Uredba o objavi Izmjene Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun" CCI br: 2008HR161PR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA Komponenta III - "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša"

NN 13/2011 (7.11.2011.), Uredba o objavi Izmjene Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun" CCI br: 2008HR161PR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA Komponenta III - "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

126

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI IZMJENE DVOSTRANOG SPORAZUMA O PROJEKTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE VEZANO UZ SUFINANCIRANJE VELIKOG PROJEKTA: »ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN« CCI BR.: 2008HR16IPR001 U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) IPA KOMPONENTA III – »REGIONALNI RAZVOJ«, OPERATIVNI PROGRAM »ZAŠTITA OKOLIŠA«

Članak 1.

Objavljuje se Izmjena Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: »Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN« CCI BR.: 2008HR16IPR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA Komponenta III – »Regionalni razvoj«, Operativni program »Zaštita okoliša«, potpisan u Bruxellesu, 25. ožujka 2011. godine i u Zagrebu 11. travnja 2011. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Izmjene Dvostranog sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jeziku glasi:

IZMJENA DVOSTRANOG SPORAZUMA O PROJEKTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE VEZANO UZ SUFINANCIRANJE VELIKOG PROJEKTA »ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN« CCI BR.: 2008HR16IPR001 U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) IPA KOMPONENTA III – »REGIONALNI RAZVOJ« OPERATIVNI PROGRAM »ZAŠTITA OKOLIŠA«

Vlada Republike Hrvatske

i

Europska komisija

Vodeći računa o članku 56. Sporazuma o financiranju,

Vodeći računa o članku 9. Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije,

Budući da

1) Lisabonski ugovor stupio je na snagu 1. prosinca 2009.

2) Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. kojom se provodi Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA)[1] izmijenjena je i dopunjena Uredbom (EU) br. 80/2010 od 28. siječnja 2010[2].

3) Dana 29. studenoga 2007. Komisija je donijela Odluku br. C(2007)5734 kojom se odobrava višegodišnji operativni program »Zaštita okoliša« za pomoć u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za komponentu Regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj. Dana 22. lipnja 2010. Komisija je donijela Odluku C(2010)3775 o izmjeni programa.

4) Odlukom C(2009)2584 od 8. travnja 2009. Komisija je odobrila pomoć za veliki projekt »Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN«.

5) Dvostrani sporazum o projektu za veliki projekt »Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN« koji je dio višegodišnjeg operativnog programa »Zaštita okoliša« 2007. – 2009. potpisan je 29. lipnja 2009. između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije.

6) Dana 1. srpnja 2010. nacionalne vlasti podnijele su zahtjev za izmjenom velikog projekta koja se sastojala od promjene fizičkog objekta uključivanjem izgradnje postrojenja za mehaničku i biološku obradu otpada (MBO), od povećanja prihvatljivih troškova projekta i od povećanja IPA doprinosa koji je dodijeljen projektu. Na zahtjev Komisije, nacionalne vlasti su 4. listopada 2010. i 26. studenoga 2010. dostavile dodatne informacije.

7) Odluka C(2009)2584 od 8. travnja 2009. kojom se odobrava veliki projekt izmijenjena je i dopunjena Odlukom C(2011)1769 od 21. ožujka 2011. kako bi se uzele u obzir zatražene promjene.

8) Stoga bi Dvostrani sporazum o projektu trebalo odgovarajuće izmijeniti,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Dvostrani sporazum o projektu potpisan 29. lipnja 2009. između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije izmijenjen je i dopunjen kako slijedi:

1. Članak 2. izmijenjen je i dopunjen kako slijedi:

(a) Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

«1. Prihvatljivi troškovi izračunati u skladu s člankom 150. Uredbe (EZ) 718/2007 iznose EUR 22.297.210«.

(b) Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

«2. Na projekt se primjenjuje stopa sufinanciranja za prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom – Operativnog programa »Zaštita okoliša«. Najveći mogući IPA doprinos projektu iznosi EUR 18.952.628«.

2. Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

»1. U pogledu postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina, građevinsku dozvolu za izgradnju postrojenja treba izdati prije izdavanja uporabne dozvole za centar za gospodarenje otpadom.

2. U pogledu goriva iz otpada (GIO), nusproizvoda postrojenja za mehaničku i biološku obradu otpada (MBO), prije početka probnog rada MBO-a bit će potpisan ugovor između tvrtke za gospodarenje otpadom Kaštijun d.o.o. i Tvornice cementa.

3. U pogledu pretovarnih stanica, tri stanice (Labin, Poreč i Umag) od planiranih šest pretovarnih stanica bit će izgrađene prije početka probnog rada MBO postrojenja, a ostale tri (Buzet, Pazin i Rovinj) bit će izgrađene prije izdavanja uporabne dozvole za centar za gospodarenje otpadom. Po završetku sve će pretovarne stanice bit potpuno operativne.

4. Kaštijun d.o.o. koji je operater centra za gospodarenje otpadom nastavit će s jačanjem uprave tvrtke te će zaposliti dodatno osoblje prije početka probnog rada postrojenja za MBO i uređaja za pročišćavanje otpadne vode.

5. Kaštijun d.o.o. će odobriti, donijeti i provesti nužne prilagodbe tarifa u cilju osiguravanja održivosti i financijske izvedivosti projekta najkasnije do predaje projekta.«

3. Dodatak I zamjenjuje se tekstom navedenim u Dodatku ovom Dvostranom sporazumu o projektu.

Članak 2.

U skladu s člankom 9(2) Dvostranog sporazuma o projektu, izdaci vezani uz fizički objekt koji je uveden izmjenom Odluke Komisije postaju prihvatljivi od datuma odobrenja izmjene od strane Komisije.

Članak 3.

Ovaj Dvostrani sporazum o projektu sastavljen je u dva primjerka na engleskom jeziku.

Potpisan, za i u ime Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu 11. travnja 2011.

prof. dr. sc. Nikola Ružinski, v. r.

državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, čelnik Operativne strukture Operativnog programa »Zaštita okoliša«.

Potpisan, za i u ime Komisije, u Bruxellessu, 25. ožujka 2011.

Dirk Ahner, v. r.

glavni ravnatelj Opće uprave za regionalnu politiku

DODATAK

FIZIČKI OBJEKT VELIKOG PROJEKTA
Operativni program
»Zaštita okoliša«
CCI BR.: 2007HR16IPO003

Projekt
»Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN«
CCI BR.: 2008HR16IPR001

Prioritetna os 1: »Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom«

Mjera 1.1: Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

1. TIJELO ODGOVORNO ZA PRIJAVU (Operativna struktura)

Naziv: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Adresa: Republike Austrije 20, HR -10000 ZAGREB

Kontakt: dr. Nikola Ružinski, državni tajnik, čelnik Operativne strukture

Telefon: +385 1 3782 413

Telefaks: +385 1 3717 149

E-mail: nikola.ruzinski@mzopu.hr

1.b. KRAJNJI KORISNIK (članak 15. Sporazuma o financiranju)

Naziv: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Adresa: Ksaver 2008, HR – 10000 ZAGREB

Kontakt: g. Zlatko Ivaniš, v. d. direktora

Telefon: +385 1 5391 800

Faks: +385 1 5391 810

E-mail: kontakt@fzoeu.hr

2. KRAJNJI PRIMATELJ POMOĆI

Naziv: KAŠTIJUN d.o.o.

Adresa: Forum 1, HR – 52100 Pula

Kontakt: gđa Vesna Dukić, direktorica

Telefon: +385 52 638 660

Faks: +385 52 638 662

E-mail: vesna.dukic@kastijun.hr

3. LOKACIJA PROJEKTA

3.1. Država korisnica: Republika Hrvatska

3.2. Županija/pokrajina: Istarska županija

4. OPIS PROJEKTA

4.1. Opći opis fizičkog objekta projekta

Projekt se odnosi na izgradnju centra za integrirano gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji. Sastoji se od izgradnje odlagališta, postrojenja za mehaničku i biološku obradu otpada (MBO), izgradnju šest pretovarnih stanica, razvoja reciklažnih djelatnosti i zatvaranja i sanacije postojećih odlagališta i divljih odlagališta. Gdje je primjereno, proširit će se odlagališne plohe.

Izgradnja dviju odlagališnih ploha s pratećim objektima i MBO postrojenja sufinancirat će se sredstvima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Izgradnja pretovarnih stanica i zatvaranje i sanacija postojećih odlagališta i divljih odlagališta financirat će se nacionalnim sredstvima. Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i moguće proširenje odlagališta financirat će iz ulazne pristojbe koja se naplaćuje na ulazu u centar za gospodarenje otpadom.

Projekt će biti izgrađen uz postojeće odlagalište Kaštijun, 5 km južno od grada Pule, u Istarskoj županiji koja ima 206.350 stanovnika i sastoji se od jedinica lokalne samouprave, i to od 10 gradova i 31 općine.

Sadašnja situacija u vezi gospodarenja otpadom u županiji ne može se opisati kao integrirani sustav, budući da je sadašnjih sedam službenih odlagališta neprimjereno opremljeno, a sanitarno-tehnički uvjeti su nezadovoljavajući, nema nadzora i obrade odlagališnih plinova, nema protupožarnih cesta, nisu dostupni točni podaci o količinama odloženog otpada, nema značajnih mjera za smanjenje proizvedenog otpada niti se otpad obrađuje prije njegova odlaganja.

Cjelokupni projekt sastoji se od četiri faze, i to: a) preliminarne aktivnosti poput istražnih radova, geotehničko-geoloških istraživanja, topografskih izmjera, dozvola i tehničkih nacrta koji se financiraju iz nacionalnih sredstava, b) izgradnja dvije odlagališne plohe s pratećim objektima i uređaja za mehaničku i biološku obradu (MBO) koji će se sufinancirati iz IPA programa, c) izgradnja šest pretovarnih stanica koje će se financirati nacionalnim sredstvima, i d) izgradnja elektrane i proširenje odlagališta u budućnosti.

Realizacija svih faza projekta bit će od temeljne važnosti za osiguravanje potpuno operativnog integriranog sustava gospodarenja krutim otpadom koji će služiti ciljevima za koje je odobren te također osigurati svoju financijsku izvedivost i održivost. Istovremeno bi trebalo usvojiti i provesti uvođenje i razvoj reciklažnih mjera na županijskoj razini.

4.2. Tehnički opis ulaganja u infrastrukturu

Sljedeće stavke radova sufinancirane su iz IPA:

A. Izgradnja odlagališta i postrojenja za mehaničku i biološku obradu otpada

a.1 Izgradnja izlagališta obuhvaća dvije plohe. Prva ploha odnosi se na bioreaktivnu odlagališnu plohu za komunalni otpad kapaciteta 201.700 m³ otpada koja će se iscrpiti u razdoblju 2013.-2016. Druga ploha odnosi se na izgradnju plohe za neopasni proizvodni otpad kapaciteta 263.095 m³ za razdoblje 2013.-2021. Glavni radovi uključuju izgradnju prostora odlagališta i odgovarajućih objekata, poput pripreme terena, gradnje unutarnjih puteva, izgradnje ulaza i upravne zgrade, izgradnje centra za prijevoz i održavanje, izgradnje reciklažnog dvorišta, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mreža za otpadnu vodu i vodoopskrbu, sustava sakupljanja procjedne vode i sustava otplinjavanja, kao i izgradnje uređaja za obradu plina (baklja), kao i druge povezane infrastrukture opisane u prijavi projekta.

a.2 Izgradnja postrojenja za mehaničku i biološku obradu s pratećom opremom za biosušenje kapaciteta 90 000 t, u kojem su kombinirane biološke i mehaničke tehnike obrade komunalnog otpada u cilju proizvodnje goriva iz otpada (GIO), stabilizacije otpada i smanjenja volumena otpada koji će se odlagati.

B. Oprema

Odnosi se na kupnju opreme za odlagalište i za gospodarenje i prijevoz otpada. Točan broj i narav ove opreme opisani su u prijavi projekta.

C. Tehnička pomoć

Odnosi se na tehničku pomoć za Kaštijun d.o.o. u cilju olakšavanja provedbe projekta. Aktivnosti se, među ostalim, odnose na pomoć krajnjem primatelju za uspostavu, izgradnju i rad sustava gospodarenja otpadom, obrazovanje i obuku krajnjeg primatelja za upravljanje pitanjima otpada.

D. Promidžbene mjere

Odnose se na promidžbeno djelovanje, uključujući izradu i distribuciju promidžbenih brošura i letaka; izradu biltena i tiskanje oglasa; snimanje reklama za radio i TV postaje; organizaciju i održavanje seminara, obuke i radionica.

E. Nadzor

Odnosi se na pružanje usluga nadzora putem angažiranja inženjera u skladu s FIDIC Uvjetima ugovaranja.

Cjeloviti tehnički opis infrastrukture koja će se sufinancirati, uključujući raščlambu troškova, opisan je u prijavi projekta.

5. CILJEVI

Opći cilj projekta je uvesti integrirani sustav gospodarenja otpadom koji ima za svrhu na učinkovit način riješiti gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji. Razvojem modernih objekata infrastrukture za gospodarenje otpadom, uslugama će biti obuhvaćeno oko 206 000 stanovnika. Na učinkovit će način rješavati sakupljanje otpada, njegovu obradu i odlaganje. Smanjit će se odlaganje otpada na odlagalištima, uvest će se energetska oporaba, izgradit će se reciklažna dvorišta te će se razviti načela održivog razvoja. Također će pridonijeti unaprjeđenju zaštite okoliša i ljudskog zdravlja.

Planira se ostvariti sljedeće:

– Izgradnja odlagališta s bioreaktivnom plohom i plohom za neopasni proizvodni otpad. Odlagališni plin koristit će se za proizvodnju električne energije. U tu svrhu nakon 2013. godine izgradit će se elektrana,

– Mehaničko-biološka obrada otpada prije konačnog odlaganja uz izdvajanje goriva iz otpada (GIO) kao zamjenskog goriva i metala,

– Smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu zbrinutom na odlagalištu,

– Kupnja sustava za prijevoz u cilju osiguravanja prijevoza otpada iz pretovarnih stanica u centar za gospodarenje otpadom,

– Uvođenje recikliranja i ponovnog korištenja otpada,

– Izgradnja šest (6) pretovarnih stanica,

– Zatvaranje i sanacija postojećih odlagališta i divljih odlagališta.

6. INDIKATIVNI FIZIČKI POKAZATELJI I/ILI POKAZATELJI OSTVARENIH REZULTATA

Dolje navedeni pokazatelji mogu se ispraviti kada se to smatra nužnim, posebno nakon finalizacije ugovaranja. Ako to bude slučaj, potvrđivanje konačne vrijednosti pokazatelja uslijedit će razmjenom dopisa između Operativne strukture i Komisijinih službi.

Predloženi fizički pokazatelji i/ili pokazatelji ostvarenih rezultata:

Prije
(2004.)

Poslije (2013.)

a) Fizički pokazatelji

a.1 Kapacitet jedne bioreaktivne odlagališne plohe za prihvat otpada iz kućanstava

a.2 Kapacitet jedne odlagališne plohe za prihvat neopasnog proizvodnog otpada

a.3 Kapacitet postrojenja za mehaničku i biološku obradu s biosušenjem

b) Pokazatelji ostvarenih rezultata

b.1 Izdvajanje goriva iz otpada iz količine otpada dopremljene u MBO

b.2 Proizvodnja metanogene frakcije otpada iz količine otpada dopremljene u MBO

b.3 Voda iz otpada dopremljenog u MBO

b.4 Proizvodnja metala iz otpada dopremljenog u MB

0

0

0201.700 m³

263.095 m³

90.000 t/god.


35 %

35 %

25 %

5%

Provedbom ovog projekta obuhvaćene su sljedeće direktive EZ:

– Okvirna direktiva 2006/12/EZ o otpadu,

– Direktiva 1999/31/EZ o odlagalištima,

– Direktiva 86/278/EEZ o kanalizacijskom mulju,

– Direktiva 2002/96/EZ o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE),

– Direktiva 86/278/EEZ o zaštiti okoliša, a posebno tla kada se kanalizacijski mulj koristi u poljoprivredne svrhe,

– Direktiva 85/337/EEZ o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih zahvata na okoliš.

7. INDIKATIVNI RASPORED AKTIVNOSTI/PLAN IZDATAKA

Opis ugovora

Vrsta ugovora radovi/roba/

usluge

Procijenjena vrijednost ugovora koja isključuje nepredviđene izdatke (€)

Početak nadmetanja

mjesec/godina

Dodjela

ugovora

mjesec/godina

Završetak ugovora

mjesec/godina

1

Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom »Kaštijun«

Radovi,

FIDIC Žuta knjiga

32.261.757

Siječanj

2011.

Kolovoz

2011.

Prosinac

2013.

2

Nadzor nad radovima

(uključujući rok za obavijest o nedostacima)

Usluge

PRAG

1.500.000

Ožujak

2011.

Srpanj

2011.

Prosinac

2015.

3

Isporuka opreme

Isporuka

PRAG

3.440.000

Veljača

2011.

Kolovoz

2011.

Studeni

2013.

4

Promidžbene mjere

Usluge

PRAG

465.000

Prosinac

2010.

Ožujak

2011.

Ožujak

2013.

5

Tehnička pomoć

Usluge

PRAG

340.000

Srpanj

2010.

Siječanj

2011.

Rujan

2012.

8. SAŽETAK GLAVNIH REZULTATA EKONOMSKE I SOCIJALNE ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI

Prema analizi troškova i koristi koju su provele hrvatske vlasti, glavni pokazatelji ekonomske i socijalne analize troškova i koristi su sljedeći:

– Procijenjena NSV za projekt je 35.392.527 milijuna eura, a primijenjena diskontna stopa je 5,5%

– Procijenjeni omjer koristi/troškova je 1,47

– Procijenjena EISP je 17,07%.

9. SAŽETAK FINANCIJSKE ANALIZE

Na temelju informacija navedenih u obrascu prijave:

– FNSV s IPA financiranjem projekta procijenjena je na 4.598.475 milijuna eura.

– FISP procijenjena je na 3, 03%.

– Prihvatljivi rashodi (stopa manjka financiranja (gap) 56, 79 %) izračunati u skladu s člancima 17. i 19. Sporazuma o financiranju iznose 22.297.210 milijuna eura.

– IPA doprinos iznosi 18.952.628 milijuna eura.

10. NAČELO ONEČIŠĆIVAČ PLAĆA

Uvođenjem integriranog gospodarenja otpadom omogućit će se uvođenje tarifnog modela prema količinama proizvedenog komunalnog otpada (t). U tu će svrhu biti uvedena ulazna pristojba. Izračunavat će se i primjenjivati cijena po toni za svaku vrstu otpada koja se doprema u centar za gospodarenje otpadom – komunalni, neopasni proizvodni, građevinski otpad ili otpad od rušenja. Proizvođač svake vrste otpada plaćat će ulaznu pristojbu koja odražava temeljne troškove bez prihoda od obrade i zbrinjavanja zaprimljenog otpada. Korisnicima će se zaračunavati različite ulazne pristojbe prema vrsti otpada te proporcionalno onečišćenju kojeg izaziva količina proizvedenog otpada kao i u skladu sa sposobnošću plaćanja.

Ulazna pristojba posebno bi trebala pokrivati sljedeće troškove:

– Sve troškove rada i održavanja cjelokupnog Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO),

– Troškove prijevoza otpada između pretovarnih stanica i ŽCGO-a,

– Prijevoz goriva iz otpada (GIO) do cementare ili alternative,

– Trošak izgradnje elektrane,

– Trošak praćenja stanja nakon zatvaranja plohe,

– Pričuve za izgradnju novih odlagališnih ploha i zamjenu vozila i druge opreme.

11. FINANCIJSKA ODRŽIVOST I DOSTUPNOST

Financijska analiza koju su provele hrvatske vlasti pokazuje da je projekt tijekom svog vijeka financijski održiv.

U pogledu dostupnosti, po završetku projekta i puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom, prosječna stopa dostupnosti za kućanstva, ovisno o njihovoj lokaciji, bit će između 0,82 % i 0,99% prosječnog dohotka te između 2,03 % i 2,45 % minimalnog dohotka.

12. VOĐENJE I ODRŽAVANJE

Po završetku projekta od strane Provedbenog tijela projekt će biti predan krajnjem primatelju pomoći, tj. Kaštijunu d.o.o. Kaštijun d.o.o. je tvrtka u potpunosti u javnom vlasništvu osnovana od Grada Pule i Istarske županije u svrhu upravljanja Županijskim centrom za gospodarenje otpadom.

Po predaji projekta, Uprava Kaštijuna d.o.o. bit će odgovorna za rad i održavanje centra za gospodarenje otpadom. Koordinirat će sveukupnu djelatnost tvrtke, pružat će administrativne i operativne usluge potrebne za nesmetani rad centra za gospodarenje otpadom, te će upravljati ugovaranjem i poslovnim pitanjima s jedinicama lokalne samouprave. Definirat će politiku cijena koja će se primjenjivati i koju treba provesti prije početka rada centra za gospodarenje otpadom.

Prije početka rada centra za gospodarenje otpadom treba uspostaviti novu organizacijsku i upravljačku strukturu tvrtke s potrebnim i stručnim osobljem.

13. SAŽETAK GLAVNIH NALAZA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Provedena je procjena utjecaja na okoliš (PUO) i studija utjecaja na okoliš podnesena je na ocjenu Ministarstvu zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, u srpnju 2007. Ministarstvo je 12. kolovoza 2008. izdalo Odluku o prihvatljivosti utjecaja zahvata na okoliš. Izmjena i dopuna Odluke o prihvatljivosti izdana je 14. kolovoza 2009. Odluka Ministarstva o razmatranju predloženog zahvata izgradnje centra za gospodarenje otpadom popraćena je mjerama ublažavanja uključujući program praćenja.

14. TROŠKOVI I POMOĆ (U EURIMA)

A. Indikativna raščlamba troškova prema vrstama izdataka

Stavka

Ukupni troškovi

(procjena u €)

Neprihvatljivi troškovi

(procjena u €)

Ukupno prihvatljivi troškovi

(procjena u €)

1. Naknade za planiranje/projektiranje

6.600.205

4.603.630

1.996.575

2. Kupnja zemljišta

606.900

606.900

0

3. Gradnja

48.146.705

26.941.524

21.205.181

4. Postrojenje i strojevi

13.350.000

850.000

12.500.000

5. Tehnička pomoć

340.000

0

340.000

6. Promidžba

492.586

27.586

465.000

7. Nadzor tijekom izvođenja gradnje

2.796.942

1.269.942

1.500.000

Ukupno

72.306.338

34.299.582

38.006.756

8. Nepredviđeni izdaci

3.115.360

1.859.687

1.255.673

SVEUKUPNO PROCIJENJENO

75.421.698

36.159.269

39.262.429

B. Očekivani financijski doprinos (EURO)

Procijenjeni ukupni troškovi

(€)

Od čega neprihvatljivi

Prihvatljivi rashodi

(Iznos iz odluke)

(€)

Od čega

doprinos IPA

(€)

Javni doprinos

(€)

Od čega:

Nacionalno

(€)

MFI

Ostalo

(1)=(4)+5)

(2)

(3)

(4) = (3x stopa sufinanciranja)

(5) = (6) + (7) + (8)

(6)

(7)

(8)

75.421.698

36.159.269

22.297.210

18.952.628

56.469.070

46.728.980

9.740.090

-

Napomena: Svi podaci, osim prihvatljivih rashoda i IPA doprinosa, su indikativni. Neprihvatljivi troškovi uključeni su u javni doprinos.

15. UKLJUČENOST MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA (MFI)

Putem Ministarstva financija osiguran je globalni zajam od Europske investicijske banke. Iznos će u potpunosti ili djelomično odgovarati javnom financiranju IPA projekata. U projekt se namjerava uložiti iznos do 10 milijuna eura.

16. PROMIDŽBENE MJERE

Predviđene su sljedeće promidžbene mjere:

– Izrada internet-stranice, izrada i distribucija brošura i letaka, članci za objavu u novinama, snimanje i emitiranje TV i radijskih reklama,

– Organizacija obuke i radionica za zainteresirane dionike,

– Obuka zaposlenika krajnjeg primatelja iz područja odnosa s javnošću s naglaskom na pitanjima gospodarenja otpadom i organizaciji konferencija za tisak,

– Na gradilištu će se tijekom izvođenja radova postaviti obavijesna ploča s informacijama u skladu s EU Smjernicama o vidljivosti,

– Po završetku radova bit će postavljena spomen-ploča, koja će zamijeniti obavijesnu ploču, o izgrađenoj infrastrukturi u skladu sa zahtjevima iz EU Smjernica o vidljivosti.


[1]OJ L 170, 29.6.2007, str. 1.

[2]OJ L 25, 29.1.2010, str. 1.

MODIFICATION OF THE BILATERAL PROJECT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN COMMISSION CONCERNING THE CO-FINANCING OF THE MAJOR PROJECT «COUNTY WASTE MANAGEMENT CENTRE KASTIJUN» CCI NO: 2008HR16IPR001 UNDER THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA) IPA COMPONENT III – REGIONAL DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAMME «ENVIRONMENTAL»

The Government of the Republic of Croatia

and

the European Commission

Having regard to Article 56 of the Financing Agreement,

Having regard to Article 9 of the Bilateral Project Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the European Commission,

Whereas

1) The Treaty of Lisbon entered into force on 1 December 2009.

2) Commission Regulation (EC) No 718/2007 of 12 June 2007 implementing Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA)[1] was amended by Regulation (EU) No 80/2010 of 28 January 2010[2].

3) On 29 November 2007, the Commission adopted a Decision C(2007)5734 approving the multi-annual operational programme «Environmental» for assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance for the Regional Development component in the Republic of Croatia. On 22 June 2010, the Commission adopted a Decision C(2010)3775 modifying the programme.

4) By Decision C(2009)2584 of 8 April 2009, the Commission granted an assistance to the major project «County Waste Management Centre KAŠTIJUN».

5) A Bilateral Project Agreement, regarding the major project «County Waste Management Centre KAŠTIJUN» forming part of the multi-annual operational programme «Environmental» 2007 – 2009 was signed on 29 June 2009 between the Government of the Republic of Croatia and the European Commission.

6) On 1 July 2010, the national authorities submitted a request for modification of the major project which consisted of a change in its physical object by the inclusion of the construction of the mechanical and biological treatment plant (MBT), in the increase of the eligible expenditure of the project and in the increase of IPA contribution allocated to the project. At the request of the Commission, the national authorities submitted additional information on 4 October and 26 November 2010 respectively.

7) Decision C(2009) 2584 of 8 April 2009 approving the major project was amended by Decision C(2011)1769 of 21 March 2011 in order to take the requested changes into account.

8) The Bilateral Project Agreement should therefore be modified accordingly,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

The Bilateral Project Agreement signed on 29 June 2009 between the Government of the Republic of Croatia and the European Commission is amended as follows:

1. Article 2 is amended as follows:

(a) Paragraph 1 is replaced by the following:

«1. The eligible expenditure calculated in accordance with Article 150 of Regulation (EC) No 718/2007 is set at EUR 22.297.210.»

(b) Paragraph 2 is replaced by the following:

«2. The co-financing rate for the priority axis 1 – Developing Waste Management Infrastructure – of the operational programme »environmental« applies to the project. The maximum IPA contribution to the project is set at EUR 18.952.628«.

1. Article 10 is replaced by the following:

«1. As regards the plant for the production of electricity from biogas, the building permit for the construction of the plant shall be issued before the use permit of the waste management centre is being issued.

2. As regards the Solid Recovered Fuel (SRF), a sub-product of the mechanical and biological treatment MBT plant, a contract between the waste management company Kaštijun Ltd. and a Cement Factory shall be signed before the start of MBT plant trial run.

3. As regards the transfer stations, three stations (Labin, Poreč and Umag) out of the planned six transfer stations, shall be constructed before the start of the trial run of MBT plant and the other three (Buzet, Pazin and Rovinj) shall be constructed before the use permit of the waste management centre is issued. All transfer stations upon completion shall be fully operational.

4. The Kaštijun Ltd. which is the operator of the waste management centre shall proceed with the strengthening of its corporate management and shall employ additional personnel before the start of MBT plant and the waste water treatment plant trial run.

5. The Kaštijun Ltd shall approve, adopt and put in place the necessary tariff adjustments in order to ensure the sustainability and financial viability of the project no later the project handover«.

2. Annex I is replaced by the text set out in the Annex to this Bilateral Project Agreement.

Article 2

In accordance with Article 9(2) of the Bilateral Project Agreement, expenditure relating to a physical object introduced by the modification of a Commission Decision is eligible from the date of approval of the modification by the Commission.

Article 3

This Bilateral Project Agreement is drawn up in duplicate in the English language.

Signed, for and on behalf of the Government of Republic of Croatia, at Zagreb, 11 April 2011

By Dr. Nikola Ružinski,

State Secretary of the Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction, Head of the Operating Structure of the Operational Programme »Environmental«

Signed, for and on behalf of the Commission, at Bruxelles, 25 March 2011

By the Director General of Directorate-General Regional Policy, Dirk Ahner

Dirk Ahner

ANNEX

PHYSICAL OBJECT OF THE MAJOR PROJECT
Operational Programme
«Environmental»
CCI No: 2007HR16IPO003

Project
«County Waste Management Centre KASTIJUN»
CCI No: 2008HR16IPR001

Priority Axis 1: »Developing Waste Management Infrastructure«

Measure 1.1: Establishment of new waste management centres at county/regional level

1. AUTHORITY RESPONSIBLE FOR THE APPLICATION (Operating Structure)

Name: MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, PHYSICAL PLANNING AND CONSTRUCTION

Address: Republike Austrije 20, HR -10000 ZAGREB

Contact: Dr. Nikola Ružinski, State Secretary, Head of Operating Structure

Telephone: +385 1 3782 413

Fax: + 385 1 3717 149

E-mail: nikola.ruzinski@mzopu.hr

1.b. FINAL BENEFICIARY (ARTICLE 15 OF THE FINANCING AGREEMENT)

Name: ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ENERGY EFFICIENCY FUND

Address: Ksaver 2008, HR – 10000 ZAGREB

Contact: Mr. Zlatko Ivaniš, Acting Director

Telephone: + 385 1 5391 800

Fax: + 385 1 5391 810

E-mail: kontakt@fzoeu.hr

2. END RECIPIENT OF ASSISTANCE

Name: KAŠTIJUN Ltd.

Address: Forum 1, HR – 52100 Pula

Contact: Mrs. Vesna Dukić, Director

Telephone: + 385 52 638 660

Fax: + 385 52 638 662

E-mail: vesna.dukic@kastijun.hr

3. PROJECT LOCATION

3.1. Beneficiary country: Republic of Croatia

3.2. County/province: County of Istria

4. PROJECT DESCRIPTION

4.1 General description of the physical object of the project

The project concerns the establishment of an integrated waste management centre in the County of Istria. It comprises of the construction of a landfill, a mechanical & biological treatment plant (MBT), the construction of six transfer stations, the development of recycling activities and the closure and rehabilitation of the existing landfills and dumpsites. Where appropriate, the extension of the landfill cells will take place.

The construction of two landfill cells with accompanied facilities and the MBT plant will be co financed from the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). The realisation of the transfer stations and the closure and rehabilitation of the existing landfills and dumpsites will be financed from national funds. The construction of the plant for the production of electricity from biogass and the potential extension of the landfill will be funded from the gate fee established at the entrance of the waste management centre.

The project will be constructed adjacent to the existing Kaštijun landfill, 5 km south from the city of Pula, in the County of Istria with a population of 206.350 inhabitants. It consists of units of local self governments, namely 10 towns and 31 municipalities.

The current situation regarding waste management at the County cannot be described as an integrated one as the existing seven official landfills are inadequately equipped; sanitary-technical conditions are unsatisfactory; there is no control and treatment of landfill gases; fire access roads are missing; exact data regarding quantities of disposed waste are unavailable; there are no significant measures for the reduction of the waste produced nor is there any waste treatment before the disposal of waste.

The project as a whole comprises of four stages, namely a) preliminary activities such as investigation works, geotechnical-geological investigations, topographic surveys, permits and technical designs which are financed from national funds, b) the construction of two landfill cells with accompanied facilities and a mechanical and biological treatment plant (MBT) to be co funded from IPA, c) the construction of six transfer stations to be financed by national funds and d) the construction of a power plant and the potential enlargement of the landfill.

The realisation of all stages of the project will be essential to ensure an integrated solid waste management system fully operational to serve the objectives for which is approved and ensue also its financial viability and sustainability. Simultaneously, the introduction and development of recycling measures at County level should be adopted and put in place.

4.2 Technical description of the infrastructure investment

The following items of works are co financed from IPA:

A. Construction of a landfill & a mechanical and biological treatment plant

a.1 The construction of landfill comprises of two cells. The first cell concerns a bio-reactive landfill cell for municipal waste with a capacity of 201.700 m³ of waste to be exhausted in the period 2013-2016. The second one relates to the construction of a cell for industrial non-hazardous waste with a capacity of 263.095 m³ for the period 2013-2021. Main works include the construction of the landfill area and its corresponding facilities, namely: terrain preparation, construction of internal roads, construction of an entrance and administrative building and of a transport and maintenance centre, construction of a recycling yards, construction of a waste water treatment plant, waste water and water supply networks, a leachate collection system, a degassing system as well as the construction of a facility for gas treatment (gas flare) as well as all other associated infrastructure described in project application.

a.2 The construction of a mechanical & biological treatment (MBT) plant with accompanying equipment of bio-drying type with a capacity of 90 000 t where biological & mechanical techniques of municipal waste treatment are combined in order to produce Solid Recovered Fuel (SRF), stabilise waste and reduce the volume of waste for disposal.

B. Equipment

It concerns the purchase of the landfill and waste management transport equipment. The exact number and precise nature of this equipment is described in the project application.

C. Technical Assistance

It concerns technical assistance to the Kaštijun Ltd to facilitate the project implementation. Amongst others, the activities concern actions to provide assistance to the end recipient for the establishment, construction and operation of a waste management system, educate and train the end recipient in the management of waste issues.

D. Publicity Measures

It relates to publicity actions including the design and distribution of promotional brochures and leaflets; production of newsletters and print of advertisements, recording of commercials for radio and TV stations; the organisation and delivery of seminars, trainings and workshops.

E. Supervision

It concerns the provision of supervisory services through the recruitment of an Engineer in accordance with the FIDIC Conditions of Contract.

The full technical description of the co financed infrastructure including a cost breakdown is described in the project application.

5. OBJECTIVES

The overall project objective is to introduce an integrated waste management system in order to tackle in an efficient way the waste management at the County of Istria. With the development of modern waste management infrastructure facilities, the needs of about 206 000 inhabitants will be served. It will tackle in an efficient way the waste collection, its treatment and disposal. Waste disposal to landfills will be reduced, energy recovery will be introduced, recycling yards will be installed and the principles of sustainable development will be developed. It will also contribute in improving the protection of the environment and human health.

The following are planned to be realised:

– Construction of a landfill with a bio-reactive cell and a cell for non-hazardous industrial waste. The landfill gas will be used for the production of electricity. To this end, a power plant will be will constructed as from 2013 onwards,

– Mechanical-biological treatment of waste before final disposal and extraction of solid recovery fuel (SRF) as alternative fuel and metals,

– Reduction of the share of biodegradable waste in the municipal waste deposited on landfill,

– Purchase of transportation system to ensure transfer of waste from the transfer stations to the waste management centre,

– Introduction of recycling, and reuse of waste,

– Construction of six (6) transfer stations,

– Closure and rehabilitation of the existing landfills and dumpsites.

6. INDICATIVE PHYSICAL AND/OR PERFORMANCE INDICATORS

The indicators shown below might be rectified when deemed necessary, in particular upon the finalisation of the contracting. Should it be the case, confirmation of the final value of the indicators will be by exchange of letters between the Operating Structure and the Commission services.

The proposed physical and/or performance indicators are as follows:

Before (2004)

After (2013)

a) Physical indicators

a1. Capacity of one bio-reactive landfill cell to host household waste

a2. Capacity of one landfill cell to host industrial non-hazardous waste

a3.Capacity of the bio-drying type of the mechanical and biological treatment plant

b) Performance indicators

b.1. Extraction of solid recovered fuel (SRF) from of the amount of waste delivered to the MBT

b.2 Production of methanogenic waste fraction of the amount of waste delivered to the MBT

b.3 Water from delivered waste to the MBT

b.4 Metal production from delivered waste to the MBT

0

0

0201.700 m³

263.095 m³

90.000 t/y35 %

35 %

25 %

5%

The project will address the following EC Directives:

– Waste Framework Directive 2006/12/EC,

– Landfill Directive 1999/31/EC,

– Sewage Sludge Directive 86/278/EEC,

– Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE),

– Directive 86/278/EEC on the protection of the environment, and in particular of the soil when sewage sludge is used for agricultural purposes.

– Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.

7. INDICATIVE WORK SCHEDULE/EXPENDITURE PLAN

Description of contract

Contract type works/supply/

service

Estimated contract value

excluding contingencies (€)

Tendering

Launch

month/year

Contract Award

month/year

Contract Completion

month/year

1

Construction of County Waste Management Centre »Kaštijun«

Works, FIDIC Yellow Book

32.261.757

January 2011

August

2011

December

2013

2

Supervision of Works (including DNP)

Services,

PRAG

1.500.000

March

2011

July

2011

December

2015

3

Equipment Supply

Supply,

PRAG

3.440.000

February

2011

August

2011

November

2013

4

Publicity measures

Services,

PRAG

465.000

December

2010

March

2011

March

2013

5

Technical Assistance

Services,

PRAG

340.000

July

2010

January

2011

September

2012

8. SUMMARY OF THE MAIN RESULTS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS

According to the Cost Benefit Analysis (CBA) carried out by the Croatian Authorities, the principal indicators of the economic and social cost benefit analysis are as follows:

– The estimated ENPV for the project is EUR 35.392.527 million and the social discount rate (real) used is 5,5 %;

– The estimated Benefit/Cost ratio is 1,47

– The estimated EIRR = 17, 07%.

9. SUMMARY OF THE FINANCIAL ANALYSIS

Based on the information provided in the application form:

– The FNPV with IPA funding for the project is estimated at EUR – 4.598.475 million.

– The FIRR is estimated at 3, 03 %.

– The eligible expenditure (funding gap rate of 56, 79 %) as calculated in accordance with Articles 17 and 19 of the Financing Agreement is set at EUR 22.297.210 million.

– The IPA contribution is set at EUR 18.952.628 million.

10. POLLUTER PAYS PRINCIPLE

The introduction of the integrated waste management anticipates the introduction of a tariff model according to the quantities of municipal waste (t) produced. To that end, a gate fee will be introduced. A price per ton for each type of waste delivered to the waste management centre – be it municipal, non hazardous industrial; construction or demolition waste – will be calculated and applied. Each category of waste generator will pay a gate fee that reflects the underlined costs net of revenue for treating and disposing of the waste received. The users will be charged different gate fees according to the waste type and proportionally to the pollution generated by the amount of waste produced as well as according to the ability to pay.

In particular, the gate fee should cover the following costs:

– All operating and maintenance cost of the entire County Waste Management Centre (CWMC);

– Costs of waste transport between the Transfer Stations and the CWMC,

– Transportation of SRF to the cement industry or alternative,

– Cost for the construction of an electricity power plant,

– Cost of post cell-closure monitoring,

– Reservations to construct new landfill cells, and replacement of vehicles and other equipment.

11. FINANCIAL SUSTAINABILITY AND AFFORDABILITY

The financial analysis carried out by the Croatian Authorities shows that the project over its life time is financially sustainable.

As regards affordability, following the completion of the project and functioning of the waste management centre, the average affordability rate for the households, depending on their location, will be between 0.82 % and 0.99% of the average income and from 2.03 % to 2.45 % of the minimal income.

12. OPERATION AND MAINTENANCE

Following the completion of the project by the Implementing Body, the project will be handed over to the end recipient of assistance i.e. Kaštijun Ltd. The Kaštijun Ltd. is a fully publicly owned company which is founded by the City of Pula and County of Istria in order to manage the County Waste Management Centre.

Following the hand over of the project, the Management of the Kaštijun Ltd will be responsible for the operation and maintenance of the waste management centre. It will coordinate the overall activities of the company, provide the administrative and operational services necessary for the smooth function of the waste management centre and manage contracting and business issues with the local self government units. It will define the pricing policy to apply which must be implemented before the operation of the management waste centre.

The new organisational and managerial structure of the company with the necessary and skilled staffing should be established before the operation of the waste management centre.

13. SUMMARY OF THE MAIN FINDINGS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSEMENT

The Environmental Impact Assessment (EIA) was carried out and the environmental impact study was submitted for evaluation to the Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction in July 2007. The Ministry issued the Development Consent on 12 August 2008. An amended Development Consent was issued on 14 August 2009. The decision of the Ministry to consider the proposed intervention concerning the construction of the waste management centre is accompanied by environmental mitigation measures including a monitoring programme.

14. COST AND ASSISTANCE (IN EUR)

A. Indicative Cost Breakdown between types of Expenditure

Item

Total costs

(estimates)

(€)

Non-eligible costs

(estimates)

(€)

Total eligible costs

(estimates)

(€)

1. Planning/design fees

6.600.205

4.603.630

1.996.575

2. Land purchase

606.900

606.900

0

3. Building and construction

48.146.705

26.941.524

21.205.181

4. Plant and machinery

13.350.000

850.000

12.500.000

5. Technical assistance

340.000

0

340.000

6. Publicity

492.586

27.586

465.000

7. Supervision during construction implementation

2.796.942

1.269.942

1.500.000

Sub-total

72.306.338

34.299.582

38.006.756

8. Contingencies

3.115.360

1.859.687

1.255.673

TOTAL ESTIMATED

75.421.698

36.159.269

39.262.429

B. Expected financial contribution (EUR)

Estimated

Total Costs

(€)

Of which non eligible

Eligible Expenditure

(Decision amount)

(€)

Of which IPA Contribution

(€)

Public Contribution

(€)

Of which:

National

(€)

IFI

(€)

Other

(€)

(1)=(4)+5)

(2)

(3)

(4)=(3x co-financing rate)

(5) = (6) + (7) + (8)

(6)

(7)

(8)

75.421.698

36.159.269

22.297.210

18.952.628

56.469.070

46.728.980

9.740.090

-

Note: Data other than eligible expenditures and IPA contribution are indicative. Non eligible expenditures are included in public contribution.

15. INVOLVEMENT OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS (IFIS)

A global loan from the European Investment Bank is secured through the Ministry of Finance. It will match the national funding of IPA projects either in full or partially. An amount up to EUR 10 million is intended to be injected into this project.

16. PUBLICITY MEASURES

The following publicity measures are envisaged:

– Production of internet page, preparation and distribution of brochures and leaflets, articles for publication in newspapers, recording and broadcasting of TV and radio commercials,

– Organisation of trainings and workshops for stakeholders concerned,

– Training will provided to end recipient employees in public relations with an accent on waste management issues & organization of press conferences,

– A billboard that will be erected on construction site during works in line with EC Visibility Guidelines,

– Following completion of works, a commemorative plaque will replace the billboard on constructed infrastructure in line with the requirements of the EC Visibility Guidelines.

[1]OJ L 170, 29.6.2007, p. 1.

[2]OJ L 25, 29.1.2010, p. 1.

Članak 3.

Provedba Izmjene Dvostranog sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Izmjena Dvostranog sporazuma iz članka 1. ove Uredbe stupila je na snagu danom potpisivanja.

Klasa: 441-03/09-01/06

Urbroj: 5030105-11-4

Zagreb, 26. svibnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.