Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području sprječavanja prirodnih i civilizacijskih katastrofa i uklanjanju njihovih posljedica

NN 8/2011 (10.6.2011.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području sprječavanja prirodnih i civilizacijskih katastrofa i uklanjanju njihovih posljedica

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

75

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području sprječavanja prirodnih i civilizacijskih katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica, potpisan u Zagrebu 17. rujna 2010., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/2011., stupio na snagu 19. svibnja 2011.

Klasa: 018-05/99-42/04

Urbroj: 521-S-03/06-11-35

Zagreb, 20. svibnja 2011.

Potpredsjednik
Vlade i ministar
Gordan Jandroković, v. r.