Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uzajamnom skladištenju obveznih zaliha sirove nafte i naftnih derivata

NN 11/2011 (24.8.2011.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uzajamnom skladištenju obveznih zaliha sirove nafte i naftnih derivata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

99

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 2011. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O UZAJAMNOM SKLADIŠTENJU OBVEZNIH ZALIHA SIROVE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA


Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uzajamnom skladištenju obveznih zaliha sirove nafte i naftnih derivata, potpisan u Zagrebu 8. veljače 2011. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O UZAJAMNOM SKLADIŠTENJU OBVEZNIH ZALIHA SIROVE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«),
– radi uzajamnog skladištenja obveznih zaliha sirove nafte i naftnih derivata za hitne slučajeve,
– uzimajući u obzir da je suradnja u interesu osiguranja opskrbe energijom Republike Hrvatske i Republike Mađarske predmet od najveće važnosti,
– izražavajući namjeru Republike Hrvatske i Republike Mađarske u smjeru uspješne uzajamne suradnje u provedbi ciljeva Europske unije koji se odnose na osiguranje opskrbe energijom,
– uvjerene da se izazovima koji proizlaze iz skladištenja sirove nafte i naftnih derivata može učinkovitije upravljati uz uzajamnu suradnju,
– uzimajući u obzir pravne propise Europske unije koji se odnose na obvezu njezinih država članica na držanje minimalnih zaliha nafte i/ili naftnih derivata,
SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Pojmovi koji se koriste u ovom Sporazumu imaju sljedeća značenja:
1. Direktive – Direktiva Vijeća 2006/67/EZ od 24. srpnja 2006., kojom se nameće obveza državama članicama da održavaju minimalnu razinu zaliha sirove nafte i/ili naftnih derivata i Direktiva Vijeća 2009/119/EZ od 14. rujna 2009., kojom se nameće obveza državama članicama da održavaju minimalnu razinu zaliha sirove nafte i/ili naftnih derivata, kao i sve njihove buduće izmjene i dopune;
2. Komisija – Europska komisija;
3. obvezne zalihe nafte – zalihe sirove nafte i naftnih derivata koje su predmet Direktiva;
4. nacionalno zakonodavstvo – propisi na snazi na državnom području ugovornih stranaka kojima se uređuje skladištenje obveznih zaliha nafte;
5. nadležno tijelo – ministar ili ministarstvo nadležno za energetska pitanja i nadzor središnjeg subjekta za skladištenje;
6. država depozitar – država na čijem državnom području se čuvaju obvezne zalihe nafte;
7. država korisnik – država u čije se ime čuvaju obvezne zalihe nafte;
8. statistički sažetak – izvješće podneseno Komisiji u skladu s Direktivama;
9. državno područje – državno područje na kojem svaka ugovorna stranka vrši svoj suverenitet;
10. središnji subjekt za skladištenje (u daljnjem tekstu: CSE) – pravna osoba koja ima obvezu formirati i održavati obvezne zalihe nafte u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;
11. veliki poremećaj opskrbe – poremećaj opskrbe naftom koji je kao takav određen od Komisije ili Međunarodne agencije za energiju;
12. nepravilnost: utvrđeni manjak u obveznim zalihama nafte veći od gubitka koji je određen kao takav ugovorima;
13. ugovori – ugovori između CSE-ova te ugovori nadležnih subjekata i trgovačkih društava koji se odnose na formiranje i skladištenje obveznih zaliha nafte ugovornih stranaka.

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se na obvezne zalihe nafte koje su pokrivene ugovorima. Takvi ugovori moraju biti sklopljeni na najmanje tri uzastopna mjeseca počevši s prvim danom svakog kalendarskog mjeseca.
(2) CSE u Republici Hrvatskoj je Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA), dok je CSE u Republici Mađarskoj Mađarska udruga za zalihe ugljikovodika (HUSA).
(3) Obvezne zalihe nafte države korisnika mogu uključivati sljedeće:
a) zalihe koje se nalaze na državnom području države depozitara koje kontrolira CSE države korisnika na temelju vlasništva ili drugog pravnog naslova;
b) druge količine koje se nalaze na državnom području države depozitara kojima upravljaju trgovačka društva registrirana u državi depozitara na temelju vlasništva ili drugog pravnog naslova. Te pravne osobe preuzimaju ugovorne obveze uskladištiti predmetne količine za CSE države korisnika barem za tri uzastopna mjeseca pri čemu će taj CSE imati pravo na opciju preferencijalne kupnje tih zaliha po prethodno utvrđenoj kupoprodajnoj cijeni. Prije početka držanja takvih zaliha na državnom području države depozitara, svako trgovačko društvo države depozitara mora pribaviti pisano odobrenje nadležnog tijela države depozitara za držanje takvih obveznih zaliha nafte.

Članak 3.

(1) Sukladno uvjetima utvrđenima u ovom Sporazumu, ugovorne stranke, svaka na svom državnom području, dopuštaju jedna drugoj skladištenje obveznih zaliha nafte druge ugovorne stranke, pod pretpostavkom da se navedene zalihe čuvaju u skladištima koja udovoljavaju zahtjevima nacionalnog zakonodavstva.
(2) Nadležno tijelo države korisnika šalje mjesečna izvješća nadležnom tijelu države depozitara o sklapanju i/ili prestanku ugovora koji se odnose na formiranje i skladištenje obveznih zaliha nafte države korisnika.
(3) CSE države korisnika obavještava CSE države depozitara o sklapanju i/ili prestanku ugovora sklopljenih i/ili okončanih s trgovačkim društvima u državi depozitara, a koja su ovlaštena za poslove skladištenja koji se odnose na formiranje i skladištenje obveznih zaliha nafte države korisnika.
(4) Mjesečno izvješće navedeno u stavku 2. i obavijest navedena u stavku 3. sadržava sljedeće informacije:
a) naziv i registrirano sjedište CSE koji formira obvezne zalihe nafte;
b) vrstu i količinu obveznih zaliha nafte;
c) naziv vlasnika obveznih zaliha nafte, ukoliko isti nije CSE koji formira obvezne zalihe nafte;
d) naziv i registrirano sjedište vlasnika skladišta u kojem se skladište obvezne zalihe nafte, uključujući opis zemljopisnog položaja navedenog skladišta;
e) trajanje ugovora.
(5) Ugovorne stranke obvezuju se da će obvezne zalihe nafte u cijelosti biti na raspolaganju državi korisniku, uključujući razdoblje velikog poremećaja opskrbe. Ugovorne stranke jamče jedna drugoj da se obvezne zalihe nafte mogu u svako doba slobodno otpremiti s državnog područja države depozitara.
(6) U slučaju velikog poremećaja opskrbe, CSE države korisnika ima pravo raspolagati obveznim zalihama nafte, koristiti i/ili povlačiti bilo koju količinu tih zaliha ili sve zalihe. Nadležno tijelo države korisnika će što je prije moguće obavijestiti nadležno tijelo države depozitara o takvoj akciji.
(7) Svako nadležno tijelo povremeno, kada god to drži prikladnim, ili ukoliko to zahtijeva drugo nadležno tijelo, poduzima inspekcijske nadzore ili poduzima bilo koje druge slične radnje radi provjere količine obveznih zaliha nafte koje su uskladištene na njegovom državnom području. Nadležno tijelo odmah i bez odgađanja, obavještava nadležno tijelo druge ugovorne stranke čim utvrdi bilo kakvu pogrešku ili nepravilnost.

Članak 4.

(1) Obvezne zalihe nafte države korisnika uskladištene na državnom području države depozitara, ne smatraju se dijelom obveznih zaliha nafte države depozitara.
(2) Svaka ugovorna stranka obvezuje se slati Europskoj komisiji statističke sažetke o stanju obveznih zaliha nafte koje su uskladištene u ime i za račun druge ugovorne stranke. Nadležna tijela ugovornih stranaka dostavljaju jedna drugoj statistički sažetak nakon što je on poslan Europskoj komisiji.
(3) Ugovorne stranke jamče jedna drugoj da:
a) CSE države korisnika neće imati obvezu plaćanja nikakvog poreza, trošarine, pristojbe za obvezne zalihe nafte uskladištene na državnom području države depozitara;
b) se prijevoz obveznih zaliha nafte, bilo na državnim područjima ugovornih stranaka ili između njihovih državnih područja, može obavljati samo u skladu s propisima koji se primjenjuju na trošarinska skladišta, a ako se radi o trošarinama koje se obračunavaju na teritoriju carinskog skladišta, prema pravilima koja vrijede za carinska skladišta.

Članak 5.

(1) Ugovorne stranke osiguravaju da nadležno tijelo države depozitara šalje pisano mjesečno izvješće o stanju obveznih zaliha nafte svakog kalendarskog mjeseca, i to nadležnom tijelu i CSE-u države korisnika, a najkasnije do 20. (dvadesetog) dana svakog sljedećeg kalendarskog mjeseca.
(2) Mjesečno izvješće sadržava sljedeće informacije:
a) naziv i registrirano sjedište CSE-a države korisnika;
b) vrstu i količinu obveznih zaliha nafte;
c) naziv vlasnika obveznih zaliha nafte, ukoliko to nije CSE države korisnika;
d) naziv i registrirano sjedište vlasnika skladišta u kojem se skladište obvezne zalihe nafte, uključujući opis zemljopisnog položaja navedenog skladišta.
(3) Nadležno tijelo države korisnika provjerava dostavljene podatke, te ako se podaci ne podudaraju s njegovim vlastitim podacima o obveznim zalihama nafte, o tome nadležno tijelo države korisnika obavještava nadležno tijelo države depozitara.
(4) Ugovorne stranke neće objaviti niti jednu informaciju, ukoliko objavljivanje takve informacije nije dopušteno nacionalnim zakonodavstvom. Sukladno uvjetima utvrđenim u ovom Sporazumu ne mogu se objavljivati nikakve informacije, osim podataka potrebnih za obvezno izvještavanje Europske unije.

Članak 6.

(1) Svaka ugovorna stranka može predložiti konzultacije o bilo kojem pitanju koje se odnosi na tumačenje ili primjenu ovoga Sporazuma. Takve konzultacije će započeti unutar 30 dana nakon primitka odgovarajućeg prijedloga. U slučaju velikog poremećaja opskrbe, ugovorne stranke će odmah održati takve konzultacije nakon što je objavljena kvalifikacija takvog poremećaja.
(2) Nadležna tijela ovlaštena su za rješavanje bilo kojega spora koji se odnosi na tumačenje i provedbu ovoga Sporazuma. Ukoliko takvo rješenje nije moguće, ugovorne stranke riješit će svoj spor diplomatskim putem.
(3) Ovaj Sporazum ni u kojem slučaju ne utječe na obveze Republike Mađarske kao države članice Europske unije. Stoga se na odredbe ovoga Sporazuma neće pozivati ili se tumačiti bilo u cijelosti ili djelomično tako da učine ništavima, izmijene ih ili na bilo koji način utječu na obveze koje proizlaze iz Ugovora o Europskoj uniji, a posebice iz primarnog i sekundarnog zakonodavstva Europske unije, koje je Republika Mađarska preuzela na temelju Ugovora o pristupanju.

Članak 7.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu 30. (tridesetog) dana nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu, diplomatskim putem, da su okončani njihovi unutarnji pravni postupci potrebni za njegovo stupanje na snagu.
(2) Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može u svako doba okončati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci, diplomatskim putem. U tom slučaju, Sporazum će prestati 12 (dvanaest) mjeseci od datuma primitka takve obavijesti od strane druge ugovorne stranke.
(3) Ovaj Sporazum nije moguće okončati tijekom velikog poremećaja opskrbe naftom.
(4) Ukoliko bilo koja ugovorna stranka okonča ovaj Sporazum, o tome će obavijestiti Komisiju pisanim putem prije datuma stupanja na snagu takvog prestanka ovoga Sporazuma.
(5) Ovaj Sporazum može se izmijeniti i dopuniti samo uz uzajamnu suglasnost ugovornih stranaka. Ukoliko bilo koja ugovorna stranka namjerava izmijeniti ili dopuniti odredbu ovoga Sporazuma, može zatražiti drugu ugovornu stranku da održe konzultacije. Takve konzultacije započet će unutar 60 dana. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s odredbama članka 7. stavka 1.
Sastavljeno u Zagrebu 8. veljače 2011., u dva izvornika, na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE                     ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE                                        MAĐARSKE
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.            Viktor Orbán, v. r.
predsjednica Vlade                              predsjednik Vlade


AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON MUTUAL STORAGE OF COMPULSORY STOCKS OF CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred to as: »Contracting Parties«),
– for the mutual storage of the compulsory stocks of crude oil and petroleum products for emergency purposes,
– having regard that the cooperation in the interest of security of energy supply of the Republic of Croatia and of the Republic of Hungary is an issue of utmost importance,
– expressing the intention of the Republic of Croatia and the Republic of Hungary towards mutually beneficial cooperation in implementing the targets of security of energy supply of the European Union,
– being convinced that challenges arising from the storage of crude oil and petroleum products can be more efficiently managed in a mutual cooperation,
– considering the legal acts of the European Union regarding the stockholding obligation of its member states for minimum level of crude oil and/or petroleum products,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

The terms provided in this Agreement shall have the following meanings:
1. Directives – Council Directive 2006/67/EC of 24 July 2006 imposing an obligation on member states to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products and Council Directive 2009/119/EC of 14 September 2009 imposing an obligation on member states to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products, and as amended from time to time;
2. Commission – European Commission;
3. Compulsory oil stocks – crude oil and petroleum products stocks under the Directives;
4. National laws – laws in force in the territories of the Contracting Parties covering the Compulsory oil stocks;
5. Competent authority – the Minister or Ministry responsible for energy related issues and supervision of the Central stockholding entity;
6. Depository state – the state in which territory the Compulsory oil stocks are stored;
7. Beneficiary state – the state on whose behalf the Compulsory oil stocks are stored;
8. Statistical summary – a report submitted to the European Commission according to the Directives;
9. Territory – a territory where each Contracting Party exercises its sovereignty;
10. Central stockholding entity (hereinafter: CSE) – a legal entity having an obligation to establish and maintain the Compulsory oil stocks in accordance with the national laws;
11. Major supply disruption – an oil supply disruption qualified as such by the European Commission or the International Energy Agency;
12. Irregularity: shortage detected in the Compulsory oil stocks bigger than the loss qualified as such by the Contracts;
13. Contracts – contracts between the CSEs, as well as the CSEs and the commercial companies related to the establishment and storage of Compulsory oil stocks of the Contracting Parties.

Article 2

(1) Provisions of this Agreement shall apply onto Compulsory oil stocks that shall be covered by Contracts. Such Contracts have to be concluded for at least three consecutive months starting with the first day of each calendar month.
(2) The CSE in the Republic of Croatia shall be the Croatian Compulsory Oil Stocks Agency (HANDA), whereas the CSE in the Republic of Hungary shall be the Hungarian Hydrocarbon Stockpiling Association (HUSA).
(3) The Beneficiary state’s Compulsory oil stocks may include the following:
a) stocks held in the Depository state’s Territory that are controlled by the Beneficiary state’s CSE by virtue of ownership or other legal title;
b) other quantities held in the Depository state’s Territory that are controlled by the commercial companies registered in the Depository state by virtue of ownership or other legal title. These legal entities shall undertake the contractual obligation to store the referred quantities for the benefit of the Beneficiary state’s CSE for at least three consecutive months, whereas such CSE will be entitled to an option to the preferential purchase of such stocks at a pre-agreed price. Before starting to hold such stocks on the Territory of the Depository state, any commercial company of the Depositary state has to obtain a written approval by the Depository state’s Competent authority to hold such Compulsory oil stocks.

Article 3

(1) Under the terms provided in this Agreement, the Contracting Parties shall, each in its own respective Territory, allow each other to store Compulsory oil stocks of the other Contracting Party assuming that these stocks are maintained in such storage facilities that comply with the relevant national laws requirements.
(2) The Beneficiary state’s Competent authority shall send monthly reports to the Depository state’s Competent authority on the conclusion and/or termination of Contracts related to the establishment and storage of the Beneficiary state’s Compulsory oil stocks.
(3) The Beneficiary state’s CSE shall notify the conclusion and/or termination of Contracts concluded and/or terminated with commercial companies in the Depository state entitled for such stockholding operations related to the establishment and storage of the Beneficiary state’s Compulsory oil stocks to such Depository state’s CSE.
(4) The monthly report stated under Item 2 and the notification stated under Item 3 shall contain the following information:
a) name and registered office of the CSE that is establishing the Compulsory oil stocks;
b) type and quantity of the Compulsory oil stocks;
c) name of the Compulsory oil stocks’ owner, if it is not the CSE that is establishing the Compulsory oil stocks;
d) name and registered office of the owner of the storage facility, where the Compulsory oil stocks are stored including the description of the geographic location of the given storage;
e) duration of the Contract.
(5) The Contracting Parties shall undertake the obligation to make the Compulsory oil stocks fully at disposal of the Beneficiary state, including the period of a Major supply disruption. The Contracting Parties guarantee each other that the Compulsory oil stocks can be at any time freely transported from the Depository state’s Territory.
(6) In case of Major supply disruption the Beneficiary state’s CSE shall be entitled to exercise the right of disposal of Compulsory oil stocks, to utilise and/or withdraw the total Compulsory oil stocks or any part thereof. The Beneficiary state’s Competent authority shall as soon as possible notify the Depository state’s Competent authority on such action.
(7) Each Competent authority shall, from time to time, whenever it finds it appropriate or requested by the other Competent authority, undertake inspections or undertake any other similar action in order to check the quantity of the Compulsory oil stocks stored in their Territories. The Competent authority shall, immediately and without delay, inform the other Contracting Party’s Competent authority when any data discrepancy or irregularity is detected.

Article 4

(1) The Compulsory oil stocks of the Beneficiary state stored in the Depository state’s Territory shall not be considered as a part of the Depository state’s Compulsory oil stocks.
(2) Each Contracting Party shall undertake the obligation to send to the European Commission the Statistical summaries regarding the status of the Compulsory oil stocks stored on behalf and in favour of the other Contracting Party. The Contracting Parties’ Competent authorities will send each other the Statistical summary when it is submitted to the European Commission.
(3) The Contracting Parties guarantee each other that:
a) the Beneficiary state’s CSE will have no obligation to pay any tax, duty, fee for the Compulsory oil stocks stored in the Depository state’s Territory;
b) the transportation of the Compulsory oil stocks, whether on the Territories of the Contracting Parties or between their Territories, may be performed only in compliance with the regulation that apply to the excise duty warehouses, whereby in respect of any duties that apply on the Territory of the customs warehouses, in such case it should be in compliance with the rules that apply to such customs warehouses.

Article 5

(1) The Contracting Parties shall ensure that the Competent authority of the Depository state shall send a written monthly report on the status of the Compulsory oil stocks of each calendar month both to the Competent authority and the CSE of the Beneficiary state latest until 20th (twentieth) day of each following calendar month.
(2) The Monthly report shall contain the following information:
a) name and registered office of the Beneficiary state’s CSE;
b) type and quantity of the Compulsory oil stocks;
c) name of the Compulsory oil stocks’ owner, if it is not the CSE of the Beneficiary state;
d) name and registered office of the owner of the storage facility, where the Compulsory oil stocks are stored including the description of the geographic location of the given storage.
(3) The Beneficiary state’s Competent authority shall check the submitted data, and if such data are inconsistent with its own data on the Compulsory oil stocks, the Beneficiary state’s Competent authority shall notify the Depository state’s Competent authority thereon.
(4) The Contracting Parties shall not disclose any information, if disclosure of such information is not permitted by national legislation. Under the terms provided in this Agreement no information can be disclosed except such data that are required for mandatory reporting to the European Union.

Article 6

(1) Each Contracting Party may propose for consultations on any issue related to the interpretation or implementation of this Agreement. Such consultation shall begin within 30 days following the reception of the relevant proposal. In case of Major supply disruption the Contracting Parties shall immediately hold such consultation after the qualification of such disruption has been declared.
(2) The Competent authorities shall have the power to resolve any dispute related to the interpretation and implementation of this Agreement. If such solution is not possible, the Contracting Parties will settle their dispute through diplomatic channels.
(3) The present Agreement shall in no way prejudice the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the European Union. Consequently the provisions of the present Agreement shall not be cited or interpreted neither in whole or in part as to annul, amend or influence in any way the duties arising from the Treaty on the European Union and the primary and secondary legislation of the European Union in particular, undertaken by the Republic of Hungary in the Treaty of Accession.

Article 7

(1) This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the date of receipt of the last written notice by which the Contracting Parties have notified each other, through diplomatic channels, that their internal legal procedures necessary for its entry into force have been completed.
(2) This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Each Contracting Party may terminate this Agreement at any time by written notice to the other Contracting Party, through diplomatic channels. In such case, the Agreement shall terminate 12 (twelve) months from the date of receipt of the notice of termination by the other Contracting Party.
(3) This Agreement shall not be terminated during a Major supply disruption.
(4) If any Contracting Party terminate this Agreement, it shall inform in writing the Commission prior to the effective date of such termination of this Agreement.
(5) The present Agreement may be amended only with the mutual consent of the Contracting Parties. If either Contracting Party intends to amend a provision of the present Agreement it may request the other Contracting Party to hold consultation. Such consultation shall begin within 60 days. The amendments and supplements shall enter into force in accordance with the provisions in Item 1 Article 7.
Done at Zagreb, on 8 February 2011, in two originals, in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF                    FOR THE GOVERNMENT OF                  
THE REPUBLIC OF CROATIA                    THE REPUBLIC OF HUNGARY
Jadranka Kosor, LL. B.                                Viktor Orbán
Prime Minister                                                 Prime Minister


Članak 3.
Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike.

Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 310-05/10-03/03
Urbroj: 5030105-11-1
Zagreb, 5. svibnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.