Objava o stupanju na snagu Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđa o pitanjima okoliša

NN 13/2011 (7.11.2011.), Objava o stupanju na snagu Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđa o pitanjima okoliša

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

149

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, sastavljen u Kijevu 21. svibnja 2003., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 4/2008., stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 8. listopada 2009.

Klasa: 018-05/03-01/31
Urbroj: 521-S-03/06-11-12
Zagreb, 10. listopada 2011.

Potpredsjednik Vlade i ministar
Gordan Jandroković, v. r.