Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći

NN 8/2011 (10.6.2011.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći

HRVATSKI SABOR

65

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA »IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA« U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/131
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 2. lipnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA »IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA« U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI

Članak 1.
Potvrđuje se Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, potpisan u Bruxellesu 18. siječnja 2011. i u Zagrebu 25. ožujka 2011. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.
Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:Članak 3.
Sredstva za financijske obveze, u iznosu od 985.000,00 kuna koje nastaju za Republiku Hrvatsku na temelju Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, osigurana su u okviru proračunskih sredstava na poziciji središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove regionalnog razvoja, za 2010. i 2011. godinu.

Članak 4.
Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove regionalnog razvoja.

Članak 5.
Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona stupio je na snagu datumom potpisivanja druge od dviju stranaka.

Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/11-01/10
Zagreb, 27. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

65