Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

NN 13/2011 (7.11.2011.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

132

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, potpisan u Sarajevu 1. lipnja 2001., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 2/2002., stupio na snagu 18. veljače 2002.

Klasa: 018-05/99-20/06
Urbroj: 521-S-03/06-11-20
Zagreb, 13. rujna 2011.

Potpredsjednik Vlade i ministar
Gordan Jandroković, v. r.