Odluka Upravnog vijeća od 25. ožujka 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije i Pravilnik o pristojbama (CA/D 2/09)

NN 1/2012 (18.1.2012.), Odluka Upravnog vijeća od 25. ožujka 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije i Pravilnik o pristojbama (CA/D 2/09)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

6

Na temelju članka 32. Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 28/96) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

Decision of the Administrative Council of 25 March 2009 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 2/09)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Considering that amendments to Rules 36, 57 and 135 EPC are necessary and useful in the light of recent developments,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 36 (1) and (2) shall be amended to read as follows:

«(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application, provided that:

(a) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from the Examining Division's first communication in respect of the earliest application for which a communication has been issued, or

(b) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from any communication in which the Examining Division has objected that the earlier application does not meet the requirements of Article 82, provided it was raising that specific objection for the first time.

(2) A divisional application shall be filed in the language of the proceedings for the earlier application. If the latter was not in an official language of the European Patent Office, the divisional application may be filed in the language of the earlier application; a translation into the language of the proceedings for the earlier application shall then be filed within two months of the filing of the divisional application. The divisional application shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin.»

2. Rule 57(a) shall be amended to read as follows:

«(a) a translation of the application required under Article 14, paragraph 2, under Rule 36, paragraph 2, second sentence, or under Rule 40, paragraph 3, second sentence, has been filed in due time;»

3. Rule 135(2) shall be amended to read as follows:

«(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 36, paragraphs 1(a), 1(b) and 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 64 and Rule 112, paragraph 2.»

Article 2

1. This decision shall enter into force on 1 April 2010.

2.Rule 36(1) and (2), as amended by this decision, shall apply to divisional applications filed on or after that date.

Article 3

The following transitional provisions shall apply to the amended provisions. If the time limits provided for in amended Rule 36(1) EPC have expired before 1 April 2010, a divisional application may still be filed within six months of that date. If they are still running on 1 April 2010, they will continue to do so for not less than six months. Amended Rule 135(2) EPC shall apply to these transitional periods.

Done at Munich, 25 March 2009

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
The Chairman
Benoît Battistelli


Odluka Upravnog vijeća od 25. ožujka 2009. godine o izmjenama i dopunama Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 2/09)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

Smatrajući da su izmjene i dopune pravila 36., 57. i 135. EPC-a potrebne i korisne u svjetlu najnovijih događanja,

uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (EPC), a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Provedbeni pravilnik EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Pravilo 36. stavak 1. i 2. mijenjaju se i dopunjuju tako da glase:

»(1) Podnositelj prijave može podnijeti izdvojenu prijavu koja se odnosi na bilo koju raniju europsku patentnu prijavu koja je u postupku rješavanja, pod uvjetom:

(a) da je izdvojena prijava podnesena prije isteka roka od dvadeset i četiri mjeseca od prve obavijesti Odjela za ispitivanje koja se odnosi na najraniju prijavu u odnosu na koju je dana obavijest ili

(b) da je izdvojena prijava podnesena prije isteka roka od dvadeset i četiri mjeseca od bilo koje obavijesti u kojoj je Odjel za ispitivanje prigovorio da ranija prijava ne udovoljava uvjetima iz članka 82., ako je takav prigovor uputio prvi puta.

(2) Izdvojena prijava podnosi se na jeziku postupka ranije prijave. Ako ranija prijava nije bila na službenom jeziku Europskog patentnog ureda, izdvojena prijava može biti podnesena na jeziku ranije prijave; prijevod na jezik postupka ranije prijave podnosi se u roku od dva mjeseca od podnošenja izdvojene prijave. Izdvojena prijava podnosi se Europskom patentnom uredu u Münchenu, Haagu ili u Berlinu.«

2. Pravilo 57. stavak (a) mijenja se i dopunjuje tako da glasi:

»(a) je li prijevod prijave koji se zahtijeva prema članku 14. stavku 2., pravilu 36. stavku 2., drugoj rečenici ili prema pravilu 40. stavku 3. drugoj rečenici pravodobno podnesen;«

3. Pravilo 135. stavak 2. mijenja se i dopunjuje tako da glasi:

»(2) Mogućnost nastavka postupka isključena je u pogledu rokova iz članka 121. stavka 4. i rokova iz pravila 6. stavka 1., pravila 16. stavka 1. podstavka (a), pravila 31. stavka 2., pravila 36. stavka 1. podstavaka (a), stavka 1. podstavka (b) te stavka 2., pravila 40. stavka 3., pravila 51. stavaka od 2. do 5., pravila 52. stavaka 2. i 3., pravila 55., 56., 58., 59., 64. i pravila 112. stavka 2.«

Članak 2.

1. Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 2010. godine.

2. Pravilo 36. stavci 1. i 2., kako su izmijenjeni ovom odlukom, primjenjuju se na izdvojene prijave podnesene toga datuma ili nakon toga datuma.

Članak 3.

Prijelazne odredbe koje slijede primjenjuju se na izmijenjene i dopunjene odredbe. Ako su rokovi predviđeni u izmijenjenom i dopunjenom pravilu 36. stavku 1. EPC-a istekli prije 1. travnja 2010. godine, izdvojena prijava može biti podnesena i u roku od šest mjeseci od toga datuma. Ako 1. travnja 2010. godine rokovi još uvijek teku, oni nastavljaju teći još najmanje šest mjeseci. Izmijenjeno i dopunjeno pravilo 135. stavak 2. EPC-a primjenjuje se na te prijelazne rokove.

Sastavljeno u Münchenu, 25. ožujka 2009. godine

ZA UPRAVNO VIJEĆE
predsjedatelj
Benoît Batistelli