.24 razmatranje godišnjeg izvješća koje je pripremilo Vijeće za poštansku operativu i bilo kojeg drugog prijedloga podnijetog od strane Vijeća;

6.25 podnošenje predmeta na razmatranje Vijeću za poštansku operativu, u skladu sa člankom 104. 9.16;

6.26 imenovanje države članice u kojoj će se održati sljedeći Kongres u slučaju predviđenom člankom 101.4;

6.27 pravovremeno odlučivanje nakon dogovora s Vijećem za poštansku operativu o broju Odbora neophodnih za izvršenje rada Kongresa i specificiranje njihovih funkcija;

6.28 imenovanje, nakon dogovora s Vijećem za poštansku operativu i podložno odobrenju Kongresa, država članica koje su spremne:

– preuzeti mjesto zamjenika predsjedavajućeg Kongresa, predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Odbora, uzimajući što više u obzir jednakomjernu zemljopisnu zastupljenost država članica;

– prisustvovati sjednicama užih Odbora Kongresa;

6.29 pregledavanje i odobravanje, u suradnji s Vijećem za poštansku operativu, prijedloga strategije za predstavljanje Kongresu;

6.30 odobravanje četverogodišnjeg izvješća, koje je izradio Međunarodni ured u suradnji s Vijećem za poštansku operativu, o radnoj uspješnosti država članica u odnosu na provedbu strategije Unije odobrene na prethodnom Kongresu, za podnošenje sljedećem Kongresu;

6.31 utvrđivanje okvira za organizaciju Savjetodavnog odbora i suglasnost s organizacijom Savjetodavnog odbora u skladu s odredbama članka 106.;

6.32 utvrđivanje kriterija za članstvo u Savjetodavnom odboru i odobravanje ili odbijanje zahtjeva za članstvo u skladu s tim kriterijima, osiguravajući da se postupak prijama u članstvo provodi brzim postupkom između sastanaka Upravnog vijeća;

6.33 imenovanje vlastitih članova koji će biti članovi Savjetodavnog odbora;

6.34 primanje i rasprava o izvješćima i preporukama Savjetodavnog odbora i razmatranje preporuka Savjetodavnog odbora za podnošenje Kongresu.

7. Na prvom sastanku, koji saziva predsjedavajući Kongresa, Upravno vijeće izabire četiri zamjenika predsjedavajućeg između svojih članova i izrađuje svoj Poslovnik.

8. Na poziv predsjedavajućeg, Upravno vijeće se sastaje u načelu jednom godišnje, u sjedištu Unije.

9. Predsjedavajući, zamjenik predsjedavajućeg i predsjedavajući Odbora Upravnog vijeća čine Upravni odbor. Upravni odbor priprema i usmjerava rad svake sjednice Upravnog vijeća. On odobrava, u ime Upravnog vijeća, dvogodišnje izvješće o radu Unije koje priprema Međunarodni ured i preuzima druge poslove koje mu Upravno vijeće povjeri ili za koje se ukaže potreba tijekom postupka strateškog planiranja.

10. Putne troškove predstavnika svakog od članova Upravnog vijeća koji sudjeluju na sastancima snosi država članica tog predstavnika. Međutim, predstavnici svake države članice koja se smatra zemljom u razvoju ili najmanje razvijenom zemljom prema popisima koje je izradila Organizacija Ujedinjenih naroda, osim za sastanke za vrijeme Kongresa, imaju pravo na povrat iznosa u visini cijene povratne zrakoplovne karte za ekonomski razred ili povratne željezničke karte za prvi razred ili troškova za put bilo kojim drugim oblikom prijevoza, pod uvjetom da taj iznos ne premašuje cijenu povratne zrakoplovne karte za ekonomski razred. Svaki član Odbora, Radnih skupina ili drugih tijela kada se sastaju izvan Kongresa i sastanaka Vijeća ima pravo na povrat putnih troškova u gore navedenom iznosu.

11. Predsjedavajući Vijeća za poštansku operativu predstavlja to tijelo na sastancima Upravnog vijeća kada su na dnevnom redu pitanja od važnosti za tijelo kojim on upravlja.

12. Predsjedavajući Savjetodavnog odbora predstavlja taj odbor na sastancima Upravnog vijeća kada su na dnevnom redu pitanja od važnosti za Savjetodavni odbor.

13. U cilju osiguranja djelotvorne veze između rada dva tijela, Vijeće za poštansku operativu može imenovati predstavnike koji će prisustvovati sastancima Upravnog vijeća kao promatrači.

14. Država članica u kojoj se sastaje Upravno vijeće pozvana je na sastanke kao promatrač, u slučaju kada ta država nije članica Upravnog vijeća.

15. Upravno vijeće može pozvati na svoje sastanke bilo koje međunarodno tijelo, predstavnika udruge ili poduzeća ili bio koju kvalificiranu osobu koju želi uključiti u svoj rad, bez prava glasa. Ono može pozvati, pod istim uvjetima, jednu ili više država članica kad je na dnevnom redu pitanje u vezi s njima.

16. Niže navedeni promatrači mogu na vlastiti zahtjev prisustvovati na plenarnim sjednicama i sastancima Odbora Upravnog vijeća, bez prava glasa:

16.1 članovi Vijeća za poštansku operativu;

16.2 članovi Savjetodavnog odbora;

16.3 međuvladine organizacije koje zanima rad Upravnog vijeća;

16.4 druge države članice Unije.

17. Iz logističkih razloga, Upravno vijeće može ograničiti broj sudionika po promatraču. Isto tako može ograničiti njihovo pravo govora na raspravama.

18. Članovi Upravnog vijeća aktivno sudjeluju u radu Vijeća. Na vlastiti zahtjev promatračima može biti dozvoljeno surađivati u provedenim razmatranjima, pod uvjetima koje utvrđuje Vijeće da bi osiguralo učinkovitost i djelotvornost svog rada. Isto tako ih se može pozvati da predsjedaju radnim skupinama i projektnim timovima kada to njihovo iskustvo i znanje opravdava. Promatrači sudjeluju bez dodatnih troškova za Uniju.

19. U izvanrednim okolnostima, zbog povjerljivosti predmeta sastanka ili dokumenata, promatrači mogu biti isključeni sa sastanaka ili dijelova nekih sastanaka ili im pravo na dokumente može biti ograničeno. O tom ograničenju odlučuje se od slučaja do slučaja i to od strane dotičnog tijela ili predsjedavajućeg tog tijela. O takvim slučajevima se izvješćuje Upravno vijeće i Vijeće za poštansku operativu kada se radi o pitanjima od važnosti za Vijeće za poštansku operativu. Upravno vijeće može naknadno razmotriti ograničenja ako utvrdi da je to nužno, prema potrebi uz dogovor s Vijećem za poštansku operativu.

Članak III.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 103.)

OBAVJEŠTAVANJE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

1. Poslije svakog sastanka, Upravno vijeće slanjem sažetka zapisnika obavještava države članice Unije, njihove imenovane operatore, uže unije i članove Savjetodavnog odbora o svojim aktivnostima, a osobito o donesenim rješenjima i odlukama.

2. Upravno vijeće podnosi Kongresu detaljno izvješće o svom radu i šalje ga državama članicama, njihovim imenovanim operaterima i članovima Savjetodavnog odbora najkasnije dva mjeseca prije otvaranja Kongresa.

Članak IV.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 104.)

SASTAV, FUNKCIONIRANJE I SASTANCI VIJEĆA ZA POŠTANSKU OPERATIVU (USTAV 18)

1. Vijeće za poštansku operativu sastoji se od četrdeset članova koji rade između dva Kongresa.

2. Članove Vijeća za poštansku operativu bira Kongres na temelju odobrene zemljopisne pripadnosti. Dvadeset i četiri mjesta je rezervirano za države članice u razvoju i šesnaest mjesta za razvijene države članice. Na svakom Kongresu obnavlja se najmanje jedna trećina članstava.

3. Svaki član Vijeća za poštansku operativu imenuje svog predstavnika koji je odgovoran za pružanje usluga navedenih u Aktima Unije.

4. Operativne troškove Vijeća za poštansku operativu snosi Unija. Njeni članovi ne primaju plaću. Države članice snose troškove puta i smještaja svojih predstavnika koji sudjeluju u radu Vijeća za poštansku operativu. Međutim, predstavnici svake države članice koja se smatra manje razvijenom prema popisima koje je izradila Organizacija Ujedinjenih naroda, osim za sastanke za vrijeme trajanja Kongresa, imaju pravo na povrat iznosa u visini cijene povratne zrakoplovne karte za ekonomski razred ili povratne željezničke karte za prvi razred ili troškova za put bilo kojim drugim oblikom prijevoza, pod uvjetom da taj iznos ne premašuje cijenu povratne zrakoplovne karte za ekonomski razred.

5. Na svom prvom sastanku, koji saziva i otvara predsjedavajući Kongresa, Vijeće za poštansku operativu izabire između svojih članova predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i predsjedavajućeg Odbora.

6. Vijeće za poštansku operativu izrađuje svoj Poslovnik.

7. U načelu, Vijeće za poštansku operativu sastaje se svake godine u sjedištu Unije. Datum i mjesto sastanka utvrđuje predsjedavajući u suglasnosti sa predsjedavajućim Upravnog vijeća i generalnim direktorom Međunarodnog ureda.

8. Predsjedavajući, zamjenik predsjedavajućeg i predsjedavajući Odbora Vijeća za poštansku operativu čine Upravni odbor. Taj odbor priprema i usmjerava rad na svakom sastanku Vijeća za poštansku operativu te isto tako preuzima sve poslove koje mu to Vijeće povjeri ili za koje se ukaže potreba tijekom postupka strateškog planiranja.

9. Funkcije Vijeća za poštansku operativu su sljedeće:

9.1 razmatranje najvažnijih operativnih, komercijalnih, tehničkih, ekonomskih i problema tehničke suradnje koji su od važnosti za sve države članice Unije ili njihove imenovane operatore, uključujući i pitanja sa značajnim financijskim posljedicama (cijene, terminalne naknade, pristojbe za provoz, cijene zračne pošte, takse za poštanske pakete i poštarine za pismovne pošiljke predane u inozemstvu) i pripremanje informacija, mišljenja i preporuka za postupanje po njima;

9.2 revidiranje pravilnika Unije u roku od šest mjeseci od završetka Kongresa osim kada je na Kongresu odlučeno drugačije; u slučaju hitnosti, Vijeće za poštansku operativu može također izmijeniti i dopuniti navedena Pravila na drugim sastancima; u oba slučaja Upravno vijeće daje upute Vijeću za poštansku operativu u vezi s osnovnim smjernicama i načelima;

9.3 koordiniranje praktičnih mjera za razvoj i unapređenje međunarodnog poštanskog prometa;

9.4 izvršavanje, uz odobrenje Upravnog vijeća u okviru njegove nadležnosti, svake mjere koja se smatra neophodnom radi očuvanja i poboljšanja kvalitete te modernizacije međunarodnog poštanskog prometa;

9.5 formuliranje prijedloga koji se predaju na odobrenje Kongresu ili državama članicama u skladu sa člankom 125.; odobrenje Upravnog vijeća je potrebno kada su prijedlozi u vezi s pitanjima u okviru nadležnosti Upravnog vijeća;

9.6 razmatranje, na zahtjev države članice, svakog prijedloga koji ta država članica pošalje Međunarodnom uredu prema članku 124., pripremanje očitovanja na iste i davanje uputa Međunarodnom uredu o pridruživanju tih očitovanja prijedlogu, prije predaje na odobrenje državama članicama;

9.7 preporučivanje, kada je to neophodno i kada je to potrebno poslije odobrenja od strane Upravnog vijeća i dogovora sa svim državama članicama, usvajanja odredbi ili novog postupka dok Kongres ne donese odluku po tom pitanju;

9.8 pripremanje i izdavanje, u obliku preporuka državama članicama i njihovim imenovanim operatorima, standarda za tehnološke, operativne i druge procese u okviru svoje nadležnosti gdje je jedinstvenost postupanja bitna; isto tako se izdaju, kada je to potrebno, izmjene i dopune standarda koji su već donijeti;

9.9 doprinos Upravnom vijeću za razvoj prijedloga strategije koji će se dostaviti Kongresu;

9.10 odobrenje onih dijelova dvogodišnjeg izvješća o radu Unije koje je napravio Međunarodni ured, a koji se odnose na odgovornosti i funkcioniranje Vijeća za poštansku operativu;

9.11 odlučivanje o kontaktima s državama članicama i njihovim imenovanim operatorima radi izvršavanja svojih funkcija;

9.12 proučavanje problema u obrazovanju i strukovnom osposobljavanju od važnosti za države članice i njihove imenovane operatore te nove države i države u razvoju;

9.13 poduzimanje neophodnih mjera za proučavanje i objavu eksperimenata i napretka određenih država članica i njihovih imenovanih operatora u tehničkom, operativnom, ekonomskom području i području strukovnog obrazovanja od važnosti za poštanski promet;

9.14 proučavanje sadašnjeg stanja i potreba poštanskog prometa u novim i državama u razvoju i pripremanje odgovarajućih preporuka o načinima i sredstvima za poboljšanje poštanskog prometa u tim državama;

9.15 u dogovoru s Upravnim vijećem, poduzimanje odgovarajućih mjera u području tehničke suradnje sa svim državama članicama Unije i njihovim imenovanim operatorima, naročito s novim i državama u razvoju i njihovim imenovanim operatorima;

9.16 razmatranje svih drugih pitanja podnesenih od strane člana Vijeća za poštansku operativu, od strane Upravnog vijeća ili bilo koje države članice ili imenovanog operatora;

9.17 zaprimanje i rasprava o izvješćima kao i preporukama Savjetodavnog odbora i, kada su uključena pitanja od važnosti za Vijeće za poštansku operativu, razmatranje i komentari na preporuke koje Savjetodavni odbor želi predočiti Kongresu;

9.18 imenovanje svojih članova koji će raditi u Savjetodavnom odboru.

10. Na temelju strategije Unije, usvojene na Kongresu, a naročito dijela u vezi sa strategijama stalnih tijela Unije, Vijeće za poštansku operativu, na svom prvom sastanku poslije Kongresa, priprema osnovni radni program koji sadrži niz taktika za provedbu strategija. Taj osnovni radni program, koji uključuje i ograničen broj projekata u vezi s predmetima od zajedničkog interesa, revidira se jednom godišnje s obzirom na nove okolnosti i prioritete.

11. Radi osiguranja uspješne veze između rada ova dva tijela, Upravno vijeće može imenovati predstavnike koji će biti prisutni na sastancima Vijeća za poštansku operativu kao promatrači.

12. Na vlastiti zahtjev, sljedeći promatrači mogu prisustvovati plenarnim sjednicama i sastancima Odbora Vijeća za poštansku operativu, bez prava glasa:

12.1 članovi Upravnog vijeća;

12.2 članovi Savjetodavnog odbora;

12.3 međuvladine organizacije koje zanima rad Vijeća za poštansku operativu;

12.4 druge države članice Unije.

13. Iz logističkih razloga, Vijeće za poštansku operativu može ograničiti broj sudionika po promatraču. Isto tako može ograničiti njihovo pravo govora na raspravama.

14. Članovi Vijeća za poštansku operativu aktivno sudjeluju u radu tog tijela. Na vlastiti zahtjev promatračima može biti dozvoljeno surađivati u provedenim razmatranjima, pod uvjetima koje utvrđuje Vijeće da bi osiguralo učinkovitost i djelotvornost svog rada. Isto tako ih se može pozvati da predsjedaju radnim skupinama i projektnim timovima kada to njihovo iskustvo i znanje opravdava. Promatrači sudjeluju bez dodatnih troškova za Uniju.

15. U izvanrednim okolnostima, zbog povjerljivosti predmeta sastanka ili dokumenata, promatrači mogu biti isključeni sa sastanaka ili dijelova nekih sastanaka ili im pravo na dokumente može biti ograničeno. O tom ograničenju odlučuje se od slučaja do slučaja i to od strane dotičnog tijela ili predsjedavajućeg tog tijela. O takvim situacijama se izvješćuje Upravno vijeće i Vijeće za poštansku operativu kad se radi o pitanjima od važnosti za Vijeće za poštansku operativu. Upravno vijeće može naknadno razmotriti ograničenja ako utvrdi da je to nužno, prema potrebi uz dogovor s Vijećem za poštansku operativu.

16. Predsjedavajući Savjetodavnog odbora predstavlja tu organizaciju na sastancima Vijeća za poštansku operativu kada su na dnevnom redu pitanja od važnosti za Savjetodavni odbor.

17. Vijeće za poštansku operativu može pozvati na sastanak sljedeće promatrače, bez prava glasa:

17.1 bilo koje međunarodno tijelo ili stručnu osobu koju želi uključiti u svoj rad;

17.2 bilo koju državu članicu koja nije članica Vijeća za poštansku operativu;

17.3 bilo koju udrugu ili poduzeće s kojim se želi savjetovati o svom radu.

Članak V.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 105.)

OBAVJEŠTAVANJE O RADU VIJEĆA ZA POŠTANSKU OPERATIVU

1. Nakon svake sjednice Vijeće za poštansku operativu obavještava države članice, njihove imenovane operatore, uže unije i članove Savjetodavnog odbora o svom radu, slanjem, među ostalim, sažetka zapisnika te rezolucija i odluka.

2. Vijeće za poštansku operativu priprema godišnje izvješće o svom radu za podnošenje Upravnom vijeću.

3. Vijeće za poštansku operativu podnosi Kongresu detaljno izvješće o svom radu i šalje ga državama članicama Unije, njihovim imenovanim operatorima i članicama Savjetodavnog odbora, najkasnije dva mjeseca prije otvaranja Kongresa.

Članak VI.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 106.)

SASTAV, FUNKCIONIRANJE I SASTANCI SAVJETODAVNOG ODBORA

1. Cilj Savjetodavnog odbora je predstavljanje interesa šireg međunarodnog poštanskog sektora i osiguranje okvira za učinkovit dijalog između zainteresiranih stranaka. Sastoji se od nevladinih organizacija koje predstavljaju korisnike, davatelja usluga dostave, organizacija radnika, dobavljača roba i usluga za sektor poštanskog prometa i sličnih organizacija pojedinaca i tvrtki zainteresiranih za podržavanje misije i ciljeva Unije. U slučajevima kada su takve organizacije registrirane, moraju biti registrirane u državi članici Unije. Upravno vijeće i Vijeće za poštansku operativu imenuju svoje članove članovima Savjetodavnog odbora. Osim članova imenovanih od strane Upravnog vijeća i Vijeća za poštansku operativu, članstvo u Savjetodavnom odboru određuje se kroz postupak predavanja zahtjeva za članstvo i odobravanja takvih zahtjeva od strane Upravnog vijeća, koji se provodi sukladno članku 102.6.3.

2. Svaki član Savjetodavnog odbora imenuje svog vlastitog predstavnika.

3. Operativne troškove Savjetodavnog odbora dijele Unija i članovi Odbora prema odluci Upravnog vijeća.

4. Članovi Savjetodavnog odbora ne primaju plaću ni bilo kakvu naknadu za svoj rad.

5. Savjetodavni odbor se reorganizira poslije svakog Kongresa u skladu s okvirima utvrđenima od strane Upravnog vijeća. Predsjedavajući Upravnog vijeća predsjedava na organizacijskom sastanku Savjetodavnog odbora, na kojem se bira predsjedavajući tog odbora.

6. Savjetodavni odbor odlučuje o svojoj unutarnjoj organizaciji i donosi svoj poslovnik, uzimajući u obzir opća načela Unije, a istodobno svoju suglasnost treba dati Upravno vijeće nakon dogovora s Vijećem za poštansku operativu.

7. Savjetodavni odbor sastaje se dva puta godišnje. Sastanci se u pravilu održavaju u sjedištu Unije u isto vrijeme kada i sastanci Upravnog vijeća i Vijeća za poštansku operativu. Datum i mjesto održavanja tih sastanaka utvrđuje predsjedavajući Savjetodavnog odbora u dogovoru s predsjedavajućim Upravnog vijeća i Vijeća za poštansku operativu i generalnim direktorom Međunarodnog ureda.

8. Savjetodavni odbor utvrđuje vlastiti program u okviru sljedećih funkcija:

8.1 pregledavanje dokumenata i izvješća Upravnog vijeća i Vijeća za poštansku operativu; u izvanrednim okolnostima pravo na određene tekstove i dokumente može biti ograničeno kada se radi o povjerljivom predmetu sastanka ili povjerljivom dokumentu. Bilo koje dotično tijelo ili njegov predsjedavajući odlučuje o ograničenju i to od slučaja do slučaja. O takvim situacijama izvještava se Upravno vijeće i Vijeće za poštansku operativu kada se radi o pitanjima od važnosti za Vijeće za poštansku operativu. Upravno vijeće može naknadno razmotriti ograničenja ako utvrdi da je to nužno, prema potrebi uz dogovor s Vijećem za poštansku operativu;

8.2 vođenje razmatranja i raspravljanje o pitanjima od važnosti za članove Savjetodavnog odbora;

8.3 razmatranje pitanja koja utječu na sektor poštanskog prometa i podnošenje izvješća o tim pitanjima;

8.4 doprinos radu Upravnog vijeća i Vijeća za poštansku operativu, uključujući i podnošenje izvješća i preporuka te davanje mišljenja na zahtjev ta dva Vijeća;

8.5 davanje preporuka Kongresu koje treba odobriti Upravno vijeće, a kada se radi o pitanjima od važnosti za Vijeće za poštansku operativu, treba ih ispitati Vijeće za poštansku operativu i dati svoje primjedbe.

9. Predsjedavajući Upravnog vijeća i predsjedavajući Vijeća za poštansku operativu predstavljaju ta tijela na sastancima Savjetodavnog odbora kada su na dnevnom redu tih sastanaka pitanja od važnosti za ta tijela.

10. Radi osiguravanja uspješnog povezivanja između tijela Unije, Savjetodavni odbor može imenovati predstavnike koji će prisustvovati sastancima Kongresa, Upravnog vijeća i Vijeća za poštansku operativu i njihovim odborima kao promatrači bez prava glasa.

11. Na vlastiti zahtjev članovi Savjetodavnog odbora mogu prisustvovati plenarnim sjednicama i sastancima Odbora Upravnog vijeća i Vijeća za poštansku operativu u skladu s člancima 102.16 i 104.12 Isto tako mogu sudjelovati u radu projektnih timova i radnih skupina prema uvjetima utvrđenima u člancima 102.18 i 104.14. Članovi Savjetodavnog odbora mogu prisustvovati Kongresu kao promatrači bez prava glasa.

12. Na vlastiti zahtjev sljedeći promatrači mogu prisustvovati sastancima Savjetodavnog odbora, bez prava glasa:

12.1 članovi Vijeća za poštansku operativu i Upravnog vijeća;

12.2 međuvladine organizacije koje zanima rad Savjetodavnog odbora;

12.3 uže unije;

12.4 druge članice Unije.

13. Iz logističkih razloga, Savjetodavni odbor može ograničiti broj sudionika po promatraču. Isto tako može ograničiti njihovo pravo govora na raspravama.

14. U izvanrednim okolnostima, zbog povjerljivosti predmeta sastanka ili dokumenata, promatrači mogu biti isključeni sa sastanaka ili dijelova nekih sastanaka ili im pravo na dokumente može biti ograničeno. O tom ograničenju odlučuje se od slučaja do slučaja i to od strane dotičnog tijela ili predsjedavajućeg tog tijela. O takvim situacijama se izvješćuje Upravno vijeće i Vijeće za poštansku operativu kad se radi o pitanjima od važnosti za Vijeće za poštansku operativu. Upravno vijeće može naknadno razmotriti ograničenja ako utvrdi da je to nužno, prema potrebi uz dogovor s Vijećem za poštansku operativu.

15. Međunarodni ured pod odgovornošću generalnog direktora organizira tajništvo za Savjetodavni odbor.

Članak VII.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 107.)

OBAVJEŠTAVANJE O RADU SAVJETODAVNOG ODBORA

1. Poslije svakog sastanka, Savjetodavni odbor obavještava Upravno vijeće i Vijeće za poštansku operativu o svom radu, slanjem predsjedavajućima tih tijela, među ostalim, sažetka zapisnika sa sastanaka te svojih preporuka i mišljenja.

2. Savjetodavni odbor podnosi godišnje izvješće o svom radu Upravnom vijeću, a primjerak izvješća šalje Vijeću za poštansku operativu. Ovo izvješće je dio dokumentacije Upravnog vijeća koje se šalje državama članicama Unije, njihovim imenovanim operatorima i Užim unijama, u skladu sa člankom 103.

3. Savjetodavni odbor podnosi Kongresu detaljno izvješće o svom radu i šalje ga državama članicama i njihovim imenovanim operatorima najkasnije dva mjeseca prije otvaranja Kongresa.

Članak VIII.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 110.)

JEZICI KOJI SE KORISTE U DOKUMENTIMA, RASPRAVAMA I SLUŽBENOJ PREPISCI

1. U dokumentima Unije koriste se francuski, engleski, arapski i španjolski. Njemački, kineski, portugalski i ruski se također mogu koristiti, ali samo za najvažnije temeljne dokumente. Drugi jezici se mogu koristiti pod uvjetom da države članice, koje zahtijevaju prevođenje, plaćaju sve troškove prevođenja.

2. Država članica ili članice koje su postavile zahtjev za korištenjem jezika koji nije jedan od službenih jezika čine jezičnu skupinu.

3. Dokumentaciju objavljuje Međunarodni ured na službenom jeziku i na jezicima koji sačinjavaju jezičnu skupinu, izravno ili posredstvom regionalnih ureda tih skupina u skladu s postupkom koji je dogovoren s Međunarodnim uredom. Objavljivanje na drugim jezicima vrši se u skladu sa zajedničkim standardom.

4. Dokumentacija koju neposredno objavljuje Međunarodni ured treba biti, ako je to moguće, istovremeno podijeljena i na drugim jezicima prema postavljenim zahtjevima.

5. Prepiska između država članica ili njihovih imenovanih operatora i Međunarodnog ureda i između Međunarodnog ureda i drugih vanjskih tijela može biti na bilo kojem jeziku za koji Međunarodni ured ima dostupnu uslugu prevođenja.

6. Troškove prevođenja na bilo koji jezik, uključujući i one iz stavka 5., snosi jezična skupina koja je tražila prijevode. Države članice koje koriste službeni jezik plaćaju za prijevode neslužbenih dokumenata paušalni doprinos. Iznos paušalnog dijela, po jedinici doprinosa, jednak je iznosu koji plaćaju države članice koje koriste drugi radni jezik Međunarodnog ureda. Sve ostale troškove u vezi s isporukom dokumenata snosi Unija. Najviši iznos troškova koje snosi Unija za izradu dokumenata na njemačkom, kineskom, portugalskom i ruskom utvrđuje se odlukom Kongresa.

7. Troškovi koje snosi jezična skupina dijele se između članova te skupine proporcionalno prema njihovim davanjima za troškove Unije. Ti troškovi mogu se podijeliti između članova jezične skupine na temelju drugog sustava, pod uvjetom da se države članice kojih se to tiče usuglase i da o svojoj odluci obavijeste Međunarodni ured putem glasnogovornika skupine.

8. Međunarodni ured ostvaruje svaku promjenu izbora jezika države članice najkasnije nakon dvije godine.

9. Tijekom rasprava na sastancima tijela Unije dopušteni su francuski, engleski, španjolski i ruski jezik, uz prevođenje sa ili bez elektronske opreme, o čemu odlučuju organizatori sastanka nakon dogovora s generalnim direktorom Međunarodnog ureda i državama članicama kojih se to tiče.

10. Za vrijeme rasprava i na sastancima navedenima u stavku 9. dopušteni su i drugi jezici.

11. Izaslanstva koja koriste druge jezike organiziraju simultano prevođenje na jedan od jezika navedenih u stavku 9., korištenjem sustava spomenutog u istom stavku, ako su potrebne tehničke preinake moguće, ili pojedinačnih prevoditelja.

12. Troškove usluga prevođenja dijele države članice koje koriste isti jezik proporcionalno njihovim davanjima za troškove Unije. Međutim, troškove postavljanja i održavanja tehničke opreme snosi Unija.

13. Države članice i/ili njihovi imenovani operatori mogu se usuglasiti u vezi s jezikom korištenim u službenoj prepisci u njihovim međusobnim odnosima. Kada nema dogovora koristi se francuski.

Članak IX.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 112.)

OBVEZE GENERALNOG DIREKTORA

1. Generalni direktor organizira, upravlja i usmjerava rad Međunarodnog ureda i njegov je pravni predstavnik. On je ovlašten klasificirati radna mjesta od ranga G1 do D2 kao i imenovati i unapređivati službenike prema tim rangovima. Za imenovanje na rang P1 do D2, uzima u obzir stručne spreme kandidata koje su preporučile države članice čiji su kandidati državljani ili u kojima su zaposleni, uzimajući u obzir pravednu zemljopisnu zastupljenost u odnosu na kontinente i jezike. Radna mjesta ranga D2 popunjavaju, ako je moguće, kandidati iz različitih regija i regija iz kojih ne potječu generalni direktor i zamjenik direktora, uvažavajući učinkovitost rada Međunarodnog ureda. U slučaju radnih mjesta koja zahtijevaju posebne kvalifikacije, generalni direktor može zatražiti vanjske suradnike. Isto tako pri zapošljavanju novih službenika uzima u obzir da, u načelu, zaposlenici ranga D2, D1 i P5 moraju biti državljani različitih država članica Unije. Za unapređenje djelatnika Međunarodnog ureda u rang D2, D1 i P5, generalni direktor se ne mora držati tog načela. Također zahtjevi za pravednom zemljopisnom i jezičnom zastupljenošću su u postupku popunjavanja radnih mjesta manje važni od zasluga. Generalni direktor izvještava Upravno vijeće jednom godišnje o imenovanju i unapređenju po rangovima od P4 do D2.

2. Generalni direktor obavlja sljedeće dužnosti:

2.1 obavlja funkciju depozitara, djeluje kao pohranitelj akata Unije i posrednik je u postupku pristupanja ili istupanja iz Unije;

2.2 obavještava o odlukama Kongresa sve vlade država članica;

2.3 obavještava sve države članice i njihove imenovane operatore u vezi s izrađenim ili revidiranim Pravilima od strane Vijeća za poštansku operativu;

2.4 priprema nacrt godišnjeg proračuna Unije na najnižem mogućem nivou koji je usklađen sa zahtjevima Unije te ga podnosi u određenom vremenskom razdoblju Upravnom vijeću na razmatranje; šalje obavijest državama članicama o odobrenom proračunu od strane Upravnog vijeća; zadužen je za izvršenje proračuna;

2.5 izvršava određene aktivnosti na zahtjev tijela Unije i one dodijeljene mu Aktima;

2.6 poduzima aktivnosti radi postizanja ciljeva postavljenih od strane tijela Unije, u okviru utvrđene politike i dostupnih sredstava;

2.7 podnosi sugestije i prijedloge Upravnom vijeću ili Vijeću za poštansku operativu;

2.8 nakon završetka Kongresa, predaje prijedloge Vijeću za poštansku operativu u vezi s izmjenama pravilnika kako je to odlučeno na Kongresu, u skladu s Poslovnikom Vijeća za poštansku operativu;

2.9 priprema, za Upravno vijeće i na temelju direktiva koja su izdala Vijeća, prijedlog strategije za podnošenje Kongresu;

2.10 priprema, svake četiri godine, i daje na odobrenje Upravnom vijeću, izvješće o uspješnosti država članica što se tiče strategije Unije koju je odobrio prethodni Kongres, a koje će biti podnijeto sljedećem Kongresu;

2.11 osigurava predstavljanje Unije;

2.12 djeluje kao posrednik u odnosima između:

– Svjetske poštanske unije i užih unija;

– Svjetske poštanske unije i Organizacije Ujedinjenih naroda;

– Svjetske poštanske unije i međunarodnih organizacija čije aktivnosti su od važnosti za Uniju;

– Svjetske poštanske unije i međunarodnih organizacija ili udruga ili poduzeća, s kojima se tijela Unije žele savjetovati ili ih uključiti u svoj rad;

2.13 preuzima dužnosti generalnog tajnika tijela Unije i nadzor nad njima uzimajući u obzir posebne odredbe ovih Općih pravila, a naročito:

– pripremanje i organizaciju rada tijela Unije;

– pripremanje, izradu i distribuciju dokumenata i izvješća;

– funkcioniranje tajništva na sastancima tijela Unije;

2.14 prisustvuje sastancima tijela Unije i sudjeluje u raspravama bez prava glasa, uz mogućnost da ga netko drugi predstavlja.

Članak X.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 114.)

TAJNIŠTVO TIJELA UNIJE (USTAV 14, 15, 17, 18)

Pod odgovornošću generalnog direktora, Međunarodni ured organizira Tajništvo tijela Unije. Tajništvo šalje sve dokumente objavljene prilikom održavanja svakog sastanka državama članicama tijela i njihovim imenovanim operatorima, državama članicama i njihovim imenovanim operatorima koje nisu članice tijela, a surađuju na poduzetim studijama, užim unijama i drugim državama članicama i njihovim imenovanim operatorima koji zahtijevaju te dokumente.

Članak XI.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 116.)

INFORMACIJE. MIŠLJENJA. ZAHTJEVI ZA TUMAČENJEM I IZMJENAMA I DOPUNAMA AKATA. UPITI. ULOGA U OBRAČUNU (USTAV 20, OPĆA PRAVILA 124, 125, 126)

1. Međunarodni ured u svako je doba na raspolaganju Upravnom vijeću, Vijeću za poštansku operativu i državama članicama i njihovim imenovanim operatorima radi davanja neophodnih informacija u vezi s pitanjima koja se odnose na pružanje usluge.

2. Naročito prikuplja, uspoređuje, objavljuje i distribuira sve vrste informacija od važnosti za međunarodni poštanski promet, daje mišljenje, na zahtjev stranaka kojih se to tiče, u vezi s nesuglasicama, poduzima radnje vezane uz zahtjeve za tumačenjem i izmjenom akata Unije i općenito, provodi studije i uredničke ili dokumentacijske poslove kako je to predviđeno tim Aktima ili je u interesu Unije.

3. Provodi ispitivanje na zahtjev država članica i njihovih imenovanih operatora radi prikupljanja mišljenja drugih država članica i njihovih imenovanih operatora u vezi s određenim pitanjem. Rezultati ispitivanja nemaju status glasanja i nisu formalno obvezujući.

4. Može djelovati kao klirinška ustanova u obračunu svih vrsta računa koji se odnose na poštanski promet.

Članak XII.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 118.)

OBRASCI KOJE ŠALJE MEĐUNARODNI URED (USTAV 20)

Međunarodni ured odgovoran je za organiziranje i tiskanje međunarodnih kupona za odgovor i za dostavu istih, uz naplatu, državama članicama i njihovim imenovanim operatorima koji ih naručuju.

Članak XIII.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 119.)

AKTI UŽIH UNIJA I POSEBNI SPORAZUMI (USTAV 8)

1. Dva primjerka akata užih unija i posebnih sporazuma potpisanih, kako je to uređeno člankom 8. Ustava, službe tih Unija šalju Međunarodnom uredu, a ako to ne učine, šalje ih jedna od ugovornih stranaka.

2. Međunarodni ured vodi računa da akti užih unija i posebni sporazumi ne sadrže uvjete koji su nepovoljniji javnosti od onih koji su osigurani aktima Unije te obavještava države članice i njihove imenovane operatore o postojanju takvih Unija i sporazuma. Međunarodni ured obavještava Upravno vijeće o svim nepravilnostima koje je otkrio kroz primjenu tih odredbi.

Članak XIV.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 121.)

DVOGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UNIJE (USTAV 20; OPĆA PRAVILA 102.6.17)

Međunarodni ured izrađuje dvogodišnje izvješće o radu Unije koje se šalje, nakon što ga prihvati Upravno vijeće, državama članicama i njihovim imenovanim operatorima, užim unijama i Organizaciji Ujedinjenih naroda.

Članak XV.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 122.)

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA KONGRESU (USTAV 29)

1. Uz izuzetke predviđene u stavcima 2. i 5., države članice za podnošenje svih vrsta prijedloga Kongresu koriste ovaj postupak:

a) da bi bio prihvaćen, prijedlog mora stići u Međunarodni ured najmanje šest mjeseci prije datuma održavanja Kongresa;

b) ne prihvaća se nacrt prijedloga poslan tijekom razdoblja od šest mjeseci koji prethode datumu koji je određen za održavanje Kongresa;

c) prijedlozi koji su stigli u Međunarodni ured u intervalu između šest i četiri mjeseca prije utvrđenog datuma održavanja Kongresa ne prihvaćaju se, osim ako ih podržavaju najmanje dvije države članice;

d) prijedlozi koji su stigli u Međunarodni ured u intervalu između četiri i dva mjeseca prije utvrđenog datuma održavanja Kongresa ne prihvaćaju se, osim ako ih podrži najmanje osam država članica; prijedlozi koji stignu nakon tog razdoblja neće se prihvatiti;

e) izjave podrške moraju stići u Međunarodni ured u istom vremenskom roku kao i prijedlozi na koje se te izjave odnose.

2. Prijedlozi koji se odnose na Ustav ili Opća pravila moraju stići u Međunarodni ured najkasnije šest mjeseci prije otvorenja Kongresa; sve što stigne nakon tog datuma ali prije otvorenja Kongresa neće se razmatrati osim ako Kongres dvotrećinskom većinom država predstavljenih na Kongresu glasa za to te ako su ispunjeni uvjeti predviđeni stavkom 1.

3. Svaki prijedlog u pravilu mora imati samo jedan cilj i sadržavati opravdane izmjene i dopune radi postignuća tog cilja. Isto tako, svaki prijedlog koji će vjerojatno dovesti do značajnih troškova za Uniju treba biti popraćen procjenom njegova financijskog utjecaja, koju priprema država članica koja predaje prijedlog u suradnji s Međunarodnim uredom, tako da se mogu utvrditi izvori financijskih sredstava potrebni za provedbu prijedloga.

4. Nacrt prijedloga koji države članice podnose Međunarodnom uredu mora imati naslov »Nacrt prijedloga« i on će ga objaviti pod brojem koji slijedi slovna oznaka R. Prijedlozi koji nemaju taj znak ali koji prema mišljenju Međunarodnog ureda govore samo o točkama nacrta objavljuju se uz napomene; Međunarodni ured radi popis tih prijedloga za Kongres.

5. Postupak propisan stavcima 1. i 4. ne primjenjuje se ni na prijedloge u vezi s Poslovnikom Kongresa niti na izmjene i dopune prijedloga koji su već napravljeni.

Članak XVI.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 123.)

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA VIJEĆU ZA POŠTANSKU OPERATIVU U VEZI S PRIPREMOM NOVIH PRAVILNIKA U OKVIRU ODLUKA DONESENIH NA KONGRESU

1. Pravilnike Svjetske poštanske konvencije i Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja izrađuje Vijeće za poštansku operativu u okviru odluka donesenih na Kongresu.

2. Prijedlozi koji su važni za predložene izmjene i dopune Konvencije ili Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja podnose se Međunarodnom uredu istovremeno s prijedlozima za Kongres na koje se odnose. Može ih podnijeti samo jedna država članica bez podrške drugih država članica. Takvi prijedlozi šalju se svim državama članicama najkasnije mjesec dana prije Kongresa.

3. Drugi prijedlozi u vezi s pravilnicima koje Vijeće za poštansku operativu uzima na razmatranje kod pripreme novih pravilnika u roku od šest mjeseci nakon otvaranja Kongresa podnose se Međunarodnom uredu najkasnije dva mjeseca prije datuma otvaranja Kongresa.

4. Prijedlozi vezani uz promjenu pravilnika nastalih kao rezultat odluka Kongresa, koje su podnijele države članice, moraju stići u Međunarodni ured najkasnije dva mjeseca prije početka rada Vijeća za poštansku operativu. Prijedlozi se šalju svim državama članicama i njihovim imenovanim operatorima najkasnije mjesec dana prije početka rada Vijeća za poštansku operativu.

Članak XVII.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 124.)

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA IZMEĐU DVA KONGRESA (USTAV 29, OPĆA PRAVILA 116)

1. Da bi bio uzet u razmatranje, svaki prijedlog koji se odnosi na Konvenciju ili sporazume, koji država članica podnese između dva Kongresa, treba imati podršku barem dvije druge države članice. Spomenuti prijedlozi se neće uzeti u obzir ako Međunarodni ured, u isto vrijeme, ne primi potreban broj izjava podrške.

2. Ovi prijedlozi šalju se drugim državama članicama posredstvom Međunarodnog ureda.

3. Prijedlozi u vezi s pravilnicima ne trebaju imati podršku, ali ih Vijeće za poštansku operativu neće razmatrati, osim kada ocijeni da je to izuzetno neophodno.

Članak XVIII.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 125.)

RAZMATRANJE PRIJEDLOGA IZMEĐU DVA KONGRESA (USTAV 29; OPĆA PRAVILA 116, 124)

1. Svaki prijedlog u vezi s Konvencijom, sporazumima i njihovim završnim protokolima prolazi sljedeći postupak: kada država članica pošalje prijedlog Međunarodnom uredu, on ga prosljeđuje svim državama članicama na razmatranje. Te države imaju rok od dva mjeseca za razmatranje prijedloga i slanje svojih primjedbi Međunarodnom uredu. Izmjene i dopune nisu dopuštene. Nakon isteka dva mjeseca, Međunarodni ured prosljeđuje državama članicama sve primjedbe koje je primio i poziva sve države članice da glasuju za ili protiv prijedloga. Države članice koje nisu poslale svoj glas u roku od dva mjeseca smatraju se suzdržanima. Vremensko razdoblje se računa od datuma na cirkularima Međunarodnog ureda.

2. Prijedloge za izmjene i dopune pravilnika razmatra Vijeće za poštansku operativu.

3. Ako se prijedlog odnosi na sporazum ili njegov završni protokol, samo države članice koje su stranke tog sporazuma mogu sudjelovati u postupku opisanom u stavku 1.

Članak XIX.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 126.)

NOTIFIKACIJA ODLUKA USVOJENIH IZMEĐU DVA KONGRESA (USTAV 29, OPĆA PRAVILA 124, 125)

1. Generalni direktor Međunarodnog ureda obavještava notifikacijom vlade država članica o usvojenim izmjenama i dopunama Konvencije, sporazuma i završnih protokola uz te akte.

2. Međunarodni ured obavještava države članice i njihove imenovane operatore o izmjenama i dopunama pravilnika i završnih protokola koje je usvojilo Vijeće za poštansku operativu. Isto se primjenjuje na tumačenja predviđena u članku 36.3.2 Konvencije i na odgovarajuće odredbe sporazuma.

Članak XX.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 128.)

ODREĐIVANJE I REGULACIJA TROŠKOVA UNIJE
(USTAV 22)

1. Na temelju odredbi stavaka 2. do 6., godišnji troškovi u vezi s aktivnostima tijela Unije ne mogu premašiti sljedeće iznose za 2009. godinu i godine koje slijede: 37,000.000 švicarskih franaka za 2009. i 2010. godinu i 37,235.000 švicarskih franaka za godinu 2011. i 2012. Osnovno ograničenje za 2012. godinu također se primjenjuje na sljedeće godine u slučaju da je Kongres predviđen za 2012. godinu odgođen.

2. Troškovi u vezi sa sazivanjem sljedećeg Kongresa (putni troškovi tajništva, troškovi prijevoza, troškovi postavljanja uređaja za simultano prevođenje, troškovi umnožavanja dokumenata za vrijeme Kongresa itd.) ne smiju biti iznad postavljenog ograničenja od 2,900.000 švicarskih franaka.

3. Upravno vijeće je ovlašteno premašiti ograničenje iz stavaka 1. i 2. uzevši u obzir povećanje platnih razreda, mirovinsko invalidskih davanja ili dnevnica, uključujući i usklađivanje plaća, odobreno od strane Ujedinjenih naroda koje se primjenjuju na njihove djelatnike u Ženevi.

4. Upravno vijeće je ovlašteno prilagoditi svake godine iznos troškova, osim onih koji se odnose na djelatnike temeljem indeksa švicarskih potrošačkih cijena.

5. Bez obzira na stavak 1., Upravno vijeće, ili u slučaju izuzetne hitnosti, generalni direktor, mogu odobriti prekoračenje propisanih ograničenja radi pokrivanja troškova značajnih i nepredviđenih popravaka zgrade Međunarodnog ureda, pod uvjetom da povećani iznos troškova ne prelazi 125.000 švicarskih franaka godišnje.

6. Ako iznosi predviđeni stavcima 1. i 2. nisu dovoljni za osiguranje normalnog djelovanja Unije, ta ograničenja mogu biti prekoračena samo uz odobrenje većine država članica Unije. Svako savjetovanje uključuje cjelovit opis činjenica koje opravdavaju zahtjev.

7. Države koje pristupaju Uniji ili su primljene i imaju status članica Unije kao i one koje prestaju biti članice Unije, trebaju uplatiti doprinose za cijelu godinu u kojoj je njihovo pristupanje ili povlačenje iz Unije stupilo na snagu.

8. Države članice plaćaju doprinose Uniji za godišnje troškove unaprijed na temelju proračuna koji je donijelo Upravno vijeće. Doprinose uplaćuju najkasnije do prvog dana financijske godine na koju se proračun odnosi. Nakon tog datuma, na iznos dugovanja se naplaćuju kamate u korist Unije 6% godišnje od četvrtog mjeseca nadalje.

9. Kada su zaostaci obveznih doprinosa Uniji, bez kamata, isti ili viši od iznosa doprinosa države članice za prijašnje dvije financijske godine, država članica može neopozivo ustupiti Uniji cjelokupni ili dio iznosa koji njoj duguju druge države članice, u skladu s sporazumima koje je donijelo Upravno vijeće. Uvjeti prebacivanja tih dugovanja utvrđeni su ugovorom između države članice, njenih dužnika/vjerovnika i Unije.

10. Ako država članica, iz pravnih ili drugih razloga, ne može izvršiti to prebacivanje iznosa dugovanja, napravit će raspored za otplatu duga.

11. U izvanrednim okolnostima, povrat obveznih doprinosa koji se duguju Uniji ne može biti duži od deset godina.

12. U izvanrednim okolnostima, Upravno vijeće može oprostiti državi članici kamate u cijelosti ili samo u jednom dijelu kada dotična država plati u cijelosti iznos duga.

13. Država članica se može osloboditi, u okviru otplate duga prema planu koje je odobrilo Upravno vijeće, dugovanja, plaćanja cjelokupnih ili dijela naraslih neplaćenih ili obračunatih kamata; međutim u tom slučaju dotična država članica mora strogo poštivati rokove otplate u dogovorenom razdoblju od najviše deset godina.

14. Radi pokrivanja dugovanja u financiranju rada Unije, osnovan je Rezervni fond čiji iznos utvrđuje Upravno vijeće. Ovaj Fond se održava od viška iz proračuna. Može se također koristiti za poravnanje proračuna ili kod smanjenja iznosa doprinosa država članica.

15. U vezi s privremenim nepokrivenim dugovima, Vlada Švicarske Konfederacije će dati avansne iznose na kratak rok, pod uvjetima utvrđenim u zajedničkom sporazumu. Vlada će nadgledati, bez posebne naplate za rad, računovodstvene knjige i obračune Međunarodnog ureda u okviru iznosa koje je postavio Kongres.

16. Odredbe stavaka 9. do 13. primjenjuju se na temelju analogije na prevoditeljske troškove koje Međunarodni ured naplaćuje državama članicama koje pripadaju jezičnim skupinama.

Članak XXI.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 130.)

RAZREDI DOPRINOSA (USTAV 21, OPĆA PRAVILA
115, 128)

1. Države članice podmiruju troškove Unije prema razredu doprinosa kojem pripadaju. Razredi su sljedeći:

razred od 50 jedinica;

razred od 45 jedinica;

razred od 40 jedinica;

razred od 35 jedinica;

razred od 30 jedinica;

razred od 25 jedinica;

razred od 20 jedinica;

razred od 15 jedinica;

razred od 10 jedinica;

razred od 5 jedinica;

razred od 3 jedinice;

razred od 1 jedinice;

razred od 0,5 jedinica rezerviran je za najnerazvijenije države prema kriterijima Organizacije Ujedinjenih naroda i za druge države koje odredi Upravno vijeće.

2. Bez obzira na razrede doprinosa iz stavka 1., sve države članice mogu izabrati platiti broj jedinica doprinosa veći od broja koji odgovara razredu doprinosa kojem pripadaju, za minimalno razdoblje jednako razdoblju između dva Kongresa. Takvu promjenu treba najaviti najkasnije na Kongresu. Na kraju razdoblja između dva Kongresa, država članica se automatski vraća na svoj izvorni broj jedinica doprinosa osim ako odluči zadržati veći broja jedinica doprinosa. Sukladno povećanju doprinosa povećavaju se i troškovi.

3. Države članice su uključene u jedan od razreda doprinosa odmah po primitku u Uniju u skladu s postupkom propisanim u članku 21.4 Ustava.

4. Države članice mogu zatražiti da ih se smjesti u niži razred doprinosa, pod uvjetom da je njihov zahtjev za promjenom poslan Međunarodnom uredu najmanje dva mjeseca prije otvaranja Kongresa. Kongres daje neobvezujuće mišljenje o takvim zahtjevima za promjenom razreda doprinosa. Država članica slobodno odlučuje hoće li slijediti mišljenje Kongresa. Konačna odluka države članice prosljeđuje se Tajništvu Međunarodnog ureda prije nego Kongres završi. Takav zahtjev za promjenom stupa na snagu na datum kada i financijski propisi koje donosi Kongres. Države članice koje nisu tražile promjenu razreda doprinosa u propisanom vremenskom roku ostaju u razredu kojemu su pripadale do tada.

5. Države članice ne mogu tražiti smanjenje razreda doprinosa više od jednog razreda po redu.

6. Međutim u izvanrednim okolnostima, kao što su prirodne nepogode zbog kojih je potrebna međunarodna humanitarna pomoć, Upravno vijeće može odobriti privremeno smanjenje razreda doprinosa jednom između dva Kongresa po zahtjevu države članice kada ona utvrdi da ne može održati razred doprinosa u kojem se trenutno nalazi. U istim uvjetima, Upravno vijeće može odobriti privremeno smanjenje za države koje nisu najnerazvijenije a koje se već nalaze u razredu 1 tako da ih stavi u razred 0,5.

7. Privremeno smanjenje razreda davanja na temelju zahtjeva iz stavka 6. Upravno vijeće može odobriti na maksimalni rok od dvije godine ili do sljedećeg Kongresa, ovisno o tome što je prije. Po isteku određenog razdoblja, država se automatski vraća u prvobitno određeni razred davanja.

8. Bez obzira na odredbe predviđene stavcima 4. i 5., promjene koje znače viši razred doprinosa ne podliježu ograničenjima.

Članak XXII.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 131.)

PLAĆANJE MATERIJALA KOJE ŠALJE MEĐUNARODNI URED (OPĆA PRAVILA 118)

Materijale koji se plaćaju, a koje šalje Međunarodni ured državama članicama i njihovim imenovanim operatorima, države članice moraju podmiriti u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 6 mjeseci od prvog dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je Međunarodni ured poslao račun. Nakon isteka tog razdoblja plaćaju se zatezne kamate u korist Unije i to u iznosu od 5% godišnje računajući od datuma isteka propisanog roka.

Članak XXIII.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 132.)

POSTUPAK ARBITRAŽE (USTAV 32)

1. Kada se spor treba riješiti arbitražom, svaka država članica, koja je stranka u sporu, izabire državu članicu koja nije izravno uključena u spor. Kada nekoliko država članica ima isti slučaj, računaju se kao jedna država članica u smislu ove odredbe.

2. Ako jedna od država članica koja je stranka u sporu ne odgovori na zahtjev za arbitražom u roku od šest mjeseci od datuma od kada je poslan, Međunarodni ured će kada se to od njega traži, kontaktirati državu članicu koja nije ispunila svoju obvezu imenovanja jednog arbitra, ili će sam imenovati arbitra po službenoj dužnosti.

3. Stranke u sporu mogu se dogovoriti o imenovanju jednog arbitra, a to može biti Međunarodni ured.

4. Odluka arbitara donosi se većinom glasova.

5. U slučaju jednakog broja glasova, radi donošenja odluke, arbitri odabiru treću državu članicu koja nije stranka u sporu, radi donošenja odluke u sporu. Kada se arbitri ne mogu suglasiti s izborom treće države članice, nju odabire Međunarodni ured između država članica koje nisu predložili arbitri.

6. Kada je do spora došlo zbog jednog od sporazuma, arbitre mogu imenovati samo države članice koje su stranke Sporazuma.

7. Ako spor mora biti riješen arbitražom između imenovanih operatora, operatori traže od svojih država članica da postupaju u skladu s postupcima navedenim u stavcima 1. do 6.

Članak XXIV.

(izmijenjeni i dopunjeni članak 135.)

IZMJENE I DOPUNE, STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE OPĆIH PRAVILA

Izmjene i dopune koje usvoji Kongres čine predmet dodatnog protokola i, osim ako Kongres odluči drukčije, stupaju na snagu istovremeno kada i izmijenjeni i dopunjeni Akti tijekom istog Kongresa.

Ova Opća pravila stupaju na snagu 1. siječnja 2006. godine i ostaju na snazi neograničeno vrijeme.

Članak XXV.

PRISTUP DODATNOM PROTOKOLU

Države članice koje nisu potpisale ovaj Protokol, mogu mu pristupiti u bilo kojem trenutku. Isprave o pristupu polažu se kod generalnog direktora Međunarodnog ureda koji obavještava vlade država članica o njihovom polaganju.

Članak XXVI.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE DODATNOG PROTOKOLA UZ OPĆA PRAVILA

Ovaj Dodatni protokol uz Opća pravila stupa na snagu 1. siječnja 2010. i ostaje na snazi neodređeno vrijeme.

U potvrdu toga opunomoćenici vlada država članica sastavili su ovaj Dodatni protokol, koji ima istu snagu i istu valjanost kao da su njegove odredbe unesene u tekst samih Općih pravila, te su ga potpisali u jednom izvorniku koji se pohranjuje kod generalnog direktora Međunarodnog ureda. Njegovu presliku Međunarodni ured Svjetske poštanske unije dostavlja svakoj stranci.

Sastavljeno u Ženevi, 12. kolovoza 2008.


PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès à Genève, vu l'article 22.2 de la Constitution conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, adopté les modifications suivantes au Règlement général.

Article I

(Article 101bis)

FONCTIONS DU CONGRÈS

1. Sur la base des propositions des Pays-membres, du Conseil d' administration et du Conseil d'exploitation postale, le Congrès:

1.1 détermine les politiques générales pour la réalisation de la mission et du but de l'Union énoncés dans le préambule de la Constitution et à son article premier;

1.2 examine et adopte, le cas échéant, les propositions de modification à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements formulées par les Pays-membres et les Conseils, conformément aux articles 29 de la Constitution et 122 du Règlement général;

1.3 fixe la date d'entrée en vigueur des Actes;

1.4 adopte son Règlement intérieur et les amendements y relatifs;

1.5 examine des rapports complets sur les travaux présentés respectivement par le Conseil d' administration, le Conseil d'exploitation postale et le Comité consultatif couvrant la période écoulée depuis le Congrès précédent, conformément aux dispositions des articles 103, 105 et 107 du Règlement général;

1.6 adopte la stratégie de l'Union;

1.7 fixe le montant maximal des dépenses de l'Union, conformément à l'article 21 de la Constitution;

1.8 élit les Pays-membres siégeant au Conseil d' administration et au Conseil d'exploitation postale;

1.9 élit le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international;

1.10 fixe par résolution le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, en chinois, en portugais et en russe.

2. Le Congrès, en tant qu'organe suprême de l'Union, traite d'autres questions concernant notamment les services postaux.

Article II

(Article 102 modifié)

COMPOSITION, FONCTIONNEMENT ET RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CONST. 17)

1. Le Conseil d' administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

2. La présidence est dévolue de droit au Pays-membre hôte du Congrès. Si ce Pays-membre se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions prévues sous 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d' administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le Pays-membre hôte.

3. Les quarante autres membres du Conseil d' administration sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.

4. Chaque membre du Conseil d' administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal.

5. Les fonctions de membre du Conseil d' administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.

6. Le Conseil d' administration aux attributions suivantes:

6.1 superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence;

6.2 examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;

6.3 favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;

6.4 examiner et approuver le Programme et budget biennal et les comptes de l'Union;

6.5 autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 128.3 à 5;

6.6 arrêter le Règlement financier de l'UPU;

6.7 arrêter les règles régissant le Fonds de réserve;

6.8 arrêter les règles régissant le Fonds spécial;

6.9 arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales;

6.10 arrêter les règles régissant le Fonds volontaire;

6.11 assurer le contrôle de l'activité du Bureau international;

6.12 autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 130.6;

6.13 autoriser le changement de groupe géographique, si un Pays-membre le demande, en tenant compte des avis exprimés par les Pays-membres des groupes géographiques concernés;

6.14 arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus;

6.15 créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé;

6.16 arrêter le Règlement du Fonds social;

6.17 approuver les rapports biennaux établis par le Bureau international sur les activités de l'Union et sur la gestion financière et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à leur sujet;

6.18 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres pour remplir ses fonctions;

6.19 après consultation du Conseil d'exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, après consultation du Conseil d'exploitation postale et du Secrétaire général, les organisations internationales, les associations, les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent être invitées à se faire représenter à des séances spécifiques du Congrès et de ses Commissions, lorsque cela est dans l'intérêt de l'Union ou peut profiter aux travaux du Congrès, et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires;

6.20 arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit tenir compte lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), suivre de près l'étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d'exploitation postale portant sur les mêmes sujets;

6.21 étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d'exploitation postale ou des Pays-membres, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d' administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les Pays-membres dans l'intervalle des Congrès;

6.22 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l'article 125;

6.23 approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant l'adoption, si nécessaire, d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;

6.24 examiner le rapport annuel établi par le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;

6.25 soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article 104.9.16;

6.26 désigner le Pays-membre siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101.4;

6.27 déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d'exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions;

6.28 désigner, après consultation du Conseil d'exploitation postale et sous réserve de l'approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles:

– d' assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres;

– de faire partie des Commissions restreintes du Congrès;

6.29 examiner et approuver, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale, le projet de stratégie à présenter au Congrès;

6.30 approuver le rapport quadriennal, établi par le Bureau international en consultation avec le Conseil d'exploitation postale, sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en œuvre de la stratégie de l'Union approuvée par le Congrès précédent, pour soumission au Congrès suivant;

6.31 établir le cadre pour l'organisation du Comité consultatif et approuver l'organisation du Comité consultatif, conformément aux dispositions de l'article 106;

6.32 établir des critères d'adhésion au Comité consultatif et approuver ou rejeter les demandes d'adhésion selon ces critères, en s'assurant que ces dernières soient traitées suivant une procédure accélérée, entre les réunions du Conseil d' administration;

6.33 désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif;

6.34 réceptionner les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et en débattre, et examiner les recommandations de ce dernier pour soumission au Congrès.

7. À sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d' administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.

8. Sur convocation de son Président, le Conseil d' administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.

9. Le Président, les Vice-Présidents et les Présidents des Commissions du Conseil d' administration forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d' administration. Il approuve, au nom du Conseil d' administration, le rapport biennal établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d' administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.

10. Les frais de voyage du représentant de chacun des membres du Conseil d' administration participant aux sessions de cet organe, sont à la charge de son Pays-membre. Toutefois, le représentant de chacun des Pays-membres classés parmi les pays en développement ou les pays les moins avancés conformément aux listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions ayant lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet d'avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1ère classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet d'avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil.

11. Le Président du Conseil d'exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d' administration à l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l'organe qu'il dirige.

12. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d' administration lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.

13. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d' administration en qualité d'observateurs.

14. Le Pays-membre où le Conseil d' administration se réunit est invité à participer aux réunions en qualité d'observateur, s'il n'est pas membre du Conseil d' administration.

15. Le Conseil d' administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout représentant d'association ou d'entreprise ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions un ou plusieurs Pays-membres intéressés à des questions prévues à son ordre du jour.

16. À leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d' administration, sans droit de vote:

16.1 membres du Conseil d'exploitation postale;

16.2 membres du Comité consultatif;

16.3 organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Conseil d' administration;

16.4 autres Pays-membres de l'Union.

17. Pour des raisons logistiques, le Conseil d' administration peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.

18. Les membres du Conseil d' administration participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union.

19. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d' administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d' administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.

Article III

(Article 103 modifié)

INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Après chaque session, le Conseil d' administration informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.

2. Le Conseil d' administration fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.

Article IV

(Article 104 modifié)

COMPOSITION, FONCTIONNEMENT ET RÉUNIONS DU CONSEIL D' EXPLOITATION POSTALE (CONST. 18)

1. Le Conseil d'exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

2. Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux Pays-membres en développement et seize sièges aux Pays-membres développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l'occasion de chaque Congrès.

3. Chaque membre du Conseil d'exploitation postale désigne son représentant qui assume les responsabilités mentionnées dans les Actes de l'Union en matière de prestation de services.

4. Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Pays-membres participant au Conseil d'exploitation postale sont à la charge de ces Pays-membres. Toutefois, le représentant de chacun des Pays-membres considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1ère classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.

5. À sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président et les Présidents des Commissions.

6. Le Conseil d'exploitation postale arrête son Règlement intérieur.

7. En principe, le Conseil d'exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l'Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d' administration et le Directeur général du Bureau international.

8. Le Président, le Vice-Président et les Présidents des Commissions du Conseil d'exploitation postale forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.

9. Les attributions du Conseil d'exploitation postale sont les suivantes:

9.1 conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour tous les Pays-membres de l'Union ou leurs opérateurs désignés, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard;

9.2 procéder à la révision des Règlements de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement; en cas d'urgente nécessité, le Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d'autres sessions; dans les deux cas, le Conseil d'exploitation reste subordonné aux directives du Conseil d' administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux;

9.3 coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux internationaux;

9.4 entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d' administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;

9.5 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l'article 125; l'approbation du Conseil d' administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier;

9.6 examiner, à la demande d'un Pays-membre, toute proposition que ce Pays-membre transmet au Bureau international selon l'article 124, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Pays-membres;

9.7 recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d' administration et consultation de l'ensemble des Pays-membres, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;

9.8 élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies;

9.9 apporter au Conseil d' administration les éléments nécessaires à l'élaboration du projet de stratégie à soumettre au Congrès;

9.10 approuver le rapport biennal établi par le Bureau international sur les activités de l'Union dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d'exploitation postale;

9.11 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres et leurs opérateurs désignés pour remplir ses fonctions;

9.12 procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les Pays-membres et leurs opérateurs désignés ainsi que les pays nouveaux et en développement;

9.13 prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains Pays-membres et leurs opérateurs désignés dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux;

9.14 étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays;

9.15 prendre, après entente avec le Conseil d' administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union et leurs opérateurs désignés et, en particulier, avec les pays nouveaux et en développement et leurs opérateurs désignés;

9.16 examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation postale, par le Conseil d' administration ou par tout Pays-membre ou opérateur désigné;

9.17 réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif, et, pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, examiner et faire des observations au sujet des recommandations du Comité consultatif pour soumission au Congrès;

9.18 désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif.

10. Sur la base de la stratégie de l'Union adoptée par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l'Union, le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles.

11. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d' administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs.

12. À leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'exploitation postale:

12.1 membres du Conseil d' administration;

12.2 membres du Comité consultatif;

12.3 organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Conseil d'exploitation postale;

12.4 autres Pays-membres de l'Union.

13. Pour des raisons logistiques, le Conseil d'exploitation postale peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.

14. Les membres du Conseil d'exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union.

15. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d' administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d' administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.

16. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d'exploitation postale lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.

17. Le Conseil d'exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote:

17.1 tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux;

17.2 tout Pays-membre n' appartenant pas au Conseil d'exploitation postale;

17.3 toute association ou entreprise qu'il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités.

Article V

(Article 105 modifié)

INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS DU CONSEIL D'EXPLOITATION POSTALE

1. Après chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.

2. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Conseil d' administration, un rapport annuel sur ses activités.

3. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres de l'Union, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.

Article VI

(Article 106 modifié)

COMPOSITION, FONCTIONNEMENT ET RÉUNIONS DU COMITÉ CONSULTATIF

1. Le Comité consultatif a pour but de représenter les intérêts du secteur postal au sens large du terme et de servir de cadre à un dialogue efficace entre les parties intéressées. Il comprend des organisations non gouvernementales représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des organisations de travailleurs, des fournisseurs de biens et de services œuvrant pour le secteur des services postaux, et des organismes similaires regroupant des particuliers, ainsi que des entreprises souhaitant contribuer à la réalisation de la mission et des objectifs de l'Union. Si ces organisations sont enregistrées, elles doivent l'être dans un Pays-membre de l'Union. Le Conseil d' administration et le Conseil d'exploitation postale désignent leurs membres respectifs siégeant en tant que membres du Comité consultatif. En dehors des membres désignés par le Conseil d' administration et le Conseil d'exploitation postale, l'adhésion au Comité consultatif est déterminée à l'issue d'un processus de dépôt de demande et d'acceptation de celle-ci, établi par le Conseil d' administration et réalisé conformément à l'article 102.6.32.

2. Chaque membre du Comité consultatif désigne son propre représentant.

3. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l'Union et les membres du Comité, selon les modalités déterminées par le Conseil d' administration.

4. Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d'aucune rémunération ou rétribution.

5. Le Comité consultatif se réorganise après chaque Congrès, selon le cadre établi par le Conseil d' administration. Le Président du Conseil d' administration préside la réunion d'organisation du Comité consultatif, au cours de laquelle on procède à l'élection du Président dudit Comité.

6. Le Comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre règlement intérieur, en tenant compte des principes généraux de l'Union et sous réserve de l'approbation du Conseil d' administration, après consultation du Conseil d'exploitation postale.

7. Le Comité consultatif se réunit deux fois par an. En principe, les réunions ont lieu au siège de l'Union au moment des sessions du Conseil d' administration et du Conseil d'exploitation postale. La date et le lieu de chaque réunion sont fixés par le Président du Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil d' administration et du Conseil d'exploitation postale et le Directeur général du Bureau international.

8. Le Comité consultatif établit son propre programme dans le cadre de la liste des attributions ci-après:

8.1 examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d' administration et du Conseil d'exploitation postale; dans des circonstances exceptionnelles, le droit de recevoir certains textes et documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d' administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe; par la suite, le Conseil d' administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié;

8.2 mener des études et débattre de questions importantes pour les membres du Comité consultatif;

8.3 examiner les questions concernant le secteur des services postaux et présenter des rapports sur ces questions;

8.4 contribuer aux travaux du Conseil d' administration et du Conseil d'exploitation postale, notamment par la présentation de rapports et de recommandations, et par la présentation d' avis à la demande des deux Conseils;

8.5 faire des recommandations au Congrès, sous réserve de l'approbation du Conseil d' administration et, pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, moyennant examen et commentaire de ce dernier.

9. Le Président du Conseil d' administration et le Président du Conseil d'exploitation postale représentent ces organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l'ordre du jour de ces réunions comprend des questions intéressant ces organes.

10. Pour assurer une liaison efficace avec les organes de l'Union, le Comité consultatif peut désigner des représentants pour participer aux réunions du Congrès, du Conseil d' administration et du Conseil d'exploitation postale ainsi que de leurs Commissions respectives en qualité d'observateurs sans droit de vote.

11. À leur demande, les membres du Comité consultatif peuvent assister aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d' administration et du Conseil d'exploitation postale, conformément aux articles 102.16 et 104.12. Ils peuvent également participer aux travaux des Equipes de projet et des Groupes de travail aux termes des articles 102.18 et 104.14. Les membres du Comité consultatif peuvent participer au Congrès en qualité d'observateurs sans droit de vote.

12. À leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux sessions du Comité consultatif:

12.1 membres du Conseil d' administration et du Conseil d'exploitation postale;

12.2 organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Comité consultatif;

12.3 Unions restreintes;

12.4 autres membres de l'Union.

13. Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.

14. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d' administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d' administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.

15. Le Bureau international, sous la responsabilité du Directeur général, assure le secrétariat du Comité consultatif.

Article VII

(Article 107 modifié)

INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS DU COMITÉ CONSULTATIF

1. Après chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d' administration et le Conseil d'exploitation postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces organes, entre autres, un compte rendu analytique de ses réunions ainsi que ses recommandations et avis.

2. Le Comité consultatif fait au Conseil d' administration un rapport d'activité annuel et en envoie un exemplaire au Conseil d'exploitation postale. Ce rapport est inclus dans la documentation du Conseil d' administration fournie aux Pays-membres de l'Union, à leurs opérateurs désignés et aux Unions restreintes, conformément à l'article 103.

3. Le Comité consultatif fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.

Article VIII

(Article 110 modifié)

LANGUES UTILISÉES POUR LA DOCUMENTATION, LES DÉLIBÉRATIONS ET LA CORRESPONDANCE DE SERVICE

1. Pour la documentation de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D' autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.

2. Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique.

3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.

4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.

5. Les correspondances entre les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.

6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application des dispositions prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Les Pays-membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres ayant recours à l'autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.

7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les Pays-membres intéressés s' entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.

8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.

9. Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation – avec ou sans équipement électronique – dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.

10. D' autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées sous 9.

11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées sous 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.

12. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.

13. Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés peuvent s 'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.

Article IX

(Article 112 modifié)

FONCTIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de grade D 2 doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union. Lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe. En outre, les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d' administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2.

2. Le Directeur général aux attributions suivantes:

2.1 assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci;

2.2 notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres;

2.3 notifier à l'ensemble des Pays-membres et à leurs opérateurs désignés les Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d'exploitation postale;

2.4 préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d' administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil d' administration et l'exécuter;

2.5 exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes;

2.6 prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles;

2.7 soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d' administration ou au Conseil d'exploitation postale;

2.8 après la clôture du Congrès, présenter au Conseil d'exploitation postale les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, conformément au Règlement intérieur du Conseil d'exploitation postale;

2.9 préparer, à l'intention du Conseil d' administration et sur la base des directives données par les Conseils, le projet de stratégie à soumettre au Congrès;

2.10 établir, pour approbation par le Conseil d' administration, un rapport quadriennal sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en œuvre de la stratégie de l'Union approuvée par le Congrès précédent, qui sera soumis au Congrès suivant;

2.11 assurer la représentation de l'Union;

2.12 servir d'intermédiaire dans les relations entre:

– l'UPU et les Unions restreintes;

– l'UPU et l'Organisation des Nations Unies;

– l'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union;

– l'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux;

2.13 assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment:

– à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union;

– à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux;

– au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union;

2.14 assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.

Article X

(Article 114 modifié)

SECRÉTARIAT DES ORGANES DE L'UNION (CONST. 14, 15, 17, 18)

Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux Pays-membres de l'organe et à leurs opérateurs désignés, aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Pays-membres et à leurs opérateurs désignés qui en font la demande.

Article XI

(Article 116 modifié)

Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes (Const. 20, Règl. gén. 124, 125, 126)

1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d' administration, du Conseil d'exploitation postale, des Pays-membres et de leurs opérateurs désignés pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.

2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.

3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Pays-membres et par leurs opérateurs désignés en vue de connaître l'opinion des autres Pays-membres et de leurs opérateurs désignés sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.

4. Il peut intervenir à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal.

Article XII

(Article 118 modifié)

FORMULES FOURNIES PAR LE BUREAU INTERNATIONAL (CONST. 20)

Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés qui en font la demande.

Article XIII

(Article 119 modifié)

ACTES DES UNIONS RESTREINTES ET ARRANGEMENTS SPÉCIAUX (CONST. 8)

1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.

2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union et informe les Pays-membres et leurs opérateurs désignés de l'existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d' administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.

Article XIV

(Article 121 modifié)

RAPPORT BIENNAL SUR LES ACTIVITÉS DE L'UNION (CONST. 20, RÈGL. GÉN. 102.6.17)

Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport biennal qui est communiqué, après approbation par le Conseil d' administration, aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies.

Article XV

(Article 122 modifié)

PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS AU CONGRÈS (CONST. 29)

1. Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure ci-après règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Pays-membres:

a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;

b) aucune proposition d'ordre rédactionnel n' est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;

c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Pays-membres;

d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Pays-membres; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;

e) les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.

2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues sous 1 sont respectées.

3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif. De même, chaque proposition susceptible d'entraîner des dépenses substantielles pour l'Union doit être accompagnée de son impact financier préparé par le Pays-membre auteur, en consultation avec le Bureau international, afin de déterminer les ressources financières nécessaires à son exécution.

4. Les propositions d' ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention »Proposition d'ordre rédactionnel« par les Pays-membres qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.

5. La procédure prescrite sous 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.

Article XVI

(Article 123 modifié)

PROCÉDURE DE PRÉSENTATION AU CONSEIL D'EXPLOITATION POSTALE DES PROPOSITIONS CONCERNANT L'ÉLABORATION DES NOUVEAUX RÈGLEMENTS COMPTE TENU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONGRÈS

1. Les Règlements de la Convention postale universelle et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.

2. Les propositions de conséquence aux amendements qu'il est proposé d'apporter à la Convention ou à l'Arrangement concernant les services postaux de paiement doivent être soumises au Bureau international en même temps que les propositions au Congrès auxquelles elles se rapportent. Elles peuvent être soumises par un seul Pays-membre, sans l'appui des autres Pays-membres. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres, au plus tard un mois avant le Congrès.

3. Les autres propositions concernant les Règlements, censées être examinées par le Conseil d'exploitation postale en vue de l'élaboration des nouveaux Règlements dans les six mois suivant le Congrès, doivent être soumises au Bureau international au moins deux mois avant le Congrès.

4. Les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, qui sont soumises par les Pays-membres, doivent parvenir au Bureau international au plus tard deux mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, au plus tard un mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale.

Article XVII

(Article 124 modifié)

PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS ENTRE DEUX CONGRÈS (CONST. 29, RÈGL. GÉN. 116)

1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par un Pays-membre entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Pays-membres. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.

2. Ces propositions sont adressées aux autres Pays-membres par l'intermédiaire du Bureau international.

3. Les propositions concernant les Règlements n'ont pas besoin d'appui, mais ne sont prises en considération par le Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.

Article XVIII

(Article 125 modifié)

EXAMEN DES PROPOSITIONS ENTRE DEUX CONGRÈS (CONST. 29, RÈGL. GÉN. 116, 124)

1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: lorsqu'un Pays-membre a envoyé une proposition au Bureau international, ce dernier la transmet à tous les Pays-membres pour examen. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. A la fin de ce délai de deux mois, le Bureau international transmet aux Pays-membres toutes les observations qu'il a reçues et invite chaque Pays-membre ayant le droit de vote à voter pour ou contre la proposition. Les Pays-membres qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérés comme s' étant abstenus. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.

2. Les propositions de modification des Règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.

3. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seuls les Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées sous 1.

Article XIX

(Article 126 modifié)

NOTIFICATION DES DÉCISIONS ADOPTÉES ENTRE DEUX CONGRÈS (CONST. 29, RÈGL. GÉN. 124, 125)

1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.

2. Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 35.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Article XX

(Article 128 modifié)

FIXATION ET RÈGLEMENT DES DÉPENSES DE L'UNION (CONST. 21)

1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 2009 et suivantes: 37 000 000 francs suisses pour les années 2009 et 2010, 37 235 000 francs suisses pour les années 2011 et 2012. La limite de base pour 2012 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 2012.

2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 900 000 francs suisses.

3. Le Conseil d' administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.

4. Le Conseil d' administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d' administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 francs suisses par année.

6. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

7. Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.

8. Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d' administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 6% par an à partir du quatrième mois.

9. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l'Union par un Pays-membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays-membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays-membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Conseil d' administration. Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union.

10. Les Pays-membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.

11. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.

12. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d' administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.

13. Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d' administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir; la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum.

14. Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d' administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres.

15. En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.

16. Les dispositions mentionnées sous 9 à 13 s'appliquent par analogie aux frais de traduction facturés par le Bureau international aux Pays-membres affiliés aux groupes linguistiques.

Article XXI

(Article 130 modifié)

CLASSES DE CONTRIBUTION (CONST. 21, RÈGL. GÉN. 115, 128)

1. Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:

classe de 50 unités;

classe de 45 unités;

classe de 40 unités;

classe de 35 unités;

classe de 30 unités;

classe de 25 unités;

classe de 20 unités;

classe de 15 unités;

classe de 10 unités;

classe de 5 unités;

classe de 3 unités;

classe de 1 unité;

classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d' administration.

2. Outre les classes de contribution énumérées sous 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à la classe de contribution à laquelle il appartient durant une période minimale équivalente à celle située entre deux Congrès. Ce changement est annoncé au plus tard lors du Congrès. A la fin de la période entre deux Congrès, le Pays-membre revient automatiquement à son nombre d'unités de contribution d'origine, sauf s'il décide de continuer à payer un nombre d'unités de contribution supérieur. Le paiement de contributions supplémentaires augmente d'autant les dépenses.

3. Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21.4 de la Constitution.

4. Les Pays-membres peuvent se ranger ultérieurement dans une classe de contribution inférieure, à la condition que la demande de changement soit envoyée au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Le Congrès donne un avis non contraignant au sujet de ces demandes de changement de classe de contribution. Le Pays-membre est libre de suivre l'avis du Congrès. La décision finale du Pays-membre doit être transmise au Secrétariat du Bureau international avant la fin du Congrès. Cette demande de changement prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays-membres qui n'ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.

5. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois.

6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d' administration peut autoriser un déclassement temporaire d'une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie. Dans les mêmes circonstances, le Conseil d' administration peut également autoriser le déclassement temporaire de Pays-membres n'appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité.

7. En application des dispositions prévues sous 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d' administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu'au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période. A l'expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale.

8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.

Article XXII

(Article 131 modifié)

PAIEMENT DES FOURNITURES DU BUREAU INTERNATIONAL (RÈGL. GÉN. 118)

Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 5% par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.

Article XXIII

(Article 132 modifié)

PROCÉDURE D'ARBITRAGE (CONST. 32)

1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacun des Pays-membres en cause choisit un Pays-membre qui n'est pas directement intéressé dans le litige. Lorsque plusieurs Pays-membres font cause commune, ils ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour un seul.

2. Au cas où l'un des Pays-membres en cause ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois à partir de la date de son envoi, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par le Pays-membre défaillant ou en désigne un lui-même, d'office.

3. Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international.

4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, un autre Pays-membre également désintéressé dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, ce Pays-membre est désigné par le Bureau international parmi les Pays-membres non proposés par les arbitres.

6. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Pays-membres qui participent à cet Arrangement.

7. En cas de différend à régler par le jugement arbitral entre opérateurs désignés, les opérateurs concernés saisissent leurs Pays-membres pour agir en vertu de la procédure prévue sous 1 à 6.

Article XXIV

(Article 135 modifié)

MODIFICATION, MISE À EXÉCUTION ET DURÉE DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Les modifications adoptées par un Congrès font l'objet d'un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès.

Le présent Règlement général sera mis à exécution le ler janvier 2006 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée.

Article XXV

ADHÉSION AU PROTOCOLE ADDITIONNEL

Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps. Les instruments d'adhésion y relatifs doivent être déposés auprès Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.

Article XXVI

MISE À EXÉCUTION ET DURÉE DU PROTOCOLE ADDITIONNEL AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le ler janvier 2010 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait à Genève, le 12 août 2008.


Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poštanskih usluga.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Prvi dodatni protokol uz Opća pravila Svjetske poštanske unije iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi za Republiku Hrvatsku te će se podaci o njihovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/11-01/01
Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.